Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

advertisement
PROPONOWANE TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
DLA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA
1. Katedra Biotechnologii Rozrodu i Higieny Środowiska
a) tematy prac inżynierskich
 Zastosowanie biotestów w badaniach ekotoksykologicznych
 Zastosowanie biotestów w ocenie toksyczności nanocząstek
 Wpływ metody pobierania na efektywność pozyskiwania i jakość oocytów świni
 Ocena morfologiczna pobranych oocytów świni w aspekcie wykorzystania ich w
procedurze zapłodnienia in vitro
 Zapłodnienie in vitro – znaczenie oraz możliwości wykorzystania u ludzi i
zwierząt
 Zastosowanie wybranych metod w ocenie jakości nasienia ludzi i zwierząt
 Inseminacja i transplantacja zarodków – metody i możliwości wykorzystania
 Rozwój technik wspomaganego rozrodu a aktualna tendencja ograniczonej
płodności mężczyzn i kobiet
 Zastosowanie systemów komputerowo wspomaganej analizy obrazu w ocenie
jakości nasienia
 Zastosowanie niskich temperatur w długotrwałym przechowywaniu obiektów
biologicznych
b) tematy prac magisterskich
 Ocena zmian w jakości konserwowanego nasienia knurów z wykorzystaniem
wybranych testów fluorescencyjnych i metod tradycyjnych
 Ocena ruchu plemników z wykorzystaniem komputerowego sytemu analizy
obrazu i metod tradycyjnych
 Ocena wybranych składników płynu pęcherzykowego w zależności od cech
morfologicznych jajnika świni
 Profil lipidowy w pęcherzykach jajnikowych krów
 Stężenie wybranych składników biochemicznych w bydlęcych pęcherzykach
jajnikowych
 Stężenie wybranych pierwiastków w pęcherzykach jajnikowych krów
 Zmiany integralności i funkcjonalności wybranych struktur plemnika podczas
konserwacji nasienia
 Zastosowanie komputerowo wspomaganej analizy do oceny zmian parametrów
ruchu plemników podczas konserwacji nasienia
 Analiza zmian morfologicznych plemników w najądrzu.
 Kształtowanie się koncentracji wybranych hormonów w okresie
okołokoncepcyjnym samic norki amerykańskiej

Ocena składu biochemicznego świńskich pęcherzyków jajnikowych.
 Ocena składu biochemicznego bydlęcych pęcherzyków jajnikowych
2. Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki
a) tematy prac inżynierskich/licencjackich
 Aminy biogenne – fizjologia i patofizjologia jelita grubego.
 Liczba nefronów a nadciśnienie tętnicze.
 Jonowa i niejonowa forma platyny a skuteczność terapii w chorobach
nowotworowych.
 Znaczenie badań proteomicznych w poszukiwaniu klinicznych biomarkerów chorób
nowotworowych.
 Proteomika zwierząt gospodarskich – dokonania i przyszłe kierunki badań.
 Analiza strategii umożliwiających badanie białek niskokopijnych płynów
ustrojowych.
 Analiza porównawcza wybranych metod detekcji białek na żelach 2-D.
 Identyfikacja i analiza widm masowych wybranych białek odpowiedzialnych za
metabolizm energetyczny w mięśniach szkieletowych świni.
 Identyfikacja i analiza widm masowych białek składowych proteomu mięśni/jąder
emu.
 Identyfikacja i analiza widm masowych wybranych białek proteomu jelit:
cienkiego/grubego i ślepego świni.
 Analiza bilansu oksydo-redukcyjnego (PEB) cieląt żywionych mlekiem lub
preparatem mlekozastępczym.
 Identyfikacja oraz analiza ekspresji wybranych białek w osoczu krwi różnych
gatunków zwierząt z zastosowaniem techniki Western Blot.
 Identyfikacja oraz analiza ekspresji białek TRPM6 i TRPM7 w rdzeniu i korze nerek z
zastosowaniem techniki Western Blot.
b) tematy prac magisterskich
 Możliwość wykorzystania wyników analizy profili białkowych pierwiastek
do prognozowania późniejszej produkcyjności i stanu zdrowia.
 Identyfikacja i analiza widm masowych wybranych białek odpowiedzialnych za
metabolizm energetyczny w mięśniach szkieletowych świni.
