Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

advertisement
Szkolenie z zakresu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
18.04.2008
Kraków
Zakres szkolenia
1.Regulacje prawne z zakresu BHP
2.Obowiązki i uprawnienia pracownika, pracodawcy
3.Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia
4.Pierwsza pomoc przedlekarska
5.Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej,
postępowanie pracownika w razie pożaru.
ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)
nazywamy stan pracy, polegający na wykonywaniu jej
w warunkach nie zagrażających zdrowiu i życiu osób przy
niej zatrudnionych, oraz ogół środków i urządzeń służących
osiągnięciu tego stanu. Należy tu rozumieć usuwanie lub co
najmniej ograniczanie szkodliwości związanych z procesem
i środowiskiem pracy. Wiąże się to z zapobieganiem
wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym
szkodliwym wpływom pracy na zdrowie.
Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa
i higieny pracy od pewnego czasu wkraczają
w dziedzinę techniki, organizacji pracy, pedagogiki,
psychologii pracy, socjologii
i higieny pracy.
Zasady bhp obejmują reguły techniczne i zasady
powszechnego doświadczenia, służące ochronie
życia i zdrowia osób zatrudnionych.
Środowisko pracy to zespół warunków
środowiska materialnego, w którym odbywa się
proces pracy,
Niebezpieczny czynnik występujący w procesie
pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na
pracownika prowadzi lub może prowadzić do
urazu lub choroby,
Szkodliwy czynnik to czynnik którego
oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może
prowadzić do schorzenia.
Regulacje prawne
Kodeks Pracy
Rozporządzenia wykonawcze do kodeksu pracy
Rozporządzenia w sprawie ogólnych BHP
Rozporządzenia branżowe
Regulamin
Umowa o pracę
Podstawowym aktem prawnym określającym przepisy prawne
i ochrony pracy jest Kodeks Pracy uchwalony przez Sejm
ustawą z 26 czerwca 1974 roku. (Nowelizacja Kodeksu Pracy
2.02.1996 r z 26 lipca 2002 r., grudzień 2003 ).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 07.49.330 z dnia
20 marca 2007 r.) z dnia 26 września 1997r. ( Dz. U. z 2003 r. poz.
1650)
• Dyrektywy UE
Organy nadzoru zewnętrznego
•
•
•
•
•
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Straż Pożarna
Urząd Dozoru Technicznego
Inne organy nadzoru
1. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna,
jeśli zatrudniają pracowników – Art. 3.
2. Postanowienia dokumentów dotyczących pracownika np. statutów,
regulaminów, umów nie mogą być mniej korzystne dla
pracowników niż przepisy Kodeksy - art. 9, Art. 18.
Możliwość zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy (art. 91 i art.
231a)
Uchwalona zmiana: W trudnej sytuacji finansowej pracodawca może w drodze
porozumienia ze związkami zawodowymi (a w braku zawiązków zawodowych
samodzielnie) zawiesić stosowanie w zakładzie cześć lub całość przepisów prawa
pracy (regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń). W zakładach do 20
pracowników pracodawca może zawrzeć porozumienie o stosowanie mniej
korzystnych warunków zatrudnienia niż przewidziane umowami o pracę.
Dotychczasowy stan prawny: Dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej
możliwości poza układami zbiorowymi pracy.
Umowa o pracę
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca
– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na
czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
pracodawca może w tym celu zatrudnić innego
pracownika na podstawie umowy o pracę na
czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ma miejsce
bez względu na nazwę umowy zawartej przez strony
jeżeli pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy, a pracodawca do wynagradzania za nią –Art. 22
Umowa o pracę na czas określony może być zawarta
na następujące po sobie okresy tylko dwukrotniezawarta trzeci raz jest z mocy prawa umową na czas
nieokreślony.
Do istotnych elementów charakteryzujących umowę o
pracę zalicza się :
- rodzaj umowy,
- rodzaj pracy,
- miejsce wykonywania pracy,
- wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze
wskazaniem składników wynagrodzenia,
- wymiar czasu pracy
- termin rozpoczęcia,
oraz zapewnienie pracownikowi dodatkowej pisemnej informacji
o warunkach zatrudnienie a mianowicie :
• obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
• częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
• przysługującym urlopie,
• długości wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy o pracę
Umowa o pracę rozwiązuje się:
1. na mocy porozumienia stron,
2. przez oświadczenie jednej ze stron
z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie
umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania
okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia),
4. z upływem czasu, na który była zawarta,
5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była
zawarta.
