Document

advertisement
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
5.6. Oddziaływanie na środowisko wodno – gruntowe.
5.6.1. Analiza warunków gruntowo - wodnych w podłożu przedsięwzięcia.
Analizując warunki gruntowo - wodne w podłożu inwestycji oparto się na danych z
opracowań archiwalnych. Dane te pozwalają na określenie, iż w podłożu inwestycji możliwe
jest występowanie wód gruntowych jedynie w postaci sączeń w stropie miąższej serii glin
zwałowych, na pograniczu cienkiej pokrywy aluwialnej. Są to przejawy występowania
zredukowanego I poziomu wodonośnego czwartorzędu - poziomu nadmorenowego, który w
podłożu terenu występuje w postaci sączeń w stropie spągowej warstwy izolacyjnej. Kierunek
spływu tych sączeń wykazuje zmienny gradient hydrauliczny o wartości szacowanej na i =
0,005, skierowany w rejonie przedsięwzięcia prawdopodobnie ku północnemu wschodowi –
do osi najbliższego cieku powierzchniowego. Źródłem zasilania dla tych wód jest infiltracja
opadów atmosferycznych oraz lateralny odpływ podpowierzchniowy.
Podłoże terenu budują do głębokości co najmniej 10,0m lodowcowe gliny zwałowe
zlodowaceń Odry i Warty. Są to utwory półprzepuszczalne o współczynniku filtracji
wynoszącym średnio: k = 2,5 x 10-7 m/s. Na głębokości 11,0 m ppt. gliny te spoczywają na
nieciągłej serii piasków interglacjału mazowieckiego o miąższości 5,5m, z którymi związany
jest lokalny, słabo rozpoznany, nieciągły podmorenowy poziom wodonośny piętra
czwartorzędowego nie mający charakteru użytkowego. Na głębokości 16,4m ppt. piaski
przechodzą w nieprzepuszczalne iły pliocenu. Iły te cechują się przepuszczalnością co najmniej
o rząd wielkości mniejszą od glin zwałowych, wynoszącą ok. 1 x 10-8 m/s. Kompleks osadów
plioceńskich ma w rejonie ocenianej inwestycji miąższość ponad 120,0m. Jest zbudowany
głównie z facji ilastej lecz w jego obrębie również występują nieciągłe i nieużytkowe poziomy
wodonośne.
W rozpoznanych wierceniami studziennymi warunkach hydrogeologicznych rejonu
lokalizacji zespołu inwentarskiego dwa poziomy wodonośne mają charakter użytkowy: poziom
dolnokredowy i poziom mioceński. Pierwszym użytkowym poziomem wodonośnym jaki
może występować w podłożu terenu jest mioceński poziom wodonośny w piętrze
trzeciorzędowym, izolowany w stropie plioceńskim, ilastym kompleksem izolacyjnym. Poziom
ten występuje na głębokości ok. 109 – 89,0 m ppt. i cechuje się wydajnościami 40 - 90 m3/h.
Geotechnika
173
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
Piętro górnokredowe jest nieciągłe i lokalnie zastępuje je ilasto - marglisty,
górnokredowy kompleks izolacyjny. Wodonośne jest piętro dolnokredowe występujące na
głębokości poniżej 400m, o wodach szczelinowo - porowych, cechujące się jednym
dolnokredowym użytkowym poziomem wodonośnym o wydajności przekraczającej 200
m3/h.
5.6.2. Analiza lokalizacji inwestycji w aspekcie występowania Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych.
Usytuowanie zespołu inwentarskiego na mapie Waloryzacji i Ochrony Wód
Podziemnych zamieszczonej w Atlasie Hydrogeologicznym Polski (PIG, 1995) pozwala na
stwierdzenie, iż rejon lokalizacji inwestycji znajduje się na południowo - zachodnim obrzeżu
rozległego GZWP nr 215 – Tr o nazwie „Subniecka Warszawska”. Jest to trzeciorzędowy,
porowy zbiornik wodonośny obejmujący centralną część Niecki Brzeżnej, dla którego głównym
poziomem wodonośnym jest oligoceński poziom wodonośny występujący w spągowej części
utworów
trzeciorzędowych
tworzących
Nieckę
Mazowiecką.
Istnieje
wysokie
prawdopodobieństwo, iż w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia poziom oligoceński nie
występuje, ze względu
na wyklinowywanie się utworów oligocenu ku obrzeżom Niecki
Mazowieckiej. Jedynym poziomem wodonośnym w piętrze trzeciorzędowym jest poziom
mioceński występujący w młodszych, wyżej położonych utworach formacji burowęglowej.
Do chwili, obecnej w granicach opisanego wyżej Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nie zostały wyznaczone obszary ochronne w strefach zasilania opisanego wyżej
zbiornika. Należy przypuszczać, iż ze względu na głębokie położenie strefy wodonośnej i dobrą
jej ochronę w stropie obszar zespołu inwentarskiego zlokalizowany jest poza obszarami
zasilania tego zbiornika wód podziemnych.
Lokalizację zespołu inwentarskiego na Mapie Głównych Zbiorników Wód podziemnych
przedstawia rysunek nr 8.
5.6.3. Analiza tempa migracji zanieczyszczeń w środowisku wodno - gruntowym oraz stopień
zagrożenia poziomów wodonośnych.
Potencjalna migracja zanieczyszczeń w środowisku wodno - gruntowym ocenianej
inwestycji dotyczyć będzie:
Geotechnika
174
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji

