ANKIETA OCENY STUDIÓW DOKTORANCKICH

advertisement
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 173/2013
Wydział ..........................
ANKIETA OCENY STUDIÓW DOKTORANCKICH
DLA UCZESTNIKÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW
Doktorantko/Doktorancie!
Zwracamy się do Pana/Pani z prośbą o udział w ankiecie oceny studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Do jej przeprowadzenia skłania nas troska o jakość kształcenia na naszej uczelni. Ankieta jest
anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze
wszystkimi pytaniami oraz udzielenie szczerych odpowiedzi na nie. Wyniki ankiety posłużą do doskonalenia
jakości kształcenia na prowadzonych studiach trzeciego stopnia.
Prosimy uzupełniać ankietę przez wpisanie odpowiedzi na wykropkowanych polach (w przypadku pytań
otwartych); zakreślenie kółkiem numeru wybranej odpowiedzi (w przypadku listy odpowiedzi) lub postawienie
znaku „x” w odpowiedniej komórce (w przypadku tabel).
Dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!
Dział Jakości i Akredytacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Dziedzina (kierunek) studiów doktoranckich …………….…………………………………………………………………………………
2) Rodzaj studiów:
1.
stacjonarne
2.
niestacjonarne
3) Czy otrzymywał(a) Pan(i) w trakcie studiów stypendium doktoranckie?
1. tak – proszę podać na którym roku? (można zaznaczyć kilka roczników):
1.1 rok I
1.2 rok II
1.3 rok III
1.4 rok IV
2. nie
4) Czy otrzymał(a) Pan(i) w trakcie studiów doktoranckich grant lub stypendium badawcze z funduszy UR?
1. tak – proszę podać na którym roku? (można zaznaczyć kilka roczników):
1.1 rok I
1.2 rok II
1.3 rok III
1.4 rok IV
2. nie
5) Czy otrzymał(a) Pan(i) w trakcie studiów doktoranckich grant lub stypendium badawcze spoza UR?
1. tak – proszę podać na którym roku? (można zaznaczyć kilka roczników):
1.1 rok I
1.2 rok II
1.3 rok III
1.4 rok IV
2. nie
6) Jak ocenia Pan(i) przejrzystość kryteriów przyjmowania na studia doktoranckie, na które Pan(i) uczęszcza?
1.
bardzo dobrze
2.
dobrze
3.
źle
4.
bardzo źle
5.
trudno powiedzieć
7) Czy zasady związane z tokiem Pana(i) studiów doktoranckich, dotyczące uzyskiwania zaliczeń, zdawania
egzaminów, otwierania i zamykania przewodów itp.) zostały Panu(i) jasno przedstawione w momencie
rozpoczęcia studiów?
1.
zdecydowanie tak
2.
raczej tak
3.
raczej nie
4.
zdecydowanie nie
5.
trudno powiedzieć
8) Jak ocenił(a)by Pan(i) następujące kwestie:
zdecydowanie
tak
1.
2.
3.
raczej
tak
raczej
nie
zdecydowanie
nie
trudno
powiedzieć
Czy miał(a) Pan(i) możliwość
swobodnego wyboru osoby promotora?
Czy miał(a) Pan(i) możliwość wyboru
promotora specjalizującego się
w interesującej Pana(ią) problematyce?
Czy miał(a) Pan(i) możliwość wyboru
tematyki pracy doktorskiej zgodnej z
Pana(i) zainteresowaniami naukowymi?
9) Jak ocenił(a)by Pan(i) następujące aspekty współpracy z Pana(i) opiekunem/promotorem?
ocena
bardzo
dobra
1.
2.
3.
dobra
ani dobra,
ani zła
zła
bardzo
zła
Częstotliwość spotkań w ramach seminarium
(jeśli spotkania z promotorem nie miały formy seminariów, tylko
spotkań indywidualnych - proszę pominąć pytanie)
Dostępność promotora poza wyznaczonymi terminami
seminariów
Przydatność spotkań z promotorem dla postępów w pracy
naukowej
4.
Wiedza promotora w zakresie tematyki pracy doktorskiej
5.
Zainteresowanie promotora postępami w pracy doktorskiej
6.
Umiejętność skutecznego motywowania do pracy naukowej
7.
Stosunek promotora do doktoranta (życzliwość, chęć
pomocy)
10) Czy w trakcie studiów (podczas przygotowywania się do egzaminów, pisania prac zaliczeniowych,
opracowywania koncepcji oraz pisania rozprawy doktorskiej) korzystał(a) Pan(i) z pomocy merytorycznej
osób innych niż promotor/opiekun?
1. tak, korzystałem(am) – z czyjej? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana(i) dotyczą:
1.1. innych doktorantów
1.2. pracowników instytutu/katedry
1.3. pracowników wydziału
1.4. pracowników innego wydziału UR
1.5. pracowników naukowych innych uczelni/instytucji naukowych
1.6. osób niezwiązanych z sektorem naukowym
2. nie korzystałem(am)
11) Czy w trakcie studiów doktoranckich prowadził(a) Pan(i) zajęcia dydaktyczne ze studentami UR?
1. proszę podać na którym roku? (można zaznaczyć kilka roczników):
1.1 rok I
1.2 rok II
1.3 rok III
1.4 rok IV
2. nie – proszę przejść do pytania nr 16.
12) Na jakich zasadach prowadził(a) Pan(i) zajęcia dydaktyczne ze studentami UR:
tak
12.1.
Czy prowadzenie zajęć dydaktycznych było obowiązkowe?
12.2.
Czy prowadzenie zajęć dydaktycznych było odpłatne?
nie
13) Czy miał(a) Pan(i) możliwość wyboru przedmiotów, z których chce Pan(i) prowadzić zajęcia dydaktyczne,
tak by były zgodne z Pana(i) zainteresowaniami naukowymi?
1.
zdecydowanie tak
2.
raczej tak
3.
raczej nie
4.
zdecydowanie nie
5.
trudno powiedzieć
14) Czy podczas przygotowywania się do zajęć dydaktycznych mógł(a) Pan(i) liczyć na pomoc bardziej
doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych?
1. tak, ale w niewielkim zakresie
2. tak, mogłem(am) liczyć na wszelką potrzebną mi pomoc
3. nie - musiałem przygotować się samodzielnie
4. trudno powiedzieć (np. nie potrzebowałem(am) pomocy)
15) Czy miał(a) Pan(i) swobodę w doborze literatury, tematyki i formy zajęć prowadzonych ze studentami?
1. tak, miałem(am) dużą swobodę
2. tak, miałem(am) częściową swobodę
3. nie pozostawiono mi żadnej swobody
16) W jakich innych pracach na rzecz uczelni lub jej pracowników uczestniczył(a) Pan(i) w trakcie studiów
doktoranckich?
Uczestniczyłem(am)
dobrowolnie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uczestniczyłem(am)
z konieczności
Nie
uczestniczyłem(am
Sprawdzanie prac zaliczeniowych/
egzaminacyjnych z zajęć prowadzonych
przez innych pracowników
Pilnowanie porządku podczas
kolokwiów/egzaminów
Udział w pracach badawczych innych
pracowników UR
Uczestnictwo w zebraniach naukowych
instytutu/zakładu (wygłaszanie referatu,
udział w dyskusji)
Pomoc w organizacji konferencji,
warsztatów, wykładów otwartych itp.
Pomoc w pracach edytorskich lub
biurowych (poprawianie artykułów do
publikacji, kserowanie materiałów,
przygotowywanie prezentacji itp.)
Wyręczanie innych pracowników w
nieformalnych czynnościach (parzenie
kawy, pomoc w zakupach, rezerwowanie
biletów itp.)
17) Czy widzi Pan(i) potrzebę wprowadzenia zm ian w p ro gr am ie k szt ałc en i a na studiach doktoranckich?
1. tak – proszę opisać postulowane zmiany:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
2. nie
18) Czy widzi Pan(i) potrzebę wprowadzenia zm ian w s p o so b ie or gan iza cji studiów doktoranckich?
1. tak – proszę opisać postulowane zmiany:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. nie
19) Jak ocenia Pan(i) następujące aspekty wsparcia otrzymywanego od jednostki organizacyjnej lub uczelni
w trakcie studiów doktoranckich?
Bardzo
dobrze
1.
Dofinansowanie Pana(i) udziału w konferencjach
naukowych
2.
Wsparcie finansowe Pana(i) pracy badawczej
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dobrze
ani
dobrze,
ani źle
źle
bardzo
źle
trudno
powiedzieć
Pomoc w pozyskiwaniu grantu/stypendium na
badania naukowe
Możliwość udziału w badaniach naukowych
prowadzonych na uczelni
Możliwość udziału w konferencjach
organizowanych na uczelni
Stwarzanie możliwości publikacji
Umożliwienie korzystania z sal, laboratoriów,
komputerów, sprzętu, oprogramowania itp.
Dostępność literatury potrzebnej do pisania
pracy doktorskiej w uczelnianej bibliotece
20) Czy mając obecną wiedzę na temat studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim
zdecydował(a)by się Pan(i) ponownie na ich podjęcie?
1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
5. trudno powiedzieć
Dodatkowe uwagi studenta na temat studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................................
Na koniec prosimy Pana(ią) o udzielenie informacji na temat swojej sytuacji zawodowej:
M1. Jaka jest Pana(i) obecna sytuacja zawodowa?(możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)
1. jestem pracownikiem etatowym w dziedzinie związanej ze studiami doktoranckimi
2. jestem pracownikiem etatowym w dziedzinie niezwiązanej ze studiami doktoranckimi
3. pracuję dorywczo (umowy zlecenia, o dzieło, itp.) w dziedzinie związanej ze studiami doktoranckimi
4. pracuję dorywczo (umowy zlecenia, o dzieło, itp.) w dziedzinie niezwiązanej ze studiami doktoranckimi
5. nie podejmuję pracy zarobkowej i jej nie poszukuję
6. poszukuję zatrudnienia
Download