Handel międzynarodowy

advertisement
eduglob.zrodla.org
Postaw na rozwój. Zrównoważony!
Handel międzynarodowy:
jak to działa?
Justyna Szambelan
Projekt „Postaw na rozwój. Zrównoważony! – 2. edycja” jest współfinansowany w ramach programu polskiej
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. Zawartość prezentacji wyraża
wyłącznie poglądy Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” i nie może być utożsamiana z oficjalnym
stanowiskiem MSZ.
Treść szkolenia jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa
zastrzeżone na rzecz Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Utwór powstał w ramach programu polskiej
współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2013 i w roku 2014. Zezwala się na
dowolne wykorzystanie pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji,
o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.
.
eduglob.zrodla.org
Nierówności na świecie
– bogactwo i ubóstwo
20% mieszkańców świata w bogatych
krajach konsumuje ok. 80% światowych
zasobów, podczas gdy 80% mieszkańców
świata z krajów uboższych konsumuje
pozostałe 20%. Obrazuje to wykres
obok.
źródło: UNDP 1989
Nierówności na świecie
– bogactwo i ubóstwo
eduglob.zrodla.org
Na mapie świata przedstawionej poniżej wielkość państw odpowiada wielkości ich PKB
(produktu krajowego brutto, czyli powszechnie używanej miary bogactwa).
Jak widać, większość światowego bogactwa koncentruje się w Stanach Zjednoczonych,
Europie i Japonii, tzw. krajach rozwiniętych lub krajach Globalnej Północy.
źródło: worldmapper.org
eduglob.zrodla.org
Światowe targowisko
Ilustracja obok pokazuje światowe
przepływy handlowe między regionami
świata. Jak widać, kto dużo produkuje,
ten dużo handluje – większość handlu
ma miejsce między państwami
bogatymi.
Międzynarodowy handel w każdej
minucie generuje 10 mln dolarów zysku.
Udział krajów ubogich w światowym
handlu to tylko 0,4% - dwa razy
mniejszy, niż jeszcze w latach 80.
Z każdych 100 dolarów zysku tylko 60
centów przyczynia się do redukcji
ubóstwa na świecie tam, gdzie ludzie
zarabiają poniżej 1 dolara dziennie.
źródło: World Bank
eduglob.zrodla.org
Czym handluje świat?
$
Cena
Poziom rozwoju
Kraje najbiedniejsze, zwłaszcza afrykańskie,
często nie mają na eksport nic poza takimi
dobrami.
$$$$$
$$$$
$$$
Eksportuje je wiele krajów rozwijających się,
ponieważ Ich produkcja wymaga
nieskomplikowanego sprzętu i
niewykwalifikowanej siły roboczej.
Kraje na drodze do rozwoju starają się
przejść od produkcji bardziej
zaawansowanych dóbr. W tym celu
potrzebują wiedzy, kształcenia pracowników
oraz kapitału.
Prawo własności do większości wartościowych
wynalazków oraz popularnych produktów
rozrywkowych należy do firm z krajów
rozwiniętych.
Pracownicy z krajów rozwijających się mogą
świadczyć różne usługi, zależnie od swoich
kwalifikacji. Wielu z nich migruje w tym celu
do krajów, gdzie zarobki są większe.
Kraje na drodze do rozwoju niechętnie
patrzą na ograniczenia w dostępie do wiedzy
i kultury, takie jak prawo własności
intelektualnej.
Dobra nieprzetworzone
produkty rolne (np. zboża, mięso,
bawełna) oraz surowce (np. drewno,
ropa, minerały)
Dobra niskoprzetworzone
żywność (np. cukier, przetwory, oleje,
konserwy) oraz tekstylia, np. odzież,
buty, meble, sprzęty AGD, cement etc.
Dobra wysokoprzetworzone
samochody, maszyny, komputery,
leki, kosmetyki, produkty chemiczne
Dobra niematerialne
Usługi: finansowe, komunikacyjne,
transportowe, opieki zdrowotnej,
szkoleniowe, turystyczne etc.
Własność intelektualna:
oprogramowanie, filmy, muzyka, wzory,
projekty, technologie etc.
Surowce eksportują oczywiście te kraje,
które je mają. Są to zarówno kraje biedne,
jak i bogate.
Zarówno kraje nowouprzemysłowione jak i
rozwinięte eksportują produkty rolne,
często na wielką skalę.
Produkcja takich dóbr w krajach
rozwiniętych często jest nieopłacalna.
Jednak nie chcąc tracić miejsc pracy w tych
sektorach, kraje rozwinięte zamykają
granice przed produktami z krajów
uboższych.
Do ich produkcji potrzebne są
skomplikowane linie produkcyjne oraz
wysoko wykwalifikowani pracownicy.
Dlatego powstają głównie w krajach
rozwiniętych.
