RB 2 /2017 – Korekta raportu okresowego BOŚ S.A. za III kwartał

advertisement
RB 2 /2017 – Korekta raportu okresowego BOŚ S.A. za III kwartał 2016 r.–
przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10 stycznia 2017 r.
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"),
niniejszym przekazuje korektę Raportu Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał
2016 r., przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 3 listopada 2016 r.
Bank dokonał podwyższenia kapitału, który został zarejestrowany w dniu 12 lipca
2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie oraz ujął wyżej wymienione
podwyższenie w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za
III kwartał 2016 r. Jednocześnie ze względu na brak wystarczających przesłanek
formalnoprawnych Bank przedwcześnie uwzględnił podwyższenie kapitału w wartości
współczynnika Tier 1. Bank spełnił wszystkie wymogi do formalnego zaliczenia
podwyższenia kapitału wraz z otrzymaniem zezwolenia Komisji Nadzoru
Finansowego na zaklasyfikowanie akcji serii U do kapitału podstawowego Tier 1
w dniu 22 grudnia 2016 r. W związku z tym, Grupa Kapitałowa BOŚ S.A i Bank
spełniły na ten dzień wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z
zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.
Podana, w części informacyjnej Raportu Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał
2016 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 3 listopada 2016 r., wartość
łącznego współczynnika wypłacalności Grupy skonsolidowanej ostrożnościowo
wynosiła 15,22%, a współczynnika Tier 1 wynosiła 12,17%, wartość współczynnika
wypłacalności Banku wynosiła 15,46% na dzień 30 września 2016 r. Po dokonaniu
korekty wartości współczynników dla Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wynoszą
odpowiednio 12,43% oraz 9,37%. Skorygowana wartość współczynnika
wypłacalności Banku wynosi 12,56%. Po uwzględnieniu korekty, zarówno Bank jak
i Grupa BOŚ S.A. nie spełniały w dniu 30 września 2016 r. formalnie wymaganych
poziomów współczynników kapitałowych zgodnych z zaleceniami Komisji Nadzoru
Finansowego.
W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Bank
przekazuje skorygowany formularz ESPI Skonsolidowanego raportu kwartalnego
QSr 3/2016 zawierający „Wybrane dane finansowe” oraz korektę Raportu Grupy
Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2016 r. Korekta nie ma wpływu na wartości
innych wskaźników finansowych zawartych w Raporcie Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.
za III kwartał 2016 r. oraz na wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych w związku z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Download