UMOWA NR FS 2006/PL/16/C/PA/002-01

advertisement
ZADANIE 3
ZWARDOŃ
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
GRUDZIEŃ 2014R.
PROJEKT TEN PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA RÓŻNIC SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH POMIĘDZY
OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
PERSONEL WYKONAWCY
Stanowisko:
Imię i nazwisko:
Koordynator Projektu:
Dariusz Koliński
Podpis:
Zespół projektowy:
Kierownik zespołu
opracowującego
Robert Urbaniak
Specjalista
Jan Pryzowicz
Specjalista
Monika Sułek
Specjalista
Iwona Kreft-Boufał
Specjalista
Anna Szubert
Specjalista
Magdalena Sakowska
Specjalista
Beata Kojtek
Akustyka
Radosław Kucharski
Akustyka
Krystyna Roguska
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki
– Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 1
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
SPIS TREŚCI
1 WSTĘP ................................................................................................. 7
2 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA................................................... 7
3 PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA OPRACOWANIA.................... 7
4 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ...................................... 8
4.1
Wstęp ......................................................................................................................................................... 8
4.1.1
Warianty przedsięwzięcia .......................................................................................................................... 8
4.1.2
Etapowanie inwestycji ............................................................................................................................... 8
4.1.3
Fazy życia inwestycji .................................................................................................................................. 8
4.2
Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji w
wariantach 1 i 2 .......................................................................................................................................... 8
4.2.1
Lokalizacja wariantów planowanego przedsięwzięcia .............................................................................. 8
4.2.2
Struktura zaludnienia w rejonie planowanego przedsięwzięcia ............................................................... 9
4.2.3
Opis stanu istniejącego .............................................................................................................................. 9
4.2.4
Opis rozwiązań projektowych ................................................................................................................. 10
4.2.4.1 Układ torowy ...................................................................................................................................... 10
4.2.4.2 Urządzenia odwodnienia podtorza (drenaż) i kanalizacja .................................................................. 10
4.2.4.3 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (SRK).............................................................................. 11
4.2.4.4 Obiekty inżynieryjne........................................................................................................................... 11
4.2.4.5 Skrzyżowania z drogami w poziomie szyn w tym drogi dojazdowe i inne obiekty drogowe ............. 11
4.2.4.6 Kubatura ............................................................................................................................................. 11
4.2.4.7 Elektroenergetyka nietrakcyjna ......................................................................................................... 12
4.2.4.8 Teletechnika ....................................................................................................................................... 12
4.2.4.9 Zasilanie i sieć trakcyjna ..................................................................................................................... 12
4.2.4.10 Sieci i kolizje ....................................................................................................................................... 12
4.2.4.11 Charakterystyka procesów produkcyjnych – prognozy ruchu ........................................................... 13
5 OPIS
ELEMENTÓW
PRZYRODNICZYCH
W
REJONIE
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ............................................. 13
5.1
Stan prawny terenu – Uwarunkowania przestrzenne ................................................................................13
5.2
Warunki klimatyczne, sanitarne powietrza oraz uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej ................14
5.2.1
Klimat ...................................................................................................................................................... 14
5.2.2
Stan jakości powietrza w rejonie planowanej inwestycji ........................................................................ 14
5.2.3
Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej ........................................................................................ 14
5.3
Morfologia terenu .....................................................................................................................................14
5.4
Geologia ....................................................................................................................................................14
5.4.1
Charakterystyka obszaru ......................................................................................................................... 14
5.4.2
Wyniki badań geotechnicznych ............................................................................................................... 15
5.4.3
Surowce mineralne, szkody górnicze i osuwiska ..................................................................................... 15
5.5
Wody powierzchniowe ..............................................................................................................................15
5.5.1
Jakość wód powierzchniowych w rejonie inwestycji ............................................................................... 15
5.5.2
Wyniki badań jakości wód opadowych i roztopowych oraz prób gruntu dla terenu planowanego
przedsięwzięcia ....................................................................................................................................... 16
5.6
Hydrogeologia ...........................................................................................................................................16
5.7
Gleba .........................................................................................................................................................16
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 2
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
5.8
Krajobraz ...................................................................................................................................................16
5.9
Zabytki, stanowiska archeologiczne i dobra kultury w rejonie planowanego przedsięwzięcia ...................17
5.9.1
Obiekty zabytkowe i dobra kultury ......................................................................................................... 17
5.9.2
Stanowiska archeologiczne ..................................................................................................................... 17
5.10 Opis elementów przyrodniczych środowiska zidentyfikowanych w sąsiedztwie planowanego
przedsięwzięcia .........................................................................................................................................18
5.10.1
Szata roślinna .......................................................................................................................................... 18
5.10.1.1 Siedliska przyrodnicze ........................................................................................................................ 18
5.10.1.2 Chronione gatunki roślin .................................................................................................................... 19
5.10.2
Fauna ....................................................................................................................................................... 19
5.10.2.1 Ornitofauna ........................................................................................................................................ 19
5.10.2.2 Teriofauna .......................................................................................................................................... 19
5.10.2.3 Herpetofauna ..................................................................................................................................... 19
5.10.2.4 Ichtiofauna ......................................................................................................................................... 20
5.10.2.5 Entomofauna...................................................................................................................................... 20
5.10.3
Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 .................................................................................... 20
5.10.3.1 Obszary Natura 2000.......................................................................................................................... 20
5.10.3.2 Pozostałe obszary chronione ............................................................................................................. 20
6 OKREŚLENIE
