SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO

advertisement
Sprawozdanie
Dziekana Wydziału
Przyrodniczo-Technologicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
za rok 2009
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
SPIS TREŚCI
DANE ADRESOWE .......................................................................................................................................................... 3
STRUKTURA JEDNOSTKI ................................................................................................................................................. 3
SPRZĘT KOMPUTEROWY ............................................................................................................................................... 4
APARATURA NAUKOWA ................................................................................................................................................ 4
DANE LICZBOWE O SKŁADZIE RADY WYDZIAŁU ............................................................................................................. 5
ZATRUDNIENIE .............................................................................................................................................................. 5
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH ................................................................................................ 5
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE USZEREGOWANE W FORMIE RANKINGU ..................................................... 6
PROWADZONE W JEDNOSTCE W SPOSÓB CIĄGŁY BADANIA NAUKOWE I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE Z
OKREŚLENIEM DYSCYPLIN I KIERUNKÓW ..................................................................................................................... 36
REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE, PROJEKTY CELOWE, PROJEKTY ROZWOJOWE, UMOWY Z INNYMI
PODMIOTAMI .............................................................................................................................................................. 40
REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE Z DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ORAZ Z
DOTACJI NA BW ........................................................................................................................................................... 50
DANE O WDROŻENIACH I PATENTACH......................................................................................................................... 58
WYKAZ WDROŻEŃ UDOKUMENTOWANYCH I WYKORZYSTANYCH POZA JEDNOSTKĄ WYNIKÓW BADAŃ
NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROWADZONYCH W JEDNOSTCE .................................................................... 59
MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY NAUKOWE .............................................................................................................. 59
DANE O DWUSTRONNYCH UMOWACH MIĘDZYNARODOWYCH ZAWARTYCH PRZEZ WYDZIAŁ, INSTYTUT,
KATEDRĘ ...................................................................................................................................................................... 60
UDZIAŁ W SIECIACH NAUKOWYCH LUB KONSORCJACH NAUKOWO-PRZEMYSŁOWYCH .............................................. 60
CZŁONKOSTWO Z WYBORU W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I KOMITETACH
REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH O ZASIĘGU ŚWIATOWYM ......................................................................... 62
WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI KRAJOWYMI ............................................................................................................... 62
KONFERENCJE NAUKOWE ............................................................................................................................................ 66
LICZBA GOŚCI ZAGRANICZNYCH Z POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW: .................................................................................. 67
INFORMACJE O WYJAZDACH ZA GRANICĘ Z PODANIEM LICZBY WYJAZDÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW Z
PODZIAŁEM NA STAŻE NAUKOWE I STAŻE SZKOLENIOWE, KONFERENCJE I INNE ........................................................ 68
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA .......................................................................................................................................... 68
UDZIAŁ WE WŁADZACH I KOMISJACH UCZELNI ............................................................................................................ 68
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE POZA UCZELNIĄ ......................................................................................... 72
INNE WAŻNE INFORMACJE .......................................................................................................................................... 72
DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009................................................. 73
OGÓLNE UWAGI O ROZWOJU WYDZIAŁU .................................................................................................................... 77
PUBLIKACJE NAUKOWE ............................................................................................................................................... 79
2
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
………………………..
Pieczątka Jednostki
Wrocław, dnia …………….
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ZA ROK 2009
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
Dane adresowe
Ulica: plac Grunwaldzki
Telefon: (071) 320 15 38
Nr domu: 24 a
Fax: (071) 320 15 35
Kod pocztowy: 50–363
E-mail: [email protected]
Miejscowość: Wrocław
Kierownik Jednostki
Nazwisko i imię: Parylak Danuta
Telefon służbowy: (071) 320 15 34
Stanowisko służbowe: Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Fax: (071) 320 15 35
Tytuły i stopnie naukowe: profesor doktor habilitowany
E-mail: [email protected]
Struktura Jednostki
1. Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
2. Instytut Inżynierii Rolniczej
3. Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
4. Katedra Ekonomii i Zarządzania (wcześniej: Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa)
5. Katedra Fizyki i Biofizyki
6. Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
7. Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
8. Katedra Nauk Humanistycznych
9. Katedra Ochrony Roślin
10. Katedra Kształtowania Agroekosystemów (wcześniej: Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin)
11. Katedra Ogrodnictwa
12. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
13. Katedra Żywienia Roślin
14. Wydziałowe Biuro Praktyk
3
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Sprzęt komputerowy
Liczba komputerów PC:
- w tym nabytych w roku sprawozdawczym:
Liczba komputerów przyłączonych do lokalnych sieci komputerowych:
- w tym nabytych w roku sprawozdawczym:
Liczba superkomputerów:
Liczba serwerów:
453
120
386
126
3
Aparatura naukowa
Wykaz najcenniejszej aparatury naukowej zakupionej (uzyskanej) w roku sprawozdawczym:
Kamera termowizyjna
Zestaw Eudiometrów
Demineralizator
Zestaw łaźni
Zestaw audiometrów
Wirówka
Cieplarka
Analizator biogazu
Zestaw demonstracyjny
Zestaw solarny
Pompa ciepła
Zestaw fotowoltaiczny
Zrywarka szczekowa
Spektrofotometr UV-Vis
Super lampa
Przyrząd do pomiaru wody
Liofilizator
Obiektyw
Termocykler gradientowy
Redestylator
Płyta grzejna
Licznik ziaren
Piec dwustrefowy
Detektor IR
Szafa termostatyczna
Rozdrabniacz spalinowy
Aparat wielofunkcyjny - dalmierz
Wertykulator
Urządzenie GPS
Termocykler
Wirówka
Spektrofotometr
Wytrząsarka
Młynek
Destylator
Dygestorium szt.4
Spektrofotometr
Zestaw do elektroforezy
Zestaw do elektroforezy - dopłata
Laboratoryjny miernik wilgotnosci
Polowy miernik wilgotności
Miernik fluorescencji
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Inżynierii Rolniczej
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Katedra Kształtowania Agroekosystemów
Katedra Kształtowania Agroekosystemów
Katedra Kształtowania Agroekosystemów
Katedra Kształtowania Agroekosystemów
Katedra Kształtowania Agroekosystemów
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Katedra Ochrony Roślin
Katedra Ochrony Roślin-Zakład Mikrobiologii Rolniczej
Katedra Ogrodnictwa
Katedra Ogrodnictwa
Katedra Ogrodnictwa
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Żywienia Roślin
4
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału
Liczba członków ogółem:
– w tym członków z tytułem prof. oraz stopniem dr. hab.:
99
68
Zatrudnienie
Zatrudnionych ogółem:
– w tym nauczycieli akademickich:
z tytułem naukowym profesora:
na stanowisku profesora nadzw. bez tytułu:
ze stopniem dr. hab.:
ze stopniem dr.:
w tym:
adiunktów:
asystentów:
wykładowców:
asystentów, mgr:
wykładowców, mgr:
– w tym nienauczycieli:
pracowników technicznych:
pracowników administracyjnych:
innych:
320
204
29
26
14
123
107
3
13
9
3
116
85
19
12
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
Liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora:
Liczba uprawnień do nadawania stopni doktora habilitowanego:
3
2
Podać rodzaj i zakres uprawnień
Stopnia doktora:
w zakresie: agronomii
w zakresie: inżynierii rolniczej
w zakresie: ogrodnictwa
Podać rodzaj i zakres uprawnień
Stopnia doktora habilitowanego:
w zakresie: agronomii
w zakresie: inżynierii rolniczej
Liczba stopni naukowych doktora nadanych w okresie sprawozdawczym :
– w tym pracownicy:
doktoranci :
osoby spoza Uczelni:
9
Liczba stopni naukowych doktora uzyskanych w okresie sprawozdawczym poza Uczelnią:
– w tym pracownicy :
doktoranci :
-
Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego nadanych w okresie sprawozdawczym:
– w tym pracownicy:
osoby spoza Uczelni:
2
2
-
Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego uzyskanych w okresie sprawozdawczym poza
Uczelnią:
-
Liczba tytułów naukowych profesora uzyskanych w okresie sprawozdawczym przez pracowników
wydziału:
2
Liczba postępowań o nadanie tytułu naukowego
przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym :
profesora
osobom
8
1
spoza
uczelni
1
5
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu
( W przypadku tematu badawczego podać również kierownika tematu oraz uzyskane wyniki, publikacje max do
10 pozycji, w innych przypadkach podać nazwisko osoby bezpośrednio związanej z osiągnięciem)
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
1. Badania nad zanieczyszczeniem gleb Złotego Stoku arsenem oraz nad potencjalną i aktualną
rozpuszczalnością arsenu w tych glebach – prof. dr hab. A. Karczewska
Kontynuowane są badania nad czynnikami decydującymi o rozpuszczalności i fitoprzyswajalności arsenu w
zanieczyszczonych glebach Złotego Stoku, niegdyś największego w Europie ośrodka przetwórstwa arsenu.
Gleby te charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami sorpcyjnymi, zawierają przy tym duże ilości
arsenu, znacznie przekraczające wartość dopuszczalną 20 mg/kg, określoną jako standard jakości gleby. W
doświadczeniach laboratoryjnych i wazonowych wykazano, że dodatki zastosowane do gleby mogą istotnie
wpływać na rozpuszczalność form arsenu i jego fitoprzywajalność. Pobranie arsenu przez testowane rośliny
można ograniczać wprowadzając do gleby związki żelaza, natomiast zastosowanie rozpuszczalnych
fosforanów może przyczynić się do wzrostu mobilności, fitotoksyczności i przyswajalności arsenu. Reakcja
różnych grup roślin na zastosowane dodatki jest różna.
2. Badania nad dynamiką pierwiastków śladowych w zadrzewionych zanieczyszczonych glebach
porolnych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki składu roztworów glebowych - grant MNiSW,
kierownik dr hab. Cezary Kabała, prof. UP
Regularne (comiesięczne lub cokwartalne) badania prowadzone są na stałych powierzchniach
obserwacyjnych zlokalizowanych na zadrzewionych glebach porolnych w rejonie huty miedzi Legnica oraz
w rejonie składowiska odpadów po flotacji rud miedzi Żelazny Most w Rudnej. Analizowany jest dopływ
pierwiastków głównych i śladowych w opadzie biologicznym, zawartość w ściółce, odpływ w odciekach ze
ściółki oraz stężenie w roztworze glebowym. Równocześnie analizie poddawane są podstawowe właściwości
opadu biologicznego, ściółek i gleb. Obserwacje pozwoliły na charakterystykę zmienności akumulacji i
odpływu pierwiastków śladowych w tworzących się próchnicach leśnych oraz określenie zakresu zmienności
koncentracji pierwiastków śladowych w wodach kapilarnych, to jest tej frakcji pierwiastków śladowych,
które odznaczają się największą mobilnością w profilu glebowym. Wstępne badania wykazały, że mimo
znacznego odpływu pierwiastków ze ściółek leśnych w okresie letnim, nie przemieszczają się one w tym
okresie w głąb gleby, ze względu na niewielką wilgotność gleby w okresie letnim i silna sorpcję wody.
3. Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych - grant
rozwojowy MNiSW – kierownik prof. Tadeusz Chodak
Prace badawcze w module gleboznawczym koncentrowały się na scharakteryzowaniu czynników
decydujących o przestrzennym zróżnicowaniu zasobności oraz zanieczyszczenia gleb Gór Stołowych.
Badania prowadzone w regularnej zrandomizowanej sieci 402 stałych powierzchni monitoringowych
pozwalają na określenie związków między rodzajem skały macierzystej (granitoidy, mułowce/margle,
piaskowce, zlepieńce), morfologią terenu, typem gleby oraz sposobem dotychczasowego użytkowania a
zawartością przyswajalnych form P, K i Mg oraz pH gleby, ze wskazaniem obszarów o największej żyzności
i produktywności oraz siedlisk dystroficznych. Jednoznacznie wykazano wpływ barier orografiocznych
(głównie równoleżnikowego grzbietu Skalniaka) na akumulację metali ciężkich (głównie ołowiu) z mas
zanieczyszczonego powietrza przenoszonego nad obszar Gór Stołowych z kierunku południowego i
południowo-zachodniego.
4. Straty materii organicznej i azotu w procesie kompostowania odpadów komunalnych. – prof. dr hab.
Michał Licznar
Oznaczono straty materii organicznej i azotu podczas 5-cio miesięcznego kompostowania odpadów
miejskich z dodatkiem azotu w postaci mocznika. Komposty surowe opuszczające linię technologiczną
kompostowni MUT-DANO kompostowano przy uwilgotnieniu 0,5 kg·H 2O kg-1 s.m. w następujących
wariantach: A – na pryźmie, B – w pojemniku ażurowym o poj. około 1000 l, C – w pojemniku ażurowym o
poj. około 1000 l z dodatkiem 2,5 g N·kg-1 s.m., D – w pojemniku ażurowym o poj. 1000 l z dodatkiem 5,0
g·N kg-1 s.m. Stwierdzono, że wielkość strat materii organicznej w badanych wariantach wahała się w
granicach 64-66%, a form wodnorozpuszczalnych 93-95%. Dodatek mocznika do kompostów przyczyniał
się do wysokich strat azotu całkowitego (40-45%) a zwłaszcza form wodnorozpuszczalnych (96-98%) i
obniżenia ich wartości nawozowych. Kompostowanie odpadów miejskich przy stosunku C:N~30 na pryźmie,
najbardziej ograniczało straty azotu i sprzyjało powstawaniu kompostów bardziej zasobnych w azot o
wysokiej zawartości jego form wodnorozpuszczalnych.
6
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
5. Badania nad zmianami właściwości organicznych gleb popożarowych leśnych i łąkowych obszarów
Dolnego Śląska - grant MNiSW, kierownik dr hab. Adam Bogacz, prof. UP
Badane gleby organiczne klasyfikowano jako płytkie popożarowe gleby torfowo-murszowe lub murszowe
właściwe z popiołem i resztkami drewna oraz kory. W wyniku pożarów miąższość poziomów organicznych
zmniejszała się nawet o 50 cm ich stanu sprzed pożarów. Obserwowano obniżenie się zdolności retencyjnych
gleb, czego wyrazem jest zmniejszenie się udziału mezoporów kosztem mikro i makroporów. Pożar
wzbogacił poziomy organiczne głównie w wapń, magnez i potas, co znalazło swoje odzwierciedlenie w
udziale tych składników w kompleksie sorpcyjnym gleb. W badanych glebach popożarowych ilość
wydzielanych kwasów huminowych dominuje nad ilością kwasów fulwowych. Spośród frakcji C-kwasów
huminowych przeważała frakcja wolnych kwasów huminowych C kh1, a najmniejszy udział zanotowała
frakcja Ckh2 związana z wapniem. W obrębie frakcji kwasów fulwowych dominowała frakcja C kf1 i Ckf2, czyli
tzw. „agresywnych” i wolnych kwasów fulwowych. W poziomach murszowych obserwowano wyższy
stopień humifikacji materii organicznej w porównaniu do poziomów głębiej zalegających.
6. Badania nad mechanizmem wiązania fosforu w glebie oraz jego oddziaływaniem na właściwości
koloidów glebowych - grant MNiSW – kierownik dr Magdalena Dębicka.
Prowadzono badania eksperymentalne nad zdolnościami sorbowania fosforu przez gleby różniące się
podstawowymi właściwościami wyjściowymi oraz przez ich frakcje koloidalne, a także czyste formy
koloidów glebowych, reprezentowane przez wybrane, pospolicie występujące różne minerały ilaste.
Uzyskane izotermy sorpcyjne fosforu w badanym materiale wykazywały znaczne zróżnicowanie pod
względem zdolności sorpcyjnych. Istotny wpływ na przebieg sorpcji fosforu miały jakościowy i ilościowy
skład mineralny frakcji koloidalnej oraz zawartość materii organicznej, a także anionowa pojemność
sorpcyjna gleb, o której decyduje zawartość aktywnych form żelaza i glinu.
7. Badania nad wpływem skały macierzystej na właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z różnych
skał magmowych - prof. dr hab. Jerzy Weber
Celem podjętych badań jest określenie właściwości mineralogicznych, chemicznych i fizyko-chemicznych
zwietrzelin wybranych skał magmowych kwaśnych, obojętnych i zasadowych oraz zbadanie wpływu jaki
wywiera odmienny skład mineralogiczny tych skał na skład kompleksu sorpcyjnego oraz zasobność w
składniki pokarmowe roślin. Badano zwietrzeliny i gleby wytworzonych z leukogranitów, granitów,
granodiorytów, tonalitów, monzodiorytów, gabra, bazaltów i fonolitów. Przeprowadzone badania wykazały,
że właściwości analizowanych zwietrzelin i gleb wytworzonych z różnych skał magmowych w warunkach
środowiska górskiego modyfikowane są zakwaszającym wpływem substancji organicznej, występującej w
znacznych ilościach nawet w poziomach skały macierzystej. Zaznacza się to zwłaszcza we właściwościach
sorpcyjnych i zawartości składników dostępnych dla roślin. We frakcji koloidalnej dominującym minerałem
jest illit, aczkolwiek rodzaj skały macierzystej może oddziaływać modyfikująco na skład pozostałych
minerałów ilastych.
Instytut Inżynierii Rolniczej
1. Modyfikacja cech mechanicznych i reologicznych wybranych warzyw pod wpływem różnych metod
suszenia - dr inż. Bogdan Stępień
Przeprowadzono badania eksperymentalne potwierdzające zależności analizowanych cech mechanicznych i
reologicznych suszonych warzyw od stanu zachowania micelarnej struktury ścian komórkowych,
temperatury prowadzenia procesów oraz zjawiska wnikania substancji osmoaktywnej do struktury komórek
roślinnych.
Zastosowanie różnych technik suszenia, w połączeniu z zabiegami wstępnymi, pozwala bardzo istotnie
modyfikować odporność mechaniczną i cechy reologiczne produktów, występujących zarówno w formie
suszy jak i materiałów uwodnionych.
Suszenie sublimacyjne jest techniką pozwalającą uzyskiwać susze warzywne o niskiej odporności
mechanicznej, obniżonej sprężystości, o komórkach z cienkimi i w niewielkim stopniu pofałdowanymi
ścianami oraz bardzo intensywnie wchłaniające wodę podczas rehydracji.
Zarówno susze jak i materiały uwodnione otrzymane metodą konwekcyjną posiadają obniżoną wytrzymałość
na ściskanie i podwyższoną wytrzymałość na przecinanie w stosunku do materiałów suszonych innymi
technikami. Sprężystość produktów otrzymanych metodą konwekcyjną jest szczególnie wysoka dla
materiałów uwodnionych, a podczas rehydracji, przy najniższej dynamice wchłaniania wody, następują
największe ubytki składników suchej substancji.
Metoda mikrofalowa w warunkach obniżonego ciśnienia pozwala otrzymać susze charakteryzujące się
pośrednią wytrzymałością na ściskanie i wytrzymałością na przecinanie pomiędzy wartościami
uzyskiwanymi dla produktów suszenia sublimacyjnego lub konwekcyjnego, sprężystością obniżoną w
stosunku do sprężystości zarówno suszy jak i materiałów uwodnionych uzyskanych pozostałymi metodami.
Publikacje:
7
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Stępień B. Wpływ metody suszenia na wybrane cechy mechaniczne marchwi po ponownym uwodnieniu.
(Inżynieria Rolnicza - w druku)
2. Badanie właściwości elektrycznych produktów rolniczych - dr inż. Deta Łuczycka
Scharakteryzowano właściwości elektryczne ziarniaków wybranych odmian pszenicy oraz określano
determinujące je właściwości fizyczne i chemiczne. Sformułowano i zweryfikowano formuły matematyczne
opisujące analizowane zależności oraz sprawdzono przydatność sieci neuronowych do modelowania
powiązań między wybranymi cechami oraz różnicowania odmian pszenicy ze względu na ich właściwości
elektryczne.
Wyznaczono własne formuły matematyczne opisujące wpływ częstotliwości pola elektromagnetycznego
(100Hz do 100kHz), wilgotności (9-24%) i temperatury (10oC - 30oC) ziarniaków badanych 14 odmian
pszenicy na analizowane cechy elektryczne jak również omówiono wpływ wybranych cech chemicznych
ziarniaków na przenikalność elektryczną i współczynnik strat dielektrycznych. Sformułowano modele
empiryczne opisujące wpływ wszystkich istotnych statystycznie cech fizycznych i chemicznych ziarniaków
na cechy elektryczne warstwy ziaren pszenicy. Opisują one z zadowalającą dokładnością analizowane cechy
elektryczne dla określonych częstotliwości pola elektromagnetycznego.
3. Wpływ stopnia odwodnienia i czasu przechowywania na jakość wybranych owoców, warzyw i ziół
wysuszonych metodą mikrofalowo–podciśnieniową po podsuszeniu konwekcyjnym - dr inż. Adam
Figiel
Kontynuowano badania jakości przechowywanych próbek wybranych owoców, warzyw i ziół wysuszonych
metodą łączoną przy optymalnych parametrach do trzech poziomów wilgotności i zapakowanych próżniowo
w woreczkach z metalizowanej folii. Badania jakościowe przeprowadzane w odstępach trzy miesięcznych
obejmowały aktywność wody, teksturę (test TPA), barwę oraz jakość rehydracji w wodzie destylowanej i w
szafie klimatycznej. Dodatkowo badano właściwości przeciwutleniające oraz mikrobiologiczne.
Przechowywane próbki kontrolne wysuszone były metodą konwekcyjną i sublimacyjną. W pomieszczeniu z
przechowywanymi próbkami monitorowana jest temperatura i wilgotność względna powietrza.
Publikacje;:
Kita A., Figiel A., Carbonell-Barrachina A., Gwoździkowska M. Texture profile analysis (TPA) of hazelnuts
under different thermal treatment. International Agrophysics, 2009, Vol. 23(1), 39-43.
Wojdyło A., Figiel A., Oszmiański J.: Effect of drying methods with the application of vacuum-microwave
on the phenolic compounds, colour and antioxidant activity in strawberry fruits. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 2009, 57 (4), 1337-1343.
Figiel A. Drying kinetics and quality of vacuum-microwave dehydrated garlic cloves and slices. Journal of
Food Engineering, 2009, Vol 94 (1), 98-104.
Nawirska A., Figiel A., Kucharska A., Sokół-Letowska A., Biesiada A. Drying kinetics and quality
parameters of pumpkin slices dehydrated using different methods. Journal of Food Engineering, 2009, Vol 94
(1), 14-20.
Figiel A., Szumny A., Calin A., Carbonell Barrachina A.A.: Efecto del secado sobre la calidat del romero.
Alimentación, Equipos y Tecnología. Octubre 2009, 247, 44-47
4. Wpływ intensywności stymulacji mechanicznej podczas doju maszynowego krów na zmiany
elastyczności strzyków - prof. dr hab. Józef Szlachta
Przeprowadzono badania laboratoryjne w celu określenia wpływu naciągu, elastyczności oraz kształtu części
trzonowej gum typowych oraz o zmodyfikowanym kształcie na intensywność stymulacji strzyków. Badano
wpływ zmiennej siły naciągu gumy strzykowej na ilości komórek somatycznych oraz elastyczność krowich
strzyków w czterech fazach doju.
Publikacje:
Luberański A., Szlachta J., Krzyś A. Wahania podciśnienia w aparatach udojowych z gumami strzykowymi
o kwadratowym, trójkątnym, oraz owalnym profilu części trzonowej – Inżynieria Rolnicza – w druku
Szlachta J., Luberański A., Krzyś A. Analiza wybranych parametrów symulowanego doju mechanicznego
przy pulsacji przemiennej i jednoczesnej z zastosowaniem aparatów udojowych z zastosowaniem aparatów
udojowych z niekonwencjonalnymi profilami części trzonowej gum strzykowych – Inżynieria Rolnicza – w
druku
5. Analiza właściwości trakcyjnych nietypowych podłoży rolniczych i leśnych - dr inż. Jarosław
Czarnecki
Prowadzono badania parametrów trakcyjnych i wytrzymałościowych 3 różnych powierzchni zadarnionych.
Wykonano pomiary oporów penetracji stożka i stempla oraz obliczano na ich podstawie zwięzłości i naciski
jednostkowe na podłożu zadarnionym eksploatowanym z różną intensywnością. Wykazano wpływ
wilgotności podłoża, oraz głębokości penetracji na wartości obliczonych zwięzłości i nacisków
jednostkowych. Otrzymane wyniki powalają również stwierdzić, że opór penetracji stożka i stempla rośnie
8
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
wraz z intensywnością użytkowania. W warunkach niskiej wilgotności podłoża (5%) zaobserwowano wzrost
oporów penetracji stożka i stempla szczególnie widoczny dla 75% i 100% intensywności użytkowania.
Stwierdzono odmienny charakter przebiegów oporów penetracji stożka dla darni o rożnej wilgotności, oraz
wykazano wpływ głębokości penetracji na wartości obliczonych zwięzłości podłoża. Nie wykazano
natomiast wpływu składu gatunkowego roślin na zwięzłość badanych obiektów.
W badaniach trakcyjnych wykazano, że rozmiar opony wpływa na wielkość maksymalnych sił trakcyjnych.
Użytkowanie powoduje zmiany w składzie botanicznym runi. Wzrost intensywności użytkowania zawsze
skutkuje wzrostem udziału procentowego roślin o płytkim systemie korzeniowym Wzrost obciążenia
pionowego badanych opon doprowadza zawsze do wzrostu sił trakcyjnych, nie wpływa natomiast na
wielkość współczynnika siły wzdłużnej.
Publikacje:
Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J., Pieczarka K. Wolski K. Właściwości trakcyjne opon na podłożu
zadarnionym użytkowanym z różną intensywnością. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities,
Agricultural Engineering, - w druku
6. Analiza właściwości trakcyjnych agregatów ciągnikowych w uproszczonych technologiach uprawy
gleby - dr inż. Krzysztof Pieczarka
Przeprowadzano badania, których celem była analiza oporów roboczych agregatów stosowanych w
uproszczonych technologiach uprawy gleby. Warunki badań opisano za pomocą wybranych właściwości
fizyczno- mechanicznych gleby takich jak: zwięzłość, maksymalne naprężenia ścinające oraz wilgotność
gleby. Pomiary oporów roboczych przeprowadzono dla następujących maszyn: agregat ścierniskowy, brona
talerzowa oraz siewnik do siewu bezpośredniego Podczas badań analizowano wpływ głębokości pracy oraz
prędkości roboczej na wartość zmierzonego oporu roboczego maszyny. Do pomiaru oporu roboczego
wykorzystano tensometryczny przetwornik siły. Pomiary wykonano przy pomocy dwóch ciągników
zasadniczego oraz pomocniczego.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz analizie uzyskanych wyników stwierdzono, że najmniejsze
opory robocze dla przyjętych do badań prędkości roboczych oraz głębokości pracy wystąpiły dla brony
talerzowej.
Publikacje:
Pieczarka K., Białczyk W., Kordas L., Cudzik A., Czarnecki J. Analiza właściwości trakcyjnych opony
napędowej w uproszczonych technologiach uprawy gleby Inzynieria Rolnicza – w druku
7. Badania nad optymalizacją parametrów ustawienia rozpylaczy w różnych warunkach pracy - dr inż.
Antoni Szewczyk.
Celem prowadzonych badań było określenie wpływu ustawienia rozpylonej strugi w płaszczyźnie pionowej
równoległej do osi agregatu na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni różnie usytuowanych w
stosunku do rozpylonej strugi. przy zmianie parametrów rozpylania. Pomiary wykonano dla 3 typów
rozpylaczy.
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań można stwierdzić wpływ przyjętych zmiennych
niezależnych takich jak; kąt odchylenia rozpylonej strugi, prędkość opryskiwania, ciśnienie cieczy oraz
wysokość opryskiwania na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni. Wpływ ten jest odmienny dla
opryskiwanych powierzchni poziomych i pionowych.
Zakres badań obejmował również pomiary rozkładu podłużnego rozpylanej cieczy przy zmiennych
parametrach rozpylania i zmiennego ustawienia trzech typów rozpylaczy. Oprócz rozkładu opadu rozpylonej
cieczy wyznaczano wskaźniki opadu cieczy Wso i Wsor dla różnego ustawienia rozpylaczy w płaszczyźnie
pionowej równoległej do kierunku strumienia powietrza oraz dla zmiennego ustawienia strumienia powietrza
w stosunku do rozpylonej strugi.
Wyniki badań wskazują na istnienia zależności między badanymi zmiennymi. Istotną częścią badań było
równanie opadu cieczy dla różnych typów rozpylaczy.
Publikacje:
Szewczyk A. Wpływ ustawienia wybranych rozpylaczy na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni –
Inżynieria Rolnicza – w druku
Szewczyk A., D. Łuczycka - Wpływ kierunku wiatru na opad rozpylonej strugi cieczy użytkowej podczas
opryskiwania płaskich upraw polowych – Inżynieria Rolnicza – w druku
8. Badanie procesu suszenia surowców i produktów rolniczych
Kontynuowano badania nad doskonaleniem różnych metod suszenia w celu określenia najlepszych
parametrów i sposobów zapewniających uzyskanie produktu finalnego o jak najlepszej jakości.
Publikacje:
Peroń S., Surma M., Zdrojewski Z., Suszenia nasion gorczycy w złożu fontannowym. Inżynieria Rolnicza ,
2009 1(110), 219-226
9
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
1. Taksonomia i ekologia ramienic (Charophyta) – dr Jacek Urbaniak
Opublikowana praca jest wynikiem szeroko zakrojonych badań dotyczących flory ramienic (Charophyta) w
Polsce. W poniższej publikacji wykazano istotne morfologiczne cechy odróżniające dwa gatunki z rodzaju
Nitella. Pozwala to na ustalenie taksonomicznej pozycji ramienic z wymienionego rodzaju. Jest to pierwsze
tak szczegółowe opracowanie badanych gatunków glonów z terenu Polski.
Publikacje:
Urbaniak J. 2009. Oospore variation in Nitella gracilis and Nitella mucronata (Charales, Charophyceae)
from Poland. Biologia 64(2): 252-260
Urbaniak J. Estimation of carbonates and elements content in charophytes – methods of determination. Polish
Journal of Environmental Science (w druku)
2. Badania ekologiczne mszaków (Bryophyta) – dr hab. Ewa Fudali
Praca zawiera dane dotyczące aktualnego rozmieszczenia w Polsce dwóch neofitycznych taksonów mchów:
Campylopus introflexus i Orthodontium lineare. Dane wskazują na duży wpływ obu gatunków na rodzimą
brioflorę oraz na ich ekspansję w kierunku wschodnim. Oba gatunki wykazują acidofilność, stąd też
zakwaszenie środowiska sprzyja ich rozprzestrzenianiu się. W pracy zamieszczono mapy i lokalizację
badanych mchów, jak też zaznaczono pierwsze stanowisko nieznanego dotąd z terenu Polski brio-neofitu:
Leptophascum leptophyllum.
Publikacje:
Fudali E., Szczepański M., Rusińska A., Rosadziński S., Wolski G. 2009. The
current distribution in
Poland of some European neophytic bryophytes with supposed
invasive tendencies. Acta Societatis
Botanicorum Poloniae 78( 1): 73-80
Fudali E. 2009. Zmiany we florze mchów Kotła Łomniczki (Karkonosze) w latach 1869-2008 i ich wartość
bioindykacyjna. Przyroda Sudetów 14 (w druku)
3. Badania lądowych ekosystemów polarnych w Arktyce – prof. dr hab. Jan Matuła, dr inż. Mirosława
Pietryka, dr inż. Dorota Richter
Opublikowane badania wykazały zależność w kształtowaniu się arktycznych asocjacji glonów i sinic od
obecności ptaków planktonożernych i rybożernych. Typ diety ptaków gnieżdżących się na lądzie determinuje
różnorodność grup sinic i glonów; w siedliskach o silnym oddziaływaniu ptaków rozwinęły się zbiorowiska
glonów i sinic z dużym udziałem gatunków nitrofilnych oraz gatunków bez szczególnych preferencji co do
azotu. We wspomnianych siedliskach wykształciła się również odpowiednia flora mchów i roślin
naczyniowych, korzystających z azotu „wnoszonego” przez ptaki. Praca przynosi także dane na temat składu
taksonomicznego sinic i glonów w obszarze oddziaływań ptaków - rybożernych i planktonożernych, w
rejonie Hornsundu.
Publikacje:
Richter D., Matuła J., Pietryka M. 2009. Cyanobacteria and algae of selected tundra habitats in the
Hornsund fiord area (West Spitsbergen). Oceanological and Hydrobiological Studies, 38, Supplement, 1-6
4. Czeremcha amerykańska (Prunus serotina) jako gatunek inwazyjny w fitocenozach leśnych – dr inż.
Aleksandra Halarewicz
Publikacja obejmuje dane dotyczące rozmieszczenia inwazyjnej czeremchy amerykańskiej w lasach
borowych i mieszanych Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”. Wyznaczono na wymienionym terenie
powierzchnie z największym udziałem neofita – w zależności od żyzności siedlisk. Stwierdzono, że
czeremcha amerykańska zasiedla w pierwszej kolejności ubogi florystycznie zespół Leucobryo-Pinetum,
przyczyniając się do jego degeneracji. Najsilniejszą dominację Prunus serotina zaobserwowano w podszycie
lasu.
Publikacje:
Halarewicz A., Krowieniec A. 2009. Czeremcha amerykańska Prunus serotina
Ehrh. na terenie Parku
Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”. Sylwan 153(9): 635-640
5. Stan zachowania i warunki siedliskowe populacji „paproci serpentynitowych” na Dolnym Śląsku – dr
hab. Ludwik Żołnierz
Opisywana w pracy zanokcica serpentynowa, to jedna z osobliwych paproci ściśle związanych z siedliskami
serpentynitowymi, występującymi wyłącznie na Dolnym Śląsku. Gatunek ten – podobnie jak pozostałe
taksony z rodzaju Asplenium – jest zagrożony na wszystkich stanowiskach. W artykułach zawarte są dane
dotyczące rozmieszczenia paproci, liczebności ich populacji, a także założenia programu ochrony. W
obszarze występowania paproci serpentynitowych postuluje się utworzenie rezerwatu florystycznego. Innym
obiektem badań była rozrzutka alpejska Woodsia alpina - arktyczno-alpejski relikt glacjalny, występujący
sporadycznie w Karkonoszach. Podjęto próby jej ratowania poprzez zastosowanie rozmnażania w kulturach
in vitro oraz opracowano zasady tworzenia stanowisk zastępczych.
10
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Publikacje:
Żołnierz L., Kromer K., Świerkosz K. 2008. Ladder spleenwort (Asplenium adulterinum Milde) in Poland –
distribution, population state and conservation plan framework. w: E. Szczęśniak, E. Gola (eds.), Club
mosses, horsetails and ferns in Poland – resources and protection, p. 29 - 45
Monitoring stanu zachowania populacji zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum Milde) – w:
Krajowa baza danych gatunków rzadkich w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Instytut Ochrony
Przyrody PAN w Krakowie.
Kromer K., Raj A., Żołnierz L., Poturała D. 2008. . Propagation in vitro and ex situ cultivation of Woodsia
alpina (Bolton) S.F. Gray. w: E. Szczęśniak, E. Gola (eds.), Club mosses, horsetails and ferns in Poland –
resources and protection, p. 15 – 28
6. Badania florystyczno-stratygraficzne torfowisk – dr hab. Klara Tomaszewska
Prezentowane badania dotyczą trzech typów torfowisk (wysokie, przejściowe i niskie) w obszarze Puszczy
Noteckiej. Specyfikę wspomnianych terenów torfowiskowych ustalono na podstawie analiz florystycznofitosocjologicznych. Została również przeprowadzona waloryzacja przyrodnicza według metod znanych z
literatury fachowej. Na badanych torfowiskach odnaleziono wiele cennych gatunków zarówno roślin
naczyniowych jak i mchów. Ustalono także stopień zagrożenia zbiorowisk roślinnych, wskazując
jednocześnie na sposoby ich ochrony.
Publikacje:
Tomaszewska K. 2009. Roślinność wybranych torfowisk gminy Skwierzyna. Annales Silesiae 36: 91-100
Podlaska M., Tomaszewska. 2009. Wartość użytkowa i przyrodnicza zbiorowisk roślinnych
nieużytkowanych łąk pobagiennych „Parowa” koło Bolesławca. Annales Silesiae 36: 79-90
7. Biologia i ochrona storczykowatych (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku – dr inż. Joanna Pokorny
Badania dotyczyły porównania różnych populacji storczyka – kukułki plamistej Dactylorhiza maculata z
obszaru północno-wschodniej Europy (Góry Khibiny) oraz Sudetów. Podkreślono różnicę siedlisk w obu
przypadkach, jak też zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych z udziałem kukułki plamistej. Zestawiono także
różnice morfologiczne osobników z poszczególnych populacji. Różne taksony storczyków były również
przedmiotem badań prowadzonych w rezerwacie florystycznym „Łąka Sulistrowicka”. Zwrócono uwagę na
niekorzystne przemiany w szacie roślinnej rezerwatu i podano przyczyny zubożenia florystycznego tego
cennego przyrodniczo obiektu.
Publikacje:
Pokorny J., Blinova I. 2008. Latitudinal comparison of populations of Dactylorhiza
maculata (L.) Soó in
the Khibiny Mts. (Murmańsk Region, North-Eastern Europe) and in the Sudety Mts. (Central Europe).
Caesiana 31:21-30
Misztak K., Pokorny J. 2009. Rzadkie i chronione gatunki roślin rezerwatu „Łąka Sulistrowicka”. Annales
Silesiae 36: 65-78
Katedra Ekonomii i Zarządzania (wcześniej: Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa)
1. Oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarstwa i obszary wiejskie Dolnego
Śląska - prof. dr hab. Barbara Kutkowska, dr inż. Henryk Łabędzki, dr inż.Tomasz Berbeka)
W latach 2004-2006 na wsi dolnośląskiej rozpoczął się proces wdrażania instrumentów wsparcia rolnictwa i
obszarów wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Instrumenty te
w sposób istotny wsparły realizację celów zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Podstawowe
znaczenie miały dopłaty bezpośrednie, z tytułu których skorzystało ponad 80% uprawnionych gospodarstw
otrzymując w tym okresie ponad 1,3 mld złotych, co stanowiło 6% wsparcia krajowego. W ciągu tych lat w
ramach dwóch programów: Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora rolno-żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” do regionu dolnośląskiego trafiło prawie pół
miliarda złotych dofinansowania działań przewidzianych w tych programach. Wykorzystanie tych środków
było niejednakowe w poszczególnych regionach funkcjonalnych obszarów wiejskich i powiatach
województwa. Zdecydowanie największą część środków finansowych wykorzystali rolnicy i mieszkańcy wsi
zlokalizowanych w regionie I – intensywnego rolnictwa, a zwłaszcza mieszkańcy powiatu wrocławskiego. W
regionach: II rolniczo-rekreacyjnym i III przemysłowo- rekreacyjno- turystycznym charakteryzujących się
dużymi walorami przyrodniczymi dominowało wspieranie obszarów ONW oraz programów
rolnośrodowiskowych, co jest ważne z punktu widzenia idei ekorozwoju. W regionach tych przewodził w
aktywności w zaangażowaniu w pozyskiwanie środków zwłaszcza powiat kłodzki i trzebnicki. Najmniejszą
aktywność w podejmowaniu działań związanych z obu programami wykazywały powiaty zachodniego
przygraniczna należące do regionu V o funkcjach przemysłowo- rekreacyjno- turystycznych. Podejmowanie
przez rolników i mieszkańców wsi działań wchodzących w skład obu programów przyczyniło się do
realizacji celów: produkcyjno-ekonomicznego ekologicznego, społecznego zrównoważonego rozwoju
11
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
obszarów wiejskich. Wdrożenie tych programów było możliwe poprzez funkcjonowanie szeregu instytucji,
głównie ARIMR, administracji samorządowej oraz ośrodków doradztwa rolniczego.
W ramach tematu przedstawiono skalę i przestrzenne zróżnicowanie kwot wypłacanych rolnikom
dolnośląskim z tytułu dopłat bezpośrednich i latach 2004-2007. Dokonano również próby oszacowania
procentowego wzrostu dochodu rolniczego po uwzględnieniu otrzymanych dopłat bezpośrednich.
Największe kwoty dopłat uzyskali rolnicy powiatów: wrocławskiego, strzelińskiego i świdnickiego, czyli
prowadzących produkcję rolniczą w najlepszych w regionie warunkach klimatyczno-glebowych.
Najmniejsze natomiast wsparcie z tytułu dopłat bezpośrednich uzyskali rolnicy powiatów sudeckich. W
warunkach roku 2006 dopłaty bezpośrednie zwiększyły dochody rolnicze w granicach 10%-20%.
Z uwagi na znaczącą rolę zbóż w globalnej produkcji rolniczej w warunkach Polski i Dolnego Śląska,
przedstawiono wpływ dopłat bezpośrednich na efektywność ekonomiczną zbóż. Badania potwierdzają wzrost
znaczenia wsparcia finansowego wraz ze spadkiem cen rynkowych produkcji roślinnej oraz wzrostem cen
środków do produkcji rolniczej. Dane empiryczne wskazują na wzrost wskaźnika opłacalności po
uwzględnieniu dopłat od 44%-49% w 2006 r. i 21%-30% w 2007 r.
Publikacje:
Kutkowska, B. 2009. Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach
Dolnego Śląska. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12), 101-109.
Kutkowska, B; Łabędzki, H. 2009. Realisation of the Idea of Sustainable Development of Rural Areas in the
Region of Sudety. Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych I Weterynaryjnych. Komitet
Zagospodarowania Ziem Gorskich, zeszyt 56, 5-12.
Berbeka, T. 2009. Wpływ dopłat bezpośrednich na efekty ekonomiczne produkcji zbóż w gospodarstwach
rodzinnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, zeszyt 1,
24-27.
2. Wpływ mechanizacji produkcji roślinnej na dochodowość gospodarstw indywidualnych Dolnego
Śląska – dr inż. Tomasz Szuk, projekt MNiSW- Numer umowy: N N313 313034
Podstawowym celem projektu jest próba naukowego opracowania sposobów podniesienia dochodowości
gospodarstw indywidualnych Dolnego Śląska poprzez racjonalizację ich wyposażenia technicznego oraz
kosztów związanych z mechanizacją. Istotą problemu, który jak wydaje się dotyczy większości gospodarstw
jest odpowiedź na pytanie o ilościowy i jakościowy stan posiadanego parku maszynowego w aspekcie
odpowiedniej jakości i terminowości wykonywanych prac przy możliwie najniższych kosztach.
Cele szczegółowe postępowania badawczego skupią się na:
- gruntownej analizie wyposażenia technicznego gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem wieku, stanu
technicznego i wartości posiadanego sprzętu,
- analizie poszczególnych technologii produkcji w gospodarstwach,
- ustaleniu stopnia wykorzystania środków mechanizacyjnych w ciągu roku,
- ustaleniu nakładów mechanicznej siły pociągowej na poszczególne uprawy,
- obliczeniu kalkulacyjno-bilansowych kosztów całkowitych i jednostkowych eksploatacji (mechanizacji),
- ustaleniu udziału tych kosztów w relacji do kosztów bezpośrednich i kosztów całkowitych w
gospodarstwach,
- ustaleniu udziału tych kosztów w stosunku do kosztów bezpośrednich poszczególnych działalności w
produkcji roślinnej,
- ustaleniu udziału kosztów eksploatacji (mechanizacji) w produkcji towarowej i końcowej,
- ustaleniu wskaźników granicznych udziałów kosztów eksploatacji (mechanizacji) w kosztach całkowitych
produkcji oraz w produkcji towarowej i końcowej (ilości i wartości) – takich, które zapewniają ustalony
poziom opłacalności,
- ustaleniu granic racjonalnego wyposażenia tj. granicznego obciążenia jednostki powierzchni wartością
odtworzeniową posiadanego sprzętu,
- ustaleniu możliwości gospodarstw do odtwarzania parku maszynowego,
- analizie czynników determinujących poziom kosztów mechanizacji i ich współzależności.
W roku 2009 w ramach projektu wykonano następujące zadania:
Analiza wyposażenia technicznego gospodarstw na podstawie inwentaryzacji sprzętu w obiektach
badawczych
Analiza technologii produkcji w badanych gospodarstwach w roku 2008 na podstawie kart technologicznych
Ustalenie stopnia wykorzystania środków mechanizacyjnych w ciągu roku oraz poziomu nakładów
mechanicznej siły pociągowej na poszczególne uprawy w roku 2008.
Publikacje:
Szuk, T. 2009. Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska.
Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12), 233-240.
3. Problematyka dzierżaw rolniczych - dr hab. prof. nadzw UP Bożena Tańska- Hus, dr inż. Stanisław
Minta
12
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Szczgółowa analiza problemu dzierżaw w ujęciu historycznym dotyczy dynamiki rozwoju, zasięgu
dzierżawy rolniczej, źródeł dzierżawy, trwałości stosunków dzierżawnych , odpłatności w stosunkach
dzierżawnych oraz regulacji prawnych. Na tym tle zaproponowano nowe zasady dzierżawy rolniczej
wykorzystując tradycje polskiego ustawodawstwa jak również doświadczenia państw UE. Przedstawiono
sytuację ekonomiczno-finansową oraz produktywność i efektywność posiadanych zasobów w
przedsiębiorstwach rolniczych opartych na dzierżawie rolniczej na terenie Dolnego Śląska 2000-2002.
Uzyskane wyniki badań wskazują na dobrą kondycję finansową tych gospodarstw wielkoobszarowych. A
wyniki są lepsze, niż uzyskane przez spółki kapitałowe AWRSP.
Publikacje:
Tańska-Hus, B. 2009. Dzierżawa rolnicza jako system gospodarowania na gruntach po byłych PGR.
Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 2, 251-256.
Tańska-Hus, B; Minta S. 2009. Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych
gospodarstw dzierżawionych na tle kraju. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 1(11), 169-176.
Tańska-Hus, B. 2009. Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzenie wieków. Wydawnictwo UP we
Wrocławiu, ss.164.
4. Ekonomiczne skutki wykorzystania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych w indywidualnych
gospodarstwach rolnych w aspekcie oddziaływań doradczych - dr inż Julian Kalinowski - praca
habilitacyjna
Praca opisuje zakres oraz intensywność wsparcia doradczego rolników wprowadzających zmiany w
gospodarstwach po podjęciu preferencyjnych kredytów inwestycyjnych wraz z oceną ekonomicznych
skutków wykorzystywania kredytów. W pracy wykazano znaczenie doradztwa dla rolników zadłużonych
kredytami inwestycyjnymi oraz jego rolę - jako ważnego źródła innowacji i wnoszenia postępu w
gospodarstwach, będących istotnymi czynnikami korzystnie wpływającymi na dochód rolniczy. Pracę
ukończono w 2009 roku została wydana ona przez wydawnictwo UP we Wrocławiu (Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Nr 570, Rozprawy CCLV, Wydział PrzyrodniczoTechnologiczny, ss. 324)
Publikacje:
Kalinowski, J. 2009. Wykorzystanie techniki komputerowej w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych.
Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 1, 180-184.
5. Perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska - dr inż. Hanna Adamska praca habilitacyjna
Celem pracy jest przedstawienie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez
cele szczegółowe dotyczące analizy i oceny stanu istniejącego w zakresie użytkowania zasobów,
zanieczyszczenia i ochrony środowiska oraz analizy wskaźników zrównoważonego rozwoju w układzie
ładów: społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Dokonano próby określenia kierunków zmian
poprzez badania prognostyczne, określenie zasad i kierunków polityki gospodarczej i ekologicznej oraz
realizacji programów zrównoważonego rozwoju. Badania obejmują obszar Dolnego Śląska z podziałem na
rejony funkcjonalne i dotyczą okresu 1998-2008. Przeprowadzone badania wskazują na duże zróżnicowanie
rozwoju gmin wiejskich regionu intensywnego rolnictwa. Najkorzystniejsze warunki wystąpiły w gminach
leżących w pobliżu aglomeracji wrocławskiej. Dane dotyczą szczegółowo różnych dziedzin tj.;poziomu i
jakości życia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, demografii, edukacji, zdrowia, wpływu na środowisko,
generowania zysków, przedsiębiorczości, rolnictwa, infrastruktury, ekologizacji i planowania
przestrzennego, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, jakości wód, gospodarowania odpadami.
Publikacje:
Adamska, H. 2009. Klasyfikacja obszarów wiejskich Dolnego Śląska według kryterium zrównoważonego
rozwoju. Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, z. 4, 13-19.
6. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska - dr inż. Henryk Łabędzki - praca
habilitacyjna
Badania mają na celu identyfikację endogennych uwarunkowań determinujących wewnątrzregionalne
zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. W celu
określenia głównych wyznaczników poziomu rozwoju obszarów wiejskich posłużono się metodą analizy
czynnikowej. Badania związków pomiędzy endogennymi uwarunkowaniami a rozwoju obszarów wiejskich
przeprowadzono wykorzystując rachunek korelacji oraz metodę najmniejszych kwadratów. Praca zostanie
ukończona w 2010 roku.
Publikacje:
Łabędzki, H. 2009. Wybrane uwarunkowania struktury zatrudnienia ludności rolniczej. Roczniki Naukowe
SERiA, tom XI, z. 2, 137-141.
7. Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w produkcji owoców i
warzyw w województwie świętokrzyskim - mgr inż. Justyna Janowska – Biernat - praca doktorska –
13
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
(rozprawa jest ukończona, obrona w pierwszej połowie 2010 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie)
W 2009 roku zakończono badania dotyczące efektywności ekonomicznej gospodarstw ekologicznych
specjalizujących się w produkcji owoców i warzyw w województwie świętokrzyskim. Uzyskane wyniki
pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
Rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce, poszukując szans swego rozwoju, podejmują na coraz szerszą skalę
produkcję rolną w oparciu o metody ekologiczne. Zainteresowanie rolników tą formą produkcji wynika z
prognozowanego wzrostu popytu na produkty ekologiczne, możliwości uzyskania za te produkty wyższych
cen oraz wsparcia finansowego produkcji ekologicznej w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu
Rolnośrodowiskowego.
Badana zbiorowość złożona była z gospodarstw zamieszkałych przez rodziny, które liczyły od 1 do 5 osób.
Stwierdzono, że w roku 2006 przeciętny wiek rolników kierujących tymi gospodarstwami wynosił 44,9 lat, z
czego 88,5% łącznej ilości kierowników to grupa ludzi w „mobilnym wieku średnim” o średniej wieku
wynoszącej 42,7 lat. Wykształcenie wyższe posiadało 31,0% kierowników gospodarstw, 30,0% wykształcenie średnie a 39,0% -zawodowe. Wysoki odsetek kierowników analizowanych gospodarstw
posiadających wykształcenie wyższe potwierdza tezę, że produkcję ekologiczną podejmują rolnicy lepiej
wykształceni.
Gospodarstwa badanej grupy to typowe rodzinne gospodarstwa rolnicze, w których zaangażowana jest
głównie praca właścicieli oraz ich rodzin i w których rodziny rolnicze pozyskują większość swojego
dochodu. Badania wykazały, że grupa gospodarstw specjalizujących się w uprawach ogrodniczych uzyskała
przeciętnie 98,0% wartości dochodu osobistego z dochodu rolniczego pochodzącego z własnych
gospodarstw. W grupie gospodarstw specjalizujących się w uprawach trwałych wskaźnik ten wyniósł 59,8%,
chociaż w 11 gospodarstwach (50,0% grupy) był on niższy od 50,0%.
Wyniki badań wskazują, że analizowane gospodarstwa zaliczone do grupy specjalizującej się w uprawach
ogrodniczych osiągnęły w roku gospodarczym 2006 znaczącą nadwyżkę ekonomiczną produkcji nad
kosztami. Gospodarstwa te były w stanie generować dodatni dochód rolniczy nawet bez uwzględnienia w
jego rachunku wartości dotacji rolno-środowiskowych, których udział w tworzeniu omawianej nadwyżki
ekonomicznej wyniósł w tej grupie gospodarstw 16,8%. Średni dochód rolniczy przypadający na jednego
pełnosprawnego – pełnozatrudnionego pracownika omawianej grupy gospodarstw wynosił 98,0% średniej
płacy netto w gospodarce narodowej tj. opłaty parytetowej wynoszącej w 2006 roku 20 034 zł.
W grupie gospodarstw specjalizujących się w uprawach trwałych, dochód rolniczy netto porównywalny z
dochodem uzyskanym przez gospodarstwa ogrodnicze osiągnęło jedynie 50% gospodarstw, w których średni
dochód rolniczy przypadający na jednego pełnosprawnego – pełnozatrudnionego wynosił 91,5% opłaty
parytetowej w 2006 roku. Gospodarstwa te charakte-ryzowały się wyższym niż gospodarstwa ogrodnicze –
wynoszącym 49,0% - udziałem dotacji rolno-środowiskowych w tworzeniu dochodu rolniczego.
Gospodarstwa, które nie uzyskały dodatniego dochodu rolniczego stanowiły 13,6% badanych gospodarstw
specjalizujących się w uprawach trwałych a gospodarstwa o słabych wynikach ekonomicznych, w których
dochód rolniczy przypadający na jednego pracownika pełnosprawnego-pełnozatrudnionego wynosił średnio
21,9% opłaty parytetowej - to podgrupa wynosząca 36,0% omawianej zbiorowości.
Dokonując oceny poziomu życia właścicieli badanych gospodarstw oraz ich rodzin, przyjęto w dokonanej
analizie, jako punkt odniesienia kategorie socjalne „minimum socjalnego” oraz „minimum egzystencji”.
Wartości tych kategorii przyjęte na podstawie badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynoszą w
zależności od liczby członków rodziny dla kategorii minimum socjalnego średniorocznie od 802,0 zł/osobę
do 611,2 zł/osobę oraz średniorocznie od 372,7 zł/osobę do 330,0 zł/osobę dla kategorii minimum
egzystencji. Wyniki badań potwierdzają wyższy, przeciętny poziom życia rodzin w gospodarstwach
specjalizujących się w uprawach ogrodniczych. Obliczone dla tych gospodarstw minimum socjalne wynosiło
63,8% wartości wytworzonego przez nie dochodu osobistego. W grupie gospodarstw specjalizujących się w
uprawach trwałych przeciętny dochód osobisty przekroczył wprawdzie średnią wartość określonego dla tej
grupy minimum socjalnego o 17,5%, to jednak aż 11 gospodarstw (50% grupy)) nie uzyskało dochodu o
wartości minimum socjalnego. Pozostałe 5 gospodarstw ( 19,2% zbiorowości) nie uzyskało dochodu co
najmniej równego minimum egzystencji. W ocenie gospodarstw nie spełniających kryterium minimum
egzystencji, należy mieć na uwadze, że przyjmowane w oparciu o badania IPiSS wartości minimum nie
uwzględniają specyfiki struktury spożycia w gospodarstwach chłopskich, gdzie znaczna część wydatków na
żywność pochodzi z własnego gospodarstwa.
Ekologiczna produkcja owoców i warzyw zapewnia szanse rozwojowe grupie obejmującej 57,7% małych i
średnio małych gospodarstw ekologicznych województwa świętokrzyskiego umożliwiając tworzenie w tych
gospodarstwach niezbędnego funduszu akumulacji wewnętrznej.
Produkcja owoców i warzyw prowadzona w małych i średnio małych ekologicznych gospodarstwach
województwa świętokrzyskiego była - w warunkach występującej w 2006 roku w tym regionie suszyopłacalna dla 50% badanych gospodarstw.
Publikacje:
14
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Janowska-Biernat, J. 2009. Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w
wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development nr
3(13), 57-62.
8. Pozycja ekonomiczna sektora spółdzielczości rolniczej i procesy integracyjne w rolnictwie – prof. dr
hab. Barbara Kutkowska, dr hab. Danuta Mierzwa prof. nadzw.,
Przegląd znaczenia sektora spółdzielczego w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych wraz z
charakterystyką kondycji polskiej spółdzielczości po 1990 roku. Wskazano następujące kierunki
transformacji polskich spółdzielni: quasi –spółdzielnie, ograniczające działalność, gdyż ich celem jest
uwłaszczenie i podział majątku pomiędzy nielicznych, grupa spółdzielni słabych czekająca na zmianę prawa
spółdzielczego i przekształcenie w bardziej efektywną formę prawą, grupa spółdzielni o dobrych wynikach,
która dąży do lepszego wykorzystania majątku. Powinna nastąpić poprawa pozycji organizacji
spółdzielczych przez większą aktywność w propagowaniu zasad spółdzielczości opartych na ekonomii i
zdrowych praktykach handlowych. Zasady działalności powinny być bardziej liberalne. Prawo spółdzielcze
w Polsce powinno być bardziej elastyczne, dostosowane do poszczególnych branż .
Po roku 2004 nastąpił dynamiczny rozwój grup producentów rolnych w Polsce i na Dolnym Śląsku.
Szczególnie znaczna liczba nowych grup powstała po roku 2006. Sprzyja temu procesowi nowelizacja
ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz wsparcie finansowe uzyskiwane w ramach
PROW. Obecnie w woj. dolnośląskim funkcjonuje 71 grup , głównie z branży zbożowej, roślina nasion
oleistych oraz drobiarskiej. W latach 2004-2008 nastąpiła koncentracja terytorialna grup producenckich, są
one skupione w powiatach o najlepszych warunkach klimatyczno- glebowych. Analiza finansowa 15 grup
wykazała, ż e są one w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej.
Publikacje:
Mierzwa, D. 2009. Przedsiębiorstwo spółdzielcze – dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju.
Roczniki nauk rolniczych, seria G, t. 96, z. 3, 293-301.
Mierzwa D. 2009;Stan aktualny i perspektywy rozwoju grup producenckich na Dolnym Śląsku. Studia i
Raporty IUNG- PIB ,Puławy 2009,z. 15, s. 95-104.
Kutkowska B., Antosz- Kołcz I. 2009. Grupy producentów rolnych na Dolnym Śląsku, Roczniki Naukowe
SERiA, t.IX, z. 1, 244-249.
9. Konkurencyjność i sprawność zarządzania przedsiębiorstw rolniczych – dr hab. Maria Golinowska
prof. nadzw., dr inż. Jan Spiak, dr inż. Danuta Gonet, dr. inż. Marek Stachowiak
Opracowanie dokonuje próby oceny punktowej realizacji standardowych funkcji zarządzania w
przedsiębiorstwie. Wskaźniki pozwoliły w sposób obiektywny określić realizację poszczególnych funkcji I
punktowo ocenić sprawność zarządzania przedsiębiorstwem w okresie rocznym.
Badania prowadzone w dwóch wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych stosujących uproszczony system
uprawy, dotyczące nakładów na chemiczną ochronę roślin wykazały, że gospodarstwa te w procesie
produkcji zużywały 1,0-10,78 kg SA/ha. Koszt zabiegów ochrony roślin mieścił się w granicach 100,51253,84 zł/ha Najwyższą opłacalnością zabiegów ochrony roślin charakteryzowała się uprawa kukurydzy.
Zbadano konkurencyjność różnych form organizacyjno- prawnych działalności ogrodniczej np. produkcji
pomidorów szklarniowych w odniesieniu do dwóch form: spółki z o.o. i gospodarstwa indywidualnego.
Gospodarstwo indywidualne, pomimo uzyskiwanych niższych cen sprzedaży, cechowało się wyższą o około
15% -32 % opłacalnością. Jest to spowodowane głównie wysokim poziomem kosztów ubezpieczeń
społecznych , jakie ponosić musi spółka z o.o.
Scharakteryzowano gospodarstwo wielkoobszarowe należące do firmy ponadnarodowej, a analizie poddano
czynniki produkcji, strukturę organizacji oraz wyniki efektywności technicznej i ekonomicznej w latach
2002-2006. Globalizacja gospodarcza stymuluje rozwój konkurencji, tak więc firma osiąga wysokie
wskaźniki efektywności technicznej i ekonomicznej zysk brutto w badanym okresie czasu wzrósł o 41,5%.
Publikacje:
Spiak J. 2009: Ocena sprawności realizacji funkcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego.
Journal of Agribusiness and Rural Development. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nr 2 (12)
2009, s. 195 – 200.
Golinowska, M. 2009. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na
początku XXI wieku. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12), 53-60.
Stachowiak, M. 2009. Konkurencyjnośc róznych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności
ogrodniczej na przykładzie analizy kosztów i opłacalności produkcji pomidorów szklarniowych w latach
2004-2006. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, 315-318.
Gonet, D. 2009. Wpływ globalizacji gospodarczej na konkurencyjność gospodarstwa rolnego. Roczniki
Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, 103-108.
10. Problematyka rozwoju obszarów wiejskich - hab. Maria Golinowska prof. nadzw., dr inż. Irena
Kropsz, dr inż. Izabela Kurtyka, mgr inż. Małgorzata Borkowska
15
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Opracowanie dokonuje analizy poziomu wyposażenia w podstawowe elementy infrastruktury technicznej,
społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska. Za pomocą
metod statystycznych dokonana również waloryzacji punktowej tych obszarów pod względem poziomu
infrastruktury. Wskaźniki te ukazały duże zróżnicowanie gmin pod względem wyposażenia e infrastrukturę,
pozwoliła także na wskazanie gmin jednorodnych.
Badanie dokonuje oceny działalności rolniczej w gminie Oleśnica przy zastosowaniu wielu technik i metod
badawczych na podstwie ankietyzacji 30 gospodarstw rolniczych, ponad 70% rolników wyrażała chęć
rozwoju gospodarstw poprzez wydzierżawienie gruntów i zakup sprzęt technicznego. Gospodarstwa w
gminie nastawione była na produkcję roślinną. Wprowadzane innowacje dotyczyły przede wszystkim
produkcji roślinnej, technizacji, a także gospodarstwa domowego. Dokonano analizy działań PROW 20042006 pod względem wspierania rozwoju zrównoważonego Są to działania: wspieranie działalności rolniczej
na terenach ONW, programy rolnośrodowiskowe, zalesianie gruntów rolnych, dostosowanie gospodarstw do
standardów UE. Zainteresowanie działaniami PROW 2004-2006 było w Polsce zróżnicowane, zarówno
przestrzennie, jaki w ramach poszczególnych działań. Program ten poprawił sytuację dochodową
mieszkańców wsi. Wymogi stawiane działaniom ,jaki muszą spełniać rolnicy w korzystny sposób wpłynęły
na warunki i jakość prowadzonej działalności rolniczej. Programy rolnośrodowiskowe, wsparcie terenów
ONW, i zalesianie pozytywnie wpłynęły na realizację modelu rolnictwa zrównoważonego.
Szczególne walory Dolnego Śląska sprzyjają rozwojowi turystyki wiejskiej. W opracowaniu dokonano
prezentacji bazy noclegowe indywidualnego zakwaterowania oraz dochodów z działalności agroturystycznej
regionu na tle innych województw. W województwie dolnośląskim znajduje się 550 zarejestrowanych kwater
agroturystycznych, z tego tylko 5% to obiekty sezonowe, co stawia Dolny Śląsk na pierwszym miejscu w
kraju. Obłożenie kwater kształtuje się na poziomie 30%. Jakość wielu ofert oceniona jako niską. Działalność
ta poprawiła dochody rolnicze o 25 tys. złotych w 2006 roku i o 18 tys. złotych w roku następnym.
Publikacje:
Kropsz I. 2009. Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do
oceny poziomu infrastruktury obszarów wiejskich. Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Journal of
Agribusiness and Rural Development nr 3(13), 129-137.
Borkowska, M. 2009. Działalność rolnicza w gminie Oleśnica. Journal of Agribusiness and Rural
Development nr 3(13), 25-31.
Golinowska M. 2009: Zrównoważony rozwój, a Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Wyd. WSE
w Białymstoku, 132-144.
Kurtyka, I. 2009. Stan aktualny i perspektywy rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku na tle Polski. Studia
i raporty IUNG – PIB, zeszyt 15, 115-124.
Katedra Fizyki i Biofizyki
1. Ochrona organizmów żywych przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe prof. dr hab. Halina Kleszczyńska
Przeprowadzono badania dla ekstraktu z tarczycy bajkalskiej i jego standardu tj. bajkaliny. Określono ich
właściwości antyoksydacyjne metodą spektrofotometryczną przy użyciu biologicznego mikroskopu
optycznego i metodą fluorymetryczną. Określono ich wpływ na kształt erytrocytów i na uporządkowanie
hydrofilowej warstwy lipidowej błony erytrocytów, którą traktowano jako model błony biologicznej.
Otrzymane wyniki badań dowodzą, że substancje te wykazują znakomite właściwości przeciwutleniające,
jako zmiatacze wolnych rodników indukowanych przez promieniowanie UV. Zarówno ekstrakt z tarczycy
bajkalskiej, jak i bajkalina przy stężeniu 0,1 mg/ml hamują utlenienie lipidów błonowych w ponad 90 %.
Badania mikroskopowe i fluorymetryczne wykazały ponadto, że substancje te wbudowują się do błony
erytrocytów zmieniając jej kształt, z dwuwklęsłego dysku do formy echinocytarnej, powodując przy tym
wzrost nieuporządkowania części hydrofilowej błony erytrocytów.
Publikacje:
Włoch A., Bonarska-Kujawa D., Sarapuk J., Oszmiański J., Kleszczyńska H.; Antioxidative activity
of baicalin and extract from scullcap and their influence on erythrocyte membrane. Zeszyty Naukowe,
Biologia i Hodowla Zwierząt LVIII, nr 572, 2009, 171-178
2. Mechanizm działania wybranych związków metaloorganicznych na kanały błonowe (jonowe i złączy
komórkowych) pewnych komórek i na inne białka i lipidy błonowe oraz ochrona przed działaniem
tych związków - prof. dr hab. Stanisław Przestalski
W badaniach Żyłki i innych zostały przeprowadzone badania hydratacji błon erytrocytarnych pod wpływem
interesujących nas organicznych związków cyny, tzn. DBT, TBT, DPhT i TPhT. Stopień hydratacji błon był
mierzony techniką ATR FTIR. Inne badania przeprowadzono metodą fluorymetryczną. Badania te pozwoliły
określić lokalizację związków cyny w błonie (TBT penetruje błonę najgłębiej) i stwierdzić, że destrukcyjne
właściwości badanych związków zależą głównie od stopnia hydratacji membrany. Celem badań Engela i
innych było określenie wpływu wybranych organicznych związków cyny na właściwości elektryczne błon
16
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
modelowych. Wykazano, że zmiana napięcia polaryzacji w przypadku TPhT może oznaczać, że uwolnione
jony chloru w procesie dysocjacji przenikają błonę na wskroś.
W pracy Sroki i Madeja omówiono pozytywne znaczenie FTR w stężeniu fizjologicznym na regulację takich
procesów komórkowych jak proliferacja, różnicowanie, apoptoza oraz migracja. Zwrócono też m. in. uwagę
na inhibicyjny wpływ DPhT na komunikację międzykomórkową poprzez złącza szczelinowe i związek z
aktywnością reduktazy tioredoksyny.
Publikacje:
Żyłka R., Kleszczyńska H., Kupiec J., Bonarska-Kujawa D., Hladyszowski J., Przestalski S.; Modifications
of erythrocyte membrane hydration induced by organic Tin compounds. Cell Biology International 33 (2009)
801-806
Engel G., Podolak M., Man D., 2009. The effect of selected organometallic compounds on membrane
voltage. Polish Journal of Environmental Studied, 2, 207-211
Sroka J., Madeja Z., Udział reaktywnych form tlenu i reduktazy tioredoksyny w regulacji migracji komórek.
Postępy Biochemii 55, 1-8
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
1. Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin
zbożowych - dr inż. Hanna Szajsner
Celem badań było określenie efektu działania promieni lasera półprzewodnikowego na cechy warunkujące
wartość siewną oraz wczesne fazy rozwojowe wybranych form jarych i ozimych roślin zbożowych. Badano
pszenicę, żyto oraz ich mieszańca pszenżyto w celu obserwacji podobieństw lub różnic w podatności na
światło laserowa. Ponadto na genotypach pszenicy jarej oceniano wpływ długości okresu przechowywania,
od zbiorów do siewu, na ujawnienie się efektu przedsiewnej biostymulacji laserowej.
Światło lasera półprzewodnikowego jako czynnik abiotyczny stosowany w celu uszlachetniania materiałów
nasiennych wywołało istotne zmiany wartości siewnej, cech morfologicznych siewek, zawartości wolnych
rodników i kwasu indolilo-3-octowego u form jarych i ozimych pszenicy, żyta i pszenżyta.
Zróżnicowana reakcja odmian, pod względem energii kiełkowania, na promieniowanie laserowe w
poszczególnych miesiącach może sugerować, że odmiany wymagają różnych długości okresów dojrzewania
pożniwnego. Zastosowane przedsiewnie światło lasera może być u niektórych genotypów pszenicy jarej
czynnikiem skracającym okres dojrzewania pożniwnego.
Oceniając cechy morfologiczne siewek formy ozime okazały się bardziej podatne na traktowanie nasion
promieniami lasera niż jare, natomiast spośród badanych gatunków większą wrażliwość wykazało żyto
najmniejszą zaś pszenżyto.
Promieniowanie laserowe spowodowało istotne zwiększenie zawartości wolnych rodników w naświetlonych
ziarniakach, lecz nie powodowało zmian w ich budowie. Wpływ promieni lasera na koncentrację rodników
zależny był od formy badanego genotypu - wrażliwsze okazały się formy jare. Pszenżyto ozime jako jedyny
genotyp nie wykazało istotnego efektu naświetlania na zawartość rodników w ziarniakach. Złożoność w
uwarunkowaniu genetycznym typy rozwojowego (jary czy ozimy), jak również różna wrażliwość odmian na
proces jaryzacji może być przyczyną dużego zróżnicowania w reakcji genotypów zbóż na działanie światła
lasera.
Promieniowanie laserowe, powodując istotne zwiększenie zawartości IAA w naświetlonych ziarniakach,
prawdopodobnie mogłoby stanowić alternatywę dla donasiennego stosowania auksyn w celu regulacji
spoczynku nasion lub pobudzenia nasion zestarzałych.
Podatność genotypów zbóż na promieniowanie laserowe przypuszczalnie zależy od ploidalności badanych
form. Rozpatrując wyniki uzyskane dla pszenżyta i porównując je z efektami obserwowanymi u pszenicy i
żyta można przypuszczać, że pszenżyto jest gatunkiem najmniej wrażliwym na promieniowanie laserowe,
najbardziej wrażliwym natomiast żyto. Formy ozime pszenicy i żyta charakteryzowały się większą
podatnością na zastosowane promieniowanie laserowe niż formy jare.
Publikacje:
Szajsner H. 2009. Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów
roślin zbożowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Nr 571, Rozprawy
CCLVI.
2. Wpływ biostymulacji laserowej zbóż na aktywność enzymatyczną oraz poziom fitohormonów i
wolnych rodników - dr inż. Hanna Szajsner, prof. dr hab. Danuta Drozd (Projekt badawczy nr 2P06R
29)
Oceniano wpływ stymulacji laserowej nasion pszenicy, żyta i pszenżyta na wartość siewną oraz cechy
morfologiczne siewek i wielkość siły diastatycznej. U genotypów żyta ozimego stwierdzono istotną
stymulację cech morfologicznych siewek oraz siły diastatycznej. Zastosowanie promieniowania laserowego
u odmian pszenicy ozimej wywołało zróżnicowaną reakcję badanych genotypów, o czym świadczy
17
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
stwierdzona interakcja odmian z dawkami światła laserowego. Ponadto obserwowano u niektórych odmian
pszenicy istotne podwyższenie indeksu wigoru.
Publikacje:
Drozd. D., Szajsner H. 2009. Zmiany cech morfologicznych siewek i powstanie wolnych rodników w
ziarniakach jęczmienia po zastosowaniu światła laserowego. Fragmenta Agronomia, 4(100) Rok XXV, 2008,
str. 7-13
Szajsner H., Drozd D. 2009Aktywność alfa-amylazy w ziarniakach pszenicy i pszenżyta po przedsiewnej
stymulacji laserowej. Acta Agrophysica, vol. 14(1), str. 195-201.
Szajsner H. 2009. Wstępna ocena wpływu światła lasera na zmiany cech morfologicznych i siły diastatycznej
genotypów pszenicy ozimej. Acta Agrophysica, vol. 14(2), str. 491-499.
3. Konstruowanie mapy genetycznej żyta z wykorzystaniem markerów molekularnych - dr hab. prof.
nadzw. Henryk Bujak, dr inż. Kamila Nowosad (praca doktorska - mgr inż. Kamila Nowosad)
Celm pracy było skonstruowanie mapy genetycznej żyta dla pokolenia F 2 mieszańca międzyliniowego
22aF1xK8 oraz weryfikacja użyteczności losowej amplifikacji polimorficznego DNA oraz losowej
amplifikacji mikrosatelitarnego polimorfizmu DNA do ustalania zróżnicowania genetycznego linii wsobnych
żyta ozimego. Do konstrukcji mapy wykorzystano markery RAPD, ISSR oraz SCM. Analiza segregacji
markerów w obrębie osobników populacji mapującej pozwoliła na utworzenie 10 grup sprzężeń pomiędzy
uzyskanymi markerami molekularnymi. Mapa zawiera 150 loci a jej długość wynosi 960 cM. Dendrogramy
uzyskane przy użyciu starterów RAPD , ISSR i połączenia tych dwóch typów starterów wykazały
rozbieżności w łączeniu badanych linii w grupy. Największą zgodność z informacjami o pochodzeniu linii
wykazał podział na grupy skupień dendrogramu powstałego z połączenia danych RAPD i ISSR.
4. Ocena genotypów kukurydzy pod względem zdolności androgenicznych - dr inż. Renata Galek
(Projekt badawczy nr 47/12-R/2009G)
Materiał do prac związanych z opracowaniem optymalizacji metod uzyskiwania linii DH kukurudzy oraz
prześledzenia androgenezy w kulturze izolowanych mikrospor stanowiło 31 genotypy kukurydzy. Do
założenia kultur izolowanych mikrospor w pierwszej części badań posłużono się protokołem opracowanym
przez Zheng, Weng, Sahibzada, Konzak (2003).
Założone kultury izolowanych mikrospor pozwoliły na swobodne prześledzenie rozwoju mikrospor i
formowania embrionów.
Wyróżniono cztery sposoby powstawania embrionów:
- formowanie drobnych pierścieniowatych struktur wykazujących biegunowość, najczęściej zlokalizowanych,
- formowanie dużych pierścieniowatych struktur, z wyraźnie widoczną centralnie położoną wakuolą (P),
- formowanie przez dzielące się komórki okrągłych dużych struktur (O), wypełniających stopniowo całą
mikrosporę, począwszy od peryferyjnie zlokalizowanego jądra w mikrosporze,
- formowanie drobnych globularnych struktur, najczęściej zlokalizowanych centralnie.
W przypadku, gdy punktem wyjścia do założenia kultury były mikrospory z peryferyjnie zlokalizowanym
jądrem najczęściej obserwowano typ 2 i 3 embrionów, tam gdzie obserwowano przeważnie dwujądrowe
mikrospory odnotowano struktury typu 1, 4 oraz rzadziej 2 i 3.. Mikrospory zawierające na początku kultury
jądra centralnie ulokowane w mikrosporze dawały początek embrionom typu 1 i 4. Embriony typu 1 i 4
wyglądem bardzo przypominały prozarodki charakterystyczne dla rozwoju zapłodnionej komórki jajowej.
Prozarodki takie charakteryzowały się biegunowością, wyraźnie zaznaczonym wieszadełkiem i częścią
zarodkową.
Po miesiącu kultury obserwowano zróżnicowane (sercowate zarodki) lub luźne struktury, a także
mlecznobiałe grudki, będące bardziej zwartymi strukturami komórkowymi (ELS – like embryo structure). W
dalszej części kultury pojawił się problem rozseparowania odmiennych struktur oraz wyławiania luźnych
struktur, które rozpadały się w trakcie pasażowania. Z tego powodu wypróbowano techniki stosowane do
zakładania kultur izolowanych protoplastów. Okazały się one w pełni przydatne i będą one mogły być
wykorzystywane w kolejnych doświadczeniach. Podsumowując kultury izolowanych mikrospor pozwoliły na
swobodne prześledzenie embriogenezy haploidalnej i pogrupowanie embrionów w różne typy. Można
stwierdzić, iż mikrospory dwujądrowe oraz jednojądrowe z centralnie zlokalizowanym jądrem prowadziły do
powstania maksymalnego spektrum embrionów, a zatem mogą być wykorzystane również do inicjacji
kultury. Większość analizowanych genotypów w kulturze izolowanych mikrospor zareagowało pozytywnie
na warunki kultury, co było zobrazowane licznym powstawaniem odmiennych morfologicznie embrionów, w
zależności od stadium rozwojowego mikrospor.
5. Opracowanie metody badania stabilności odmian na podstawie doświadczeń wielokrotnych - dr hab.
Henryk Bujak prof. nadzw., prof. dr hab. Jan Karczmarek, dr inż. Stanisław Jedyński
Metoda oparta jest na wielokrotnym teście rozstępu Duncana oraz współczynniku zmienności. Utworzonym
grupom jednorodnym nadaje się kolejne rangi. W przypadku zachodzenia grup jednorodnych na siebie
oblicza się średnią wartość rangi z grup, w których występuje dana odmiana. Po zsumowaniu wszystkich
18
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
rang dla odmian z doświadczeń, oblicza się średnią rangę ogólną (RD). Odmiany o najniższej średniej
wartości RD i najniższym współczynniku zmienności zalicza się do najbardziej stabilnych i plennych. Celem
badań była ocena stabilności plonowania żyta i rzepaku ozimego. Materiał badawczy stanowiły wyniki
plonowania odmian z doświadczeń porejestrowych przeprowadzonych na terenie Dolnego Śląska w latach
2005 – 2007. Do analizy stabilności plonowania wykorzystano 4 parametryczne i 4 nieparametryczne
metody. Spośród metod parametrycznych zastosowano: współczynnik regresji „b i” i odchylenie od prostej
regresji „S2di” Eberharta i Russella(1966), statystykę stabilności Shukli (1972), ekowalencje Wrickego „W i”
(1962) i złożony miernik stabilności Hansona „Di „(1970). Z metod nieparametrycznych wykorzystano dwa
mierniki stabilności Huehna „Si(1),Si(2)” (1990), metodę Kanga „RS”(1988), oraz opracowano nową metodę
opartą na rankingu grup jednorodnych SD+V(Bujak,Jedyński,Kaczmarek 2008). Na podstawie
przeprowadzonych analiz wykazano przydatnośc nowej metody rang grup jednorodnych do oceny stabilności
odmian. Nowa metoda szacowania stabilności rolniczej może mieć zastosowanie w doświadczalnictwie
odmianowym zarówno rejestrowym jak i porejestrowym..
Publikacje:
Bujak H., Jedyński S., Kaczmarek J. Zastosowanie metod rang grup jednorodnych i współczynnika
zmienności do badania stabilności plonowania odmian. Biuletyn IHAR nr 250, s. 217-224.
Bujak H., Jedyński S., Kaczmarek J. Ocena stabilności plonowania odmian żyta ozimego na podstawie
parametrycznych i nieparametrycznych metod. Biuletyn IHAR nr 250, s. 189-201.
Bujak H., Jedyński S., Kaczmarek J., Kotecki A. Ocena stabilności plonowania populacyjnych i
mieszańcowych odmian rzepaku ozimego. Biuletyn IHAR nr 250, s. 261-271.
6. Opracowanie metody uzyskiwania w kulturze in vitro Lupins angustifolius zarodków somatycznych
uzyskanych na drodze androgenezy androgenezy kilku wybranych genotypów - prof. dr hab. Ewa
Sawicka-Sienkiewicz, dr inż. Renata Galek, mgr inż. Kamila Kozak
Najlepsze rezultaty otrzymano używając eksplantatów z kwiatostanów, na których intensywnie rozwijał się
morfogenny kalus. Szybszemu rozwojowi roślin z kalusa sprzyjał dodatek 2.0 BA oraz 0.2 NAA mg/l do
pożywki podstawowej. Regeneracja roślin z pąków bocznych lub przybyszowych nie była tak efektywna,
gdyż wydzielane związki fenolowe do podłoża, pomimo zastosowania różnych antyutleniaczy – między
innymi AgNO3, PVP, kwasu askorbinowego – niekorzystnie oddziaływały na proces regeneracji i
namnażanie roślin.
Publikacje:
Arendt M., Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E. 2009. In vitro cultures of embryonic axes of Lupinus mutabilis
and L. albus. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. Vol. 51, suppl. 1: 32
Kozak K., Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E. 2009. Induced androgenesis in anther culture of Lupinus
angustifolius . Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica.. Vol. 51, suppl. 1: 47
7. Mieszańce w rodzaju Lupinus i ich identyfikacja metodami biologii molekularnej – prof. dr hab. Ewa
Sawicka-Sienkiewicz
Prowadzone dotychczas badania pozwoliły na uzyskanie postępu polegającego na wprowadzeniu cechy
zdeterminowanego typu wzrostu do materiałów materiałów gatunku Lupins mutabilis. Wyprowadzone
populacje, które mają w swoim rodowodzie niemieckiego mutanta „KW” oraz własne mutanty posłużyły do
wyprowadzenia populacji, których zdeterminowanym typie wzrostu, wśród których możliwa będzie
charakterystyka pod względem zawartości białka i alkaloidów i ocena wczesności.
Publikacje:
Zoga M., Sawicka-Sienkiewicz E., Galek R., Pawelec A. 2009. Wstępna weryfikacja mieszańcowego
charakteru formy otrzymanej ze skrzyżowania Lupinus mutabilis XM.5 x Lupinus albus sensu lato. Zeszyty
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych: 313-322
Galek R., Kozak K, Sawicka-Sienkiewicz E., Zalewski D. 2009. Ocena zróżnicowania wybranych form
łubinu wąskolistnego (L. angustifolius). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych: 219-226
Kozak K., Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E., Zalewski D. 2009. Wybrane elementy struktury plonu nasion
w kolekcji łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych (praca w druku, po recenzji)
Zoga M., Nowosad K., Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E. 2009. Wykorzystanie markerów molekularnych w
badaniach nad identyfikacją mieszańców międzygatunkowych (Lupinus albus sensu lato x L. mutabilis),
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, tom 1, 197-206.
Zoga M. 2009. Technika ISH i możliwość jej zastosowania w badaniach cytogenetycznych w rodzaju
Lupinus. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w druku).
Zoga M., Nowosad K., Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E. 2009. Zastosowanie markerów molekularnych w
celu identyfikacji mieszańców otrzymanych ze skrzyżowania Lupinus albus sensu lato x L. mutabilis.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w druku).
19
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
8. Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka w kolekcji linii, rodów i odmian żyta - dr
hab. Henryk Bujak prof. nadzw. (Projekt badawczy nr 43/12-R/2009G)
Ocenę podatności genotypów żyta na porażenie przez Blumeria graminis przeprowadzono w doświadczeniu
szklarniowym zgodnie z metodyką przedstawioną w pracy Zamorski i wsp. (1994). Posługiwano się
czterostopniową skalą porażenia (0–3), gdzie 0 – oznaczało brak objawów natomiast 3 – bardzo silne
porażenie z koloniami mączniaka zajmującymi 75–100% powierzchni blaszek liściowych. Szklarniowe
doświadczenia infekcyjne przeprowadzano wykorzystując do tego celu polową populację patogena
utrzymywaną na siewkach wrażliwej odmiany żyta. Inokulację przeprowadzano w fazie trzech liści metodą
„miotełkową”. Następnie rośliny umieszczano w kamerze o wysokiej wilgotności. Stopień porażenia roślin
oceniano po siedmiu dniach od inokulacji, posługując się wspomnianą skalą porażenia roślin. Ponadto z
badanych form żyta ozimego wyizolowano DNA genomowe, które posłuży do poszukiwania markerów
molekularnych odporności na tego patogenna.
Wśród przebadanych genotypów żyta nie stwierdzono występowania form całkowicie odpornych na
mącznika prawdziwego (Blumeria graminis). Dogrupy najbardziej odpornych na mączniaka prawdziwego
form zaliczono CHD Ma 53, a do drugiej CHD Ma 43. Pozostałe badane genotypy wykazują odporność na
poziomie lub poniżej odmian wzorcowych
Przeprowadzono także charakterystykę molekularną i analizę podobieństwa genetycznego otrzymanych w
poprzednim roku form żyta ozimego przy użyciu markerów molekularnych RAPD. Zastosowane startery
RAPD wygenerowały ponad 40 polimorficznych markerów. Największą liczbą wygenerowanych markerów
charakteryzował się starter OPA16 dając 14 produktów amplifikacji. Najmniej różnicujących markerów
wytworzyły startery OPA8 oraz OPA20 dając po 7 produktów amplifikacji.
Publikacje:
Bujak H., Jurkowski Jurgowski., Nowosad K. 2009. Ocena porażenia materiałów hodowlanych żyta ozimego
przez mączniaka prawdziwego. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i dydaktyka wobec
nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowiska”. Lublin, 22-23.09.2009 r., s. 33.
Bujak H., Jurkowski Jurgowski., Nowosad K. 2009. Charakterystyka molekularna wybranych form
hodowlanych żyta ozimego. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i dydaktyka wobec
nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowiska”. Lublin, 22-23.09.2009 r., s. 34;
9. Biometryczno-genetyczna analiza cech ilościowych linii wsobnych i mieszańców pojedynczych
kukurydzy- dr hab. Władysław Kadłubiec prof. nadzw., dr inż. Sylwia Lewandowska (Rozprawa
doktorska)
Celem pracy była biometryczno-genetyczna analiza cech ilościowych linii wsobnych kukurydzy i ich
mieszańców pojedynczych na podstawie zmienności, efektów heterozji potomstwa oraz efektów ogólnej i
swoistej zdolności kombinacyjnej. Materiał badawczy stanowiło 19 linii rodzicielskich oraz 60 mieszańców
pojedynczych pokolenia F1. Krzyżowanie linii w układzie czynnikowym zostało wykonane w 2004 roku na
poletkach przestrzennie izolowanych na terenie gminy Kobierzyce i jej okolic. Formami matecznymi o
ziarnie zębokształtnym (dent) było 15 linii wsobnych, zaś formami ojcowskimi były cztery linie wsobne o
ziarnie szklistym (flint). Uzyskana liczba nasion pozwoliła na założenie doświadczeń w dwóch kolejnych
latach. Linie wsobne wykorzystane w programie krzyżowań zostały udostępnione przez Hodowlę Roślin
Rolniczych „Nasiona Kobierzyc” Sp. z o. o.
W 2005 i 2006 roku założono po dwa doświadczenia polowe. Pierwsze metodą losowanych bloków z 20
liniami (19 liniami rodzicielskimi) w trzech powtórzeniach oraz linią F2 jako wzorzec. Drugie doświadczenie
założono metodą bloków niekompletnych również w trzech powtórzeniach (krata kwadratowa częściowo
zrównoważona) z 64 obiektami w skład, którego wchodziło 60 mieszańców pokolenia F1 pochodzących z
krzyżowania 15 linii z 4 testerami oraz 4 odmiany wzorcowe. W okresie wegetacji roślin po okresie
kwitnienia wykonano na dziesięciu losowo wybranych roślinach z każdego poletka następujące pomiary:
wysokości roślin (cm), wysokości osadzenia pierwszej kolby (cm). Określono liczbę roślin na poletku (szt.),
liczbę roślin porażonych przez głownię guzowatą (szt.) oraz liczbę krzewiących się roślin (szt.), a następnie
obliczono procentowy udział roślin porażonych przez głownię i krzewiących się. Przed zbiorem pobrano
losowo z każdego poletka po pięć kolb, na których po wysuszeniu wykonano następujące pomiary: długość
kolby (cm), grubość kolby (cm), masa kolby (g), liczba rzędów ziaren (szt.), masa ziaren z kolby (g), liczba
ziaren z kolby (szt.).
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
1. Ocena produkcyjności runi łąkowej i składu chemicznego zielonek - dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.
Celem badań była ocena produkcyjności runi łąkowej oraz analiza jej składu chemicznego. Badania zostały
przeprowadzone na terenie SNB w Pawłowicach i w OBŚL i HZŁ w Złotówku. Na obszarach objętych
badaniami oznaczono i sklasyfikowano roślinność reprezentującą dany teren, określono plonowanie runi
łąkowej w poszczególnych pokosach, pobrano próby do analizy chemicznej. Zmienność plonowania była
widoczna na poszczególnych płatach badanych łąk. Zastosowane nawożenie mineralne zmieniło korzystnie
20
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
skład botaniczny oraz plonowanie runi łąkowej. W badaniach stwierdzono, że skład gatunkowy wysianych
mieszanek był czynnikiem różnicującym wysokość plonów suchej masy. Największym potencjałem
plonotwórczym charakteryzowały się użytki zielone w SNB Pawłowice. Badania wykazały duże
zróżnicowanie składu chemicznego paszy.
Publikacje:
Wolski K., Gawęcki J., Dradrach A., Kazimierska N., 2009, Chemical composition analysis of herefeeding
base. Grassland Science in Europe, vol. 14, 277-280.
2. Ogród dydaktyczny Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu jako przykład zasad projektowania
zieleni w otulinie obszarów chronionych - dr inż. Magdalena Szymura
Praca zawiera opis uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, które stały się podstawą do stworzenia
projektu ogrodu dydaktycznego dla Stacji Ekologicznej „Storczyk” Uniwersytetu Wrocławskiego, położonej
w Karpaczu, w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zaproponowany projekt zieleni stanowi przykład
realizacji zasad doboru zieleni zgodny z ustawą o ochronie przyrody, zawierającej projekt krajowej strategii
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Projekt ogrodu dydaktycznego to
kolekcja roślin Karkonoszy, zaś zaproponowane gatunki są zgodne z potencjalną roślinnością regla dolnego,
na którego obszarze jest usytuowana Stacja.
Publikacje:
Szymura M., Kożuchowska K., Szymura T.H., Wolski K., 2009. Ogród dydaktyczny Stacji Ekologicznej
„Storczyk” w Karpaczu jako przykład zasad projektowania zieleni w otulinie obszarów chronionych, Nauka,
Przyroda, Technologie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, tom 3, zeszyt 1: 1-7.
3. Grasses (Poaceae) in riparian vegetation of watercourses in an agriculture landscape – dr hab. Karol
Wolski prof. nadzw., dr inż. Magdalena Szymura
Praca stanowi ilościową analizę udziału traw w roślinności cieków śródpolnych w krajobrazie rolniczym
doliny środkowej Odry, opisano także wpływ dominujących gatunków traw na różnorodność biologiczną,
analizowano ich przynależność fitosocjologiczną oraz status gatunków we florze Polski. Wśród 164
gatunków roślin naczyniowych stanowiących otoczenie cieków śródpolnych, 36 stanowią trawy, a ich udział
ilościowy wynosi 39% roślinności. Najliczniejszym gatunkiem w otoczeniu cieków jest Calamagrostis
epigejos, a drugim z kolei Phragmites australis. Są to gatunki ekspansywne, wykazujące tendencje do
tworzenia zwartych jednogatunkowych układów o niskiej różnorodności biologicznej w przypadku
zaniechania pielęgnacji rowów. Należy także podkreślić, że w analizowanych układach nie odnotowano
gatunków traw uznanych w Polsce za inwazyjne.
Publikacje:
Szymura M., Szymura T., Dunajski A., Wolski K., 2009, Grasses (Poaceae) in riparian vegetation of
watercourses in an agriculture landscape, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, 6:1223-1229.
Szymura M., Szymura T., Dunajski A., Wolski K., 2009, The grass vegetation of watercourses as a
biodiversity refuge in an agricultural landscape, Grassland Science in Europe vol. 14. 253-256.
4. Barwne zbiorowiska ruderalne jako ostoja bioróżnorodności w mieście - mgr inż. Natalia Kazimierska.
Praca jest analizą możliwości wykorzystania gatunków tworzących zbiorowiska ruderalne do
zagospodarowania terenów zieleni w mieście. Podkreślony został aspekt różnorodności biologicznej trwałych
i czasowych zespołów roślinnych rozwijających się spontanicznie na terenach zurbanizowanych. Dobre
przystosowanie gatunków roślin budujących zbiorowiska ruderalne do trudnych warunków może przyczynić
się do ograniczenia nakładów finansowych na zakładanie i pielęgnację niskiej zieleni miejskiej.
Publikacje:
Kazimierska N., Szymura M., Wolski K. Barwne zbiorowiska ruderalne jako ostoja bioróżnorodności w
mieście. Biotop. Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. Uniwersytet Opolski. 2009, 85-98.
Katedra Nauk Humanistycznych
1. Badania socjologiczne „nowej” Polonii w Czechach i na Słowacji – czyli emigrantów przybyłych do
tych państw po 1 maja 2004 roku - dr Michał Lubicz-Miszewski
Spośród prowadzonych obecnie badań dotyczących najnowszej fali polskiej emigracji, zdecydowana
większość dotyczy emigracji Polaków do krajów tzw. starej unii. Stąd też, dla wypełnienia luki istniejącej w
tej dziedzinie zaprojektowano przeprowadzone badania.
Badania te są kontynuacją zainteresowań zbiorowościami polonijnymi w Europie Środkowo–Wschodniej (w
tym zaś szczególnie zagadnień podjętych w pracy doktorskiej poświęconej Polonii słowackiej) . Dotyczą one
m. in. motywów podjęcia pracy w Czechach / na Słowacji jej warunków, traktowania przez czeskich /
słowackich pracodawców, sposobów podtrzymywania więzi z rodziną i bliskimi w Polsce, integracji (lub jej
braku) z innymi rodakami przebywającymi na emigracji, a także postrzegania kraju osiedlenia, jego
mieszkańców i ich kultury.
21
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
2. Działalność organizacji polonijnych w Mołdawii przed 1940 rokiem i współcześnie - dr Michał LubiczMiszewski
Omówiono działalność polskich organizacji działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
kiedy to dzisiejsza Mołdawia należała do Rumunii. Zaprezentowano organizacje powstałe po upadku ZSRR i
powstaniu niepodległej Mołdawii oraz (nie uznawanej na arenie międzynarodowej) tzw. Republiki
Naddniestrzańskiej. W zasięgu działających obecnie organizacji polonijnych pozostaje około 2-3 tysięcy
osób w Mołdawii prawobrzeżnej i około tysiąca osób w Naddniestrzu. Omówiono różne formy działalności
tych organizacji, takie jak działalność kulturalna, nauczanie języka polskiego, organizacja zlotów młodzieży
polonijnej, media polonijne i in.
3. Zjawiska kryzysowe w życiu społecznym i gospodarczym na świecie i w Polsce - dr hab. Krystyna
Skurjat
Uzasadniono stanowisko, że większość zjawisk kryzysowych które istnieją w życiu społecznym i
gospodarczym na świecie i w Polsce jest uwarunkowana obiektywnie, ponieważ wynika z przemian
ustrojowych i ekonomicznych. Pozostałe są zdeterminowane subiektywnie; mają źródła w motywacjach i
postawach ludzi.
Jak wynika z definicji etyki biznesu (etyki gospodarczej), aktywność
gospodarcza polega na
wykorzystywaniu rzadkich zasobów do różnych zastosowań produkcyjnych, handlowych i finansowych w
celu uzyskania różnorodnych dóbr służących człowiekowi.
Jako jedna z etyk zawodowych, etyka biznesu obejmuje:
- celową, użyteczną w swych skutkach działalność produkcyjną, także inwestowanie, rozumiane jako
koncentrowanie, uruchamianie powiększanie zasobów (np. środków finansowych) pochodzących z zewnątrz,
oraz konsumpcję, rozumianą jako wybory konsumpcyjne (w skali jednostkowej i społecznej);
- obowiązki pracownicze oraz problemy związane z zatrudnieniem: rekrutację, derekrutację, gratyfikację,
ocenę pracowników, rozwiązywanie konfliktów w grupach pracowniczych, eliminowanie lub osłabianie
sprzeczności interesów;
- zabezpieczanie satysfakcji pracowników z wykonywanej przez nich pracy;
- obowiązki etyczne menedżerów w zarządzaniu personelem oraz w procesie wykorzystywania nowych
technologii innowacyjnych form działania w warunkach społeczeństwa informatycznego;
- inwestowanie w sektory gospodarcze, które pełnią uzupełniającą, ważną społecznie rolę w stosunku do tych
firm, które kierują się - jako wiodącymi- zasadami wolnego rynku;
- budowanie firm, dbających o ochronę środowiska przyrodniczego przed zniszczeniem i spełnianie w związku
z tym – w ramach stosowanych technik i strategii działania –także misji społecznej, która wyraża się w
orientacji na innych ludzi oraz na inne grupy społeczne i dobro publiczne;
- docenianie roli edukacji i tworzenie warunków do rozwijania ogólnej wiedzy i umiejętności pracowników;
- stosowanie wiedzy, funkcjonowanie biznesmena w roli społecznej eksperta;
- tworzenie wiedzy (badania w naukach ekonomicznych);
- orientowanie etyki biznesu „na przyszłość”, tj. na problemy, które wynikają z gwałtownych przeobrażeń
ekonomiczno- społecznych i wymagają nowatorskich rozwiązań;
- definiowanie etyki biznesu (etyki gospodarczej) w kontekście wymagań etyki globalnej;
- wyzwalanie tam, gdzie jest to uzasadnione, procesów integracyjnych pracy i moralności;
- eksplikowanie zaufania moralnego jako fundamentu kooperacji, współpracy;
- planowanie programów etycznych dla określonych środowisk pracy;
- poddawanie ocenie moralnej praktyk korzystania z wyników twórczości intelektualnej, w tym dotyczącej
stosowania nowych technologii.
Wciąż wzrasta znaczenie uniwersalnych norm i moralnych zobowiązań ważnych dla etycznego
funkcjonowania rynku, co bezpośrednio wiąże się z rozszerzeniem pola aktywności podlegającej moralnemu
wartościowaniu oraz z rosnącą wciąż rolą zbiorowej pracy ludzkich zespołów.
4. Badania nad naturą wartości, podstawami i kryteriami wartościowania, klasyfikacjami i hierarchiami
dóbr - Dr hab. K. Skurjat
Uzasadniono pogląd, że na przełomie XIX i XX wieku filozofia przezwycięża dychotomiczny podział świata
na obszar realny, przedstawiony w opisie nauk szczegółowych, i wartościowy, dany w doświadczeniu
aksjologicznym. Dąży do przełamania ograniczoności poznania naukowego dowodząc, że kategoryczne
rozdzielenie faktu i oceny jest błędne, ponieważ zdania o faktach zawierają nie tylko założenia teoretyczne,
ale również filozoficzne i wartościujące. Przeprowadzono badania nad naturą wartości, podstawami i
kryteriami wartościowania, klasyfikacjami i hierarchiami dóbr. Dokonano analizy sposobów realizacji
wartości poznawczych, moralnych, estetycznych, witalnych, utylitarnych.
Rozważania filozofii badającej pozycję wartości w antroposferze dotyczą m. in.:
- wartości podstawowych i ich „porządku”;
- sposobu istnienia wartości;
22
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
-
konfliktów systemów wartości;
kryteriów oceny wytworów kultury;
autonomii kultury i jej aktywnej samoistności.
Przyjęto, że ujętą ramami filozofii problematykę wartości rozpatrywać należy w ścisłym związku z tak
podstawowymi kategoriami jak: społeczeństwo, kultura, osobowość.
Katedra Ochrony Roślin wraz z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej
1. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Seed – source of infecton” odbyła się w dniach 7-9
września 2009 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach należącego do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
Organizatorami byli Zakład Fitopatologii i Mikologii Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. W konferencji udział wzięło 47 osób, w tym 15 z
ośrodków zagranicznych (RPA, Niemiec, Turcji, Norwegii, Serbii, Holandii, Hiszpanii, Czech i Francji).
Byli to fitopatolodzy, wirusolodzy, mikrobiolodzy i osoby zajmujące się patologią nasion.
Konferencja jest organizowana cyklicznie, co trzy lata przez Sekcję Patologii Nasion Polskiego
Towarzystwa Fitopatologicznego. Pierwsze sympozjum odbyło się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Radzikowie w 2000 roku. Organizatorami dwóch kolejnych były Katedry Fitopatologii Akademii
Rolniczych (obecnie Uniwersytety Przyrodnicze), w Poznaniu (2003 r.) i w Bydgoszczy (2006 r.). Czwarte z
kolei spotkanie we Wrocławiu miało na celu wymianę doświadczeń naukowych dotyczących zdrowotności
nasion oraz prezentację osiągnięć i wyników najnowszych badań w tej dziedzinie. Prezentowane na
konferencji prace dotyczyły wielu zagadnień: kolonizacji nasion przez grzyby, jakości materiału siewnego,
negatywnemu wpływowi grzybów na zdrowotność ziarna oraz problemom wynikającym z obecności
mikotoksyn w ziarnie. Omówiono również nowe metody detekcji patogenów w nasionach oraz metody
związane z ochroną nasion przed infekcją przez grzyby patogeniczne.
Znaczny udział w konferencji pracowników firm nasiennych (Rolnas, Agronas, IHAR Smolice, Centnar,
Spójnia) oraz przedstawicieli firm sprzedających środki ochrony roślin, takich jak: BASF, Bayer i Syngenta
świadczy o wadze poruszanych na konferencji zagadnień. Referatom przysłuchiwali się również pracownicy
wielu katedr Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, szczególnie Katedry Szczegółowej Uprawy Roli i
Roślin, Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa oraz Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż.
Z licznych, prezentowanych na sympozjum prac naukowych wynikało, że wraz z intensywnym
międzynarodowym handlem nasionami, na terenie Polski i w innych rejonach świata pojawiają się nowe
patogeny. Nowe patogeny stwarzają duże zagrożenie dla wielu roślin uprawnych. Wymaga to dalszych badań
nad ich biologią i sposobami zwalczania.
Publikacje z konferencji zostaną opublikowane na przełomie 2009/2010 roku w czasopiśmie naukowym
Phytopathologia (do 2008: Phytopathologia Polonica), periodyku Polskiego Towarzystwa
Fitopatologicznego.
Doniesienia:
Pusz W. 2009. Fungi associated with grain of Amaranthus spp. The Polish Phytopathological Society Section
of Seed Pathology Wrocław Uniwersity of Environmental and Life Sciences „Seed – Skurce od infection”, 79 September, Wrocław, s. 20.
Moszczyńska E., Pląskowska E., Matkowski K., Łobczowski M. 2009. The effect of storage time on the
health of spring wheat grain. The Polish Phytopathological Society Section of Seed Pathology Wrocław
Uniwersity of Environmental and Life Sciences „Seed – Skurce od infection”, 7-9 September, Wrocław, s.
32.
Pląskowska E., Chrzanowska-Dróżdż B., Łobczowski M. 2009. The healthiness of grain of Winter hard
wheat in relation to the kind of chemical protection. The Polish Phytopathological Society Section of Seed
Pathology Wrocław Uniwersity of Environmental and Life Sciences „Seed – Skurce od infection”, 7-9
September, Wrocław, s. 36.
Pląskowska E., Kawa-Rygielska J., Pusz W. 2009. The effect of storage time of maize grain on composition
communities of fungi and rate of etanol production. The Polish Phytopathological Society Section of Seed
Pathology Wrocław Uniwersity of Environmental and Life Sciences „Seed – Skurce od infection”, 7-9
September, Wrocław, s. 37.
2. Czynniki warunkujące liczebność entomofauny na plantacjach ziemniaka oraz pszenicy w
gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych - mgr inż. Iwona Fostiak (obroniona w roku 2009
praca doktorska)
Praca została uznana jako obszerne, pionierskie opracowanie krajowe w zakresie ekologizacji rolnictwa,
dotyczące najważniejszych z punktu widzenia ekonomicznego upraw rolniczych. Badania zostały podjęte na
kilka lat przed ogłoszeniem krajowej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego i temat ten wpisał się w
aktualny nurt poszukiwań przyjaznych środowisku metod ochrony roślin. Aspekt jakościowo -żywieniowy
23
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
pracy zyskał wysokie uznanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego – który przyznał tej
pracy pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską w zakresie polityki jakości żywności.
Publikacje:
Kelm M., Fostiak I. 2009. Analiza celowości zwalczania stonki ziemniaczanej w wybranych gospodarstwach
województwa opolskiego. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49(2): 543-546.
3. Badania nad aktywnością fizjologiczna odpornych na fungicydy mutantów Trichoderma spp.
Opracowywano nową metodę izolacji lotnych metabolitów przeciwgrzybowych, w tym antybiotyku 6PAP
(6-pentylu--pyronu) z płynnych kultur grzybów Trichoderma spp. Metodą tą uzyskiwano od 5 do 15 g/ml
6PAP – zależnie od zdolności do produkcji tego metabolitu przez badane szczepy. Nowa metoda izolacji
zostanie zgłoszona jako wniosek patentowy pt. „Sposób izolacji laktonów z kultur grzybów strzępkowych”.
Ponadto przeprowadzono badania nad zdolnością do produkcji 6PAP przez szczepy Trichoderma asperellum
w obecności iprodionu. Zaobserwowano, że w obecności tego fungicydu u niektórych szczepów
Trichoderma spp. zmieniała się zdolność do wytwarzania antybiotyku 6PAP. Ponadto wykazano, że szczepy
Trichoderma asperellum wykazują zdolność do degradacji badanego fungicydu iprodion. Metodą GC/MS
zidentyfikowano dichloroanilinę – produkt degradacji tego fungicydu. Określano aktywność i zdolność
szczepów Trichoderma asperellum do produkcji enzymów hydrolitycznych (proteazy, celulazy, pektynazy,
glukanazy) w obecności iprodionu. Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy aktywnością
enzymatyczną, a zdolnością do produkcji enzymów hydrolitycznych w obecności iprodionu. Poszukiwano
szczepy Fusarium spp., które byłyby odporne na fungicydy benzymidazolowe. W wyniku przeprowadzonych
badań uzyskano szczepy, które zdolne są do wzrostu w obecności tiofanatu metylu, ale nie karbendazymu.
Szczepy te zostały wykorzystane do oceny wpływu T. asperellum Td50-B35 na pojawianie się form
odpornych Fusarium spp. na tiofanat metylu.
4. Badania nad czynnikami warunkującymi efektywne wykorzystanie szczepów bakterii rizosferowych i
endorizosferowych w biologicznej ochronie roślin.
W 2009 roku przeprowadzono analizę komórkowych profili białkowych testowanych szczepów „typu
dzikiego” bakterii z rodzaju Pseudomonads zdolnych do kolonizacji ryzosfery pszenicy oraz ich Tn5
transpozonowych mutantów, charakteryzujących się obniżoną odpornością na obecność kwasu kawowego w
podłożu. Testowane były następujące izobaty bakteryjne: Pseudomonas reactans PSR 2 i pochodzące od
niego mutanty oznaczone jako R22 oraz R23, szczep PSR 114 należący do nowego gatunku bakterii z
rodzaju Pseudomonas oraz mutanty M14, M29 i M94. Uzyskane dane pokazują istotne zróżnicowanie profili
białkowych pomiędzy szczepem dzikim PSR2 i jego mutantami. Dla szczepu PSR2 stwierdzono obecność 7
intensywnych prążków proteinowych o masach w zakresie od około 36 do 50 kDa, podczas gdy dla R22 i
R23 w tym zakresie masy wykazano po 2 intensywne pasma i 4 zdecydowanie słabsze Pomiędzy dwoma
mutantami natomiast nie stwierdzono zróżnicowania profili białkowych w badanym zakresie masy.
Zróżnicowanie uzyskanych profili wykazano także dla szczepu PSR 114 i jego mutantów typu M14, M29,
M94, w przypadku białek o rozmiarach nieznacznie przekraczających 55 kDa. Dla szczepu typu dzikiego
oraz mutantów M94 i M14 wykazano obecność 4 intensywnych prążków. Odmienny profil uzyskano dla
mutanta M29, w przypadku, którego stwierdzono obecność jedynie 3 prążków w tym zakresie masy. Analizie
porównawczej profili białkowych poddano także 30 izolatów z rodzaju Pseudomonads, które we
wcześniejszych badaniach wykazywały zróżnicowanie metaboliczne. Bakterie te w przeprowadzonej
wcześniej analizie zdolności do utylizacji ponad 100 związków organicznych jako jedynego źródła substancji
odżywczych podzielone zostały na 3 grupy, odpowiadające odmiennym profilom metabolicznym. Podział ten
został potwierdzony dla 25 analizowanych izolatów w oparciu o analizę białek komórkowych.
5. Badania nad zdolnością do produkcji związków indolowych przez dwa szczepy; Pseudomonas
acidovorans (RZ110) i Pseudomonas sp. X oraz ich mutantów transpozonowych na różnych podłożach
z L-Tryptofanem. Wydzielaniu tej grupy związków, przez pierwszy szczep dziki i jego mutant, najbardziej
sprzyjało podłoże 1/10 TSB (odpowiednio 128,7µM i 179,1µM) a w przypadku Pseudomonas sp. X i X-1,
podłoże SWK. Dalsze analizy ujawniły, że mutant RZ110-2 okazał się wydzielać istotnie większe ilości
indolii w porównaniu do szczepu macierzystego na 3 z 4 badanych podłoży. W przypadku mutanta drugiego
z badanych szczepów, okazał się on przykładem mutacji nieukierunkowanej, gdyż na wszystkich
testowanych pożywkach produkował związki indolowe na poziomie szczepu dzikiego. W oparciu o
przeprowadzone badania stwierdzono, że mutacje transpozonowe mogą być nieukierunkowane, tj.
niecharakteryzujące się pożądaną cechą oraz że biosynteza związków indolowych nie jest uzależniona
wyłącznie od obecności tryptofanu. Kontynuacją badań nad w/w szczepami była ocena ich zdolności do
hamowania rozwoju grzybów fitopatogenicznych (Rh. solani, F. oxysporum i F. culmorum) na podłożu PDA
bez i z FeCl 3 (60µM). Pseudomonas acidovorans i jego mutant okazały się istotnie ograniczać wzrost
jedynie F. oxysporum. Ponadto szczep dziki cechował się znaczną zdolnością do hamowania wzrostu
radialnego tego patogena tylko na podłożu bez Fe(III), natomiast jego mutant zachował tę zdolność do
hamowania patogena na obydwóch podłożach. Pseudomonas sp. X i jego mutant okazały się natomiast
24
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
działać na wszystkie testowane patogeny. Ponadto, wzrost Rh. solani i F. culmorum był bardziej ograniczany
przez szczep dziki niż przez jego mutanta. Odwrotną sytuację obserwowano jedynie w przypadku
hamowania wzrostu F. oxysporum, gdzie efekt działania mutanta był wyraźnie silniejszy na podłożu bez
FeCl 3. W oparciu o przeprowadzone badania wykazano, że siderofory produkowane przez badane szczepy
odgrywają znaczą rolę w ograniczaniu wzrostu testowanych fitopatogenów.
6. Badania nad wpływem metabolitów bakterii (produktów degradacji materii organicznej) na wzrost
wybranych fitopatogenicznych grzybów z rodzaju Fusarium oraz na aktywność wydzielanych przez
nie CWDE (celulaz, pektynaz, ksylanaz i proteaz).
Stwierdzono, że produkty degradacji keratyny hamowały wzrost tylko dwóch szczepów fitopatogenicznych.
Nie zaobserwowano natomiast hamującego wpływu ekstraktów wodnych z kompostów na wzrost żadnego z
badanych szczepów. Równocześnie w większości przypadków zaobserwowano, że aktywność enzymatyczna
badanych grzybów fitopatogenicznych była niższa w obecności produktów degradacji keratyny.
Katedra Kształtowania Agroekosystemów (wcześniej: Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin)
1. Ocena produkcyjnych i przyrodniczych skutków uprawy pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej po sobie
oraz możliwości ich ograniczania – prof. dr hab. Danuta Parylak
W ramach wieloletnich badań dotyczących monokultur ozimych form pszenżyta i pszenicy wykazano, ze w
uprawie pszenżyta ozimego (odmiana Woltario) liczba chwastów oraz ich masa, zależały istotnie od sytemu
uprawy oraz sposobu zaprawiania materiału siewnego. W łanie pszenżyta, którego ziarno zaprawiono
Galmano 201 FS liczba i masa chwastów była istotnie niższa, w stosunku do roślin, wyrosłych z ziarna
zaprawionego preparatem Raxil 515 FS. W stosunku do uprawy tradycyjnej istotnie niższą liczbę chwastów
stwierdzono w systemie z orką pożniwną i wysianym międzyplonem, lecz bez uprawy przedsiewnej. W
uprawie pszenicy ozimej po sobie udowodniono, że najskuteczniejszym sposobem ograniczania porażenia
korzeni i źdźbeł pszenicy ozimej było zastosowanie standardowej zaprawy Raxil 060 FS po wcześniejszym
wprowadzeniu do gleby biomasy międzyplonu z gorczycy. Zmniejszenie dawki nawozów azotowych o 50%
w stosunku do dawki optymalnej również wpłynęło na ograniczenie porażenia roślin przez choroby podstawy
źdźbła.
Publikacje:
Parylak D., Paluch M., Wojtala-Łozowska L.: Regulowanie zachwaszczenia pszenżyta ozimego w
warunkach upraszczania uprawy roli. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 49 (2), 2009,
823-826.
Wojtala-Łozowska L., Parylak D.,: Skuteczność zapraw nasiennych, międzyplonu i poziomu nawożenia N w
ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez choroby podstawy źdźbła. Progress in Plant Protection /
Postępy w Ochronie Roślin, 49 (2), 2009, 769-772.
2. Porównanie plonowania mieszańcowych i populacyjnych odmian żyta, pszenżyta i pszenicy ozimej w
warunkach Dolnego Śląska - prof. dr hab. Leszek Kordas
Celem badań prowadzonych od trzech lat i w trzech lokalizacjach z dwoma odmianami żyta ozimego oraz
pszenicą i pszenżytem ozimym jest ustalenie, które z badanych roślin uprawianych na glebie średniej plonują
najlepiej. Uzyskane trzyletnie wyniki wskazują, że pszenżyto ozime w tych warunkach charakteryzuje się
najwyższą produkcyjnością i jest konkurencyjne zarówno w stosunku do pszenicy jak i żyta ozimego.
3. Wpływ wieloletniego upraszczania uprawy w zmianowaniu na wzrost, plonowanie i zachwaszczenie
żyta ozimego i jarego oraz pszenicy ozimej – prof. dr hab. Leszek Kordas.
Dążenie do obniżenia nakładów zmusza rolników do coraz powszechniejszego stosowania uprawy
uproszczonej. Uprawa ta wyraźnie wpływa na rozwój i zachwaszczenia roślin, stąd też badania związane z
tym problemem. Ich celem jest znalezienie innych niż dotychczas stosowane środki wspomagające
urodzajność gleb szczególnie w przypadku roślin uprawianych po sobie. W badaniach testowana jest
przydatność takich preparatów jak uzdatniacze glebowe typu UG Max i Biojodis oraz Efektywne
Mikroorganizmy w uprawach pszenicy, żyta ozimego i jarego a także niektórych roślin energetycznych.
Otrzymane wyniki wskazują na pozytywny wpływ czynników regenerujących glebę na jej stan, oraz na
roślinę a głównie jej plonowanie.
4. Uprawa roślin w zasiewach mieszanych – dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. nadzw., mgr inż. Magdalena
Podgórska-Lesiak
W doświadczeniu wazonowym badano reakcję jęczmienia jarego oraz wsiewek: koniczyny perskiej, seradeli
a także mieszanki obu motylkowych na zróżnicowane nawożenie azotowe: 0, 0,5 i 1g N/wazon. Uprawa
jęczmienia z koniczyną perską przyczyniła się do zwiększenie ilości azotu w ziarnie. Oddziaływania
konkurencyjne wsiewek spowodowały zmniejszenie pobrania azotu z plonem ziarna. Efektywność
25
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
wykorzystania pobranego azotu na produkcję plonu ziarna jęczmienia (NUE) była największa, gdy zboże
uprawiano z seradelą.
W dwóch doświadczeniach, polowym i mikropoletkowym uprawiano mieszanki jęczmienia z pastewnymi
odmianami grochu przy trzech poziomach nawożenia azotowego 0, 30 i 60 kg N/ha. Wykazano, że jęczmień
był bardziej konkurencyjny od grochu w całym okresie wegetacji a zastosowane nawożenie azotem miało
mały wpływ na oddziaływania międzygatunkowe. W doświadczeniu nie potwierdziła się oczekiwana
większa konkurencyjność Fideli – odmiany o długiej łodydze. Najwyżej plonowała mieszanka jęczmienia z
odmianą o średniej długości łodygi Wiato oraz jęczmień w siewie czystym.
W dwóch doświadczeniach polowych badano reakcję gatunków na uprawę w addytywnej mieszance w
okresie jej wzrostu. W pierwszym doświadczeniu uprawiano jęczmień jary oraz pszenżyto jare w zasiewach
czystych i w mieszance stosując dawkę N: 0 i 80 kg ha -1. W drugim doświadczeniu badanymi gatunkami
były: jęczmień, pastewna odmiana grochu i ich mieszanka, pod które stosowano: 0 i 40 kg N ha -1. Jęczmień
dominował w mieszance zbożowo-strączkowej zarówno gdy stosowano jak i gdy nie stosowano nawożenia
azotowego. W mieszance zbożowej nawożenie azotowe spowodowało, że jęczmień dominował nad
pszenżytem na początku i pod koniec okresu wegetacji.
Jęczmień, owies, pszenicę i pszenżyto uprawiano w dwóch doświadczeniach w zasiewach czystych i
mieszankach trój- i czteroskładnikowych poszukując zależności między bioróżnorodnością mieszanek a ich
produkcyjnością. Plony mieszanek i zbóż w zasiewach jednogatunkowych były zbliżone. Nadprodukcyjność
mieszanek ujawniła się tylko w niewielkim stopniu.
Publikacje:
Podgórska-Lesiak M. 2009. Produktywność i konkurencja w mieszankach jęczmienia jarego z grochem przy
trzech poziomach nawożenia azotowego. Praca doktorska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 1-136.
Sobkowicz P. 2009. Pobieranie i wykorzystanie azotu w uprawie jęczmienia jarego z wsiewką koniczyny
perskiej i seradeli. Probl. Inż. Rol. 2: 99-106.
Sobkowicz P., Podgórska-Lesiak M. 2009. Ocena oddziaływania jęczmienia uprawianego w mieszance z
pszenżytem lub grochem w zależności od nawożenia azotowego. Fragm. Agron. 1: 115-126.
5. Optymalizacja nawożenia pszenicy jarej w warunkach przyorywania międzyplonów ścierniskowych dr inż. Wiesław Wojciechowski
Przyorując mieszankę strączkowo-zbożową można obniżyć dawkę stosowanego azotu. W tych warunkach
uprawy wystarczającą była dawka 80 kg N·ha-1, po której plon ziarna był istotnie wyższy niż w uprawie
pszenicy bez międzyplonu lub po gorczycy i zastosowaniu 120 kg N·ha -1. Międzyplony miały istotną rolę w
optymalizacji nawożenia azotem pszenicy jarej, odmiany Torka. W każdym wariancie uprawy najwyższa z
zastosowanych dawek azotu (120 kg·ha-1) nie zapewniała optymalnego zapotrzebowania pszenicy na azot. W
uprawie bez przyorywania międzyplonów optymalna dawka została określona na poziomie 171 kg N·ha-1, po
gorczycy białej była ona o 8,2% większa, a po mieszance strączkowo-zbożowej aż o 24,0% mniejsza.
Publikacje:
Wojciechowski W. 2009. Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem
jakościowej pszenicy jarej. Monografie 76, UP we Wrocławiu, ss. 122.
6. Ocena stanu zachwaszczenia plantacji wierzby energetycznej w zależności od wieku jej trwania - dr
inż. Wiesław Wojciechowski
W miarę upływu lat uprawy wierzby krzewiastej zachwaszczenie zmniejszało się. Na plantacji 3-letniej
liczba gatunków zachwaszczających była o 27,8% mniejsza niż na plantacji dwuletniej i o 21,2% od
wykazanej na plantacji jednorocznej. Również suma pokrycia przez chwasty w wierzbie 3-letniej była
najmniejsza: ponad 2-krotnie niż na plantacji 2-letniej i ponad 2,5-krotnie niż na plantacji 1-rocznej. Na
plantacji najstarszej występowało więcej gatunków trwałych, natomiast na plantacji 1-rocznej dominowały
chwasty krótkotrwałe. Z wiekiem prowadzenia plantacji wierzby w zachwaszczeniu wzrastał udział
apofitów, a zmniejszał się udział archeo- i ergazjofigofitów
Publikacje:
Wojciechowski W., Sowiński J., Zawieja J. 2009. Wpływ wieku plantacji wierzby na zachwaszczenie w
warunkach Sudetów. Pam. Puł., 150., 351-358.
7. Zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) (szybkorosnącej) nawożonej
higienizowanymi osadami komunalnymi - dr inż. Wiesław Wojciechowski, dr inż. Janina Zawieja
Uprawa roślin energetycznych sprawia rolnikom szereg problemów, z których główną rolę odgrywa silne
zachwaszczenie plantacji. W literaturze spotykane są tylko nieliczne opracowania charakteryzujące
zbiorowiska roślinne w uprawach wierzby, które pozwoliłyby na opracowanie w miarę skutecznych
sposobów ochrony tej uprawy przed chwastami. Duży wpływ na zachwaszczenie łanu wierzby mają warunki
siedliskowe oraz przedplon, po którym uprawiana jest wierzba. Przy dłuższej uprawie wierzby zaczynają się
pojawiać bardziej wyspecjalizowanie i uciążliwe chwasty. Nie do końca poznane są również relacje
związane z występowaniem chwastów w łanie roślin uprawnych w warunkach nawożenia ich osadami
26
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
komunalnymi, pozostawianymi na powierzchni pola. Celem doświadczenia była ocena zachwaszczenia
plantacji wierzby wiciowej szybkorosnącej, na których zastosowano nawożenie osadami komunalnymi
higienizowanymi.
Publikacje:
Zawieja J., Sowiński J,. Wojciechowski W., Nowak W. 2009. Zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej
(Salix viminalis L.) (szybkorosnącej) nawożonej higienizowanymi osadami komunalnymi. Pam. Puł. 150:
359–366.
8. Oddziaływanie następstwa roślin i odłogowania na zapas diaspor chwastów w glebie – dr inż. Janina
Zawieja
Celem podjętych badań było określenie zmian w zachwaszczeniu gleby nasionami chwastów pod wpływem
różnego zagospodarowania pól. W banku nasion chwastów na polu uprawnym odnotowano więcej diaspor
niż na odłogu, a dominującymi taksonami były: Amaranthus retroflekus, Setaria viridis oraz Viola arvensis.
Na ugorach dominowały diaspory gatunków o dużej przeżywalności i adaptacji do środowiska, jak
Chenopodium album i Polygonum convolvulus.
Publikacje:
Wojciechowski W., Zawieja J., Parylak D. 2008. Oddziaływanie następstwa roślin i odłogowania na zapas
diaspor chwastów w glebie. Zesz. Nauk. UP we Wroc.568, Rol. 92: 59-66
9. Znaczenie biologicznej aktywizacji gleby w ograniczaniu negatywnych skutków uprawy pszenżyta
ozimego po sobie - prof. dr hab. Danuta Parylak, mgr inż. Michał Paluch
Celem podjętych badań jest ocena efektywności stosowania biologicznych aktywatorów takich jak efektywne
mikroorganizmy, międzyplon ścierniskowy, EKO-Użyźniacz, UGmax w ograniczaniu negatywnych
siedliskowych i produkcyjnych skutków uprawy pszenżyta ozimego odmiany Grenado w monokulturze.
Przeprowadzono badania gleby, rośliny uprawnej oraz zachwaszczenia łanu ujęte w metodyce badań.
Założono drugi rok doświadczenia polowego. Zastosowanie biologicznych aktywizatorów wpłynęło na
wyższą aktywność biologiczną gleby jednak nie przyniosło to odzwierciedlenia w plonie pszenżyta.
10. Możliwości plonotwórcze owsa i żyta uprawianych w siewie czystym i mieszaninach w warunkach
produkcji ekologicznej – dr inż. Ewa Tendziagolska
Nowe doświadczenie polowe mające na celu znalezienie efektywnych zabiegów agrotechnicznych w uprawie
zbóż w płodozmianie ekologicznym, zapewnienie poziomu ochrony roślin dostępnymi na rynku
ekologicznym środkami ochrony oraz wykorzystanie metody mieszania odmian w celu zwiększenia
odporności zbóż przeciwko patogenom.
11. Porównanie różnych sposobów poprawy żyzności gleby w płodozmianie ekologicznym – dr inż. Ewa
Tendziagolska, dr inż. Piotr Kuc
Ścisłe doświadczenie polowe zostało założone w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu
Wrocławskim. Badania są prowadzone w oparciu o płodozmian typu Norfolk. W badaniach uwzględniono
różne rodzaje użyźniaczy glebowych oraz zróżnicowane, dozwolone do stosowania w systemie
ekologicznym nawozy mineralne.
12. Zastosowanie uprawy konserwującej w płodozmianie: burak cukrowy – pszenica jara – jęczmień jary prof. dr hab. Lesław Zimny, dr inż. Roman Wacławowicz
W ścisłym statycznym doświadczeniu płodozmianowym (burak cukrowy - pszenica jara - jęczmień jary)
badano reakcję buraka cukrowego i pszenicy jarej na różne systemy uprawy i nawożenia azotem. W
schemacie uwzględniono dopływ różnych substancji organicznych: wszystkie plony uboczne (liście buraka
cukrowego, słoma pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego) oraz międzyplon ścierniskowy. Celem
doświadczenia jest ustalenie takiego nawożenia organicznego i mineralnego azotem oraz ich dawek, przy
których wysokość i jakość plonów uprawianych roślin w płodozmianie będzie najlepsza.
13. Produkcja buraka cukrowego w różnych systemach uprawy konserwującej – mgr inż. Bernadeta
Strochalska - promotor: prof. Lesław Zimny.
Celem badań było poznanie wpływu różnych systemów uprawy konserwującej i zróżnicowanych dawek
nawożenia azotowego na plon buraka cukrowego. Badaniami objęto cechy morfologiczne korzeni, zawartość
cukru i melasotworów, plon technologiczny cukru. Efektem końcowym doświadczenia jest ustalenie takiego
systemu uprawy i nawożenia azotem, przy którym wysokość i jakość plonów buraka cukrowego będzie
najlepsza.
Publikacje:
Zimny L., Strochalska B. 2009. Żywe mulcze w uprawie buraka cukrowego. Gaz. Cukr. 6: 167–169.
27
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
14. Zastosowanie żywych mulczów oraz słomy w uprawie konserwującej kukurydzy – dr inż. Piotr Kuc
Celem prowadzonych badań jest poznanie wpływu uprawy konserwującej na zmiany w siedlisku pola
uprawnego oraz wzrost, plonowanie i jakość ziarna kukurydzy. Badania umożliwią również wskazanie
najlepszego z punku widzenia przyrodniczo-produkcyjnego wariantu mulczowego z wykorzystaniem słomy
przedplonowej, międzyplonu ścierniskowego oraz mulczu. Ponadto zostanie podjęta próba odpowiedzi na
pytanie czy zastosowanie żywych mulczów pozwala na obniżenie dawek nawożenia mineralnego bez obniżki
plonu i jego jakości.
15. Wpływ zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów na wzrost i plonowanie pszenicy jarej - mgr inż.
Urszula Zbroszczyk, prof. dr hab. Leszek Kordas
Celem podjętych badań jest określenie wpływu różnych systemów uprawy roli (uprawa tradycyjna,
uproszczona oraz siew bezpośredni) i czynników regenerujących stanowisko (oprysk preparatem EM i
obniżone nawożenie PK) na zmiany warunków siedliskowych oraz wzrost i plonowanie pszenicy jarej.
Zostały określone właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Wykonane zostały badania
dotyczące rośliny uprawnej - jej zdrowotności, poziomu plonowania oraz struktury i jakości plonu, a także
zmiany stopnia zachwaszczenia łanu. Uzyskane wyniki po trzecim roku doświadczenia nie są jednoznaczne,
aczkolwiek dotychczasowe analizy statystyczne wyników sugerują, że to systemy uprawy miały znaczący
wpływ na wzrost i plonowanie pszenicy jarej, a w mniejszym stopniu czynniki regenerujące.
Publikacje:
Faltyn U., Kordas L. 2009. Wpływ uprawy roli i czynników regenerujących na zachwaszczenie pszenicy
jarej. Fragm. Agron. 1, 19-24.
16. Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby średniej pod wpływem zastosowania
wermikompostu w uprawie buraka cukrowego – prof. dr hab. Lesław Zimny, dr inż. Roman
Wacławowicz
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym badano wpływ wermikompostu (10 t·ha-1) oraz jego
współdziałania z różnymi dawkami nawozu azotowego (0, 100, 140, 180 i 220 kg N·ha -1) na wybrane
właściwości fizyczne gleby średniej. Wprowadzenie do gleby wermikompostu przyczyniło się na ogół do
zmniejszenia gęstości objętościowej gleby i zwiększenia porowatości ogólnej w czasie wschodów buraka
cukrowego. W okresie zbioru nie obserwowano istotnych zmian właściwości fizycznych gleby pod wpływem
nawożenia organicznego. Wermikompost nieznacznie pogorszył warunki wilgotnościowe gleby w warstwie
5-10 i 15-20 cm, odwrotną zależność obserwowano w warstwie 25-30 cm. Intensyfikacja nawożenia
azotowego nie wywarła istotnego wpływu na właściwości fizyczne gleby. Azot na ogół przyczynił się do
niewielkiego wzrostu wilgotności gleby i zwiększenia jej gęstości.
Publikacje:
Zimny L., Wacławowicz R., Malak D. Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby średniej
pod wpływem zastosowania wermikompostu w uprawie buraka cukrowego. Probl. Inż. Rol. 2, 2009. 57-64.
Katedra Ogrodnictwa
1. Wykorzystanie żywych ściółek w uprawie pomidora i papryki - dr hab. Katarzyna AdamczewskaSowińska, prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
W roku 2009 zakończono badania nad zastosowaniem żywych ściółek w uprawie pomidora i papryki.
Stwierdzono istotny wpływ gatunku żywej ściółki, a także terminu jej wysiewu, na plonowanie tych
gatunków, a także warzyw uprawianych jako następcze. Średnio za okres trzech lat badań spośród
testowanych gatunków żywych ściółek największy plon biomasy wydała koniczyna biała. Okazała się ona
też najlepszym źródłem N, P i Mg dla roślin następczych. Zastosowanie żywych ściółek spowodowało
spadek plonu pomidora średnio o 10,3%. Najmniej konkurencyjna była seradela uprawna, plon owoców
pomidora uprawianego łącznie z nią wyniósł średnio 44 t ha -1. Zastosowanie życicy trwałej, koniczyny białej
i nagietka lekarskiego spowodowało istotny jego spadek o 12,7%, 20,3% i 22,7%. Ograniczenie konkurencji
wsiewek przyczyniło się do zwiększenia plonu pomidora: skrócenie okresu ich wegetacji – o 15 – 23%,
systematyczne koszenie ich biomasy – o 9% i 6%, oprysk herbicydem – o 2,5 i 19,5%.
Największy plon biomasy w uprawie z papryką wydał nagietek lekarski. Plon koniczyny białej był mniejszy
o 6,3%, życicy trwałej i seradeli uprawnej o 23,3% i 23,9%. Średnio za okres trzech lat badań koniczyna
biała zgromadziła najwięcej N, Mg i P. Spadek wielkości plonu owoców papryki uprawianej z żywymi
ściółkami wynosił średnio 30%. Największy plon handlowy owoców wydała papryka uprawiana łącznie z
seradelą i życicą trwałą. Ograniczenie wzrostu żywych ściółek przez skracanie długości okresu ich wegetacji
przyniosło większą korzyść aniżeli koszenie lub oprysk herbicydem. Plon owoców z obiektów, gdzie
wsiewki wysiewano w terminie sadzenia papryki lub po trzech tygodniach był porównywalny z plonem z
uprawy jednorodnej.
Publikacje:
28
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Adamczewska-Sowińska K., Kołota E. 2009. Wartość nawozowa żywych ściółek stosowanych w uprawie
pomidora i papryki. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. (w druku)
Adamczewska-Sowińska K., Kołota E., Winiarska S. 2009. Living mulches in field cultivation of vegetables,
Vegetable Crops Research Bulletin vol. 70: 19-29.
2. Wykorzystanie żywych ściółek i ściółek syntetycznych w uprawie oberżyny - dr hab. Katarzyna
Adamczewska-Sowińska
Na podstawie wyników badań uzyskanych w 2009 r. stwierdzono istotny wpływ rodzaju zastosowanej
ściółki na plonowanie oberżyny. Istotnie najwyższy plon handlowy wydały rośliny uprawiane na ściółce z
czarnej folii polietylenowej (12 t ha-1). Plon owoców pochodzący z poletek ściółkowanych czarną włókniną
polipropylenową był o 37,5% niższy. Przy uprawie tego gatunku łącznie z żywymi ściółkami z koniczyny
białej i życicy trwałej układał się na zbliżonym poziomie 6,4 t ha -1 i 6,8 t ha-1. Najbardziej konkurencyjne w
stosunku do oberżyny były wsiewki pochodzące z siewu przypadającego na trzy tygodnie przed sadzeniem
roślin. Wysiew roślin okrywowych w terminie sadzenia oberżyny (20 maja) oraz po trzech tygodniach
spowodował, że plon owoców wzrósł, w uprawie z życicą trwałą – o 81% i ponad 3,5-krotnie, a w uprawie z
koniczyną białą – średnio o 47%. Systematyczne koszenie zielonej masy życicy trwałej spowodowało wzrost
plonu w stosunku do obiektów nie koszonych o około 17%. Stwierdzono również, że zastosowanie herbicydu
w celu zahamowania wzrostu wsiewek wpłynęło na wzrost plonu owoców oberżyny o 58%. Wysiew nasion
żywych ściółek po trzech tygodniach od terminu sadzenia oberżyny pozwolił na uzyskanie plonu owoców na
zbliżonym poziomie jak na poletkach kontrolnych.
3. Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną endywii - mgr
Cecylia Uklańska, dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska prof. nadzw.
W roku 2009 przeprowadzono 5 doświadczeń polowych, dotyczących agrotechniki uprawy endywii
(Cichorium endivia sp.). Dotyczyły one oceny porównawczej 14 odmian endywii, uprawianej w terminie
wiosennym i jesiennym, nawożenia azotowego z zastosowaniem nawozów tradycyjnych i zawierających
inhibitor nitryfikacji, różnych metod bielenia endywii i sposobu produkcji rozsady, a także podatności
wybranych odmian na przezimowanie w gruncie pod osłonami płaskimi.
W doświadczeniu pierwszym badano 14 odmian w uprawie wiosennej i jesiennej. W uprawie wiosennej
uzyskano wyższy plon ogólny endywii, zaś jesiennej - większy udział w nim plonu handlowego. Najlepiej
plonującą na wiosnę była odmiana Kimberly (41,35 t/ha). Jesienią uzyskano gorsze wyniki plonowania oraz
jakości badanych odmian ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne.
W doświadczeniu dotyczącym bielenia lepszy efekt uzyskano przy użyciu kołpaków do bielenia, w
porównaniu z folią Rollo i czarną agrowłókniną. Efektywność bielenia oceniana była na podstawie analizy
zawartości chlorofilu w badanych roślinach. Dla roślin kontrolnych, niebielonych, zawartość chlorofilu
wynosiła 0,882 – 0,960 mg%. Przy 14- dniowym bieleniu pod kołpakami uzyskano najniższą zawartość
chlorofilu wynoszącą: dla odmiany de Meaux 0,331 mg% i 0,405 mg% dla Kalinki, zaś przy 7-dniowym
bieleniu w odmianie de Meaux było 0,738 mg% tego składnika, natomiast u odmiany Kalinka uzyskano
zawartość chlorofilu rzędu 0,483 mg% przy użyciu kołpaków. Zaobserwowano najkorzystniejsze efekty
bielenia z wykorzystaniem kołpaków dla obydwu odmian w każdym z badanych terminów (14, 10 i 7 dni).
Doświadczenie III dotyczyło wpływu dawki i rodzaju nawozu azotowego na plonowanie endywii.
Zastosowano saletrę amonową i Entec 26 w dawce jednorazowej i podzielonej w ilości 45, 90, 135 i 180 kg
N/ha oraz 45+45, 90+45 i 90+90 kg N/ha. Zaobserwowano wzrost plonu ogólnego endywii wraz z dawka
nawozu oraz korzystniejszy wpływ saletry amonowej na plonowanie w porównaniu do nawozu Entec 26 w
dawce jednorazowej i podzielonej.
W doświadczeniu dotyczącym sposobu produkcji rozsady określano wpływ pikowania i doniczkowania
rozsady na plonowanie endywii. Zaobserwowano korzystny wpływ doniczkowania w multipaletach na
plonowanie endywii odmiany de Meaux.
Publikacje:
Adamczewska-Sowińska K., Uklańska C.M. 2009. Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of
endivie. Vegetable Crops Research Bulletin vol. 70: 193-201.
Adamczewska-Sowińska K., Uklańska C.M. 2009. Wartość biologiczna odmian endywii uprawianej w
terminie wiosennym i jesiennym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. (w druku).
4. Wpływ wieku plantacji i nawożenia azotem na aktywność antyoksydacyjną ekstraktów z rzewienia
dłoniastego Rheum palma tum - dr hab. Anita Biesiada prof. nadzw.
Celem badań była ocena aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z rzewienia dłoniastego Rheum palmatum
w zależności od wieku rośliny i stanu odżywienia azotem. Plantację rzewienia sadzono w kolejnych trzech
latach, w ostatnim roku uprawy pobrano próbki korzeni z roślin jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich
uprawianych w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Dawki azotu wnoszone przy użyciu saletry
amonowej w każdym roku uprawy tej rośliny wynosiły 50, 100, 200 kg N/ha. W powietrznie suchym
materiale badawczym określono zawartość polifenoli, oraz aktywność antyoksydacyjną mierzoną testem
29
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
ABTS, DPPH, FRAP. W doświadczeniu stwierdzono, że zarówno wiek plantacji jak i nawożenia azotem
wpływały istotnie na zawartość polifenoli w korzeniach. Największą zawartość polifenoli i najwyższą
aktywność przeciwutleniającą stwierdzono w korzeniach uzyskanych z roślin jednorocznych. Wzrost dawki
azotu przyczyniał się do zwiększenia poziomu polifenoli w korzeniach rzewienia oraz aktywności
antyoksydacyjnej mierzonej testem DPPH i FRAP, podczas gdy wartości mierzone testem ABTS nie
wykazywały ukierunkowanych zmian.
Publikacje:
Sokół-Łętowska A, KucharskaA.Z, Biesiada A., 2009. Antioxidant activity of Rheum palmatum roots. Herba
Polonica (w druku)
5. Wpływ sposobu zakładania plantacji i ASAHI SL na wzrost i rozwój Belamcanda chinensis - dr hab.
Anita Biesiada prof. nadzw.
Celem badań prowadzonych w latach 2006-2008 była ocena metody zakładania plantacji i preparatu Asahi
SL na wzrost i rozwój roślin Belamcanda chinensis w pierwszym roku uprawy. Belamcanda chinensis jest
krótkowieczną leczniczą i dekoracyjną byliną należącą do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae). W medycynie
chińskiej Rhizoma Belamcandae wykorzystywano w różnego rodzaju stanach zapalnych, przeziębieniach,
chorobach gardła (angina, kaszel) oraz w astmie. W doświadczeniu dwuczynnikowym badano wpływ
sposobu produkcji rozsady w wielodoniczkach i bez bryłki korzeniowej oraz preparatu ASAHI SL użytego w
formie oprysków 1-, 2-, i 3-krotnie w tygodniowych odstępach czasu. Jednoroczne rośliny Belamcanda
chinensis uprawiane z rozsady wyprodukowanej w wielodoniczkach charakteryzowały się lepszym wzrostem
wegetatywnym i generatywnym w porównaniu do obiektu obsadzonego rozsadą rwaną. Sposób produkcji
rozsady miał duży wpływ na jednostkową masę liści i kłączy Belamcanda chinensis w pierwszym roku
uprawy. Świeża masa kłączy i liści z obiektu obsadzonego rozsadą z wielodoniczek była istotnie większa niż
w obiekcie obsadzonym rozsadą rwaną. Dwukrotne zastosowanie biostymulatora Asahi SL zapewniło lepszy
wzrost i rozwój roślin, zaś trzykrotne jego stosowanie przyczyniało się na ogół do przyrostu jednostkowej
masy liści i korzeni roślin.
Publikacje:
Biesiada A., Kędra K., Jezierska Domaradzka A., Biernat A. 2009.Wpływ sposobu produkcji rozsady i
preparatu Asahi SL na wzrost i rozwój Belamcanda chinensis (L.).DC. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych. (w druku)
6. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie i jakość dwóch odmian rzodkiewki
uprawianej na zbiór wiosenny – dr inż. Piotr Chohura
W doświadczeniu z nawożeniem rzodkiewki azotem pierwszy czynnik stanowiły zróżnicowane dawki tego
składnika, który był stosowany w takiej ilości aby uzyskać poziom zasobności gleby wynoszący
odpowiednio: 50, 100 i 150 mg N·dm-3. Czynnik drugi obejmował 4 następujące nawozy azotowe różniące
się składem chemicznym, a przede wszystkim formą azotu wprowadzaną do gleby: saletra amonowa 34% N
– [NH4NO3], saletra wapniowa 15,5% N – [Ca(NO3)2xH2O], siarczan amonu 20,0% N – [(NH4)2SO4],
ENTEC 26% N – [NH4NO3+(NH4)2SO4 + 0,8% dodatek DNPP jako inhibitora nitryfikacji. W badaniach
uprawiano dwie odmiany rzodkiewki: Wernar F1 o kulistych zgrubieniach oraz Treto F1 o zgrubieniach
wydłużonych.
Stwierdzono, że saletra amonowa w porównaniu z saletrą wapniową, siarczanem amonu i nawozem ENTEC
26 zapewniła uzyskanie istotnie wyższych plonów rzodkiewki, przy najwyższej jednocześnie akumulacji
azotanów w częściach jadalnych. Niezależnie od rodzaju zastosowanego nawozu azotowego zwiększenie
koncentracji azotu w glebie z 50 do 100 i 150 mg·dm-3 powodowało istotny wzrostu plonu handlowego
rzodkiewki Wernar F1, natomiast w przypadku odmiany Treto F1 przy zawartości 100 i 150 mg N·dm-3 plon
ten nie różnił się istotnie. Zawartość azotanów w zgrubieniach rzodkiewki wzrastała wraz ze zwiększaniem
koncentracji azotu w glebie, ale nie przekraczała dopuszczalnych norm. Zastosowanie siarczanu amonu i
nawozu ENTEC 26 przyczyniło się do znacznie mniejszego nagromadzenia azotanów w częściach jadalnych
obydwu odmian rzodkiewki w porównaniu z pozostałymi nawozami.
Publikacje:
Chohura P., Kołota E., 2009 .Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie i jakość dwóch
odmian rzodkiewki uprawianej na zbiór wiosenny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rol.( w druku)
7. Ocena wpływu żywych ściółek na wzrost i owocowanie drzew jabłoni i gruszy - dr hab. Ireneusz Sosna
Doświadczenia założono w 2007 roku w Stacji Badawczo-Dydaktycznej należącej do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, w miejscowości Samotwór. Badaniami objęto dwuletnie drzewa gruszy
‘Harrow Sweet’ i ‘Pstrągówka’ uszlachetnione na pigwie S 1, oraz czteroletnie jabłonie ‘Pinova’
zaokulizowane na podkładce P60. Drzewa prowadzono w koronie wrzecionowej, w rozstawie 3,5 x 1,2 m
(2381 drzew∙ha-1). Badano wpływ sposobu prowadzenia gleby w rzędach drzew. Jako kontrolę zastosowano
ugór herbicydowy. W rzędy drzew odmiany ‘Pinova’ wiosną czwartego roku wysiano nasiona facelii
błękitnej i seradeli siewnej. W rzędy drzew gruszy, w drugim roku po posadzeniu, wysiano ściółkę z
30
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
koniczyny białej oraz mieszankę traw mietlicy pospolitej i kostrzewy owczej. Zastosowanie ściółek nie
wpłynęło na wysokość plonu z drzew jabłoni. Drzewa gruszy, w rzędach których zastosowano żywe ściółki,
plonowały znacznie słabiej, a suma plonu z lat 2007-2008 różniła się istotnie od tej uzyskanej dla drzew
prowadzonych w ugorze herbicydowym. Zastosowanie żywych ściółek miało wpływ na jakość owoców obu
gatunków. Owoce jabłoni, zebrane z drzew rosnących w żywych ściółkach, charakteryzowały się lepszym
wybarwieniem. Obecność roślin okrywowych wpłynęła na obniżenie średniej masy oraz średnicy owoców
gruszy. Zastosowanie żywych ściółek nie wpłynęło na ograniczenie wzrostu wegetatywnego drzew. Drzewa
gruszy z kombinacji ściółkowanych, charakteryzował niższy współczynnik plenności za pierwsze lata
owocowania.
Publikacje:
Sosna I., Licznar-Małańczuk M., Czaplicka M. 2009. Wstępna ocena wpływu żywych ściółek na wzrost i
owocowanie drzew jabłoni i gruszy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 536: 197-203.
8. Ocena zastosowania podkładki Pumiselect® w uprawie moreli - dr inż. Maria Licznar-Małańczuk
Na terenie Stacji Dydaktyczno–Badawczej UP we Wrocławiu przeprowadzono badania oceniające
możliwość wykorzystania karłowej podkładki Puniselect® (Prunus pumila L.) w uprawie drzew moreli.
Odmiany ‘Harcot’, ‘Hargrand’ i ‘Bergeron’ zaokulizowane na podkładce Pumiselect ® wysadzono wiosną
2006 roku w rozstawie 4,0 x 3,2 m (780 drz/ha).
W okresie pierwszych trzech lata po posadzeniu drzewa charakteryzowały się stosunkowo słabym wzrostem.
Wysokość moreli wszystkich ocenianych odmian w 2008 roku, nie przekroczyła 3 metrów, a objętość korony
wahała się w granicach od około 13 m3 u słabiej rosnącej odmiany ‘Bergeron’ do około 24 m3 u
charakteryzującej się istotnie silniejszym wzrostem drzew odmiany ‘Harcot’. Podobne tendencje
obserwowano analizując wzrost drzew wyrażony polem i przyrostem pola przekroju poprzecznego pnia.
Zdrowotność i śmiertelność drzew w latach 2006-2008 była zróżnicowana. Najwyższy procent wypadów –
31 % zanotowano u drzew odmiany ‘Hargrand’, najmniejszy u drzew ‘Harcot’ – 12,5%, ale w przypadku tej
odmiany aż połowa moreli wykazywała objawy leukostomozy drzew pestkowych i raka bakteryjnego.
Drzewa wszystkich ocenianych odmian weszły w okres owocowania w trzecim roku po posadzeniu. Jedynie
u odmiany ‘Hargrand’ uzyskano dobry poziom pierwszego plonu – 2,1 kg na drzewo i istotnie wyższą
średnia masę jednego owocu (62 g). Pozostałe odmiany owocowały istotnie słabiej, a ich owoce
charakteryzowały się średnia masą od 27 do 46 gramów. Morele odmiany ‘Bergeron’ były silnie porażone
przez parcha brzoskwini.
Publikacje:
Licznar-Małańczuk M., Sosna I., 2009: Preliminary results of the possibility of using Pumiselect® rootstock
for apricot tree cultivation, Zesz. Prob. Postęp. Nauk Rol., z. 536:143-148.
9. Dynamika rozrastania się bylin okrywowych - dr Regina Dębicz
Badania przeprowadzone w latach 2007-2008 objęły pięć taksonów bylin okrywowych: bodziszka Renarda,
dąbrówkę Tenora 'Valfredda', dziurawca rogownicowatego, krwawnika baldaszkowego i lebiodkę gładką
'Rosenkuppel'. Po posadzeniu bylin glebę ściółkowano warstwą kory sosnowej (7 cm). Dynamikę rozrastania
się bylin okrywowych oparto na pomiarach i obliczeniach: średnicy roślin i procentu powierzchni
zajmowanej przez jedną roślinę. Badane byliny rozrastały się z różną intensywnością. Najszybciej rozrastały
się dziurawiec rogownicowaty i krwawnik baldaszkowy, które po dwóch latach uprawy osiągnęły najlepszy
efekt okrycia gleby (100% pokrycia powierzchni poletek, przy zagęszczeniu 4 roślin na 1 m²), najsłabiej
natomiast rozrastała się dąbrówka Tenora 'Valfredda' w obu systemach uprawy. W drugim roku po
posadzeniu całkowicie przykryły powierzchnię podłoża także bodziszek Renarda i lebiodka gładka
'Rosenkuppel', ale tylko na glebie nieściółkowanej. Ściółkowanie korą sosnową niekorzystnie wpłynęło na
dynamikę rozrastania się krwawnika baldaszkowego i lebiodki gładkiej 'Rosenkuppel' w każdym badanym
roku. Dąbrówka Tenora Valfredda' w pierwszym roku uprawy lepiej rosła w podłożu bez ściółki, a w
następnym roku w glebie okrytej korą sosnową.
Publikacje:
Dębicz R., 2009 Dynamika rozrastania się wybranych gatunków bylin na glebie ściółkowanej i
nieściółkowanej korą sosnową. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. (praca w druku).
10. Próby zastosowania promieniowania laserowego do ukorzeniania sadzonek pędowych rodzaju jałowiec
- dr inż. Przemysław Bąbelewski
W doświadczeniu badano wpływ dawek światła laserowego i Ukorzeniacza AB na procent ukorzenionych
sadzonek, wysokość roślin, długość i liczbę korzeni.
Dla jałowca skalnego obserwowano istotny wpływ dwóch zastosowanych kombinacji na procent
ukorzenionych sadzonek. Zarówno po trzykrotnym naświetleniu sadzonek promieniami lasera (D3), jak i po
poddaniu ich działaniu Ukorzeniacza AB, osiągnięto zwiększenie wartości tej cechy o 10 %. Korzenie
jałowca skalnego uległy istotnemu wydłużeniu po zastosowaniu kombinacji siedmiokrotnego naświetlania
(D7) i Ukorzeniacza AB. Wysokość rośliny i liczba korzeni okazały się cechami, których wartości nie uległy
31
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
zmianom pod wpływem zastosowanych czynników. Dla sadzonek jałowca chińskiego obserwowano wpływ
promieniowania laserowego tylko na długość korzeni, dawki pięcio- (D5) i siedmiokrotnego (D7)
naświetlania spowodowały istotną stymulację wartości tej cechy. Jałowiec pospolity okazał się formą
niewrażliwą na promieniowanie laserowe jak również na zastosowane kombinacje łączenia naświetlania
sadzonek i użycia ukorzeniacza.
Publikacje:
Szajsner H. , Bąbelewski P. 2009. Próby zastosowania promieniowania laserowego do ukorzeniania
sadzonek pędowych rodzaju jałowiec. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. (w druku)
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
1. Określenie wymagań agrotechnicznych i siedliskowych pszenicy twardej, ozimej Triticum durum Desf.
w nizinnym rejonie Dolnego Śląska - dr hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż, prof. nadzw. UP
W doświadczeniu polowym wykazano, że w nizinnym rejonie Dolnego Śląska, odmiana Komnata plonowała
najwyżej w sezonie posusznym 2005-2006. Z powodu łagodnych zim w 3-letnim okresie badań,
przezimowanie odmiany Komnata było zadawalające. W latach prowadzenia badań nie stwierdzono
wylegania tej odmiany. Racjonalna dawka azotu w tym rejonie dla tej odmiany wynosiła 90 kg N∙ha -1 z
podziałem ( 60 kg wczesną wiosną + 30 kg w początku fazy strzelania w źdźbło).
Odmiana ta nie wykazywała różnic w plonowaniu w zależności od zastosowanych gęstości siewu od 400 do
700 ziaren∙m-2, zatem możliwy jest wysiew tej odmiany w mniejszych ilościach.
Ochrona łanu pszenicy przed patogenami grzybowymi w porównaniu z kontrolą – bez ochrony, polegająca
na zaprawianiu ziarna i stosowaniu 1 zabiegu fungicydowego zapewniała korzystny układ wartości cech
struktury plonu i przyczyniła się do istotnego wzrostu plonu ziarna
Przeprowadzone badania nad warunkami uprawy ozimej pszenicy twardej odmiany Komnata ukazały, że
najlepsze pod względem cech fizycznych ziarno uzyskano w uprawie z zastosowaniem nawożenia w ilości
90 i 120 kg N∙ha-1, gęstości siewu 400 ziaren na m2 oraz chemicznej ochrony roślin (zaprawianie ziarna i 2krotne stosowanie fungicydów).
Publikacje:
Elżbieta Pląskowska, Barbara Chrzanowska-Drożdż, 2008. Ocena zdrowotności i plonowania pszenicy
twardej ozimej Triticum durum Desf. w zależności od sposobu ochrony chemicznej. Zeszyt. Prob. Post.Nauk.
Rol. 531, 177-184
Barbara Chrzanowska-Drożdż, Andrzej Kotecki, Jarosław Bojarczuk,2009. Effect of selected agrotechnical
factors on winter durum wheat yielding. EJPAU 12, (3) s.agronomy.
Barbara Chrzanowska-Drożdż, 2009. Plonowanie ozimej pszenicy twardej Triticum durum Desf. w
zależności od nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica (w recenzji).
Radosław Spychaj, Zygmunt Gil, Barbara Chrzanowska-Drożdż, 2009. Wartość technologiczna ziarna
pszenicy twardej w zależności od sposobu ochrony chemicznej roślin.Biul.IHAR (w recenzji).
Zygmunt Gil, Radosław Spychaj, Barbara Chrzanowska-Drożdż, 2009. Wpływ nawożenia azotowego oraz
gęstości siewu na wybrane cechy ziarna, mąki oraz makaronu z pszenicy twardej, ozimej odmiany Komnata.
EJPAU s.food science ( w recenzji)
Michał Hurej, Jacek Twardowski, Karolina Pastuszko, Barbara Chrzanowska-Drożdż, 2009. Zagrożenie
pszenicy twardej Triticum durum Desf. przez szkodliwą entomofaunę. Progress in Plant
Protection/Post,Ochrony Roślin (w druku).
Elżbieta Pląskowska, Barbara Chrzanowska-Drożdż, 2009. Zdrowotność ziarna pszenicy twardej Triticum
durum Desf. w zależności od sposobu ochrony chemicznej roślin. Phytopathologia Polonica ( w druku).
2. Wpływ zróżnicowanych dawek komunalnych osadów ściekowych na rozwój i zawartość metali
ciężkich wybranych klonów wierzby krzewiastej - prof. dr hab. Władysław Nowak (grant promotorski
MNiSW nr_N_310 209237)
W doświadczeniu polowym z 5 klonami wierzby krzewiastej (105, 1019, 1001, 1953 i 1047) stwierdzono
zróżnicowana reakcję na zastosowane dawki osadów (kontrola, 60 i 120 ton świeżej masy osadów na 1 ha).
Najwyżej plonującym klonem był klon 1054, najniżej natomiast klon 1019. Zastosowanie osadów
ściekowych spowodowało nasilenie zachwaszczenia głównie perzem, przytulią czepną i ostem polnym
pomimo zastosowania wiosną dwukrotnego oprysku herbicydami. Zachwaszczenie wpłynęło ujemnie na
rozwój i plonowanie wierzby krzewiastej. Analizowana biomasa wierzby z obiektów z osadami wykazała
podwyższoną zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Cr, i Pb) w porównaniu do kontroli. Potwierdza
to możliwość zastosowania wierzby krzewiastej do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami
ciężkimi.
3. Wysokość i jakość plonu biomasy z odmiany mieszańcowej sorga z trawą sudańską na dwóch
kategoriach ciężkości gleby - dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw. UP
32
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
W 2009 roku zakończono trzyletnie badania mające na celu ocenę przydatności do uprawy w warunkach
Dolnego Śląska odmiany mieszańcowej sorga cukrowego z trawą sudańską. Występujące w końcu maja 2009
roku spadki temperatury spowodowały silne uszkodzenie roślin na glebie lekkiej. Obsada roślin na glebie
średniej w wyniku działania stresu termicznego uległa obniżeniu.
Odmiana Nutri Honey pochodząca z USA hodowli amerykańskiej bardzo dobrze zaadaptowała się do
wielokośnego użytkowania w Polsce południowo-zachodniej. Najwyższe plony suchej masy o najwyższej
wartości pokarmowej uzyskano jednak przy jednokośnym użytkowaniu mieszańca.
4. Wpływ nawożenia azotem, borem i siarką na rozwój i plonowanie trzech odmian rzepaku jarego – dr
inż. Anna Wondołowska-Grabowska
Przeprowadzone badania polowe i laboratoryjne z trzema odmianami rzepaku jarego (Clipper, Hunter,
Svinto) przy nawożeniu dawkami: azotu w ilość 60, 100 i 140 kg N/ha; boru, w formie Soluboru DF:6, 12
oraz 24 kg; siarką w formie Super S – 450: 2, 3 i 4 l/ha pozwoliły na wskazanie odmiany Svinto, która, w
porównaniu do pozostałych odmian, charakteryzowała się wyższą zawartością popiołu surowego i
bezazotowych związków wyciągowych oraz wydajnością tłuszczu surowego i białka ogółem, jak również
wyższym plonem nasion z jednostki powierzchni. Wzrastające dawki azotu z dodatkiem boru i siarki
wpływały dodatnio na gromadzenie białka ogółem i popiołu surowego w nasionach rzepaku jarego przy
jednoczesnym spadku zawartości tłuszczu surowego. Zastosowanie średnich dawek azotu, boru i siarki
pozwoliło na uzyskanie najwyższego plonu nasion.
5. Wpływ nawożenia azotem i siarką na wzrost i plonowanie trzech odmian lnu oleistego (Linum
usitatissimum L.) – dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska
Na podstawie badań polowych i laboratoryjnych, nad odmianami lnu oleistego – Jantarol, Oliwin, Opal –
wnioskuje się, że nasiona odmiany Jantarol gromadziły więcej białka, bezazotowych związków
wyciągowych, natomiast odmiana Oliwin - tłuszczu i popiołu surowego. Najwyższe parametry energii i
zdolności kiełkowania, plon nasion oraz wydajność tłuszczu i białka ogółem, a także wydajność wartości
energetycznej z 1 ha osiągnęły odmiany Jantarol i Opal. Wzrost dawki w nawożeniu siarką przy 20 kg N
spowodował wzrost zawartości białka ogółem, tłuszczu i włókna surowego, a także wartości energetycznej
nasion.
Katedra Żywienia Roślin
1. Wpływ zróżnicowanych zawartości cynku w glebie na zawartość i pobieranie makroskładników przez
rośliny - prof. dr hab. Zofia Spiak
W doświadczeniach wazonowych badano pobieranie azotu, fosforu, potasu i magnezu przez trzy gatunki
zbóż (owies, jęczmień i kukurydza) w warunkach wzrastającej zawartości cynku w glebie aż do 500 mg
Zn·kg-1s.m. Rośliny do badań wytypowano na podstawie ich wrażliwości na zawartość cynku w podłożu
uwzględniając wrażliwość niską, średnią i dużą. W badaniach wykazano, że wraz ze wzrostem ilości cynku
w podłożu zwiększało się pobranie tego składnika przez części nadziemne roślin i największe było w okresie
formowania ziarna. Przy wyższych dawkach cynku obserwowano również spadek plonów wszystkich
gatunków uprawianych roślin. Zastosowanie wzrastających dawek cynku powodowało istotny wzrost
zawartości i zwiększone pobranie azotu i potasu przez wszystkie badane gatunki roślin, natomiast
obserwowano, ze niewielkie ilości cynku hamowały pobranie fosforu i magnezu, które zwiększało, się
dopiero wówczas, gdy cynk w podłożu występował na poziomie 250mg·kg-1
2. Badania nad ustaleniem dolnych i górnych krytycznych koncentracji Mo, Co, Mn w roślinach
strączkowych uprawianych na glebach lekkich i bardzo lekkich - dr inż. Krzysztof Gediga
Przeprowadzono doświadczenie wazonowe, z lucerną. Celem tego doświadczenia było określenie kumulacji
kobaltu w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem oraz ocena jakości roślin, składu chemicznego,
pobrania składników oraz plonu. Stwierdzono dodatni wpływ azotu na akumulację kobaltu, oraz ograniczenie
zawartości Mn i Fe w roślinach wraz ze wzrostem dawki kobaltu. Przeprowadzono 2 etap doświadczenia
wazonowego w ramach grantu „Zagospodarowanie odpadów mineralnych i organicznych do rewitalizacji
zdegradowanych terenów poprzemysłowych”. Doświadczenie obejmowało następujące gatunki roślin: groch,
lucernę, koniczyną białą, koniczynę czerwoną, oraz 4 mieszanki roślin motylkowych drobnonasiennych z
trawami. Rośliny uprawiano na podłożu składającym się z osadu poflotacyjnego (odpad po produkcji miedzi)
oraz dodatków mineralnych i organicznych w różnych proporcjach. Eksperyment poszerzono o obiekty, w
których źródłem azotu był siarczan amonu a fosforu-fosfogips, w celu poprawy właściwości fizyczne osadu
poflotacyjnego stosowano natomiast węgiel brunatny, słomę oraz piasek. Celem doświadczenia była
weryfikacja, który z gatunków roślin, bądź ich mieszanek najlepiej rozwijają się na zmodyfikowanym
(poprzez dodatek substancji mineralnych lub organicznych) osadzie poflotacyjnym. Ocena obejmowała
wielkość i jakość plonów, a szczególnie proces unieruchamiania miedzi. Realizowano także badania w
ramach powyższego grantu na osadniku odpadów poflotacyjnych w Warcie Bolesławieckiej prowadząc
33
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
badania poletkowe z takimi samymi gatunkami roślin jak w doświadczeniu wazonowym, również z tymi
samymi dodatkami mineralnymi i organicznymi. W wyniku tych prac uzyskano trwałe pokrycie roślinnością
obiektów z dodatkami w przeciwieństwie do obiektów kontrolnych gdzie nie stosowano żadnych dodatków.
Obiekty kontrolne odzwierciedlały stan całego osadnika, na którym od przeszło 30 lat nie nastąpiła naturalna
sukcesja rośli.
Wyniki tych badań prezentowane były na :XVI TH INTERNATIONAL PLANT NUTRITION
COLLOQUIUM Plant Nutrition for Sustainable Development and Global Health, Sacramento California
Sierpień 26-30, 2009.
3. Reakcja odmian pszenicy ozimej na retardanty (Moddus 250 EC i Antywylegacz Płynny 675 SL) -dr
inż. Edward Grzyś
Retardanty odgrywają istotną rolę w intensywnej uprawie zbóż zmniejszając ryzyko wylegania, które
powoduje ilościowe jak i jakościowe straty plonu ziarna. Oprócz ograniczenia wzrostu elongacyjnego źdźbła
wpływają one korzystnie na szereg procesów fizjologicznych między innymi na: zawartość chlorofili w
liściach, grubość źdźbła oraz wzrost korzeni zbóż. Badania miały na celu porównanie reakcji 10 odmian
pszenicy ozimej na retardanty stosowane w ich uprawie: Moddus 250 EC i Antywylegacz płynny 675 SL –
stosowane łącznie. Doświadczenia przeprowadzono w warunkach polowych. Regulatory wzrostu stosowano
w trzech fazach: BBCH 31, 32, 37, w sumarycznej dawce – 150g trineksapaku etylu i 2,17 kg chlorku
chlormekwatu na hektar. W trakcie wegetacji roślin w okresie, co 2 tygodnie od zastosowania pierwszego
oprysku pobierano próby roślin i oznaczano zawartość chlorofili, oraz aktywność reduktazy azotanowej(V), a
także dokonywano pomiarów biometrycznych (na 15 roślinach) dotyczących wysokości roślin i długości
poszczególnych międzywęźli. W liściach roślin poddanych opryskom retardantami odnotowano wyższą
zawartość chlorofili oraz zwykle większą aktywność enzymu reduktazy azotanowej. W obrębie badanych
odmian pszenicy ozimej odnotowano znaczne różnice w stopniu skrócenia długości źdźbła pod wpływem
stosowanych retardantów.
Publikacje:
Grzyś E., Demczuk A., Sacała E. Reakcja odmian pszenicy ozimej na retardanty (Moddus 250 EC i
Antywylegacz Płynny 675 SL). 50 Sesja Naukowa IOR – PIB. Poster.
Grzyś E., Demczuk A., Sacała E. Reakcja odmian pszenicy ozimej na retardanty (Moddus 250 EC i
Antywylegacz Płynny 675 SL). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (przygotowanie do
druku)
4. Wpływ nawożenia azotem i potasem na dynamikę nagromadzania biomasy oraz zmiany w składzie
chemicznym Miscanthusa - prof. dr hab. Zofia Spiak, dr inż. Urszula Piszcz
Zakończono trzyletnie doświadczenie polowe w którym badano dynamikę nagromadzania biomasy oraz
zmiany w składzie chemicznym Miscanthusa podczas jego wegetacji w warunkach zróżnicowanego
nawożenia azotem oraz potasem. Nawożenie Miscantusa potasem w większym stopniu niż nawożenie niż
azotem warunkowało przyrost suchej masy roślin. Podczas wegetacji roślin obserwowano wyraźny spadek
zawartości większości badanych makro i mikroelementów w tkankach roślin, co wskazuje na szybsze
nagromadzanie biomasy niż pobieranie składników pokarmowych. Zastosowane zróżnicowane nawożenie
azotem powodowało wzrost zawartości tego składnika w tkankach roślin tylko na początku wegetacji - w
okresie wiosennym i letnim, natomiast zwiększone dawki potasu powodowały większą akumulację K w
tkankach roślin do końca wegetacji z wyjątkiem obiektu nawożonego najwyższą dawką azotu.
Stosowanie wysokich dawek azotu powodowało wzrost zawartości tego składnika oraz równocześnie wzrost
zawartości fosforu i wapnia w roślinach, natomiast stosowanie wysokich dawek potasu zwiększało zawartość
w tkankach roślin wszystkich badanych makroskładników. Spośród badanych mikroelementów wraz z
wiekiem roślin najsilniej obniżała się zawartość żelaza, cynku oraz miedzi. Zwiększone dawki potasu
obniżały znacznie zawartości manganu w roślinach Miscanthusa.
5. Wpływ nawożenia gleby siarką na zawartość selenu w lucernie - dr hab. Barbara Patorczyk-Pytlik
prof. UP
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia wazonowego, którego celem była ocena wpływu poziomu
nawożenia siarką na zawartość selenu w lucernie. Podłożem była glina lekka, do której wprowadzono selen
w ilości 240 g.kg-1 gleby, w postaci roztworu wodnego Na2SeO3. Siarkę zastosowano w postaci Na2SO4, w
dawkach 0, 0,03, 0,06 i 0,09 g.kg-1 gleby. Rośliną testową była lucerna odmiany Susi, dwukrotnie zbierana w
okresie wegetacji. Zastosowane nawożenie siarką nie miało wpływu na plonowanie roślin, spowodowało
natomiast istotny wzrost zawartości zarówno S-og., jak i S-SO4. Wpływ nawożenia siarką na zawartość
selenu uwarunkowany był wielkością zastosowanej dawki. W lucernie uprawianej na glebie z dodatkiem
0,03 i 0,06 g S.kg-1 stwierdzono wzrost zawartości selenu w częściach nadziemnych, w porównaniu do
określonej w roślinach kontrolnych. Zwiększenie dawki S do 0,09 gS .kg-1 powodowało spadek zawartości i
pobrania Se przez lucernę. O ilości nagromadzonego przez lucernę selenu decydował stosunek całkowitej i
przyswajalnej formy siarki w glebie do zawartości całkowitej i rozpuszczalnej w DTPA formy selenu.
34
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Najwięcej selenu zawierała lucerna uprawiana na glebie, w której stosunek ogólnych ilości S:Se wynosił
841:1, a S-SO4:SeDTPA 1127:1. Po rozszerzeniu wartości tych stosunków siarka ograniczała nagromadzanie
selenu przez rośliny.
Publikacje:
Patorczyk-Pytlik B., Zimoch A., Szumińska E. 2009. Wpływ nawożenia gleby siarką na zawartość selenu w
lucernie. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu nr 573, Rolnictwo XCIV (w druku).
6. Wpływ kwasu askorbinowego na wzrost oraz wybrane parametry fizjologiczne kukurydzy rosnącej w
warunkach stresu solnego - dr inż. Elżbieta Sacała
W związku z tym, że większość uprawianych w Polsce odmian kukurydzy jest wrażliwa zarówno na
zasolenie jak i na suszę, kontynuowano badania dotyczące możliwości zwiększenia oporności roślin na
czynniki stresowe. Jednym ze sposobów podnoszenia odporności roślin na stresy może być egzogenne
stosowanie kwasu askorbinowego. Zbadano wpływ zasolenia podłoża (40 i 80 mmol·dm-3 NaCl) oraz kwasu
askorbinowego (dodawany do pożywki lub w roztworze kwasu askorbinowego moczono nasiona) na wzrost
oraz wybrane parametry biochemiczne dwóch odmian kukurydzy (KB 1903 i KB 2704). Odmiany te
zdecydowanie różnią się wrażliwością na stres solny. Doświadczenia były krótkoterminowe (7-mio dniowe
siewki), prowadzone metodą kultur wodnych. Obecność kwasu askorbinowego, zarówno w pożywce z
dodatkiem soli jak też bez, nie wpływała pozytywnie na wzrost obydwu odmian kukurydzy. Natomiast
moczenie nasion w roztworze kwasu askorbinowego powodowało lepszy wzrost roślin oraz zwiększenie
całkowitej zawartości chlorofilu w liściach kukurydzy.
7. Wpływ systemu nawożenia oraz stosowanych dawek azotu mineralnego na plonowanie dwóch odmian
bazylii właściwej - dr inż. Urszula Piszcz
W warunkach doświadczenia mikropoletkowego badano wpływ systemu nawożenia oraz stosowanych dawek
azotu mineralnego na plonowanie dwóch odmian bazylii właściwej: zielonej i czerwonej Istotnie wyższe
plony uzyskiwano podczas uprawy roślin na glebach, na których wcześniej stosowano nawożenie
organiczno-mineralne, w porównaniu do gleb nawożonych wyłącznie mineralnie oraz w warunkach
stosowania wysokich dawek azotu mineralnego. Bazylia odmiany zielonej plonowała lepiej niż odmiana
czerwona. Zawartość suchej masy w roślinach bazylii odmiany zielonej zmniejszała się istotnie wraz ze
wzrostem dawek azotu mineralnego. Pomiędzy obiema odmianami bazylii nie stwierdzono wyraźnych różnic
w zawartości mikroskładników. Spośród badanych mikroelementów bazylia zawierała najmniej miedzi ok.
10 mg·kg-1, pięciokrotnie więcej cynku, siedmiokrotnie więcej manganu oraz ponad pięćdziesięciokrotnie
więcej żelaza niż Cu. Żaden z czynników doświadczenia nie modyfikował zawartości miedzi w roślinach,
natomiast stosowanie najwyższej dawki azotu mineralnego powodowało obniżenie zawartości cynku w
roślinach, szczególnie u odmiany czerwonej. Bazylia czerwona uprawiana w warunkach nawożenia
organiczno- mineralnego zawierała istotnie mniej żelaza i manganu w porównaniu do zastosowania do
nawożenia tej rośliny wyłączenie nawozów mineralnych. Pobranie mikroskładników z plonami bazylii
zależało istotnie od obu czynników doświadczenia. Bazylia uprawiana na glebach nawożonych wcześniej
obornikiem nagromadzała w plonach więcej wszystkich mikroskładników niż nawożona wyłącznie
nawozami mineralnymi.
8. Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów uzyskanych z różnych części roślin - dr inż. Krzysztof
Bielecki
Celem badań było określenie właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów uzyskanych z różnych części
roślin. Ekstrakty pozyskano z owoców truskawki, jabłka, aronii; liści dziurawca, kocanki, głogu, gryki; kory
głogu i łęcin gryki. Stosując kolorymetryczną metodę Folin-Ciocalteu określono całkowitą zawartość
związków fenolowych w ekstraktach. Aktywność antyoksydacyjną oceniano na podstawie zdolności
ekstraktów do wygaszania kationorodnika ABTS (metoda kolorymetryczna) oraz inhibicji utleniania kwasu
linolowego in vitro (metoda dienów sprzężonych).
9. Wpływ BOA (2- benzoxazolinon) na wzrost kukurydzy w warunkach nadmiaru i niedoboru boru – dr
inż. Anna Demczuk
Kukurydzę uprawiano w kulturach wodnych. Stosowano pożywkę pełną (kontrola), bez boru ( 0B) i z
nadmiarem boru (100 B) oraz pożywkę pełną (kontrola) + BOA , bez boru ( 0B)+ BOA i z nadmiarem boru
(100 B) + BOA.. Rośliny uprawiano w kontrolowanych warunkach w fitotronie. W 10 – cio dniowych
siewkach analizowano wzrost, aktywność reduktazy azotanowej(NR), zawartość azotanów i barwników
fotosyntezy. Niedobór boru nie miał wpływu na wzrost , nadmiar B powodował 50% hamowanie wzrostu
natomiast BOA był przyczyną 20% hamowania wzrostu. 0B i 100B nie miał wpływu na zawartość azotanów
w kukurydzy uprawianej w pożywce z dodatkiem BOA.. Związek allelopatyczny BOA zwiększał zawartość
barwników fotosyntezy, oraz zmniejszał parametry wzrostu i aktywność NR w siewkach kukurydzy w
warunkach nadmiaru i niedoboru boru.
35
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
10. Wpływ nawozów dolistnych Ekolist na plon i skład chemiczny pszenicy jarej - dr inż. Grzegorz
Kulczycki
Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w wazonach typu Wagnera o pojemności 5 kg gleby. Podłożem
użytym w doświadczeniu była glina lekka zawierająca 22% części spławianych. Rośliną testowaną była
pszenica jara odmiany Triso, którą zebrano w fazie dojrzałości pełnej. W schemacie doświadczenia w ramach
dwóch poziomów nawożenia azotem 0,8g (N-1) i 1,6g (N-2) na wazon stosowano na pszenice jarą
nawożenie dolistne nawozami Ekolist (Mikro Z, Mono Cu i Mono Mn). W doświadczeniu uwzględniono
obiekt kontrolny, na którym nie stosowano dolistnego nawożenia. Przeprowadzone badania wykazały, że
plon ziarna oraz masa tysiąca ziaren pszenicy jarej istotnie wzrastała pod wpływem nawożenia dolistnego
preparatami Ekolist Mikro Z i Ekolist Mono Mn. Pod wpływem nawożenia dolistnego Ekolistami Mono Mn
i Cu stwierdzono znaczny wzrost zawartości tych pierwiastków w słomie. Nawożenie Ekolistami zwiększało
pobranie badanych makroelementów i mikroelementów przez ziarno pszenicy jarej.
Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe z określeniem
dyscyplin i kierunków
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Nauki rolnicze i leśne – agronomia, kształtowanie środowiska - gleboznawstwo, ochrona środowiska
rolniczego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Badania nad właściwościami fizycznymi, fizykochemicznymi i chemicznymi gleb organicznych.
Badania nad dynamiką wybranych właściwości gleb leśnych terenów górskich oraz obszarów chronionych .
Mobilność i przemiany pierwiastków śladowych w glebach zanieczyszczonych.
Charakterystyka procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach biogeoekologicznych.
Transformacja materii organicznej w różnych ekosystemach.
Badania monitoringowe gleb terenów objętych ochroną lub zagrożonych ekologicznie.
Degradacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi i ich rekultywacja.
Instytut Inżynierii Rolniczej
Nauki rolnicze – inżynieria rolnicza, bioinżynieria
8. Energetyczne wykorzystanie i przetwarzanie biomasy i innych nośników energii odnawialnych jako źródła
energii
9. Kształtowanie cech techniczno-eksploatacyjnych maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i
zwierzęcej. Oddziaływanie maszyn i ciągników rolniczych na środowisko glebowe
10. Bezpieczeństwo pracy i ergonomiczne kształtowanie warunków pracy w rolnictwie
11. Doskonalenie przetwarzania produktów roślinnych w aspekcie uzyskania produktu najwyższej jakości.
Badania reologiczne surowców roślinnych i produktów spożywczych
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Nauki biologiczne – biologia, ekologia – biologia i ekologia roślin, ochrona środowiska przyrodniczego
12. Badania naturalnych ekosystemów niżowych i górskich na Dolnym Śląsku (ze specjalnym uwzględnieniem
Sudetów i zagrożenia bioróżnorodności ekosystemów).
13. Rośliny inwazyjne jako zagrożenie dla środowiska abiotycznego i biotycznego. Biologia gatunków
inwazyjnych na Dolnym Śląsku i ich zagrożenie dla istniejącej różnorodności florystycznej.
14. Ekologiczne skutki skażenia środowiska. Indykacyjna rola różnych grup roślin (glony, mszaki porosty,
rośliny naczyniowe).
15. Badania lądowych ekosystemów polarnych w Arktyce (Spitsbergen).
16. Zagrożenia związane z „zakwitami” sinic i glonów w zbiornikach wodnych Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
17. Badania florystyczno-stratygraficzne torfowisk z różnych rejonów Polski oraz konieczność ich ochrony.
18. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach taksonomicznych ramienic (Charophyta) i roślin wyższych.
19. Stan zachowania i metody ochrony stanowisk paproci serpentynitowych na Dolnym Śląsku – wraz ze
wskazaniem kierunków rekultywacji hałd odpadowych i kamieniołomów serpentynitu.
20. Biologia storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce. Taksonomia rodzaju Dactylorhiza na Dolnym Śląsku.
Katedra Ekonomii i Zarządzania (wcześniej: Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa)
Nauki ekonomiczne – ekonomia, zarządzanie, marketing
36
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
nauki rolnicze – agronomia – ekonomika rolnictwa, ekonomika ochrony środowiska
21. Perspektywy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Dolnego Śląska
22. Przemiany agrarne na Dolnym Śląsku
23. Oddziaływanie instrumentów WPR na gospodarstwa i obszary wiejskie
24. Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony roślin i ochrony środowiska,
25. Przekształcenia własnościowe i strukturalne w rolnictwie
26. Sprawność oddziaływania służb doradczych
27. Procesy integracyjne w rolnictwie
28. Zarządzanie i efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw rolnych
29. Ekonomiczne aspekty mechanizacji gospodarstwa rolnych
30. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
31. Strategie firm na rynkach międzynarodowych – analiza strategii wejść
32. Badania preferencji konsumentów produktów żywnościowych w Polsce i wybranych krajach UE
Katedra Fizyki i Biofizyki
Nauki biologiczne – biofizyka
33. Badanie aktywności przeciwutleniającej polifenoli roślinnych w odniesieniu do błony biologicznej oraz ich
wpływ na strukturę i funkcję błony.
34. Elektrofizjologia oddziaływań związków metaloorganicznych z kanałami jonowymi tonoplastu.
35. Modyfikacja błon biologicznych i modelowych przez związki biologicznie aktywne.
36. Badanie oddziaływań lipid-DNA z wykorzystaniem fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej (FCS) badania prowadzone na Czech Academy of Science w Pradze.
37. Badania procesu micelizacji i oddziaływania z błonami modelowymi jonowych i niejonowych
surfaktantów.
38. Badanie mechanizmów toksyczności wybranych organicznych związków cyny i ołowiu na błony
biologiczne i modelowe oraz ochrony błon przed toksykantami.
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Nauki rolnicze – agronomia - biologia rolnicza, genetyka roślin, hodowla roślin, biotechnologia rośłin,
fizjologia roślin, nasiennictwo.
39. Genetyczne podstawy hodowli zbóż chlebowych i kukurydzy.
40. Zwiększenie zmienności genetycznej łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet).
41. Określenie zmienności i odziedziczalności cech użytkowych żyta, pszenicy, kukurydzy i łubinu
indyjskiego.
42. Zastosowanie markerów molekularnych do selekcji niektórych cech użytkowych roślin uprawnych.
43. Opracowanie metod kultur in vitro dla wybranych gatunków roślin.
44. Wyprowadzanie mieszańców oddalonych w rodzaju Lupinus.
45. Twórcza i zachowawcza hodowla odmian uprawnych wiesiołka (Oenothera paradoxa Hudziok).
46. Hodowla zachowawcza topinamburu (Helianthus tuberosus).
47. Opracowanie nowych metod hodowli kukurydzy z wykorzystaniem selekcji indeksowej.
48. Badania nad możliwością zastosowania biostymulacji laserowej do podwyższenia parametrów
warunkujących wartość siewną i plonowanie zbóż, roślin warzywnych i zielarskich.
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauki rolnicze – agronomia - łąkarstwo, kształtowanie terenów zieleni
49. Ocena produkcyjności runi łąkowej.
50. Możliwości wykorzystania traw do zabudowy biologicznej oraz rekultywacji w warunkach klimatyczno –
glebowych Dolnego Śląska.
51. Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.
52. Wartość użytkowa mieszanek traw gazonowych przeznaczonych na boiska piłkarskie
53. Ocena bonitacyjna nawierzchni trawnikowych miasta Wrocławia.
54. Koncepcja i projekt ogrodu dydaktycznego RZD Swojec.
55. Ocena dendrologiczna parków wiejskich na Dolnym Śląsku.
56. Waloryzacja krajobrazowa różnych zbiorowisk roślinnych.
37
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
57. Charakterystyka morfologii i fenologii oraz preferencji siedliskowych taksonów rodzaju Solidago na terenie
Śląska dolnego i opolskiego.
58. Wpływ warunków inwazyjnych drzew na strukturę drzewostanu parków wiejskich na Dolnym Śląsku.
Katedra Nauk Humanistycznych
Nauki humanistyczne – filozofia, socjologia, historia, religioznawstwo
59. Emigracja zarobkowa do Czech i Słowacji
60. Organizacje polonijne w Mołdawii
61. Psychologia i etyka biznesu
62. Filozofia polska XX wieku
Katedra Ochrony Roślin wraz z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej
Nauki rolnicze – agronomia - ochrona roślin, entomologia, fitopatologia, mikrobiologia,
63. Szkodliwa i pożyteczna entomofauna oraz patogeny w zmieniających się agroekosystemach i na terenach
zurbanizowanych
64. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na szkodliwość wybranych agrofagów
65. Skład gatunkowy i szkodliwość patogenów w zmieniających się agroekosystemach i na terenach
zurbanizowanych
66. Aktywność fizjologiczna odpornych na fungicydy mutantów Trichoderma spp.
67. Czynniki warunkujące efektywne wykorzystanie szczepów bakterii rizosferowych i endorizosferowych w
biologicznej ochronie roślin
68. Zdolność do produkcji związków indolowych przez dwa szczepy; Pseudomonas acidovorans (RZ110) i
Pseudomonas sp. X oraz ich mutantów transpozonowych na różnych podłożach z L-Tryptofanem.
69. Wpływ metabolitów bakterii (produktów degradacji materii organicznej) na wzrost wybranych
fitopatogenicznych grzybów z rodzaju Fusarium oraz na aktywność wydzielanych przez nie CWDE (celulaz,
pektynaz, ksylanaz i proteaz).
Katedra Kształtowania Agroekosystemów (wcześniej: Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin)
Nauki rolnicze – agronomia - uprawa roli i roślin, ekologia rolnicza, ochrona roślin, herbologia
70. Badania dotyczące wzajemnych relacji między składnikami agrocenozy – biologiczne podstawy produkcji
roślinnej
71. Optymalizacja warunków siedliskowych dla roślin uprawnych
72. Nowe technologie uprawy roli i roślin
73. Modelowanie płodozmianów w aspekcie przyrodniczym i produkcyjnym
74. Biologia, ekologia i zwalczanie chwastów
75. Rolnictwo ekologiczne
Katedra Ogrodnictwa
Nauki rolnicze – agronomia, ogrodnictwo - sadownictwo, warzywnictwo, dendrologia, nawożenie roślin
ogrodniczych i uprawa roślin zielarskich, oraz rośliny ozdobne
76. Kompleksowe opracowanie technologii produkcji warzyw w uprawie polowej na zbiór w różnych porach
roku, z uwzględnieniem metod produkcji rozsady, sposobu sadzenia, rozstawy, zastosowania płaskich
okryć oraz odmiany i terminu zbioru
77. Wykorzystanie żywych ściółek jako proekologicznej metody uprawy warzyw polowych
78. Badania nad biologią, wymogami siedliskowymi i agrotechniką warzyw mało rozpowszechnione w
uprawie
79. Ocena wartości gospodarczej najnowszych odmian pomidora szklarniowego
80. Ocena skuteczności nawożenia doglebowego, dolistnego i fertygacji z uwzględnieniem wartości
biologicznej plonu warzyw polowych oraz szklarniowych
81. Optymalizacja nawożenia mineralnego i organicznego roślin przyprawowych i leczniczych
82. Opracowanie technologii produkcji wybranych gatunków ziół z uwzględnieniem metod uprawy, sposobu i
terminu zakładania plantacji oraz wieku roślin
83. Ocena przydatności do warunków klimatycznych Dolnego Śląska nowych odmian i podkładek różnych
gatunków roślin sadowniczych
38
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
84. Doskonalenie technologii produkcji materiału szkółkarskiego, z uwzględnieniem dalszej jego oceny w
nasadzeniach produkcyjnych
85. Ocena skuteczności różnych metod osłabiania wzrostu drzew, a w szczególności zastosowania podkładek
karłowych, cięcia korzeni, sposobów sadzenia i prowadzenia drzew, metod i terminów cięcia
86. Ograniczenie ilości stosowanych pestycydów w uprawach sadowniczych poprzez zastosowanie technologii
uprawy gleby w rzędach drzew eliminujących herbicydy
87. Ocena wybranych metod intensyfikacji uprawy brzoskwini przy wykorzystaniu różnych sposobów
sadzenia, formowania i cięcia drzew, podkładek oraz metody uprawy gleby
88. Wpływ niektórych czynników rejonu Dolnego Śląska na wzrost roślin ozdobnych
89. Ocena wartości dekoracyjnej mało znanych roślin ozdobnych
90. Fenologia rozwojowa roślin ozdobnych w warunkach Dolnego Śląska
91. Wpływ krzemu na wzrost i kwitnienie wybranych roślin ozdobnych
92. Analiza dendrologiczna wybranych miejsc Dolnego Śląska
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Nauki rolnicze – agronomia - uprawa roślin
93. Zagadnienia przyrodnicze i agrotechniczne w uprawie zbóż:
 Reakcja jęczmienia jarego na zróżnicowany poziom agrotechniki,
 Określenie wartości gospodarczej kilku odmian jęczmienia ozimego,
 Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna pszenicy twardej ozimej,
 Wpływ nawożenia azotem na wartość słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego.
 Kształtowanie plonu i jakości ziarna wybranych gatunków pszenicy
 Wysokość i jakość plonu ziarna pszenicy w zależności od nawożenia preparatem PRP
 Reakcja form ozimych i jarych owsa na termin siewu.
94. Badania nad odpornością odmian ziemniaka na choroby wirusowe i grzybowe oraz ich zwalczanie, na tle
niektórych czynników agrotechnicznych (gęstość sadzenia, pielęgnacja mechaniczna i chemiczna)
95. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na wartość technologiczną kilku odmian buraka
cukrowego
96. Nowe technologie uprawy roślin strączkowych:
 Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na rozwój i plonowanie grochu siewnego.
 Współrzędna uprawa łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym
97. Doskonalenie technologii uprawy rzepaku ozimego, jarego i lnu oleistego, przy uwzględnieniu wpływu
przedplonu, nawożenia i ochrony roślin na jakość surowca:
 Wpływ zagęszczenia roślin w łanie na wysokość i jakość plonu trzech odmian rzepaku ozimego.
 Wpływ nawożenia różnymi formami siarki na wysokość i jakość plonu rzepaku ozimego.
 Porównanie wartości gospodarczej odmian rzepaku ozimego.
 Ocena preparatu PRP w doświadczeniu z rzepakiem ozimym.
 Wpływ terminu zbioru i sposobu omłotu na wartość użytkową nasion rzepaku jarego.
 Wpływ nawożenia borem i zróżnicowanymi dawkami azotu na rozwój i plonowanie rzepaku jarego
 Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, makro- i mikroelementami na plon i profil kwasów
tłuszczowych trzech odmian rzepaku jarego.
 Wpływ terminu i sposobu zbioru oraz nawożenia makro- i mikroelementami na wartość siewną nasion lnu
oleistego.
98. Uprawa roślin na cele paszowe:
 Wpływ różnych nawozów organicznych (obornik i pomiot kurzy) na plonowanie kukurydzy.
 Ocena wysokości i jakości plonów kukurydzy uprawianej współrzędnie z roślinami strączkowymi.
 Porównanie plonowania gatunków z podrodziny prosowatych.
 Możliwości uprawy soi pastewnej współrzędnie z kukurydzą.
99. Proekologiczne aspekty uprawy roślin
 Uprawa Miscanthusa na cele energetyczne.
 Wierzba energetyczna jako odnawialne źródło energii oraz jej wykorzystanie do fitoremediacji terenów
zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
 Spartina preriowa jako odnawialne źródło energii oraz możliwość zastosowania osadów pościekowych do jej
nawożenia.
Katedra Żywienia Roślin
Nauki rolnicze – agronomia - nawożenie
nauki biologiczne - biologia - fizjologia roślin
39
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
100. Współdziałanie wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie roślin oraz wybrane
elementy żyzności gleb z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
101. Badania nad wyłonieniem optymalnej metody oceny potrzeb nawożenia mikroelementami
102. Badania nad określeniem progu toksyczności niektórych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Cd, Pb) dla
roślin, z uwzględnieniem ich form występowania w glebach oraz gatunków uprawianych roślin. Ocena
możliwości ograniczania dostępności tych metali dla roślin.
103. Badania nad możliwością rolniczego lub przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych
komunalnych i przemysłowych.
104. Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia roślin w niektóre
mikroskładniki.
105. Stosowanie preparatów pochodzenia organicznego do ograniczenia fitotoksyczności metali ciężkich.
106. Badania nad ustaleniem krytycznych koncentracji Mn i Co w roślinach strączkowych uprawianych na
glebach lekkich i bardzo lekkich.
107. Wpływ nawożenia siarką na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb.
108. Wpływ gospodarowania ekologicznego na jakość produkowanej żywności i środowisko glebowe.
109. Wpływ zróżnicowanego nawożenia użytków zielonych sodem i potasem na plonowanie i równowagę
jonową w roślinach
110. Reakcje roślin na czynniki stresowe
stres pokarmowy – deficyt składników pokarmowych,
stres solny
metale ciężkie – ołów, kadm, miedź
herbicydy
111. Zastosowanie testów wzrostowych w ocenie fitotoksyczności ksenobiotyków
112. Procesy fizjologiczne w roślinach pszenżyta uprawianego w monokulturze i w płodozmianie.
Realizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe, umowy z innymi podmiotami
Wyszczególnienie
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - własne
Liczba realizowanych
tematów badawczych
28
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - habilitacyjne
2
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - promotorskie
16
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - zamawiane
-
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - celowe
-
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - rozwojowe
3
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - specjalne
1
Umowy z podmiotami gospodarczymi
25
Projekty badawcze finansowane przez partnerów zagranicznych
5
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – własne
1. Numer umowy: 2 P06S 010 30
Temat: Projekt i opracowanie systemu pomiaru potencjału sedymentacji nanocząstek układów koloidalnych
powierzchniowej warstwy litosfery
Kierownik: dr inż. Przemysław Woźniczka
Okres umowy: 02.06.2006-01.06.2009
Kwota w PLN: 180 00
2. Numer umowy: N N310 2257 33
Temat: Badania nad mechanizmem wiązania fosforu w glebie oraz jego oddziaływaniem na właściwości
koloidów glebowych
Kierownik: dr inż. Magdalena Dębicka
Okres umowy: 29.11.2007-28.11.2010
Kwota w PLN: 166 718
40
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
3. Numer umowy: N N305 037334
Temat: Gradienty zanieczyszczenia i stanu troficzności gleb Karkonoszy w aspekcie oceny stabilności
regenerowanych i przebudowywanych ekosystemów leśnych
Kierownik: dr inż. Katarzyna Szopka
Okres umowy: 12.05.2008-11.05.2011
Kwota w PLN: 120 000
4. Numer umowy: N N310 304934
Temat: Badania nad dynamiką pierwiastków śladowych w zadrzewionych zanieczyszczonych glebach
porolnych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki składu roztworów glebowych
Kierownik: dr inż. Cezary Kabała
Okres umowy: 21.05.2008-20.05.2011
Kwota w PLN: 151 000
5. Numer umowy: N N310 307434
Temat: Badania potencjałów elektrokinetycznych dla określenia procesów eluwialno-erozyjnych gleb ornych
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Chodak
Okres umowy: 11.06.2008-10.06.2011
Kwota w PLN: 240 000
6. Numer umowy: N N310 149935
Temat: Kształtowanie się właściwości gleb organicznych łąkowych i leśnych obszarów popożarowych Dolnego
Śląska
Kierownik: dr hab. Adam Bogacz
Okres umowy: 08.10.2008-07.10.2010
Kwota w PLN: 86 500
7. Numer umowy: N N310090836
Temat: Właściwości czarnych ziem Obniżenia Milicko-Głogowskiego wytworzonych
piasków fluwioglacjalnych
Kierownik: dr inż. Beata Łabaz
Okres umowy: 07.07.2009-06.07.2012
Kwota w PLN: 90 000
z bezwęglanowych
8. Numer umowy: N N305 155937
Temat: Wpływ gospodarki zrębowej na transformacje i właściwości próchnic gleb leśnych oraz tempo rozkładu
materii organicznej
Kierownik: dr inż. Elżbieta Jamroz
Okres umowy: 05.10.2009-04.10.2012
Kwota w PLN: 146 050
9. Numer umowy: N N305 154537
Temat: Wpływ głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych na właściwości gleb pod lasami grądowymi
Kierownik: dr inż. Dorota Kawałko
Okres umowy: 01.10.2009-30.09.2012
Kwota w PLN: 120 000
10. Numer umowy: N N309 281737
Temat: Wpływ monokultur świerkowych i drzewostanów mieszanych na właściwości gleb wytworzonych
różnych skał na terenie Gór Stołowych
Kierownik: dr inż. Bernard Gałka
Okres umowy: 19.11.2009-18.11.2012
Kwota w PLN: 84 890
z
11. Numer umowy: N312 031 32/2036
Temat: Wpływ stopnia odwodnienia, mocy mikrofal i czasu przechowywania na jakość wybranych owoców,
warzyw i ziół wysuszonych metodą mikrofalowo-podciśnieniową po podsuszeniu konwekcyjnym z
uwzględnieniem energochłonności i kinetyki suszenia
Kierownik: dr inż. Adam Figiel
Okres umowy: 11.05.2007-10.09.2009
Kwota w PLN: 168 000
41
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
12. Numer umowy: N N313 154235
Temat: Użytkowanie darni w rekultywacji, rekreacji oraz na łąkach i pastwiskach
Kierownik: dr inż. Jarosław Czarnecki
Okres umowy: 30.06.2008 – 29.09.2011
Kwota w PLN: 99 000
13. Numer umowy: N N313 293234
Temat: Wpływ intensywności stymulacji mechanicznej podczas doju maszynowego krów na zmiany
elastyczności strzyków
Kierownik: prof. dr hab. Józef Szlachta
Okres umowy: 19.06.2008-18.06.2010
Kwota w PLN: 86 640
14. Numer umowy: N N305 084335
Temat: Zagrożenie środowiska abiotycznego i biotycznego pod wpływem inwazji gatunków azjatyckich z
rodzaju barszcz (Heracleum spp., Apiaceae)
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski
Okres umowy: 09.10.2008-08.10.2011
Kwota w PLN: 192 400
15. Numer umowy: N N112 237835
Temat: Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004
Kierownik: dr inż. Julian Kalinowski
Okres umowy: 22.10.2008-21.04.2011
Kwota w PLN: 150 000
16. Numer umowy: N N313 313034
Temat: Wpływ mechanizacji produkcji roślinnej na dochodowość gospodarstw indywidualnych Dolnego Śląska.
Kierownik: dr inż. Tomasz Szuk
Okres umowy: 17.04.2008-16.04.2011
Kwota w PLN: 225 100
17. Numer umowy: N N305 337034
Temat: Ochrona organizmów żywych przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe.
Kierownik: Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska
Okres umowy: 24.04.2008-23.04.2011
Kwota w PLN: 320 000
18. Numer umowy: N N305 336434
Temat: Mechanizm działania wybranych związków metaloroganicznych na kanały błonowe (jonowe i złączy
komórkowych) pewnych komórek i na inne białka i lipidy błonowe oraz ochrona przed działaniem tych
związków.
Kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Okres umowy: 17.04.2008-16.04.2011
Kwota w PLN: 335 000
19. Numer umowy: 2 P06R 062 29
Temat: Wpływ biostymulacji laserowej zbóż na aktywność enzymatyczną oraz poziom fitohormonów i wolnych
rodników
Kierownik: dr inż. Hanna Szajsner
Okres umowy: 12.12.2005-11.12.2008 (przedłużony do 11.06.2009)
Kwota w PLN: 130 000
20. Numer umowy: N N310 145435
Temat: Wpływ stosowania Efektywnych Mikroorganizmów i międzyplonów ścierniskowych na
żyta ozimego uprawianego po sobie
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 09.10.2008-08.10.2011
Kwota w PLN: 184 000
plonowanie
42
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
21. Numer umowy: 2 P06R 014 30
Temat: Żywe ściółki we współrzędnej uprawie z pomidorem gruntowym i papryką oraz ich wpływ następczy na
plonowanie selera korzeniowego i pora
Kierownik: dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Okres umowy: 06.06.2006-05.06.2009
Kwota w PLN: 184 650
22. Numer umowy: N310 080 31/3413
Temat: Drzewa brzoskwini na podkładce karłowej jako możliwość intensyfikacji uprawy tego gatunku.
Opracowanie optymalnego sposobu produkcji materiału szkółkarskiego na podkładce karłowej Pumiselect oraz
jego ocena w różnych typach sadu brzoskwiniowego.
Kierownik: dr hab. Adam Szewczuk
Okres umowy: 12.10.2006-11.04.2009
Kwota w PLN: 68 250
23. Numer umowy: N310 089 32/3913
Temat: Ocena składu chemicznego i przydatności technologicznej dla potrzeb przetwórstwa owoców oraz nasion
Cucurbita pepo i Cucurbita maxima w zależności od odmiany i sposobu nawożenia
Kierownik: dr hab. Anita Biesiada
Okres umowy: 16.05.2007-15.05.2010
Kwota w PLN: 269 962
24. Numer umowy: 2 P06R 014 30
Temat: Określenie wymagań agrotechnicznych i siedliskowych pszenicy twardej ozimej (Triticum durum Desf.)
w nizinnym rejonie Dolnego Śląska.
Kierownik: dr hab. Barbara Chrzanowska –Drożdż
Okres umowy: 25.04.2006-24.04.2009
Kwota w PLN: 205 000
25. Numer umowy: N310 041 31/2167
Temat: Ocena możliwości współrzędnej, integrowanej uprawy kukurydzy z soją pastewną z przeznaczeniem na
kiszonkę.
Kierownik: dr hab. Józef Sowiński
Okres umowy: 10.11.2006-09.11.2009
Kwota w PLN: 160 000
26. Numer umowy: N N310 102036
Temat: Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, borem i siarką na plon nasion i profil kwasów tłuszczowych
jasno- i ciemnonasiennych odmian lnu oleistego.
Kierownik: dr inż. Anna wondołowska-Grabowska
Okres umowy: 07.07.2009-06.07.2012
Kwota w PLN: 140 750
27. Numer umowy: N N310 152435
Temat: Odmianowa reakcja pszenicy na syntetyczne regulatory wzrostu
Kierownik: dr inż. Edward Grzyś
Okres umowy: 12.09.2008-11.09.2011
Kwota w PLN: 150 000
28. Numer umowy:
Temat: Badania nad wykorzystaniem siarki elementarnej do nawożenia roślin uprawnych
Kierownik: dr inż. Grzegorz Kulczycki
Okres umowy: 04.11.2009-03.11.2012
Kwota w PLN: 205 000
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – habilitacyjne
1. Numer umowy: N310 027 32/1507
Temat: Plonowanie, jakość owoców i odżywienie pomidora szklarniowego uprawianego w włóknie drzewnym
Kierownik: dr Piotr Chohura
Okres umowy: 10.05.2007-09.05.2010
Kwota w PLN: 140 750
43
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
2. Numer umowy: N310 018 32/1303
Temat: Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska
Kierownik: dr Regina Dębicz
Okres umowy: 21.05.2007-20.05.2010
Kwota w PLN: 122 880
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – promotorskie
1. Numer umowy: N N305 231735
Temat: Właściwości i stan przeobrażenia gleb bagiennych i pobagiennych obiektu Trzcińskie Mokradła
Kierownik: dr hab. Adam Bogacz
Okres umowy: 16.09.2008-08.07.2010
Kwota w PLN: 40 560
2. Numer umowy: N N305 320836
Temat: Rozpuszczalność i fito przyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w perspektywie ich
biologicznej rekultywacji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Karczewska
Okres umowy: 24.06.2009-01.09.2011
Kwota w PLN: 49 985
3. Numer umowy: N N309 149437
Temat: Rola próchnic leśnych w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych glebach porolnych w zasięgu
oddziaływania przemysłu miedziowego
Kierownik: dr hab. Cezary Kabała, prof. UP
Okres umowy: 29.09.2009-15.03.2011
Kwota w PLN: 28 000
4. Numer umowy: N N305 155337
Temat: Charakterystyka gleb centralnej i wschodniej części Wrocławia
Kierownik: prof. dr hab. Michał Licznar
Okres umowy: 02.10.2009-02.09.2011
Kwota w PLN: 48 000
5. Numer umowy: N N306 388137
Temat: Właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z wybranych skał zasadowych Dolnego Śląska
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Weber
Okres umowy: 29.09.2009-04.02.2011
Kwota w PLN: 36 650
6. Numer umowy: N N310 152835
Temat: Doskonalenie roślin uprawnych z rodzaju Lupinus – genomowe rearanżacje w mieszańcach oddalonych
(charakterystyka cytogenetyczna i molekularna).
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz
Okres umowy: 09.10.2008-30.10.2010
Kwota w PLN: 50 000
7. Numer umowy: N N310 080236
Temat: Ocena Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych
Kierownik: dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.
Okres umowy: 16.07.2009-31.12.2010
Kwota w PLN: 50 000
8. Numer umowy: N310 070 32/2817
Temat: Produktywność i konkurencja w mieszankach jęczmienia jarego z grochem przy trzech poziomach
nawożenia azotowego
Kierownik: dr hab. Piotr Sobkowicz
Okres umowy: 10.05.2007-09.05.2009
Kwota w PLN: 41 310
44
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
9. Numer umowy: N N310 448337
Temat: Wpływ zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów i zróznicowanego nawożenia mineralnego na
wzrost i plonowanie pszenicy jarej uprawianej w uproszczonych systemach
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 31.08.2009-03.12.2010
Kwota w PLN: 28 000
10. Numer umowy: N N310 090636
Temat: Ocena przydatności wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w ograniczaniu
negatywnych skutków uprawy pszenicy ozimej w krótkotrwałej monokulturze
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Parylak
Okres umowy: 07.07.2009-31.03.2011
Kwota w PLN: 41 000
11. Numer umowy: N N310 1380 33
Temat: Wpływ wybranych czynników na rozwój i produktywność jabłoni sadzonych metodą w redliny
Kierownik: dr hab. Adam Szewczuk
Okres umowy: 21.11.2007-20.11.2009
Kwota w PLN: 48 380
12. Numer umowy: N N310 148435
Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i
(Cichorium endivia L.)
Kierownik: dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska prof. nadzw.
Okres umowy: 17.10.2008-15.11.2010
Kwota w PLN: 49 980
wartość biologiczną endywii
13. Numer umowy: N N310 311934
Temat: Wpływ podkładki , korony rozpinanej oraz żywych ściółek na wzrost, plonowanie i jakość owoców kilku
odmian gruszy
Kierownik: dr hab. Ireneusz Sosna
Okres umowy: 13.06.2008-30.06.2010
Kwota w PLN: 50 000
14. Numer umowy: N N310 313634
Temat: Uprawa współrzędna kukurydzy z łubinem żółtym i fasolą wielokwiatową z przeznaczeniem na
kiszonkę.
Kierownik: dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw.
Okres umowy: 13.06.2008-30.06.2010
Kwota w PLN: 40 990
15. Numer umowy: N N310 209237
Temat: Wpływ komunalnych osadów ściekowych na rozwój i skład chemiczny wybranych klonów wierzby
krzewiastej
Kierownik: prof. dr hab. Władysław Nowak
Okres umowy: 15.09.2009-03.08.2011
Kwota w PLN: 48 781
16. Numer umowy: N N310 090136
Temat: Wpływ nawożenia siarką i aplikacji biostymulatora Asahi SL na rozwój i plonowanie gorczycy białej
(Sinapis alba L.)
Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kozak
Okres umowy: 08.07.2009-10.05.2011
Kwota w PLN: 48 000
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – rozwojowe
1. Numer umowy: N R09 0029 04
Temat: Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Chodak
Okres umowy: 10.07.2008-30.06.2011
Kwota w PLN: 1 200 000
45
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
2. Numer umowy: R12 007 02
Temat: Opracowanie technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele
energetyczne i pozaenergetyczne.
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Okres umowy: 05.03.2007-04.03.2010
Kwota w PLN: 1 044 400
3. Numer umowy: R14 039 03
Temat: Zagospodarowanie odpadów mineralnych i organicznych do rewitalizacji zdegradowanych terenów
poprzemysłowych
Kierownik: prof. dr hab. Zofia Spiak
Okres umowy: 26.09.2007-25.09.2010
Kwota w PLN: 1 300 000
Projekty badawcze finansowane przez MNiSW – specjalne
1. Numer umowy: IPY/272/2007/f
Temat: Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów
funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu
Kierownik: dr Krzysztof Migała, Uniwersytet Wrocławski
Kierownik zadania: dr Bronisław Wojtuń (projekt nr 42/1-R/07)
Okres umowy: 06.06.2007-05.04.2010
Kwota w PLN: 46 800
Umowy z podmiotami gospodarczymi (kwoty netto)
1. Numer umowy: 14/2-R/97
Temat: Dokumentacja zawartości metali ciężkich w glebach w rejonie składowiska Żelazny Most ze
szczególnym uwzględnieniem wsi Tarnówek. Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź SA
Kierownik: dr hab. Cezary Kabała
Okres umowy: 28.04.1997 – 14.11.2010
Kwota w PLN: 24 100 (za 2009r.)
2. Numer umowy: 69/2-R/2008
Temat: Oznaczenie retencji wodnej oraz wybranych właściwości fizycznych gleb z pól rolniczego
wykorzystania ścieków w Wołczynie.
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Weber. Główny wykonawca: dr hab. Adam Bogacz, prof. UP.
Okres umowy: 13.11.2008-30.09.2009
Kwota w PLN: 10 780
3. Numer umowy: 4/2-R/2009
Temat: Przeprowadzenie badań i ocena stanu wykonania rekultywacji gruntów rolnych po budowie rurociągu
paliwowego Ostrów Wlk.-Wrocław.
Kierownik: dr inż. Andrzej Kocowicz
Okres umowy: 31.03.2009-30.04.2009
Kwota w PLN: 23 000
4. Numer umowy: 73/12-R/2009
Temat: Wykonanie analiz statystycznych i interpretacji uzyskanych wyników w ramach tematu 4-1-6-1-02 ,,
Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich
przydatności użytkowej”
Kierownik: dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw.
Okres umowy:15.10.2009-10.11.2009
Kwota w PLN: 24 590
5. Numer umowy: 40/12-R/2008
Temat: Przeprowadzenie doświadczeń polowych PDO z pszenicą ozimą o metodyce K
Kierownik: dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw.
Okres umowy: 03.06.2009-01.12.2009.
Kwota w PLN: 3 729
46
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
6. Numer umowy: 5/4-R/2009
Temat: Analiza ekologiczna i faunistyczna wpływu odmiany MON 810 na wybrane grupy stawonogów.
Kierownik: prof. dr hab. Michał Hurej
Okres umowy: 06.04.2009-01.12.2010
Kwota w PLN: 55 621
7. Numer umowy: 8/4-R/2009
Temat: : Badania skuteczności działania 6 wariantów preparatu służącego do dezynfekcji/usuwania porażeń
mikologicznych z powierzchni elewacji budynku
Kierownik: dr inż. Krzysztof Matkowski
Okres umowy:18.03-30.07.2009
Kwota w PLN: 22 670
8. Numer umowy: 37/4-R/2009
Temat: Wpływ zabiegów wykonanych preparatem Decis Protech oraz Biscaya na: skutecznośc zwalczania
chowaczy, plonowanie i cechy plonu rzepaku ozimego, stopień spasożytowania ważniejszych fitofagów oraz ich
drapieżną entoomofaune
Kierownik: dr hab. Zdzisław Klukowski
Okres umowy: 29.04.2009-30.11.2009
Kwota w PLN:135 800
9. Numer umowy: 57/4-R/2009
Temat: Badania podatności farby na przerastanie 5 gatunków grzybów.
Kierownik: dr inż. Krzysztof Matkowski
Okres umowy: 31.08-30.09.2009
Kwota w PLN: 10 987
10. Numer umowy: 59/4-R/2009
Temat: Badania podatności fug na przerastanie 5 gatunków grzybów
Kierownik: dr inż. Krzysztof Matkowski
Okres umowy: 31.08-30.09.2009
Kwota w PLN: 19 087
11. Numer umowy: 79/4-R/2009
Temat: Wykonanie ekspertyzy określającej straty i zagrożenia wynikające z budowy linii energetycznej
Kierownik: dr inż. Włodzimierz Kita
Okres umowy: 31.12.2009
Kwota w PLN: 1 438
12. Numer umowy: GPI/Wdr/1/05
Temat: Umowa o udostępnienie wyników pracy badawczej i ich wdrożenie
Kierownik: prof. dr hab. Pietr Stanisław
Okres umowy: 2005-2018
Kwota w PLN: 1 500
13. Numer umowy: 1/4-R/07
Temat: Diagnostyka szczepów i sprzedaż płytek do testów mikrobiologicznych
Kierownik: prof. dr hab. Pietr Stanisław
Okres umowy: 19.01.2007-nieokreślony
Kwota w PLN: 11 275 (za 2009r.)
14. Numer umowy: 41/4-R/2009
Temat: Analizy mikrobiologiczne powłok malarskich na zlecenie PPG Architectural Coating EMEA
Kierownik: prof. dr hab. Pietr Stanisław
Okres umowy: 15.07.2009-31.07.2009
Kwota w PLN: 24 500
15. Numer umowy: 15/11-R/2008
Temat: Porównanie plonowania mieszańcowych i populacyjnych odmian żyta, pszenżyta i pszenicy ozimej w
warunkach Dolnego Śląska
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 15.09.2008-30.11.2009.
47
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Kwota w PLN: 20 000 (10 000 za 2008r.)
16. Numer umowy: 3/11-R/2009
Temat: Porównanie plonowania odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku ozimego w warunkach
klimatycznych Dolnego Śląska
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 10.03.2008-30.11.2009
Kwota w PLN: 6 000
17. Numer umowy: 2/11-R/2009
Temat: Porównanie plonowania odmian mieszańcowych i transgenicznych kukurydzy w uprawie na ziarno w
warunkach klimatycznych Dolnego Śląska
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 10.03.2009-30.11.2009
Kwota w PLN: 10 000
18. Numer umowy: 45/11R/2007
Temat: Wpływ preparatu EM-Farming zastosowanego w uprawie pszenicy i żyta ozimego uprawianych w
krótkotrwałej monokulturze na środowisko glebowe i plonowanie
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 30.10.2007-30.11.2009.
Kwota w PLN: 24 000 (7 640 za 2009r.)
19. Numer umowy: 19/11-R/2009
Temat: Uprawa różnych odmian sorga na cele energetyczne
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 01.04.2009-31.03.2010
Kwota w PLN: 50 000 (27 000 za 2009r.)
20. Numer umowy: 31/11-R/2009
Temat: Znaczenie adiuwanta Nu-Film 96EC w ograniczaniu strat w plonie rzepaku przy opóźnionym terminie
jego zbioru (doświadczenie poletkowe)
Kierownik: dr inż. Wiesław Wojciechowski
Okres umowy: 20.05.2009-30.11.2009
Kwota w PLN: 9 000
21. Numer umowy: 32/11-R/2009
Temat: Wpływ różnego przygotowania łanu rzepaku na ograniczanie strat przy opóźnionym terminie jego zbioru
(doświadczenie poletkowe)
Kierownik: dr inż. Wiesław Wojciechowski
Okres umowy: 20.05.2009-30.11.2009
Kwota w PLN: 9 000
22. Numer umowy: 39/8-R/2009
Temat: Przeprowadzenie doświadczeń polowych PDO o metodyce K
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Okres umowy: 03.06.2009-15.09.2009
Kwota w PLN: 10 588
23. Numer umowy: 13/8-R/2009
Temat: Wpływ zróżnicowanych czynników agrotechnicznych na plonowanie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Okres umowy: 04.05.2009-30.08.2009
Kwota w PLN: 3 900
24. Numer umowy: 47/12-R/09/G
Temat: Ocena genotypów kukurydzy pod względem zdolności anorogenicznych.
Kierownik: dr inż. Renata Galek
Okres umowy: 01.01.2009-31.12.2009
Kwota w PLN: 50 000
48
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
25. Numer umowy: 43/12-R/09/G
Temat: Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka w kolekcji linii, rodów i odmian żyta.
Kierownik: dr hab.prof. nadzw. Henryk Bujak
Okres umowy: 01.01.2009-31.12.2009
Kwota w PLN: 50 000
Projekty badawcze finansowane przez partnerów zagranicznych
1. Numer umowy: 74/11-R/2009 z KWS SAAT AG (Niemcy)
Temat: Uprawa buraka cukrowego w różnych systemach uprawy konserwującej z zastosowaniem odmiany
odpornej na Roundup
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kordas
Okres umowy: 15.10.2009-31.12.2012
Kwota w PLN: 90 000 ( - za 2009r.)
2. Numer umowy: 75/11-R/2009 z KWS SAAT AG (Niemcy)
Temat: Ocena różnych systemów odchwaszczania buraka cukrowego w doświadczeniach polowych
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Parylak
Okres umowy: 15.10.2009-31.12.2012
Kwota w PLN: 30 000 ( - za 2009r.)
3. Numer umowy: POIG 01.01.02-00-016/08
Temat: Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i
odnawialnych źródłach energii. Zadanie 2.1: Analiza i przygotowanie wsadu zawierającego organiczne odpady
rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody;
Kierownik zadania: prof. dr hab. Józef Szlachta
4. Numer umowy: 29/EE/WR/2009
Temat: Propagowanie odnawialnych ekologicznych źródeł energii
Kierownik: prof. dr hab. Józef Szlachta
5. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00
Temat: Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin
Kierownik zadania: prof. dr hab. Leszek Kordas
Wykaz osób otrzymujących stypendia w ramach „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia
naukowe dla doktorantów” - Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie
8.2.2
Lp.
Osoba realizująca
badania
Temat pracy badawczej
1.
Daria Gąbka
Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska odpadów
komunalnych.
2.
Karolina Kocan
Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w
perspektywie ich biologicznej rekultywacji.
3.
Maria Andrzejczak
Właściwości i stan przeobrażenia gleb bagiennych i pobagiennych obiektu
Trzcińskie Mokradła.
4.
Karolina Walenczak
Charakterystyka gleb centralnej i wschodniej części Wrocławia
5.
Anna Jama
Wpływ komunalnych osadów ściekowych na rozwój i plonowanie wierzby
krzewiastej (Salix viminalis).
6.
Joanna Góra
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i plonowanie
miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus, Greek et Deu).
7.
Natalia Kazimierska
Wartość użytkowa mieszanek traw gazonowych przeznaczonych na boiska
piłkarskie.
49
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
8.
Marta Czaplicka
Wpływ podkładki, korony rozpinanej oraz żywych ściółek na wzrost,
plonowanie i jakość owocu kilku odmian gruszy.
9.
Leokadia WojtalaŁozowska
Wpływ wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych na poprawę
produkcyjności pszenicy ozimej uprawianej po sobie.
10.
Agnieszka Medyńska
Rola próchnicy leśnej w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych
gruntach porolnych w zasiągu oddziaływania przemysłu miedziowego.
11.
Bernadeta Strochalska Produkcja buraka cukrowego w różnych systemach uprawy konserwujacej.
12.
Jarosław
Waroszewski
Związki między seriami pokryw stokowych a morfologią i właściwościami gleb
Sudetów.
13.
Ewa Sylwia Aplas
Identyfikacjia i lokalizacja na chromosomach żyta markerów molekularnych
oraz loci cech ilościowych
14.
Roman Pieprzka
Skład mineralogicznych i właściwości gleb wytworzonych z różnych skał
macierzystych na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych
15.
Justyna Karolina
Sołtysiak
Właściwości biologiczne i ekologiczne inwazyjnych chwastów w rodzaju
rdestowiec (Fallopia spp.) w warunkach miejskich na przykładzie Wrocławia
Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową oraz z dotacji na BW
Projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową
Liczba realizowanych
tematów badawczych
121
Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – granty wewnętrzne
1
Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – prace promocyjne
67
Projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Przemiany związków próchnicznych w glebach różnych ekosystemów lądowych
Dynamika procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach biogeoekologicznych Degradacja
środowiska glebowego pod wpływem oddziaływania przemysłu
Kształtowanie cech techniczno-eksploatacyjnych wybranych maszyn rolniczych;
Badania wpływu zakłóceń występujących podczas pracy dojarki rurociągowej na jakość doju;
Modelowanie zmiany stanów materiałów roślinnych;
Badanie właściwości mechanicznych płyt pilśniowych zawierających dodatek słomy;
Badania właściwości elektrycznych surowców rolniczych i produktów spożywczych;
Badania taksonomiczno-florystyczne w oparciu o analizy morfologiczne i metody molekularne wybranych
grup cyanobakterii, glonów, mchów, paproci oraz roślin naczyniowych.
Badania nad aktualnym stanem, dynamiką przemian i przyczynami ubożenia różnorodności biologicznej
różnych grup roślin wybranych ekosystemów Dolnego Śląska.
Paleofitosocjologiczne i współczesne przemiany szaty roślinnej górskich i niżowych ekosystemow
torfowiskowych Polski.
Wpływ globalnych zmian klimatycznych na przemiany i funkcjonowanie lądowych ekosystemów Arktyki
na przykładzie Archipelagu Svalbard.
Analiza oddziaływań instrumentów WPR na rolnictwo i obszary wiejskie
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
Zrównoważony rozwój terenów górskich
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działalności rolniczej i
ekologizacja rolnictwa dolnośląskiego
Uwarunkowania specjalizacji wewnątrzregionalnej rolnictwa i obszarów wiejskich Przekształcenia
strukturalne i własnościowe w sektorze gospodarki żywnościowej na Dolnym Śląsku
Procesy integracyjne w rolnictwie
Strategie firm na rynkach międzynarodowych
50
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
19. Badania preferencji konsumentów produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w Polsce i
wybranych krajach UE
20. Wpływ przedsiębiorczości pozarolniczej, w tym turystyki na rozwój obszarów wiejskich
21. Badania konkurencyjności gospodarstwa , w tym gospodarstw branży ogrodniczej
22. Znaczenie doradztwa rolniczego w rozwoju rolnictwa i wsi
23. Wpływ mechanizacji gospodarstwa rolnych na ich konkurencyjność
24. Problemy rachunkowości
25. Badania wpływu niejonowych surfaktantów na przejścia fazowe błon modelowych w zależności od składu
lipidowego błony i struktury związków.
26. Badania oddziaływań związków aktywnych biologicznie z błonami liposomowymi.
27. Badania aktywności przeciwutleniającej czwartorzędowych soli amoniowych w odniesieniu do błony
biologicznej.
28. Badania nad wpływem związków organicznych cyny o właściwościach cytostatycznych na lipidowe błony
modelowe.
29. Badania procesu micelizacji niejonowych surfaktantów cukrowych.
30. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji linii czystych, izogenicznych i
odmian pszenic,
31. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji linii wsobnych i populacji żyta,
32. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji roboczej materiałów wyjściowych
w hodowli wiesiołka,
33. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji materiałów genetycznych łubinu
andyjskiego,
34. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i charakterystyka kolekcji uprawnych form gatunku
Lupinus augustifolius,
35. Wytwarzanie materiałów do badań genetycznych i prowadzenie kolekcji materiałów wyjściowych
topinamburu.
36. Ocena produkcyjności runi łąkowej.
37. Możliwości wykorzystania traw do zabudowy biologicznej oraz rekultywacji w warunkach klimatyczno –
glebowych Dolnego Śląska.
38. Ocena bonitacyjna nawierzchni trawnikowych miasta Wrocławia.
39. Koncepcja i projekt ogrodu dydaktycznego RZD Swojec.
40. Ocena dendrologiczna parków wiejskich na Dolnym Śląsku.
41. Waloryzacja krajobrazowa różnych zbiorowisk roślinnych.
42. Wpływ warunków inwazyjnych drzew na strukturę drzewostanu parków wiejskich na
Dolnym Śląsku.
43. Szkodliwość i zwalczanie omacnicy prosowianki na kukurydzy nasiennej w woj. opolskim.
44. Monitoring występowania inwazyjnej biedronki Harmonia axyridis
45. Owady pożyteczne i szkodliwe występujące na nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L.) w okolicach
Wrocławia
46. Aktywność dobowa wybranych gatunków chrząszczy w uprawie rzepaku ozimego
47. Wpływ niekonwencjonalnych polepszaczy glebowych na występowanie mezofauny
48. Roślinożerna entomofauna wybranych roślin zielarskich
49. Trzmiele (Bombus sp.) i ich wiosenna taśma pokarmowa we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym
50. Wpływ różnych form i dawek nawozu siarkowego na zdrowotność rzepaku ozimego.
51. Wpływ długości okresu przechowywania ziarna na skład zbiorowisk grzybów.
52. Badanie zdrowotności żyta w zależności od sposobu uprawy roli.
53. Badania zdrowotności żyta hybrydowego w zależności od gęstości siewu
54. Badania zdrowotności odmian jęczmienia ozimego uprawianego w systemie PDO
55. Badania zdrowotności wielogatunkowych mieszanek zbóż
56. Wpływ nawożenia azotowego na zdrowotność mieszanek wieloskładnikowych
57. Badania zdrowotności żyta w zależności od sposobu uprawy roli i zastosowania herbicydów
58. Zdrowotność ziarna kukurydzy w zależności od sposobu uprawy roli
59. Wpływ biostymulatorów Hergit i Sungreen na zdrowotność rzepaku ozimego
60. Badanie zdrowotności ziarna 10 odmian pszenicy ozimej
61. Wpływ zapraw nasiennych na zdrowotność buraka cukrowego
62. Wpływ trzyletniego okresu przechowywania na zbiorowiska grzybów występujące na ziarnie pszenicy jarej
63. Wpływ nawożenia azotem na skład zbiorowisk grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej Echinacea purpura
(L.) Moench
64. Badania grzybów z rodzaju Gymnosporangium na Sorbus aucuparia L. oraz zasięgu ich występowania na
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
65. Wzajemne oddziaływanie drobnoustroje saprofityczne – drobnoustroje fitopatogeniczne – rośliny
66. Kształtowanie agroekosystemów
51
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Nowe technologie uprawy roli i roślin
Biologia, ekologia i zwalczanie chwastów
Agrotechniczne sposoby regradacji gleb
Kompleksowe opracowanie technologii produkcji warzyw w uprawie polowej i szklarniowej z
przeznaczeniem na zbiór w różnych porach uwzględniające optymalizację nawożenia, różne metody
produkcji rozsady, terminy oraz sposoby sadzenia i rozstawy, stosowanie okryć płaskich, odmiany i
terminy zbioru.
Opracowanie kompleksowych technologii produkcji roślin przyprawowych i zielarskich z uwzględnieniem
dawki, formy, sposobu nawożenia i wybranych zabiegów agrotechnicznych.
Ocena plonowania, wartości odżywczej i stanu odżywienia wybranych gatunków warzyw i roślin
ozdobnych przy uwzględnieniu dawek, sposobów nawożenia, form nawozów oraz terminów ich
stosowania.
Ocena sposobów oddziaływania na plonowanie i jakość owoców wybranych roślin sadowniczych poprzez
zastosowanie nowych odmian, podkładek, sposobów sadzenia i prowadzenia drzew, ze szczególnym
uwzględnieniem metod ograniczających stosowanie środków chemicznych.
Zastosowanie regulatorów wzrostu w produkcji roślin ozdobnych
Ocena przydatności wybranych taksonów roślin ozdobnych w różnych systemach uprawy do stosowania na
terenach zieleni
Ocena jakości plonu trzech odmian ziemniaka przy dwóch technologiach uprawy.
Ocena plonowania dziewiętnastu odmian średniowczesnych kukurydzy w systemie PDO.
Ocena plonowania odmian rzepaku ozimego w systemie PDO.
Ocena wartości nawozowej resztek pozbiorowych zróżnicowanych odmian grochu.
Ocena współrzędnej uprawy łubinu wąskolistnego z pszenżytem jarym.
Plonowanie dwóch odmian żyta mieszańcowego w zależności od gęstości siewu.
Porównanie plonowania kilku odmian ziemniaka w reprodukcji nasiennej o różnej odporności na choroby
wirusowe.
Porównanie plonowania ziemniaka z Lesotho z odmianami krajowymi przy różnych poziomach nawożenia
NPK.
Porównanie wartości browarnej dwóch odmian jęczmienia jarego przy zróżnicowanym nawożeniu azotem.
Reakcja gorczycy białej na zróżnicowane nawożenie siarką.
Reakcja rzepaku ozimego na stosowanie biostymulatorów Hergit i Sunagreen.
Rozwój i plonowanie wierzby krzewiastej w warunkach podgórskich.
Wartość gospodarcza kilku odmian jęczmienia ozimego w zależności intensywności uprawy
Wpływ aplikacji biostymulatora Asahi SL na rozwój i plonowanie gorczycy białej.
Wpływ atraktanta Pollinus na plon i jakość nasion rzepaku ozimego.
Wpływ biologicznych zapraw nasiennych na zdrowotność i plonowanie trzech odmian ziemniaka.
Wpływ biostymulatora Sunagreen na rozwój i plonowanie jęczmienia jarego browarnego.
Wpływ głębokości siewu i nawożenia azotem na cechy jakościowe plonu pszenicy twardej ozimej.
Wpływ nawożenia borem i siarką na wartość siewną i zawartość tłuszczu w nasionach trzech odmian
rzepaku jarego.
Wpływ nawożenia wierzby krzewiastej komunalnym osadem ściekowym na plonowanie i zawartość w
biomasie makroelementów.
Wpływ nawożenia wierzby krzewiastej komunalnym osadem ściekowym na zawartość w biomasie metali
ciężkich.
Wpływ różnych form nawozów siarkowych na plonowanie rzepaku ozimego.
Wpływ sposobu uprawy i przygotowania sadzeniaków na plon i jego strukturę dwóch bardzo wczesnych
odmian ziemniaka.
Wpływ terminu i sposobu zbioru oraz nawożenia azotem i siarką na wartość siewną i zawartość tłuszczu w
nasionach lnu oleistego (linum usitatissimum L.).
Wpływ uproszczeń w uprawie pożniwnej gleby na wysokość plonu pszenicy uprawianej po rzepaku
ozimym.
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na rozwój i plonowanie dwóch odmian grochu siewnego.
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, borem i siarką na rozwój i plonowanie trzech odmian rzepaku
jarego.
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, siarką, borem na wartość siewną i zawartość tłuszczu w
nasionach lnu oleistego (Linum usitatissimum L.).
Wpływ zróżnicowanych dawek siarki na wysokość i jakość plonu nasion trzech odmian rzepaku ozimego.
Wpływ zróżnicowanych warunków siedliskowych na niektóre wyróżniki jakościowe ziarna odmian
pszenicy ozimej z roku 2009.
Wpływ zróżnicowanych warunków siedliskowych na niektóre wyróżniki jakościowe ziarna odmian
pszenicy jarej z roku 2009.
52
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
107. Wpływ zróżnicowanych warunków siedliskowych na plonowanie zbóż jarych na Dolnym Śląsku w roku
2009.
108. Wpływ zróżnicowanych warunków siedliskowych na plonowanie zbóż ozimych na Dolnym Śląsku w roku
2009.
109. Współdziałanie wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie roślin oraz wybrane
elementy żyzności gleb z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
110. Badania nad wyłonieniem optymalnej metody oceny potrzeb nawożenia mikroelementami
111. Badania nad określeniem progu toksyczności niektórych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Cd, Pb) dla
roślin, z uwzględnieniem ich form występowania w glebach oraz gatunków uprawianych roślin. Ocena
możliwości ograniczania dostępności tych metali dla roślin.
112. Badania nad możliwością rolniczego lub przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych
komunalnych i przemysłowych.
113. Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia roślin w niektóre
mikroskładniki.
114. Stosowanie preparatów pochodzenia organicznego do ograniczenia fitotoksyczności metali ciężkich.
115. Badania nad ustaleniem krytycznych koncentracji Mn i Co w roślinach strączkowych uprawianych na
glebach lekkich i bardzo lekkich.
116. Wpływ nawożenia siarką na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb.
117. Wpływ gospodarowania ekologicznego na jakość produkowanej żywności i środowisko glebowe.
118. Wpływ zróżnicowanego nawożenia użytków zielonych sodem i potasem na plonowanie i równowagę
jonową w roślinach
119. Reakcje roślin na czynniki stresowe: stres pokarmowy - deficyt składników pokarmowych, stres solny;
metale ciężkie - ołów, kadm, miedź; herbicydy
120. Zastosowanie testów wzrostowych w ocenie fitotoksyczności ksenobiotyków
121. Procesy fizjologiczne w roślinach pszenżyta uprawianego w monokulturze i w płodozmianie.
Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – granty wewnętrzne
Numer umowy: 301/GW/09 (Międzywadziałowy Instytut Nauk Przyrodniczych)
Temat: Badania nowo zsyntetyzowanych surfaktantów cukrowych w aspekcie ich zastosowania do przenoszenia
DNA do komórek
Kierownik: dr Hanna Pruchnik
Okres umowy: 20.07.2009 - 31.12.2009
Kwota w PLN: 3 000
Projekty badawcze finansowane z dotacji na badania własne – prace promocyjne
1.
Temat: Badania nad dynamiką wybranych właściwości gleb leśnych i użytkowanych rolniczo na terenie
Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy
Kierownik: dr inż. Dorota Kawałko
Kwota w PLN: 3 993,92
2.
Temat: Glebowo-siedliskowe uwarunkowania występowania buczyn na Dolnym Śląsku
Kierownik: dr inż. Bernard Gałka
Kwota w PLN: 3 993,92
3.
Temat: Tworzenie się minerałów wermikulitowych w wyniku wietrzenia mik, pod wpływem procesów
glebowych zachodzących w warunkach gleb górskich
Kierownik: dr inż. Paweł Jezierski
Kwota w PLN: 3 993,92
4.
Temat: Właściwości i stan przeobrażenia gleb bagiennych i pobagiennych obiektu Trzcińskie Mokradła
Kierownik: mgr inż. Maria Andrzejczak
Kwota w PLN: 2 662,61
5.
Temat: Właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z wybranych skał zasadowych Dolnego Śląska
Kierownik: mgr inż. Wojciech Łobczowski
Kwota w PLN: 2 662,61
6.
Temat: Rola próchnic leśnych w obiegu pierwiastków śladowych w zadrzewionych glebach porolnych w
zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego
Kierownik: mgr inż. Agnieszka Medyńska
53
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Kwota w PLN: 2 662,61
7.
Temat: Związki genetyczne miedzy seriami pokryw stokowych, a budowa i właściwościami gleb górskich
na przykładzie Sudetów
Kierownik: mgr inż. Jarosław Waroszewski
Kwota w PLN: 2 662,61
8.
Temat: Właściwości minerałów ilastych tworzących się w glebach różnych jednostek taksonomicznych
Kierownik: mgr inż. Roman Pieprzka
Kwota w PLN: 2 662,61
9.
Temat: Charakterystyka gleb aglomeracji miejskiej Wrocławia
Kierownik: mgr inż. Karolina Walenczak
Kwota w PLN: 2 662,61
10. Temat: Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność arsenu w glebach zanieczyszczonych w perspektywie ich
biologicznej rekultywacji
Kierownik: mgr inż. Karolina Lewińska (Kocan))
Kwota w PLN: 2 662,61
11. Temat: Środowisko glebowe w obszarze Elektrowni Bełchatów
Kierownik: mgr inż. Marta Gwiżdż
Kwota w PLN: 2 662,61
12. Temat: Ocena właściwości trakcyjnych nietypowych podłoży rolniczych
Kierownik: dr inż. Jarosław Czarnecki
Kwota w PLN: 3 993,92
13. Temat: Analiza własności trakcyjnych agregatów ciągnikowych w uproszczonych technologiach uprawy
Kierownik: dr inż. Krzysztof Pieczarka
Kwota w PLN: 3 993,92
14. Temat: Żywotność drożdży Saccharomyces cerevisiae w czasie suszenia mikrofalowego pod obniżonym
ciśnieniem
Kierownik: dr inż. Marta Pasławska
Kwota w PLN: 3 993,92
15. Temat: Suszenie wybranych surowców stosowanych w produkcji żywności funkcjonalnej; surma
Kierownik: dr inż. Mariusz Surma
Kwota w PLN: 3 993,92
16. Temat: Wpływ metody i parametrów suszenia na jakość suszu z warzyw
Kierownik: dr inż. Klaudiusz Jałoszyński
Kwota w PLN: 3 993,92
17. Temat: Analiza przydatności wybranych substratów pochodzenia rolniczego i przemysłowego do
pozyskiwania biogazu na przykładzie powiatu rolniczego
Kierownik: mgr inż. Małgorzata Fugol
Kwota w PLN: 2 662,61
18. Temat: Analiza stopnia wykorzystania mocy silnika w aspekcie zmian właściwości trakcyjnych pojazdu
Kierownik: mgr inż. Matrek Brennensthul
Kwota w PLN: 2 662,61
19. Temat: Badania procesu rozpylania i nanoszenia cieczy roboczej
Kierownik: mgr inż. Gracjan Rojek
Kwota w PLN: 2 662,61
20. Temat: Zmienność genetyczna wybranych gatunków z Dactylorhiza Necker et Nevski
Kierownik: dr inż. Joanna Pokorny
Kwota w PLN: 3 993,92
54
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
21. Temat: Ekologia czosnku syberyjskiego
Karkonoszach
Kierownik: mgr inż. Dagmara Ławik
Kwota w PLN: bez finansowania
Allium schoenoprasum L.
subsp. sibiricum Hartm.
w
22. Temat: Ocena degradacji torfowisk na podstawie analizy makroszczątków roślinnych oraz zawartości
wybranych pierwiastków w torfie
Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk
Kwota w PLN: 2 662,61
23. Temat: Właściwości biologiczne i ekologiczne inwazyjnych chwastów z rodzaju rdestowiec (Fallopia spp.)
w warunkach miejskich na przykładzie Wrocławia
Kierownik: mgr inż. Justyna Sołtysiak
Kwota w PLN: 2 662,61
24. Temat: Wpływ czynników siedliskowych na zmienność zbiorowisk łąkowych Sudetów Zachodnich
Kierownik: mgr inż. Katarzyna Misztak
Kwota w PLN: 2 662,61
25. Temat: Strategie mechanizacyjne dla indywidualnych gospodarstw rolnych Dolnego Śląska
Kierownik: dr inż. Tomasz Szuk
Kwota w PLN: 3 993,92
26. Temat: Ochronna rola ekstraktów polifenolowych i flawonoidów przed utlenianiem liposomów
fosfolipidowych jako potencjalnych nośników tych substancji
Kierownik: mgr inż. Pyrkosz-Biardzka Katarzyna
Kwota w PLN: 2 662,61
27. Temat: Oddziaływanie ekstraktów owocowych oraz zawartych w nich substancji polifenolowych z
naturalną i modelową błoną biologiczną
Kierownik: dr inż. Bonarska-Kujawa Dorota
Kwota w PLN: 3 993,92
28. Temat: Charakterystyka procesu kondensacji DNA z wykorzystaniem Fluorescencyjnej Spektroskopii
Korelacyjnej (FCS)
Kierownik: dr Kral Teresa
Kwota w PLN: 3 993,92
29. Temat: Oddziaływanie związków biologicznie czynnych z błonami modelowymi
Kierownik: dr Pruchnik Hanna
Kwota w PLN: 3 993,92
30. Temat: Identyfikacja i lokalizacja na chromosomach żyta markerów molekularnych i loci cech ilościowych
Kierownik: mgr inż. Ewa Aplas
Kwota w PLN: 2 662,61
31. Temat: Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.) – ocena wybranych cech i zdolności do androgenezy
w kulturze in vitro
Kierownik: mgr inż. Kamila Kozak
Kwota w PLN: bez finansowania
32. Temat: Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna mieszańców i ich form rodzicielskich – Lupinus
mutabilis i L. albus sensu lato
Kierownik: mgr Marek Zoga
Kwota w PLN: 2 662,61
33. Temat: Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) u żyta (Secale
cereale)
Kierownik: mgr Andrzej Jurkowski
Kwota w PLN: 2 662,61
55
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
34. Temat: Identyfikacja mutantów łubinu indyjskiego, otrzymanych na drodze metagenezy chemicznej jak i
fizycznej dzięki metodzie TILLING
Kierownik: mgr Marta Zuber
Kwota w PLN: bez finansowania
35. Temat: Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska
odpadów komunalnych
Kierownik: mgr inż. Daria Gąbka
Kwota w PLN: 2 662,61
36. Temat: Charakterystyka morfologii i fenologii oraz preferencji siedliskowych taksonów rodzaju Solidago
na terenie Śląska dolnego i opolskiego
Kierownik: dr inż. Magdalena Szymura
Kwota w PLN: 3 993,92
37. Temat: Wartość użytkowa mieszanek traw gazonowych przeznaczonych na boiska piłkarskie. kazimierska
Kierownik: mgr inż. Natalia Kazimierska
Kwota w PLN: 2 662,61
38. Temat: Wpływ intensywności użytkowania pastwisk górskich na faunę stawonogów naziemnych
Kierownik: mgr inż. Karolina Pastuszko
Kwota w PLN: bez finansowania
39. Temat: Znaczenie chrząszczy z rodzin kusakowatych (Staphylinidae) i omomiłkowatych (Cautharidae) oraz
agrobiotycznych pająków (Arancae) w integrowanej ochronie rzepaku
Kierownik: mgr inż. Paweł Mederski
Kwota w PLN: bez finansowania
40. Temat: Udział owadów szkodliwych w aktywnym rozprzestrzenianiu chorób grzybowych upraw rzepaku
ozimego
Kierownik: mgr inż. Magdalena Podralska
Kwota w PLN: 2 662,61
41. Temat: Badania zdrowotności buraka cukrowego w zależności od sposobu uprawy
Kierownik: mgr inż. Maciej Łobczowski
Kwota w PLN: 2 662,61
42. Temat: Wpływ warunków atmosferycznych na porażenie ziarna pszenicy jarej przez grzyby z rodzaju
Fusarium i tworzenie przez nie toksyn
Kierownik: dr inż. Ewa Moszczyńska
Kwota w PLN: bez finansowania
43. Temat: Występowanie endosymbiotycznych bakterii z rodziny Lactobaciliacea w tkankach kukurydzy
Kierownik: mgr Katarzyna Zemsta
Kwota w PLN: 2 662,61
44. Temat: Wpływ czynników regenerujących glebę na zmiany środowiska glebowego i rozwój pszenżyta
jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze
Kierownik: mgr inż. Tomasz Miszkieło
Kwota w PLN: 2 662,61
45. Temat: Wpływ wybranych proekologicznych zabiegów agrotechnicznych na poprawę produkcyjności
pszenicy ozimej uprawianej po sobie
Kierownik: mgr inż. Leokadia Wojtala
Kwota w PLN: 2 662,61
46. Temat: Produkcja buraka cukrowego w różnych systemach uprawy konserwującej
Kierownik: mgr inż. Bernadeta Strochalska
Kwota w PLN: 2 662,61
56
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
47. Temat: Znaczenie biologicznej aktywizacji gleby w ograniczeniu negatywnych skutków uprawy pszenżyta
ozimego w monokulturze
Kierownik: mgr inż. Michał Paluch
Kwota w PLN: 2 662,61
48. Temat: Wpływ zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów na wzrost i plonowanie pszenicy jarej
Kierownik: mgr inż. Urszula Zbroszczyk
Kwota w PLN: 2 662,61
49. Temat: Zastosowanie roślin okrywowych w rzędach drzew jabłoni jako alternatywny sposób pielęgnacji
gleby w stosunku do ugoru herbicydowego
Kierownik: dr inż. Maria Licznar-Małańczuk
Kwota w PLN: 3 993,92
50. Temat: Wpływ podkładki i metod produkcji materiału szkółkarskiego na wiek i jakość uzyskanych
drzewek oraz ich owocowanie po posadzeniu do sadu
Kierownik: dr inż. Ewelina Gudarowska
Kwota w PLN: 3 993,92
51. Temat: Przydatność włókna drzewnego jako podłoża do uprawy pomidora szklarniowego
Kierownik: dr inż. Piotr Chohura
Kwota w PLN: 3 993,92
52. Temat: Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na przebieg wzrostu, plon i jakość rabarbaru
Kierownik: dr inż. Jan Krężel
Kwota w PLN: bez finansowania
53. Temat: Anatomicze aspekty rozmnażania roślin z rzędu mirtowców (Myrtales) za pomocą sadzonek
Kierownik: dr inż. Katarzyna Wróblewska
Kwota w PLN: 3 993,92
54. Temat: Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska
Kierownik: dr inż. Regina Dębicz
Kwota w PLN: 3 993,92
55. Temat: Synantropizacja taksonów drzew północnoamerykańskich w ekosystemie miejskim Wrocławia
Kierownik: dr inż. Przemysław Bąbelewski
Kwota w PLN: 3 993,92
56. Temat: Badania nad udoskonaleniem technologii uprawy drzew jabłoni sadzonych w redliny
Kierownik: mgr inż. Dariusz Dereń
Kwota w PLN: 2 662,61
57. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną endywii
(Cichorium endivia L.)
Kierownik: mgr inż. Cecylia Uklańska
Kwota w PLN: 2 662,61
58. Temat: Wpływ podkładki , korony rozpinanej oraz żywych ściółek na wzrost,
owoców kilku odmian gruszy
Kierownik: mgr inż. Marta Czaplicka
Kwota w PLN: 2 662,61
plonowanie i jakość
59. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość bilogiczna cykorii
liściowej typu radicchio( Cichorium intybus var. foliosum Bisch)
Kierownik: mgr inż. Anna Kuś
Kwota w PLN: 2 662,61
60. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość bilogiczna kopru
ogrodowego( Anethunu graredeus L.)
Kierownik: mgr inż. Kamil Kędra
Kwota w PLN: 2 662,61
57
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
61. Temat: Wpływ terminu zbioru oraz nawożenia azotem, makro i mikroelementami na wysokość i jakość
plonu oraz skład chemiczny uzyskanego siemienia lnianego
Kierownik: dr inż. Anna Wondołowska – Grabowska
Kwota w PLN: 3 993,92
62. Temat: Uprawa współrzędna kukurydzy z łubinem żółtym i fasolą wielokwiatową na dwóch typach gleb
Kierownik: mgr inż. Agata Liszka-Podkowa
Kwota w PLN: 2 662,61
63. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego
Kierownik: mgr inż. Joanna Góra
Kwota w PLN: 2 662,61
64. Temat: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i plonowanie gorczycy białej
Kierownik: mgr inż. Magdalena Serafin - Andrzejewska
Kwota w PLN: 2 662,61
65. Temat: Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plonowanie i skład chemiczny wybranych klonów
wierzby krzaczastej
Kierownik: mgr inż. Anna Jama
Kwota w PLN: 2 662,61
66. Temat: Uprawa współrzędna łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) i pszenżyta jarego (x
Triticosecale Wittm.) w ujęciu agrotechnicznym
Kierownik: mgr inż. Marta Ćwiertniewska
Kwota w PLN: 2 662,61
67. Temat: Wpływ nawożenia selenem na jego zawartość w kukurydzy
Kierownik : mgr inż. Aldona Zimoch
Kwota w PLN: 2 662,61
Dane o wdrożeniach i patentach
1.
2.
3.
Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej za granicą; Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej za granicą na wynalazki, które zostały
zastosowane; Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej: 1

Czachor G., Patent na wynalazek pt.: Przyrząd do pomiaru odkształceń próbek, zwłaszcza
materiałów o budowie komórkowej, nr rej. P-378593,
4.
Liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce naukowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej, które zostały zastosowane; Liczba i wykaz patentów udzielonych podmiotowi gospodarczemu na wynalazki, które zostały
zastosowane, a ich twórcami są pracownicy jednostki naukowej; Liczba i wykaz umów o wspólności patentu jednostki naukowej z podmiotem gospodarczym;
Liczba i wykaz zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: 2
5.
6.
7.


Pietr S.J., Lewicka T., Urban J., Magnucka E.G., Kołacz R., Dobrzański Z., Korczyński M.,
Opaliński S. Preparat mineralno-bakteryjny i sposób jego otrzymywania, nr P-387418.
Peroń St., Surma M., Sposób suszenia pyłku kwiatowego, zwłaszcza obnóży pyłkowych – nr P389851
Liczba i wykaz dokonanych za granicą zgłoszeń wynalazków; Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe; Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe, które zostały zastosowane; Liczba i wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych; Liczba i wykaz praw z rejestracji wzorów przemysłowych udzielonych przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej; 13. Liczba i wykaz zgłoszeń wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
8.
9.
10.
11.
12.
58
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
14. Liczba i wykaz praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, innych niż prawa autorskie, które zostały
udzielone jednostce naukowej za granicą; 15. Liczba i wykaz dokonanych za granicą zgłoszeń wzorów przemysłowych; 16. Liczba i wykaz innych niż prawa autorskie praw wyłącznych do wzorów przemysłowych, które zostały
zastosowane; 17. Liczba i wykaz wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, które uzyskały ochronę i
zostały wystawione na krajowych lub międzynarodowych wystawach i targach; 18. Liczba i wykaz przysługujących praw autorskich do utworu będącego wynikiem działalności twórczej o
indywidualnym charakterze (w szczególności w zakresie architektury, urbanistyki, wzornictwa
przemysłowego oraz sztuki); 19. Liczba i wykaz opracowanych i wprowadzonych nowych międzynarodowych procedur postępowania
(np. terapeutycznego, leczniczego, hodowlanego, technologicznego);
20. Liczba i wykaz nowych produktów, dla których uzyskano certyfikaty jakościowe w uprawnionych
jednostkach; 21. Liczba i wykaz nowych produktów wprowadzonych do obrotu handlowego, dla których uzyskano
certyfikat zgodności z CE lub PN; 22. Liczba i wykaz nowych technologii, dla których uzyskano standardy BAT (Najlepsza Dostępna
Technika); 23. Liczba i wykaz sprzedanych licencji, know-how itp.; Wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników badań naukowych i prac
rozwojowych prowadzonych w jednostce
Forma prawna
Opis efektów
przekazania wyników
praktycznych,
Nazwa jednostki
prac B+R
gospodarczych lub
Lp.
wdrażającej wyniki
(umowa sprzedaży, o
Tytuł przedsięwzięcia
społecznych
prac B+R
realizację projektu
uzyskanych poza
celowego, przekazania,
jednostką
użyczenia)
1
2
3
4
5
1.
Wpływ różnych sposobów
Opracowanie
Rolniczy Zakład
wyniki mogą
zagospodarowania
wyników badań w
Doświadczalny UP (pola posłużyć uściśleniu
ścierniska na zmiany
formie raportu,
produkcyjne)
zaleceń
siedliskowe i
publikacji i
agrotechnicznych
produkcyjność pszenżyta
prezentacji na
ozimego w monokulturze
konferencjach
2.
Wpływ różnych sposobów
polowego
zagospodarowania liści
buraka cukrowego
Opracowanie
wyników badań w
formie raportu,
publikacji i
prezentacji na
konferencjach
Rolniczy Zakład
Doświadczalny UP (pola
produkcyjne)
wyniki mogą
posłużyć uściśleniu
zaleceń
agrotechnicznych
Międzynarodowe programy naukowe
1. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) kontraktów w ramach projektów lub akcji Programu
Ramowego UE, realizowanych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla
których jest ona podstawowym miejscem pracy: 1
Numer umowy: PERG05-GA-2009-248080, Grant w ramach 7.Programu Ramowego, Program Szczegółowy
„Ludzie” – Marie Curie,
Temat: The role and functioning of the PTOX in stress tolerance in extremophile Thellungiella halophila.
(realizowany w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Katedra Żywienia Roślin)
Kierownik: dr Piotr Stępień
Okres umowy: 01.11.2009-31.10.2012.
2. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) realizowanych przez jednostkę kontraktów na
koordynowanie projektów w Programie Ramowym UE;
3. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) realizowanych przez jednostkę kontraktów w ramach
innych programów UE: 1
59
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Numer umowy: MEIF-CT-2006-040053 Grant Unii Europejskiej, Marie Curie EIF,
Temat: Proteomics of plant responses to salt stress (Grant Unii Europejskiej, Marie Curie EIF realizowany w
University of Manchester, Faculty of Life Sciences, Manchester)
Kierownik: dr Piotr Stępień
Okres umowy: 01.03.2007-28.02.2009.
4. Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) realizowanych przez jednostkę kontraktów w ramach
programów spoza UE;
5. Liczba i wykaz koordynowanych lub kierowanych przez pracowników jednostki Programów Ramowych;
Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę
(Podać nazwę placówki, kraj, okres trwania umowy, liczba wyjazdów, wspólne osiągnięcia)
 Dwustronna wzajemna wymiana materiałów genetycznych z rodzaju Lupinus. Porozumienie podpisane
pomiędzy Katedrą Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a
Departamentem Rolniczym w Zachodniej Australii (DAWA) w Perth – Bilateral Lupin Genetic Material
Transfer Agreement. Porozumienie zawarto w 2003 roku na okres 10 lat. Wymiana doświadczeń i
prowadzenie wspólnie oceny mieszańców międzygatunkowych
Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych
1.
2.
3.
Liczba sieci naukowych w których uczestniczy jednostka: 2
Opis specjalności naukowej sieci;
Wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową;
Nazwa sieci i opis
specjalności
naukowej sieci
Scientific Network
AGRORISKS
eliminowanie
rolniczych zagrożeń
zdrowia konsorcjów
środowiska
AgEngPol
rozwój
zrównoważonego
rolnictwa, przemysłu
rolno-spożywczego,
konsorcjów
obszarów wiejskich
Jednostki naukowe tworzące sieć
1.University of Agricultural Sciences Vienna, Austria
2. Catholic University Leuven Belgium
3. South-Western University”Neofit Rilsky” Bulgaria
3. Estonian Agricultural University Tartu, Estonia
4. Institut of Agricultural a. Environmental Engineering, Wageningen, Holandia
5. Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Litwa
6. Institute of Agricultural Engineering, Bornim, Niemcy
7. North-West Research Institute of Agricultural Engineering a. Electrification, St.
Petersburg, Rosja
8. Scottish Agricultural College, Ayr,
9. Swedish University of Agricultural Science, Alnarp, Szwecja
10. Ukrainian Research Institute on testing a. Forecasting of machinery a. technologies
for Agricultural Protection, Kiev, Ukraina
11. Akademia Rolnicza w Lublinie
12. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Agroinżynierii
13.Akademia Rolnicza w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Instytut Technologii
Miesa,
14. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Inżynierii Rolniczej,
15. Instytut Weterynarii w Puławach,
16. Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy,
17. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Poznań
18. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa,
19. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa i Inzynierii Środowiska,
19. Instytut Zootechniki, Kraków
20.Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
8. Politechnika Koszalińska
60
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
9. Politechnika Opolska
10. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w
Lublinie
11. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
12. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
13. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
4.
5.
6.
7.
Liczba konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa: 1
Nazwa konsorcjum;
Zakres działania konsorcjum;
Wykaz jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjum;
Nazwa konsorcjum i zakres
działania konsorcjum
Konsorcjum Polski Synchrotron
Koordynacja działań przy
utworzeniu pierwszego w Polsce
centrum naukowego (Narodowe
Centrum Promieniowania
Synchrotronowego) wokół dużego
urządzenia badawczego –
synchrotronu.
Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum
1. Politechnika Warszawska
2. Instytut Fizyki PAN w Warszawie
3. Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
5. Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
6. Instytut Energii Atomowej – Świerk
7. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
8. Instytut Tele- i Radio-techniczny w Warszawie
9. Instytut Problemów Jądrowych – Świerk
10. Uniwersytet Jagielloński
11. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
12. Politechnika Krakowska
13. Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
14. Akademia Pedagogiczna w Krakowie
15. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
16. Uniwersytet Wrocławski
17. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
18. Akademia Medyczna we Wrocławiu
19. Uniwersytet Śląski w Katowicach
20. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
21. Politechnika Rzeszowska
22. Uniwersytet Rzeszowski
23. Politechnika Szczecińska
24. Uniwersytet Szczeciński
25. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
26. Katolicki Uniwersytet Lubelski
27. Politechnika Lubelska
28. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
29. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
30. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
31. Politechnika Gdańska
32. Uniwersytet Gdański
33. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
34. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach
35. Uniwersytet w Białymstoku
36. Akademia Podlaska w Siedlcach
61
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Członkostwo z wyboru w międzynarodowych organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych
czasopism naukowych o zasięgu światowym
Rodzaj organizacji
/PAN, PAU,
Rok
międzynarodowa
Lp. Nazwisko i imię
Nazwa organizacji/czasopisma
wyboru
organizacja naukowa,
inne/
1. Karczewska Anna
ISEB (International Symposia on Environmental
międzynarodowa
Biogeochemistry – członek Komietu
organizacja naukowa 2009
Międzynarodowego (International Committee)
2. Kołota Eugeniusz
International Society for Horticultural Science
międzynarodowa
Production of Vegetables
organizacja naukowa 1986
3.
Kołota Eugeniusz
Working Group of ISHS: Timing of Field
międzynarodowa
organizacja naukowa
1993
4.
Kołota Eugeniusz
Working Group of ISHS: Vegetable Nutrition and
Fertilization
międzynarodowa
organizacja naukowa
1998
5.
SawickaSienkiewicz Ewa
Szlachta Józef
International Lupin Association
2005,
2008
8.
Tomaszewska
Klara
Weber Jerzy
9.
Weber Jerzy
Polish National Committee of International Peat
Society (IPS)
IHSS, International Humic Substances Society,
president IHSS
ISEB, International Symposia of Environmental
Biogeochemistry, Vice-chair ISEB
Member of International Committee
międzynarodowa
organizacja naukowa
Komitet Redakcyjny
(republika Czeska)
międzynarodowa
organizacja
międzynarodowa
organizacja naukowa
inne
10.
Weber Jerzy
6.
7.
Research in Agricultural Engineering
EGU, European Geosciences Union, Chairman of
Philippe Duchaufour Medal Committee
międzynarodowa
organizacja naukowa
2006
2007
2008
1991,
1998,
2005,
2007
2008
Współpraca z placówkami krajowymi
Współpraca naukowa z placówkami PAN, PAU i innymi organizacjami naukowymi:
Dr hab. Jerzy Bieniek prof. nadzw.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego
Prof. dr hab. Tadeusz Chodak
Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
Członek Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych
Prof. dr hab. Jerzy Drozd
Członek Rady Naukowej Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu .
Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
Członek Rady Nauki przy MNiSW
Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
Dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw.
Członek Komitetu Ochrony Roślin PAN
Dr inż. Jan Gawęcki
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego
Prof. dr hab. Michał Hurej
Członek Komitetu Ochrony Roślin PAN
Przewodniczący Komisji do spraw rejestracji odmian ziemniaka przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian
Roślin Uprawnych
Członek Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
Dr inż. Elżbieta Jamroz
Skarbnik Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych
Dr hab. Cezary Kabała
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
62
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Przewodniczący Zespołu Klasyfikacji Uziarnienia Gleb przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Gleboznawczego
Prof. dr hab. Jan Kaczmarek
Członek Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin
Członek Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
Członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN
Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
Członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie nauk rolniczych
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach
Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych
Członek Zespołu Recenzentów Projektów Badawczych w ramach Dyscypliny Naukowej N 310 – Nauki o
Roślinach Uprawnych i Glebie
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Wiceprzewodniczący Komitetu Uprawy Roślin PAN w kadencji 2007 – 2010.
Dr hab. Barbara Kutkowska prof. nadzw.
Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN
Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Członek Prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Przewodnicząca Sekcji Sudeckiej
Prof. dr hab. Michał Licznar
Członek Rady Naukowej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Prof. dr hab. Danuta Parylak
Wiceprzewodnicząca Komitetu Uprawy Roślin PAN w kadencji 2007-2010
Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego
Vice-przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego
Członek Wydziału VII Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Członek Rady Naukowej IUNG PIB w Puławach
Członek Rady Programowej Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Członek Zespołu ds. Badań nad Odpornością Chwastów IUNG PIB
Członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych
Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Członek honorowy Komitetu Cytobiologii PAN
Członek honorowy Komitetu Agrofizyki PAN
Dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw
Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN
Członek Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Prof. dr hab. Zofia Spiak
Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
Dr hab. Adam Szewczuk prof. nadzw.
Członek Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Józef Szlachta
Vice-przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN
Członek Rady Naukowej IBMER Warszawa
Dr hab. Bożena Tańska-Hus prof. nadzw.
Przewodnicząca sekcji Ekonomiki Rolnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jerzy Weber
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Członek Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego








Arboretum Leśne w Ślizowie
Arboretum Leśne im. Prof. dr hab. Stefana Białoboka w Sycowie
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Hodowla Roślin – Nasiona Kobierzyce
Hodowla Roślin Smolice
Hodowla Roślin Szalejewo
Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
63
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009


































Instytut Chemii – Uniwersytet Wrocławski
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
Instytut Warzywnictwa
Instytutu Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice
Katedra Fizyki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Elektroniki i Fotoniki Politechnika Wrocławska
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
Polska Akademia Nauk w Warszawie,
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie.
Polskie Towarzystwo Biofizyczne,
Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Technicznej.
SGGW w Warszawie
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Zybiszów
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Tomaszów Bolesławiecki
Stacja Hodowli Roślin w Kościelnej Wsi
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
UMCS w Lublinie.
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Wrocławski
Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Poznań
Zakład Biologii Molekularnej Roślin UAM w Poznaniu
Zakład Zasobów Genowych w Radzikowie
Prace w redakcjach i kolegiach wydawniczych:
Prof. dr hab. Danuta Drozd
Członek Rady Redakcyjnej Acta Agrophysica
Prof. dr hab. Jerzy Drozd
Członek kolegium redakcyjnego Polish Journal of Soil Science
Prof. dr hab. Michał Hurej
Członek rady programowej Journal of Plant Protection Research
Członek rady programowej Ziemniak Polski
Dr hab. Cezary Kabała
Członek Editional Board, Journal of Soil Science and Plant Nutrition
Prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński
Członek Rady Redakcyjnej Acta Agrophysica
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
Członek Kolegium Redakcyjnego Roczniki AR w Poznaniu Seria Ogrodnictwo
Członek Komitetu Redakcyjnego Vegetable Crops Research Bulletin
Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Folia Horticulturae
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura
Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych AR w Poznaniu.
Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr hab. Barbara Kutkowska prof. nadzw.
Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Ekonomika Rolnictwa
Prof. dr hab. Danuta Parylak
Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta Agronomica
64
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Prof., dr hab. Zygmunt Owsiak
Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Inżynieria Rolnicza
Prof. dr hab. Zofia Spiak
Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ser. Rolnictwo
Prof. dr hab. Józef Szlachta
Członek Rady Wydawniczej EJPAU
Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria
Członek Rady Programowej Inżynieria Rolnicza
Członek Rady Programowej Problemy Inżynierii Rolniczej
Członek Rady Konsultaycjnej Bydło
Prof. dr hab. Jerzy Weber
Członek Komitetu Redakcyjnego Roczniki Gleboznawcze
Associated editor Eearth
Dr hab. Bronisław Wojtuń
Członek Komitetu Redakcyjnego Opera Corcontica, Vrchlabi, Czeska Republika
Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.
Redaktor Pamiętajcie o Ogrodach
Redaktor Sportowe nawierzchnie trawiaste
Członek komitetu redakcyjnego Łąkarstwo w Polsce
Prof. dr hab. Lesław Zimny
Członek Rady Naukowej Annales UMCS Sectio E Agricultura
Członek Komitetu Redakcyjnego Fragmenta Agronomica
Współpraca gospodarcza:
 Arboretum Leśne im. Prof. dr hab. Stefana Białoboka w Sycowie,
 BioAgris
 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu,
 DODR we Wrocławiu,
 Dolnośląska Agencja Współpracy Gpspodarczej
 Dolnośląskie Stowarzyszenie Spółdzielczości,
 Ekoplon S.A,
 EM-World Polska,
 Hodowla Roślin Rolniczych „Nasiona Kobierzyc” sp. z o.o.
 Hodowla Roślin Smolice Sp. z.o.o.
 IMS,
 IUNG Puławy,
 Izba Rolnicza we Wrocławiu,
 KGHM Polska Miedź – Rudna,
 Krajowa Rada Spółdzielcza,
 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego,
 Lesaffre Polska S.A.
 Lochow Petkus Polska,
 MONSANTO Polska,
 PPHiU Arenda Charbielin,
 Profi,
 Przedsiębiorstwem Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” Sp. z o.o.
 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian – Zybiszów,
 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Tomaszów Bolesławiecki,
 Stacja Hodowli Roślin w Przebędowie – Hodowla Roślin Smolice Sp. z.o.o.
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu,
 Urząd Miejski we Wrocławiu,
 Urząd Gminy Męcinka,
 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wrocławiu,
 Zakłady Azotowe Kędzierzyn,
65
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Konferencje naukowe
Wykaz zorganizowanych przez jednostkę konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych:
Liczba uczestników
w tym
Lp.
Tytuł konferencji
Data i miejsce
Razem
goście z
zagranicy
1.
Ekonomika i organizacja rolnictwa w teorii i
09-10.07. 2009, Wrocław
70
praktyce
2.
I Międzynarodowa Konferencja „Biotechnologia
19-20.11.2009, Wrocław
35
roślin narzędziem w rękach młodego badacza”
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół
Naukowych pt. „Zarządzanie jakością i
personelem”
II Seminarium Informacyjne Agroinżynieria
Gospodarce
Międzynarodowa konferencja „Seed – source of
infection”
08-10. 05. 2009, Wrocław
59
-
15.06.2009, Polanica Zdrój
110
2
07-09. 09.2009, Wrocław
47
15
Studencka Międzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. „Warunki rozwoju obszarów
wiejskich”
Konferencja PTA, KUR PAN i WP-T UP
„Środowisko rolnicze i produkcja roślinna w
rolnictwie zrównoważonym”
Warsztaty Naukowe dla młodych pracowników
nauki i doktorantów „One Sipmple Massage”
X Międzynarodowa Konferencja „Teoretyczne i
aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”
24-25.04.2009, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu
50
10
25-26.06.2009, Szklarska
Poręba
150
-
28.09-2.10.2009, Wrocław
25
1
16-19.06.2009, Polanica Zdrój
146
10
Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych
zorganizowanych przez jednostkę: 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Carbonell-Barrachina A. A. (Hiszpania) - Arsenic pollution in India. Exemple of how agricultural
engineering could help improving food safety. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i
aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica Zdrój
Cenkowski S. (Kanada) – Biopaliwa, czy jest w nich przyszłość. X Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica Zdrój
Cenkowski S., Ross K. (Kanada) – Milling quality of red lentils as eaffected by glass transition
temperature. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii
rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica Zdrój
Calin-Sanchez A. (Hiszpania) – Dehydration of garlic by a combination of convective and vacuummicrowave drying. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy
inżynierii rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica Zdrój
Pecen J. (Republika Czeska) – An influence of impact on barley kernel. X Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica Zdrój
Ita A. B. (Nigeria) – Effect of increasing long tube internal diameter on milking rate and under health of
dairy cows. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii
rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica Zdrój
Vitez T. (Republika Czeska) – Biplynova transformace v laboratornich podminkach. X Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica
Zdrój
Homola J., Groda B. – Analyza produkce limitovanych skodlivin mobilnimi energetickymi zdroji v
zemedelstvi. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii
rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica Zdrój
66
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
9.
Vitez T., Szostkova M. – Mikrobionalni znecisteni pisku z cistiren odpadnich vod. X Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej, 16-19.06.2009 r. Polanica
Zdrój
Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych wygłoszonych przez
pracowników jednostki na zaproszenie: 5
1.
2.
3.
4.
5.
Klukowski Z. - The beneficial profile of Deltamethrin in oilseed rape na międzynarodowej konferencji
Pyrethroids Scientific Future Forum, Monheim k/ Dusseldorfu, 9-11 .06.2009.
Twardowski J. - Ground beatles (Col., Carabidae) in bt-maize – first field large scale experiment in Poland
na międzynarodowej konferencji IOBC-wprs 4th EIGMO-Meeting, Rostock, Germany, 14-16 .05.2009
Twardowski J. - First field experiments on the effect of MON 810 maize on non-target arthropods in
Poland: Preliminary data na międzynarodowej konferencji IOBC-wprs 4th EIGMO-Meeting, Rostock,
Germany, 14-16 .05.2009
Kozak M. Smĕry rostlinné výroby a hledání optimálních technologií v Polsku. Prosperující olejniny 2009,
Katedry Rostlinné Výroby ČZU v Praze, Praha, 10-11.12.2009.
Owsiak Z. - Zarządzanie sektorem usług rolniczych, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Inżynieria procesowa w ochronie środowiska”, Opole-Piechowice, 07-09.06.2009
Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów:
Lp.
Nazwa kraju
razem
1.
Austria
2.
Czechy
3.
Francja
4.
Hiszpania
5.
Holandia
6.
Indie
7.
Kanada
8.
Litwa
9.
Malezja
10.
Niemcy
11.
Norwegia
12.
RPA
13.
Serbia
14.
Szwecja
15.
Turcja
16.
Ukraina
17.
USA
18.
Wielka Brytania
19.
Włochy
Razem
1
10
3
5
2
1
1
1
1
7
1
2
5
1
2
3
1
1
1
49
Liczba i rodzaje przyjazdów
w tym:
konferencje
1
9
1
3
2
1
1
1
4
1
2
5
1
3
1
36
inne
1
2
2
1
3
1
1
1
1
13
67
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z podziałem
na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne
Liczba i rodzaje wyjazdów
Lp.
Nazwa kraju
w tym:
razem
staże
naukowe i
konferencje
wykłady
inne
szkoleniowe
1.
Austria
2
1
1
2.
Belgia
2
2
3.
Brazylia
1
1
4.
Chiny
2
2
5.
Chorwacja
1
1
6.
Czechy
10
3
5
1
1
7.
Dania
1
1
8.
Francja
1
1
9.
Grecja
1
1
10. Hiszpania
2
2
11. Indie
1
1
12. Kanada
2
1
1
13. Macedonia
1
1
14. Niemcy
22
2
9
1
10
15. Rosja
1
1
16. Słowacja
5
5
17. Szwajcaria
1
1
18. Tadżykistan
1
1
19. USA
2
2
20. Węgry
2
2
21. Wielka Brytania
4
1
3
22. Włochy
7
2
5
Razem
72
19
31
3
19
Nagrody i wyróżnienia
1.
2.
Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, w tym:
a) Prezesa Rady Ministrów,
b) ministra właściwego do spraw nauki,
c) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
d) Prezesa PAN;
Wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R, w tym:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Prezesa Rady Ministrów,
c) ministra właściwego do spraw nauki,
d) krajowych izb gospodarczych, medali i wyróżnień przyznanych na targach krajowych i
zagranicznych;
Udział we władzach i komisjach Uczelni
Udział we władzach Uczelni:






Prof. dr hab. Józef Szlachta - Prorektor ds Nauki
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
Dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. kierunku
Ochrona Środowiska
Dr hab. Leszek Romański prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds.
kierunków: Technika Rolnicza i Leśna, Ekonomia
Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. kierunku
Rolnictwo
Dr. hab. Adam Szewczuk prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego ds. Rozwoju
Wydziału i kierunku Ogrodnictwo
68
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009

Prof. dr hab. Janina Gabrielska - Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Nauk Przyrodniczych
Udział w komisjach senackich:



























Prof. dr hab. Jan Banasiak - Senacka Komisja Finansowa
Dr inż. Piotr Chohura - Senacka Komisja Statutowa
Dr hab. Janina Gabrielska prof. nadzw. – Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Prof. dr hab. Michał Hurej - Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dla Doktorantów
Dr hab. Anna Karczewska prof. nadzw. - Odwoławcza Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich
Dr inż. Włodzimierz Kita - Senacka Komisja Statutowa
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Senacka Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Senacka Komisja Badań Naukowych
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Senacka Komisja Finansowa
Dr inż. Izabela Kurtyka - Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Dr hab. Barbara Kutkowska prof. nadzw – Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
Prof. dr hab. Jan Matuła - Senacka Komisja Spraw Studenckich i Nauczania
Prof. dr hab. Jan Matuła - Senacka Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Senacka Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Senacka Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Senacka Komisja Badań Naukowych
Prof. dr hab. Danuta Parylak – Doraźna Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni
Mgr Tadeusz Sabiniewicz - Senacka Komisja Spraw Studenckich i Nauczania
Prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz - Senacka Komisja Kadry Naukowej
Dr hab. Marian Szarycz - Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
Prof. dr hab. Józef Szlachta - przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów
Prof. dr hab. Józef Szlachta - z-ca przewodniczącego Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli
Akademickich
Prof. dr hab. Józef Szlachta - Senacka Komisja Badań Naukowych
Prof. dr hab. Józef Szlachta - Senacka Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Józef Szlachta - Senacka Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Jerzy Weber - Senacka Komisja Kadry Naukowej,
Prof. dr hab. Jerzy Weber - przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej
Udział w komisjach rektorskich










Dr hab. Zdzisław Klukowski prof. nadzw. - Rektorska Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem
oraz Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy
Dr inż. Włodzimierz Kita - Rektorsko-związkowa komisja ds. nagród dla pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
Prof. dr hab. Leszek Kordas – Rektorska Komisja ds. RZD
Prof. dr hab. Leszek Kordas - Uczelniana Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Dr inż. Zbigniew Perlak - Rektorska Komisja ds. Hoteli Asystenta.
Prof. dr hab. Zofia Spiak – Rektorska Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji
Prof. dr hab. Józef Szlachta - przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Dr hab. Bożena Tańska-Hus prof. nadzw - Przewodnicząca komisji rektorskiej ds. Hoteli Asystenta
Prof. dr hab. Marian Wiercioch - Rektorska Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i Akredytacji
Udział w komisjach wydziałowych








Dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości
Kształcenia
Dr hab. Teresa Brej - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej
Dr hab. Teresa Brej - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie
Dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa
Dr inż. Piotr Chohura – sekretarz Komisji ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Dr hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych
Dr inż. Andrzej Dyszewski – sekretarz Wydziałowej Komisji Kadry Naukowej
69
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
























































Dr inż. Krzysztof Gediga - Dziekańska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami
Dr hab. Maria Golinowska, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Prof. dr hab. Michał Hurej - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych
Prof. dr hab. Michał Hurej - Wydziałowa Komisja Finansowa
Dr inż. Elżbieta Jamroz – sekretarz Wydziałowej Komisji Badań Naukowych
Dr hab. Cezary Kabała – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. oceny adiunktów
Dr hab. prof. nadzw. Władysław Kadłubiec - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych
Dr hab. Anna Karczewska, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Dr hab. Maria Kelm, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota – Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie
Prof. dr hab. Leszek Kordas – przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i
Gospodarki Lokalami
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Prof. dr hab. Leszek Kordas - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Prof. dr hab. Leszek Kordas – przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i
Gospodarki Lokalami
Prof. dr hab. Leszek Kordas – Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Leszek Kordas - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Dr hab. Marcin Kozak, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Dr inż. Jan Krężel - Dziekańska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami
Dr inż. Irena Kropsz – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Nauczania
Dr hab. Barbara Kutkowska prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej
Dr hab. Barbara Kutkowska prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych
Dr hab. Barbara Kutkowska, prof. nadzw – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
Dr hab. Barbara Kutkowska, prof. nadzw - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Prof. dr hab. Michał Licznar - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Prof. dr hab. Stanisława Licznar - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych
Dr inż. Maria Licznar-Małańczuk – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
Dr hab. Władysław Malarz - Dziekańska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami
Dr hab. Dariusz Materek - Dziekańska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami
Prof. dr hab. Jan Matuła - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. Jan Matuła - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Zygmunt Owsiak - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych
Prof. dr hab. Danuta Parylak – przewodnicząca Wydziałowej Komisji Finansowej
Prof. dr hab. Danuta Parylak - przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Prof. dr hab. Danuta Parylak – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. oceny adiunktów
Prof. dr hab. Danuta Parylak - przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie
Prof. dr hab. Danuta Parylak – Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Prof. dr hab. Stanisław Pietr - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów
Prof. dr hab. Stanisław Pietr - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Nauczania
Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów
Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Urszula Prośba-Białczyk - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Dr hab. Leszek Romański, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Dr hab. Leszek Romański, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów
Dr hab. Leszek Romański, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa
Dr hab. Leszek Romański prof. nadzw. - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Prof. dr hab. Bożena Różycka-Roszak - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Prof. dr hab. Ewa Sawicka Sienkiewicz - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie
70
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009





























Dr hab. Krystyna Skurjat - Wydziałowa Komisja Finansowa
Dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów
Dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa
Dr hab. Józef Sowiński prof. nadzw. - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Prof. dr hab. Zofia Spiak – przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. Zofia Spiak - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Stanisława Strączyńska - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
Dr hab. Marian Szarycz, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Dr hab. Adam Szewczuk prof. nadzw. – przewodniczący Wydziałowej Komisji Badań Naukowych
Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja ds. oceny adiunktów
Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa
Dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw. – przewodniczący Komisji ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Prof. dr hab. Józef Szlachta – Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Józef Szlachta – Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Józef Szlachta – Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie
Prof. dr hab. Józef Szlachta - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Dr hab.Bożena Tańska-Hus - Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
Dr inż. Roman Wacławowicz – sekretarz Wydziałowej Komisji Finansowej
Dr inż. Łukasz Wall – sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. Jerzy Weber - Wydziałowa Komisja Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Jerzy Weber - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Jerzy Weber - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie
Prof. dr hab. Jerzy Weber - Komisja ds. Strategii i Rozwoju Wydziału
Prof. dr hab. Marian Wiercioch - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Badań Naukowych
Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw. - Wydziałowa Komisja Finansowa
Prof. dr hab. Lesław Zimny - Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Nauczania
Pełnomocnicy Dziekana









Dr hab. Jerzy Bieniek prof. nadzw. - Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i rekrutacji (przedstawiciel w
zespole uczelnianym)
Dr inż. Gabriel Czachor - pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką, Wynalazczości i Wdrożeń
Dr inż. Andrzej Dyszewski - Wydziałowy Kurator SKN
Dr hab. Cezary Kabała - pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych
Prof. dr hab. Anna Karczewska - pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim
Dr hab. Marcin Kozak, prof. nadzw - pełnomocnik Dziekana ds. ECTS
Dr inż. Piotr Kuc - pełnomocnik Dziekana ds. Oprogramowania
Dr hab. Elżbieta Pląskowska - Wydziałowy Koordynator ds. Uniwersytetu Otwartego
Dr hab. Piotr Sobkowicz - Wydziałowy Koordynator ds. Nauczania przez Internet
Udział w pozostałych komisjach











Dr hab. Jerzy Bieniek prof. nadzw – Odwoławcza komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Dr hab. prof. nadzw. Henryk Bujak - Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota – Sąd Koleżeński dla Nauczycieli Akademickich
Dr inż. Aleksander Krzyś - przedstawiciel Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w Centrum Sieci
Komputerowych
Dr inż. Piotr Kuc – przedstawiciel Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w Centrum Sieci
Komputerowych
Dr inż. Krzysztof Lejman - Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Dr inż. Deta Łuczycka - Rada Użytkowników Sieci Komputerowych
Dr hab. Jan Matuła – członek Rady Bibliotecznej
Dr inż. Krzysztof Pieczarka - przedstawiciel Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego w Centrum Sieci
Komputerowych
Prof. dr hab. Ewa Sawicka Sienkiewicz – Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale
Dr hab. Piotr Sobkowicz – członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
71
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią







Prof. dr hab. Jerzy Weber Prezydentem IHSS (International Humic Substances Society – Międzynarodowe
Towarzystwo Substancji Humusowych)
Prof. dr hab. Jerzy Drozd przewodniczącym Zespołu Odwoławczego w Radzie Nauki
Prof. dr hab. Danuta Parylak przewodniczącą kolegium dziekanów Wydziałów Rolniczych w Polsce na
kadencję 2008-2012
Dr hab. Ireneusz Sosna koordynator Wydziałowy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Dr hab. inż. Józef Cież – członek Międzynarodowej Komisji DLG Neuheitenkomission – Frankfurt n.
Menem od roku 2003
Dr hab. inż. Józef Cież – członek Komisji BHP w Rolnictwie przy Głównym Inspektorze Pracy
Dr hab. inż. Józef Cież – członek Komisji d.s. przyznawania Znaku Bezpieczeństwa KRUS
Inne ważne informacje

















w marcu zmiana nazwy Wydziału z Wydział Rolniczy na Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
otwarcie Centrum Bioinżynierii (Biskupin) oraz Laboratorium energii solarnej, wiatrowej i geotermalnej
utworzenie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii z widącą rolą Wydziału PrzyrodniczoTechnologicznego
Realizacja projektu: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników
merytorycznych jednostek doradztwa rolniczego”, w ramach programu pomocy Unii Europejskiej dla
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ze środków programu Transition Facility 2006/018-180.04.02 „Rozwój
zintegrowanego systemu doradztwa rolniczego” na kwotę 350 000 EURO (zaangażowanych z Wydziału
Przyrodniczo-Technologicznego ok. 30 osób)
uzyskanie środków na finansowanie uruchomienia nowego kierunku studiów w projekcie „Zarządzanie i
inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach
POKL. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. Wartość projektu: 4 857 647 zł. Termin realizacji projektu:
1.12.2009-31.03.2014
Udział w projekcie "Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności
oraz wysokiej kompetencji absolwentów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV
Szkolnictwo Wyższe i Nauka, (lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Współorganizacja, międzynarodowych warsztatów dotyczących procesu bolońskiego w ramach programu
Tempus AIDA 145686-2008-FR-SMHES “Awareness raising, Interest development, Desire creation and
Action stimulation on the Bologna Process in Central Asia and Russia”. W warsztatach uczestniczyły
delegacje z Francji, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Uzbekistanu.
Organizacja warsztatów na temat „Komunikacji naukowej” przeprowadzone przez prof. Edwarda
Potworowskiego (Instytut Armanda-Frappiera w Kanadzie). W tygodniowych zajęciach uczestniczyło 18
osób (pracownicy naukowi i doktoranci) z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.
zorganizowanie warsztatów „Chwytaj wiedzę- studia w pigułce” (900 osób, 2 tury)
Przekazanie nieodpłatne w celach edukacyjnych oprogramowań: PowerDesigner przez firmę Sybase Polska
Sp. z o.o. oraz SolidEdge, Femap i NXCam przez firmę Siemens PLM Software (w Instytucie Inżynierii
Rolniczej)
wprowadzenie kolejnych przedmiotów w systemie kształcenie w języku angielskim (gleboznawstwo- dr
hab. C. Kabała, dr J.Bekier; Podstawy ochrony roślin – dr J. Jackowski, dr W. Pusz, dr E. Tendziagolska,
dr. J. Twardowski) i na odległość (psychologia - dr hab. K.Skurjat, socjologia - dr M. Lubicz-Miszewski)
dokonano 4-letniej oceny nauczycieli akademickich. W poszczególnych grupach pracowniczych najwyższe
oceny uzyskali: prof. dr hab. Eugeniusz Kołota, prof. dr hab. Janina Gabrielska, dr hab. Anna Karczewska
prof. nadzw., dr hab. Cezary Kabała i dr inż. Katarzyna Szopka,
pozytywna ocena kierunków Ochrona Środowiska i Ogrodnictwo przez PKA
utrzymanie liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na 1.rok na niezmienionym poziomie
1.miejsce SKN Analiz Rynkowych i 2.miejsca SKN Doradztwa Rolniczego wśród studenckich kół
naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego,
5 studentów-stypendystów MNiSW: z kierunku rolnictwo - Justyna Antosik (po raz drugi), Ilona Walasek,
z kierunku ekonomia - Anna Gaweł, Grzegorz Praczyk, Agata Tomczak
aktywna działalność Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin przy Instytucie Inżynierii
Rolniczej,
72
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Działalność Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2008/2009
Studencki ruch naukowy na Wydziale Przyrodniczo-technologicznym skupia swą działalność w 13 kołach
działających w ramach jednostek organizacyjnych Wydziału, dwa koła zawiesiły swoją działalność
(Ekonomistów Rolnych, Kształtowania i Pielęgnacji Terenów Zielonych). Studencki ruch naukowy skupia
ponad 150 młodych entuzjastów nauki.
Działalność programowa Studenckich Kół Naukowych związana jest ściśle z profilem badań prowadzonych w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wydziału i nadzorowana przez doświadczonych opiekunów
naukowych. Przejawem aktywności naukowej studentów było uczestnictwo w konferencjach i seminariach
zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych, skąd przywozili wiele nagród i wyróżnień.
SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska
Opiekunowie: dr hab. prof. nadzw. Adam Bogacz, dr inż. Beata Łabaz
W roku 2009 Studenckie Koło Naukowe Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska liczyło 16 aktywnych
członków, studentów III, IV i V roku Ochrony Środowiska. Zainteresowania członków koła koncentrowały się
na następujących zagadnieniach:
- monitoring stanu środowiska przyrodniczego (glebowo-leśnego w Górach Stołowych),
- poznanie walorów przyrodniczych i zagrożeń dla środowiska na obszarach chronionych.
Wyniki prac prowadzonych przez koło były prezentowane na zebraniach koła oraz w formie referatów i
posterów na XXVI Sejmiku Kół Naukowych (UP Wrocław, maj 2009) oraz na Sympozjum Naukowym "Między Biotechnologią a ochroną środowiska” (Zielona Góra grudzień 2009).
Koło zorganizowało dwudniowy wyjazd terenowy o charakterze poznawczym w rejon w Góry Bystrzyckie Jagodna (25-26 kwietnia 2009), dwu tygodniowy obóz naukowy w Parku Narodowym Gór Stołowych (Karłów,
sierpień 2009), dwudniowy XIII Rajd Ochrony Środowiska w Karkonosze-Hala Szrenicka (24-25 października
2009), wyjazd na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (listopad 2009).
SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska uczestniczyło w imprezach organizowanych na terenie
Uniwersytetu Przyrodniczego: Warsztatach dla szkół ponadgimnazjalnych - Studia w pigułce (luty 2009) oraz
Dniach Aktywności Studenckiej (grudzień 2009).
SKN Inżynierii Rolniczej
Opiekunowie: dr inż. Adam Figiel
- udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Instytut Inzynierii Rolniczej z Facutly of Chemical and
Environmental engineering University of Nottingham, Malaysia Campus;
- udział w Sejmiku Studenckich Kół Naukowych;
- udział w X MKN „ Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej” 16-19.06.2009 r. – 3 wystąpienia
w sesji angielskojęzycznej;
- udział w 4th International Conference on Quality and Safety in Food Produktion Chain, Wrocław, 24-25
09.2009 r. – 3 postery;
- obóz naukowy w Tata (Węgry);
- wyjazdy na wystawy maszyn rolniczych: Hanover, Opolagra, Targi Motoryzacyjne.
SKN Ekologów i Botaników
Opiekun: dr J. Pokorny
W ramach działalności SKN Ekologów i Botaników studenci wykazali się dużą aktywnością oraz inicjatywą
biorąc udział w następujących przedsięwzięciach:
 zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów wybranej szkoły podstawowej
 przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Woda źródłem życia” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w
Bielawie
 zorganizowano Seminarium Naukowe pt. „ 200 –tna rocznica urodzin Karola Darwina”
 w ramach obozu naukowego wykonano inwentaryzację roślin synantropijnych na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego
 współudział w pracach organizacyjnych podczas Sejmiku Kół Naukowych
SKN Doradztwa Rolniczego
73
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Opiekunowie: dr inż. Izabela Kurtyka, mgr inż. Małgorzata Borkowska
Działalność w roku 200/8/2009:
 3 wyjazdy 1-dniowe
 2 wyjazdy wielodniowe
 Zorganizowanie cyklu warsztatów w ramach projektu „Kobieta z wigorem” dla studentek z Wrocławia współpraca ze stowarzyszeniem studenckim Wiggor działającym na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu
 Zorganizowanie prezentacji Studenckich Kół Naukowych podczas warsztatów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pt. „Chwytaj wiedzę - studia w pigułce” na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym
 Prezentacja 1 referatu na 32 Conference of Agricultural Students with International Participation, University
Novi Sad 2008
 Prezentacja 5 referatów na Uniwersytecie Brzeskim - X РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ студентов, магистрантов и аспирантов «Интеграционные
процессы в праве и экономике Республики Беларусь и Европейского Союза: проблемы и
перспективы», Brześć, Białoruś 2009
 Prezentacja 5 referatów na VI Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Warunki rozwoju
obszarów wiejskich”, UP Wrocław 2009
 Prezentacja 3 referatu na XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy społeczno - gospodarcze
regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania”, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2008
 Prezentacja 1 referatu na V Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej - Młodzi naukowcy –
praktyce rolniczej - nt. „Nowe tendencje rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Uniwersytet Rzeszowski,
Rzeszów 2009
 Prezentacja 2 referatów i 1 posteru na XVI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2009
 Prezentacja 2 referatów na XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009
 Prezentacja 2 referatów na VIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Młodzież
akademicka w kreowaniu nauki”, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2009
 prezentacja 1 posteru na I Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie
 Prezentacja 1 referatu na II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zarządzanie jakością i
personelem”, UP Wrocław 2009
 Zorganizowano 3 obozy naukowe: w powiecie tatrzańskim, Radkowie i Krempnej
 Uczestnictwo Koła w VII Dniach Aktywności Studenckiej (Uniwersytet Przyrodniczy).
SKN Analiz Rynkowych
Opiekunowie: dr Marek Nowak, dr inż. Stanisław Minta
SKN Analiz Rynkowych działało w 2009 roku przy Zakładzie Ekonomii i Marketingu w Katedrze Ekonomii i
Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
SKN Analiz Rynkowych jest organizacją, której celem jest poszerzanie wiedzy obejmującej nauki ekonomiczne
(szczególnie marketing i badania rynkowe), wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
którzy w aktywny i przyjemny sposób chcą nabywać, doskonalić i wprowadzać w praktyce wiedzę z tego
zakresu.
W ramach prac Koła prowadzone były w 2009 roku następujące działania:
 udział i prezentacja wyników badań w postaci referatów i posterów przez członków Koła w wielu
studenckich konferencjach naukowych (m.in. zorganizowanymi przez UW-M w Olszynie, Politechnikę
Rzeszowską, Politechnikę Łódzką, UP we Wrocławiu, Akademię Podlaską w Siedlach, Uniwersytet
Świętokrzyski w Kielcach, UE Wrocław, i inne); ogółem w roku akademickim 2008/2009 członkowie SKN
Analiz Rynkowych zaprezentowali 35 referatów i posterów na różnych konferencjach naukowych;
 przeprowadzenie badań rynkowych wśród studentów wrocławskich uczelni dotyczących rynków: jeansów,
żywności oraz napojów niealkoholowych;
 organizacja II. Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Zarządzanie jakością i
personelem”, która odbyła się w dniach 8-10 maja 2009 roku (uczestniczyli w niej przedstawiciele 19
różnych uczelni z całego kraju w liczbie 53 osób);
 zorganizowanie dwóch obozów naukowych:
74
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
1. Darłowo – lipiec 2009, gdzie tematem przewodnim było prowadzenie badań ankietowych na tematy:
„Przyczyny i sposoby walki ze stresem w pracy” i „Kryteria wyboru polskiego Wybrzeża jako miejsca
wypoczynku”;
2. Znojmo w Republice Czeskiej – wrzesień 2009, gdzie realizowano badania na temat „Czynniki wpływające na
zakupy żywności wśród Czechów”;
3. Zorganizowanie wyjazdu dydaktyczno – poznawczego do Złotego Stoku - grudzień 2009, temat przewodni
„Jak zdobyć swój pierwszy milion czyli możliwości rozwoju finansowego”.
W roku 2009 SKN Analiz Rynkowych zajmowało I. miejsce w rankingu Działu Spraw Studenckich, który
tworzony jest na podstawie wyników działalności wszystkich kół naukowych działających przy Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. Potwierdza to, że SKN Analiz Rynkowych należy do czołowych i
najaktywniejszych organizacji studenckich funkcjonujących na naszej Uczelni.
SKN Genetyków i Hodowców Roślin
Opiekun: dr inż. Renata Galek
SKN Genetyków i Hodowców Roslin liczy aktualnie 16 członków, którzy w trakcie roku akademickiego brali
czynny udział w planowaniu a nastepnie realizacji doświadczeń. Ponadto uzyskane wyniki prac w roku 2009
opublikowali w materiałach konferencyjnych konferencji, w których brali udział:
XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 8-9 maja. Prace przedstawiono w języku
polskim
1. Wykorzystanie rodzaju Miscanthus jako rosliny alternatywnej oraz możliwości pozyskiwania sadzonek w
kulturach in vitro.– Michał Nowak, opiekun dr inz. Renata Galek, Kamila Kozak: 85-86
2. Mozliwość indukcji androgenezy u Zea mays w kulturze pylników– Ilona Walasek: opiekun dr inż. Renata
Galek, Kamila Kozak: 125-126
V Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa: Młodzi naukowcy – praktyce rolniczej” – „Nauki
Rolnicze w rzeczywistości społeczno-gospodarczej współczesnych obszarów wiejskich”, Uniwersytet
Rzeszowski 21-23 kwietnia 2009 roku, prace przedstawiono w języku polskim
1. Morfogeneza hypokotyli popryki w kulturze in vitro z wykorzystaniem pożywki kondycjonowanej. Praca
eksperymentalna - Marta Pachlita, Krzysztof Gali, Maria Kuriata, Michał Kręgielewski, Joanna Lechowska,
Katarzyna Zdon, Ewelina Zielińska, Felicja Siebielec, Marika Sokołowska, Michał Nowak:
2. Wpływ stężenia makroelementów zawartych w pożywce podstawowej MS na wzrost i rozwój eksplantatów
wyjściowych długosza królewskiego. Praca eksperymentalna – Felicja Siebielec, Marika Sokołowska:
XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XXVI Sejmik SKN Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, 14-15 maj 2009
Wpływ stężenia makroelementów zawartych w pożywce podstawowej MS na wzrost i rozwój eksplantatów
wyjściowych długosza królewskiego. Praca eksperymentalna – Felicja Siebielec, Marika Sokołowska:204s
Ocena tolerancyjności na toksyczne działanie jonów glinu dwóch mieszańców Lupinus angustifolius. Praca
eksperymentalna – Michał Kręgielewski, Maria Kuriata, Joanna Lechowska, Krzysztof Galik: 203
Ponadto SKN Genetyków i Hodowców Roślin działające przy Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i
Nasiennictwa zorganizowało w dniach 19-20 listopada 2009 roku I konferencję poświęconą biotechnologii
roślin. Celem Konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów związanych z biotechnologia, biologią i
fizjologią roślin. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny i złożoność zagadnień postanowiono wydzielić sesję
plenarną oraz sekcje:
Sekcja I – „Roślinne kultury in vitro”,
Sekcja II – Markery molekularne w badaniach genetyczno-hodowlanych”
Sekcja III – Biotechnologia i fizjologia roślin”.
W obrębie trzech sekcji studenci reprezentujący różne placówki z kraju – Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wygłosili łącznie 12
referatów. Ponadto w Konferencji wzięli udział również studenci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie oraz zaproszeni goście z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Otwarcia Konferencji dokonała
prof. dr hab. Józefa Chrzanowska. W konferencji wzięło udział łącznie 35 uczestników oraz zaproszeni goście.
Zaplanowane referaty miały wprowadzić uczestników na Konferencji w szczegółowe zagadnienia
Biotechnologii roślin, z uwzględnieniem najnowszych technik badawczych. Referaty obejmowały tematykę
związaną z konstruowaniem map genetycznych żyta, procesami androgenezy w kulturach in vitro roślin,
wykorzystaniem technik ISH w badaniach gnomów roślinnych oraz akumulacji metali ciężkich przez rośliny.
SKN zorganizowało wycieczki: do COBORU - Centralny Ośrodem Badania Odmian Roślin Uprawnych – 5
czerwca 2009 roku; Arboretum Leśnego w Ślizowie – październik 2009 oraz obóz naukowy na terenie
Pienińskiego Parku Narodowego.
SKN Entomologów "SKOREK"
75
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Opiekunowie: mgr Karolina Pastuszko oraz dr inż. Jacek Twardowski
W roku Akademickim 2008/2009 liczba członków koła naukowego wynosiła 12 osób. Studenci uczestniczyli w
XIV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu. Uczestnicy koła wykonali
liczne pomoce materialne w postaci gablot z owadami oraz pomagali w pracach naukowych Katedry.
SKN Fitopatologów „SKOSIK”
Opiekun: dr inż. Wojciech Pusz
Członkowie SKN Skosik w roku akademickich 2008/2009 uczestniczyli w jednej konferencji zagranicznej. 20
listopada 2008 roku odbyła się 32 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów w Nowym Sadzie w
Serbii. Poza tym studenci wygłaszali referaty na czterech konferencjach odbywających się w Polsce: Rzeszów.
Olsztyn, Uniwersytet Wrocławski oraz na odbywającym się corocznie Sejmiku SKN na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. Na tymże Sejmiku, członek SKN Fitopatologów "SKOSIK" zajął II miejsce w
sesji referatowej za referat omawiający wpływ biostymulatora Asahi SL na dynamikę wzrostu grzybni grzybów
z rodzaju Fusarium. W roku akademickim 2008/2009 koło zorganizowało Rajd Zimowy do Krakowa oraz
jedniodniową wycieczkę na targi rolnicze Opolagra. Członkowie Koła czynnie włączyli się w pomoc przy
organizacji konferencji poświęconej 50-leciu Karkonoskiego Parku Narodowego oraz uczestniczyli w XV
Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej, która odbyła się w Białowieży.
SKN Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
Opiekun: dr inż. Ewa Tendziagolska
W 2009 roku studenci wzięli udział w promocji Wydziału dla szkół średnich, która odbyła się w lutym 2009 r.
Prowadzono także cykl badań laboratoryjnych mających na celu określenie stopnia allelopatii pomiędzy
nawłocią kanadyjską a roślinami zbożowymi (żyto, jęczmień ozimy, pszenica jara, kukurydza). Wyniki zostały
zaprezentowane na XIV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 14-15.05.2009 (XXVI
Sejmik SKN).
SKN Ogrodników
Opiekunowie: dr Maria Licznar-Małańczuk oraz dr Katarzyna Wróblewska
Studenckie Koło Naukowe Ogrodników działające przy Katedrze Ogrodnictwa skupiało w minionym roku 2009,
członków rekrutujących się z grona studentów III, IV i V roku Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
kierunku ogrodnictwo i KTZ.
Działalność naukowa koła była prowadzona w oparciu o badania naukowe realizowane na terenie Stacji
Dydaktyczno-Badawczej w Samotworze. Członkowie SKN przygotowali na XIV Międzynarodową Konferencję
Studenckich Kół Naukowych 1 doniesienie. Ważnym elementem pracy Koło były również krajowe i zagraniczne
wyjazdy popularno-naukowe. Studenci zwiedzili Wystawę Ogrodniczą w Essen (Niemcy), a w kraju Ogród
Botaniczny PAN w Warszawie Powsinie. Działalność organizacyjna Koła dotyczyła uczestnictwa w
przygotowaniach Sekcji Rolniczej XIV Studenckich Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół
Naukowych. Studenci wykonali w okresie wiosennym i czasie obozu naukowego cięcie drzew w sadzie
Katolickiego Liceum w Henrykowie, nad którym opiekę sprawuje SKN Ogrodników.
SKN Szczegółowej uprawy ,,Koniczynka”
Opiekun: dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska
Członkowie SKN „Koniczynka” Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin brali udział w pracach naukowych,
które, dotyczyły nawożenia makro- i mikroelementami na rozwój i plonowanie lnu oleistego oraz rzepaku
jarego, przeznaczając na realizację tych tematów około 30 godzin.
Udział w seminariach i konferencjach:
1. V Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa ,,Młodzi naukowcy – praktyce rolniczej” pt. „Nauki
rolnicze rzeczywistości społeczno – gospodarczej współczesnych obszarów wiejskich” 21-23 kwiecień
2009, Uniwersytet Rzeszowski:
76
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009

Magdalena Bajak, Anna Jama, Joanna Góra „Struktura zasiewów wybranych roślin uprawnych w
gminie Mysłakowice”,
 Magdalena Bajak, Anna Jama, Joanna Góra „Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów na
przykładzie gminy Mysłakowice .
2. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 8-9 maja 2009 Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w
Olsztynie:
 Magdalena Bajak, Anna Jama, Joanna Góra: „Rozwój rolnictwa ekologicznego na terenie powiatu
kłodzkiego na przykładzie gmin Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie”
3. XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ", XXVI Sejmik SKN 14-15 maj 2009.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:
 Marta Gas, Kinga Dęga „Z gorczycy nie tylko musztarda ”
 Marta Gas, Kinga Dęga „Postęp w polskiej hodowli kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę”
W czerwcu 2006 roku członkowie koła brali udział w „Dniach Pola” organizowanych przez Stację Hodowli
Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyce. Ponadto studenci brali udział w organizowani i uczestniczyli w „III
Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rolniczego”, który odbył się
dnia stycznia 2009r. w Hali Sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Inną formą działalności
członków było uczestnictwo w „Dniu Aktywności Studenckiej” dnia 02.12.2008r oraz dwukrotny udział w
organizowaniu warsztatów „Chwytaj wiedzę – Studia w pigułce”, a także współorganizowanie XIII Sejmiku Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, który odbył się 14-15 maja 2009 r. we Wrocławiu.
Ogólne uwagi o rozwoju Wydziału
W marcu roku 2009 decyzją Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dokonano zmiany
nazwy Wydziału z Rolniczego na Przyrodniczo-Technologiczny. Decyzja o zmianie nazwy była podyktowana
zachodzącymi od wielu lat zmianami, zarówno w zakresie działalności badawczej, jak i dydaktycznej
realizowanej na Wydziale, a także zmieniającymi się zewnętrznymi uwarunkowaniami profilu kształcenia. W
ramach optymalizacji struktury Wydziału nastąpiły także zmiany nazw dwóch jednostek: zmianie uległa nazwa
Katedry Ekonomiki Rolnictwa na Katedrę Ekonomii i Zarządzania, a nazwę Katedry Ogólnej Uprawy Roli i
Roślin zmieniono na Katedrę Kształtowania Agroekosystemów.
W roku 2009 oddano do użytku długo oczekiwaną inwestycję obiektów Bioinżynierii przy ul
Chełmońskiego. Część z nich zajmuje powołane na uczelni Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, z wiodącą
rolą Instytutu Inżynierii Rolniczej. W grudniu 2009 dokonano tam uroczystego otwarcia Laboratorium energii
solarnej, wiatrowej i geotermalnej z unikatowym wyposażeniem.
Był to rok stabilnego rozwoju w zakresie rozwoju kadry i badań, pod względem aktywności naukowej i
wdrożeniowej pracowników, natomiast niekorzystnym pod względem liczby studentów podejmujących studia na
Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Zjawiska te należy ocenić za niepokojące, szczególnie w kontekście
tego, iż rok 2009 był ostatnim liczącym się do oceny parametrycznej jednostek (za lata 2005-2009). W
porównaniu z 2008 rokiem liczba osób, które uzyskały stopień doktora habilitowanego (3 osoby) lub otrzymały
tytuł naukowy profesora (2 osoby) była zbliżona. Rada Wydziału może poszczycić się największym na uczelni
udziałem członków z tytułem profesora oraz stopniem doktora habilitowanego (69 osób). Stopień naukowy
doktora w roku 2008 otrzymało tylko 9 pracowników bądź doktorantów Wydziału, o 30% mniej niż w roku
2008, co w znacznym stopniu było wynikiem niewielkiego naboru na studia doktoranckie przed kilku laty.
W zakresie współpracy międzynarodowej kontynuowano działania w ramach umowy o wymianie
naukowej i dydaktycznej z Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Temu celowi
służyła wizyta gości niemieckich we Wrocławiu oraz udział kilkunastu pracowników Wydziału PrzyrodniczoTechnologicznego w Dreźnie w seminarium poświęconym aktualnym problemom rolnictwa w Saksonii. Odbyło
się ono z okazji 10-lecia podpisania umowy o współpracy Dolnego Śląska i Saksonii.
Liczba tematów prac realizowanych w analizowanym okresie była nadal bardzo duża, mimo
podejmowanych od kilku lat prób łączenia projektów w tematy zbiorcze, i wynosiła 121. O prawie 14% (do 50)
uległa zwiększeniu liczba tzw. grantów (własnych i promotorskich). Tendencje te należy ocenić pozytywnie i
wyrazić nadzieję, że będą kontynuowane w następnych latach. Nieznacznie wzrosła także liczba umów
zawartych z podmiotami gospodarczymi, ale kwota na jaką zawierano umowy była zbliżona do roku 2008 (netto
512 117 zł). Znaczącym sukcesem było uzyskanie przez doktorantów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
aż 15 stypendiów unijnych w ramach projektu „GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia
naukowe dla doktorantów” - Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie
8.2.2. Ze środków unijnych również dr Piotr Stępień realizował grant Unii Europejskiej Marie Curie EIF, a od
listopada 2009 także grant w ramach 7.Programu Ramowego - Program Szczegółowy „Ludzie” Marie Curie.
Ponad 20 osób z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego zaangażowanych było w realizację
prestiżowego projektu: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników
merytorycznych jednostek doradztwa rolniczego”, w ramach programu pomocy Unii Europejskiej dla Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze środków programu Transition Facility 2006/018-180.04.02 „Rozwój
77
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
zintegrowanego systemu doradztwa rolniczego”. Projekt na kwotę 350 000 EURO zleciło Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W roku 2009 zanotowano podobny do roku 2008 poziom działalności publikacyjnej, zarówno w
zakresie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach, jak i czasopismach o zasięgu krajowym.
Pracownicy Wydziału opublikowali łącznie 205 recenzowanych prac w czasopismach, z czego 17 w
czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports. Liczba monografii i rozdziałów w monografiach
(głównie jako materiały pokonferencyjne) także była podobna i wyniosła 43. Nadzieję na poprawę aktywności
publikacyjnej w wysoko punktowanych czasopismach budzi fakt, że w roku 2009 więcej osób skorzystało z
możliwości dofinansowania takich publikacji (szczególnie tłumaczenia na język angielski).
Pracownikom Wydziału przyznano w roku 2009 2 zgłoszenia patentowe i 1 patent. Aktywizacja
działalności wynalazczej i wdrożeniowej jest jednym z głównych zmierzeń, czego dowodem jest powołanie
pełnomocnika dziekana ds. wynalazczości dr.inż. Gabriela Czachora.
Na Wydziale zorganizowano mniej konferencji naukowych (9), w których łącznie uczestniczyło prawie
700 osób. Niestety, nadal niezadowalające jest zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi pracowników,
szczególnie młodszej kadry naukowej. W roku 2009 wyjechało o 22% więcej osób niż w roku 2008, w tym
ponad 2-krotnie więcej na staże naukowe. Jest to prawdopodobnie wynikiem wprowadzenia konieczności
odbycia stażu zagranicznego przed kolejnym awansem. Nie mniej jednak zbyt mała liczba osób wyjeżdżających
budzi obawy o możliwości rozwoju współpracy z zagranicą i pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
Pracownicy i studenci Wydziału aktywnie uczestniczyli w niektórych przedsięwzięciach
popularyzatorskich. Szczególnie znaczącym była organizacja dwóch edycji warsztatów skierowanych do
uczniów szkół ponad gimnazjalnych „Chwytaj wiedzę - studia w pigułce”. Łącznie uczestniczyło w nich ponad
900 osób. Do kalendarza imprez wydziałowych weszła także cyklicznie organizowana konferencja: Studencka
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Warunki Rozwoju Obszarów Wiejskich” organizowana przez SKN
Doradztwa Rolniczego oraz Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Zarządzanie jakością i personelem”
zorganizowana przez. SKN Analiz Rynkowych. To ostatnie Koło zajęło 1. miejsce wśród studenckich kół
naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego.
W zakresie dydaktyki znaczącym osiągnięciem było uzyskanie finansowania ze środków UE w ramach
POKL. Działanie 4.1. Poddziałanie 4. 1.1. na uruchomienie od roku akad. 2010/11 nowego kierunku studiów
Zarządzanie i inżynieria produkcjio wartości 4 857 647 zł. Uruchomiono następnych kilka przedmiotów
realizowanych w języku angielskim dla studentów polskich oraz zagranicznych w ramach programu ERASMUS.
Dwa kierunki studiów: Ochrona Środowiska oraz Ogrodnictwo zostały poddane ocenie przez Państwową
Komisję Akredytacyjną. W ramach kształcenia ustawicznego zrealizowano kolejną edycję studiów
podyplomowych pt. „Zarządzanie projektami – pozyskiwanie środków finansowych na rozwój małych miast i
obszarów wiejskich”. Dzięki świadczeniom socjalnym, a także zabiegom promocyjnym utrzymuje się na stałym
poziomie liczba doktorantów na studiach doktoranckich.
Dzięki aktywnej działalności popularyzatorskiej udało się utrzymać liczbę przyjętych na studia
stacjonarne na ubiegłorocznym poziomie. Mniejszą liczbę studentów rozpoczynających studia stacjonarne
odnotowano jedynie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Zwiększono natomiast nabór studentów na
kierunek Ochrona środowiska, czemu sprzyjało uznanie tego kierunku jako zamawiany przez MNiSW.
Nie wypełniono limitów przyjęć na studia niestacjonarne, nawet po przeprowadzeniu kolejnych
naborów we wrześniu 2009 – wypełniono tylko1/3 limitu miejsc. Mniejsza o 25% niż w roku ubiegłym
sumaryczna liczba studentów na studiach zaocznych spowodowała znaczące ograniczenie wpływów pieniężnych
Wydziału. Pięcioro studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego uzyskało stypendium naukowe
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym inż. Justyna Antosik po raz drugi.
Przyszły rozwój Wydziału wymaga dalszego wysiłku. Konieczne jest uaktualnienie głównych
kierunków rozwoju Wydziału na najbliższe lata, zgodnych z oczekiwaną strategią rozwoju uczelni. Do
najpilniejszych należy zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych z uprawnieniami w zakresie
nauk ekonomicznych, wzrost liczby publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych, zachęcanie
pracowników do naukowych wyjazdów zagranicznych, intensyfikacja działań zmierzających do szybszego
wdrażania do praktyki wyników prac naukowych. W zakresie dydaktyki niezbędna jest intensyfikacja działań
promujących studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym oraz dalsze rozwijanie możliwości kształcenia
podyplomowego. W przyszłości należy zadbać o dalszy wzrost zainteresowania kształceniem na studiach
doktoranckich. Ze względu na realizację nowo otwieranych kierunków (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) oraz
planowanych do uruchomienia w najbliższych latach (Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami)
konieczne jest zwiększenie dorobku samodzielnych pracowników naukowych w stronę tych nowych wyzwań.
78
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Publikacje naukowe
1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports:
Lp.
czasopisma
Czasopismo
Lp.
artykułu
1.
Acta Societatis
Botanicorum
Poloniae
1.
2.
Agricultural
Water
Management
Biologia
2.
4.
Cell Biology
International
4.
5.
Crop Protection
5.
6.
Fresenius
Environmental
Bulletin
6.
3.
3.
7.
8.
Autor (autorzy)
Fudali E.,
Szczepański M.,
Rusińska A.,
Rosadziński S.,
Wolski G.
Sokalska D., Haman D.,
Szewczuk A., Sobota J.,
Dereń D.
Urbaniak J.
Żyłka R., Kleszczyńska
H., Kupiec J.,
Bonarska-Kujawa D.,
Hladyszowski J.,
Przestalski S.
Ślusarski, C., Pietr, S.J.
Kabała C.
Chodak T.
Szerszeń L.
Karczewska A.
Szopka K.
Frątczak U.
Karczewska A.
Gałka B.
Kabała C.
Szopka K.
Kocan K.
Dziamba K.
Karczewska A.
Kocan K.
Tyma D.
Gałka B.
7.
Journal of
Agricultural and
Food Chemistry
9.
Wojdyło A., Figiel A.,
Oszmiański J.
8.
Journal of Food
Engineering
10.
Figiel A.
11.
Nawirska A., Figiel A.,
Kucharska A., SokółLetowska A., Biesiada A
Tytuł artykułu, rok, tom, str.
The current distribution in Poland of
some European neophytic bryophytes
with supposed invasive tendencies,
2009, 78( 1): 73-80.
Spatial root distribution of mature
apple trees under drip irrigation
system. 2009, 96: 912- 924.
Oospore variation in Nitella gracilis
and Nitella mucronata (Charales,
Charophyceae) from Poland, 2009,
64/2: 252-260
Modifications of erythrocyte
membrane hydration induced by
organic Tin compounds.
2009, 33: 801-806.
Combined application of dazomet and
Trichoderma asperellum as an efficient
alternative to methyl bromide in
controlling the soil-borne disease
complex of bell pepper. 2009, 28:
668-674.
Factors influencing the concentration
of heavy metals in soils of allotment
gardens in the city of Wroclaw,
Poland. 2009, 18 (7): 1118-1124.
Effects of various chelators on the
uptake of Cu, Pb, Zn and Fe by maize
and Indian mustard from silty loam
soil polluted by the emissions from
copper smelter. 2009, 18 (10a): 196774.
Effects of phosphorus and iron
compounds on arsenic uptake by
selected vegetable species from soils
polluted with this element. 2009, 18
(10a),:1975-80.
Effect of drying methods with the
application of vacuum-microwave on
the phenolic compounds, colour and
antioxidant activity in strawberry
fruits, 2009, 57(4): 188-189.
Drying kinetics and quality of vacuummicrowave dehydrated garlic cloves
and slices, 2009, 94 (1): 98-104.
Drying kinetics and quality parameters
of pumpkin slices dehydrated using
different methods, 2009, 94 (1): 1420.
79
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
12.
Nawirska A., Figiel A.,
Kucharska A., SokółŁętowska A., Biesiada
A. 2009
Drying kinetics and quality parameters
of pumpkin slices dehydrated using
different methods. 2009, 94 (1): 1420.
Antifungal activity of the organotin
compounds with functionalized
carboxylates evaluated by the
microdilution bioassay in vitro. 2009,
August 17:1-12.
Cycloate, an inhibitor of fatty acid
elongase, modulates the metabolism of
very-long-side-chain alkylresorcinols
in rye seedlings. 2009, 65: 1065-1070.
Contrasting responses of
photosynthesis to salt stress in the
glycophyte Arabidopsis thaliana and
halophyte Thellungiella halophila.
Role of plastid terminal oxidase in
stress tolerance. 2009, 149: 1154-1165.
Grasses (Poaceae) in riparian
vegetation of watercourses in an
agriculture landscape. 2009, 18,
6:1223-1229.
Structure and properties of tetra-μ –
ethanimidamidato-κN:κ N0dirhodium(1+) complexes.
2009, 28: 769-774.
9.
Medical
Mycology
13.
Dyląg M., Pruchnik H.,
Pruchnik F.,
Majkowska-Skrobek G.,
Ułaszewski S.
10.
Pest Management
Science
14.
Magnucka, E.G., Suzuki,
Y., Pietr, S.J., Kozubek,
A., Żarnowski, R.
11.
Plant Physiology
15.
Stępień P., Johnson G.N.
12.
Polish Journal of
Environmental
Studies
16.
Szymura M., Szymura
T., Dunajski A., Wolski
K.
13.
Polyhedron
17.
Pruchnik F.P., Pruchnik
H., Kochel A.;
2. Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanites: 3. Publikacje w czasopismach recenzowanych krajowych i zagranicznych wymienionych w wykazie
ministra:
Lp.
czasopisma
1.
2.
3.
Czasopismo
Acta Agrophysica
Annales
Universitatis
Mariae CurieSkłodowska
Biodiversity
Research and
Lp.
artykułu
Autor (autorzy)
1.
Czachor G.
2.
Kita. A., Figiel A.
3.
Łuczycka D.
4.
Szajsner, H. Drozd D.
5.
Szajsner H.
6.
Szuk T.
7.
Kazimierska N.,
Szymura M., Wolski K.
Tytuł artykułu, rok, tom, str.
Modelowanie przebiegu pełzania
drewna buka. Weryfikacja
przydatności modeli reologicznych.
2009, 13(3): 615-626.
Effect of thermal treatment
parameters on selected properies of
potato chips. 2009, 14(3): 609-617.
Methodological aspects of testing
electrical properties of honey.
2009, 14(2): 367-374.
Aktywność alfa-amylazy w
ziarniakach pszenicy i pszenżyta po
przedsiewnej stymulacji laserowej.
2009, 14(1): 195-201.
Wstępna ocena wpływu światła
lasera na zmiany cech
morfologicznych i siły diastatycznej
genotypów pszenicy ozimej. 2009,
14(2): 491-499.
Mechanizacja indywidualnych
gospodarstw rolnych na
Opolszczyźnie. 2008, Agricultura,
63 (3): 19-28.
Aesthetic aspects of plant
communities of ruderal urban sites
80
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
4.
5.
Conversation
Biuletyn Instytutu
Hodowli i
Aklimatyzacji
Roślin
Electronic Journal
of Polish
Agricultural
Universities
/EJPAU/
8.
Bujak H., Jedyński S.
Kaczmarek J.
9.
Bujak H., Jedyński S.
Kaczmarek J.
10.
Bujak H., Jedyński S.
Kaczmarek J., Kotecki
A.
11.
Bujak H., Nadziak J.
12.
Dopierała P., Kordas L.
13.
Kadłubiec W., Kuriata
R., Bojarczuk J.
14.
Szajsner H., Drozd D.,
Błażewicz J.
15.
Weber R., Zalewski D.,
Kaczmarek J..
16.
Zbroszczyk T., Nowak
W.
17.
Zbroszczyk T.,
Nowak W.
18.
Chrzanowska-Drożdż
B., Kotecki A.,
Bojarczuk J.
19.
Halarewicz A.
20.
Sarapuk J., BonarskaKujawa D., Bielecki K.,
in Szczecin. 2009, 13:48-54.
Zastosowanie metod rang grup
jednorodnych i współczynnika
zmienności do badania stabilności
plonowania odmian. 2009, 250:
217-224.
Ocena stabilności plonowania
odmian żyta ozimego na podstawie
parametrycznych i
nieparametrycznych metod. 2009,
250: 189-201.
Ocena stabilności plonowania
populacyjnych i mieszańcowych
odmian rzepaku ozimego. 2009,
250:261-271.
Wpływ różnych substancji
aktywnych fungicydów na
plonowanie odmian jęczmienia
jarego o zróżnicowanej genetycznej
odporności na mączniaka
prawdziwego. 2009, 249: 157-166.
Znaczenie interakcji genotypowośrodowiskowej na plonowanie i
cechy składowe plonu u
wybranych gatunków zbóż
ozimych. 2009,253: 65-173.
Ocena zmienności i
współzależności cech rodów
pszenicy ozimej twardej. 2008, 249,
77-83.
Wpływ stymulacji laserowej nasion
na kształtowanie cech
morfologicznych siewek i wielkość
siły diastatycznej form żyta i
pszenżyta. 2009, 250: 177-187.
Analiza zmienności tysiąca ziaren
odmian pszenicy ozimej w seriach
doświadczeń PDO na Dolnym
Śląsku. 2009, 253: 59-69.
Wpływ poziomu ochrony i
nawożenia azotem na plonowanie i
skład chemiczny ziarna kilku
odmian jęczmienia jarego
pastewnego. Cz. I. Plonowanie.
2009, 251: 137-144.
Wpływ poziomu ochrony i
nawożenia azotem na plonowanie i
skład chemiczny ziarna kilku
odmian jęczmienia jarego
pastewnego. Cz. II, Skład
chemiczny. 2009, 251: 145-162.
Effect of selected agrotechnical
factors on winter durum wheat
yielding. 2009, Agronomy, 12, (3)
#02
Tenthredinidae (Hymenoptera)
associated with bracken fern
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. in
Ślęża Massif, 2009, 12(4), # 28
New aminophosphonates –
assessment of biological activity,
81
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Environment
Protection
Engineering
Folia Universitatis
Agriculturae
Stetinensis
Fragmenta
Agronomica
Fragmenta
Floristica et
Geobotanica
Polonica
Gazeta
Cukrownicza
Infrastruktura i
ekologia terenów
wiejskich
21.
Dudra A., Grzyś E.,
Trela Z., Kleszczyńska
H.
Patorczyk-Pytlik B.,
Gediga K.
22.
Spiak Z., Gediga K.
23.
Mierzwa D.
Mierzwa Dm.
24.
Drozd D., Szajsner H.
25.
Faltyn U., Kordas L.
26.
Kordas L.
27.
Sobkowicz P.,
Podgórska-Lesiak M
28.
Zimny L.
29.
Kwiatkowski P.
30.
Zimny L.
31.
Zimny L, Strochalska B.
32.
Gudarowska E.,
Szewczuk A.,
33.
Kropsz I.
34.
Szewczuk A., Dereń D.,
Gudarowska
Kita A., Figiel A.,
Carbonell-Barrachina
A., Gwoździkowsaka
M.
Rodziewicz A.
12.
International
Agrophysics
35.
13.
Inżynieria i
36.
2009, Biology, 12(4), #30
Utilization of BCR method for the
assessment of copper forms
alterations in sludge composted
according to different methods.
2009, 35(1): 89-94.
Usefulness of selected mineral
waste for reclamation of copper
industry dumping site. 2009, 35 (1):
79-89.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna
spółdzielni rolniczych. 2008,
Oeconomica, 52, 265: 69-77.
Zmiany cech morfologicznych
siewek i powstanie wolnych
rodników w ziarniakach jęczmienia
po zastosowaniu światła
laserowego. 2008, 4 : 7-13.
Wpływ uprawy roli i czynników
regenerujących stanowisko na
zachwaszczenie pszenicy jarej.
2009, 1: 19-24.
Efektywność ekonomiczna różnych
systemów uprawy roli w uprawie
pszenicy ozimej po sobie. 1, 2009,
42-48.
Ocena oddziaływania jęczmienia
uprawianego w mieszance z
pszenżytem lub grochem w
zależności od nawożenia
azotowego. 2009, 1: 115-126.
Leksykografia rolnicza. 2008, 4:
163-198.
Festuca tenuifolia (Poaceae) w
Borach Dolnośląskich – udział w
zbiorowiskach roślinnych. 2009,
16(2): 249-261.
Produkcja buraka cukrowego w
dobie kryzysu gospodarczego.
2009, 7-8: 187-192.
Żywe mulcze w uprawie buraka
cukrowego. 2009, 6: 167-169.
Wpływ nawadniania i agrożelu na
jakość podkładki Pumiselect i
jednorocznych drzewek dwóch
odmian brzoskwini. 2009, 3: 119128.
Valorisation of infrastructure in
rural areas of Lower Silesia, 2009,
7:139-146.
Wpływ nawadniania kroplowego na
rozmieszczenie korzeni drzew
jabłoni sadzonych tradycyjnie i w
,,redliny’’. 2009, 3: 151-158.
Texture profile analysis (TPA) of
hazelnuts under different thermal
treatment. 2009, Vl, 23(1): 39-43.
Wykorzystanie szczepionki
82
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Sobolczyk J. Łaba W.
Choińska A. Bubel F.
Bekier J.
aparatura
chemiczna
14.
Inżynieria Rolnicza
37.
Peroń S., Surma M.,
Zdrojewski Z.
15.
Journal of
Agrobusiness and
Rural
Development/
Roczniki Akademii
Rolniczej w
Poznaniu seria:
Ekonomia
38.
Adamska H.
39.
Berbeka T.
40.
Borkowska M.
41.
Golinowska M.
42.
Gonet D.
43.
Janowska-Biernat J.
44.
Kropsz I.
45.
Kropsz I.
46.
Kutkowska B.
47.
Łabędzki H.
48.
Mierzwa D.
49.
Minta S., Tańska-Hus
B.
50.
Skowronek-Grądziel A.
51.
Spiak J.
drobnoustrojów do kompostowania
odpadów keratynowych w
bioreaktorze statycznym. 2009, 3:
98-100.
Suszenie nasion gorczycy w złożu
fontannowym. 2009, 1(110): 219226.
Ocena zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich powiatu
średzkiego. 2009, 2(12): 5-13.
Opłacalność produkcji zbóż w
wybranych gospodarstwach na
Dolnym Śląsku.. 2009, 2(12): 1925.
Działalność rolnicza w gminie
Oleśnica. 2009, 3(13): 25-31.
Nakłady na ochronę roślin w
gospodarstwach
wielkoobszarowych na początku
XXI wieku. 2009,2 (12): 53-59.
Zastosowanie metody analizy
ekonomicznej do określenia zmian
w organizacji i efektywności
rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
2009, 3(13): 49-56.
Ekonomiczne aspekty stosowania
środków ochrony roślin i
biopreparatów w wybranych
ekologicznych gospodarstwach
rolnych. 2009, 3(13): 57-62.
Zastosowanie metody analizy
skupień oraz wielowymiarowej
analizy korespondencji do oceny
poziomu infrastruktury obszarów
wiejskich.. 2009, 3(13): 129-137.
Przedsiębiorczość pozarolnicza jako
źródło dodatkowych dochodów
gospodarstw rolnych Dolnego
Śląsk. 2009, 3(13): 123-128.
Wspieranie dochodów rolniczych
przez dopłaty bezpośrednie w
gospodarstwach Dolnego Śląska.
2009, 2(12): 101-109.
Struktura zatrudnienia ludności
rolniczej. 2009, 3(13): 139-145.
Stan i wykorzystanie kwot
mlecznych
na Dolnym Śląsku- perspektywy w
tym zakresie. 2009, 2(12): 139-146.
Produktywność i efektywność
działalności dolnośląskich
wielkoobszarowych gospodarstw
dzierżawionych na tle kraju. 2009,
Nr 1(11): 169-176.
Poziom ochrony środowiska w
województwie dolnośląskimanaliza porównawcza. 2009, 2(12):
183-194.
Ocena sprawności realizacji funkcji
zarządzania na przykładzie
przedsiębiorstwa rolniczego. 2009,
83
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
16.
Journal of
Elementology
52.
Stachowiak M.
53.
Szuk T.
54.
Walczak F., Tratwal A.,
Golinowska M.
55.
Chohura P., Kołota E.,
Komosa A.
56.
Karczewska A.
Gałka B.
Kocan K.
57.
Kiepul J., Gediga K.
58.
Medyńska A. Kabała C.
Chodak T.
Jezierski P.
59.
Patorczyk-Pytlik B.
60.
Patorczyk-Pytlik B.,
Kulczycki G.
61.
Sacała E.
62.
Szewczuk A., Komosa
A., Gudarowska E.
63.
Waroszewski J.
Kabała C.
Szopka K.
17.
Journal of Fruit and
Ornamental Plant
Research
64.
Szewczuk A.,
Gudarowska E
18.
Nasza Rola
65.
Zimny L.
66.
Zimny L.
67.
Szymura M.,
Kożuchowska K.,
19.
Nauka, Przyroda,
Technologie,
2(12): 195-200.
Koszty produkcji pomidorów
i ogórków szklarniowych
w latach 2004-2007. 2009, 2(12):
201-207.
Wpływ mechanizacji na
intensywność organizacji
wybranych gospodarstw Dolnego
Śląska. 2009, 2(12): 233-240.
Opłacalność zwalczania chorób
grzybowych pszenicy ozimej w
Polsce w latach 1998-2007. 2009,
3(13): 227-234.
The effect of fertilization with Fe
chelates on the state of iron
nutrition of greenhouse tomato.
2009, 14(4): 657-664,
A carryover effect of the chelating
agents EDTA and EDDS applied to
soils on the uptake of copper and
iron by maize in the second year of
a pot experiment. 2009, 14(4): 693703.
The effect of progressive
acidification of lessive soil on zinc
contents and its translocation in soil
profile. 2009, 14(2):265-270.
Concentration of copper, zinc, lead
and cadmium in plants cultivated in
the surroundings of Żelazny Most
copper ore tailings impoundment.
2009, 14(4): 729-736.
Contents of selenium in some
species of meadow plants. 2009.
14(4) :742-753.
Contents of selenium in arable soils
in the environs of Wroclaw. 2009.
14(4):755-762.
Role of silicon in plant resistance to
water stress. 2009, 14: 619-630.
Effect of different potassium soil
levels and potassium fertilizers
forms on microelements nutrition
status of apple trees after beginning
of the fructification period. 2009,
14(3), 553-562.
Trace elements in soils of upper
zone of spruce forest on Szrenica
Mount and the Kowarski Grzbiet
Range in the Karkonosze
Mountains. 2009, 14(4): 805-814.
Growth of peach trees on
Pumiselect ® rootstock, in the first
years after planting. 2009, 17 (1):
61-66.
Struktura gleby warunkiem
wysokich plonów. 2009, 1: 27-30.
Agronomiczne właściwości roli.
2009, 6, 14-16.
Ogród dydaktyczny Stacji
Ekologicznej „Storczyk” w
84
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
20.
(kontynuacja
Roczniki Naukowe
Akademii
Rolniczej w
Poznaniu)
Nowości
Warzywnicze
Szymura T.H., Wolski
K.
Karpaczu jako przykład zasad
projektowania zieleni w otulinie
obszarów chronionych. 2009, 3, 1:
1-7.
68.
Chohura P., Kołota E
69.
AdamczewskaSowińska K., Kołota E.
Ocena plonowania wybranych
odmian pomidora szklarniowego
uprawianego na wełnie mineralnej.
2009, 48: 11-18.
Porównanie plonowania i wartości
biologicznej odmian pora
przeznaczonych na zbiór jesienią,
2009, 48: 5-10.
Cyanobacteria and algae of selected
tundra habitats in the Hornsund
fiord area (West Spitsbergen), 2009,
38, Supplement, 1-6.
Biologiczne skutki wewnętrznych
dociepleń budynków. 2009, 6(A):
73-74.
Miedź, ołów i cynk w glebach
przemysłowej części osiedla
Różanka we Wrocławiu. 2009, 41:
515-522.
21.
Oceanological and
Hydrobiological
Studies
70.
Richter D.,
Matuła J.,
Pietryka M.
22.
Ochrona przed
korozją
71.
Karyś J., Matkowski K.
23.
Ochrona
Środowiska
i Zasobów
Naturalnych
72.
Karczewska A.
Bogda A.
Wolszczak M.
Gałka B.
Szopka K.
Kabała C.
Karczewska A.
Gałka B.
Szopka K.
Kabała C.
Kocan K.
73.
74.
Kaszubkiewicz J.
Kawałko D.
75.
Kołodziejczyk K.,
Tomaszewska K.,
Gwiżdż M.,
Żołnierz L. ,
Koszelnik-Leszek A.,
Kasowska D.
76.
24.
Pamiętnik
Puławski
77.
Lewińska K.
Karczewska A.
Gałka B.
78.
Narkiewicz-Jodko M.,
Żmijewski A.,
Liszewski M.
Wojciechowski W.,
Sowiński J., Zawieja J.
79.
80.
Zawieja J., Sowiński J.,
Wojciechowski W.,
Nowak W.
Wpływ zróżnicowanego
dawkowania biodegradowalnego
EDDS na pobranie miedzi i innych
pierwiastków metalicznych przez
kukurydzę z gleb
zanieczyszczonych. 2009, 41: 554561.
Zawartość wybranych metali
ciężkich w glebie i roślinach na
terenie powiatu jeleniogórskiego.
2009, 40: 177-189.
Kształtowanie się zawartości
wybranych pierwiastków w glebach
organicznych okolic Milicza. 2009,
40: 190-198.
Charakterystyka flory oraz
akumulacja metali ciężkich w
odpadach serpentynitowych i
wybranych gatunkach roślin z
terenu wyrobiska kamieniołomu w
Nasławicach (Dolny Śląsk). 2009,
41: 637-650.
Wpływ fosforanów na pobranie
arsenu przez rośliny z gleb
zanieczyszczonych związkami As
(III) i As (V). 2009, 41: 121-127.
Wpływ zróżnicowanego nawożenia
azotem na jakość i zdrowotność
orzeszków gryki. 2009, 149: 81-89.
Wpływ wieku plantacji wierzby na
zachwaszczenie w warunkach
Sudetów. 2009, 150: 351-358.
Zachwaszczenie uprawy wierzby
wiciowej (Salix viminalis L.)
nawożonej higienizowanymi
85
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
25.
Polish Journal of
Natural Sciences
81.
Weber R., Zalewski D.,
Kaczmarek J.
26.
Polish Journal of
Entomology
82.
Krawczyk A., Hurej M.,
Jackowski J.
27.
Polish Journal of
Soil Science
83.
28.
Polish Polar
Research
84.
Drozd J.
Licznar M.
Licznar S.E.
Walenczak K.
Kabała C.
Zapart J.
29.
Prace naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
85.
Prymon K.
86.
Węgrzyn A.
Problemy
Inżynierii
Rolniczej
87.
Rajewski J., Zimny L.,
Kuc P.
88.
Sobkowicz P.
89.
Zimny L.,
Wacławowicz R., Malak
D.
90.
Golinowska M.
91.
Kurtyka I.
92.
Kutkowska B.,
Łabędzki H.
93.
Dąbrowski Z.,
Klukowski Z., Hurej
M., Górecka J.,
Twardowski J.
94.
Faltyn U., Kordas L.
30.
31.
32.
Problemy
Zagospodarowania
Ziem Górskich
Progress in Plant
Protection /
Postępy w
Ochronie Roślin
osadami komunalnymi. 2009,
150:359-366.
Variation in Lear infection of
Winter wheat cultivars by fungi of
genus Septoria in relation to
environmental conditions. 2009, 24
(1): 23-34.
Hyperparasitoids of aphids on
maize in Opole region in Poland.
2009, 78: 161-168.
Losses of organic matter and
nitrogen during composting of
municipal solid wastes. 2008,
15(1/2): 127-138.
Recent, relic and buried soils in the
forefield of Werenskiold Glacier,
SW Spitsbergen. 2009, 30, 2: 61178.
Manipulacje księgowe w
zarządzaniu kosztami. 2009, 56:
380-387.
Zarządzanie procesowe w
przedsiębiorstwie energetycznym
na przykładzie Dolnośląskiej Spółki
Gazownictwa. 2009, 52: 221-229.
Wpływ różnych wariantów uprawy
konserwującej stosowanych pod
burak cukrowy na wybrane
właściwości fizyczne gleby. 2009,
2: 65-74.
Pobieranie i wykorzystanie azotu w
uprawie jęczmienia jarego z
wsiewką koniczyny perskiej i
seradeli. 2009, 2: 99-106.
Kształtowanie się wybranych
właściwości fizycznych gleby
średniej pod wpływem
zastosowania wermikompostu w
uprawie buraka cukrowego. 2009,
2: 57-64.
Activity of inhabitants of rural areas
based on an example of revival
rural areas and cultural heritage.
2009, 56: 95-106.
Strategy of rural tourism
development in the Sudetes
mountains Międzylesie commune.
2009, 56: 23-30.
Realisation of the idea of
sustainable development of rural
areas in the region of Sudety.
Realizacja koncepcji rozwoju
zrównoważonego obszarów
wiejskich terenów sudeckich. 2009,
56: 5-12.
Porównanie metod oceny wpływu
roślin zmodyfikowanych
genetycznie na układy troficzne w
warunkach polowych. 2009, 49(3):
1135-1144.
Wpływ różnych systemów uprawy
86
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
95.
Gawron H., Gawron G.,
Golinowska M.
96.
Golinowska M.
97.
Golinowska M.
98.
Grzyś E., Kryńska G.,
Łazarska M., Demczuk
A., Sacała E.
99.
Hurej M., Twardowski
J.
100.
Hurej M., Twardowski
J., Pastuszko K.,
Chrzanowska-Drożdż B.
101.
Kelm M., Fostiak I.
102.
Klukowski Z.
103.
Kucharski K.,
Golinowska M.
104.
Parylak D., Paluch M.,
Wojtala-Łozowska L.
105.
Pląskowska E.,
Moszczyńska E.,
Matkowski K., Kordas
L.
Pytlarz-Kozicka M.,
Golinowska M.
106.
107.
Twardowski J., Hurej
M.
108.
Wacławowicz R.
roli oraz zróżnicowanego
nawożenia fosforowo-potasowego
na zdrowotność pszenicy jarej.
2009, 49(1): 393-396.
Ekonomiczno-organizacyjne
problemy ochrony roślin w
gospodarstwie wielkoobszarowym.
2009, 49(1): 17-22.
Ekonomika ochrony roślin w teorii i
praktyce. 2009, 49(1):23-33.
Ekonomiczne aspekty programów
rolnośrodowiskowych w PROW
2007-2013. 2009, 49 (3):10061014.
Reakcja korzeni i pędu wybranych
odmian pszenicy ozimej na CCC i
trineksapak etylu. 2009, 49(2): 807810.
Fitofagi występujące na
miskantusie olbrzymim
(Misconthus giganteus L.). 2009,
49(3): 1183-1186.
Zagrożenie pszenicy twardej
(Tritucum durum Desf.) przez
szkodliwą entomofaunę. 2009,
49(4): 1697-1700.
Analiza celowości zwalczania
stonki ziemniaczanej w wybranych
gospodarstwach województwa
opolskiego. 2009, 49(2): 543-546.
Koncepcja integrowanej metody
ochrony rzepaku ozimego przed
fitofagami w praktyce rolniczej –
badania ankietowe. 2009, 49(2):
921-926.
Efektywność ekonomiczna
zabiegów ochrony roślin w
systemie uprawy bezpłużnej. 2009,
49(2): 484-491.
Regulowanie zachwaszczenia
pszenżyta ozimego w warunkach
upraszczania uprawy roli. 2009, 49
(2): 823-826.
Wpływ sposobu uprawy roli na
zdrowotność i plonowanie pszenicy
ozimej. 2009, 49(4): 2058-2062.
Efektywność ekonomiczna ochrony
herbicydowej buraka cukrowego na
przykładzie gospodarstw
wielkotowarowych. 2009, 49( 4):
1643-1649..
Wpływ zwiększonego
zróżnicowania roślinnego w
agrocenozach na populacje
organizmów szkodliwych i
pożytecznych. 2009, 49(3): 11121123.
Zmiany zachwaszczenia łanu
pszenicy jarej pod wpływem
uproszczeń w uprawie roli oraz
87
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
33.
34.
Roczniki Naukowe
Polskiego
Towarzystwa
Zootechnicznego
Roczniki
Gleboznawcze
109.
Weber R, Zalewski D.
110.
Wojtala-Łozowska L.,
Parylak D.
111.
Szyszkowska A.,
Bodarski R., Sowiński
J., Zaleska A.
112.
Bekier J.
Drozd J.
Walenczak K.
113.
Bogacz A.
114.
Bogacz A.
Sebzda P.
115.
Drozd J.
Licznar M.
Bekier J.
116.
Jamroz E.
117.
Jamroz E.
118.
Kabała C.
Chodak T.
Gałka B.
119.
Licznar M.
Licznar S.E.
Drozd J.
Weber J.
Licznar M.
Licznar S.E.
Walenczak K.
Brojanowska M.
Łabaz B.
120.
121.
122.
Strączyńska S.
Strączyński S.
Cieścińska B.
nawożenia azotowego. 2009, 49
(3): 1402-1406.
Zmienność porażenia liści odmian
pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku
przez grzyby z rodzaju Septoria.
2009. 49 (1): 296-300.
Skuteczność zapraw nasiennych,
międzyplonu i poziomu nawożenia
N w ograniczaniu porażenia
pszenicy ozimej przez choroby
podstawy źdźbła. 2009, 49 (2): 769772.
Jakość i stabilność tlenowa
kiszonek z kukurydzy uprawianej
współrzędnie z bobikiem. 2009, 5
(2): 101-110.
Transformacja wybranych
substancji hydrofobowych podczas
kompostowania odpadów
komunalnych. 2009, 60, 3: 5-11.
Skład frakcyjny związków
próchnicznych organicznych gleb
popożarowych w Nadleśnictwie
Chocianów. 2009, 60, 3: 27-36.
Charakterystyka gleb obszarów
bagiennych i zabagnianych w
sąsiedztwie Huty Miedzi Legnica.
2009, 60, 4: 1-8.
Ocena dojrzałości kompostów z
odpadów komunalnych na
podstawie jakości związków
próchnicznych i różnych form
azotu. 2009, 60, 3, 55-62.
Charakterystyka próchnic gleb w
rejonie Puszczy Jaworowej w
Górach Bialskich. 2009, 60, 2: 4752.
Wpływ zrębu zupełnego na
właściwości związków
próchnicznych bielic w rejonie
Masywu Śnieżnika. 2009, 60, 4: 916.
Wpływ genezy osadów oraz
procesów pedogenicznych na skład
mineralogiczny frakcji ilastej gleb
w dolinie rzeki Dobra. 2009, 60, 3:
90-99.
Zmiany związków humusowych w
sadach utrzymywanych w
wieloletnim ugorze herbicydowym.
2009, 60, 1: 60-68.
Związki próchniczne gleb
odłogowanych na tle ich
właściwości fizykochemicznych.
2009, 60, 1: 69-76.
Właściwości kwasów huminowych
czarnych ziem wrocławskich. 2009,
60, 2: 61-66.
Właściwości materii organicznej
poziomu powierzchniowego gleb
antropogenicznych w rejonie
88
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
123.
Gwiżdż M.
Walenczak K.
Licznar S.E.
Licznar M.
124.
Waroszewski J.
Harczuk M.
Kabała C.
35.
Roczniki Nauk
Rolniczych
125.
Mierzwa D.
36.
Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia
Ekonomistów
Rolnictwa i
Agrobiznesu
126.
Adamska H.
127.
Berbeka T.
128.
Golinowska M.
129.
Gonet D.
130.
Kalinowski J.
131.
Kropsz I.
132.
Kurtyka I.
133.
Kutkowska B., AntoszKołcz I.
134.
Łabędzki H.
135.
Mierzwa D.
136.
Paczkowski L.
137.
Skowronek-Grądziel A.
138.
Spiak J.
139.
Stachowiak M.
Bełchatowa. 2009, 60, 3: 139-144.
Rola materii organicznej i iłu
koloidalnego w kształtowaniu
właściwości buforowych gleb Parku
Szczytnickiego. 2009, 60, 2: 102107.
Przestrzenne gradienty zawartości
pierwiastków śladowych w
borówce brusznicy i poziomach
organicznych gleb Sudetów i
Karpat. 2009, 60, 2: 108-116.
Przedsiębiorstwo spółdzielcze –
dotychczasowe doświadczenia i
kierunki rozwoju. 2009, G, 96, 3:
293-301.
Klasyfikacja obszarów wiejskich
Dolnego Śląska według kryterium
zrównoważonego rozwoju. 2009,
11, 4: 13-20.
Wpływ dopłat bezpośrednich na
efekty ekonomiczne produkcji zbóż
w gospodarstwach rodzinnych.
2009, 11, 1: 24-27.
Ochrona roślin w gospodarstwach
wielkoobszarowych Polski
Południowo-Zachodniej. 2009, 11,
1: 90-99.
Wpływ globalizacji gospodarczej
na konkurencyjność gospodarstwa
rolnego. 2009, 11, 3: 103-108.
Wykorzystanie techniki
komputerowej w funkcjonowaniu
gospodarstw rolnych. 2009, 11, 1:
180-184.
Zróżnicowanie przychodów i
wydatków budżetu wybranych
gmin Dolnego Śląska. 2009, 11, 4:
170-176.
Baza turystyczna indywidualnego
zakwaterowania na Dolnym Śląsku
na tle Polski. 2009, 11: 177-181.
Grupy producentów rolnych na
Dolnym Śląsku. 2009, 11, 1: 244249.
Wybrane uwarunkowania struktury
zatrudnienia ludności rolniczej.
2009, 11, 2: 137-141.
Polskie mleczarstwo w warunkach
globalizacji. 2009, 11, 3: 248-252.
Ochrona środowiska w
gospodarstwie rolnym. 2009,11, 1:
324-330.
Analiza nakładów na ochronę
środowiska w województwie
dolnośląskim w latach 1999-2007.
2009, 11, 4: 312-319.
Rozwój struktur rolnictwa
w regionie Dolnego Śląska i
Saksonii w latach 2003-2007. 2009,
11, 2: 234-239.
Konkurencyjność różnych form
89
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
37.
38.
Sylwan
Vegetable Crops
Research Bulletin
140.
Szuk T.
141.
Tańska-Hus B
142.
Halarewicz A.,
Rowieniec A.
143.
Jamroz E.
144.
AdamczewskaSowińska K., Kołota E.
145.
AdamczewskaSowińska K., Kołota E.,
Winiarska S.
AdamczewskaSowińska K., Uklańska
C.M.
Biesiada A., Kołota E.
146.
147.
148.
Biesiada A., Nawirska
A., Kucharska A.,
Sokół-Łętowska
149.
Chohura P., Kołota E.
150.
Krężel J., Kołota E.
39.
Wieś i Rolnictwo
151.
Golinowska M ,
Kutkowska B.
40.
Żywność, Nauka,
Technologia,
Jakość
152.
Prymon K., Szybiga K.
41.
Zeszyty Naukowe
153.
Kaszubkiewicz J.
organizacyjno-prawnych
prowadzenia działalności
ogrodniczej na przykładzie analizy
kosztów i opłacalności produkcji
pomidorów szklarniowych w latach
2004-2006. 2009, 11, 3: 315-318.
Zasoby siły roboczej w kontekście
mechanizacji gospodarstw
indywidualnych Dolnego Śląska.
2009, 11, 1: 425-431.
Dzierżawa rolnicza jako system
gospodarowania na gruntach po
byłych PGR. 2009, 11, 2: 251-256.
Czeremcha amerykańska Prunus
serotina Ehrh. na terenie Parku
Krajobrazowego „Dolina
Jezierzycy”. 2009, 153(9): 635 –
640.
Wykorzystanie indeksu trofizmu
gleb leśnych do oceny jakościowej
wybranych gleb leśnych Gór
Bialskich i Złotych. 2009, 153 (10):
684-688.
The effects of chemical weed
control on quality of transplants
produced in the plastic tunnel and
final yield of leeks. 2009, 71:33-40.
Living mulches in field cultivation
of vegetables. 2009, 70: 19-29.
Effect of nitrogen fertilization on
yield and quality of endivie. 2009,
70: 193-201.
The effect of nitrogen fertilization
on yield and nutritional value of
onion grown from sets for early
croping. 2009,70: 145-152.
The effect of nitrogen fertilization
methods on yield and chemical
composition of pumpkin (Cucurbita
maxima) fruits before and after
storage. 2009, 70: 203-211.
The effect of nitrogen fertilization
on yielding and quality of lettuce
grown for spring harvest. 2009, 71:
41-49.
The effect of the age seedling and
pots size on the growth and yielding
of Chinese cabbage in spring and
autumn cultivation. 2009, 71: 2531.
Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa
kulturowego na obszarach
wiejskich województwa
dolnośląskiego. 2009, 1: 146-166.
Konkurencyjność i innowacyjność
przedsiębiorstw przemysłu
mięsnego., 2009, 3(64): 84-94.
Zawartość wybranych metali
90
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Jezierski P.
154.
155.
Patorczyk-Pytlik B.,
Zbroszczyk T., Zimoch
A.
Wall Ł.
156.
Wall Ł.
157.
Weber R., Zalewski D.
158.
Włoch A.,
Bonarska-Kujawa D.,
Sarapuk J.,
Oszmiański J.,
Kleszczyńska H.
Wojciechowski W.,
Parylak D., Zawieja J.
159.
42.
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
160.
Gąbka D., Wolski K
161.
Gudarowska E.,
Szewczuk A.
162.
Kasowska D.,
Gediga K.,
Spiak Z.
163.
Licznar-Małańczuk M.,
Sosna I.
164.
Narkiewicz-Jodko M.,
Gil Z., Wacławowicz R.
165.
Patorczyk-Pytlik B.,
Zimoch A., Szumińska
E., Rybicki R.
Sosna I., LicznarMałańczuk M.,
166.
ciężkich w glebach na terenie
powiatu kłodzkiego. 2009,
Rolnictwo, 573, 94: 7-14.
Zawartość siarki w niektórych
gatunkach roślin łąkowych. 2008,
Rolnictwo, 568, 92: 67-77.
Zawartość wybranych
mikroelementów w glebach
serpentynitowych oraz w glebach
stref oddziaływania przemysłu i
motoryzacji na terenie Dolnego
Śląska. 2009. Rolnictwo, 569, 93:
15-26.
Zawartość mikroelementów w runi
łąkowej z terenów Dolnego Śląska
o wysokiej zawartości metali
ciężkich. 2009, Rolnictwo, 569, 93:
7-14.
Zmienność plonowania odmian
pszenicy ozimej na glebach
kompleksu żytniego dobrego na
obszarze gminy Jelcz-Laskowice.
2007, Rolnictwo, 91: 560: 29-35.
Antioxidative activity of baicalin
and extract from scullcap and their
influence on erythrocyte membrane.
2009, Biologia i Hodowla Zwierząt,
58, 572: 171-178.
Oddziaływanie następstwa roślin i
odłogowania na zapas nasion
chwastów w glebie. 2008,
Rolnictwo, 92: 59-66.
Wpływ zastosowania odcieku
składowiskowego na rozwój
systemu korzeniowego traw. 2009,
540: 337-343.
Wpływ agrożelu na wzrost i
owocowanie drzew jabłoni
posadzonych na stanowiskach
zróżnicowanych pod względem
wieloletniego sposobu uprawy
gleby. 2009, 536: 95-102.
Inokulum glebowo-korzeniowe
mikoryz arbuskularnych (AM) jako
potencjalny nawóz naturalny dla
osadu poflotacyjnego rud miedzi w
zbiornikach w Iwinach (Dolny
Śląsk). 2009, 537: 171-178.
Preliminary results of the possibility
of using Pumiselect® rootstock for
apricot tree cultivation. 2009, 536:
143-148.
Stan fitosanitarny ziarna pszenicy
jarej w zależności od czynników
agrotechnicznych i warunków
pogody. 2008, 53: 137-143.
Wpływ nawożenia gleby fosforem
na zawartość selenu w kukurydzy i
lucernie. 2009, 538:181-189.
Wstępna ocena wpływu żywych
ściółek na wzrost i owocowanie
91
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Czaplinka M
167.
Szewczuk A.,
Gudarowska E.
drzew jabłoni i gruszy. 2009, 536:
197-203.
Mulching of peach trees planted in
ridges. 2009, 536: 213-218.
4. Publikacje w recenzowanych czasopismach innych niż wymienione w pkt 1, 2 lub 3:
Lp.
czasopisma
1.
2.
Czasopismo
Alimentacion
Equipos y
Technologia
Annales Silesiae
Lp.
artykułu
1.
2.
3.
Autor (autorzy)
Figiel A., Szumny A.,
Calin A., CarbonellBarrachnina A.
Fabiszewski J.,
Matuła J.,
Fischer Z.
Kwiatkowski P.
4.
Misztak K.,
Pokorny J.
5.
Podlaska M.,
Tomaszewska K.
6.
Sołtysiak J.,
Koszelnik-Leszek A.
7.
Tomaszewska K.
3.
Caesiana
Journal of the
European Orchid
Council
8.
Pokorny J.,
Blinova I.
4.
Equilibrium
(Pismo
poświęcone
naukom
ekonomicznym)
Food
Technology
Operations
9.
Kropsz I.
10.
Nawirska-Olszańska
A., Kucharska A. Z.,
Sokół-Łętowska A.,
Biesiada A.
Wolski K., Gawęcki
J., Dradrach A.,
Kazimierska N.
Szymura M., Szymura
T., Dunajski A.,
Wolski K.
5.
6.
Grassland
Science in
Europe
11.
12.
13.
Wolski K., Gawęcki
J., Dradrach A.,
Kazimierska N.,
Tytuł artykułu, rok, tom, str.
Efecto del secado sobre la calidat del
romero, 2009, 247, 44-47
Przemiany wysokogórskiej roślinności
Karkonoszy w ostatnim 40 –leciu.
2009, 36: 5-33.
Przegląd systematyczny i stopień
zagrożenia zbiorowisk roślinnych Gór i
Pogórza Kaczawskiego. 2009, 36: 3563.
Rzadkie i chronione gatunki roślin
rezerwatu „Łąka Sulistrowicka”. 2009,
36: 65-78.
Wartość użytkowa i przyrodnicza
zbiorowisk roślinnych
nieużytkowanych łąk pobagiennych
„Parowa” koło Bolesławca. 2009, 36:
79-90.
Flora hałdy odpadów
serpentynitowych w Sobótce na tle
warunków siedliskowych. 2009, 36:
101-106.
Roślinność wybranych torfowisk
gminy Skwierzyna. 2009, 36: 91-100.
Latitudinal comparison of populations
of Dactylorhiza maculata (L.) Soó in
the Khibiny Mts. (Murmańsk Region,
North-Eastern Europe) and in the
Sudety Mts. (Central Europe). 2008
31: 21-30.
Przedsiębiorczość na obszarach
wiejskich Dolnego Śląska w
warunkach konkurencji na rynku.
2009, 1(2): 83-92.
Pumpkin puree enriched with Japanese
quince,cornelian cherry, strawberry
and apple. 2009: 241-250.
Chemical composition analysis of
herefeeding base. 2009, 14: 277-280.
The grass vegetation of watercourses
as a biodiversity refuge in an
agricultural landscape. 2009, 14: 253256.
Chemical composition analysis of
herefeeding base. 2009, 14: 277-280.
92
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
7.
Listy
cukrovarnícke
a řepařské
14.
Černý I., Pačuta V.,
Adamčinová B.,
Kováčik P., Kozak M
8.
Nawozy i
Nawożenie
15.
Patorczyk-Pytlik B.
9.
Studia i Raporty,
IUNG Puławy
16.
Kropsz I.
17.
Kurtyka I.
18.
Mierzwa D.
19.
Stachowiak M.
20.
Zoga M., Nowosad K.
10.
11.
Systems, Journal
of
Transdisciplinary
Systems Science
Wydawnictwo
University
of Technology
Wrocław
Zeszyty
Naukowe
Uniwersytetu
Rolniczego w
Krakowie
Produkčné parametre repy cukrovej
vplyvom cielenej aplikácie Atoniku
a listového hnojiva Campofort. Listy
cukrovarnícke a řepařské. 2009, 125,
4: 130-133.
Zawartość potasu i magnezu w
roślinach z użytków zielonych okolic
Wrocławia. 2009. 34: 226-229.
Rola przedsiębiorczości w rozwoju
obszarów wiejskich Dolnego Śląska.
2009, 15: 105-113.
Stan aktualny i perspektywy rozwoju
agroturystyki na Dolnym Śląsku na tle
Polski. 2009, 15: 115-124.
Stan aktualny i perspektywy rozwoju
grup producenckich na Dolnym
Śląsku. 2009, 15: 95-104.
Systems – based Assessment of Losses
in Fishery Production.
Wrocław 2008, 13, 1-2: 6-96.
Wykorzystanie markerów
molekularnych w badaniach nad
identyfikacją mieszańców
międzygatunkowych (Lupinus albus
sensu lato x L. mutabilis), 2008, 1:
197-206.
5. Redaktor naczelny czasopisma wymienionego w pkt. 1 i 2 będący pracownikiem
Jednostki: 1
Prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski – redaktor naczelny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (Polish Journal of
Botany)
6. Redaktor naczelny czasopisma wymienionego w wykazie ministra będący pracownikiem
Jednostki: 1
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki redaktor naczelny czasopisma – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu,
Monografia naukowa, podręcznik akademicki
1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim: 2. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim:
93
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Lp.
Wydawca
Tytuł
1.
Polish Botanical Society,
Institute of Plant
Biology, University of
Wrocław
Kromer K.,
Raj A.,
Żołnierz L.,
Poturała D.
2008. p. 15-28
2.
Polish Botanical Society,
Institute of Plant
Biology, University of
Wrocław
Żołnierz L.,
Kromer K.,
Świerkosz K.
2008. p. 29-45
3.
Walloon Agricultural
Research Centre (CRAW)
Szuk T.
2008, 2: 267273.
4.
Walloon Agricultural
Research Centre (CRAW)
Berbeka T.
2008, 2: 94100.
5.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Kawa-Rygielska J.,
Pląskowska E., Dziuba
E.
2009, 74: 377383.
6.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Propagation in vitro and ex situ
cultivation of Woodsia alpina
(Bolton) S.F. Gray [in:] E.
Szczęśniak, E. Gola (eds.),
Club mosses, horsetails and
ferns in Poland – resources and
protection,
2. Ladder spleenwort
(Asplenium adulterinum
Milde) in Poland –
distribution, population state
and conservation plan
framework. [in:] E.
Szczęśniak, E. Gola (eds.),
Club mosses, horsetails and
ferns in Poland – resources and
protection,
Machine use on selected
polish farms [in:] Farm
machinery and Process
Management in Sustainable
Agriculture
Perspective and production
costs of liquid biofuels in
Poland [in:] Farm machinery
and Process Management in
Sustainable Agriculture
Microbiological quality of
Raw materials for etanol
production [in:] New concepts
in food evaluation –
Nutraceuticals- AnalysesConsumer
New concepts in food
evaluation [in:] NutraceuticalsAnalyses-Consumer
Kazimierska M.
Nowak M.
Trziszka T.
2009, 325331.
Polyphenols in emulsion and
liposomes as effective
protectors of meat products
against oxidation [in:] New
concepts in food evaluation
The barriers in rural areas
development on the example of
kłodzko valley
Muszyńska A.,
Pyrkosz-Biardzka K.,
Korzeniowska M.
Gabrielska J.,
Kopeć W.
Dyszewski A.
2009, 154-163
7.
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
8.
3.
Lp.
Autor (autorzy)
Rok, tom, str.
2009, 204-207
ISBN 978985-473-421-7
Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielskim lub
polski:
Wydawca
Tytuł
Autor (autorzy)
Rok, tom, str.
94
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
1.
Wydawnictwo
MARINA Wrocław
Rachunkowość
Turowska W.
Węgrzyn A.
2009, ss. 323.
2.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Antropogeniczne zmiany w
ekosystemach.
Transformacje roślinności
Fudali E.
2009, ss. 78
Oddziaływania doradcze w
indywidualnych
gospodarstwach rolnych
korzystających z
preferencyjnych kredytów
inwestycyjnych
Cechy elektryczne ziaren
pszenicy
Kalinowski J.
2009,
Rozprawy,
CCLV, 570,
ss. 324
Łuczycka D.
2009, 73, ss.
90
Ekonomia. Elementy teorii
mikro- i makroekonomii
Mierzwa D.
Skrypt, Nr
530, Wrocław
2009, ss.184.
Badania marketingu w
aspekcie menedżerskim
Prymon M.
2009, ss. 146.
Modyfikacja cech
mechanicznych i reologicznych
wybranych warzyw pod
wpływem różnych metod
suszenia
Dzierżawa rolnicza w Polsce
na przestrzeni wieków
Stępień B.
2009, 79, ss.
157
Tańska-Hus B.
2009, ss.164.
Znaczenie międzyplonów
ścierniskowych w
optymalizacji nawożenia
azotem jakościowej pszenicy
jarej
Wybrane zagadnienia i
materiały do ćwiczeń z
mikrobiologii
Wojciechowski W.
2009, 76, ss.
122
WojtkowiakGębarowska, E., Pietr,
S.J., Stankiewicz, M.,
Kucińska, J.,
2009, 150
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
4. Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub
innym niż angielskim lub polski:
Lp.
Wydawca
1.
Drukpol Kraków
2.
Drukpol Kraków
3.
Drukpol Kraków
4.
Instytut Genetyki Roślin
PAN w Poznaniu
Tytuł
Autor (autorzy)
Rok, tom, str.
Niech żyją kwiaty… w
wazonie [w:] Byliny uprawiane
na kwiat cięty
Niech żyją kwiaty… w
wazonie [w:] Rośliny
jednoroczne uprawiane na
kwiat cięty
Niech żyje zieleń… w bukiecie
[w:] Kwitnące drzewa i krzewy
Dębicz R.
2009, 157-172
Wróblewska K.
2009, 138-156
Bąbelewski P.
2009, 50-69
Ocena zróżnicowania
wybranych form łubinu
Galek R., Kozak K,
Sawicka-Sienkiewicz
2009: 219-227.
95
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
5.
Instytut Genetyki Roślin
PAN w Poznaniu
6.
Instytut Medycyny Wsi
7.
Instytut Stosunków
Międzynarodowych
Uniwersytetu
Wrocławskiego
8.
Nakladelstvi RK
(Liberec, Republika
Czeska)
Politechnika
Koszalińska
9.
10.
Politechnika
Koszalińska
11.
Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych w
Poznaniu
12.
Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych w
Poznaniu
13.
Wydawnictwo
Wieś Jutra
wąskolistnego (L.
angustifolius) [w:] Genetyka i
genomika w doskonaleniu
roślin uprawnych,
Wstępna weryfikacja
mieszańcowego charakteru
formy otrzymanej ze
skrzyżowania Lupinus
mutabilis XM.5 x Lupinus
albus sensu lato ). [w:]
Genetyka i genomika w
doskonaleniu roślin
uprawnych,
Rolnicze środowisko pracy
jako źródło dolegliwości
układu mięśniowoszkieletowego- wybrane
doświadczenia zagraniczne
[w:] Rozpoznanie i sposoby
ograniczenia ryzyka chorób
układu mięśniowoszkieletowego związanych z
pracą w rolnictwie
Organizacje polonijne w
Mołdawii [w:] Badania
wschodnie. Polityka
wewnętrzna i
międzynarodowa, seria:
„Wschodnioznawstwo”, red.
Baluk W., Winnicki
Pudy Jizerskich hor [w:]
Jizerskie hory)
Zastosowanie nowoczesnych
technologii sortowania
odpadów w celu ograniczenia
ich ilości na wysypisku [w:]
Energetyczne wykorzystanie
biomasy w działalności
gospodarczej
Możliwości produkcji biogazu
w powiecie strzelińskim na
bazie odpadów hodowlanych,
przemysłowych i substratów
rolniczych [w:] Energetyczne
wykorzystanie biomasy w
działalności gospodarczej
Wpływ systemu uprawy na
plon i jakość bulw trzech
odmian ziemniaka [w:]
Wybrane zagadnienia
ekologiczne we współczesnym
rolnictwie.
Żywność ekologiczna w opinii
konsumentów [w:]
Wybrane zagadnienia
ekologiczne we współczesnym
rolnictwie
Grupy producentów rolnych
w Polsce [w:] Współczesne
problemy rozwoju wsi i
rolnictwa w Europie
E., Zalewski D
Zoga M., SawickaSienkiewicz E.,
Galek R., Pawelec A.
2009: 313-322.
Cież J.
2009, 41: 99-107
Michał Lubicz
Miszewski
2009, 3: 77-87.
Smejkal J.
Kabala C.
Marzec M.
Bieniek J., Skwarski
Ł., Woźniakowski
W.
2009, 246-257
Szlachta J., Gawryluk
J., Fugol M.
2009, 127-139
Pytlarz-Kozicka M.
2009, 6: 33-41
Golinowska M.
2009, 6: 77-83.
Mierzwa D.
2009, 141-146.
2009, 231-246
96
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
14.
15.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego w
Krakowie
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Opolskiego
16.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
17.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
18.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
19.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
20.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
21.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie
22.
Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w
Białymstoku
23.
Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w
Białymstoku
Środkowo-Wschodniej
pod red. Nauk. Wiesława
Musiała i Ewy Tyran.
O hierarchii strategii firmy
Barwne zbiorowiska ruderalne
jako ostoja bioróżnorodności w
mieście. [w:] Biotop.
Zagrożenia biotopów
przekształconych przez
człowieka
Indukowana androgeneza w
rodzaju Lupinus [w:]
Wielokierunkowość badań w
rolnictwie i leśnictwie
Ocena zdolności krzyżowania
mieszańców
międzygatunkowych z rodzaju
Lupinus na podstawie
obserwacji łagiewek
pyłkowych [w:]
Wielokierunkowość badań w
rolnictwie i leśnictwie
Analiza podobieństwa
genetycznego linii wsobnych
żyta ozimego (secale cereale)
[w:] Wielokierunkowość badań
w rolnictwie i leśnictwie
Aktualny stan badań nad
możliwością rekultywacji
starych zbiorników osadów
poflotacyjnych przemysłu
miedziowego na przykładzie
składowiska "Wartowice” [w:]
Wielokierunkowość badań w
rolnictwie i leśnictwie
Spożycie nowych gatunków
owoców oraz przetworów
owocowych przez studentów z
Wrocławia w 2007 roku [w:]
Wielokierunkowość Badań w
Rolnictwie i Leśnictwie.
Ekonomiczne efekty
ściółkowania gleby w rzędach
drzew jabłoni [w:]
Wielokierunkowość Badań w
Rolnictwie i Leśnictwie.
Zrównoważony rozwój a Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2004-2006 [w:]
Implementacyjne i aplikacyjne
aspekty zrównoważonego
rozwoju Red. nauk SidorczukPietraszko E.
Przyrodniczo i ekonomiczne
społeczne uwarunkowania
zrównoważonego rozwoju
gminy Milicz [w:] Wpływ idei
zrównoważonego rozwoju na
politykę państwa i regionów
Prymon M.
2009, 90-103.
Kazimierska N.,
Szymura M., Wolski
K.
2009, 85-98.
Kozak K.,
Maniukiewicz Caban P.
2008, 1: 151-158.
Maniukiewicz-Caban
P., Kozak K.
2008, 1: 167-172.
Nowosad K.
2008, 1: 181-187
Marczyk M.
Kaszubkiewicz J.
2008, 2: 89-97.
Czaplicka M, Dereń
D.
2008, 2: 299-306
Dereń D., Czaplicka
M,
2008, 2: 141-146
Golinowska M.
2009, 132-146.
Adamska H.
2009, 108-116.
97
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2009
Red. nauk Michałowski K.
5. Redaktor naczelny wieloautorskich monografii, podręcznika akademickiego lub serii
Wydawniczej:
Lp.
Wydawca
Tytuł
Autor (autorzy)
Rok, tom, str.
1.
GS Media Wrocław
Warunki rozwoju
obszarów wiejskich
Dyszewski A.
2009, VI edycja, ss.
204.ISBN 83-920715-5-7
98
Download