Instrument Finansowy LIFE+

advertisement
Instrument Finansowy LIFE+
Formularze A
Nabór wniosków 2010
Andrzej Muter
Wydział ds. Projektów UE
Pierwsze kroki
Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami
LIFE+:
 Zaproszenie do składania wniosków w ramach
naboru 2010,
 Postanowienia Wspólne (Common Provisions),
 Przewodnik do wypełniania wniosków do
odpowiedniego komponentu,
 Przewodnik oceny wniosków,
 Formularze wniosków do odpowiedniego
komponentu.
Znaleźć je można na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
www.nfosigw.gov.pl/life
Pierwsze kroki
Przed rozpoczęciem pisania wniosku:
 Upewnić się, że projekt nie może być finansowany
z innych środków Komisji Europejskiej (np.: 7 PR,
POIiŚ),
 Zapoznać się z Krajowymi priorytetami LIFE+
(Wniosek niekoniecznie musi się wpisywać w
krajowe priorytety, lecz wpisując się w nie może
uzyskać dodatkowe punkty w ocenie –
uwzględniane tylko przy porównywaniu wniosków
w ramach alokacji krajowej).
Wskazówki dotyczące pisania
wniosku
INFORMACJE OGÓLNE
Formularze wniosku do LIFE+
Wniosek do LIFE+ składa się z pięciu części:
Część A – informacje administracyjne
Część B – cele projektu i oczekiwane rezultaty
Część C – szczegółowy opis techniczny
planowanych działań
Część F – część finansowa wniosku
+ Załączniki w zależności od statusu
Beneficjenta koordynującego
Załączniki
Beneficjenci koordynujący
będący Podmiotami
publicznymi
Do wniosku powinni dołączyć
wypełnioną i podpisaną
Deklarację podmiotu
publicznego
(„Public body
declaration”)
Przygotowanie wniosków do LIFE+
Wniosek powinien być nagrany na płycie CD lub DVD.
Prawidłowo przygotowany wniosek powinien mieć postać
dwóch czarno-białych plików .pdf, pliku .xls oraz załączników.
Formularze Części A powinny być zeskanowane z
rozdzielczością 300 dpi do pliku .pdf, natomiast Części B, C,
D powinny być skonwertowane do drugiego pliku .pdf,
formularze F stanowią plik .xls.
Załączniki do wniosku, np. mapy, raport audytora,
dokumenty finansowe powinny być umieszczone w
oddzielnych plikach .pdf, za wyjątkiem uproszczonego
oświadczenia finansowego, które ma mieć format xls.
Przygotowanie wniosków do LIFE+
Wyjątkowo do wniosku załączyć można mapy,
jako odrębne pliki pdf, oznaczone w nazwie
słowem „mapy”. Plik może zawierać kolorowe
strony w formacie A3 lub A4. Załączone mapy
powinny mieć opisaną skalę, tytuł oraz czytelne
oznaczenia topograficzne.
Należy sprawdzić czy wszystkie formularze są
czytelne po zeskanowaniu oraz czy dają się
wydrukować. W szczególności istotna jest czytelność
podpisów i pieczątek w formularzach A oraz w
Oświadczeniu Podmiotu Publicznego.
Każdy wniosek do LIFE+ musi zawierać działania
informacyjne i rozpowszechniające wyniki projektu
(przedstawienie zakresu projektu i jego wyników do
wiadomości społecznej i zainteresowanych stron).
Działania te nie stanowią łączenia komponentów!!
Wypełnianie wniosku do LIFE+
Zachęcamy do wypełniania wniosku w
języku polskim!
Wniosek należy wypełnić na komputerze, za
wyjątkiem podpisów,
Wszystkie pola we wniosku MUSZĄ być
wypełnione - nie należy zostawiać pustych
pól,
Jeżeli wymagane w formularzu informacje
nie dotyczą Państwa projektu lub nie
posiadają Państwo danych na ten temat,
należy wpisać „nie dotyczy” lub
równoważne określenie.
Wypełnianie wniosku do LIFE+
Nazwy beneficjentów powinny być zgodne
z nazwami na pieczątkach (nie należy
tłumaczyć oryginalnych nazw),
Podpisy i pieczątki powinny być czytelne
po zeskanowaniu (rozdzielczość 300 dpi),
Opisując szczegółowo zarządzanie
projektem należy pamiętać o
zamieszczeniu schematu organizacyjnego
realizatorów projektu.
Wypełnianie wniosku do LIFE+
Wkład własny beneficjentów, posiadających
status podmiotu publicznego, musi przekroczyć
o co najmniej 2% kwotę kosztów z tytułu
wynagrodzenia stałych pracowników, którzy
zostaną oddelegowani do realizacji projektu.
Koszty „Pomocy zewnętrznej” zawierającej
koszty prac zlecanych na zewnątrz oraz
wynajmu sprzętu lub infrastruktury nie powinny
przekroczyć 35% całkowitego budżetu
projektu.
Wypełnianie wniosku do LIFE+
Kwalifikowalność kosztów zakupu „Dóbr
trwałych”
Do współfinansowania kwalifikują się jedynie
koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych w
trakcie realizacji projektu, pod warunkiem
spełnienia zapisów zawartych w Art. 25.5-25.9
Postanowień Wspólnych.
Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych:
 Infrastruktura – 25% kosztu rzeczywistego
 Wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu
rzeczywistego
Wypełnianie wniosku do LIFE+
Kwalifikowalność zakupu „Dóbr trwałych”
WYJĄTKI
 Koszty wykonania prototypów są kosztami
kwalifikowanymi w 100% tylko w przypadku
projektów z komponentu II Polityka i zarządzanie
w zakresie środowiska oraz komponentu I
Różnorodność biologiczna (Art. 25.7 CP),
 W przypadku komponentu LIFE+ Przyroda i
Różnorodność Biologiczna wydatki poniesione na
dobra trwałe przez podmioty publiczne lub
podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się
za kwalifikowane w całości (Art. 25.9 CP).
Wypełnianie wniosku do LIFE+
W projektach LIFE+ Przyroda i
Różnorodność Biologiczna co najmniej 25%
budżetu projektu musi dotyczyć „twardych”
(konkretnych) działań ochronnych.
Koszty ogólne (overheads) są kwalifikowalne
do 7% kosztów kwalifikowanych projektu, z
wyłączeniem kosztów zakupu lub dzierżawy
gruntów. Koszty ogólne nie muszą być poparte
dokumentami księgowymi.
W kategorii tej należy uwzględnić np. koszty
wynajmu biura, prąd, wodę, gaz, materiały
biurowe, koszty połączeń telefonicznych,
kopiowania itp.
Część A
Informacje administracyjne
Formularz A1
Datę rozpoczęcia i
zakończenia projektu
należy podać w formacie
DD/MM/RRR
Nazwy beneficjentów
powinny być zgodne
z nazwami na pieczątkach
(nie należy tłumaczyć oryginalnych nazw)
Kwoty podane w rubrykach
„Total project budget”,
„Total eligible project budget”,
„EC financial contribution requested”
powinny być zgodne z kwotami
podanymi w formularzach finansowych
(część F wniosku),
Formularz A2
W przypadku braku danej
informacji nie należy pozostawiać
pustych pól, należy wpisać „nie
dotyczy” lub równorzędne
sformułowanie,
Należy określić przynależność
beneficjenta do jednej z trzech grup
podmiotów (public body, private
commercial lub private non
commercial),
Podane dane dotyczące osoby
kontaktowej powinny być poprawne
i aktualne.
Formularz A3
W punkcie 2 należy wpisać nazwę
organizacji zgodnie z formularzami
A1 i A2.
W punkcie 3 należy podać:
 Kwotę wkładu własnego (+ koszty
niekwalifikowane ponoszone przez
beneficjenta),
 Numery działań, w których
beneficjent będzie brał udział,
 Szacowany całkowity koszt działań,
za wdrażanie których odpowiadać
będzie beneficjent.
Deklaracja musi być podpisana,
opatrzona datą i miejscowością.
Prosimy zwrócić uwagę na to, by
pieczątka była czytelna.
Należy podać stanowisko osoby
podpisującej.
Formularz A4
W przypadku braku beneficjentów
towarzyszących formularz nie powinien
pozostać pusty, należy wpisać „nie dotyczy” lub
równorzędne sformułowanie,
W punkcie 2 należy podać:
 Kwotę wkładu własnego (+ koszty
niekwalifikowane ponoszone przez
Współbeneficjenta),
 Numery działań, w których
Współbeneficjent będzie brał udział,
 Szacowany całkowity koszt działań, za
wdrażanie których odpowiadać będzie
beneficjent.
Prosimy zwrócić uwagę na to, by pieczątka
była czytelna,
W przypadku większej liczby beneficjentów
towarzyszących, należy wprowadzić dodatkową
numerację (A4/1, A4/2, A4/3 itp.),
Należy podać stanowisko osoby podpisującej,
Formularz A5
W przypadku braku
beneficjentów towarzyszących
formularz nie powinien
pozostać pusty, należy wpisać
„nie dotyczy” lub równorzędne
sformułowanie,
W przypadku większej liczby
beneficjentów towarzyszących,
należy wprowadzić dodatkową
numerację (A5/1, A5/2, A5/3
itp.),
W każdym przypadku należy
określić przynależność
beneficjenta do jednej z trzech
grup podmiotów (public body,
private commercial lub private
non-commercial),
Formularz A6
W przypadku braku
współfinansujących formularz
nie powinien pozostać pusty,
należy wpisać „nie dotyczy” lub
równorzędne sformułowanie,
W zaznaczonym miejscu należy
wpisać nazwę projektu
W przypadku większej liczby
współfinansujących, należy
wprowadzić dodatkową
numerację (A6/1, A6/2, A6/3
itp.),
Należy podać nazwisko i
funkcję osoby podpisującej i
datę
Formularz A7
Należy udzielić odpowiedzi
na wszystkie pytania,
W punkcie trzecim należy
wyjaśnić, dlaczego
projekt nie kwalifikuje się
do finansowania w
ramach innych
instrumentów
finansowych Wspólnoty
Formularz A8 – Komponent I
Prosimy zwrócić uwagę na
to, by pieczątka była
czytelna,
W przypadku większej ilości
deklaracji poparcia,
należy wprowadzić
dodatkową numerację
(A8/1, A8/2, A8/3 itp.),
Należy pamiętać o dacie
Krajowy Punkt Kontaktowy
Departament Ochrony
Przyrody
Wydział ds. Projektów UE
NFOŚiGW
Tel. (22) 459 04 86/396/543
fax. (22) 459 01 93
[email protected]
www.nfosigw.gov.pl/life
Jesienna aleja kolo Swignajna
http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html
24
Download