Firmy z krajów rozwiniętych świadczą usługi
na całym świecie, zwłaszcza w sektorze
finansów i telekomunikacji.
Prawo własności do większości
wartościowych wynalazków oraz
popularnych produktów rozrywkowych
należy do firm z krajów rozwiniętych.
eduglob.zrodla.org
Eksport
Import
eduglob.zrodla.org
Eksport
Eksport może być trampoliną do rozwoju, lecz nie zawsze.
Dotychczas kraje wykorzystujące strategie gospodarcze oparte na eksporcie odniosły największe
sukcesy w rozwoju.
o
o
Najpierw Japonia, następnie „azjatyckie tygrysy” takie jak Taiwan, Singapur, Korea Pd., a ostatnio Chiny.
Strategie te opierały się na wykorzystaniu względnej przewagi cenowej w produkcji dóbr.
Jednak w wielu krajach Globalnego Południa eksport nie przyczynia się do rozwoju gospodarczego,
mimo że stanowi znaczną część gospodarki.
o
Np. gospodarka Wenezueli opiera się na eksporcie ropy, a mimo to od dwudziestu lat kraj ten tkwi na
podobnym poziomie dochodów. Malawi, jedno z najuboższych państw świata, czerpie prawie 1/5 swojego
dochodu narodowego z eksportu tytoniu.
Łatwo zauważyć, że kraje mniej rozwinięte eksportują głównie towary nieprzetworzone.
o
o
o
Tymczasem ceny surowców i produktów rolnych są najbardziej podatne na wahania, a więc są to bardzo
niestabilne źródła dochodu narodowego.
Poza tym konsumpcja produktów rolnych w krajach bogatych utrzymuje się na podobnym poziomie,
podczas gdy konsumpcja sprzętów przemysłowych stale rośnie.
Natomiast w krajach eksportujących surowce mineralne górnictwo często rozwija się kosztem pozostałych
gałęzi gospodarki, co na dłuższą metę uzależnia gospodarkę od tej działalności.
W przypadku, gdy kraj jest zbyt zależny od eksportu, zakłócenia w handlu lub wahania cen mogą
doprowadzić do załamania gospodarki.
eduglob.zrodla.org
Import
Import jest w pewnych przypadkach nieodzowny. Zazwyczaj jednak przynosi korzyści
niektórym grupom osób, innym zaś straty.
Strategie radykalnego ograniczania importu jak dotychczas przynosiły ograniczone lub złe
wyniki. Stosowała je Argentyna i liczne kraje Ameryki Łacińskiej, w skrajnej formie zaś
Kuba i Korea Pn.
Import pozwala pozyskiwać dobra, które nie są dostępne lokalnie.
o
o
W przypadku krajów rozwiniętych, będą to produkty, których same nie mogą wytwarzać, np. ananasy albo
kawa. Ale też produkty po prostu odmienne od lokalnych, np. japońskie samochody i amerykańskie filmy.
Większość handlu toczy się między krajami bogatymi!
Kraje mniej rozwinięte mogą importować technologie – dzięki temu nie muszą „na nowo wynajdywać koła” –
a wraz z nimi dobra inwestycyjne, jak np. wyposażenie fabryk albo maszyny rolnicze. Mogą importować
zaawansowane dobra konsumpcyjne, takie jak leki czy komputery, aby poprawić jakość życia i możliwości
rozwoju swoich mieszkańców.
Dzięki importowi można sprowadzać produkty stamtąd, gdzie są one najtańsze.
Import jest korzystny dla konsumentów, ponieważ daje im dostęp do tańszych produktów.
Jednocześnie jest on niekorzystny dla producentów, gdyż muszą oni zmagać się z większą
konkurencją.
o
Np. w Zambii mieszkańcy kupują ryż – podstawę swojego pożywienia – produkcji chińskiej, ze względu na jego
korzystną cenę. To prowadzi jednak do bankructwa lokalnych rolników, co na dłuższą metę podkopuje lokalną
gospodarkę.
eduglob.zrodla.org
Nadwyżki
Deficyty
eduglob.zrodla.org
Nadwyżki
Jeśli kraj więcej eksportuje niż importuje, ma nadwyżkę handlową.
•
Największe nadwyżki handlowe mają Arabia Saudyjska (oraz inne kraje eksportujące ropę),
Niemcy, Rosja i Chiny.
UWAGA! Nadwyżka handlowa
Państwa, które mają nadwyżki handlowe, zyskują – gromadzą rezerwy walutowe, a ich własna waluta
się wzmacnia, dzięki czemu import zagranicznych dóbr robi się dla nich tańszy.
Nadwyżka jednego państwa jest jednak zawsze deficytem innego państwa – światowy bilans eksportu
i importu musi równać się zeru. Dlatego dążenie do stałych nadwyżek handlowych szkodzi partnerom
handlowym.
eduglob.zrodla.org
Deficyty
Jeśli kraj więcej importuje niż eksportuje, ma deficyt handlowy.
