Pomiary Elektroabsorbcji za pomocą urządzenia BC106N

advertisement
Załącznik nr 5
do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego
Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach
półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki
zintegrowanej i telekomunikacji optycznej
Nr UMO-2011/01/B/ST7/06234
Metoda pomiaru elektroabsorpcji światła prowadzonego w
wytworzonych strukturach falowodowych
Wykonawcy:
Andrzej Ziółkowski
Szczecin 2015
1
1. Układ pomiarowy służący do oceny absorpcji i elektroabsorpcji
Pomiary sygnału świetlnego wprowadzonego do struktur wytworzonych falowodów
przeprowadzone zostały w układzie, którego szczegóły przedstawiono w Załączniku nr 4 do
sprawozdania merytorycznego. Przedstawiony został on również niżej (Rys. 1) przez wzgląd
na klarowność niniejszego dokumentu.
Rys. 1. Schemat układu pomiarowego. Użyto następujących oznaczeń: PF – półfalówka, P –
polaryzator, KP – kostka światłodzieląca, polaryzująca, PD – płytka światłodzieląca, S –
soczewka sferyczna, Sc - soczewka cylindryczna, OM – obiektyw mikroskopowy, T - Tłumik
(pochłaniacz optyczny), BE – beam expander (poszerzacz wiązki), D – diafragma, CCD –
kamera CCD (BeamProfiler).
2. Element pomiarowy
W kontekście pomiarowym, kluczowym elementem przedstawionego wyżej układu
badawczego jest element detekcyjny. Jak wynika z przedstawionego schematu zdecydowano
się wykorzystać kamerę CCD z odpowiednim oprogramowaniem (BreamProfiler). Może ona
zarówno ułatwić procedurę wprowadzania światła do struktury jak również może służyć do
jakościowej oceny wprowadzonego do falowodu sygnału świetlnego. W trakcie prac
przetestowano kilka urządzeń tego typu. Niżej przedstawiono podstawowe informacje na ich
temat oraz ich zalety i wady w kontekście przeprowadzonych pomiarów.
 Pierwszym testowanym urządzeniem przy pomocy, którego zarejestrowano światło
prowadzone w falowodzie był Micro-BeamProfiler wyprodukowany przez firmę
Duma Optoelectronics, wyposażony w obiektywy mikroskopowe firmy Melles Griot.
Urządzenie to wyposażone jest w matryce CCD zawierającą około 800 000 pikseli,
czułą w typowym dla matryc tego typu, zakresie spektralnym 350 – 1000 nm.
Urządzenie współpracuje z obiektywami mikroskopowymi, dzięki czemu możliwe jest
efektywne powiększenie skanowanego obrazu. Powiększenie w tym przypadku
realizowane jest za pomocą zarówno technik optycznych jak i elektronicznych. Dzięki
2
wykorzystaniu tego urządzenia zeskanowano powierzchnię wyjściową falowodu
prowadzącego światło a typowe obrazy jakie można w tym przypadku otrzymać
zamieszczone zostały w Załączniku nr 4 do sprawozdania merytorycznego. Mimo
swoich zalet związanych głównie z wbudowanym układem optyki rozwiązanie to
posiada również wadę istotną w kontekście prowadzonych eksperymentów - nie
umożliwia pomiaru mocy skanowanego sygnału. Wykorzystanie Micro BeamProfilera
było jednak istotne (szczególnie na początkowym etapie eksperymentu) aby przy jego
pomocy ocenić poprawność przeprowadzanej procedury wprowadzania światła oraz
dokonać pomiaru wiązki formowanej w układzie i na wyjściu falowodu. Rysunek 2
przedstawia opisane urządzenie.
Rys. 2. Micro BeamProfilera firmy Duma Optoelectronics wraz z mikroskopowym
obiektywem skanującym firmy Melles Griot. Urządzenie pozwala skanować wiązkę
laserową o rozmiarach od 0.5 mikrona.
 Drugim testowanym urządzeniem był BeamProfiler firmy Newport (LBP - 4). Jest to
urządzenie, którego konstrukcja również zawiera element CCD. Nie jest to jednak
element wyposażony w sprzężony z nim układ optyczny przez co umożliwia pomiar
wiązek laserowych o średnicach kilkudziesięciu mikronów. Aby można było
zaadoptować tego typu rozwiązanie do skanowania powierzchni wyjściowej falowodu
należało rozbudować stanowisko, łącząc wspomnianą kamerę z układem optycznym.
Zbudowano układ mechaniczny, umożliwiający dokładne pozycjonowanie zarówno
obiektywu skanującego próbkę jak i pozycjonowanie kamery względem obiektywu.
Tak rozbudowany układ detekcyjny posiada podobne cechy do wcześniej
wykorzystanego micro-beamprofilera. Wykorzystane urządzenie wyposażone jest w
możliwość pomiaru mocy optycznej promieniowania padającego na matrycę. W
trakcie prac okazało się jednak, że w posiadanym egzemplarzu nie jest ona aktywna.
Mimo kontaktu z producentem i sprzedawcą problem ten nie został rozwiązany.
Rysunek 3 przedstawia Beam Profiler LBP-4.
3
Rys. 3. BeamProfiler firmy Newport (LBP - 4) wykorzystany we wstępnych pracach
nad stanowiskiem laboratoryjnym. Urządzenie nie posiada układu współpracującej z
nim optyki bez której jest przeznaczone do pomiarów wiązek o wymiarach około
kilkudziesięciu mikronów.
Przy pomocy tego typu urządzenia możliwe jest zeskanowanie rozkładów natężenia
światła wychodzącego z falowodu nie jest możliwy jednak pomiar jego mocy. Na Rys.
4 przedstawiono przykładowy pomiar wykonany za pomocą Beam Profilera LBP-4.
Obrazuje on wpływ zewnętrznego napięcia przyłożonego do struktury falowodu na
rozkład poprzeczny modu falowodowego. Badania wykonano dla kilku długości fal
promieniowania świetlnego załączając napięcie o wartości 1400 V.
Rys. 4. Przykładowy pomiar wykonany przy pomocy urządzenia LBP-4, przedstawia
on wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na rozkład modu prowadzonego w
falowodzie. Widać zależność rozkładu modu zarówno od długości fali jak i napięcia.
4
 Trzecim testowanym urządzeniem był Beam Profiler firmy Thorlabs (model BP104IR). W odróżnieniu od wcześniejszych urządzeń, nie jest to kamera CCD. Model
BP104-IR jest Beam Profilerem wyposażonym w szczelinę skanującą i fotodiodę
InGaAs czułą w zakresie od 700 do 1800 nm. Urządzenie posiada możliwość pomiaru
mocy promieniowania padającego na jego element fotoczuły. W trakcie testów szybko
zorientowano się, że mimo swoich zalet nie może ono zostać wykorzystane w układzie
badawczym ze względu na zbyt niską czułość układu szczelina- detektor.
Rys. 5. Beam Profiler firmy Thorlabs (model BP104-IR) wyposażony w szczelinę
skanującą oraz fotodiodę InGaAs. Mimo, możliwości pomiaru mocy optycznej
posiada zbyt niską czułość w kontekście przewidzianych pomiarów.
 Ostatnim urządzeniem, które zostało ostatecznie wykorzystane w badaniach był
również Beam Profiler firmy Thorlabs ale którego konstrukcja zawiera matrycę CCD.
Wykorzystany model BC 106N, posiada możliwość pomiaru mocy optycznych o
niskiej wartości. Urządzenie zostało wbudowane głowicę mechaniczną, umożliwiającą
jego pozycjonowanie. Rys. 6 przedstawia urządzenie oraz zbudowany układ
mechaniczny.
Rys. 6. Beam Profiler firmy Thorlabs BC 106N oraz układ skanujący płaszczyznę
wyjściową falowodu.
5
3. Wstępne pomiary
Podczas pomiarów istotne jest ustalenie odpowiedniej wartości ekspozycji, w taki sposób aby
przetwornik AD nie został przesycony (100%) ani aby nie pracował w dolnej granicy swojej
rozdzielczości. Do nieodpowiedniej pracy przetwornika AD może dość w sytuacji kiedy czas
ekspozycji lub wzmocnienie kamery są dobierane manualnie. Z kolei automatyczne
ustawienia ekspozycji pociągają za sobą problemy z odpowiednim ustawieniem optyki
obrazującej. W związku z powyższym zastosowałem następujące podejście. W pierwszej
kolejności przy braku zewnętrznego pola na próbce, w trybie manualnych ustawień
ekspozycji ustawiłem układ obrazujący tak aby otrzymać ostry obraz o maksymalnej mocy.
Następnie zmieniłem ustawienia ekspozycji na automatyczne aby przeprowadzić pomiary
elektroabsorbcyjne. Dzięki odpowiedniej funkcji pomiarowej możliwe jest zbieranie danych
pomiarowych jedynie z wydzielonego fragmentu matrycy CCD. Zawężony obraz matrycy
zawierający światło zeskanowane z płaszczyzny wyjściowej falowodu przedstawia Rys. 7.
Obraz jest obrócony o 90 stopni ponieważ kamera została pod takim kątem wmontowana w
głowicę pozycjonującą, co widoczne jest na Rys. 6.
Rys. 7. Obraz światła propagującego się w falowodzie, zeskanowany za pomocą urządzenia
BC 106N pracującego w układzie przedstawionym na rysunku 6. Obraz jest obrócony o 90
stopni.
6
4. Pomiary wykonane dla próbki F5D-1T-S4 (2)
Pierwszą czynnością wykonaną przystępując do pomiarów był test stabilności mocy
prowadzonej w falowodzie bez zewnętrznego pola elektrycznego. Rys. 8 przedstawia moc
wyjściową falowodu w funkcji czasu. W trzech widocznych na wykresie punktach
pomiarowych wiązka została przysłoniona za pomocą detektora w celu weryfikacji mocy
lasera. Nie stwierdzono zmian mocy generowanej przez laser, widoczne są jednak zmiany
mocy światła prowadzonego w falowodzie.
Punkty Pomiaru Mocy Lasera
3.18 W
3.18 W
Rys. 8. Moc światła prowadzonego w falowodzie bez zewnętrznego pola elektrycznego. W
trzech widocznych punktach dokonano pomiaru mocy wiązki lasera aby ocenić jej stabilność.
W trakcie badań stwierdzono, że wytworzone struktury podczas pracy grzeją się. Generowane
ciepło jest źródłem zarówno rozszerzania się podstawek na których są zamontowane jak
również samej struktury, ewentualnie warstwy kleju za pomocą którego zostały do podstawek
przytwierdzone. Jest to bardzo istotny czynnik wpływający na procedurę pomiarową i ocenę
merytoryczną przeprowadzonych eksperymentów.
Na kolejnych wykresach przedstawione zostaną systematyczne pomiary wykonane w
zbudowanym układzie laboratoryjnym. Kolejno zaprezentowane zostaną wyniki uzyskane dla
kilku wartości zewnętrznego napięcia od 1400 V do 800V.
7
Ze względu na fakt, że stwierdzono przemieszczanie się struktury falowodu pod wpływem
zewnętrznego pola elektrycznego, zastosowano następującą procedurę:
 W pierwszej kolejności falowód był ustawiony w pozycji zapewniającej maksymalne
sprzężenie ze źródłem światła, bez zewnętrznego pola elektrycznego.
 Następnie załączono zewnętrzne napięcie i po czasie po którym pozycja falowodu
stabilizowała się przeprowadzano korektę jego położenia do pozycji zapewniającej
maksimum prowadzonej mocy.
 Jeżeli moc światła po korekcie była stabilna napięcie było wyłączane.
 Dalsza obserwacja zmian mocy prowadzonej w falowodzie związana jest z procesem
relaksacji. Przemieszczeniem jego pozycji podczas powrotu do temperatury
pokojowej.
Pomiary przeprowadzono dla fali o długości 860 nm.
Włączenie napięcia 1400 V
Wyłączenie napięcia
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Rys. 9. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o
wartości 1400 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia i ponownej
korekty położenia.
8
Wyłączenie napięcia
Włączenie napięcia 1300 V
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Rys. 10. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o
wartości 1300 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia.
Włączenie napięcia 1200 V
Wyłączenie napięcia
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Rys. 11. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o
wartości 1200 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia.
9
Wyłączenie napięcia
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Włączenie napięcia 1100 V
Rys. 12. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o
wartości 1100 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu.
Włączenie napięcia 1000 V
Wyłączenie napięcia
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Rys. 13. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o
wartości 1000 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia.
10
Włączenie napięcia 900 V
Wyłączenie napięcia
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Rys. 14. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o
wartości 900 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia.
Włączenie napięcia 800 V
Wyłączenie napięcia
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Rys. 15. Moc światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod wpływem napięcia o
wartości 800 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu stygnięcia.
11
Pomiar przy napięciu 1400 V zostało powtórzony.
Włączenie napięcia 1400 V
Wyłączenie napięcia
Korekta położenia
falowodu
- maximum mocy
Rys. 16. Powtórzony pomiar mocy światła prowadzonego w falowodzie i jego zmiana pod
wpływem napięcia o wartości 1400 V (proces grzania), korekty jego położenia oraz procesu
stygnięcia.
Ostatecznie na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono różnicę mocy zmierzonej bez
zewnętrznego pola elektrycznego oraz mocy zmierzonej po przyłożeniu zewnętrznego pola
elektrycznego i kompensacji położenia falowodu. W następnej kolejności na stosując prawo
absorpcji Lamberta wyznaczono współczynnik elektroabsorpcji czyli wywołaną zewnętrznym
polem elektrycznym zmianę współczynnika absorpcji. Wyniki zostały przedstawione na
rysunkach 17 oraz 18.
12
Rys. 17. Różnica mocy zmierzonej bez zewnętrznego pola elektrycznego oraz mocy
zmierzonej po przyłożeniu zewnętrznego pola w funkcji przykładanego do próbki napięcia.
Rys. 18. Współczynnik elektroabsorpcji w funkcji przykładanego do próbki napięcia.
5. Podsumowanie
Przedstawiono metodę pomiarową za pomocą, której możliwe jest wyznaczenie
współczynnika wywołanej zewnętrznym polem elektrycznym zmiany absorpcji badanych
próbek. W trakcie prac zbudowano układ eksperymentalny oraz przetestowano jego
możliwości dla kilku urządzeń detekcyjnych. Uzyskano prowadzenie światła i możliwość
jego pomiaru. Podczas wstępnych pomiarów stwierdzono istotny z merytorycznego punktu
widzenia efekt rozgrzewania się badanych struktur w zewnętrznym polu elektrycznym. W
związku z tym przeprowadzono pomiary uwzględniając wywołane efektami termicznymi
przemieszczenie próbki falowodowej.
13
Download