Okres wypowiedzenia umowy, obejmujący tydzień – miesiąc lub ich
wielokrotność - kończy się w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca,
Wypowiadając umowę na czas nie określony lub rozwiązując ją bez
wypowiedzenia, pracodawca powinien wskazać przyczynę tej decyzjiArt. 30
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny jest
uzależniony od czasu okresu próbnego - Art. 34
do 3 miesięcy
3 dni - nie przekracza 2 tygodnie
1 tydzień - dłuższy niż 2 tygodnie
2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 m-ce
Okres wypowiedzenia urnowy o pracę zawartej na czas nie określony jest
uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - Art 36.
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.
W okresie wypowiedzenia umowy o pracę
pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie
pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. /
dotyczy to pracowników , którym wypowiada
pracodawca/. Wymiar zwolnienia wynosi:
• 2 dni robocze - w okresie wypowiedzenia nie
przekraczającego 1 miesiąca;
• 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego
wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę
pracownikowi w czasie urlopu, chorobowego, w okresie
ciąży lub urlopu macierzyńskiego kobiety / nie dotyczy
umów o pracę na zastępstwo/ oraz pracownikowi któremu
brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku
emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu
uzyskanie prawa do emerytury.
Umowa o pracę wygasa z dniem
śmierci pracownika lub z dniem
śmierci pracodawcy - Art. 63.
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
zawartej na czas nie określony następuje z powodu
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo
zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących
pracodawcy, określonych w odrębnych przepisach,
pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania
umowy o pracę skrócić okres trzy miesięcznego
wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca.
W takim przypadku pracownikowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą
część okresu wypowiedzenia.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika w razie (art. 53 § 1):
1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych
obowiązków pracowniczych,
2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy
o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli
przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem,
3. zawinionej poprzez pracownika utraty uprawnień
koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku.
Pod pojęciem ,,ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
pracownika’’ stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy pracownika należy rozumieć:
- spożywanie alkoholu w czasie pracy oraz wykonywanie pracy w stanie
nietrzeźwości;
- nie wykonywanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są
sprzeczne z prawem i umową o pracę;
- opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia lub systematyczne spóźnianie się
do pracy;
- nie używanie przydzielonej przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego,
ochronnego i sprzętu ochrony osobistej, których stosowanie jest niezbędne ,
zgodnie z przepisami bhp;
- kradzież lub umyślne psucie surowca, materiałów, narzędzi albo maszyn;
- zawinione wykonywanie pracy niezgodne z dostarczonymi przez
pracodawcę instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych;
- udowodnione ujawnienie tajemnicy służbowej lub tajemnicy
przedsiębiorstwa (produkcyjnej, handlowej, organizacyjnej lub innej, której
ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę), którą objęte są informacje
szczegółowo określone w regulaminie pracy
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez
pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniającej rozwiązanie
umowy.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego
pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i
zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez
pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego
pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy
została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą
zawodową,
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z
innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1
miesiąc.
Urlop wypoczynkowy
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego,
nieprzerwanego, urlopu wypoczynkowego.
Prawo do urlopu
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku
kalendarzowym w którym podjął pracę uzyskuje prawo do urlopu
z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru
urlopu wypoczynkowego przysługującego mu po przepracowaniu
roku. Prawo do urlopu nabywa w każdym następnym roku
kalendarzowym. Wymiary urlopów:
• 20 dni - jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat
• 26 dni - po 10 latach pracy.
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym
wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy tego pracownika.
Podstawowe obowiązki Pracowników w zakresie BHP
Zgodnie z art. 211 KP oraz § 30 RP przestrzeganie
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest
podstawowym obowiązkiem pracownika.
