Unia europejska, a polityka regionalna w Polsce

advertisement
Efektywność a sprawiedliwość
jako problem ekonomiczny
na podstawie opracowania Jerzego Wilkina
Beata Pastusiak
I. Ekonomia wobec problemu sprawiedliwości
Wg większości ekonomistów sprawiedliwość nie jest kategorią ekonomiczną
Pole zainteresowań ekonomisty obejmuje 3 pytania:
co, jak i dla kogo produkować?
Sprawiedliwość wobec wzrostu i rozwoju gospodarczego: przechodząc od
efektywności statycznej do efektywności dynamicznej ekonomista znajduje
konieczność uwzględnienia problemu sprawiedliwości, jednak najważniejsza
jest efektywność ekonomiczna
Sprawiedliwość w s2ferze gospodarowania wiąże się z:
- równością w podziale dóbr,
- dostępnością do dóbr i usług oraz do działalności gospodarczej,
- sposobami oceny uczestników gospodarowania
- zakresem różnic w posiadaniu zakumulowanego majątku
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
2
I. Ekonomia wobec problemu sprawiedliwości
Sprawiedliwość wiąże się z trzema wymiarami równości:
1) równość miar – równość wobec prawa, brak dyskryminacji
rasowej i religijnej, zależności od płci, jednakowe kryteria oceny
takich samych pracowników
2) równość szans – w dostępie do kształcenia, w korzystaniu z dóbr
publicznych, w realizacji praw obywatelskich, uzdolnień, aspiracji
3) równość sytuacji – majątkowej, w korzystaniu z dóbr i usług,
pozycji społecznej
Za najbardziej niesprawiedliwe ludzie uważają naruszanie zasady równości
miar, za niesprawiedliwe – równości szans, skłonni są zaakceptować
nierówność sytuacji majątkowej.
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
3
II. Równość i efektywność, czyli ‘coś za coś’
M. Okun, Equality and Efficiency. The Big Tredeoff

Postulaty zawarte w lekturze dotyczą społeczności USA:
- wszyscy obywatele są równi na płaszczyźnie politycznej
- równości nie gwarantuje system ekonomiczny oparty na
mechanizmie rynkowym zapewniającym efektywną
gospodarkę
- każde społeczeństwo kapitalistyczne staje przed
dylematem równości, a efektywności stanowiącym
podstawowy problem społeczno – ekonomiczny naszych
czasów
- ‘coś za coś’ = istota wyboru ekonomicznego; efektywność
ekonomiczna, a równość czy sprawiedliwość
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
4
II. Równość i efektywność, czyli ‘coś za coś’
- koszty i korzyści: równość materialnego dobrobytu
przynosi znacznie mniejsze korzyści i wymaga dużo
wyższych kosztów niż równość praw politycznych i
obywatelskich (…) dlaczego kapitalizm godzi się na uszczerbek
efektywności na rzecz większej równości ekonomicznej?
 wolności polityczne ponad wartości samych w sobie mają
pozytywny wpływ na sferę gospodarki
 pluralizm – osiągnięty dzięki zapewnieniu praw obywatelskich;
społeczeństwo nie może być zdominowane przez rynek i wartości
ekonomiczne,
 humanitaryzm – osiągnięty dzięki równym i powszechnym prawom
obywatelskim, które są przywilejami. Zapewnienie ich stwarza
podstawowe warunki umowy społecznej, na której oparta jest
zasada sprawiedliwości społecznej.
Wyrzeczenia w dziedzinie efektywności ekonomicznej są uzasadnioną
ceną wolności, pluralizmu i humanizmu.
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
5
III. „Dziurawe Wiadro”
Sprawiedliwość dystrybutywna
relacje między nakładem ponoszonym przez poszczególnych uczestników
życia gospodarczego i społecznego, a wynagrodzeniem otrzymywanym za
te nakłady
Problemem z pogranicza teorii ekonomii i problemem sprawiedliwości
(nierównomiernego podziału) jest analiza skutków redystrybucji dochodów
przez instrumenty polityki ekonomicznej państwa, zwłaszcza instrumenty
polityki fiskalnej
Teza Samuelsona, Nordhausa i Okuna:
w wyniku redystrybucji dochodów motywowanej chęcią zmniejszenia
nierówności marnotrawiona jest część wytworzonego dochodu
(redystrybucja kosztem efektywności).
Teoria ekonomii nie dostarcza wyraźnej odpowiedzi na pytanie: czy działania
na rzecz większej sprawiedliwości społecznej (równości dochodów)
pociągają za sobą straty w efektywności gospodarowania i przez to, straty w
ogólnej wielkości dochodu narodowego
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
6
IV. Sprawiedliwość, czy sprawiedliwość
społeczna?
-
-
Teoria Rawlsa:
sprawiedliwość jako kategoria umowy społecznej odnoszona do systemów:
politycznego, społecznego i ekonomicznego, jako zespół związanych ze
sobą instytucji
sprawiedliwość jako bezstronność – forma teorii kontraktowej, tym
doskonalsza, im forma wyjściowa uczestników umowy pozbawiona jest
cech nierówności i uprzywilejowania kogokolwiek, zbiór taki będzie
podstawą społeczeństwa sprawiedliwego i efektywnego
łączy w sobie trzy równości miar, jako podstawy sprawiedliwości społecznej
przyznaje sprawiedliwości prymat nad innymi kryteriami struktur
społecznych lub ekonomicznych, w tym efektywności
Teoria utylitarystów
- sprawiedliwość nie jest umową społeczną
- potrzeby i satysfakcje ludzi nie są oceniane i porównywane
- najważniejsze jest osiągnięcie maksymalnej ogólnej sumy satysfakcji
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
7
V. Społeczne postrzeganie sprawiedliwości
Badanie w Polsce XII 1998 B. Cichomski W. Morawski
społeczeństwo uważało, że najważniejszą formą niesprawiedliwości
społecznej są:
- nierówności polityczne (brak wolności)
- nadmierne spłaszczenie dochodów
Badanie 1991 13 krajów (Niemcy, GB, Holandia, USA, Japonia)
- poparcie dla systemu ekonomicznego (z powodu nadmiernego
zróżnicowania płac, nierówne możliwości awansu, niedostateczne
wynagradzanie indywidualnego wysiłku)
- pod względem satysfakcji ekonomicznej ludzi z osiąganych dochodów,
standardu życiowego oraz sposobu wynagradzania najwyższe oceny
otrzymały kapitalistyczne państwa dobrobytu (Niemcy, Holandia, GB),
najniższe zaś Bułgaria, Estonia i Rosja.
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
8
V. Społeczne postrzeganie sprawiedliwości
Wnioski z eksperymentów Lissowskiego 1994
- badane osoby dokonały wyboru zasady sprawiedliwości, inne wyniki
otrzymano w zakresie wyboru indywidualnego i wyboru grupowego
- przedmiotem badania były różne kryteria wyboru (kryteria
sprawiedliwości), w tym hipoteza J. Rawlsa
- podział dóbr ustalony w warunkach kooperacji (decyzje grupowe) jest
zgodny z zasadą maksymalizacji średniej użyteczności przy
zagwarantowaniu minimum
- ludzie biorą pod uwagę nie tylko efekty osobiste podziałów, lecz również
skutki dla pozostałych uczestników podziału
Powyższe wyniki wskazują na istotne znaczenie społecznej percepcji
zasad sprawiedliwości społecznej. Percepcja ma wpływ na
subiektywne poczucie satysfakcji i szczęścia oraz na stabilność i
legitymizację podstawowych struktur społeczeństwa.
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
9
VI. Czy sprawiedliwość może być
efektywna ekonomicznie?
1993 r. Raport Banku Światowego
Czynniki sukcesu ekonomicznego krajów Azji Wschodniej:
- połączenie niskiego i zmniejszającego się zróżnicowania dochodów z
wysoką dynamiką wzrostu gospodarczego
- zasady sprawiedliwości dystrybutywnej i wyrównanie warunków startu
1995 r. Raport Banku Światowego i jego wnioski:
- powszechne współuczestniczenie obywateli w tworzeniu i korzystaniu z
efektów wzrostu gospodarczego przy zaangażowaniu państwa w
zmniejszenie nierówności ekonomicznych było czynnikiem wysokiej
dynamiki gospodarczej
- równość w dostępie do oświaty i równość dochodów nawzajem się
wzmacniają i pozytywnie oddziałują na efekty gospodarowania
- małe zróżnicowanie dochodów i pełne zatrudnienie spowodowało
wzrost oszczędności i inwestycji prywatnych, wzmocniło stabilność
polityczną i makroekonomiczną, jakość kapitału ludzkiego i motywacje
pracowników
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
10
VI. Czy sprawiedliwość może być
efektywna ekonomicznie?
Wnioski z analiz:
Uwzględnienie w większym stopniu zasad sprawiedliwości społecznej w
tworzeniu systemów, następnie w realizacji polityki ekonomicznej, może
doprowadzić do efektywnej gospodarki i płynnego łączenia ‘jakości
życia’ społeczeństwa, stabilności systemu i jego powszechnej
legitymizacji
Joseph Stiglitz (ekonomista amerykański):
„W dyskusjach w latach 90-ych w krajach Europy Wschodniej kładzie się
nacisk na zagadnienie efektywności, a w niewielkim stopniu na
konsekwencje podziału. Za kilka lat to niedocenienie podziału może
prześladować te gospodarki, nie tylko w formie społecznych niepokojów,
ale w wąsko pojmowanej, długookresowej efektywności ekonomicznej.
Ostatecznie, NIE MA PODSTAW intelektualnych dla oddzielenia
efektywności od spraw podziału.”
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
11
 Dziękuję za uwagę 
Beata Pastusiak, Efektywność,a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny
12
Download