umowa najmu - MOK Olkusz

advertisement
UMOWA NAJMU
W dniu …………......... r. w Olkuszu między:
Miejski Ośrodkiem Kultury, ul.Fr.Nullo 29, 32-300 Olkusz posiadającym NIP 6371000032
zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez: Dyrektora- Beatę Soboń
a
………………………………………………………………………………………………….
posiadającą NIP...................................... oraz REGON...............................................................
będące załącznikami Nr1 do niniejszej umowy, zwaną dalej Najemcą reprezentowaną przez:
………………………………………………………………
została zawarta umowa o następującej treści
§1
Wynajmujący oświadcza, że administruje nieruchomości Centrum Kultury ul. Szpitalna 32,
34 w Olkuszu, będącą własnością Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
§2
1. Wynajmujący wynajmuje Najemcy lokal w wymienionym w §1 budynku o łącznej
powierzchni …………., co stanowi ……. % ogólnej powierzchni obiektu, oraz
…………… m2 tj. ……. …. % powierzchni wspólnej (części powierzchni budynku
przeznaczone do korzystania przez wszystkich użytkowników) co stanowi …….. %
ogólnej powierzchni. W całości powierzchnia wynajmowana jest równa ………. m2
co stanowi ……….. %.
2. Wynajmujący przekazuje Najemcy lokal w stanie opisanym w protokole
przekazania. Protokół przekazania podpisany w dniu ...................... w imieniu
Wynajmującego przez .......................................................................................... oraz
przez Najemcę, stanowi załącznik Nr.2 do niniejszej umowy.
§ 3.
1. Najemca
wykorzystywał
będzie
przedmiot
najmu
wyłącznie
na
cele
................................................................ zgodnie z prowadzoną działalność z
przeznaczeniem na statutową działalność Najemcy.
2. Najemca dokona na własny koszt wszelkich prac adaptacyjnych w celu przystosowania
do prowadzenia zadeklarowanej w ust.1 działalności.
3. Najemca nie ma prawa bez zgody Wynajmującego podnająć ani w inny sposób
odstępować na rzecz osób trzecich przedmiotu najmu w całości lub w części.
§ 4.
1. Umowę zawiera się na czas ………………… z możliwością rozwiązania jej przez każdą
ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
każdego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Najemca:
a) zalega z zapłatą czynszu Wynajmującemu
b) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem lokalu,
c) wykracza w sposób sprzeczny, rażący lub uporczywy przeciw przepisom
porządkowym oraz ogólnie obowiązującym przepisom prawa,
d) zaniedbuje zajmowany lokal w stopniu narażającym go na uszkodzenie,
e) podnajmie lub użyczy lokal osobom trzecim, bez uzyskania zgody Wynajmującego.
§ 5.
1. Tytułem niniejszej umowy strony ustalają, że miesięczny czynsz netto za …….. m²
powierzchni wynosił będzie ………………… zł (słownie: …………………….. zł).
Do czynszu doliczony będzie podatek VAT = 23%
zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
Miesięczny czynsz brutto wynosił będzie ………………. zł (słownie:
………………………………………zł).
2. Z tytułu najmu Najemca będzie płacił Wynajmującemu wymieniony w § 4 czynsz na
podstawie faktur VAT miesięcznie - płatny do 15-go każdego miesiąca z góry
przelewem na konto ALIOR BANK 87 2490 0005 0000 4530 8913 8218 lub w kasie
Wynajmującego.
3. Najemca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem VAT i upoważnia Wynajmującego
do wystawiania faktur bez jego podpisu.
§6.
1. Najemca obowiązany jest ponosić opłaty związane z bieżącym korzystaniem z
przedmiotu najmu wg poniższych zasad:
- za zużycie oraz dystrybucję energii elektrycznej ryczałt w wysokości ….. %
ogólnego zużycia energii;
- za zużycie wody - …………… ogólnych kosztów zużycia w pierwszych dwóch
miesiącach najmu. W pozostałych miesiącach proporcjonalnie do wykazanego
wzrostu z okresu poprzedzający najem.
- za ogrzewanie z tytułu zużycia gazu, konserwacji kotłowni oraz dozoru technicznego
proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokalu, tj. ……… % ogólnych kosztów;
- koszty konserwacji, napraw, obsługi oraz utrzymania wspólnych przyłączy wody,
gazu, prądu - ……………. % poniesionych kosztów;
- koszty przeglądów (p.poż, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne itp.) - …….. %
poniesionych kosztów.
- koszty sprzątania …………….% ogólnych kosztów
-za podatek od nieruchomości ….. % kosztów.
2. Płatność odbywa się w terminie 15 dni od daty otrzymania faktury przez Najemcę na
podstawie wystawianych przez Wynajmującego faktur VAT.
§ 7.
1.
Najemca powiadomi Wynajmującego niezwłocznie o każdej zaistniałej awarii
w przedmiocie najmu lub gdyby lokal został częściowo zniszczony albo też korzystanie
2.
3.
z niego stało się ograniczone z powodu pożaru lub innych nieprzewidzianych,
nieszczęśliwych wypadków.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ruchomościach Najemcy
powstałe na skutek włamania, zalania czy kradzieży.
Najemca jest zobowiązany do:
a) utrzymania lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
b) przestrzegania przepisów przeciw pożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) wykonywania w przedmiotowym lokalu we właściwym czasie i na swój koszt
bieżących remontów, napraw i konserwacji niezbędnych do prawidłowego korzystania
z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i umową
d) pokrycia szkód wynikłych w trakcie prowadzenia działalności w wynajmowanym
lokalu,
e) ubezpieczenia i zabezpieczenia mienia własnego przed kradzieżą, włamaniem
pożarem we własnym zakresie i na własny koszt.
Najemca oświadcza, że znane mu są zasady korzystania z zabezpieczeń budynku
Wynajmującego, w którym znajduje się przedmiot umowy dotyczące przyjścia i wyjścia
oraz, że zapewni przyjazd pracownika w razie nieprawidłowego zabezpieczenia budynku
przez Najemcę.
5.
Wynajmujący zapewni Najemcy jeden kod dostępu do budynku. W pozostałym
zakresie Najemca zapewni swoim pracownikom kody dostępu na koszt własny.
6.
Wynajmujący jest zobowiązany do udzielenia Najemcy instruktażu do korzystania z
udostępnionego przez siebie kodu dostępu. W pozostałym zakresie Najemca dokona
instruktażu na własny koszt.
7.
O wszelkich zmianach w systemie zabezpieczeń Wynajmujący niezwłocznie
powiadomi Najemcę.
8. Przeróbki, adaptacje lokalu mogą być dokonywane wyłączenie na podstawie odrębnych
ustaleń między stronami na koszt Najemcy i po uzyskaniu wszelkich wymaganych i
niezbędnych zezwoleń przez Najemcę.
9. Najemca oświadcza, że nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu
nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu celem dostosowania
go do potrzeb prowadzonej działalności.
10. Po upływie wyznaczonego terminu najmu przewidzianego umową, Najemca odda lokal
uporządkowany i w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia
i eksploatacji. Za normalną eksploatację uważa się pogorszenie stanu rzeczy, które
powstaje bez zaniedbania, braku opieki, wypadku lub nadużyć.
11. W przypadku nie zwrócenia przedmiotu najmu w terminie zakreślonym umową lub w
terminie wynikającym z wypowiedzenia umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości dwukrotnej
stawki czynszu, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy.
12. Zdanie Wynajmującemu przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
4.
§ 8.
Wynajmujący ma prawo do dokonania zmian budowlanych, modernizacji budynku
i pomieszczeń zajmowanych przez Najemcę, jeżeli modernizacje te i przebudowy mają na
celu zapobieżenie dewastacji substancji budowlanej lub podniesienie jej standardu, po
uzgodnieniu z Najemcą terminu i sposobu ich przeprowadzenia. Dotyczy to również
prowadzenia prac modernizacyjnych, które nie są absolutnie niezbędne, lecz celowe ze
względu na oszczędności energii cieplnej lub elektrycznej i gdy dotyczą Najemcy.
§ 9.
1. Najemca zobowiązuje się powiadomić Wynajmującego w terminie 7 dni, o każdej
zmianie dotyczącej formy prawnej swojej działalności, firmy i adresu siedziby oraz innych
zmianach istotnych dla realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku niedoinformowania przez Najemcę o zmianie adresu korespondencja będzie
dostarczana na adres wskazany w umowie, ze skutkiem doręczenia.
§ 10.
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12.
Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w trakcie jej realizacji, strony
zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia
porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
§ 13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Najemcy
i dwa dla Wynajmującego.
........................................
Wynajmujący
........................................
Najemca
Download