uniwersytet gda*ski

advertisement
22 sierpnia 2013
REGULAMIN Studiów doktoranckich
„Life Science and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies”
(obowiązuje od 1 października 2012r.)
1. Uruchomienie studiów doktoranckich „Life Science and Mathematics Interdisciplinary Doctoral
Studies” (LiSMIDoS) jest wynikiem zawarcia porozumienia między Międzyuczelnianym Wydziałem
Biotechnologii UG i GUMed, Wydziałem Biologii UG, Wydziałem Chemii UG oraz Wydziałem
Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz umowy między Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim
Uniwersytetem Medycznym Zasady organizacji LiSMIDoS są zgodne z Regulaminem Studiów
Doktoranckich obowiązującym na Uniwersytecie Gdańskim (Uchwała Senatu UG 31/12 z dnia
26.04.2012 r). W prowadzeniu LiSMIDoS, na takich samych zasadach jak wymienione powyżej
Wydziały, uczestniczy Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w
Warszawie na podstawie Umowy między UG a MIBMiK z dnia 5 października 2011r.
2. Celem LiSMIDoS jest promowanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniach z zakresu nauk
przyrodniczych i matematycznych oraz umożliwienie interdyscyplinarnego kształcenia doktorantów
dzięki wykonywaniu badań prowadzonych we współpracy przynajmniej dwóch zespołów badawczych.
Doktoranci LiSMIDoS uzyskują gruntowne przygotowanie w jednej z nauk przyrodniczych bądź
matematycznych i co najmniej dobre w przynajmniej jednej dyscyplinie dodatkowej. Unikatowy program
studiów pozwali na uzyskanie szerokiej wiedzy oraz efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji, zgodnych z Uchwałą Senatu UG 89/12 z dnia 28.06 2012 i będących podstawą przyszłej
kariery doktoranta.
3. Studia LiSMIDoS są studiami stacjonarnymi prowadzonymi w trybie dziennym i trwają 4 lata. W
uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może przedłużyć okres odbywania studiów o 2 lata
(zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich w UG).
4. W celu przygotowania interdyscyplinarnej pracy doktorskiej kształcenie doktorantów może odbywać
się pod kierunkiem dwóch promotorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W przypadku
powołania jednego promotora (zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym)
opiekę nad doktoratem sprawuje interdyscyplinarna Komisja Programowa ds. doktoratu, w skład której
poza promotorem, wchodzi pracownik naukowy reprezentujący inną dyscyplinę naukową i posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego lub zatrudniony na stanowisku profesora w MIBMiK. Promotor
pomocniczy (jeżeli jest powołany) jest członkiem Komisji Programowej ds. doktoratu. W skład Komisji
wchodzi także przewodniczący Komisji Programowej. Studia dają możliwość uzyskania stopnia doktora
nauk w dyscyplinach określonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów do których odpowiednie
uprawnienia posiadają Wydziały UG uczestniczące w LiSMIDoS.
5. Rektor UG powołuje w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów uczestniczących w LiSMIDoS i
Dyrektorem MIBMiK Radę Programową Studiów, zwanej dalej Radą. W skład Rady wchodzą
przedstawiciele Wydziałów (po dwie osoby z każdego Wydziału) i dwaj przedstawiciele MIBMiK. Rolą
Rady jest:
a) współtworzenie koncepcji interdyscyplinarnych studiów w ramach LiSMIDoS,
b) wskazanie kandydata na stanowisko kierownika studiów,
c) uchwalanie programu studiów i zasad tworzenia indywidualnych planów studiów w porozumieniu z
promotorami,
d) określanie szczegółowych zasad rekrutacji na studia,
e) rozpatrywanie odwołań doktorantów od ocen,
f) Rada zajmuje się merytorycznym nadzorem nad realizacją LiSMIDoS.
1
6. Kierownik LiSMIDoS:
a) ogłasza konkurs projektów badań interdyscyplinarnych realizowanych w ramach LiSMIDoS,
b) ogłasza na stronie http://www.biotech.ug.edu.pl/lismidos/ zaakceptowaną przez Radę listę
potencjalnych promotorów wraz z zaproponowaną przez nich tematyką badań; projekty doktoranckie
mają charakter interdyscyplinarny,
c) upublicznia szczegółowy sposób przeprowadzania rekrutacji kandydatów na LiSMIDoS,
d) przedstawia Radzie coroczne sprawozdanie z działalności LiSMIDoS.
