raport przedszkola rok szkolny 2014/2015

advertisement
RAPORT PRZEDSZKOLA
ROK SZKOLNY 2014/2015
1
WSTĘP
Niniejszy raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w Samorządowym Przedszkolu w Goździe na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniającego
Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października
2009 r.
Przedmiotem badań ewaluacyjnych było wymaganie:
Respektowane są normy społeczne
W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł przy
użyciu różnych metod badawczych (ankietowanie, analiza dokumentacji,
wywiad, obserwacja dzieci, współpraca z instytucjami zajmującymi się
bezpieczeństwem, udział w szkoleniach). Informacje w zakresie wymienionego
wymagania uzyskano od rodziców, nauczycieli, dzieci, pracowników szkoły.
Decyzją Dyrektora szkoły badanie realizowano od września 2014r.
do czerwca 2015r. przez zespół d.s. ewaluacji, w skład którego weszły: Anita
Kluś (koordynator), Ewelina Bednarczyk, Aneta Molenda.
2
SPIS TREŚCI
1. Przedmiot ewaluacji:
Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne.
2. Cel ewaluacji :
 Pozyskanie niezbędnych informacji o organizacji bezpiecznego pobytu
dziecka w przedszkolu.
 Weryfikowanie działań wychowawczych mających na celu wykształcenie
u dzieci podstawowych norm społecznych.
 Zebranie informacji o wdrażaniu systemów motywacyjnych
wzmacniających właściwe zachowania dzieci.
 Formułowanie wniosków do dalszej pracy.
3. Odbiorcy ewaluacji: Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice
i dzieci.
4. Wykonawcy ewaluacji: Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej powołany
przez Dyrekcję szkoły.
5. Wskaźniki:
 Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
 W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci
za działania własne i działania podejmowane w grupie.
 W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
3
 Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i w razie potrzeb
modyfikowane.
6. Pytania kluczowe:
 W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci
w przedszkolu?
 Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie
stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?
 Jakie działania związane z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci
podejmują nauczyciele?
 Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabywają
dzieci?
 W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci
i jakie są tego efekty?
7. Metody badawcze:
 ankiety: nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni,
 wnioski z analizy dokumentacji szkolnej,
 wywiady z Radą Rodziców, z dziećmi,
 obserwacja dziecka,
 współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (straż,
policja)
8. Forma prezentacji wyników ewaluacji:
 pisemny raport sporządzony przez zespół do spraw ewaluacji
przedstawiony i przedyskutowany na Radzie Pedagogicznej oraz
zamieszczony na stronie internetowej szkoły
4
1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet.
Wskaźnik: Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Ankieta skierowana do rodziców sprawdzająca
poziom bezpieczeństwa w przedszkolu.
1. Celem ankiety było poznanie opinii rodziców na temat bezpieczeństwa ich
dzieci w przedszkolu. Ankieta została przeprowadzona podczas zebrań
z rodzicami dnia 12.04.2015r. Ankietowanych zostało 41 rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola. Analiza ankiety przedstawia się następująco:
Pytanie1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?
Na to pytanie 29 osób uznało, że dzieci czują się bezpiecznie,
12-odpowiedziało- raczej tak. Nikt z ankietowanych nie odpowiedział- raczej
nie oraz -nie.
30
25
20
15
tak
29
raczej tak
10
raczej nie
nie
12
5
0
tak
0
raczej tak
raczej nie
0
nie
Pytanie 2. Z jakim miejscem lub sytuacją ( w przedszkolu) najczęściej
wiązały się sygnały o poczuciu zagrożenia?
Aż 30 rodziców nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie, natomiast
11 osób uznało, że nie było takich zagrożeń.
5
Pyt.2
30
25
20
15
nie było zagrożeń
10
brak odpowiedzi
5
0
nie było zagrożeń
brak odpowiedzi
Pytanie 3. Czy nauczyciele i pracownicy przedszkola zwracają należytą
uwagę na zachowanie dzieci?
