wezwania - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w

advertisement
Szkoła Podstawowa nr1
im. Karola Miarki w Rydułtowach
ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5
44-280 Rydułtowy
Tel. 0324578452; Tel/fax
0324579699
e-mail: sp-1r[email protected]
www.rydultowysp1.edupage.org
Rydułtowy, dnia 4.12.2013 r.
2/2013
Ciepłownia Rydułtowy
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 21
44-280 Rydułtowy
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach, w imieniu którego działa
Dyrektor p. Ilona Lemiesz zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zaprasza do wzięcia udziału w
negocjacjach, których przedmiotem będzie ustalenie warunków umowy dotyczących
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę i
przesył ciepła do obiektu znajdującego się przy ul. M. Kolbego 5 w Rydułtowach.
Zamawiający informuje, iż po przesłaniu zaproszenia do negocjacji stosownie do przepisu
art. 66 ust. 2 ustawy Pzp, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy (ogłoszenie ex ante) zawierające co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu Zamawiający
zamierza udzielić zamówienia.
I. Określenie przedmiotu zamówienia
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV) 09300000-2 Energia
elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył ciepła do budynku znajdującego się
przy ul. M. Kolbego 5 w Rydułtowach.
2. Obiekt Zamawiającego został zakwalifikowany do grupy taryfowej A3.
3. Dostarczanie ciepła na cele ogrzewania odbywa się w okresie od września do maja,
o ile warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w
celu ogrzewania obiektów.
4. Termin realizacji zamówienia - 3 lata.
5. Dostawa i przesył ciepła odbywać się będzie na podstawie:
1) regulaminu dostarczania ciepła,
2) warunków technicznych dostarczania i odbioru ciepła.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Nie opisano warunku w sposób szczegółowy – na potwierdzenie spełniania w/w warunku
należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Nie opisano warunku w sposób szczegółowy – na potwierdzenie spełniania w/w warunku
należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Nie opisano warunku w sposób szczegółowy – na potwierdzenie spełniania w/w warunku
należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Nie opisano warunku w sposób szczegółowy – na potwierdzenie spełniania w/w warunku
należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest również udokumentować, iż nie zachodzą wobec
niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy skutkujące wykluczeniem z
postępowania.
III. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
przedkłada:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru sporządzonego na
załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
IV. Dokumenty lub oświadczenia, które Wykonawca przedkłada w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do
zaproszenia.
V. Dodatkowe dokumenty, które należy przedłożyć w trakcie negocjacji:
1) pełnomocnictwo dla osoby-osób biorących udział w negocjacjach, jeżeli nie będą to
osoby, których upoważnienie wynika z KRS-u,
2) kalkulację ceny oferty - taryfa.
VI. Negocjacje
1. Negocjacje odbędą się dnia 12 grudnia 2013 r. w siedzibie SP1 w Rydułtowach o
godzinie 16:15 w sali nr …..
2. Przedmiotem negocjacji będą:
1) zbiorcza cena brutto, ewentualnie jej zmiana w zakresie, w jakim jest możliwa korekta
zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy,
2) warunki przyszłej umowy, w tym warunki płatności.
3. Osoby biorące udział w negocjacjach winny być upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wpisem z właściwego rejestru lub posiadać ze sobą
pełnomocnictwo.
4. Oświadczenie określone w rozdziale III i IV oraz pozostałe dokumenty należy złożyć
najpóźniej wraz z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Podwykonawstwo: Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom, tj. złożenia odpowiedniego oświadczenia podczas
negocjacji.
VII. Istotne postanowienia umowy
1. W umowie Zamawiający zwany będzie odpowiednio „Odbiorcą”, a Wykonawca
„Dostawcą”.
2. Przedmiot zamówienia jak w rozdziale I.
3.
Dostawca stosuje ceny i stawki opłat zawarte w aktualnej taryfie dla ciepła zatwierdzonej
przez Prezesa URE i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
4. Określenie ilości dostarczanego ciepła odbywa się na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo – rozliczeniowego zabudowanego u Odbiorcy – zgodnie z warunkami
technicznymi dostarczania i odbioru ciepła.
5. Wszystkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie
sąd powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy.
6. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Odbiorcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Kopia
a/a
Załącznik nr 1
…………………….
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Biorąc udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę
i przesył ciepła do obiektu znajdującego się przy ul. M. Kolbego 5 w Rydułtowach
oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..............................
data
……………………………………………………….
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie
osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
Załącznik nr 2
……………………..
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Biorąc udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę
i przesył ciepła do obiektu znajdującego się przy ul. M. Kolbego 5 w Rydułtowach w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczam, iż nie zachodzą w stosunku do mojej
osoby/firmy następujące przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania
(Art. 24 ust. 1 wyciąg)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania,
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia
wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
1)
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
..............................
data
……………………………………………………….
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie
osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards