Instrument Finansowy LIFE+

advertisement
Instrument Finansowy LIFE+
Komponent III
Informacja i komunikacja
Anna Maciejczyk
Wydział ds. Projektów UE
Informacja i komunikacja
Projekty LIFE+ Informacja i komunikacja
dzielą się na dwa typy:
1. Projekty LIFE+ Informacja i Komunikacja
mające na celu zwiększenie świadomości w
zakresie ochrony środowiska poprzez
kampanie i działania komunikacyjne.
 Powinny odbywać się na szczeblu krajowym lub
ponadnarodowym,
 Powinny wiązać się z wdrażaniem, aktualizacją lub
rozwojem wspólnotowej polityki i prawodawstwa w
zakresie ochrony środowiska.
Informacja i komunikacja
2. Projekty LIFE+ Informacja i Komunikacja
mające na celu zapobieganie pożarom lasów
na terenie UE.
 dofinansowaniem mogą zostać objęte specjalistyczne
szkolenia dla podmiotów uczestniczących w
działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów
oraz kampanie na rzecz zwiększania świadomości
społecznej
Informacja i komunikacja
KE szczególnie zachęca do przedstawiania
projektów, odnoszących się do następujących
tematów:
1. Różnorodność biologiczna
2. Efektywne użytkowanie zasobów
3. Zmiany klimatu
4. Inne:
 Opracowanie i czynne przekazywanie właściwym odbiorcom,
którzy mogą je z pożytkiem wdrażać, stosowanych technologii,
rezultatów i doświadczeń nabytych w ramach znaczącej liczby
poprzednich projektów LIFE
Informacja i komunikacja

Projekty związane z ochroną środowiska morskiego

Podniesienie poziomu świadomości na temat gleby i
różnorodności biologicznej gleby oraz jej wielu
ekologicznych funkcji, jak również zrównoważonego
użytkowania gruntów

Podnoszenie świadomości oraz edukacja na temat
narażenia obywateli na zanieczyszczenia powietrza
poprzez ocenę porównawczą poziomów
zanieczyszczenia powietrza w różnych większych
miastach UE

Hałas w środowisku

Rozległe i ukierunkowane promowanie najlepszych
praktyk
Proces formułowania wniosku
UWAGA! Należy pamiętać, że:
Zwyczajne przeprowadzenie kampanii
informacyjnej niezwiązane z osiąganiem
określonych celów nie może zostać
uznane za pozytywny wynik projektu.
Oczekiwane rezultaty - przykłady
Nazwa Instytucji
Nazwa przedsięwzięcia
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Dobry klimat dla powiatów
10 do 15 gmin lub powiatów zadeklaruje redukcję emisji dwutlenku węgla do roku 2020
poprzez przystąpienie do sieci takich jak " Convenant of Mayors", "Climate Alliance" lub
podpisując deklarację "Dobry klimat dla powiatów"
15 do 20 gmin lub powiatów będzie traktowało zmiany klimatu jako istotny problem w
swoich nowych lub znowelizowanych dokumentach strategicznych przygotowanych w
trakcie trwania projektu
Koalicja klimatyczna (polska koalicja organizacji pozarządowych zainteresowanych
ochroną klimatu) przyjmie kilku nowych członków z terenów powiatów, w których
realizowane są działania projektu
Oczekiwane rezultaty
Zmiany klimatu będą włączone do wszystkich dokumentów strategicznych gminy, która
zdecyduje się na przygotowanie i realizacje Pilotażowego Programu Niskowęglowego
Rozwoju (PPNR)