W odpowiedziach na powyższe pytanie 25 osób uważa, iż nauczyciele
i pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci,
(odpowiedź – tak), natomiast 16 osób udzieliło odpowiedzi – raczej tak.
pyt. 3
25
20
tak
15
raczej tak
10
raczej nie
5
nie
0
tak
raczej tak
raczej nie
nie
Pytanie 4. Czy dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania
należy przestrzegać?
25 ankietowanych rodziców uważa, iż dzieci są informowane o zasadach
bezpieczeństwa. Ci rodzice udzielili odpowiedzi - zdecydowanie tak, 15- raczej
6
tak. Jedna z osób ankietowanych uznała, że raczej nie.
Pyt. 4
25
20
15
10
5
0
25
zdecydowanie tak
15
raczej tak
1
raczej nie
0
nie
Pytanie 5. Czy Pani/Pana dziecko może liczyć na pomoc personelu
przedszkola w trudnych dla dziecka sytuacjach?
W dużej mierze rodzice uważają, iż ich dzieci mogą liczyć na pomoc personelu,
28- osób odpowiedziało- zdecydowanie tak, 13- raczej tak.
Pyt. 5
30
20
10
0
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
nie
Pytanie 6. W jaki sposób wzmacnia się w przedszkolu pożądane zachowania
dzieci?
W odpowiedzi na powyższe pytanie najwięcej osób ankietowanych uważa,
że pożądane zachowania dzieci wzmacnia się poprzez: rozmowy, pogadanki
7
z dziećmi, tłumaczenie dzieciom o konsekwencjach niepożądanych zachowań.
Wśród odpowiedzi pojawiły się także takie odpowiedzi jak: zabawy edukacyjne,
spotkania, np. z policjantem, nagradzanie właściwych postaw.
Pytanie 7. Czy wychowawca informuje Rodziców o niewłaściwym
zachowaniu dzieci w przedszkolu?
Spośród
ankietowanych
26
osób
uznało,
iż
wychowawca
informuje
o niewłaściwym zachowaniu i udzieliło odpowiedzi - zdecydowanie tak, 15raczej tak.
Pyt.7
30
25
20
15
10
5
0
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
nie
Pytanie 8. Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny być podjęte
w przedszkolu dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w placówce.
„Uważam, że moje dziecko jest bezpieczne w przedszkolu, nauczyciele zwracają
należytą uwagę na bezpieczeństwo”- to najczęściej udzielane odpowiedzi
rodziców (10).
8
Pojedyncze propozycje rodziców to: działanie świetlicy szkolnej, zwracanie
rodzicom uwagi na zachowanie dzieci, monitoring w budynku przedszkola,
zatrudnienie ochroniarza (1soba) oraz zabezpieczenie skrzynki od energii
elektrycznej na korytarzu, której nie ma korytarzu. Jest skrzynka od hydrantu.
Rodzice chcą, aby zwiększona była liczba opiekunów (2 osoby), mimo
iż przedszkole spełnia wymagania w tej kwestii. W 3-4- latkach jest pomoc
nauczyciela.
Pyt. 8.
25
dziecko jest bezpieczne
20
przekazywanie rodzicom
informacji o zachowaniu
dziecka
15
10
większa liczba opiekunów
5
monitoring
0
spotkanie ze strażą i policją
ochrona
świetlica
brak odpowiedzi
9
Wywiad grupowy dla Rady Rodziców
W wywiadzie wzięło
udział trzy grupy Rady Rodziców. Rodzice
ci uważają, że przedszkole jest miejscem bezpiecznym. Świadczy o tym fakt,
że dzieci są pod stałą opieką nauczyciela, bądź pracownika szkoły i nie
sygnalizowały braku poczucia bezpieczeństwa. Zdaniem rodziców pożądane
zachowania dzieci, zgodne z normami
zachowania, wzmacnia się poprzez
pochwały na forum klasowym, eliminowanie złego zachowania poprzez
konsekwentne postępowanie nauczycieli względem dzieci.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż w opinii rodziców dzieci
w przedszkolu czują się bezpiecznie. Większość rodziców uważa, iż nie było
sygnałów o sytuacjach i miejscach zagrożenia. Zarówno nauczyciele, jak
i personel pomocniczy pomagają dzieciom w trudnych sytuacjach. Pozytywne
zachowania dzieci są wzmacniane, zaś negatywne eliminowane poprzez
konsekwentne postępowanie nauczycieli względem dzieci.