•
Krajów z deficytem handlowym jest więcej niż krajów z nadwyżkami. Należy do nich większość
krajów Globalnego Południa. Wprawdzie największe deficyty handlowe na świecie mają USA i
kilka innych krajów bogatych, ale dla krajów o słabej gospodarce nawet mniejsze deficyty
stanowią duży problem.
UWAGA! Deficyt handlowy
Państwa, które mają deficyt handlowy, muszą jakoś go finansować – w końcu za import trzeba płacić
w zagranicznej walucie, np. w dolarach. Kraje, które mogą płacić za import we własnej walucie, np.
USA albo państwa UE, są nieliczne. Inne kraje muszą sięgać do rezerw walutowych, które kiedyś się
kończą. Jeśli takie państwo nie może pozyskać obcej waluty eksportując swoje dobra albo ściągając
zagranicznych inwestorów, popada w problemy. Może nastąpić spadek albo nawet załamanie kursu
jego waluty, co sprawi że wszelki import stanie się niemożliwie drogi. W krajach, które są zależne od
importu np. żywności może to oznaczać klęskę głodu. Aby tego uniknąć państwa zaciągają pożyczki w
obcej walucie. Mogą ubiegać się o nie w Banku Światowym, IMF, u innych rządów albo w prywatnych
bankach. Pożyczki muszą być jednak kiedyś spłacone, razem z odsetkami.
eduglob.zrodla.org
Liberalizacja
Liberalizacja oznacza, że państwo zmniejsza bariery dla handlu zagranicznego takie jak cła,
ilościowe ograniczenia w imporcie i eksporcie lub związaną z nimi biurokrację.
Odwrotność liberalizacji, czyli ochronę swojego rynku przez produktami zagranicznymi,
nazywa się protekcjonizmem (obecnie jest to w żargonie ekonomicznym dość brzydkie
słowo).
Przymusowa liberalizacja?
•
•
Od lat 70. dominował pogląd, że liberalizacja przyczynia się do rozwoju kraju. Dlatego Bank
Światowy oraz IMF udzielały wsparcia krajom rozwijającym się tylko pod warunkiem, że te
bardziej otworzą się na handel międzynarodowy. Obecnie obie instytucje przyznają, że ta
polityka nie przyniosła dobrych efektów.
Kraje europejskie, Stany Zjednoczone, Japonia i Korea bardzo długo stosowały praktyki
protekcjonistyczne, dopóki nie osiągnęły mocnej pozycji gospodarczej. Teraz jednak
naciskają na kraje rozwijające się, aby te szybko otwierały swoje rynki.
Silne gospodarki korzystają na liberalizacji, ponieważ daje im ona nowe rynki zbytu. Słabe
gospodarki, które nie wytwarzają konkurencyjnych produktów, tracą na liberalizacji.
•
Zwłaszcza słabo rozwinięte gałęzie gospodarki, które nie są gotowe na silną konkurencję,
wymagają ochrony. Produkcja wielu dóbr staje się tańsza, jeśli produkuje się je na dużą skalę.
Dopóki odpowiednia skala nie jest osiągnięta, sektor taki musi być chroniony przez państwo.
eduglob.zrodla.org
Bank Światowy (World Bank, WB) jest
wyspecjalizowaną agendą ONZ. Udziela krajom
rozwijającym się nisko oprocentowanych pożyczek oraz
grantów na projekty rozwojowe, a także wsparcia
technicznego i doradztwa.
IMF (International Monetary Fund, Międzynarodowy
Fundusz Walutowy) również jest wyspecjalizowaną
agendą ONZ. Pożycza twardą walutę krajom dotkniętym
przez wahania kursów walutowych lub problemami z
bilansem handlowym.
Umowy handlowe
eduglob.zrodla.org
Wszystkie kraje negocjują i zawierają umowy handlowe. Określają one, na jakich zasadach
będzie prowadzony między nimi handel (jak wysokie będą cła, czy będą jakieś
ograniczenia etc.).
• Umowy mogą być dwustronne (między dwoma krajami) lub wielostronne (między
kilkoma krajami). Najwięcej krajów obejmują umowy podpisane na forum WTO.
• Liczne obowiązujące umowy
handlowe na świecie nakładają
się na siebie, a zobowiązania
państw są tak poplątane, że
ekonomiści określają je
„globalną miską spaghetti”.
źródło: UNCTAD
eduglob.zrodla.org
WTO (World Trade Organization)
WTO (World Trade Organization, Światowa Organizacja Handlu) to
forum, na którym negocjowane są ogólnoświatowe porozumienia
handlowe.
Organizacji tej przyświeca idea, że handel powiększa bogactwo, należy
więc go promować. Opowiada się ona za swobodnymi przepływami
handlowymi, a więc: liberalizacją.
Porozumienia zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
obejmują 160 krajów członkowskich tej organizacji, a więc prawie
wszystkie państwa świata.
Krótka historia
Spory handlowe
Obszary negocjacji
Główne zasady
WTO: krótka historia
eduglob.zrodla.org
źródło zdjęcia: WTO
• Od końca II wojny światowej podejmowano wysiłki, aby otworzyć państwa na wzajemny handel i
ujednolicić zasady handlu światowego. W tym celu prowadzono rundy negocjacyjne, a każda runda
kończyła się zawarciem poprawionego lub nowego porozumienia handlowego.
• W początkowych rundach brały udział wyłącznie kraje uprzemysłowione, potem stopniowo
dołączały kraje rozwijające się. Jak dotychczas kształt systemu wciąż bardziej odpowiada jednak
potrzebom krajów bogatych.
• Każda kolejna runda trwała dłużej. Obecnie trwa runda dohijska, która ciągnie się już 11 lat. Po tym,
jak w rundzie urugwajskiej kraje rozwijające się dużo straciły, runda dohijska miała być poświęcona
ich problemom. Jednak osiągnięcie porozumienia między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi na
razie wydaje się niemożliwe.
Nazwa rundy
Początek
Okres
Kraje
Genewska
kwiecień 1947
7 miesięcy
23
z Annecy
kwiecień 1949
5 miesięcy
13
z Torquay
wrzesień 1950
8 miesięcy
38
Genewska II
styczeń 1956
5 miesięcy
26
Dillona
wrzesień 1960
11 miesięcy
26
Kennedy'ego
maj 1964
37 miesięcy
62
Tokijska
wrzesień 1973
74 miesięcy
102
Urugwajska
wrzesień 1986
87 miesięcy
123
Doha
listopad 2001
?
160
eduglob.zrodla.org
WTO: obszary negocjacji
Najważniejsze porozumienia WTO dotyczą:
• Handlu ogółem (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)
• Handlu usługami (General Agreement on Trade in Services, GATS)
• Handlu prawami do własności intelektualnej (Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS)
• Inwestycji zagranicznych (Agreement on Trade Related Investment Measures , TRIMS)
eduglob.zrodla.org
WTO: najważniejsze zasady
Najważniejsze zasady WTO to niedyskryminacja i wzajemność:
• Klauzula najwyższego uprzywilejowania (most favoured nation clause, MFN)
– co do zasady wszelkie preferencje przyznane innemu krajowi muszą być
rozszerzone na wszystkich członków WTO.
• Zasada traktowania narodowego – produkty, które weszły na rynek w danym kraju,
muszą być traktowane na równi z krajowymi.
eduglob.zrodla.org
Umowy handlowe: bloki gospodarcze
Od zasad WTO jest jednak dużo wyjątków.
Najważniejszy wyjątek od zasad WTO to możliwość zakładania przez grupy państw
bloków gospodarczych. W ramach bloku gospodarczego mogą one przyznawać sobie
wzajemne daleko idące preferencje handlowe, nie rozszerzając ich na pozostałych
członków WTO.
UWAGA: blok handlowy mogą założyć nawet kraje odległe od siebie geograficznie!
UWAGA: W praktyce możliwość zakładania bloków handlowych pozwala całkowicie
obejść klauzulę najwyższego uprzywilejowania!
Więcej o blokach handlowych: http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_bloc
eduglob.zrodla.org
Umowy handlowe: bloki gospodarcze
Najważniejsze bloki handlowe świata
eduglob.zrodla.org
WTO: spory handlowe
Oprócz ustalania zasad WTO zajmuje się rozsądzaniem sporów. Jeśli trybunał WTO uzna,
że jakieś państwo złamało porozumienie, państwa oskarżające dostają pozwolenie na
akcję odwetową, np. podniesienie ceł wobec niego.
WTO ma opinię organizacji służącej interesom krajów bogatych. Dzieje się tak ponieważ
kraje rozwinięte mają z reguły więcej środków na negocjacje, lepszych negocjatorów i
większą siłę przetargową, dlatego korzyści z zawieranych umów nie są równe.
•
Np. siedziba WTO mieści się w Genewie, jednym z najdroższych miast świata. Bogate kraje
wynajmują tam biura i utrzymują stałe przedstawicielstwa – kraje biedniejsze nie mogą sobie na
to pozwolić.
•
Np. mimo że Burkina Faso długo ponosiło znaczne straty przez nielegalne subsydia dla
amerykańskiej bawełny, wycofało się z pozwu do trybunału arbitrażowego WTO, aby nie
zadrażniać stosunków z USA. Dopiero Brazylia odważyła się wystąpić z pozwem, ale mimo iż
wygrała sprawę w 2009 r., USA nadal ociągają się z podjęciem zaleconych środków zaradczych.
eduglob.zrodla.org
Umowy handlowe: bloki gospodarcze
Ponieważ obecnie ogólnoświatowe negocjacje na forum WTO utknęły, na znaczeniu
nabierają negocjacje prowadzone dwustronnie i w podgrupach. Kraje rozwinięte
proponują krajom rozwijającym się wchodzenie we wspólne bloki handlowe
(np. UE i kraje afrykańskie)
Na forum WTO kraje rozwijające się miały „przewagę liczebną” – natomiast w
negocjacjach dwustronnych kraje rozwinięte mogą rozgrywać je przeciwko sobie,
według zasady „dziel i rządź”.
eduglob.zrodla.org
Umowy handlowe: EPAs
Economic Partnership Agreements (EPAs) to umowy handlowe negocjowane przez Unię
Europejską z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w większości byłymi koloniami państw
europejskich.
•
•
•
UE domaga się symetrii, tj. wzajemnego otwarcia rynków. Kraje rozwijające się domagają się
jednak asymetrii, czyli aby rynek europejski był otwarty dla ich produktów, ale ich rynki mogły
pozostać chronione.
UE chciała podpisać tylko pięć EPAs, po jednej z całym blokiem krajów Afryki zachodniej,
środkowej, południowej i wschodniej, Karaibami oraz państwami Pacyfiku. Tymczasem kraje te
prowadzą skomplikowane negocjacje między sobą i taki prosty podział okazał się niemożliwy.
Naciski UE doprowadziły do pogorszenia stosunków między wieloma z tych krajów.
Więcej o EPAs: www.traidcraft.co.uk oraz ec.europa.eu/trade/
Na szczęście dla krajów rozwijających się, nie tylko EPAs regulują handel z UE.
•
•
Kraje najbiedniejsze korzystają z programu UE „Wszystko oprócz broni” („Everything but arms”).
Mogą eksportować na rynek europejski bez cła wszystko – oprócz broni.
Dla krajów, które ratyfikują określoną listę konwencji dotyczących praw człowieka, praw
pracowniczych, ochrony środowiska oraz dobrego rządzenia, UE proponuje specjalne przywileje
handlowe w ramach programu GSP+.
eduglob.zrodla.org
Handel towarami
Obowiązujące porozumienie dotyczące ceł i innych warunków przepływu dóbr to
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
Negocjacje dotyczą m.in. stosunkowo wysokich ceł na przetworzone produkty
spożywcze i tekstylia, których eksport jest dla krajów rozwijających się
pierwszym szczeblem uprzemysłowienia. Poza tym spory toczą się o innego typu
ograniczenia w handlu (np. obostrzenia sanitarne) oraz subsydia zakłócające
konkurencję na rynku światowym.
eduglob.zrodla.org
Handel towarami
Problem: nieuczciwa konkurencja
Przykład: Subwencje dla rolnictwa w krajach bogatych stanowią problem dla rolników w
krajach ubogich.
• Kraje najbiedniejsze nie posiadają rozwiniętego przemysłu, więc na wymianę na rynku
światowym pozostają im produkty rolnictwa oraz surowce. Siła robocza jest tam tania,
dlatego ich produkty mogły by mieć względnie niskie ceny i dużą sprzedaż. Jednakże…
• Zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone dopłacają do eksportu swoich
produktów rolnych. To oznacza, że rolnicy z UE i USA mogą sprzedawać swoje produkty
za granicę po zaniżonej cenie, ponieważ subwencje rekompensują im straty.
• Dlatego produkty rolne z krajów ubogich nie są konkurencyjne na rynku światowym.
Rządy tych krajów nie mają pieniędzy, aby subwencjonować swoich rolników.
• Co gorsza, np. mleko z UE czy zboże z USA są w Afryce tańsze, niż te same produkty
wytwarzane lokalnie. W efekcie lokalni rolnicy nie są w stanie utrzymać się na rynku i
popadają w ubóstwo.
eduglob.zrodla.org
Handel usługami
Obowiązujące porozumienie dotyczące Handlu usługami to GATS (General Agreement on
Trade in Services).
W interesie krajów rozwijających się jest eksport usług poprzez migrację ich mieszkańców
do krajów rozwiniętych. Te jednak stawiają migracji zarobkowej liczne bariery. Z kolei firmy
z krajów rozwiniętych zainteresowane są świadczeniem na rynkach krajów rozwijających
się. Te zaś z jednej strony bardzo ich potrzebują, z drugiej mają uzasadnione obawy, że
zagraniczne firmy całkowicie opanują ich rynek.
