maksymalnie dopuszczalne poziomy pierwiastków chemicznych i

advertisement
PAŃSTOWOWY KOMITET ROLNO-PRZEMYSŁOWY ZSRR
GŁÓWNY URZĄD WETERYNARII
USTANOWIONO:
Zastępca Głównego Państwowego
Lekarza Sanitarnego
A.I. ZAICZENKO
1987 r.
PRZYJMUJĘ:
Naczelnik Głównego
Urzędu Weterynarii
Państwowego Komitetu Rolno-Przemysłowego
ZSRR
A.D. TRIETIAKOW
7 sierpnia 1987 r.
TYMCZASOWY MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY POZIOM (MDP)
ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH I GOSSYPOLU
W PASZACH DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I DODATKACH PASZOWYCH
Moskwa 1987
2.
Zalecany tymczasowy maksymalny dopuszczalny poziom (MDP) niektórych
składników toksycznych i gossypolu w paszach dla zwierząt gospodarskich ustalono na
podstawie wyników badań eksperymentalnych w zakresie ich toksyczności u różnych
rodzajów zwierząt gospodarskich, stopnia kumulacji materialnej w organach i tkankach,
wydalania z mlekiem i jajami w ilościach, które nie przekraczają ilości ustalonych w
„Przedziałach dopuszczalnych stężeń metali ciężkich i arsenu w surowcach spożywczych
i produktach spożywczych” przyjętych przez Ministerstwo Zdrowia ZSRR 31.03.1986 r.
Oprócz tego pod uwagę brane są naturalne poziomy zawartości pierwiastków
chemicznych w roślinach paszowych, mięsie, mleku i jajach, maksymalna dobowa dawka
pierwiastków dla różnych rodzajów zwierząt, norma składników paszowych w racji
dobowej.
Niniejsze normy sanitarne przeznaczone są do zastosowania przez organy
nadzoru weterynaryjnego podczas przeprowadzania profilaktycznej i bieżącej kontroli
zawartości podstawowych toksycznych pierwiastków chemicznych w paszach w celu
zapewnienia
ich
nieszkodliwości
dla
zwierząt
gospodarskich
i
profilaktyki
zanieczyszczania nimi produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, a także dla
celów oceny weterynaryjno-sanitarnej pasz i surowców do ich produkcji importowanych
zza granicy.
Do wykrywania pierwiastków toksycznych w paszach wykorzystuje się metody
analizy ustalone przez różne GOST w zakresie produktów żywnościowych, a także
metody rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i Państwowy Komitet RolnoPrzemysłowy ZSRR.
Kontrola zawartości pierwiastków toksycznych w paszach powinna być przede
wszystkim organizowana w strefie wydobycia rud, produkcji wyrobów metalurgicznych i
przemysłu chemicznego, w {???}1 z podwyższonym poziomem zawartości pierwiastków
w glebie, wodzie, paszach i tkankach zwierząt. Badania powinny także
3.
1
Tekst nieczytelny, dalej oznaczany przez {???} (przyp.tłum.)
być przeprowadzane podczas regularnych intoksykacji zwierząt gospodarskich z
objawami zakażenia wątroby, dróg żołądkowo-jelitowych, anemii, erytropenii.
Specjaliści służby weterynaryjnej republiki, obwodu, regionu powinni wiedzieć,
jakie zakłady przemysłowe i kopalnie rud znajdują się w strefie ich działania, a także
powinni znać skład chemiczny odpadów przemysłowych, ewentualnie ich stężenie i
wielkość rozprzestrzenienia, podtrzymywać stałe relacje ze służbą rolno-chemiczną,
medyczną i hydrometeorologiczną i otrzymywać od nich informacje o zawartości
toksycznych pierwiastków w powietrzu, glebie, wodzie, roślinach i produktach
żywnościowych.
Spośród pierwiastków toksycznych największe znaczenie weterynaryjnosanitarne i toksykologiczne mają rtęć, kadm, ołów, arsen i selen2, dlatego kontrola pasz
jest organizowana w pierwszej kolejności w zakresie zawartości tych pierwiastków.
Przy
wykryciu
w
paszach
pierwiastków
toksycznych
powyżej
MDP
przeprowadza się sortowanie wstępne z innymi paszami w takim przeliczeniu, by ogólny
poziom zawartości pierwiastków toksycznych w racji nie przekraczał wskaźnika MDP.
Pasze zawierające podwyższone poziomy rtęci i kadmu, a także w przypadku wykrycia w
nich innych pierwiastków w ilościach przewyższających MDP o 10 i więcej razy, nie
podlegają wstępnemu sortowaniu. O kwestii ich sprzedaży powinno się decydować
indywidualnie w każdym przypadku po omówieniu z organami ochrony zdrowia.
W strefach odpadów przemysłowych i wydobycia rud, gdzie występuje
podwyższony poziom zawartości rtęci i kadmu w paszach, zaleca się wprowadzać do
racji żywieniowych zwierząt siarkę lub trójsiarczan sodu z rozliczenia 100-120 mg/kg
paszy.
Republikańskie i obwodowe laboratoria weterynaryjne na podstawie danych służb
hydrometeorologicznych, rolno-chemicznych i medycznych, a także wyników własnych
badań powinny wprowadzić mapę
4.
schematyczną z oznaczeniem stref
z podwyższoną zawartością pierwiastków
toksycznych w środowisku naturalnym i obiektach nadzoru weterynaryjnego. W strefach
2
Tekst nieczytelny (przyp.tłum.)
tych powinno się nasilić kontrole stanu zdrowia zwierząt, ich produktywności i jakości
sanitarnej produktów hodowli zwierząt.