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW .......................... 21
6.1
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia – wariant
bezinwestycyjny ........................................................................................................................................21
6.1.1
Oddziaływanie na warunki sanitarne powietrza ..................................................................................... 21
6.1.2
Oddziaływanie na warunki akustyczne .................................................................................................... 21
6.1.3
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne .......................................................................... 21
6.1.4
Oddziaływanie na środowisko glebowe .................................................................................................. 21
6.1.5
Oddziaływanie na krajobraz .................................................................................................................... 22
6.1.6
Oddziaływanie na przyrodę ożywioną, w tym chronione gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska .......... 22
6.1.6.1 Oddziaływanie na obszary Natura 2000 ............................................................................................. 22
6.1.6.2 Oddziaływanie na pozostałe obszary chronione ................................................................................ 22
6.1.7
Konflikty społeczne i oddziaływanie na życie ludzi .................................................................................. 22
6.1.8
Oddziaływanie na zabytki i stanowiska archeologiczne .......................................................................... 22
6.2
Prognozowane znaczące oddziaływanie na środowisko wariantów planowanego przedsięwzięcia ...........23
6.2.1
Oddziaływanie na klimat akustyczny ....................................................................................................... 23
6.2.1.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 23
6.2.1.2 Faza eksploatacji – Wariant 1............................................................................................................. 23
6.2.1.3 Faza eksploatacji – Wariant 2............................................................................................................. 25
6.2.2
Oddziaływanie na warunki sanitarne i klimatyczne powietrza ............................................................... 26
6.2.2.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 26
6.2.2.2 Faza eksploatacji – wariant 1 i 2......................................................................................................... 26
6.2.3
Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne .................................................................................... 26
6.2.3.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 26
6.2.3.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ........................................................................................................ 26
6.2.4
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne .......................................................................... 26
6.2.4.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 26
6.2.4.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ........................................................................................................ 27
6.2.4.3 Wpływ przedsięwzięcia na jednolite części wód i ocena przedsięwzięcia pod względem osiągnięcia
celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych ................................................. 27
6.2.5
Oddziaływanie na krajobraz .................................................................................................................... 28
6.2.5.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 28
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 3
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.2.5.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ........................................................................................................ 28
6.2.6
Oddziaływanie na obiekty zabytkowe ..................................................................................................... 28
6.2.6.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 28
6.2.6.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ........................................................................................................ 29
6.2.7
Oddziaływanie na elementy przyrodnicze środowiska ........................................................................... 29
6.2.7.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 29
6.2.7.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ........................................................................................................ 31
6.2.7.3 Wnioski............................................................................................................................................... 33
6.2.8
Oddziaływanie na obszary chronione, w tym obszary NATURA 2000 ..................................................... 33
6.2.8.1 Oddziaływanie na obszary NATURA 2000 .......................................................................................... 33
6.2.8.2 Oddziaływanie na pozostałe obszary chronione ................................................................................ 39
6.2.8.3 WNIOSKI ............................................................................................................................................. 40
6.2.9
Gospodarka odpadami ............................................................................................................................ 40
6.2.9.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 40
6.2.9.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ........................................................................................................ 40
6.2.9.3 Wnioski............................................................................................................................................... 41
6.2.10
Oddziaływanie elektromagnetyczne ....................................................................................................... 41
6.2.10.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 41
6.2.10.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ........................................................................................................ 41
6.2.10.3 Wnioski............................................................................................................................................... 41
6.3
Oddziaływanie skumulowane ....................................................................................................................41
6.3.1
Faza realizacji –Wariant 1 i 2 ................................................................................................................... 41
6.3.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 42
7 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO .................................................................................. 43
7.1
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne .............................................................................................43
7.1.1
Faza realizacji – Wariant 1 i 2 .................................................................................................................. 43
7.1.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 43
7.2
Oddziaływanie na klimat akustyczny .........................................................................................................43
7.2.1
Faza realizacji – Wariant 1 i 2 .................................................................................................................. 43
7.2.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 43
7.3
Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne .......................................................................................43
7.3.1
Faza realizacji – Wariant 1 i 2 .................................................................................................................. 43
7.3.2
Faza eksploatacji – wariant 1 i 2 .............................................................................................................. 44
7.4
Oddziaływanie na wody powierzchniowe..................................................................................................44
7.4.1
Faza realizacji-Wariant 1 i 2 ..................................................................................................................... 44
7.4.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 45
7.5
Oddziaływanie na krajobraz ......................................................................................................................45
7.5.1
Faza realizacji – Wariant 1 i 2 .................................................................................................................. 45
7.5.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 45
7.6
Oddziaływanie na zabytki ..........................................................................................................................45
7.6.1
Faza realizacji – Wariant 1 i 2 .................................................................................................................. 45
7.6.2
Faza eksploatacji – wariant 1 i 2 .............................................................................................................. 46
7.7
Oddziaływanie na przyrodę .......................................................................................................................46