Gmina przygotowująca PPNR oraz 3 z 5 gmin, które zdecydują się na obliczenie dla nich
śladu węglowego zdecydują się na konkretne wydatki finansowe na rzecz redukcji emisji
dwutlenku węgla
Gminy, które zdecydują się na obliczenie dla nich śladu węglowego, ograniczą wzrost
emisji dwutlenku węgla w trakcie trwania projektu
Zostanie przygotowany Pilotarzowy Program Niskowęglowego Rozwoju o charakterze
demonstracyjnym, który zachęci inne samorządy środków unijnych do finansowania
działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian
Oczekiwane rezultaty - przykłady
Instytucja
Nazwa przedsięwzięcia
Generanla Dyrekcja Ochrony Środowiska
Poznaj Swoją Naturę
Stworzenie sieci, składającej się z minimum 35 instytucji działających pod auspicjami
Forum Współpracy na rzecz Natury 2000. Wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami
w ramach minimum 3 spotkań rocznych
Opracowanie i wydanie Raportu na temat scenariuszy konfliktów dla określonych typów
konfliktów społecznych wokół Natury 2000 – analiza w oparciu o dane case studies 5
wybranych obszarów Natury 2000
Organizacja minimum 6 spotkań w ramach każdej z 5 Naturowych Grup roboczych, 5
imprez lokalnych i konkursów dla dzieci na 5 wybranych obszarach Natury 2000
Oczekiwane rezultaty
Organizacja 5 wizyt studyjnych dla 5 Naturowych Grup Roboczych na wybranych 5
obszarach Natura 2000 egzemplifikujących zdiagnozowane typy konfliktów społecznych
wokół Natury 2000
Przygotowanie Wspólnych Planów Działań przez 5 Naturowych Grup Roboczych na
wybranych 5 obszarach Natura 2000 egzemplifikujących zdiagnozowane typy konfliktów
społecznych wokół Natury 2000
Wzrost pozytywnego nastawienia do Natury 2000 wśród 5 społeczności lokalnych na
wybranych obszarach Natura 2000 średnio o jeden poziom na skali nastawieni od bardzo
negatywnego do bardzo pozytywnego
Emisja w TV min. 3 filmów ekologicznych o Naturze 2000
Dotarcie z kampanią prasową o Naturze 2000 do 1 miliona Polaków poprzez publikację 54
publikacji prasowych w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej
Oczekiwane rezultaty - przykłady
Instytucja
Nazwa przedsięwzięcia
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach
sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk
Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby inicjatyw związanych z ochroną
bioróżnorodności, pośrednio prowadzące do zwiększenia liczby występowania
poszczególnych siedlisk i gatunków
Przeszkolenie około 1100 osób oraz wzrost o około 40% wiedzy osób biorących udział w
szkoleniu na temat ochrony poszczególnych gatunków. Wzrost wiedzy zostanie
zweryfikowany na podstawie testu
Oczekiwane rezultaty
Opracowanie 11 "Map drogowych" służących ochronie gatunków przy wykorzystaniu
najlepszych dostępnych praktyk
Inwentaryzacja 1100 obszarów pod względem występowania wybranych gatunków
przeprowadzona przez uczestników szkolenia. Inwentaryzacja pozwoli na opracowanie
właściwego planu działań ochronnych
Stworzenie międzynarodowej sieci ekspertów przy wykorzystaniu strony interenetowej.