Zdaniem rodziców, działania, jakie można podjąć w celu poprawy
bezpieczeństwa w przedszkolu to: monitoring, zatrudnienie ochroniarza, mimo
że nie było żadnego incydentu.
Wyniki ankiety świadczą, iż dotychczasowy poziom bezpieczeństwa
w przedszkolu jest na poziomie zadowalającym. Nie budzi zastrzeżeń rodziców.
Wskaźnik: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci
za działania własne i działania podejmowane w grupie.
Ankieta skierowana do nauczycieli
Celem przeprowadzenia ankiety wśród nauczycieli było pozyskanie
wiedzy na temat tego, w jaki sposób przedszkole kształtuje postawę
10
odpowiedzialności za działania dzieci, aby nie stanowiły zagrożenia dla siebie
i innych. W ankiecie wzięło udział czworo nauczycieli.
Pytanie 1. Czy diagnozuje pani zachowania dzieci?
Wszyscy nauczyciele diagnozują zachowania swoich dzieci.
Pyt. 1
4
3
2
tak
1
nie
0
tak
nie
Pytanie 2. Czy dzieci znają zasady bezpieczeństwa i przestrzegają ich
podczas zajęć w sali oraz na terenie całego przedszkola?
Wszystkie dzieci znają zasady bezpieczeństwa i przestrzegają ich podczas
zajęć w sali i na terenie całego przedszkola. Trzy osoby odpowiedziały –
zdecydowanie tak, jedna z osób ankietowanych udzieliła odpowiedzi – raczej
tak.
Pyt. 2
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie tak
11
Pytanie 3. Czy prowadzi Pani ewaluację swojej pracy?
Wszystkie panie prowadzą ewaluację swojej pracy.
Pyt. 3
4
3
2
tak
1
nie
0
tak
nie
Pytanie 4. Jeśli w pytaniu 3. odpowiedź brzmiała TAK, to proszę
wymienić sposoby ewaluacji swojej pracy.
Sposobami ewaluacji pracy nauczycieli jest: dokonywanie analizy
swojej pracy przynajmniej raz w miesiącu raz
w semestrze bądź
po zrealizowaniu bloku tematycznego, który jest ważny dla dalszej pracy
dydaktyczno- wychowawczej. Odpowiadanie sobie na pytania: Co będę
doskonaliła? Jak to zrobię? Kiedy zamierzam to wykonać?
12
Pyt. 4
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
analiza pracy raz w
semestrze
3
2
2
analiza pracy raz w
miesiącu
1
obserwacja dzieci
pytania do dzieci po
przeprowadzonych
zajęciach
Pytanie 5. W jakich formach doskonalenia związanych
z bezpieczeństwem brała Pani udział?
Nauczyciele biorą udział w następujących formach doskonalenia związanych
z bezpieczeństwem: szkolenia w ramach WDN (m.in. Szkolenie
przeciwpożarowe, BHP, Pierwsza pomoc przedmedyczna).
Pyt. 5.
4
3
2
Pyt. 5.
1
0
szkolenia
13
Pytanie 6. Jakie formy pracy stosuje pani w realizacji zagadnień
związanych z bezpieczeństwem?
Wszyscy z badanych odpowiedzieli, że są to głównie formy zabawowe- zabawy
tematyczne, pogadanki, określane w treść malowanki, zagadki, spotkania
z policjantem, strażakiem, wycieczki, tablice demonstracyjne.
Pyt. 6
4
zajęcia tematyczne
3,5
3
pogadanki
2,5
2
tablice demonstracyjne wskazywanie dobrych i złych
przykładów
1,5
1
zabawy
0,5
0
spotkanie z policjantem
spotkanie ze strażakiem
wycieczki
zagadki
kolorowanki
14
Ankiety z pracownikami niepedagogicznymi
Uczestnikiem takiej ankiety była tylko jedna osoba.
„Czy dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Na czym opierają państwo
swoja opinię- proszę podać kilka przykładów.”
