Załącznik nr 5 – Oświadczenie Najemcy w formie aktu

advertisement
Załącznik 5
Oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego
AKT NOTARIALNY - WZÓR
Dnia XXXX przed XXXX, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w XXXXX, stawili się:
1)
IMIĘ NAZWISKO, córka XXXXX, zamieszkała XXXXXXXX, zwana dalej Najemcą,
Tożsamość stawiających oraz stopień pokrewieństwa notariusz ustaliła na podstawie dowodu
osobistego seria i numer.
OŚWIADCZENIE NAJEMCY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ NAJMU OKAZJONALNEGO
§1
Stawający oświadcza, iż w dniu DZIEŃ MIESIĄC ROK roku pomiędzy nim, a IMIĘ NAZWISKO
(WYNAJMUJĄCEGO), TU KOMPLET DANYCH, została zawarta, zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, umowa najmu
okazjonalnego lokalu mieszkalnego położonego w MIASTO przy ul. ULICA (kod XX-XXX).
§2
Stawający oświadcza, że na podstawie § 8 ust 1-3 przedmiotowej umowy najmu okazjonalnego,
zobowiązany jest opuścić, opróżnić i wydać Panu IMIĘ NAZWISKO (WYNAJMUJĄCEGO)
przedmiotowy lokal mieszkalny w przypadku rozwiązania stosunku najmu niezależnie od jego przyczyn i
wyprowadzić się do lokalu położonego w XXXXXXXX przy ul. XXXXXXXXX na co dysponuje pisemną
zgodą właściciela ww. lokalu.
§3
Pani IMIĘ NAZWISKO (NAJEMCY) oświadcza, że odnośnie obowiązku dobrowolnego opuszczenia,
opróżnienia i wydania ww. lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu stosunku najmu, poddaje się egzekucji
w myśl art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.
§4
Koszty tego aktu ponosi w całości Pani IMIĘ NAZWISKO (NAJEMCY).
-1-
Download