migracji grawitacyjnej zanieczyszczeń z powierzchni do wód gruntowych,

migracji lateralnej w obrębie poziomu nadmorenowego,

migracji grawitacyjnej zanieczyszczeń poprzez przesiąkanie do użytkowych
poziomów wodonośnych, w tym do poziomu mioceńskiego.
5.6.3.1. Migracja w strefie aeracji i sączeń.
Czas
przeniknięcia
zanieczyszczeń
przez
strefę
aeracji,
z
powierzchni
do
zredukowanego do postaci sączeń zwierciadła I poziomu wodonośnego czwartorzędu można
oszacować z zależności :
ta 
ma  w o
Ie
gdzie :
 ma - miąższość strefy aeracji wynosząca w rejonie kurników średnio 1,6m,
 wo - wilgotność optymalna, którą określa zależność sformułowana przez Witczaka (1992):
wo 
w

100  w
gdzie :
w - wilgotność gruntów, którą przyjęto wg danych archiwalnych na wartość średnią w =
6,0% - jak dla piasków pokrywowych,

- gęstość objętościowa gruntów strefy aeracji, przyjęta w sposób analogiczny jak
wilgotność, na wartość  = 1,65 Mg/m3 .
a więc :
wo 
6%
 1,65Mg / m 3  0,093
100  6%
 Ie - infiltracja efektywna, którą ustalono wg zależności przedstawionej przez Pazdrę i
Kozerskiego (1990) gdzie infiltracja efektywna jest iloczynem wielkości rocznego opadu
atmosferycznego oraz wskaźnika infiltracji. Wskaźnik infiltracji dla zmiennych facjalnie
utworów wysoczyzny polodowcowej wynosi w
i
= 0,15. Wielkość rocznych opadów
atmosferycznych wynosi średniorocznie dla rejonu P = 550 mm = 0,55 m. a więc infiltracja
efektywna wynosi:
I e  P  wi  0,55m  0,15  0,0825m 3 / m 2  a  0,000226m 3 / m 2  d
Geotechnika
175
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
Czas infiltracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji I poziomu wodonośnego szacowana
na średnią miąższość 1,0 m wyniesie więc teoretycznie:
ta 
1,0m  0,093
 1,12roku
0,0825m 3 / m 2  a
Czas przeniknięcia zanieczyszczeń z powierzchni wraz z wodami opadowymi wyniesie
więc nieco ponad rok. Jest to miara zagrożenia wód gruntowych biorących udział w odpływie
podpowierzchniowym, najłatwiej migrujących i stanowiących największe zagrożenie dla wód
powierzchniowych.
5.6.3.2. Migracja lateralna w obrębie I poziomu wodonośnego.
Zakłada się, iż zredukowany I poziom wodonośny czwartorzędu wykazuje kierunek
spływu ku osi najbliższego cieku, która znajduje się na kierunku spływu tego poziomu w
odległości ok. 30m w kierunku na NE od północnej granicy terenu zespołu inwentarskiego i
ponad 47 – 65 m od najbliższych szczytów obiektów inwentarskich nr I ÷ III.
Najkrótszy czas migracji zanieczyszczeń do tego cieku, wg zmodyfikowanego Prawa
Przepływu Darcy’ego wyniesie :
t
l  no
30m  0,3