Pani uznała, że dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu. Uzasadnieniem jest
to, że sprzęty są dostosowane do dzieci, dzieci są wydawane zgodnie
z upoważnieniami, zapewniona jest opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na
terenie placówki.
„Czy zna pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?” Badana osoba
stwierdzili, iż zna przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
„W jakim stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem przez:
(Skala 1- 5; jeden- najsłabiej, pięć- najlepiej)”
a) pracowników
W podanej skali 1 do 5 pracownik stwierdził, iż przepisy są przestrzegane
na poziomie 5 przez wszystkich pracowników.
b) dzieci
Są przestrzegane na poziomie 5 w skali 1 do 5.
Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem
zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
Przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa
(Regulamin klasy, Regulamin korzystania z placu zabaw, Regulamin
korzystania z boiska). Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród
pracowników jest wysoka i wynosi 100%. Według analizy protokołów Rady
Pedagogicznej zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury
dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz w czasie spacerów
15
i wycieczek. Statut Przedszkola dokładnie omawia sposób przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola, określone są prawa i obowiązki dziecka.
Wskaźnik: W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
WYWIAD GRUPOWY DLA DZIECI 3-4- LETNICH
Uczestnicy 21 dzieci
Quiz – odpowiedz na pytania: tak lub nie
1. Kiedy wybieramy się z panią na spacer, możemy wyjść sami z przedszkola nie
2. Na spacerze zawsze należy chodzić w parach lub trzymać się węża- tak
3. Na placu przedszkolnym możemy wspinać się na drzewa- nie
4. Kiedy chcemy pójść do toalety musimy powiedzieć o tym pani- tak
5. Podczas zabawy możemy popychać kolegów – nie
25
20
Pyt.1
15
Pyt. 2
10
Pyt. 3
Pyt. 4
5
Pyt. 5
0
prawidłowo
nieprawidłowo
Wszystkie dzieci odpowiedziały prawidłowo na postawione pytania.
16
Test obrazkowy – wybierz obrazek: które dzieci postępują dobrze?
1. Zakręcony kran w łazience po umyciu rąk / pozostawienie nie zakręconego
kranu
2. Dziecko samowolnie korzysta z nożyczek podczas zabawy / korzysta
z nożyczek przy osobie dorosłej
3. Dziecko zjeżdża na ślizgawce / wchodzi na ślizgawkę po stronie ślizgu
4. Dziecko szarpie za kabel elektryczny odkurzacza podłączonego do prądu /
bawi się z dala od włączonego urządzenia .
25
20
15
Obrazek1
Obrazek 2
10
Obrazek 3
Obrazek 4
5
0
prawidłowo
nieprawidłowo
Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci w naszym
przedszkolu jest na bardzo wysokim poziomie- wszystkie dzieci trafnie wybrały
prawidłowe obrazki.
17
Wywiad grupowy dla dzieci 5- 6- letnich
Uczestnicy: 40 dzieci
Pytanie1. Czy jest coś, czego boicie się w przedszkolu?
Ilość odpowiedzi
Lp. Rodzaj odpowiedzi
1.
Nie – dzieci uważają, że w przedszkolu jest
40
bezpiecznie
Cała grupa odpowiedziała, że nie ma miejsc, osób, sytuacji, które
powodowałyby ich strach.
Pytanie2. Czy wiecie jak należy się zachować?
a) podczas posiłków
Ilość odpowiedzi
Lp. Rodzaj odpowiedzi
1.
Należy zachowywać się cicho
33
2.
Siedzieć spokojnie
9
3.
Nie rozmawiać
25
4.
Nie rzucać jedzeniem
4
5
Nie przeszkadzać innym
7
Wszystkie dzieci wiedzą jak zachować się podczas posiłków, odpowiedziały,
że należy zachować się cicho, spokojnie, nie rozmawiać, nie rzucać jedzeniem,
nie przeszkadzać innym.
b) w czasie zajęć z panią
Ilość odpowiedzi
Lp. Rodzaj odpowiedzi
1.
Grzecznie siedzieć po turecku
18
2.
Nie przerywać rozmowy
5
3.
Kulturalnie słuchać odpowiedzi innych
3
18
4.
