Wzór nr 6b ............................ ..................... Dane uczestnika

advertisement
Wzór nr 6b
Dane uczestnika:
............................ .....................
(miejscowość)
(data)
firma /nazwa/
siedziba, adres oraz tel./fax
KDPW_CCP SA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA, KORZYSTAJĄCEGO Z RACHUNKU PŁATNIKA W
BANKU ROZLICZENIOWYM WŁAŚCIWYM DLA WYKONYWANIA PŁATNOŚCI W
WALUTACH OBCYCH
........................................... oświadcza, że na
podstawie ważnie zawartej umowy
.............................................. będzie wykonywał zadania płatnika w rozumieniu Regulaminu
(nazwa płatnika)
Rozliczeń Transakcji, w zakresie realizowania płatności w walutach obcych związanych
z rozliczeniami transakcji i innymi operacjami wykonywanymi w KDPW_CCP. W związku
z powyższym, płatności związane z naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi
z uczestnictwa w KDPW_CCP mogą być realizowane przez rachunek płatnika
w
………..……………………………………………
o
numerze
…………...……...............................................
(nazwa banku)
dla waluty (kod waluty)………………………………………………… (podstawowy/dodatkowy
*).
Wszelkie upoważnienia wynikające z treści niniejszego oświadczenia dla KDPW_CCP SA,
jak również wyraźnie w nim wyrażone, są skuteczne od dnia ……………….……...
.................................................................................................
(Podpisy osób reprezentujących uczestnika)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dane uczestnika:
............................ .....................
(miejscowość)
firma /nazwa/
(data) siedziba, adres oraz tel./fax
KDPW_CCP SA
OŚWIADCZENIE PŁATNIKA
.................................................................. oświadcza, że będzie występował w charakterze
(firma/nazwa płatnika)
płatnika w rozumieniu Regulaminu Rozliczeń Transakcji, w zakresie realizowania płatności
w walutach obcych związanych z rozliczaniem transakcji i innymi operacjami wykonywanymi
w KDPW_CCP, w stosunku do ............................................................ Realizowanie
płatności,
(nazwa uczestnika)
o
których
mowa
w...................................
powyżej,
następować
powinno
przez
nasz
rachunek
(nazwa banku)
o numerze
................................................................................ (podstawowy/dodatkowy*)
dla waluty ................................................................................
(kod waluty)
Wszelkie upoważnienia wynikające z treści niniejszego oświadczenia dla KDPW_CCP SA są
skuteczne od dnia …………….……..
.................................................................................................
(podpisy osób reprezentujących płatnika)
* niepotrzebne skreślić
Download