umowa najmu lokalu użytkowego

advertisement
UMOWA NAJMU LOKALU
zawarta w .................. w dniu ................... pomiędzy:
1. ...................... „Wynajmującymi”.
a
2. ........................ „Najemcą”.
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą i administratorem budynku położonego w ..............
przy ul.................... i może zawierać umowy najmu lokali w nim się znajdujących. Na dowód
czego okazuje umowę o zarządzanie ........................................ wraz z uchwałą..................
§2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokale użytkowe:
- .............................. składający się z .........................,
- ..................., składający się z ...............................
2. Lokale powyższe są przeznaczone do remontu, a obecnie wyposażone w instalację
elektryczną ,wodną i kanalizacyjną.
3. Najemca będzie w w.w. lokalach prowadził działalność .....................
§3
1. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualna zmiana sposobu wykorzystania lokalu przez
Najemcę będzie wymagać zgody Wynajmującego.
2. Najemca nie ma prawa zmieniać przeznaczenia podnajmować lub użyczać lokalu bez
pisemnej zgody Wynajmującego.
3. Użytkowanie lokalu powinno odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami
budowlanymi, technicznymi i sanitarnymi.
4. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne wymagają pisemnej zgody Wynajmującego i
muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
§4
1. Czynsz najmu płatny będzie w wysokości .................. - płatny z góry do 10-go dnia
każdego miesiąca na konto: ...................................
2.Oprócz czynszu najmu najemca obowiązany jest płacić opłaty za zużycie:
 -zimnej wody i odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów stałych.
 -energię elektryczną, wg wskazań licznika i na rachunek Zakładu Energetycznego.
3.Czynsz o którym mowa w pkt 1 waloryzowany będzie o współczynnik wzrostu cen i usług
GUS raz na rok za poprzedni rok.
4. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaca kaucje w wysokości .......................zł. Kaucja
zostanie rozliczona po zakończeniu umowy i zwrócona lub zaliczona na poczet ewentualnych
zniszczeń lub zaległości czynszowych.
§5
1.Najemca zobowiązuje się nie dokonywać w przedmiotowym lokalu zmian, inwestycji i
ulepszeń bez uzyskania zgody Wynajmującego. W przypadku poczynienia przez Najemcę ,
bez zgody Wynajmującego zmian, nakładów, ulepszeń w przedmiotowym lokalu ,
Wynajmujący może się domagać przywrócenia przez Najemcę, na jego koszt lokalu do
stanu poprzedniego.
2. Po wygaśnięciu umowy najmu, Najemca zobowiązany jest wydać lokal Wynajmującemu
bez odrębnego wezwania, w stanie nie pogorszonym zgodnie z protokołem spisanym w
dniu podpisania umowy.
3. Przekazanie lokalu potwierdzone zostanie sporządzeniem protokołu zdawczoodbiorczego, w którym zostanie określony stan techniczny pomieszczeń.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, a wszelkie spory rozstrzygnie będą przez sąd ............................
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
Wynajmujący
Najemca
Download