 Identyfikacja i analiza widm masowych białek składowych proteomu mięśni/jąder
emu.
 Identyfikacja i analiza widm masowych wybranych białek proteomu jelit:
cienkiego/grubego i ślepego świni.
 Analiza bilansu oksydo-redukcyjnego (PEB) cieląt żywionych mlekiem lub
preparatem mlekozastępczym.
 Identyfikacja oraz analiza ekspresji akwaporyny 2 (AQP2) w nerkach i moczu różnych
gatunków zwierząt z zastosowaniem techniki Western Blot.
 Identyfikacja oraz analiza ekspresji apolipoproteiny AIV w osoczu krwi i nerkach
różnych gatunków zwierząt z zastosowaniem techniki Western Blot.
 Analiza budowy histologicznej tkanek różnych narządów.
 Identyfikacja oraz analiza ekspresji wybranych białek w rdzeniu i korze nerek różnych
gatunków zwierząt z zastosowaniem techniki Western Blot.
 Analizy proteomiczne osocza krwi zwierząt wykazujących objawy chorób
metabolicznych.
3. Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
a) tematy prac inżynierskich
 Analiza molekularna zafałszowań żywności
 Poszukiwanie polimorfizmów genów wpływających na cechy użytkowe zwierząt
 Izolacja oraz porównanie jakości DNA pochodzącego z różnych źródeł
 Porównanie czułości różnych testów molekularnych
 Metody określania polimorfizmu DNA
 Zastosowanie osiągnięć genetyki molekularnej u ludzi i zwierząt
 Optymalizacja określonej metody genetycznej w celu uzyskania amplikonu
wybranego genu
 Opracowanie metodyki identyfikacji polimorfizmu typu SNP 820 G/A w bydlęcym
genie UCP-3 w oparciu o ACRS-PCR
 ACRS-PCR jako metoda identyfikacji polimorfizmu SNP

Analiza genetyczna wybranych chorób ludzi i zwierząt

Projektowanie testu molekularnego dla identyfikacji mutacji punktowych
 Projektowanie testu tetra-primer ARMS-PCR do analizy polimorfizmu w genie
FABP3
 Projektowanie testu ACRS-PCR do analizy polimorfizmu w genie SLC27A1
b) tematy prac magisterskich

Projektowanie testu tetra-primer ARMS-PCR do analizy polimorfizmu w genie FABP3,
 Projektowanie testu ACRS-PCR do analizy polimorfizmu w genie SLC27A1,
 Opracowanie metodyki identyfikacji polimorfizmu typu SNP 820 G/A w bydlęcym
genie UCP-3 w oparciu o ACRS-PCR,
 Analiza polimorfizmu MARC0017000 w odniesieniu do jakości cech tusz
wieprzowych,
 Doskonalenie genetyczne bydła mlecznego,
 Polimorfizm genetyczny a użytkowość rozrodcza loch,
 Mutacje genetyczne w populacji kotów rasy Ragdoll
 Analizy molekularne z wykorzystaniem DNA mitochondrialnego.
 Analiza polimorfizmu genetycznego w odniesieniu do cech użytkowych bydła.
 Gen czynnika transkrypcyjnego MITF kota domowego (Felis catus).
 Analiza polimorfizmów genetycznych typu SMT w odniesieniu do cech użyteczności
bydła mlecznego.
 Analiza polimorfizmu genetycznego w odniesieniu do cech użytkowych i
funkcjonalnych u bydła.
4. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
a) tematy prac magisterskich
● Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z dominującym genem karłowatości
Dw3 u żyta
● Wykrywanie polimorfizmów cDNA-AFLP sprzężonych z dominującym genem
karłowatości Dw3 u żyta
● Wpływ witaminy C i kwasu nikotynowego na namnażanie in vitro Celozji pierzastej
(Celosia argentea var. cristata) w warunkach stresu solnego.
● Indukowanie mutagenezy chemicznej w kulturach in vitro i in vivo na przykładzie wybranej
rośliny ogrodniczej.
● Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na rozwój i kwitnienie roślin kosmosu siarkowego.
● Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na rozwój i kwitnienie roślin rudbekii owłosionej.
● Wpływ zasolenia na morfologię systemu korzeniowego żyta w kulturach dojrzałych
zarodków in vitro.