W szczególności pracownik jest obowiązany:
1. Przestrzeganie przepisów i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP
2. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
3. Dbanie o porządek i ład w miejscu pracy
4. Dbanie o stan techniczny powierzonym urządzeń, sprzętu,
samochodów
4. stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używać
przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem,
5. Poddawanie się badaniom profilaktycznym
6. Ostrzeganie współpracowników i innych osób o
niebezpieczeństwie
7. Współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w
wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP GROZI
UPOMNIENIE
NAGANA
KARA PIENIĘŻNA
Pracownik ma prawo:
W przypadku, gdy warunki pracy są w sprzeczności
z przepisami bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie
zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym
osobom (art. 210 KP) - pracownik ma prawo do
powstrzymania się od wykonywania tej pracy i
niezwłocznego powiadomienia o powyższym fakcie
przełożonego.
Podstawowe obowiązki pracodawcy
Art.. 94, 941, 943, 207 Kodeksu pracy
Ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym:
1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
2. Kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP
3. Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy oraz kontrolowanie
jego przestrzegania
4. Zapewnienie wykonywania nakazów służb nadzoru
5. Zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej
6. Informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach
7. Ocenianie, dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
W myśl art. 212 KP dyrektorzy, kierownicy komórek
organizacyjnych jako przełożeni pracowników, ponoszą
odpowiedzialność za realizację nałożonych przez nich
zadań z zachowaniem przepisów bhp. Zobowiązani są oni do:
1. zorganizowania i realizowania prac z uwzględnieniem
zabezpieczenia
pracowników przed wypadkami przy
pracy i chorobami zawodowymi,
2. egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów
bhp,
3. zapewnianie odzieży ochronnej pracownikom, którym ona
przysługuje oraz egzekwowanie jej stosowania,
4. zapewnianie pracownikom środków higieny osobistej.
Jeżeli jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę
pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców,
pracodawcy ci mają obowiązek:
• współpracować ze sobą,
• wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników
zatrudnionych w tym samym miejscu,
• ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla
zdrowia lub życia pracowników
• wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia poszczególnych
pracodawców z obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym
przez nich pracownikom.
Badania lekarskie
Art.. 229 Kodeksu Pracy
Wstępne badania lekarskie:
• osoby przyjmowane do pracy,
• pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy
• pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Okresowe badania lekarskie:
•Wszyscy pracownicy,
•Pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie
substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest
obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie
także:
po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami,
czynnikami lub pyłami, po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli
zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.
Ochrona kobiet przy pracy
Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
Art.. 176 Kodeksu Pracy
Pełny wykaz prac wzbronionych kobietom zawiera
załącznik do rozporządzenia RM z 10 września 1996 r., w
sprawie prac szczególnie niebezpiecznych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet
Ochrona pracy kobiet polega m.in.. na:
• Ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie
ciąży, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
• Zakazie zatrudnienia kobiet w ciąży w nadgodzinach oraz w
porze nocnej
• Zakazie zatrudnienia w warunkach szkodliwych kobiet w
ciąży lub w karmiącej dziecko piersią
• Prawie do urlopu macierzyńskiego
Ochrona pracy kobiet – wysiłek fizyczny związany z
transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała
Nie wolno zatrudniać kobiet:
Przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów
o masie przekraczającej
• 12 kg – przy pracy stałej
• 20 kg – przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę
w czasie zmiany roboczej)
Przy ręcznym przenoszeniu pod górę – np. schody –
których kąt przekracza 30°, a wysokość 5 m ciężarów o masie przekraczającej
• 8 kg – przy pracy stałej
• 15 kg – przy pracy dorywczej ( do 4 razy na
godzinę w czasie zmiany roboczej)
BHP PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM
I ZMECHANIZOWANYM / MĘŻCZYŻNI /
Jednemu pracownikowi wolno podnosić i przenosić
przedmioty na odległość do 25 m o masie do:
• 30 kg przy pracy stałej
• 50 kg przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie
przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na
odległość przekraczającą 25 m
ZAGROŻENIA WYPADKOWE I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
WYSTĘPUJĄCE W SPÓŁCE, PODSTAWOWE ŚRODKI
ZAPOBIEGAWCZE - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Do najpoważniejszych zagrożeń jakie istnieją przy wykonywaniu
pracy w obiektach biurowych, magazynach oraz przy
wykonywaniu pracy w terenie zaliczyć można:
1. zagrożenia wynikające z niewłaściwego stanu technicznego
środków transportowych, konstrukcji regałowych, urządzeń
magazynowych i opakowań;
2. zagrożenia wynikające z niewłaściwej organizacji pracy
(organizacji stanowiska pracy, nadzoru nad współdziałaniem
zespołów ludzkich);
3. zagrożenia wynikające z niedostatecznego nadzoru ze strony
personelu kierowniczego nad stosowaniem nakazanych
metod i środków pracy oraz sprzętu ochronnego;
4. zagrożenia wynikające z niedostatecznego przygotowania
ludzi do określonej pracy (braku szkolenia wstępnego
ogólnego, stanowiskowego; braku badań lekarskich, odzieży
ochronnej, wprawy w posługiwaniu się urządzeniami
technicznymi);
5. zagrożenia porażenia prądem elektrycznym powodowane
złym stanem technicznym urządzeń i instalacji oraz
niewłaściwą ich obsługą.