7.7.1
Faza realizacji – wariant 1........................................................................................................................ 46
7.7.1.1 Ochrona szaty roślinnej ...................................................................................................................... 46
7.7.1.2 Ochrona fauny .................................................................................................................................... 46
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 4
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
7.7.2
Faza eksploatacji – wariant 1................................................................................................................... 47
7.7.2.1 Ochrona szaty roślinnej ...................................................................................................................... 47
7.7.2.2 Ochrona fauny .................................................................................................................................... 48
7.8
Gospodarka odpadami ..............................................................................................................................48
7.8.1
faza realizacji – Wariant 1 i 2 ................................................................................................................... 48
7.8.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 49
7.9
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................................................................................................49
7.9.1
Faza realizacji – Wariant 1 i 2 .................................................................................................................. 49
7.9.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 49
7.10 Oddziaływanie skumulowane ....................................................................................................................49
7.10.1
Faza realizacji – Wariant 1 i 2 .................................................................................................................. 49
7.10.2
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ............................................................................................................. 49
8 PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA. ANALIZA POREALIZACYJNA ........................ 49
8.1
Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania hałasu ...........................................................................49
8.2
Monitoring oddziaływań na środowisko przyrodnicze ...............................................................................50
8.2.1
Faza realizacji........................................................................................................................................... 50
8.2.2
Faza eksploatacji...................................................................................................................................... 50
9 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ................................ 50
10 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ................. 50
10.1
10.2
Faza realizacji – Wariant 1 i 2.....................................................................................................................50
Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ................................................................................................................51
11 ANALIZA WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM WARIANTU
PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI ....................................................... 51
12 OKREŚLENIE
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
PRZEMYSŁOWEJ.............................................................................. 52
12.1 Faza realizacji – Wariant 1 i 2.....................................................................................................................52
12.2 Faza eksploatacji – Wariant 1 i 2 ................................................................................................................52
12.2.1
Wnioski .................................................................................................................................................... 52
13 MOŻLIWE
TRANSGRANICZNE
ODDZIAŁYWANIE
NA
ŚRODOWISKO WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
........................................................................................................... 53
13.1
13.2
Faza realizacji – wariant 1 i 2 .....................................................................................................................53
Faza eksploatacji – wariant 1 i 2 ................................................................................................................53
14 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI
LUB
LUK
WE
WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY
NAPOTKANYCH PODCZAS OPRACOWYWANIA NINIEJSZEGO
RAPORTU .......................................................................................... 54
15 PODSUMOWANIE .............................................................................. 54
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 5
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
Powietrze atmosferyczne ..........................................................................................................................54
Klimat akustyczny ......................................................................................................................................54
Środowisko gruntowo-wodne ...................................................................................................................54
Wody powierzchniowe ..............................................................................................................................55
Krajobraz ...................................................................................................................................................55
Zabytki i stanowiska archeologiczne ..........................................................................................................55
Przyroda ....................................................................................................................................................55
Gospodarka odpadami ..............................................................................................................................55
Promieniowanie elektromagnetyczne .......................................................................................................55
Oddziaływanie skumulowane ....................................................................................................................55
Propozycje monitoringu. Analiza porealizacyjna .......................................................................................56
Obszar ograniczonego użytkowania ..........................................................................................................56
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 6
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
1
WSTĘP
Niniejsze opracowanie - raport o oddziaływaniu na środowisko - stanowi element procedury
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i służy uzyskaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, co jest niezbędne
w procedurze inwestycyjnej zmierzającej ostatecznie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Planowana do przebudowy stacja kolejowa Zwardoń (Zadanie 3) zlokalizowana jest na
magistrali kolejowej E65/CE65 w ciągu VI Europejskiego Korytarza Transportowego o znaczeniu
międzynarodowym (TENT-T) w obszarze multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru
Transportowego (Single European Transport Area – SEA).
Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Funduszu
Spójności i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, (POIiŚ),
III OŚ PRIORYTETOWA Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej
w skali europejskiej (7.1-2.2) pn.: Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla
„Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice –
Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice,
Zwardoń”. i stanowi uzupełnienie zadania inwestycyjnego (stan projektowy) realizowanego
równolegle w ramach projektów Nr FS2006/PL/16/C/PA/002 „Pomoc techniczna dla
przygotowania modernizacji linii kolejowej E65-Południe Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice
– Zebrzydowice /Zwardoń – granica państwa- Etap I” oraz projektu POIiŚ 7.1-42 Prace
przygotowawcze dla „Modernizacji linii kolejowej E65 – Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zebrzydowice /Zwardoń – granica państwa- faza II”.
2
PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko pn.: Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń, realizowanego w ramach projektu
pn.”Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacja linii kolejowej
E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice –
granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”.
Planowany zakres przedsięwzięcia obejmować będzie m.in. przebudowę linii kolejowej
obejmującą uproszczenie układów torowych – geometrii przebiegu trasy oraz budowę nowych i
rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury kolejowej i technicznej na całym terenie stacji
kolejowej.
3
PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA OPRACOWANIA
Formalną podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 74 [Inwestor], a
Konsorcjum Firm [projektant] EGIS POLAND Sp. z o.o [lider] i Halcrow - CH2M Hill.