Warunki naboru
1. Doktoranci są wyłaniani na podstawie postępowania rekrutacyjnego (konkursu). Szczegółowy spis
dokumentacji wymaganej do rekrutacji oraz punktacji postępowania opisane są w załączniku do
niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
2. Projekt tematyki doktoratu dotyczącego badań interdyscyplinarnych i chęć ubiegania się o opiekę nad
słuchaczem LiSMIDoS może zgłosić jedna osoba (potencjalny promotor). Tematy potencjalnych
projektów doktorskich powinny być zgłoszone do 30 czerwca każdego roku. Promotor powinien także
wskazać pracownika naukowego, reprezentującego inną dyscyplinę naukową i posiadającego stopień
naukowy doktora habilitowanego lub zatrudnionego na stanowisku profesora w MIBMiK, który wejdzie
w skład Komisji Programowej ds. doktoratu. Członek Komisji Programowej ds. doktoratu nie musi być
zatrudniony w jednostkach prowadzących LiSMIDoS. Promotor może także zaproponować
zagranicznego pracownika naukowego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, jako
kopromotora bądź członka Komisji Programowej ds. doktoratu.
3. Promotorem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i
zatrudniona na jednym z Wydziałów tworzących LiSMIDoS lub w MIBMiK lub zatrudniona na
stanowisku profesora w MIBMiK.
4. Kandydat na studia odbywa rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim z Komisją Kwalifikacyjną i
potencjalnym promotorem doktoratu, który mają prawo wglądu do opinii opiekuna pracy magisterskiej
lub poprzedniego przełożonego kandydata.
5. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: kierownik studiów, po jednym przedstawicielu jednostek
uczestniczących w programie oraz fakultatywnie potencjalni promotorzy i kopromotorzy.
6. Tematy projektów doktoranckich mają charakter interdyscyplinarny i są zatwierdzane przez Radę
Programową LiSMIDoS najpóźniej dzień przed terminem rozpoczęcia rekrutacji doktorantów na nowy
rok akademicki. Kandydat na studia wybiera temat pracy doktorskiej z listy przedstawionej na stronie
http://www.biotech.ug.edu.pl/lismidos/ zaakceptowanej przez Radę. Kandydat może przystąpić podczas
rekrutacji do dwóch tematów.
7. W przypadku zgłoszenia się dwóch lub więcej kandydatów do danego tematu, o wyborze kandydata
decyduje liczba uzyskanych przez niego punktów, a kandydat, który wygrał ranking w dwóch tematach,
ma prawo wyboru tematu pracy doktorskiej.
8. Limit miejsc na studia LiSMIDoS określa każdego roku Senat UG na wniosek Kierownika Studiów.
9. Termin i miejsce składania dokumentów ustala Kierownik Studiów LiSMIDoS.
2
Przebieg studiów doktoranckich
1. Warunkiem uzyskania stypendium w I roku studiów jest pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej.
2. Obowiązkiem doktoranta jest realizowanie programu studiów. Program studiów oraz zasady
przyznawania punktów ECTS zgodnie z KRK stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu (załącznik
nr 2). Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed dn. 1 października 2012 r. obowiązuje
program studiów oraz zasady przyznawania punktów bez uwzględniania KRK. Zasady przyznawania
punktów zostały zawarte w odrębnym dokumencie (załącznik nr 3)
Program studiów obejmuje:
a) uzgodnienie z Komisją ds. doktoratu, w trakcie I roku studiów zakresu pracy doktorskiej,
b) aktywne uczestniczenie w realizacji projektu badawczego,
c) udział w seminariach i wykładach, które odbywają się w ramach programu LiSMIDoS w zakresie i
trybie zgodnym z KRK i ustalonym z opiekunem naukowym oraz kierownikiem studium,
d) prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin
rocznie,
e) uczestnictwo w sesjach sprawozdawczych organizowanych przez Dziekana MWB UG i GUMed.
3. Uczestnik LiSMIDoS jest zobowiązany do uzyskania łącznie 45 ECTS w czasie trwania studiów.
4. Uczestnik LiSMIDoS zobowiązany jest do składania kierownikowi studiów doktoranckich rocznych
sprawozdań z działalności naukowej wg ustalonego wzoru (załącznik nr 4). Sprawozdanie powinno być
podpisane przez opiekuna (promotora) doktoranta.
5. Uczestnicy studiów mają w szczególności następujące uprawnienia:
a) prawo do korzystania z bibliotek, czytelni, sprzętu komputerowego, urządzeń kserograficznych i
poligrafii oraz sprzętu i aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów,
prowadzenia badań naukowych, przygotowania zajęć dydaktycznych oraz sporządzenia rozprawy
doktorskiej,
b) prawo do corocznej przerwy w okresie wolnym od zajęć w wymiarze do 8 tygodni,
c) prawo do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy za zgodą kierownika studium,
d) prawo do powszechnego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w §15
Regulaminu,
e) po uzyskaniu stopnia doktora, zaliczenia okresu odbywania dziennych studiów doktoranckich, nie
dłuższego jednak niż 4 lata, do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
6. Uczestnicy studiów mogą otrzymywać pomoc materialną i socjalną zgodnie z §17 Regulaminu oraz
stypendia naukowe w przypadku osiągania bardzo dobrych wyników w pracy badawczej i procesie
kształcenia. Uczestnicy studiów mogą otrzymywać stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych.
3
Download