● Indukowanie zmienności somaklonalnej u żyta.
● Poszukiwanie markerów molekularnych dla genów odpowiedzialnych za tworzenie nalotu
woskowego u żyta (S. cereale L.)
● Poszukiwanie markerów molekularnych dla recesywnego genu karłowatości żyta
(S. cereale L.)
 Identyfikacja różnic genotypowych między kwitnącymi i niekwitnącymi roślinami
borówki wysokiej z zastosowaniem wybranych technik biologii molekularnej.
 Rozmnażanie honkenii piaskowej (Honekenya peploides L.) w kulturach in vitro.
 Rozmnażanie aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) w kulturach in vitro.
b) tematy prac inżynierskich
● Technologie sekwencjonowania NGS, potencjał i możliwości ich wykorzystania w
badaniach roślin uprawnych.
● Metody identyfikacji i analizy genów uczestniczących w szlaku produkcji wybranych
fitohormonów roślinnych.
● Wpływ stężenia i rodzaju cukru (sacharozy i fruktozy) na namnażanie Celozji pierzastej
(Celosia argentea var. cristata) w kulturach in vitro.
● Wpływ meta topoliny na namnażanie goi (L. barbarum) w kulturach in vitro.”
● Mikrorozmnażanie roślin z rodziny astrowatych (Asteraceae) na przykładzie nagietka
lekarskiego.
● Mikrorozmnażanie roślin z rodziny astrowatych (Asteraceae) na przykładzie aksamitki
rozpierzchłej.
● Kultury dojrzałych zarodków in vitro w biotechnologii roślin.
● Wpływ metod dezynfekcji nasion na efektywność zakładania kultur dojrzałych zarodków
żyta.
●Charakterystyka morfologiczna i molekularna pary linii bliskoizogenicznych żyta
(S. cereale L.) RXL10 i RXL10bw różniących się nalotem woskowym.
●Charakterystyka morfologiczna i molekularna pary linii bliskoizogenicznych żyta
(S. cereale L.) M12 i M12bw różniących się nalotem woskowym.
5. Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
a) tematy prac inżynierskie:
 Determinacja płci - mechanizmy molekularne.
 Identyfikacja wybranych miejsc polimorficznych genów ważnych w produkcyjności
zwierząt przeżuwających.











Transgeneza zwierząt – aktualne trendy.
Determinacja płci u ssaków - analiza ekspresji wybranych genów
Żywność modyfikowana genetycznie.
Markery genetyczne jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.
Detekcja zmienności w wybranych genach gołębia domowego.
Polimorfizm genów kodujących miRNA u bydła.
Wykorzystanie technik molekularnych w wykrywaniu zafałszowania żywności.
Produkcja białek rekombinowanych w układach pro- i eukariotycznych.
Mutageneza ukierunkowana w biotechnologii.
Metody badania transkryptomów.
Mikromacierze ekspresyjne – analiza danych.
b) tematy prac magisterskie:
 Cytogenetyczne i molekularne podłoże zaburzeń w determinacji płci u ssaków z
wykorzystaniem modelowych zwierząt gospodarskich.
 Określanie polimorfizmu w genach kandydujących oraz potencjalny wpływ na
cechy użytkowe i rozrodcze zwierząt gospodarskich.
 Analiza polimorfizmu oraz ekspresji wybranych genów gołębia domowego
(Columba livia var. domestica).
 Analiza ekspresji genów białek mleka w komórkach nabłonkowych gruczołu
mlekowego.
 Analiza ekspresji genów cytoszkieletu w komórkach nabłonkowych gruczołu
mlekowego.
 Analiza procesu chondrogenezy w warunkach in vitro.








Determinacja płci u ssaków - analiza ekspresji wybranych genów.
Markery genetyczne jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.
Markery genetyczne cech użytkowych bydła.
Genetyczne podłoże gąbczastej encefalopatii bydła.
Detekcja zmienności w wybranych genach gołębia domowego.
Polimorfizm genów kodujących miRNA u bydła.
Mikromacierze ekspresyjne – analiza danych.
Polimorfizm genetyczny u krów w aspekcie cech rozrodczych
6. Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności
a) tematy prac:
 Efektywność biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie wybranej
oczyszczalni.