Usługi stanowią 2/3 światowej gospodarki, 1/3 światowego zatrudnienia, prawie 20%
światowego handlu, a zapotrzebowanie na nie wciąż rośnie.
eduglob.zrodla.org
Handel usługami
Problem: rozbieżne interesy
Przykład: usługi można eksportować na cztery sposoby:
1. Dostarczać je ponad granicami (np. europejskie call-centers w Indiach).
2. Świadczyć je zagranicznym nabywcom we własnym kraju (np. obsługa hotelowa
w Egipcie) .
3. Firma usługowa może założyć filię za granicą (np. filia zagranicznego banku) .
4. Indywidualne osoby mogą pracować w sektorze usług za granicą (np.
meksykańscy imigranci zatrudnieni na budowach w USA).
Firmy z krajów rozwiniętych są najbardziej zainteresowane sposobem 3.
Pracownicy z krajów rozwijających się są najbardziej zainteresowani sposobem 4.
eduglob.zrodla.org
Handel usługami
Jak widać na wykresie obok, przekazy
pieniężne wysyłane przez migrantów do
swoich krajów pochodzenia (remittances)
stanowią ponad dwukrotność oficjalne
pomocy rozwojowej (ODA) przekazywanej
przez rządy.
Np. w Tadżykistanie przekazy z zagranicy
stanowią 47% PKB!
źródło: World Bank
Jakie są zalety migracji?
• Przekazy pieniężne od migrantów trafiają bezpośrednio do obywateli krajów rozwijających się, a
więc są mniej podatne na rozpłynięcie się w korupcyjnych okolicznościach lub roztrwonienie na
źle przeprowadzone projekty.
• Migranci mogą zdobywać za granicą wartościowe doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności.
Jak są wady migracji?
• Kraje rozwijające tracą swoich młodych, wykształconych i produktywnych obywateli.
• Migracje rozdzielają rodziny, a w rezultacie np. dzieci zbyt rzadko widują rodziców.
eduglob.zrodla.org
Własność intelektualna
Obowiązujące porozumienie dotyczące handlu prawami do własności intelektualnej to
TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
Kraje rozwinięte domagają się restrykcyjnej ochrony własności intelektualnej, zaś kraje
rozwijające się wolały by swobodniej czerpać z zasobów wiedzy i kultury. Poza tym mają
ograniczone możliwości realizacji ochrony, jakiej domagają się państwa rozwinięte.
Co to jest własność intelektualna? To prawo własności do dóbr niematerialnych, takich jak
wynalazki, receptury, wzory kształtów i obrazów, oprogramowanie, muzyka, filmy etc.
Własność intelektualna chroniona jest patentami.
Uzasadnienie istnienia patentów: dzięki nim autorzy wynalazków lub artyści mogą czerpać zyski z
efektów swojej pracy. Gdyby nie było szansy na czerpanie odpowiednich zysków z działalności
badawczej i artystycznej, mało kto inwestowałby w te sektory.
Zyski z własności intelektualnej czerpią głównie kraje, które wytwarzają innowacyjne
produkty, czyli kraje rozwinięte.
eduglob.zrodla.org
Własność intelektualna
Problem: Tajne receptury leków ratujących życie
Przykład: Przemysł farmaceutyczny jest bardziej rozwinięty w krajach bogatych –
zaawansowane laboratoria są przecież drogie i wymagają wysoko wykwalifikowanych
naukowców. Leki opracowane przez zachodnie firmy są też odpowiednio drogie, dlatego
potrzebujący ludzie w krajach biedniejszych często nie mogą sobie na nie pozwolić.
Jednocześnie są chronione patentami, więc firmy w krajach rozwijających się nie mogą
produkować leków o tej samej recepturze (tzw. leków generycznych) i sprzedawać ich
taniej.
1/3 ludzi na świecie nie ma dostępu do potrzebnych im leków. Przy tym tylko 10%
światowych wydatków na badania nad lekami przeznaczane jest na choroby nękające
90% światowej populacji (np. malarię, AIDS, gruźlicę), pozostałe wydatki na badania
koncentrują się na chorobach dotykających ludzi w krajach bogatych.
eduglob.zrodla.org
Inwestycje zagraniczne
Obowiązujące porozumienie dotyczące inwestycji zagranicznych to TRIMS
(Agreement on Trade Related Investment Measures)
Kraje, z których wywodzą się firmy znacząco zaangażowane w inwestycje zagraniczne
(międzynarodowe korporacje), starają się maksymalnie ograniczać restrykcje, jakie
państwa goszczące mogą nakładać na inwestorów. W interesie państw rozwijających się
jest zachowanie możliwości ograniczania lub sterowania działań zagranicznych inwestorów
na ich terytorium.
eduglob.zrodla.org
Inwestycje zagraniczne
Zasadniczo państwa zyskują na inwestycjach dokonywanych przez zagranicznych
inwestorów na ich terytorium. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.