Podstawę prawną niniejszej pracy stanowi postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 17 marca 2014 r., znak: WOOŚ.4201.1.2014.AS2, nakładające
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wariantów planowanego
przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem zakresu oddziaływania akustycznego,
oddziaływania na elementy przyrodnicze, w tym objęte ochroną na podstawie zapisów ustawy o
ochronie przyrody oraz kumulowaniu się oddziaływań zwłaszcza w zakresie korytarzy
ekologicznych.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 7
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
4
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
4.1
WSTĘP
W poniższych rozdziałach przedstawiono opis techniczny zakresu planowanego
przedsięwzięcia realizowany w ramach przedmiotowego Studium Wykonalności (SW).
4.1.1 WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem wariantowym. Zespół projektowy
Wykonawcy rozważał możliwość realizacji przedsięwzięcia w dwóch wariantach realizacyjnych, tj.
w wariancie 1 i 2. Ze względu na konieczność wypełnienia nadrzędnego wymogu technicznego,
jakim było dostosowanie stacji do odpowiednich prędkości, warianty 1 i 2 są lokalizacyjnie, jak i
zakresowo (zakres prac budowlanych) ze sobą tożsame pod względem zakresu prowadzonych
prac na całej długości wariantu 1. Wariant 2 jest dłuższy od wariantu 1 o ok. 160m torów
szlakowych LK Nr 139 Sól-Zwardoń.
4.1.2 ETAPOWANIE INWESTYCJI
Etapowa realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie
przedsięwzięcia na etapy, które będą realizowane w różnym czasie.
polegała
na
podzieleniu
4.1.3 FAZY ŻYCIA INWESTYCJI
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględnia oddziaływanie
przedsięwzięcia w trzech fazach życia inwestycji: realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.
Zakłada się, że faza likwidacji jest hipotetyczna, a gdyby miała nastąpić, związana byłaby, m.in.
z: oddziaływaniem na warunki sanitarne powietrza, oddziaływaniem na klimat akustyczny,
oddziaływaniem na wody powierzchniowe i środowisko glebowe oraz oddziaływaniem na krajobraz
i elementy przyrodnicze.
Zaproponowane w raporcie środki minimalizujące są rekomendowane dla fazy realizacji i
eksploatacji, jak również dla hipotetycznej fazy likwidacji, ze względu na podobny charakter prac
przy rozbiórkach i likwidacji elementów infrastruktury kolejowej oraz podobnie oddziałujące
procesy budowlane.
4.2
CHARAKTERYSTYKA
CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI UŻYTKOWANIA
TERENU W FAZIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI W WARIANTACH 1 I 2
4.2.1 LOKALIZACJA WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Stacja kolejowa Zwardoń jest stacją graniczną zlokalizowaną w miejscowości Zwardoń, w ciągu
linii kolejowej Nr 139, na granicy z Republiką Słowacką. Stacja kolejowa położona jest na
wysokości 690 m n.p.m. na przełęczy Zwardońskiej, pomiędzy przełęczami: Przysłop i Graniczne.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w południowej części województwa śląskiego, w
powiecie żywieckim, na terenie gminy Rajcza w miejscowości Zwardoń.
Zgodnie z podziałem na regiony fizycznogeograficzne Polski, inwestycja w stanie istniejącym
(wariant 0) jak i przebudowywanym (wariant 1 i 2), wpisuje się w obszar prowincji Karpaty
Zachodnie, podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregionu Beskidy Zachodnie, a
dokładnie mezoregionu Beskid Śląski.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 8
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
W okresie zimowym stacja kolejowa stanowi istotny punkt postoju maszyn zapewniających
przejezdność linii ze względu na położenie geograficzne (stacja stanowi najwyższy punkt na liniach
kolejowych Katowice – Zwardoń LK Nr 139 oraz Čadca – Zwardoń SK LK Nr 2551).
4.2.2 STRUKTURA ZALUDNIENIA W REJONIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w przewarzającej cześci na terenie gminy Rajcza
w miejscowości Zwardoń. Jedynie jej północno-wschodni odcinek znajduje się w granicach gminy
Milówka. W strukturze miejskiej analizowana stacja kolejowa zlokalizowana jest centralnie, z
wyraźną koncentracją zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz usługowej po zachodniej
stronie stacji Zwardoń.
Zgodnie z informacjami z dnia 1 sierpnia 2012 r. liczba mieszkańców wsi Zwardoń wynosi 910
osób, co przy powierzchni 13,88 km2 (granice administracyjne) daje gęstość zaludnienia na
poziomie ok. 66 osób/km2.
Szacunkowa liczba budowli określona dla obiektów znajdujących się w odległości 250 m od linii
rozgraniczającej zakresu przedsięwzięcia wynosi 96 dla wariantu 1 oraz 97 dla wariantu 2. Zatem
przy zakładanej szacunkowej gęstości zaludnienia,z uwzględnieniem buforu strefy potencjalnego
oddziaływania, liczba ludzi potencjalnie narażonych na oddziaływanie planowanego
przedsięwzięcia wyniesie 159 osób w wariancie 1 i 162 osobby w wariancie 2.