 Wykorzystanie osadów pościekowych z miejskich oczyszczalni ścieków.
 Możliwość zastosowania fermentacji metanowej do unieszkodliwienia odpadów
biodegradowalnych na terenie Polski.
 Odnawialne źródła energii – możliwości rozwoju w Polsce.
 Związek polimorfizmu genów z cechami użytkowymi świń
 Wpływ ziół na wskaźniki biochemiczne krwi świń
 Cechy prozdrowotne żywności pochodzenia roślinnego.
 Walory żywieniowe i zastosowanie orkiszu pszennego.
 Gryka – cenny surowiec w produkcji żywności funkcjonalnej.
 Żywieniowo-profilaktyczna wartość ziarniaków gryki.
 Hypocholesterolemiczne lub hipercholesterolemiczne działanie wtórnych metabolitów
roślin.
 Ocena zawartości włókna pokarmowego w wybranych ziarnach zbóż lub nasion roślin
strączkowych.
 Szczur laboratoryjny jako zwierzę eksperymentalne w doświadczeniach
żywieniowych.
 Ocena wartości pokarmowej białka soi transgenicznej w badaniach na szczurach
laboratoryjnych.
 Wpływ dodatku aminokwasów syntetycznych na podwyższenie wartości odżywczej i
biologicznej białka zestawów paszowych z udziałem wytłoków rzepakowych.
 Analiza efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków na przykładzie wybranej
oczyszczalni.
 Dodatki żywieniowe a wybrane wskaźniki biochemiczne w surowicy świń.
 Ocena pierwiastków biogennych i związków organicznych w wodach
powierzchniowych w różnych porach roku.
 Ocena wybranych wskaźników biochemicznych w aspekcie cech produkcyjnych świń.
6. Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej
a) tematy prac inżynierskich:
 Mechanizmy neoangiogenezy.
 Udział cząsteczek adhezji międzykomórkowej w inwazji nowotworowej i wybiórczej
lokalizacji ognisk przerzutowych.
 Ocena in vitro antybakteryjnego i antygrzybiczego działania olejków eteryczynych
otrzymanych z Thymus serpyllum L. (macierzanki piaskowej).
 Opracowanie narzędzi bioinformatycznych wykorzystywanych w badaniach
mikrobiologicznych.
 Poszukiwanie diagnostycznych markerów do identyfikacji bakterii.
 Molekularne markery chorobotwórczości bakterii z rodzaju Staphylococcus.
 Modyfikacje celulozy bakteryjnej wytwarzanej przez bakterie z rodzaju
Gluconacetobacter.
 Optymalizacja procesu wytwarzania celulozy bakteryjnej.
b) tematy prac magisterskich:
 Izolacja, identyfikacja i zastosowanie fagów środowiskowych.
 Analiza lekooporności bakterii izolowanych z żywności.
 Wykorzystanie celulozy bakteryjnej wytwarzanej przez bakterie z rodzaju
Gluconacetobacter do procesów immobilizacji.
 Optymalizacja procesu wytwarzania celulozy bakteryjnej
pod kątem
wykorzystania w procesach immobilizacji.
 Właściwości strukturalne i katalityczne tyrozynaz ze szczepów Streptomyces sp.
 Analiza właściwości strukturalnych i katalitycznych glikohydrolaz z wykorzystaniem
metod modelowania molekularnego.
 Charakterystyka oraz ocena potencjału aplikacyjnego wybranych bakteriofagów
środowiskowych.
 Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej olejków eterycznych wobec wybranych
patogenów bakteryjnych z użyciem narzędzi bioinformatycznych.
 Charakterystyka bakteriofaga środowiskowego EC/G/03-2015 wyizolowanego ze
świńskiej gnojowicy.
 Utlenianie lipidów w mięsie drobiowym.
 Identyfikacja i różnicowanie rotawirusów w oparciu o analizę in silico wybranych
fragmentów ich genomu oraz próba opracowania na tej podstawie wiarygodnego testu
diagnostycznego.
Pracownia Towaroznawstwa Produktów Spożywczych
a) tematy prace inżynierskich:
 Cele i kierunki modyfikacji genetycznych drobnoustrojów wykorzystywanych
w przemyśle spożywczym.
