pouczenie do wniosku o uregulowanie sytuacji prawnej lokalu

advertisement
POUCZENIE DO WNIOSKU O UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ LOKALU
Część A i D - Wypełnia wnioskodawca
Części B i C - Wypełnia zarządca lub właściciel budynku
W celu ubiegania się o lokal w związku z wystąpieniem okoliczności wymienionych we wniosku należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające stan cywilny (np. wyrok rozwodowy do wglądu),
- kserokopię umowy najmu (oryginał do wglądu),
- wydane przez właściwego zarządcę zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu używania lokalu lub stosowne
poświadczenie na formularzu wniosku.
Ponadto:
W celu ubiegania się o potwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy dla wstępujących w najem na podstawie art.
691 Kodeksu cywilnego dołączamy:
- oświadczenie dla osób ubiegających o potwierdzenie uprawnień do lokalu po zgonie najemcy,
- kserokopie aktu zgonu i dowodu osobistego (oryginały do wglądu),
W celu ubiegania się o zawarcie umowy najmu po zgonie najemcy poza przypadkami przewidzianymi w art. 691 Kodeksu
cywilnego oraz po wyprowadzeniu się najemcy wraz z wnioskiem należy złożyć:
- oświadczenie dla osób ubiegających o lokal mieszkalny po wyprowadzeniu się najemcy, po zgonie najemcy,
- kserokopia aktu zgonu i dowodu osobistego (oryginały do wglądu) – w przypadku postępowania po zgonie,
- poświadczenie dotyczące uzyskiwanych dochodów z ostatnich 3 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
W celu ubiegania się o ponowne zawarcie umowy najmu po spłacie zadłużenia, przyłączenia części zwolnionego lokalu oraz
uregulowania sytuacji prawnej mieszkania funkcyjnego, zakładowego wraz z wnioskiem należy złożyć:
- oświadczenie dla osób ubiegających się o przywrócenie tytułu prawnego po spłacie zadłużenia, osób starających się
o przyłączenie części zwolnionego lokalu do zajmowanego mieszkania oraz osób zajmujących mieszkania
funkcyjne, zakładowe,
- w przypadku rozłożenia na raty lub umorzenia należności – kserokopia takiej ugody (oryginał do wglądu)-dot.
postępowania po spłacie zadłużenia,
W celu ubiegania się o lokal zamienny z tytułu wykwaterowania i zamiany „z urzędu” wraz z wnioskiem należy złożyć:
- zaświadczenie i orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia najemcy lub członków jego rodziny – dot. zamiany „z
urzędu”,
__________________________________________________________________________________________________________
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że
zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód miesięczny gospodarstwa domowego stanowią dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we
wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania, odpowiednio udokumentowane przez
wnioskodawcę.
Kryteria dochodowe – należy przez to rozumieć udokumentowany średni dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego przypadający na członka gospodarstwa domowego nie
przekraczający, w przypadku:
a) pozostawania w niedostatku –dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
- 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych
- 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych
b) niskich dochodów
- 300% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych
- 250% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych
__________________________________________________________________________________________________________
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego,
- Uchwała nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.
- Art. 691 Kodeksu Cywilnego – W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: małżonek
niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany
do świadczeń alimentacyjnych (konieczne jest postanowienie Sądu Rodzinnego), oraz osoba, która pozostawała faktycznie
we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili śmierci.
________________________________________________________________________________________
Opisy procedur oraz druki do pobrania znajdują się na stronie www.wroclaw.pl w zakładce BIP
Download