Tomografia komputerowa jest badaniem diagnostycznym

advertisement
ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO WYKONANIA BADANIA
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ BEZWGLĘDNIE WYMAGANE OD
PACJENTÓW JEST :
 posiadanie aktualnego (maks.14 dni) badania laboratoryjnego
poziomu MOCZNIKA I KREATYNINY,
 a u pacjentów leczonych z powodu chorób tarczycy poziomu TSH.
(Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych 8.1)
UWAGA!!!
przy braku w/w wyników badanie nie będzie wykonane w wyznaczonym dniu
i konieczne będzie przepisanie na odległy termin wg kolejki zapisów do pracowni.

na 3 dni przed badaniem wskazane jest przyjęcie RANIGAST-u 2 x dzienne po 1 tabl.
celem zmniejszenia reakcji alergicznych oraz wypić min. 1,5 l wody na dzień.
 w dniu badania pacjent winien być na czczo, w miarę możliwości z pełnym
pęcherzem moczowym, na godzinę przed planowanym badaniem należy rozpocząć
spożywanie ok. 1 litr niegazowanej wody.
 poinformować personel medyczny przed badaniem o chorobie nadciśnieniowej,
nadczynności tarczycy, cukrzycy i przyjmowanych lekach etc..
 w dniu badania przyjąć leki przyjmowane na stałe popijając wodą.
 jeżeli parametry nerkowe – EGFR < 60ml/min i w przypadku przyjmowania
Metforminy należy lek odstawić na 48 h przed i po badaniu.
Badania tomografii komputerowej wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego
przez lekarza specjalistę.
Tomografia komputerowa jest badaniem diagnostycznym, w którym są stosowane dożylne
środki kontrastowe zawierające jod.
 Decyzję o sposobie wykonania badania i ilości procedur podejmuje lekarz radiolog.
 Przed przystąpieniem do badań personel pracowni poprosi pana/panią o pisemne
wyrażenie zgody na wykonanie badania oraz na dożylne podanie środka kontrastującego
podczas badania.
 Konieczne będzie również udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pacjenta.
Pacjentom, którzy nie wyrażą zgody na dożylne podanie kontrastu, kontrast nie zostanie
podany, jednak zaniechanie dożylnego podania kontrastu obniża znacząco wartość
diagnostyczną badania. Powodem, dla którego wymagamy pisemnej zgody chorego na
dożylne podanie kontrastu jest ryzyko powikłań, jakie mogą wystąpić u osób wrażliwych na
składniki środka kontrastowego
Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się rzadko:
łagodne: reakcje skórne i pokarmowe – zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności,
wymioty etc.
ciężkich: spadek ciśnienia krwi, przyspieszony rytm pracy serca, skurcz oskrzeli z
dusznością, zatrzymanie oddechu i pracy serca, zanik ciśnienia krwi z możliwością zgonu.
Personel pracowni jest wyposażony w zestaw leków i urządzeń potrzebnych do udzielenia
chorym pomocy medycznej w przypadku wystąpienia powikłań po dożylnym wstrzyknięciu
środka kontrastowego.
Do badania prosimy dostarczyć wszystkie dotychczas wykonane badania
w formie zdjęć rtg, CD, wyników opisowych.
Zostałem/zostałam poinformowana
...................................................
Data i podpis pacjenta
Download