4.2.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Stacja kolejowa Zwardoń położona jest na linii kolejowej Nr 139 z osią stacji znajdującą się w
km 113+354, utrzymując swój aktualny charakter stacji granicznej. Stacja w ruchu pasażerskim
obsługuje pociągi regionalne kończące i rozpoczynające bieg z obu stron granicy. Obecnie
pasażerski ruch tranzytowy jest marginalny i nieregularny (obecnie nie kursują żadne pociągi
dalekobieżne międzynarodowe). Natomiast, w ruchu towarowym stacja zasadniczo obsługuje ruch
tranzytowy. W okresie zimowym jest to istotny punkt postoju maszyn (pług odśnieżny)
zapewniających przejezdność linii.
Stan nawierzchni torów szlakowych, torów stacyjnych głównych i dodatkowych i rozjazdów
ocenia się jako zły, kwalifikujący do naprawy głównej. Podtorze wraz odwodnieniem (drenaż) na
stacji kwalifikuje się do przebudowy ze względu na swój niezadowalający stan. Odwodnienie jest
zamulone, nie spełnia swojej funkcji. Obecne parametry konstrukcyjne podtorza nie spełniają
wymagań technicznych stawianych dla linii oraz stacji tej kategorii. Tory stacyjne nie posiadają
wystarczających długości, jak również minimalne promienie łuków oraz pochylenia toru
przekraczają wartości dopuszczalne. Stacja kolejowa posiada 3 perony. Dojście do peronów
odbywa się z chodnika przy ulicy lub przez tory. W stanie obecnym dojście do peronów odbywa się
w poziomie torów.
Na stacji kolejowej eksploatowane są różne typy sieci trakcyjnej. Sieć trakcyjna została
wybudowana w latach 80., jej stan techniczny oceniany jest na zadowalający. Zużycie
eksploatacyjne urządzeń sterowania ruchem kwalifikuje je do remontu. W obrębie stacji Zwardoń
zlokalizowanych jest 6 obiektów (most, ściana oporowa, wiadukt kolejowy oraz 3 przepusty), w
niezadawalającym stanie technicznym. Stan techniczny urządzeń elektrycznego ogrzewania
rozjazdów (eor) oceniany jest na kwalifikujący je do remontu/przebudowy. Urządzenia oświetlenia
zewnętrznego eksploatowane na stacji Zwardoń są urządzeniami pochodzącymi z różnych
okresów budowy, różnych producentów oraz technologii budowy. Stan techniczny dużej części
urządzeń kwalifikuje je do remontu/przebudowy.
Linia kolejowa po stronie słowackiej podlegała przebudowie w ostatnim okresie, zatem stan
techniczny jest generalnie dobry.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 9
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
4.2.4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
4.2.4.1
UKŁAD TOROWY
W wariancie 1 planowana przebudowa w zakresie układu torowego została przewidziana na
odcinku linii kolejowej (tory szlakowe) Nr 139 od km 111+978 do km 113+785. Zakres robót
torowych obejmować będzie pełną przebudowę stacji z przystosowaniem układu torowego do
przyjmowania pociągów towarowych poruszających się w ruchu tranzytowym o długości minimum
650 m, z dostosowaniem toru głównego zasadniczego do prędkości 70 km/h. W zakresie torowym
przewiduje się ponadto połączenie nowobudowanej hali dla pługów odśnieżnych z układem
torowym stacji, wybudowanie toru odstawczego dla pociągów pasażerskich kończących bieg wraz
z peronem technicznym, wybudowanie toru służącego do awaryjnego odstawiania wagonów z
towarami niebezpiecznymi wraz z drogami dojazdowymi dla samochodów ciężarowych do hali dla
postoju pługów odśnieżnych i toru do awaryjnego odstawiania. Tor do awaryjnego odstawinia
wyposażony będzie w zbiornik dwukomorowy na substancje niebezpieczne. Powierzchnia pod
torem będzie uszczelniona i wszystkie szkodliwe substancje będą spływać bezpośrednio do
zbiornika. Dodatkowo w rejonie tego toru będzie projektowany hydrant p.poż. podziemny. Stacja
będzie obsługiwała tylko jeden pług odśnieżny w okresach zimowych z zalegającą pokrywą
śnieżną. Dla obsługi ruchu pasażerskiego wybudowane zostaną (rozbiórka peronów istniejących)
łącznie 3 krawędzie peronowe: jedna przy peronie nr 1 (jednokrawędziowym przy budynku
stacyjnym) oraz dwie przy peronie nr 2 (wyspowy). Krawędzie peronowe zlokalizowano przy torach
1, 3 i 5. Dojścia do peronu nr 2 w poziomie szyn. Obecnie, jak i po przebudowie na stacji
prowadzona będzie obsługa ruchu towarowego tranzytowego oraz pociągów związanych
z utrzymaniem linii kolejowych, jak pługi odśnieżne, lokomotywy manewrowe. Dla potrzeb ruchu
tranzytowego będą wykorzystywane: tor główny zasadniczy oraz tory główne dodatkowe. Dla
potrzeb związanych z eksploatacją pociągów utrzymaniowych przewidziano tor boczny wraz
z budową nowej hali.