 454,5doby  1,24lat
k i
3,96m / d  0,005
gdzie :
l - długość drogi migracji = 30 m,
no - porowatość aktywna strefy wodonośnej = 0,3, jak dla piasków drobnoziarnistych,
k - szacunkowy współczynnik filtracji strefy wodonośnej k = 3,96 m/d,
i - średni gradient hydrauliczny nadmorenowego poziomu wodonośnego wynoszący i =
0,005.
A więc wody powierzchniowe są stosunkowo mało bezpieczne w stosunku do zanieczyszczeń
migrujących podpowierzchniowo z terenu zespołu inwentarskiego objętego pozwoleniem.
5.6.3.3. Migracja poprzez przesiąkanie do użytkowego poziomu wodonośnego.
Czas przesiąkania potencjalnie zanieczyszczonych wód nadmorenowego poziomu
wodonośnego przez warstwę izolacyjną glin zwałowych oraz serię izolacyjna iłów plioceńskich
do mioceńskiego użytkowego poziomu wodonośnego można oszacować ze wzoru:
Geotechnika
176
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
tp 
m
k
J
no
gdzie :
tp - czas przesiąkania,
m - miąższość warstwy izolacyjnej wynosząca w rejonie Różyc i Skowrody ok. 116,0m,
k
- współczynnik wodoprzepuszczalności warstwy izolacyjnej wynoszący średnio
1,0x10-8 m/s = 0,00864 m/d,
ne- porowatość efektywna glin zwałowych wynosząca ok. 0,25
J - gradient hydrauliczny poziomu podmorenowego, wg zależności :
H H I  H II
gdzie :
J