6. zagrożenia związane z możliwością potknięcia lub
poślizgnięcia co grozi upadkiem, potłuczeniem lub
złamaniem kończyn;
7. zagrożenia związane z poparzeniem się gorącą wodą przy
nieumiejętnej obsłudze czajnika,
8. zagrożenia związane upadkiem przedmiotów, towarów z
regałów w magazynach i halach sprzedażnych;
9. zagrożenia związane upadkiem osób z wysokości
(np. ze schodów)
10. zagrożenie związane z agresywnym klientem,
kontrahentem
Zagrożenia te mogą najczęściej wynikać z:
- niewłaściwego przygotowania ludzi do określonej pracy
(brak szkoleń bhp, badań lekarskich, nie stosowanie odzieży
ochronnej, brak znajomości obsługi sprzętu technicznego),
- niewłaściwego składowania na regałach,
- złego stanu technicznego środków transportowych, urządzeń oraz
budowy regałów (np. w magazynie)
- nie wykonywania wymaganych czynności konserwacyjnych
urządzeń,
- pośpiechu, roztargnienia, zamyślenia się lub nieuwagi pracownika
(należą do najczęstszych przyczyn)
Co to jest ryzyko zawodowe?
Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących
straty, w szczególności wystąpienia u pracowników
niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku
zagrożeń zawodowych występujących w środowisku
pracy lub sposobu wykonywania pracy.
W jaki sposób wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego:
Ocena ryzyka polega na identyfikowaniu znaczących zagrożeń
występujących w miejscu pracy lub wynikłych z działalności
przedsiębiorstwa.
Zagrożeniem określa się stan środowiska pracy mogący
spowodować wypadek lub chorobę (mogą to być przedmioty,
substancje, urządzenia, maszyny, metody pracy, środowisko pracy
lub inne aspekty organizacji pracy).
W rezultacie ocena ryzyka zawodowego powinna dać
odpowiedź na osiem podstawowych pytań:
- co stanowi zagrożenie?
- kto podlega ryzyku?
- jakie istnieje zagrożenie urazowe?
- jakie elementy można zmienić?
- jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia awarii?
- jak można zabezpieczyć się przed awarią?
- jakie są szansę wystąpienia urazów w wypadku awarii?
- jak można zabezpieczyć ludzi w przypadku wystąpienia awarii
lub gdy - narażenie na niebezpieczeństwo jest nieuniknione?.
Literatura fachowa podaje wiele przykładów metod oceny ryzyka
(min. matryce ryzyka, wskaźniki ryzyka, grafy ryzyka). My bazując
na doświadczeniu i praktycznym wykorzystywaniu poszczególnych
metod pragniemy zaprezentować Państwu i polecić wskaźnikową
metodę Risk Score, która w sposób jasny i nieskomplikowany
pomaga określić poziom ryzyka zawodowego oraz dobrać
odpowiednie środki profilaktyczne.
METODA RISK SCORE
jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której
określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków
zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa
parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagrożenie i
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
R= S*E*P
S- potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich
i materialnych
Kategorie ryzyka zawodowego
Kategorie Ryzyka
[1]
Pomijalne
[2]
Małe ryzyko
[3]
[4]
[5]
Średnie
ryzyko
Wysokie
ryzyko
Bardzo
wysokie
ryzyko
Wartość [ R ]
R < 20
Akcja
Żadne działania nie są
potrzebne
20 < = R < 70
Należy zwrócić uwagę
70 < = R < 200
Potrzebna poprawa
200 < = R <
400
Potrzebna
natychmiastowa poprawa
R > = 400
Rozważ wstrzymanie prac
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ogólne zasady to:
• bezpieczeństwo winno być sprawą nadrzędną
zarówno dla pracodawcy jak i pracownika - należy
stale dążyć do ulepszenia warunków pracy,
• w pracach wykonywanych przez kobiety w ciąży
obowiązują odrębne przepisy dotyczące tej grupy
pracownic zawarte w rozdz. VIII RP,
• do pracy nie może być dopuszczony pracownik nie
posiadający aktualnego orzeczenia lekarskiego,
wymaganego przeszkolenia bhp oraz właściwych
kwalifikacji,
• do pracy nie może być dopuszczony pracownik
w stanie nietrzeźwym jak również zabronione jest
spożywanie alkoholu w pracy,
• zabrania się stosowania urządzeń w złym stanie
technicznym; wszelkie usterki techniczne należy
niezwłocznie zgłaszać przełożonemu,
• każdy pracownik jest zapoznawany przez
przełożonego z oceną ryzyka zawodowego
występującego na jego stanowisku pracy oraz
sposobami unikania zagrożeń co potwierdza
własnoręcznym podpisem.
WYPADEK PRZY PRACY
WYPADKI, RODZAJE WYPADKÓW
POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
CO TO JEST WYPADEK ?
Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie
spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz
lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1. w czasie lub w związku z wykonywaniem przez
pracownika zwykłych czynności lub poleceń
przełożonych,
2. w czasie lub w związku z wykonywaniem przez
pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez
polecenia,
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym wypadków
w pracy jest Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. Nr 167. poz. 1322 z 2009 r).
Ustawodawca wyszczególnił w niej następujące rodzaje
wypadków:
• wypadek przy pracy,
• wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy,
• wypadek w drodze do pracy lub z pracy.
Rodzaje wypadków
Wypadek śmiertelny jest to wypadek, w wyniku którego
nastąpiła śmierć w okresie do 6 miesięcy od jego wystąpienia
Wypadek ciężki przy pracy to wypadek, w wyniku którego
nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku,
słuchu, mowy, itp.
Wypadek zbiorowy przy pracy to wypadek, któremu w
wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy jest to
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną
powodujące uraz lub śmierć, jakiemu uległ pracownik:
• w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż
określone w definicji wypadku w pracy, chyba że wypadek
spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie
pozostaje w związku z pracą,
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
• przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u
pracodawcy organizacje związkowe.
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest to nagłe zdarzenie
spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub
śmierć, które nastąpiło w związku z przebywaniem drogi do
pracy lub z pracy.
Przez drogę do pracy lub z pracy rozumie się drogę najkrótszą
i nieprzerwaną, dla pracownika najdogodniejszą ze względów
komunikacyjnych.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
• udzielić pomocy poszkodowanemu
• zawiadomić o wypadku przełożonego
• ostrzec współpracowników i inne osoby znajdujące się
w rejonie wypadku o istniejącym zagrożeniu
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
• zabezpieczyć miejsce wypadku
• zapewnić udzielenie pierwszej pomocy
poszkodowanym
• zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o
wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym
• ustalić okoliczności i przyczyny wypadku
• sporządzić właściwą dokumentację wypadku
Poszkodowany pracownik ma prawo:
• wglądu do sporządzonego protokołu,
• zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole o czym zespół poucza pracownika jeszcze
przed podpisaniem protokołu.
Od ustaleń zawartych w protokole powypadkowym przysługuje
pracownikowi prawo odwołania się w terminie 7 dni do Sądu
Pracy w miejscu zamieszkania.
Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące
świadczenia:
•
•
•
•
•
•
•
zasiłek chorobowy
świadczenia rehabilitacyjne
zasiłek wyrównawczy
jednorazowe odszkodowanie
renta z tytułu niezdolności do pracy
renta rodzinna
pokrycie kosztów leczenia.