 Biotechnologiczne metody otrzymywania żywności funkcjonalnej.
 Wykorzystanie wybranych drobnoustrojów w biosyntezie podstawowych składników
żywności.
 Kierunki modyfikacji genetycznych drożdży browarniczych i winiarskich.
 Wykorzystanie grzybów strzępkowych w przemyśle spożywczym.
 Biosynteza wybranych grup enzymów dla przemysłu spożywczego.
 Mikroorganizmy w produkcji wybranych aminokwasów.
 Wpływ efektywnych mikroorganizmów (probiotyków), bakteriocyn i bakteriofagów
na organizm zwierząt gospodarskich oraz surowce od nich uzyskane.
b) tematy prace magisterskich:
 Wykorzystanie kultur bakteryjnych SafePro do wydłużenia trwałości mięsa
i wybranych produktów mięsnych.
 Wpływ bakteryjnych kultur biokonserwujących na kształtowanie się cech
sensorycznych mięsa i półproduktów mięsnych.
 Wpływ temperatury i czasu przechowywania na cechy organoleptyczne i jakość
mikrobiologiczną mlecznych napojów fermentowanych.
 Wpływ wybranych czynników na żywotność kultur probiotycznych w produktach
mleczarskich.
 Wpływ zastosowania efektywnych mikroorganizmów (probiotyków) w tuczu świń i
drobiu na wyniki produkcyjne i jakość mięsa.
 Wpływ zastosowania probiotyków w tuczu świń i drobiu na aktywność enzymów
mięśniowych, koncentracje mikro- i makroelementów, profil kwasów tłuszczowych
oraz zawartość cholesterolu w mięsie.
7. Zakład Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych
a) tematy prac:
 Skuteczność hodowli in vitro w zależności od czasu inkubacji in ovo zarodków
przepiórek
 Porównanie hodowli in vitro zarodków przepiórczych w kontenerach lub skorupach
zastępczych
 Analiza rozwoju i przeżywalności zarodków przepiórki japońskiej (Coturnix japonica)
w hodowli in vitro prowadzonej w kontenerkach i skorupach zastępczych.
 Hodowle in vitro zarodków przepiórczych w kontenerach zastępczych
8. Pracownia Anatomii Zwierząt
a) tematy prac inżynierskich
 Regulacja hormonalna w rozrodzie norki amerykańskiej.
 Warunki świetlne a wyniki rozrodu norki amerykańskiej
b) tematy prace magisterskich:


Biochemiczne wskaźniki krwi norek w okresie ciąży i odchowu norcząt.
Odziedziczalność parametrów rozrodu oraz jakości okrywy włosowej u zwierząt
futerkowych.
9. Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
a) tematy prac magisterskich:
 Antymikrobiologiczna aktywność związków produkowanych przez szczepy z rodzaju
Bacillus.
 Zmienność mikroflory w systemach akwaponicznej hodowli roślin.
 Identyfikacja przyczyn/y psucia się (i źródeł zanieczyszczeń) naturalnych soków
jabłkowych – prewencja.
 Ocena wpływu paszy suplementowanej mikroflorą probiotyczną na mikrobiocenozę
przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych.
 Aktywność antymikrobiologiczna szczepów z rodzaju Bacillus
 Zmienność mikroflory w systemach akwaponicznej w hodowli roślin
 Identyfikacja przyczyny psucia się i źródeł zanieczyszczeń naturalnych soków jabłkowych
- prewencja
10. Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
a) tematy prac magisterskich
 Wpływ zasolenia na parametry fizjologiczne dwóch odmian wierzby wiciowej (Solix
viminalis).
 Wybrane parametry fizjologiczne wierzby wiciowej rosnącej w warunkach stresowych.
11. Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
a) tematy prac magisterskich:
 Aktywność powlekanych folii polilaktydowych względem bakterii Gram-dodatnich.
 Aktywność powlekanych folii polilaktydowych względem bakterii Gram-ujemnych.
 Aktywność powlekanych folii polietylenowych względem bakterii Gram-dodatnich.
 Aktywność powlekanych folii polietylenowych względem bakterii Gram-ujemnych.
 Zastosowanie procesów bioimmobilizacji w hodowli alg.
Download