m
m
HI - rzędna zwierciadła piezometrycznego poziomu nadmorenowego wynosząca
średnio 101,0 m n.p.m.
HII - rzędna zwierciadła piezometrycznego poziomu mioceńskiego wynosząca średnio
82,0 m n.p.m. (11,5 m ppt.)
I tak :
J
101,0  82,0
 0,164
116,0
zaś :
tp 
116,0
 204586 dni  560,5lat
0,000864
 0,164
0,25
5.6.4. Stopień zagrożenia zanieczyszczeniem poziomów wodonośnych.
Analizując wyniki szacunkowego tempa migracji zanieczyszczeń w świetle Klasyfikacji
stopnia zagrożenia wód podziemnych na podstawie czasu migracji zanieczyszczeń należy
stwierdzić, iż:
 Wody podziemne występujące w podłożu zespołu inwentarskiego jako zredukowany
pierwszy poziom wodonośny czwartorzędu znajdują się w klasie zagrożenia A-2 przy
bardzo silnym stopniu zagrożenia, ze względu na czas przenikania zanieczyszczeń poniżej 2
lat,
Geotechnika
177
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
 Wody powierzchniowe w najbliższym cieku powierzchniowym - znajdują się również w
klasie zagrożenia A-1 - przy silnym stopniu zagrożenia, ze względu na łączny potencjalny
czas migracji zanieczyszczeń nieco ponad 2 lata,
 Wody głównego użytkowego piętra wodonośnego - piętra trzeciorzędowego a w
szczególności
mioceńskiego
poziomu
wodonośnego,
ze
względu
na
zagrożenie
przesiąkaniem zanieczyszczeń zostają sklasyfikowane w klasie D jako wody praktycznie nie
zagrożone ze względu na czas przeniknięcia do strefy wodonośnej znacznie ponad 100 lat.
Jak widać zagrożenie związane z użytkowaniem obiektu jest dla użytkowego poziomu
wodonośnego praktycznie żadne. Potencjalnie znacznie bardziej prawdopodobne jest
zanieczyszczenie poziomu nadmorenowego i lateralna migracja zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych. Stopień zagrożenia tych wód jest wysoki ze względu na niezbyt dużą
odległość najbliższego cieku powierzchniowego na kierunku spływu wód I poziomu
wodonośnego. Nie występuje zagrożenie zanieczyszczeniem trzeciorzędowego piętra
wodonośnego ze względu na obecność w podłożu izolacyjnego, nieprzepuszczalnego piętra
ilastego pliocenu.
Najbardziej niebezpieczne jest zatem zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska wodno
- gruntowego i pierwszego poziomu wodonośnego zanieczyszczeniami, które mogą przeniknąć
poprzez dno kurników lub bezpośrednio do wód gruntowych ze strefy załadunku obornika.
Może to mieć miejsce jedynie w przypadkach awaryjnych, których prawdopodobieństwo
wystąpienia jest niewielkie.
5.6.5. Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne w aspekcie celów środowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878, z późn. zm.)
teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisły i regionu wodnego
Środkowej Wisły.
Dla obszaru dorzecza Wisły został zatwierdzony Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549), natomiast do chwili obecnej nie
zostały określone warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dyrektor
Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obwieszczeniem z października 2011r.
Geotechnika
178
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu
wodnego Środkowej Wisły; konsultacje społeczne dotyczące projektu zostały zakończone w
dniu 23 stycznia 2013r.). Stosownie do zapisów Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549), głównymi celami środowiskowymi dla wód
podziemnych, które winny być osiągnięte do 2015 roku, są:
 zapobieganie
dopływowi
lub
ograniczenia
dopływu
zanieczyszczeń
do
wód
podziemnych,
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z
zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności
człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie
tego stanu. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na
podstawie wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny
wód podziemnych odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu
według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 nr 143 poz. 896). Zgodnie z powyższym
cele środowiskowe są reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości
wód podziemnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny
uznaje się za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu
chemicznego występują, ale są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych
jonów lub ich wskaźników. Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu
celów środowiskowych związanych ze stanem chemicznym wód podziemnych, są:
 brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego
(nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych),
 zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej
mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych,
 wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych są na takim poziomie, że nie zagrażają
Geotechnika
179
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe.
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do
zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartości poboru z ujęć wód
podziemnych. Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów
środowiskowych związanych ze stanem ilościowym wód podziemnych są:
 poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić
do:
 niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe,
 wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych,
 wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych,
 kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych.
W ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych brane są
pod uwagę wszystkie wyżej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i
ilościowego.
Informacje o wartościach granicznych wybranych wskaźników jakości fizykochemicznej
wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych oraz
parametry dla ustalenia tych celów na obszarze dorzecza przedstawiono w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011r. Nr 49, poz. 549).
Dla jednolitych części wód podziemnych w ww. planie gospodarowania przewidziano
takie same derogacje, czyli odstępstwa od wyznaczonych celów środowiskowych (jeżeli ich
osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe), jak dla jednolitych
części wód powierzchniowych.
Zgodnie z mapą jednolitych części wód podziemnych w obszarze dorzecza Wisły (mapa
nr 4 w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły), teren przedmiotowej
zespołu inwentarskiego zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych
JCWPd 81 (europejski kod JCWPd: PLGW230081). Według charakterystyki jednolitych części
wód, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. planu, stan chemiczny oraz ilościowy JCWPd 81 jest
dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.
Biorąc pod uwagę wskazane w poprzednich punktach niniejszego raportu sposoby
magazynowania i zagospodarowania obornika, sposoby magazynowania i zagospodarowania
Geotechnika
180
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :
Budowa kurnika z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Chowu Drobiu Rzeźnego
na dz. nr 175 i 177 we wsi Skowroda Północna, gmina Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie
wraz ze zmianami w funkcjonowaniu istniejącej instalacji
odpadów powstających na terenie przedsięwzięcia, a także brak poboru wód podziemnych,
należy stwierdzić, iż oceniany zespół inwentarski hodowli brojlerów kurzych nie zagrozi
osiągnięciu celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły dla jednolitych części wód podziemnych.
Geotechnika
181
Download