Oczekiwane rezultaty - przykłady
Instytucja
Nazwa przedsięwzięcia
Federacja Zielonych GAJA
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest
Objecie monitoringiem realizacji programów usuwania azbestu 100% gmin w Polsce - 2489
urzędów przez cały okres realizacji projektu
3 raporty z monitoringu gmin w latach 2012 r., 2013 r., 2014 r., w formie wydawnictwa
przesłane do 2489 urzędów gmin
Wdrożenie gminnych programów usuwania azbestu w 90% gmin w Polsce (na dzień
dzisiejszy jest to 40% gmin)
Pojawienie się w ofercie dwóch oddziałów wojewódzkich Banku Ochrony Środowiska
kredytów preferencyjnych na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
Oczekiwane rezultaty
Utworzenie i wdrożenie modelowego systemu finansowania zadań związanych z
usuwaniem azbestu przez wojewódzkie fundusze w 4 województwach, gdzie taki system
nie funkcjonuje
Dostarczenie pakietów edukacyjnych na temat szkodliwości azbestu i konieczności
usuwania dla minimum 840 tysięcy obywateli - użytkowników wyrobów zawierających
azbest
Zorganizowanie 96 seminariów, w których będzie uczestniczyło min. 2,5 tysiąca osób
Udzielenie min. 108 porad/konsultacji w ramach punktu konsultacyjnego (ok. 3 porady na
miesiąc)
Ogólna liczba odwiedzin na stronach www projektu - 18 tysięcy
Zawieszenie bannera przekierowującego na strony www projektu na stronach min. 120
urzędów
Proces formułowania wniosku
Logiczne kroki:
Zidentyfikowanie problemu środowiskowego, którego ma
dotyczyć wniosek. Musi być wyraźnie związany z polityką UE.
Określenie, jaki cel ma zostać osiągnięty po zrealizowaniu
projektu. Oczekiwane wyniki muszą być: sprecyzowane,
mierzalne, osiągalne, odpowiednie i terminowe.
Określenie, kto będzie odbiorcą projektu i dlaczego docelowi
odbiorcy mają istotne znaczenie dla rozwiązania
zidentyfikowanego problemu.
Określenie działań, które umożliwią osiągnięcie celów.
Określenie wskaźników umożliwiających ocenę wpływu projektu
zarówno na odbiorców docelowych jak i zidentyfikowany.
problem.
Część B
Cele projektu
oraz oczekiwane rezultaty
Formularz B1
Formularz musi zostać sporządzony w
języku angielskim, niezależnie od
języka, w którym przygotowano
pozostałą część wniosku.
Jeśli chcieliby Państwo przedstawić
informacje także w języku polskim,
możliwe jest załączenie dodatkowej
kopii tego formularza.
Maksymalnie 3 strony!
Cele projektu: należy podać
szczegółową listę wszystkich celów
projektu, rozpoczynając od
najważniejszych. Realne i przejrzyste.
Formularz B1
Najważniejsze wiadomości do przekazania
docelowym odbiorcom projektu: wskazać,
najlepiej w punktach, najważniejsze informacje,
które mają być przekazane podczas planowanych
kampanii. Powinny być w pełni zgodne z
przepisami prawa i polityką UE.
Działania i środki: należy wyjaśnić, jakie
działania/środki zostaną podjęte w trakcie trwania
projektu, aby osiągnąć wyżej wskazane cele (nie
należy tu wspominać o środkach finansowych).
Wymienić główne działania związane z projektem
wg kolejności wykonania, wraz z określeniem co
zostanie zrobione, gdzie i przez kogo.
Oczekiwane rezultaty (wyrażone ilościowo):
wymienić najważniejsze rezultaty oczekiwane na
koniec projektu. Konkretne i realne. Oczekiwane
rezultaty nie powinny być celami projektu, lecz
wynikami oraz osiągnięciami umożliwiającymi
realizację celów.
Formularz B2
Problem związany ze środowiskiem:
Prosimy opisać konkretny problem
środowiskowy, zagadnienie związane z
ochroną przyrody lub zachowaniem
bioróżnorodności, którego dotyczy projekt.
Należy wyjaśnić, dlaczego uważają
Państwo, że problem ten jest powiązany z
polityką środowiskową Unii Europejskiej i jej
ustawodawstwem. Opisać stan problemu w
dniu złożenia wniosku.
Jeśli dotyczy: odnieść się do kwestii
związanych ze zwalczaniem pożarów lasów.
Podjęte czynności przygotowawcze:
należy opisać dotychczasowe prace
przygotowawcze podjęte w celu wdrożenia
projektu. Mogą obejmować analizy
przygotowawcze lub inne wstępne prace lub
badania.
Formularz B2
Potencjał techniczny partnerstwa:
należy tu wykazać, że utworzone
partnerstwo dysponuje wystarczającym
potencjałem technicznym pozwalającym
na wdrożenie projektu.
Odpowiednie możliwości/ doświadczenie
w zakresie środowiska pod względem
znajomości konkretnych problemów i
sposobów ich rozwiązania.
Odpowiednie możliwości/ doświadczenie
w zakresie komunikacji/ szkoleń.
Można podać przykłady skutecznie
zrealizowanych projektów w dziedzinie
środowiska i komunikacji.
Formularz B3
Europejska wartość dodana projektu i
proponowanych działań:
 Należy opisać, w jaki sposób planowane działania mają
przyczynić się do osiągnięcia celów polityki
środowiskowej Unii Europejskiej (włączając w to, jeśli
dotyczy, wpływ na kwestie związane ze zwalczaniem
pożarów lasów).
 Należy wskazać, w jaki sposób rozwiązania
proponowane w projekcie mogą mieć zastosowanie w
innych miejscach na obszarze UE.
 Powinni Państwo również przedłożyć zrozumiały opis
dotyczący zakresu geograficznego projektu.
 W uzasadnionych przypadkach, za wartość dodaną
uznane zostanie podejście (partnerstwo)
międzynarodowe.
Starania na rzecz obniżenia emisji dwutlenku
węgla:
 Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób zapewnią Państwo jak
najniższy poziom emisji dwutlenku węgla w trakcie
prowadzenia działań, związanych z realizacją projektu.
Formularz B4
Zaangażowani „Interesariusze” i
główni odbiorcy docelowi projektu.
 Interesariusze – podmioty zainteresowane
kwestiami, których dotyczy projekt.
Uczestnicy projektu nie muszą być tu
wymieniani. Podczas realizacji projektu
należy zapewnić odpowiednie konsultacje z
nimi.
 Główni odbiorcy docelowi – stanowią cel
działań związanych z projektem. Muszą
zostać ściśle określeni we wniosku, zarówno
pod względem jakości jak i liczby.
Działania monitorujące projekt muszą
obejmować pomiar wpływu działań
związanych z projektem na odbiorców
docelowych. Wybór odbiorców docelowych
należy uzasadnić.
Formularz B5
Przewidywane ograniczenia i czynniki ryzyka:
Ważne jest, aby wnioskodawcy zidentyfikowali wszystkie możliwe zdarzenia zewnętrzne
(„ograniczenia i czynniki ryzyka”), które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na
pomyślne wdrożenie projektu. Należy wymienić te ograniczenia i czynniki ryzyka
rozpoczynając od najbardziej istotnych. Prosimy również o wskazanie jakichkolwiek
ograniczeń i czynników ryzyka mających związek ze środowiskiem społeczno –
gospodarczym.
W przypadku każdego ograniczenia lub czynnika ryzyka prosimy o wskazanie, w jaki
sposób planują Państwo je pokonać.
W tym miejscu, zaleca się również umieszczenie informacji nt. ewentualnych licencji,
zezwoleń, ocen oddziaływania na środowisko itp. dokumentów wymaganych do
zrealizowania projektu, a także wskazanie, na jakie wsparcie mogą Państwo liczyć ze
strony organów odpowiedzialnych za ich wydawanie/ zatwierdzanie.
Należy podać szczegóły dotyczące sposobu, w jaki wnioskodawca uwzględnił powyższe
ryzyko na etapie planowania projektu (w harmonogramie realizacji i w budżecie projektu)
oraz definicję działań.
Formularz B6
Kontynuacja i waloryzacja rezultatów
projektu po jego zakończeniu:
Należy opisać, w jaki sposób projekt będzie
kontynuowany po zakończeniu
współfinansowania ze środków LIFE+, jakie
rodzaje działań są wymagane w celu
podtrzymania efektów realizacji projektu.
Należy też wskazać, jakiego rodzaju
mechanizmy będą wykorzystane w tym celu.
Informacje podane w tej części mają
charakter orientacyjny i będą musiały być
uaktualniane w trakcie trwania projektu.
Formularz B6
Kontynuacja i waloryzacja rezultatów projektu po jego
zakończeniu:
Jakie działania będą musiały być prowadzone lub kontynuowane
po zakończeniu projektu?
Należy wymienić te działania wraz z nazwami oraz numerami działań (np. A1,
A2…) używanymi w innych częściach niniejszego wniosku.
Jak zostanie to osiągnięte, jakie zasoby będą potrzebne do
prowadzenia tych działań?
Należy wskazać, w jaki sposób powyższe działania będą kontynuowane po
zakończeniu projektu, przez kogo, w jakich ramach czasowych i z pomocą jakich
środków finansowych.
Część C
Szczegółowy
opis techniczny
proponowanych działań
Część C
Ważne wskazówki:
Wszystkie kalkulacje i wyszczególnienia kosztów
niezbędne do uzasadnienia kosztów poszczególnych
działań powinny być zawarte w formularzach finansowych
F niniejszego wniosku. Część C powinna zawierać
wyłącznie informacje finansowe, które nie zostały
wyszczególnione w formularzach finansowych.
Wszystkie formularze w tej części mogą być powielane, w
celu zawarcia wszystkich niezbędnych informacji.
Wszystkie działania, których wykonanie będzie zlecane na
zewnątrz powinny być opisane tak dokładnie, jak gdyby
były wykonywane bezpośrednio przez Beneficjenta.
Formularz C0- Lista wszystkich działań
Ten formularz umożliwia
wnioskodawcy utworzenie
wszystkich działań
przewidzianych w projekcie.
UWAGA: Działania
przewidziane w projekcie
muszą zostać utworzone
przed przystąpieniem do
wypełniania kosztów w
formularzach finansowych !!!
Formularz C1- Zarządzanie projektem i
monitorowanie postępów projektu
A1. Zarządzanie projektem (wraz ze
schematem organizacyjnym) powinno
zawierać:
• Sposób zarządzania aspektami
technicznymi, finansowymi i
administracyjnymi projektu,
• Zapewnienie o realizacji projektu zgodnie
ze zobowiązaniami LIFE+ (umowa
dofinansowania, Postanowienia Wspólne,
Rozporządzenie LIFE+, ostateczna wersja
wniosku), szczególne w zakresie
składania sprawozdań,
• Opis struktury organizacyjnej wraz z
jasnym schematem organizacyjnym,
• Zaangażowanie głównych interesariuszy
np. poprzez Komitet sterujący projektu –
konsultacje.
Formularz C1- Zarządzanie projektem i
monitorowanie postępów projektu
A2. Monitorowanie postępów projektu,
– Określenie procedur oceniających postęp poszczególnych
działań oraz projektu jako całości.
A3. Audyt zewnętrzny,
– Wykonywany na koniec realizacji projektu (po zakończeniu
wszystkich działań,
– Ma na celu sprawdzenie zgodności z krajowym
ustawodawstwem oraz zasadami księgowości, a także
potwierdzenie, że wszystkie koszty zostały poniesione
zgodnie z Postanowieniami Wspólnymi LIFE+.
Formularz C1- Zarządzanie projektem i
monitorowanie postępów projektu
A4. Plan komunikacji po zakończeniu projektu,
– Osobny rozdział sprawozdania końcowego projektu,
– Przygotowanie w języku, w którym przygotowany został
projekt oraz (opcjonalnie) w języku angielskim,
– W formie papierowej i elektronicznej,
– Uwzględniony w „Deliverables” w formularzu C2 oraz w
formularzach finansowych z kosztem 0 EUR
Formularz C1- Zarządzanie projektem i
monitorowanie postępów projektu
NOWOŚĆ!