Podnosić palec do góry
10
W czasie zajęć z panią wiedzą, że należy grzecznie siedzieć po turecku, żeby coś
powiedzieć należy podnieść palec do góry, nie przerywać rozmowy, kulturalnie
słuchać odpowiedzi innych- tak odpowiedziały wszystkie 5 i 6- latki.
c) na spacerze
Ilość odpowiedzi
Lp. Rodzaj odpowiedzi
1.
Chodzić parami
27
2.
Nie wychodzić na ulicę
7
3.
Nie wyrzucać śmieci
2
Na spacerze są nauczone, żeby chodzić parami, nie wychodzić na ulicę, nie
wyrzucać śmieci - takich odpowiedzi udzieliła cała grupa.
Pytanie 3. Co to znaczy być grzecznym?
Ilość odpowiedzi
Lp. Rodzaj odpowiedzi
1.
Nie krzyczeć
22
2.
Nie bić się
10
3.
Nie zabierać zabawek
13
4.
Pomagać innym
4
5.
Sprzątać po sobie
9
6.
Słuchać pani
32
Dzieci uznały, że najważniejsza zasada to słuchać pani. Kolejno uznały, że być
grzecznym oznacza: nie krzyczeć, nie bić się, nie zabierać zabawek innym,
pomagać innym oraz sprzątać po sobie.
19
Pytanie 4. Czego robić w przedszkolu nie wolno?”
Ilość odpowiedzi
Lp. Rodzaj odpowiedzi
1.
Bić się
19
2.
Rzucać klockami
16
3.
Dotykać urządzeń elektrycznych
3
4.
Wychodzić z sali bez pozwolenia
19
5.
Używać brzydkich słów
3
6.
Niszczyć zabawek
4
Najwięcej dzieci odpowiedziało- nie bić się, nie rzucać klockami, nie dotykać
sprzętu elektrycznego, wychodzić z sali bez pozwolenia.
Pytanie 5. Dlaczego należy być grzecznym?
Ilość odpowiedzi
Lp. Rodzaj odpowiedzi
1.
Żeby rodzice byli z nas zadowoleni
34
2.
Żeby nie mieć kary
15
3.
Żeby w Sali był porządek
14
4.
By było cicho i miło
1
5.
By pani była zadowolona
2
Maksymalną liczbą odpowiedzi wśród dzieci otrzymało zadowolenie rodziców,
żeby nie mieć kary. Pojawiły się także takie odpowiedzi jak:
-żeby w sali był porządek
- by było cicho i miło
- tak aby pani była zadowolona.
20
Wskaźnik: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i w razie
potrzeb modyfikowane.
Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację dzieci oraz za pomocą
kart diagnostycznych rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe
oraz
sytuację
społeczną
każdego
dziecka.
Informacje
z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań
edukacyjnych. Działania te są realizowane odpowiednio do potrzeb dzieci.
Niewłaściwe zachowania dzieci są eliminowane zgodnie z przyjętymi zasadami
w Kodeksie Przedszkolaka.
2.Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci
w przedszkolu?
W przedszkolu pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone
tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie
stanowią zagrożenia. Większość ankietowanych rodziców uważa, że dzieci
w przedszkolu czują się bezpiecznie, tak samo twierdzi grupa Rady Rodziców
mówiąc, że dzieci są pod stałą opieką nauczyciela bądź opiekuna i nigdy nie
sygnalizowały
poczucia
braku
bezpieczeństwa.
Również
ankietowana
respondentka uznała, że dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu.
Uzasadnieniem
jest to, że sprzęty są dostosowane do dzieci i posiadają
certyfikaty. Dzieci są odbierane zgodnie z upoważnieniami. Zapewniona jest
opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki. Pojedyncze
propozycje rodziców to: działanie świetlicy szkolnej, zwracanie rodzicom uwagi
na zachowanie dzieci, monitoring przed wejściem do budynku przedszkola
21
(monitoring jest na placu szkoły i na placu zabaw), zwiększona liczba
opiekunów, mimo iż szkoła spełnia wymagania w tym zakresie).
Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.
Przedszkole posiada wewnętrzne dokumenty i regulaminy (Statut Przedszkola,
Regulamin korzystania z boisk, Regulamin korzystania z placu zabaw,
Regulamin klasowy) związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu.
Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak
i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci,
a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem
spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.
Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny
do potrzeb: dzieci są odbierane zgodnie z upoważnieniami. W szatni w ciągu
całego dnia pełnione są dyżury.
Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły
zagrożenia dla siebie i innych?
W przedszkolu respektowane są normy społeczne. Każda grupa posiada
kodeks postępowania dziecka, który jest ogólnodostępny w salach. Pożądane
zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie
współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauczyciele
biorą
udział w następujących formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem:
szkolenia w ramach WDN (m.in. Szkolenie przeciwpożarowe, Szkolenie BHP,
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna)
„Jakie formy pracy stosuje pani w realizacji zadań związanych
z bezpieczeństwem?”- wszyscy z badanych odpowiedzieli, że są to głównie
formy zabawowe- zabawy tematyczne, pogadanki, określane w treść
malowanki.
22
Odbyły się spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką (zapis
w dziennikach lekcyjnych).
Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci podejmują nauczyciele?
Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację
swojej pracy. Zgodnie też stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich
oczekuje.
Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci.
Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka
w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje
system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez
przyznawanie nagród w różnorodnych formach.
Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również
o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje
ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują
współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem wsparcia dziecka
i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.
Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach,
najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca
z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (Policja, Straż Pożarna,
Ośrodek Zdrowia).
Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły
dzieci?
Przeprowadzone testy wiadomości dają podstawę do sformułowania
wniosku, iż dzieci w naszym przedszkolu posiadają obszerną wiedzę
z bezpieczeństwa. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania
się w budynku, na placu przedszkolnym, boisku oraz poza terenem przedszkola.
Wywiad grupowy wśród dzieci pokazuje, że dzieci rozumieją i potrafią określić
normy społeczne właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania
23
ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm
społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie.
Sporadycznie zachowania dzieci wskazują, że nie zawsze są przestrzegane
ustalone zasady zwłaszcza na placu zabaw. Zdarza się również, że dochodzi do
agresji słownej wśród dzieci.
Prowadzone były pogadanki na temat zagrożenia pożarowego. Przeprowadzona
była również próbna ewakuacja na wypadek pożaru, która przebiegła sprawnie
i zgodnie z regulaminem.
W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci
i jakie są tego efekty?
Wszyscy
pracownicy
(pedagogiczni
i
niepedagogiczni)
zawsze
z początkiem roku szkolnego są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż.
Nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę nie tylko związaną z bezpieczeństwem
dzieci, ale tworzeniem klimatu poczucia bezpieczeństwa.
Uczestniczą w różnych formach doskonalenia dotyczących rozwoju społecznego
dzieci, zapobieganiu, likwidowaniu zachowań niepożądanych oraz tworzeniu
warunków sprzyjających wyzwalaniu zachowań pozytywnych zgodnych
z przyjętymi normami społecznymi. (Szkolenie w ramach WDN Rozwój dziecka
6-letniego w kontekście dojrzałości szkolnej; Warsztaty: Rozwijanie
indywidualnych zdolności i zainteresowań dziecka na progu obowiązku
szkolnego)
Zdobyte kompetencje i wiedzę przenoszą na działania praktyczne realizując
programy własne.
Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz wszystkich regulaminów
związanych z bezpieczeństwem stanowi o tym, że nie ma w przedszkolu
poważnych wypadków. Były jedynie drobne stłuczenia.
Zachowania niepożądane dzieci są w sposób właściwy eliminowane zgodnie
z przyjętymi zasadami i procedurami.
24
PODSUMOWANIE
W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci, podejmuje się
również działania wychowawcze mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz
wzmocnienie
pożądanych
postaw.
Wychowankowie
mają
poczucie
bezpieczeństwa, wiedzą też, jakich zachowań się od nich oczekuje.
W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze,
a w razie potrzeby modyfikuje je. Nauczyciele dbają o fizyczne i emocjonalne
bezpieczeństwo dzieci. Wychowankowie przebywają w salach dostosowanych
odpowiednio do liczby dzieci.