PIERWSZA POMOC PRZED LEKARSKA
Podstawowe wskazówki przed rozpoczęciem udzielania
pierwszej pomocy:
• oceń liczbę i rodzaj urazów poszkodowanych (szybka selekcja),
• wezwij pomoc, podając miejsce wypadku,
• liczbę poszkodowanych oraz numer telefonu z którego dzwonisz:
tel. alarmowy do Pogotowia Ratunkowego 999
Bezpieczeństwo ratownika
• Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie - bezpieczeństwo
ratownika jest zawsze najważniejsze
• Nie narażaj się na niepotrzebne ryzyko
• Unikaj kontaktu z krwią poszkodowanego
• Zawsze pamiętaj o jednorazowych rękawiczkach
Obowiązki ratownika
• Szybko i spokojnie ocenić sytuacje
• Wezwać specjalistyczną pomoc
• Jak najszybciej usunąć zagrożenie (np. odłączyć
prąd, )
• W miarę możliwości rozpoznać rodzaj obrażenia
• Udzielić szybkiej i właściwej pomocy
• Zorganizować transport poszkodowanego
• Pozostać przy poszkodowanym do przybycia
pomocy medycznej
Ochrona przeciwpożarowa
1. Zagadnienia prawne.
2. Potencjalne przyczyny powstania i rozprzestrzeniania
się pożaru.
3. Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania
przepisów ppoż.
4. Obowiązki pracownika w przypadku zauważenia
pożaru
5. Podręczny sprzęt gaśniczy
- zasady jego obsługi i zastosowanie.
Podstawowym aktem prawnym regulującym całokształt
zagadnień ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest Ustawa
z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr
147 poz. 1229 z 2002 r). z której wynika m.in. obowiązek
odbywania przez pracowników szkoleń przeciwpożarowych.
W stosunku do pracowników nie przestrzegających przepisów ppoż.
na terenie zakładu pracy a tym samym narażających go na
niebezpieczeństwo powstania pożaru wyciągane mogą być
sankcje służbowe
(kara upomnienia, nagany) i karne.
Do sankcji karnych zaliczamy:
• nałożenie grzywny w postaci mandatu karnego nałożonego przez
PSP, PIP
• skierowanie sprawy do Sądu, który jest władny skazać winnego
nawet na 5 lat pozbawienia wolności.
Przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru
Do przyczyn powstania pożaru w obiektach handlowych,
administracyjnych, warsztatach można zaliczyć:
• palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych i wyrzucanie nie
wygaszonych niedopałków do koszy, kontenerów i innych
pojemników ze śmieciami,
• niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji elektrycznych,
• pozostawienie bez dozoru piecyków elektrycznych pod napięciem
prądu,
• wady w instalacji elektrycznej (stosowanie palnych
prowizorycznych osłon na żarówkach, przeciążenie sieci,
„watowanie” bezpieczników, itp.),
• wyładowanie atmosferyczne tzw. uderzenie pioruna,
• podpalenie.
Powstanie pożaru
Na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru
w obiektach mają wpływ:
• późne zauważenie pożaru,
• brak dojść do miejsca pożaru (pozamykane drzwi - brak
kluczy; klatki schodowe, drzwi oraz korytarze pozastawiane
meblami i sprzętem),
• zły stan techniczny sprzętu ppoż. brak dostępu do niego,
brak znajomości jego obsługi,
• brak znajomości zasad alarmowania Państwowej Straży
Pożarnej,
• brak dojść i oznakowań miejsc usytuowania głównych
wyłączników prądu, wody i gazu,
• nieumiejętne prowadzenie akcji ratowniczej przed
przybyciem PSP (otwieranie okien, drzwi przy
niewystarczającej ilości sprzętu ppoż., panika, błędy w
prowadzeniu ewakuacji).
Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów ppoż.
Do podstawowych obowiązków pracownika z zakresu ochrony
ppoż. zaliczyć należy:
• udział w organizowanych szkoleniach przeciwpożarowych,
• zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o zauważonych
usterkach (uszkodzenia instalacji elektrycznej, odgromowej,
sprzętu ppoż. itp.),
• znajomość zasad alarmowania Państwowej Straży Pożarnej,
• znajomość usytuowania podręcznego sprzętu ppoż.