A5. Działania dotyczące nawiązywania
kontaktów:
– Kontakty z innymi projektami LIFE (trwającymi lub
zakończonymi): wizyty, spotkania, wymiana informacji
itp.,
– Udział w platformach informacyjnych związanych
z działaniami projektu (również na poziomie
międzynarodowym),
– Zapewnienie wydajnej wymiany know-how oraz
doświadczeń w podobnym zakresie.
Formularz C1
B. Czynności przygotowawcze (wg.
potrzeb)
– Bezpośrednio związane i niezbędne do
realizacji działań
– Ograniczone w czasie,
– Mają być bezpośrednio wykorzystane podczas
realizacji projektu,
– Mogą obejmować: studia przygotowawcze,
konsultacje z interesariuszami, wnioskowanie
o pozwolenia i upoważnienia,
– Nie mogą to być badania naukowe.
Formularz C1
C. Działania informacyjne/ kampanie zwiększające
świadomość społeczną (obowiązkowo):
– rzeczywista realizacja działań informacyjnych/ kampanii
zwiększających świadomość,
– Muszą dotyczyć problemu opisanego w Form. B2,
– Rozpowszechnianie wyłącznie informacji zgodnych z unijną
polityką,
– Działania muszą być wyraźnie związane z celem projektu,
skierowane do odbiorców docelowych mających bezpośredni
związek lub bezpośrednio odpowiedzialnych za problem/
zagadnienie,
– Działania muszą prowadzić do możliwej do ocenienia zmiany
codziennych zachowań docelowych odbiorców, bardziej
skutecznego wdrażanie unijnej polityki i ustawodawstwa na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz do bardziej
skutecznej wymiany wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy
interesariuszami.
Formularz C1
D. Działania szkoleniowe
• Działania te powinny mieć na celu wytworzenie wśród grupy docelowej
niezbędnych umiejętności odnośnie do zagadnień środowiskowych. Zakres
proponowanego szkolenia powinien być szczegółowo opisany.
• Projekty mające na celu szkolenia dla służb ochrony przeciwpożarowej lasów w
zakresie zapobiegania pożarom lasów nie powinny obejmować działań
ukierunkowanych na poprawę warunków operacyjnych podczas interwencji w
czasie pożaru lasu, usprawnienie łańcucha decyzyjnego lub rozwiązanie kwestii
dotyczącej przygotowania społeczeństwa na wypadek pożaru lasu.
E. Monitorowanie efektów projektu w odniesieniu do głównej grupy docelowej
oraz danego problemu środowiskowego
• Czynności monitorujące, mające na celu dokonanie oceny rzeczywistego wpływu
prowadzonych działań na odbiorców docelowych oraz na problem związany ze
środowiskiem.
• Monitorowanie powinno umożliwić potwierdzenie, czy metody opracowane w celu
rozwiązania problemu są odpowiednie lub zakwestionowanie tych metod i
ewentualne opracowanie metod alternatywnych.
Formularz C1
F. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji o rezultatach
projektu (obowiązkowo):
Czynności obowiązkowe
F1. Strona internetowa projektu:
• Najpóźniej 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu,
• Funkcjonowanie przez 5 lat po zakończeniu realizacji
projektu.
F2. Tablice informacyjne LIFE+
F3. Raport „dla laika”
• Przekazanie wraz ze sprawozdaniem końcowym projektu,
• W języku angielskim oraz w języku projektu.
+ Czynności nieobowiązkowe.
Formularz C1
Dla każdego z proponowanych działań należy przedstawić
następujące informacje:
 Opis (co, jak, gdzie i kiedy?) - szczegółowo, związek pomiędzy
działaniem a celem projektu.
 Zastosowane rozwiązania/metody.
 Przewidywane zograniczenia i założenia – co może uniemożliwić
wykonanie działania i co zostanie w związku z tym zrobione. Zgodność z
form. B5.
 Beneficjent odpowiedzialny za realizację - zaleca się wyznaczenie
jednego z beneficjentów jako odpowiedzialnego za jego zrealizowanie
działania. Jeśli ten sam rodzaj działań jest podejmowany przez kilku
uczestników projektu, zaleca się dokonać podziału obowiązków, tj.
przypisać każdemu uczestnikowi konkretne czynności, za które będzie
odpowiedzialny.
 Oczekiwane rezultaty - wskazać (w punktach) wyrażone ilościowo/
mierzalne wyniki działania.
 Wskaźniki postępu – w jaki sposób będą mierzone postępy działania.
Formularz C1
Formularze C1 powinny być użyte w celu opisania wszystkich działań w
sposób jak najbardziej precyzyjny.
Należy zaklasyfikować każde z działań związanych z projektem do jednej
z kategorii podanej w formularzu C1.
Dla zachowania czytelności wniosku zaleca się, aby w projekcie nie
przewidywać wykonania więcej niż 10 działań (oprócz działań
wymienionych w punktach A i F). Nie należy wyszczególniać poddziałań.
W ramach „Zarządzania projektem” należy przewidzieć podróż 2 osób
uczestniczących w realizacji projektu ma spotkanie inauguracyjne
(tzw. Kick-off meeting) z przedstawicielami KE.
• Należy też przedstawić schemat organizacyjny obrazujący strukturę
zrządzania projektem. Schemat powinien przedstawiać podział
obowiązków pomiędzy członków zespołu zarządzającego projektem
oraz sposób podejmowania decyzji.
Formularz C2
Deliverable products – to wszystkie produkty
materialne projektu, które mogą zostać wysłane.
Należy je wymienić chronologicznie wg terminu
ich zakończenia. Każdy produkt będzie musiał
zostać przedłożony Komisji Europejskiej jako
odrębny dokument.
• Raport laika (Layman's Report),
• After LIFE Communication Plan (razem z
raportem końcowym).
Milestones (etapy projektu) – to kluczowe
momenty podczas realizacji projektu np.
wyznaczenie kierownika projektu, zakończenie
ważnej konferencji itp. Należy je wymienić
chronologicznie , wg terminu ich realizacji/
osiągnięcia. Etapy (lub odpowiednie dokumenty)
nie muszą być składane Komisji, jednakże w
sprawozdaniu należy poinformować, czy dany
etap został zakończony.
Formularz C2
Przewidywane sprawozdania z działań:
Raport wstępny powinien zostać złożony przed upływem
dziewięciu miesięcy od daty rozpoczęcia projektu.
Raport końcowy powinien być złożony przed upływem
trzech miesięcy od daty zakończenia projektu.
W przypadku projektów trwających ponad 24 miesiące oraz
przy wkładzie Wspólnoty przekraczającym 300.000€ należy
złożyć raport śródokresowy (mid-term).
Ponadto przerwa pomiędzy raportami nie może przekroczyć
18 miesięcy.
Formularz C3
W tabeli należy wypisać wszystkie
działania, uporządkować je według
numeracji i nazwy.
W przypadku każdego z działań, prosimy
zaznaczyć okres jego realizacji.
Wyznaczając okres wdrożenia projektu
należy mieć na uwadze, że
najwcześniejsza data rozpoczęcia
projektu współfinansowanego z LIFE+ to 1
czerwca 2012 r.
Należy uwzględnić odpowiedni margines
bezpieczeństwa po zakończeniu projektu
tak, aby nieprzewidziane opóźnienia nie
stanowiły przeszkody w terminowym
ukończeniu projektu.
Krajowy Punkt Kontaktowy
Departament Ochrony
Przyrody
Wydział ds. Projektów UE
NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 288/ 396/ 543
fax. (22) 45 90 193
[email protected]
Jezioro Wigry
http://www.fotoplatforma.pl/
38
www.nfosigw.gov.pl/life
Download