Przedszkole dysponuje ilością zabawek dopasowaną do potrzeb. Meble
oraz wyposażenie łazienek jest dopasowane do wzrostu dzieci.
W
opinii
rodziców
dzieci
są
jasno
informowane
o
zasadach
obowiązujących w przedszkolu. W każdej chwili mogą liczyć na pomoc
nauczyciela i personelu.
Rodzice uważają, iż nauczyciele stosują bardzo różne formy i metody pracy
w realizowaniu zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Uważają, iż są to:
rozmowy, pogadanki z dziećmi, tłumaczenie dzieciom o konsekwencjach
niepożądanych zachowań. Wśród odpowiedzi pojawiły się także takie
odpowiedzi jak: zabawy edukacyjne, spotkania, np. z policjantem, pielęgniarką,
strażakiem. Dobre postawy są wzmacniane poprzez nagradzanie właściwych
zachowań.
Między rodzicami a przedszkolem jest bardzo dobry przepływ informacji, dzieci
odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby wcześniej przez nich
wskazane na pisemnych upoważnieniach, zgodnie ze stosownym regulaminem.
W opinii 100% ankietowanych rodziców pracownicy przedszkola zwracają
należytą uwagę na zachowania podopiecznych.
Nauczyciele w przedszkolu prowadzą diagnozę zachowań dzieci głównie
poprzez obserwacje, rozmowy z dziećmi, rodzicami, innymi nauczycielami.
Diagnoza zachowań dzieci prowadzona jest systematycznie. Dotyczy ona
25
wszystkich wychowanków. Dla dzieci 5 i 6 letnich nauczycielki prowadzą
analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole. Jest ona dokumentowana
w postaci kart obserwacji. Diagnoza wynika z codziennych obserwacji
zachowań dzieci oraz obserwacji podczas spotkań okolicznościowych.
Informacje uzyskane od wszystkich ankietowanych oraz z obserwacji
zajęć potwierdzają, że w przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze
mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych zachowań.
Podczas zajęć nie zaobserwowano u dzieci zachowań agresywnych. Pracownicy
reagują na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu innych
dzieci lub na inne zachowania niepożądane wychowawczo poprzez:
informowanie rodziców i ustalenie wspólnych działań wychowawczych,
stosowanie systemu kar (np. odsunięcie od zabawy w celu przemyślenia
własnego zachowania), rozmowy uświadamiające złe zachowanie, współpracę
z pedagogiem, prowadzenie zajęć relaksacyjnych z muzyką, pokazywanie
przykładów dobrych zachowań z literatury dziecięcej .
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wiedzą, jak należy
zachować się w przedszkolu, na spacerze, podczas zajęć, na stołówce itp.
Obserwacje zajęć potwierdziły, iż wśród przedszkolaków nie ma dzieci
przejawiających zachowania rażąco odbiegające od ogólnie przyjętych norm.
Nauczyciele natychmiast reagują, gdy wychowankowie zachowują się
niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi .
Z informacji uzyskanych od nauczycieli i na podstawie analizy dokumentów
wynika, że w przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania
wychowawcze
(w
tym
podczas
analitycznych
i zebrań grupowych z rodzicami).
26
rad
pedagogicznych
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
Mocne strony :
1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu są zgodne
z obowiązującymi aktami prawnymi .
2.Sale dydaktyczne, w których przebywają dzieci jest funkcjonalne i bezpieczne.
3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców
według potrzeb oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
5. W każdej grupie wiekowej dzieci zapoznają się z zasadami
grupowymi panującymi na terenie przedszkola i poza nim wg ustalonych
regulaminów.
6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
7. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w przedszkolu.
8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się
od nich oczekuje.
9.Organizowane
są
spotkania
ze
specjalistami
się bezpieczeństwem.
Słabe strony:
1. Brak monitoringu przed wejściem do przedszkola.
2. Brak świetlicy szkolnej.
27
zajmującymi
3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań
oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola
1. Organizować spotkania z psychologiem dla rodziców.
2. Zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami, które uczą dzieci
odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożeń
3. Nadal pracować tak, aby utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.
Opracowały:
Anita Kluś
Ewelina Bednarczyk
Aneta Molenda
28
Download