Inwestycje w przedsiębiorstwa w innych krajach dzielą się na:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
(foreign direct investment, FDI)
Pośrednie inwestycje zagraniczne
(foreign indirect investment, FII)
W przypadku inwestycji bezpośrednich
inwestor osobiście sprawuje kontrolę nad
przedsiębiorstwem, np. buduje fabrykę za
granicą albo wykupuje firmę w innym kraju.
W przypadku inwestycji pośrednich
inwestor kupuje tylko trochę akcji
albo obligacji zagranicznych firm.
Z inwestycji bezpośrednich nie można się zbyt
łatwo i szybko wycofać.
Akcje albo obligacje inwestorzy mogą zaś
szybko sprzedać, gdy tracą zaufanie do
gospodarki danego kraju.
Inwestycje zagraniczne
eduglob.zrodla.org
Jak widać na wykresie obok,
FDI (bezpośrednie inwestycje
zagraniczne) stanowią wielokrotnie
większe sumy, niż oficjalna pomoc
rozwojowa (ODA) przekazywana
przez rządy.
źródło: World Bank
Inwestycje zagraniczne
eduglob.zrodla.org
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą przyczyniać się do rozwoju lub wręcz
odwrotnie.
Jasny scenariusz:
•
•
•
•
FDI przyczynia się do transferu
technologii.
FDI stymuluje konkurencję i
rozwój wśród miejscowych
dostawców.
Pracownicy zatrudnieni w
przedsiębiorstwach FDI zyskują
zatrudnienie, nowe
umiejętności i wiedzę.
Przedsiębiorstwa FDI płacą
podatki w państwie
goszczącym.
Ciemny scenariusz:
•
Inwestor zagraniczny wykorzystuje słabość
państwa goszczącego:
•
•
•
•
•
korzysta z wszelkich udogodnień, zwolnień
podatkowych i wynajduje luki w prawie wnosić
jak najmniej do budżetu państwa
korzysta z niskich standardów ochrony
środowiska, ochrony pracowników oraz słabej
egzekucji prawa
Inwestor szantażuje pracowników i władze, że jeśli
upomną się o standardy pracy lub podniosą
normy ochrony środowiska, przeniesie swoje
przedsiębiorstwo do innego kraju.
FDI wysyła wszystkie wypracowane zyski za
granicę, do firmy-matki.
Zagraniczni inwestorzy wykupują lokalne
przedsiębiorstwa i przejmują kontrolę nad
sposobem ich działania.
eduglob.zrodla.org
Inwestycje zagraniczne
To, co jest w interesie państwa, nie zawsze jest w interesie jego mieszkańców.
Aby zachęcić do inwestycji zagranicznych w ich państwie, rządy zakładają
Specjalne Strefy Ekonomiczne, rezygnując z części wpływów z podatków i ograniczając
ochronę pracowników.
•
Specjalna Strefa Ekonomiczna (Special Economic Zone, SEZ) to wydzielony w państwie obszar, na
którym zagranicznych inwestorów obowiązują inne, bardziej korzystne zasady niż w reszcie kraju.
Zazwyczaj są to niższe podatki, opłaty skarbowe, cła, brak ograniczeń importu i eksportu. Często
także niektóre prawa pracownicze są zawieszone na terenie SSE, np. prawo do strajku.
o
o
•
Więcej o SEZ (na przykładzie Indii): http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article11799
Raport Banku Światowego o SEZ: http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821387634
Inwestycje zagraniczne mogą się wiązać z zawłaszczaniem ziemi (landgrabbing), które ma miejsce,
gdy prawa własności mieszkańców krajów rozwijających się często nie są dobrze chronione.
o
Tradycyjne społeczności użytkują często ziemię nie mając do niej formalnych praw. Coraz więcej jest
przypadków, gdy rządy ich krajów wyprzedają tę ziemię zagranicznym inwestorom, a ludzie zamieszkujący
ją od pokoleń są przesiedlani w mniej przyjazne regiony lub po prostu wypędzani.
eduglob.zrodla.org
Czy prawami pracowników można
handlować?
Inwestorzy i zleceniodawcy najchętniej lokują produkcję tam, gdzie płace i inne wydatki na
pracowników są niskie. Niestety najczęściej przekłada się to na gorsze warunki
zatrudnienia dla mieszkańców krajów rozwijających się.
Ponieważ koszty życia w różnych krajach różnią się, pewne różnice w wynagrodzeniach są
uzasadnione. Niestety, w krajach rozwijających się pracownicy często otrzymują
wynagrodzenia poniżej poziomu wystarczającego na godne życie.
Jeśli pracodawcy mają taką możliwość, często oszczędzają na środkach bezpieczeństwa i
higieny pracy, ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych.
eduglob.zrodla.org
Czy prawami pracowników można
handlować?