(przynajmniej w obrębie swojego stanowiska pracy) oraz
umiejętność jego obsługi,
• znajomość zasad zachowania się w przypadku powstania
pożaru,
• stosowanie się do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych.
Zasady zachowania się pracownika
w przypadku powstania pożaru
• ocenić sytuację - czy jest on w stanie ugasić pożar dostępnymi
gaśnicami,
• jeżeli pożar obejmuje minimalną powierzchnię (pożar w
„zarodku”) - przystąpić do jego ugaszenia przy użyciu gaśnic
lub wody z hydrantu,
• powiadomić o pożarze pracowników znajdujących się
w bezpośrednim otoczeniu pożaru, którym może grozić
niebezpieczeństwo oraz swojego przełożonego,
• powiadomić przełożonego,
• powiadomić Państwową Straż Pożarną,
• stosować się ściśle do poleceń przełożonego oraz
dowódcy PSP.
Zasady alarmowania Państwowej Straży Pożarnej (PSP):
w przypadku powstania pożaru w obiektach urzędu alarmujemy
Państwową Straż Pożarną telefonicznie.
Wykręć numer alarmowy 998 i przekaż:
•
•
•
•
•
dokładny adres,
co się pali,
czy są zagrożeni ludzie,
nazwisko i imię zgłaszającego o pożarze,
numer telefonu, z którego jest zgłoszenie
Podręczny sprzęt gaśniczy – obsługa i zastosowanie
Sprzęt przeciwpożarowy
Znak „gaśnica
GAŚNICA ŚNIEGOWA
•
•
•
•
•
•
Gaśnicą śniegową gasimy:
- ciała stałe (drewno, papier, tworzywa sztuczne itp.),
- gazy i ciecze łatwo palne (propan, butan, metan, etylina,
rozcieńczalniki),
- instalacje i urządzenia (min. komputery) elektryczne pod
napięciem prądu.
Rozróżniamy gaśnice śniegowe pomalowane na kolor:
• czerwony - z dźwignią zaworu na korpusie butli
• srebrny - z zaworem pokrętnym na korpusie butli
Zasada obsługi gaśnicy śniegowej:
• jedną ręką rozwinąć wąż gaśnicy, kierując dyszę na palący się
materiał.
• drugą ręką zerwać plombę i odkręcić zawór pokrętny w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (gaśnica
koloru srebrnego)
• przycisnąć dźwignię zaworu po uprzednim wyciągnięciu
zawleczki (gaśnica koloru czerwonego).
UWAGA - wydostający się z gaśnicy
śniegowej dwutlenek węgla (CO2)
posiada temperaturę - 78 C.
GAŚNICA PROSZKOWA
Proszkiem gasimy:
• ciała stałe (drewno, papier, węgiel, gumę, tworzywa
sztuczne),
• gazy i ciecze łatwo palne (propan, butan, metan,
etylina, rozcieńczalniki),
• instalację elektryczną pod napięciem prądu
elektrycznego.
Gaśnica proszkowa jest pod
stałym
ciśnieniem, posiada
wbudowany w korpusie manometr (strzałka na zielonym polu
wskazuje, że gaśnica jest sprawna), oraz dźwignię
uruchamiającą zabezpieczoną zawleczką.
Zasada obsługi:
• wyciągnąć zawleczkę zrywając plombę,
• skierować wężyk na palący się materiał,
• nacisnąć dźwignię zaworu,
• przy gaszeniu pożaru na zewnątrz obiektu,
należy pamiętać aby strumień proszku
kierować zgodnie z kierunkiem wiatru.
HYDRANT WEWNĘTRZNY
Zasada obsługi hydrantu jest następująca:
• otwieramy drzwiczki szafki hydrantowej,
• wyjmujemy z niej wąż i rozwijamy go,
• podłączamy jedną końcówkę węża do zaworu
hydrantowego, drugą do prądownicy hydrantowej,
• odkręcamy zawór hydrantowy i kierujemy
wydostający się strumień wody na palący się
materiał.
Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem prądu
elektrycznego, cieczy łatwopalnych, substancji
chemicznych wchodzących w reakcję z wodą.
Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
Dziękujemy za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards