ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

advertisement
Warszawa, dnia 10 sierpnia 2016 r.
Pan
Radosław Domagalski-Łabędzki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju
Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2016 r., znak: DDR-VI-0210-5/6/16
(NK/148735/16), w imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji1 zgłaszam następujące
uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia
wierzytelności:
1) zastrzeżenia budzi przyznanie podwykonawcy obok wykonawcy prawa do zgłoszenia
inwestorowi wykonywania robót budowlanych. Niniejsze rozwiązanie niewątpliwie
chroni podwykonawców, którzy nie zawsze zostają skutecznie zgłoszeni inwestorom
przez osoby trzecie. Jednak w praktyce proponowana regulacja może utrudniać
sytuację podwykonawcy, bowiem niewykluczone, że w razie sporu sądowego sąd
orzekający w sprawie będzie uznawać za podmiot należycie dokładający staranności
tego podwykonawcę, który samodzielnie zawiadomił inwestora o fakcie wykonywania
robót budowlanych. W konsekwencji, na co także przyzwala projektowany przepis,
zgłoszenia będą dokonywane zarówno przez wykonawców jak i podwykonawców, co
tylko niepotrzebnie przysporzy inwestorowi dodatkowych obowiązków związanych z
weryfikacją podmiotów, z którymi nie pozostaje w żadnym związku prawnym;
2) wątpliwości wywołuje wprowadzenie odstępstwa od dotychczasowego brzmienia
regulacji, zgodnie z którą do wiadomości inwestora konieczne jest podanie nie tylko
zakresu wykonywanych prac, ale także podmiotów do nich przypisanych.
1
Członkami POHiD są następujące firmy: Auchan Polska, Castorama Polska, Carrefour Polska, Galec (Leclerc),
Metro (Media Saturn Holding Polska, Makro Cash&Carry), Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety,
Lidl Polska, Pepco Poland, Schiever Polska, Tesco Polska, Transgourmet Polska, Żabka Polska.
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
ul. Krzywickiego 34/205, 00-078 Warszawa; tel. (22) 625-12-48; fax. (22) 622-95-33
www.pohid.pl; e-mail: [email protected]
Członek Konfederacji Lewiatan i EuroCommerce
Projektowana zmiana akcentuje tylko pierwszy z ww. elementów. W związku z
powyższym można interpretować art. 647 (1) k.c. projektu ustawy w ten sposób, że
inwestor może dowiedzieć się o osobach podwykonawców jedynie wówczas, gdy ci
bez pośrednictwa wykonawców powiadomią go o zakresie wykonywanych prac, co
stawia pod znakiem zapytania pozostawienie instytucji notyfikacji dokonywanej
inwestorowi przez wykonawców. Podnieść także trzeba, że niniejsze brzmienie jest
niekorzystne również dla podwykonawców, skoro ustawodawca nie kreuje wprost
obowiązku wykonawcy zgłoszenia inwestorowi danych podmiotów wykonujących
prace na rzecz inwestora. Pozostawienie regulacji w takim kształcie niewątpliwie
pogorszy sytuację najsłabszych podmiotów oraz uczyni prawo inwestora do złożenia
sprzeciwu w tym zakresie iluzorycznym;
3) nie można zgodzić się z ograniczeniem ilości podmiotów zobowiązanych solidarnie
wobec dalszego podwykonawcy tylko do osoby jego kontrahenta oraz inwestora, co w
konsekwencji
powoduje
sprowadzenie
obowiązku
zgłoszenia
inwestorowi
wykonywania robót budowlanych przez dalszego podwykonawcę przez niego samego
albo jego kontrahenta. Niniejsze rozwiązanie może być problematyczne dla inwestora
(pod względem oceny zasadności wniesienia sprzeciwu) z uwagi na brak
bezpośredniej relacji prawnej z ww. podmiotami zwłaszcza w sytuacji bardzo
rozwiniętej sieci zależności pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces
budowlany;
4) przez wzgląd na odpowiedzialność inwestora wątpliwości wzbudza rezygnacja z
obowiązku przedstawienia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w
umowie lub projekcie. Proponowane rozwiązanie pozbawia inwestora wpływu na
sposób wykonywania umowy przez wykonawcę, z którym przecież odpowiada
solidarnie wobec podwykonawcy. Niniejsze zagadnienie jest szczególnie istotne w
sytuacji, gdy zgłoszenia dokonywałby, na podstawie projektowanego brzmienia art.
647 (1) § 5 k.c., dalszy podwykonawca. Należy zwrócić uwagę na to, że wymóg
złożenia ww. dokumentacji wraz z umową lub jej projektem niejako skłania podmioty
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
ul. Krzywickiego 34/205, 00-078 Warszawa; tel. (22) 625-12-48; fax. (22) 622-95-33
www.pohid.pl; e-mail: [email protected]
Członek Konfederacji Lewiatan i EuroCommerce
uczestniczące w wykonywaniu robót budowlanych do zawierania umów w formie
pisemnej odgrywających istotną rolę w postępowaniu dowodowym;
5) korzystnie należy ocenić wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności inwestora za
zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane do wysokości zwykłego
wynagrodzenia za świadczenie tego rodzaju. Powyższe jest tym bardziej zasadne, że
ustawodawca wprowadził dla inwestora solidarną odpowiedzialność wobec podmiotu,
z którym nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym, tj. odpowiedzialność za cudzy
dług;
Zaprezentowana argumentacja skłania do negatywnej oceny zaproponowanej zmiany
art. 647(1) k.c. Z uwagi na to, że redakcja przepisu znacznie odbiega od tej
dotychczasowej należy oczekiwać, że jego zastosowanie nie doprowadzi do
rozstrzygnięcia rozbieżności przejawiających się w praktyce.
Z poważaniem,
Maria Andrzej Faliński
Dyrektor Generalny POHiD
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
ul. Krzywickiego 34/205, 00-078 Warszawa; tel. (22) 625-12-48; fax. (22) 622-95-33
www.pohid.pl; e-mail: [email protected]
Członek Konfederacji Lewiatan i EuroCommerce
Download