Wskaźniki MDP są wyznaczone przez oddział kontroli weterynaryjnej przy
produkcji i przetwarzaniu produktów hodowli zwierząt oraz pracy leczniczoprofilaktycznej Głównego Urzędu Weterynarii, Ogólnozwiązkowy Instytut NaukowoBadawczy ds. Sanitarnych w Weterynarii i Centralne Laboratorium Weterynaryjne GUW
Państwowego Komitetu Rolno-Przemysłowego ZSRR.
Autorzy:
Tałanow G.A.
Jeramkow W.W.
Fiedotowa W.I.
Do
przygotowywania
materiałów
wykorzystano
eksperymentalne
dane
pracowników Ogólnozwiązkowego Instytutu Naukowo-Badawczego ds. Sanitarnych w
Weterynarii Państwowego Komitetu Rolno-Przemysłowego ZSRR, Instytutu Żywienia
ANM ZSRR, Mołdawskiego Instytutu Naukowo-Badawczego ds. Hodowli Zwierząt i
Weterynarii,
Ogólnozwiązkowego
Instytutu
Naukowo-Badawczego
Weterynarii
Eksperymentalnej, Moskiewskiego Instytutu Technologicznego ds. Przemysłu Mięsnego
i Mlecznego, materiały FAO/WOZ, SEW, przedziały dopuszczalnych stężeń metali
ciężkich i arsenu w surowcach spożywczych i produktach spożywczych przyjęte przez
Ministerstwo Zdrowia ZSRR, monografie i artykuły autorów krajowych i zagranicznych.
Do analizy metali ciężkich i arsenu stosowane są metody przewidziane w całości
przepisów GOST ZSRR „Surowce i produkty spożywcze. Metody wykrywania
pierwiastków toksycznych” przyjętych przez Standard Państwowy ZSRR 31.03.1986 r.
Stosuje się następujące przepisy GOST:
„Surowce i produkty spożywcze. Mineralizacja próbek w celu wykrywania
składników toksycznych.”, GOST 26929-86;
„Surowce i produkty spożywcze. Metody wykrywania rtęci”, GOST 26927-86;
„Produkty spożywcze. Metoda wykrywania żelaza”, GOST 26928-86;
5.
„Surowce i produkty spożywcze. Metoda wykrywania arsenu”, GOST 26930-86;
„Surowce i produkty spożywcze. Metody wykrywania ołowiu”, GOST 26932-86;
„Surowce i produkty spożywcze. Metody wykrywania kadmu”, GOST 26933-86;
„Surowce i produkty spożywcze. Metody wykrywania cynku”, GOST 26934-86.
{???}3 maksymalne dopuszczalne poziomy (MDP)
{???}4 pierwiastków chemicznych i gossypolu w paszach dla zwierząt gospodarskich (mg/kg paszy)
Pierwiastek
Mieszanka paszowa
Ziarno
chemiczny Trzoda drób
Bydło,
małe i furaż
chlewna
przeżuwacze
tucz
nioski tucz
mleczne
Rtęć
Kadm
Ołów
Arsen
Miedź
Cynk
Żelazo
Antymon
Nikiel
Selen
Chrom
Chlor
Jod
Molibden
Kobalt
Gossypol
wolny
3
4
0,1
0,4
5,0
1,0
80,0
100,0
200,0
1,0
3,0
1,0
1,0
50,0
5,0
3,0
2,0
10,0
0,1
0,4
5,0
1,0
80,0
100,0
200,0
1,0
3,0
1,0
1,0
50,0
5,0
3,0
3,0
10,0
Tekst nieczytelny (przyp.tłum.)
Jw. (przyp.tłum.)
0,05
0,3
3,0
0,6
80,0
60,0
100,0
0,5
1,0
0,5
0,5
20,0
2,0
2,0
2,0
5,0
0,1
0,4
5,0
1,0
30,0
100,0
200,0
1,0
3,0
1,0
1,0
20,0
5,0
3,0
3,0
10,0
0,05
0,3
3,0
0,5
30,0
50,0
100,0
0,5
1,0
0,5
0,5
10,0
2,0
2,0
2,0
0,1
0,3
5,0
0,5
30,0
50,0
100,0
0,5
1,0
0,5
0,5
10,0
2,0
2,0
1,0
Siano,
susz,
słoma,
plewy i
pasze
soczyste
0,05
0,3
5,0
0,5
30,0
50,0
100,0
0,5
3,0
1,0
0,5
20,0
2,0
2,0
1,0
Warzywa Pasze
syntezy
korzemikrobiologicznej
niowe i
bulwowe
Dodatki
Pasze
mineralne dla
do {???} {???}
czystych
chemicznie
0,05
0,3
5,0
0,5
30,0
100,0
100,0
0,5
3,0
1,0
0,5
20,0
5,0
2,0
2,0
0,1
0,4
50,0
50,0
500,0
1000,0
3000,0
5,0
20,0
5,0
5,0
2000,0
50,0
10,0
20,0
0,1
0,3
5,0
2,0
80,0
100,0
200,0
2,0
3,0
2,0
2,0
120,0 {?}
5,0
3,0
3,0
0,05
0,2
2,0
0,5
30,0
50,0
100,0
0,5
1,0
0,5
0,5
10,0
2,0
2,0
1,0
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards