W odpowiedzi na zapytania TP S

advertisement
UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5,
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zespół Zamówień Publicznych
tel./fax : (+48-81), 537-53-84, 537-59-65
Numer sprawy : PN/02-10/DzEO
Lublin, dn. 21.09.2010r.
WG ROZDZIELNIKA
Dotyczy: przetargu na usługi w zakresie kompleksowego utrzymania zieleni na terenie UMCS .
Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dn. 29.01.2004r (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), o wpłynięciu pytań
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytania wraz z wyjaśnieniami poniżej:
Pytania z dnia 09.09.2010 r. :
I. Mając na uwadze przepis § 8 zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o zmianę o 50%
wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie
Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego
w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania
uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną
podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust.
1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów
z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy,
że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy
i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar
umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron
umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia
społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531
k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.
II. Zamawiający w pkt. 3/3/h SIWZ wskazał, iż wynajmie Wykonawcy pomieszczenia celem realizacji
usług porządkowo-czystościowych. Prosimy o udostępnienie projektu umowy najmu ww. pomieszczeń.
III. Jaka jest prawidłowa wartość zabezpieczenia – 10 % (pkt.15/2 siwz czy 5% § 11 projektu umowy?
1
Pytania dotyczące przejęcia pracowników
a) Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci
przez Wykonawcę w układzie: rodzaj umowy o pracę, wiek pracownika, ogólny staż pracy, staż
pracy u Zamawiającego, etat, wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (np. stażowy, premia
regulaminowa). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych oraz
odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości
świadczenia oraz terminu jego wypłaty.
b) Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników w razie
rozwiązania kontraktu?
c) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia
wynikającego z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1,
poz. 2, z późn. zm.),
d) Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. o
negocjacyjnym
systemie
kształtowania
przyrostu
przeciętnych
wynagrodzeń
u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.),
Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty,
e) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.),
f) Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn. 12.12.1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr
160, poz. 1080, z póź. zm.) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty?
g) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na
podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 149, poz. 1076)?
h) W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia
22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
(Dz.U. Nr 149, poz. 1076)?
i) Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z
dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeń (Dz. U. Nr,149 poz. 1076)?
j) Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy
w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to, które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
k) Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art. 4a
ustawy z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń
u
przedsiębiorców
oraz
o
zmianie
innych
ustaw
(Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) ?
l) Czy przeciwko Zamawiającemu toczą się pracownicze procesy sądowe, wszczęte przez
pracowników przeznaczonych do przejęcia? Jeżeli tak, to, w jakim stadium się znajdują, w ilu
procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie
rozpoznania?
m) Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników
przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ k.p. powstałe przed dniem przekazania, w
szczególności
z
tytułu
art.
4a
ustawy
z
dn.
16.12.1994
r.
o
negocjacyjnym
systemie
kształtowania
przyrostu
przeciętnych
wynagrodzeń
u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2,
z póź. zm.) oraz ustawy, z dn. 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080,
z póź. zm.)?
n) Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze związkami
zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie
zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku przejęcia tychże
pracowników przez następnego pracodawcę? Inaczej – czy pracownicy są objęci jakimikolwiek
gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to
gwarancje mogą uniemożliwić modyfikację ich stosunków pracy?
2
o) Czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni w
związku z ochroną związkową oraz przedemerytalną? Dane na temat działających związków
zawodowych.
p) Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli tak, to, z
jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności: niewypłacone nagrody jubileuszowe,
opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu
nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów, itp.).
q) Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich
(w szczególności: z powodu chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, czy
mają zaległy urlop (wykaz na dzień przejęcia)?
r) Prosimy o podanie stopnia niepełnosprawności przejmowanych pracowników.
s) Czy pracownikom przysługuje ZFŚS ( np. „wczasy pod gruszą” ) jeśli tak to w jakiej wysokości?
t) Czy kwota wynagrodzeń podana w SIWZ jest brutto?
u) Czy Zamawiający udostępni Wykonawcom wgląd do regulaminów wynagrodzeń na etapie składania
oferty?
W odpowiedzi na pytania z dnia 09.09.2010 r. wyjaśniamy co następuje:
Ad. I.
Wysokości kar umownych zawartych w przepisie § 8 w projekcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanowiącym Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje w
wysokości 5%. O rażąco wysokich karach można by mówić, gdyby przekraczały 10%.
Ad. II.
Zamawiający w pkt. 3/3/h SIWZ wskazał, iż wynajmie Wykonawcy pomieszczenia celem realizacji usług
porządkowo-czystościowych. Nastąpi to po podpisaniu umowy na wykonanie ww. usług z wyłonionym
Wykonawcą, na warunkach uzgodnionych przez obie strony. Stąd też na obecnym etapie wniosek o
udostępnienie projektu umowy najmu pomieszczeń jest przedwczesny.
Ad. III.
Prawidłową wartością zabezpieczenia jest 10 %.
Pytania dotyczące przejęcia pracowników
Ad. a)
Zestawienie pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego pisma
Ad. b)
Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników w razie rozwiązania
kontraktu
Ad. c)
Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 2, z późn. zm.)
dotyczyły przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i
z dniem 1 stycznia 2010 r. zostały uchylone Ustawą z 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o
zmianie niektórych ustaw,
Ad d)
Nie dotyczy
Ad e)
Pracownikom przejmowanym przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wynikającego z art. 156 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, z późn.
zm.)
Ad f)
Pracownicy, którzy mają być przejęci, otrzymali za 2009 r. i lata wcześniejsze wszystkie kwoty dotyczące
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)
3
Ad g)
Pracownikom przejmowanym nie przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z
dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.
U. z 2006 r. nr 149, poz. 10760.
Ad. h)
Nie dotyczy
Ad i)
Nie dotyczy
Ad j)
Pracownikom przewidzianym do przejęcia nie wypowiedziano warunków umów o pracę
w części
dotyczącej wynagrodzeń.
Ad k)
Nie dotyczy
Ad l)
Na dzień 16.09.2010 r. nie toczą się żadne pracownicze procesy sądowe wszczęte przez pracowników
przewidzianych do przejęcia.
Ad m)
Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego
pracodawcy całego roku kalendarzowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.),
wynagrodzenie roczne wypłacane jest nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku
kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.
W pozostałej części pytania – nie dotyczy.
Ad n)
Na podstawie Porozumienia z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń
zasadniczych pracownikom UMCS przechodzącym na emeryturę
od 01.01.2009 r., zawartego ze
Związkami Zawodowymi, pracownikom przysługuje zwiększone wynagrodzenie na okres 21 miesięcy
poprzedzających przejście pracownika na emeryturę, pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy w trybie
porozumienia stron nie później niż 3 miesiące od dnia nabycia uprawnień emerytalnych. Miesięcznie kwota
zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu wynosiłaby dla tej grupy pracowników 247 zł.
Ad o)
W grupie przejmowanych pracowników znajduje się jeden pracownik podlegający ochronie emerytalnej
zgodnie z art. 39 KP (wiek emerytalny).
W UMCS w Lublinie działają cztery organizacje związkowe, z których każda jest uprawniona do
reprezentatywna pracownika. Konsultacje w sprawach pracowniczych (rozwiązania umowy o pracę)
przeprowadzane są z każdą organizacją związkową.
Na dzień 16.09.2010 r. do zw. zawodowych należy jedna osoba.
Ad p)
Na dzień przejęcia pracowników, mogą istnieć zobowiązania wobec pracowników dotyczące wypłaty
wynagrodzenia za miesiąc bieżący, gdyż wynagrodzenia dla tej grupy pracowniczej są wypłacane z dołu, do
10-go następnego miesiąca, za miesiąc ubiegły.
Nagrody jubileuszowe, do których ewentualnie pracownicy nabędą uprawnienia będą wypłacane łącznie z
wynagrodzeniem. Na dzień 16.09.2010 r. nie istnieją w stosunku do przejętych pracowników, żadne
opóźnienia z tytułu wypłaty wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu
nagród jubileuszowych, nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów.
Ad q)
Wśród pracowników Zespołu Zieleni przewidzianych do przejęcia (stan na 16.09.2010 r.):
- 4 pracowników ostatnio przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, łącznie przebywali
powyżej 240 dni;
- 2 pracowników obecnie przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, powyżej 30 dni.
Wśród pracowników nie znajdują się osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich z tytułu
chorób zawodowych, urlopów macierzyńskich czy wychowawczych. Urlopy zaległe za 2009 r. pracowników
przewidzianych do przejęcia na dzień 16.09.2010 r. wynoszą łącznie 0 dni.
Pracownikom przewidzianym do przejęcia pozostało łącznie 101 dni urlopu do wykorzystania za 2010 r.
(stan na dzień 16.09.2010r.)
Ad r)
Wśród pracowników przewidzianych do przejęcia nie występują osoby ze stopniem niepełnosprawności.
4
Ad s)
Pracownikom oraz członkom ich rodzin przysługują świadczenia przewidziane zgodnie z Regulaminem
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość tych świadczeń jest naliczana zgodnie z tabelą
ustalaną przez Komisję Socjalną Związków Zawodowych UMCS na dany rok kalendarzowy. W 2010 r.
pracownikowi przysługuje świadczenie urlopowe i w zależności od dochodu pracownika wypłacane jest w
wysokości: 2300,2100, 1750, 1150 i 700 zł brutto.
W 2010 r. wszyscy pracownicy, przewidziani do przejęcia mieli wypłacone świadczenie urlopowe za 2010 r.
Pozostałe świadczenia, z których mogą ewentualnie korzystać pracownicy i ich rodziny to: dopłata do
kolonii i obozów dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi,
Ad t)
Wynagrodzeni w SIWZ podane jest w kwocie brutto.
Ad u)
U pracodawcy nie obowiązuje Regulamin Wynagradzania, a jedynie Regulamin premiowania niektórych
grup pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 2/89.
Pozostałe składniki wynagrodzeń płacone są zgodnie z następującymi przepisami:
 Rozporządzenia z dnia 22.12.2006 r. MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni
publicznej oraz art. 154 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – dodatek stażowy,
 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – art. 156 oraz Rozporządzenia z dnia 14.09.2006 r. w
sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni publicznej
do nagrody jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania i wypłacania (Dz. U. nr 169, poz. 1211 z późn.
zm.) – nagroda jubileuszowa,
 Ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) – dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Pytania z dnia 14.09.2010 r. :
1. Czy Zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie Regulaminu
do wglądu.
2. Czy Zamawiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości?
3. Czy Zamawiający gwarantuje przekazanie wraz z przekazywanymi pracownikami niewykorzystanych
do dnia przekazania pracowników środków z ZFŚS, w przeliczeniu na jednego przekazywanego
art.23¹kp pracownika? Jeśli tak to w jakiej wysokości? Czy także w przypadku przesunięcia terminu
przekazania pracowników ( np.: o 6-10 miesięcy)? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący
przekazywanych środków na podstawie art.7 ust.3b ustawy o ZFŚS.
4. Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i wielkości
udzielonych pożyczek?
5. Czy spłaty pożyczek mają spływać po przekazaniu pracowników na konto Zamawiającego, czy
Wykonawcy? Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego tę kwestię.
6. Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych?
Jeśli tak, to wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często?
7. Czy do dnia przejęcia Zamawiający posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu niewypłaconych,
obligatoryjnych świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np.: ”wczasy pod gruszą”,
„dofinansowanie do wczasów dzieci pracowników:, „paczki świąteczne”, „bony”? Jeśli tak, to jakie i w
jakiej wysokości?
8. Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u Zamawiającego prawo do wypłaty obligatoryjnych
świadczeń z ZFŚS? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości?
W odpowiedzi na pytania z dnia 14.09.2010 r. wyjaśniamy co następuje:
Ad. 1)
Dla pracowników UMCS tworzony jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w wysokości
6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych. zgodnie z art. 157 Ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 05.164.13650
Regulamin ZFŚS w załączeniu.
5
Ad. 2)
Środki zfśs na dany rok kalendarzowy z tytułu odpisów i zwiększeń przekazywane są na wyodrębniony
rachunek bankowy Funduszu, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Ad. 3)
Wyjaśnienia Kwestury, jako komórki odpowiedzialnej za naliczanie i rozliczanie Funduszu:
Kwestura Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie informuje, iż tworzy
odpis na ZFŚS i posiada wyodrębniony rachunek tego funduszu. Wymóg tworzenia odpisu na ZFŚS wynika
bezpośrednio z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Dz. U. nr 164 z dnia 30.08.2005 r. i wysokość odpisu
znacznie odbiega od ogólnie przyjętych reguł.
Zasady tworzenia ZFSS przewidują naliczenie odpisu na ZFSS od planowanego funduszu płac w
roku w którym tworzy się odpis. W następnej kolejności odpis jest korygowany w miesiącu grudniu
biorąc za jego podstawę wysokość zrealizowanego fundusz płac.
W związku z przekazaniem 14 pracowników Uczelni odpis na ZFSS zostaje zgodnie z obowiązującymi
przepisami skorygowany w miesiącu grudniu 2010 r.
Jeśli Państwa Firma jest zobowiązana do tworzenia odpisu na ZFSS to również zgodnie z obowiązującymi
przepisami winna skorygować odpis na fundusz socjalny o fundusz płac przejętych z Uczelni pracowników.
Tylko w przypadku gdy wzajemne porozumienie pracodawców przekazujących i przejmujących
pracowników będą wyraźnie stanowiły o przekazaniu i przyjęciu zobowiązań i należności
pracowniczych oraz przekazaniu odpisu na ZFŚS Uczelnia rozliczy planowany odpis na ZFŚS
proporcjonalnie do okresów zatrudnienia i przekaże tę należność na wyodrębnione konto bankowe Funduszu
Socjalnego.
Ad 4)
Pracownikom przewidzianym do przejęcia udzielono pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 62 000 zł,
z czego, na dzień 17 września 2010 r. pozostało do spłaty 20 095,20 zł. Spłata pożyczek dotyczy lat 20102012, najpóźniej do 31.08.2012 r. Kwoty udzielanych pożyczek to 6500-7500 zł.
Ad 5)
Proponujemy zawarcie przez UMCS porozumienia z pracownikami, którzy mają pożyczki do spłaty, które
regulowałoby ewentualne zasady spłaty tej pożyczki. Z uwagi na to, iż takie porozumienie zawarłby
Zamawiający, bezzasadnym jest przekazywanie Państwu wzoru porozumienia.
Ad 6)
Z zfśs UMCS wypłaca pracownikom dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego, w wysokościach jak
podano w poprzedniej informacji. W 2010 r. wszyscy pracownicy przewidziani do przejęcia mieli wypłacone
dofinansowanie do wypoczynku. Pracownikom mogą być ponadto wypłacane zapomogi pieniężne,
dofinansowanie do kolonii, obozów oraz paczki dla dzieci pracowników.
Ad 7)
Na dzień 17.09.2010 r. pracownikom przewidzianym do przejęcia nie wypłacono łącznie kwoty 5300,00 zł z
tytułu refundacji kosztów obozu dla dziecka i zapomogi pieniężnej.
Ad. 8)
Oprócz świadczeń obligatoryjnych takich jak: dofinansowanie wypoczynku pracownika, z zfśs wypłacane są
świadczenia fakultatywne takie jak: zapomogi pieniężne, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do
kolonii, obozów dzieci pracowników, paczki świąteczne dla dzieci.
Wszystkie świadczenia wypłacane są na wniosek pracownika.
6
Download