Kwartalnik Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja ma 10 punktów

advertisement
Call for papers
Numer Specjalny Psychologii Społecznej
„Mobbing: perspektywa interdyscyplinarna”
Edytor tomu: Małgorzata Gamian-Wilk
Psychologia Społeczna ogłasza call for papers na temat mobbingu obserwowanego w różnych
grupach społecznych od klasy szkolnej, społeczności studenckiej, po grupy pracowników,
więźniów, czy też społeczności w Internecie (cyberbullying).
Czasopismo "Psychologia społeczna" jest kwartalnikiem, organem Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Społecznej. Profil czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej
psychologii społecznej: obok eksperymentalnej psychologii społecznej, czasopismo jest
otwarte na prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku
społecznym, poczynając od socjologii i nauk społecznych, a kończąc na biologii, neuronauce i
psychologii poznawczej.
Zagadnienie mobbingu jest niezwykle ważnym fenomenem społecznym ze względu na szereg
negatywnych konsekwencji zarówno dla ofiary, grupy jak i dla całego społeczeństwa.
Problematyka ta zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród badaczy i praktyków. Ważnym
zadaniem jest stworzenie skutecznych programów profilaktyki oraz radzenia sobie z
mobbingiem. Aby to było możliwe konieczne jest poznanie źródeł konfliktu, który przeobraża
się w mobbing, jego dynamiki oraz procesów regulacji wewnątrzgrupowych. Pomimo
znacznego zainteresowania tematyką mobbingu w ostatnich latach wiele fundamentalnych
pytań pozostaje bez odpowiedzi. W związku z tym ogłaszamy nabór na artykuły
skoncentrowane na problematyce mobbingu do Numeru Specjalnego Psychologii Społecznej.
Jesteśmy zainteresowani szczególnie tekstami empirycznymi dotyczącymi tematyki
mobbingu zarówno w miejscu pracy, w szkole, jak i w innych grupach społecznych, jednakże
artykuły teoretyczne są również mile widziane.
Przesyłane teksty nie powinny przekraczać objętości 1, 5 arkusza (60 tysięcy znaków razem
ze spacjami), wliczając w to bibliografię, tabele, ryciny oraz przypisy. Teksty składane do
druku powinny spełniać standardy edytorskie American Psychological Association, zawarte w
V wydaniu APA Manual (strona internetowa http://www.apastyle.org).
Termin przesyłania tekstów: 15. lipca 2012
Wszystkie teksty powinny być przesyłane za pośrednictwem systemu sterującego procedurą
składania materiałów do czasopisma: http://www.editorialmanager.com/pssp/
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z dr Małgorzatą GamianWilk: [email protected]
Zakład Psychologii
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
„PRZESTRZENIE MANIPULACJI SPOŁECZNEJ II”
która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2012 r.
we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Celem konferencji jest możliwie najszersze, interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko
manipulacji społecznej w ujęciu teoretycznym, empirycznym i praktycznym, konfrontacja
różnych punktów widzenia w naukach humanistycznych i społecznych. Spotkanie będzie
okazją do integracji środowisk krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką
manipulacji.
Tematy wiodące:












tendencja do manipulacji, problematyka władzy
manipulacja w relacjach interpersonalnych i rodzinie
wpływ i manipulacja w miejscu pracy i hierarchii społecznej
wpływ społeczny i manipulacja w szkole
manipulacja w reklamie, polityce, mediach
wywieranie wpływu poprzez pomaganie i terapię
manipulacja – komunikacja – lingwistyka
doradztwo i jego granice w biznesie, sporcie, medycynie
manipulacja własnym wizerunkiem, autoreklama
obrona przed manipulacją
podatność na wpływ i manipulację
manipulacja w badaniach społecznych
Po konferencji powstanie Numer Specjalny Kwartalnika „Teraźniejszość – Człowiek –
Edukacja”.
Kwartalnik Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja, wydawany przez Wydawnictwo
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, jest możliwie najszerszą platformą społecznego myślenia o
edukacji. Głównym zadaniem czasopisma jest animacja dialogu pomiędzy przedstawicielami
nauk społecznych, którzy patrzą na procesy oświatowe i instytucje nauczające z różnych
perspektyw dyscyplinowych i odmiennych orientacji aksjologicznych.
Na łamach Kwartalnika publikowane są: studia i rozprawy, debiuty naukowe, opinie, kroniki,
komunikaty z badań.
Kwartalnik Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja ma 10 punktów MNiSW i znajduje się na
Liście ERIH.
Informacje dla autorów: http://www.wydawnictwo.dsw.edu.pl/index.php?id=4389
Download