ILO to wyspecjalizowana agenda ONZ zajmująca się prawami
pracowników. Na forum tej organizacji dyskutowane i przyjmowane
są międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony pracowników w
różnych dziedzinach.
Jednakże od rządów poszczególnych państw zależy, które konwencje
ratyfikują! Np. Chiny nie ratyfikowały konwencji o prawie do zakładania
związków zawodowych. ILO nie ma mocy, aby egzekwować swoje konwencje
w przypadku, gdy w jakimś kraju są łamane.
Państwa słabiej rozwinięte, nawet jeśli przyjmą odpowiednie prawo, często
nie są w stanie wyegzekwować obowiązujących przepisów.
W światowych negocjacjach handlowych kraje rozwinięte proponowały możliwość
ograniczenia handlu ze względu na łamanie praw człowieka i złe standardy pracy. Kraje
rozwijające się uznają to za zawoalowany protekcjonizm. Dlaczego? Bo kraje bogate
prawie automatycznie spełniałyby wszystkie standardy i wyłącznie kraje rozwijające się
byłyby ofiarą takich ograniczeń, być może arbitralnie i nawet niezależnie od swoich
starań. Poza tym dyskryminacja produkcji z całego kraju ze względu na postępowanie
tylko części działających w nim przedsiębiorstw nie byłaby fair.
Korporacje międzynarodowe
eduglob.zrodla.org
Oczywiście w handlu światowym rolę odgrywają nie tylko państwa, ale też firmy, a
zwłaszcza korporacje międzynarodowe.
Dochody wielu korporacji międzynarodowych przekraczają dochody niektórych państw,
np. Shell ma większy dochód niż cała Austria, BP większy niż Dania, Carrefour większy niż
Bangladesz.
•
•
Pełna lista: dstevenwhite.com/
Więcej: www.oxfamblogs.org/
Większość korporacji międzynarodowych pochodzi z krajów rozwiniętych.
eduglob.zrodla.org
Korporacje międzynarodowe
Firmy z krajów rozwijających się i korporacje nie są równymi partnerami.
Dostawcy z krajów rozwijających są uzależnieni od handlu z korporacjami
międzynarodowymi i często muszą się dostosować do ich żądań.
•
•
Rynki niektórych produktów rolnych są zdominowane przez garstkę korporacji. Producenci
produktów rolnych z krajów rozwijających się w wielu przypadkach mają tylko kilku dużych
nabywców dla swoich produktów, np. w przypadku kakao – Cargill lub AMD, tytoniu – Philipp
Morris, bawełny – Cargill, bananów – Chiqita lub Dole. Często w danym regionie operuje
tylko jeden nabywca, dzięki czemu może dyktować producentom ceny.
Globalne firmy odzieżowe, zabawkarskie i z innych branży lekkiego przemysłu mają bardzo
wielu potencjalnych dostawców w takich krajach jak Chiny, Indie, Bangladesz czy Meksyk.
Właścicielom fabryk w tych krajach zależy na współpracy z korporacjami, ponieważ są to
duże i pewne zlecenia. Jednak korporacje mogą zawsze postawić ich przed wyborem:
godzicie się na nasze warunki lub zlecamy produkcję waszej konkurencji.
eduglob.zrodla.org
Korporacje międzynarodowe
Rządy krajów rozwijających się i korporacje nie są równymi partnerami.
Rządy krajów rozwijających się zabiegają, aby korporacje inwestowały i zlecały produkcję
w ich krajach. Tym samym są zmuszone konkurować między sobą. W odpowiedzi na
wyższe podatki, standardy pracy albo ochrony środowiska korporacje mogą przenieść się
do innego kraju.
Korporacje wywierają naciski na rządy krajów rozwiniętych.
Korporacje mają dużo środków, aby lobbować wśród przedstawicieli rządów państw
rozwiniętych na rzecz korzystnej dla siebie polityki.
eduglob.zrodla.org
Dowiedz się więcej
Jeśli publikacje, to:
• UNCTAD: http://unctad.org/en/Pages/Publications.aspx
Jeśli bazy danych, to:
• Bank Światowy: http://data.worldbank.org/
• Albo WTO: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
Jeśli głosy krytyk,i to:
• Oxfam: http://www.oxfam.org/en/campaigns/trade
• Trade Justice Movement: http://www.tjm.org.uk/
• War on Want: http://www.waronwant.org/past-campaigns/trade-justice
• Make Poverty History: http://www.makepovertyhistory.org/whatwewant/trade.shtml
• Kupuj odpowiedzialnie: http://ekonsument.pl
• Instytut Globalnej Odpowiedzialności: http://igo.org.pl
A jeśli coś zupełnie innego to…
http://www.nobelprize.org/educational/economic-sciences/trade/game/ruler.html
Download