Wariant 2 różni się od wariantu 1 dłuższymi o ok. 130 m, torami głównymi zasadniczymi linii
kolejowej Nr 139 (tor Nr 1) ze względu na dostosowanie układu torowego do obsługi pociągów
towarowych poruszających się ruchem tranzytowym o długości maksymalnej 750 m. Pozostałe
założenia projektowe z zakresu układu torowego pozostają tożsame z wariantem 1.
4.2.4.2
URZĄDZENIA ODWODNIENIA PODTORZA (DRENAŻ) I KANALIZACJA
W obydwu wariantach (1 i 2) w celu odprowadzania wód opadowo-roztopowych z terenu
planowanego przedsięwzięcia zastosowane będą ciągi drenaży odwadniających zlokalizowanych
wzdłuż wszystkich przebudowywanych torów. Woda z drenaży odprowadzana będzie do
odbiorników rurami kanalizacyjnymi. Woda z peronów zbierana będzie korytkami odwodnienia
liniowego, ułożonymi wzdłuż osi peronów i zbierana będzie do kanalizacji ułożonej pod
powierzchnią peronów. Do tej samej kanalizacji będzie odprowadzana woda opadowa z wiat
peronowych przy pomocy pionowych rur spustowych. Kanalizacja pod peronem będzie włączona
do systemu drenaży i dalej odprowadzana grawitacyjnie. Woda z przejazdu kolejowego (droga
dojazdowa do toru do awaryjnego odstawiania substancji niebezpiecznych) zbierana będzie
poprzez drenaże włączone do odwodnienia torowego i dalej zrzucana do przepustu w km ok.
113+208. Tor specjalny do awaryjnego odstawiania wagonów stanowił będzie całkowicie
izolowany system hermetyczny działający w obiegu zamkniętym bez możliwości przedostania się
do środowiska substancji niebezpiecznych. Zebrane w trakcie przeładunku z uszkodzonego taboru
(stan awaryjny) w zbiorniku substancje płynne będą zeń wypompowywane przez stosowne
jednostki.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 10
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
4.2.4.3
URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM (SRK)
Stacja kolejowa Zwardoń zarówno w Wariancie 1 oraz 2 zostanie wyposażona w komputerowe
urządzenia srk. Ze względu na rezygnację z modernizacji LCS Żywiec zostanie pozostawiona stała
obsługa miejscowych urządzeń, przy czym zostanie zapewniona możliwość włączenia stacji do
nowego LCS w przyszłości. Ponadto przewiduje się wymianę sygnalizatorów przytorowych i
demontaż starych urządzeń srk.
4.2.4.4
OBIEKTY INŻYNIERYJNE
Przebudowa w zakresie obiektów inżynieryjnych w Wariancie 1 obejmować będzie 7 obiektów
(1 most, 1 wiadukt kolejowy, 3 przepusty, 2 ściany oporowe).
Natomiast w Wariancie 2, ze względu na dłuższy odcinek, planuje się przebudowę jednego
obiektu więcej niż w Wariancie 1 (tj. przepust).
4.2.4.5
SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI W POZIOMIE SZYN W TYM DROGI DOJAZDOWE I INNE OBIEKTY
DROGOWE
Na skutek modernizacji układów torowych oraz przebudowy peronów będzie niezbędna budowa
dodatkowej infrastruktury obsługującej ruch pieszy oraz samochodowy w obrębie stacji:
 dwa dojścia do peronów w poziomie szyn, zlokalizowane na krańcach peronu, na krańcu w
km 113+300 zaprojektowano dojście połączone z istniejącym chodnikiem natomiast na
krańcu w km 113+600 zaprojektowano dojście do peronu, które zostało połączone z nowo
zaprojektowanym dojazdem dla samochodów osobowych, ramach dojazdu zaprojektowano
również 10 miejsc postojowych;
 nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej;
 droga p. pożarowa wraz z placem do zawracania;
 przebudowa drogi lokalnej pod wiaduktem kolejowym w km ok. 113+002.
Zasadnicza różnica pomiędzy Wariantem 1 oraz 2 polega na innym ukształtowaniu
(wynikającym ze zwiększonej długości peronu), a co za tym idzie również innej powierzchni dojścia
do peronu w km około 113+300.
4.2.4.6
KUBATURA
W zakresie obiektów kubaturowych, w obydwu wariantach, przewiduje się prowadzenie prac
remontowych budynków w zakresie napraw miejscowych tynków zewnętrznych, ociepleń stropu,
wymiany wykładzin i innych czynności. Ponadto przewiduje się remont budynku zaplecza
technicznego.
W ramach zadania prowadzone będą rozbiórki obiektów kolidujących z nowym układem
torowym, obejmujące istniejące perony wraz elementami z nimi związanymi, w tym wiaty
peronowe, budynki zaplecza technicznego - hala z kanałem rewizyjnym, garaż, budynek przy hali
(dawny magazyn oleju).
Realizacja przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektów kubaturowych obejmie budowę
nowych peronów i wiat peronowych – dostosowanie do nowego układu torowego oraz budowę
nowej hali postojowej dla pługów śnieżnych (zastępującej halę przewidzianą do rozbiórki).
Należy zaznaczyć że realizacja projektu nie będzie związana z koniecznością ingerencji
w infrastrukturę cywilną (obiekty kubaturowe podmiotów prywatnych).
Jedyną różnicą w wariancie drugim względem wariantu 1 będzie długość peronu nr 1.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 11
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
4.2.4.7
ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA
Przebudowa stacji kolejowej Zwardoń w zakresie branży elektroenergetyki nietrakcyjnej
obejmować będzie pełną przebudowę systemów i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej do
napięcia 1kV.
Przebudowa urządzeń i instalacji związana będzie związana ze zmianami w zakresie układów
torowych, przejść, peronów itp. oraz potrzebą dostosowania urządzeń i instalacji do obecnych
wymagań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym zakresie, a także wymagań obecnie
obowiązujących przepisów i norm.
Przewidywany zakres modernizacji na stacji Zwardoń obejmie demontaż i instalację:
 urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
 urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów i obiektów;
 instalacji wewnętrznych w budynkach;
 przyłączy elektroenergetyczne.
Na stacji kolejowej Zwardoń występują dwa skrzyżowania linii kolejowej z napowietrzną linią
energetyczną średniego napięcia 15 kV. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegają w km
113+297 i 113+573 LK nr 139 i przecinają wszystkie zelektryfikowane tory stacji. W związku
z projektowaną przebudową układu torowego stacji wraz z siecią trakcyjną i systemem uszynienia
istniejące przewody linii napowietrznych na skrzyżowaniach przewidziane są do przebudowy z linii
napowietrznej na kablową.
4.2.4.8
TELETECHNIKA
W zakresie teletechniki przewiduje się przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej
występującej wzdłużnie oraz przebudowę prostopadłych kolizji z obcymi operatorami
telekomunikacyjnymi.
Wzdłuż linii kolejowej nr 139 na stacji planuje się budowę dwóch kabli światłowodowych,
wybudowanych po dwóch stronach układu torowego. Kable te wykorzystywane będą dla potrzeb
łączności kolejowej, łączności technologicznej, sterowania ruchem kolejowym, systemów
sygnalizacji i gaszenia pożaru, sieci GSM-R, telewizji użytkowej CCTV, monitorowania stanów
awaryjnych taboru kolejowego, monitorowania stanów pracy urządzeń elektroenergetycznych.
Ponadto, zakres prac obejmować będzie wymianę dotychczas stosowanych radiotelefonów,
masztów antenowych, konstrukcji wsporczych pod anteny oraz kabli antenowych na wszystkich
obiektach. Wszystkie obiekty stacyjne zostaną wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa:
systemy p-poż, oraz w zależności od potrzeb, w kamery CCTV. Dodatkowo przewiduje się
zabudowę kamer CCTV do obserwacji głowic rozjazdowych, tuneli itp. oraz peronów.
4.2.4.9
ZASILANIE I SIEĆ TRAKCYJNA
W zakresie zasilania i sieci trakcyjnej przewiduje się wymianę sieci trakcyjnej nad torami
głównymi zasadniczymi, głównymi dodatkowymi i torami bocznymi, przebudowę konstrukcji
wsporczych (bramki i słupy trakcyjne) i systemów ochrony przeciwprzepięciowej.
4.2.4.10 SIECI I KOLIZJE
W związku z planowaną przebudową stacji kolejowej Zwardoń zachodzi konieczność wykonania
szeregu prac (reorganizacja uzbrojenia podziemnego w pasie prowadzonych robót) związanych
z usunięciem kolizji i skrzyżowań z niekolejową infrastrukturą techniczną (naziemną i podziemną)
oraz budową fragmentów nowej infrastruktury technicznej w zakresie systemów odprowadzania
wód opadowych i roztopowych z terenów kolejowych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 12
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej oraz przyłączy wodnokanalizacyjnych do przebudowywanych i nowobudowanych obiektów kubaturowych.
4.2.4.11 CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH – PROGNOZY RUCHU
4.2.4.11.1 WARIANT 1
Zasadniczymi procesami technologicznymi odbywającymi się na stacji Zwardoń (praca stacji) są
początkowe i końcowe operacje procesu przewozowego w zakresie czynności: technicznych (np.
przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów); handlowych (np. odprawa pasażerów);
gospodarczych (np. oczyszczenie, obrządzanie i naprawa bieżąca taboru).
Stacja kolejowa Zwardoń, jako stacja graniczna będzie prowadzić obsługę pociągów
pasażerskich kwalifikowanych w ruchu międzynarodowym i krajowym. Kolejowe przewozy
pasażerskie obsługiwane przez stację to: przewozy osobowe (wojewódzkie), przewozy
dalekobieżne (międzywojewódzkie).
Zasadniczy potok przewozów pasażerskich pociągów regionalnych oraz kończących i
rozpoczynających bieg na stacji z i w kierunku Katowic odbywać się będzie po linii kojowej Nr 139.
W związku z powyższym, przewiduje się na stacji: ruch pasażerski, w tym pociągi
rozpoczynające i kończące bieg, ruch towarowy, ruch maszyn torowych i sprzętu do utrzymania
nawierzchni torowej (1 pług odśnieżny), ruch manewrowy lokomotyw elektrycznych.
4.2.4.11.2 WARIANT 2
Podobnie jak, ma to miejsce w przypadku wariantu 1 w wariancie 2 zakłada pełną modernizację
stacji Zwardoń z przystosowaniem układu torowego do przyjmowania pociągów towarowych o
długości do 750 m, co stanowi podstawowa różnicę pomiędzy wariantami.
Na stacji zaplanowano obsługę ruchu towarowego tranzytowego oraz pociągów związanych
z utrzymaniem linii kolejowych. Dla potrzeb ruchu tranzytowego będą wykorzystywane tory główne
dodatkowe i zasadnicze.
5
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH W REJONIE PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1
STAN PRAWNY TERENU – UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE
Zgodnie z ustaleniami zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w granicach administracyjnych gminy Rajcza, w tym sołectw Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka
Górna, Sól, Sól-Kiczora i Zwardoń tereny planowanego przedsięwzięcia leżą na obszarze terenów
kolejowych PKP linii nr 139 Bielsko-Biała – Zwardoń. W sąsiedztwie stacji kolejowej znajdują się:
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi obiektami nieuciążliwych
usług komercyjnych;
 tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne;
 tereny lasów – lasy państwowe i prywatne.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów
znajdujących się wokół terenu planowanego przedsięwzięcia, do ochrony akustycznej
zakwalifikowano tereny:
 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży, tereny domów opieki społecznej, tereny szpitali w miastach);
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 13
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy
zagrodowej, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny mieszkaniowo-usługowe.
5.2
WARUNKI
KLIMATYCZNE, SANITARNE
OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ
POWIETRZA
ORAZ
UZDROWISKA I
5.2.1 KLIMAT
Klimat rejonu miejscowości Zwardoń charakteryzuje się dużą zmiennością warunków
pogodowych, wysokimi opadami atmosferycznymi (roczna suma opadów może dochodzić do 1000
mm) oraz silnymi wiatrami (przeważają kierunki południowe i południowo-wschodnie)
kształtowanymi przez dominujące masy powietrza polarno-morskiego. Ma to zasadniczy wpływ na
zróżnicowanie przestrzenne rozkładu i przebiegu średniej dobowej temperatury co skutkuje
„przesunięciem” okresu wegetacyjnego oraz okresu aktywności zwierząt (np. gadów i płazów)
w porównaniu do obszarów równinnych.
Liczba dni słonecznych wynosi ok. 50 w roku zaś dni z przymrozkami ok. 100, co powoduje że
omawiany teren jest szczególnie narażony na przymrozki. Średnia roczna temperatura waha się
od 5,4°C do 8,5°C (średnio 7,9°C) z ilością dni z pokrywą śnieżną znajdująca się w przedziale od
65 do 140, w okresie od listopada do kwietnia.
5.2.2 STAN JAKOŚCI POWIETRZA W REJONIE PLANOWANEJ INWESTYCJI
Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza dla miejscowości Zwardoń do obliczeń emisji
zanieczyszczeń do powietrza dla wariantów planowanego przedsięwzięcia otrzymano od
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej.
5.2.3 UZDROWISKA I OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe
przedsięwzięcie, nie występują uzdrowiska ani obszary ochrony uzdrowiskowej.
5.3
MORFOLOGIA TERENU
Przedmiotowa stacja kolejowa znajduje się w Przełęczy Zwardońskiej (675 m n.p.m.),
stanowiącej zachodnią granicę Grupy Wielkiej Raczy. Przełęcz rozdziela kulminację Skalanki
(867 m n.p.m.) oraz niewielkie, pokryte rumowiskiem skalnym wzniesienie Pydychów Gróń (751 m
n.p.m.). Należy ona wraz z Przełęczą Koniakowską i Rupienką do tzn. Bramy Koniakowskiej
będącej rozległym obniżeniem terenu, o szerokości oscylującej w przedziale 8-12 km, oddzielające
pasmo górskie Beskidu Śląskiego od pasma Beskidu Żywieckiego Zachodniego. Z przełęczy
spływa w kierunku północno-wschodnim niewielki dopływ potoku Roztoka, natomiast w kierunku
południowo zachodnim potok Skalicanka.
5.4
GEOLOGIA
5.4.1 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
Północno-zachodnią część Beskidu Żywieckiego Zachodniego tworzą utwory trzeciorzędowe
(eoceńskie łupki i piaskowce podmagurskie, hieroglify, margle, piaskowce zlepieńcowate i łupki
pstre) budujące pasmo zwardońskie, wykształcone pod postacią zespołu kopulastych gór
wyspowych. Stanowią one przedpole Grupy Wielkiej Raczy – zbudowanej z margli i piaskowców
magurskich formujących wąskie, twardzielcowe grzbiety.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 14
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
5.4.2 WYNIKI BADAŃ GEOTECHNICZNYCH
W ramach realizowanageo Studium Wykonalności wykonano badania w celu określenia
warunków geologicznych i hydrogeologicznych. W wyniku badań stwierdzono, że powierzchnię
terenu planowanego przedsięwzięcia pokrywają grunty antropogeniczne składające się z nasypów
budowlanych oraz nasypów niekontrolowanych o miąższości od 0,2 m do 2,8 m. Występujące tu
nasypy są niejednorodne (nawierzchnia i podtorze), w ich skład wchodzi głównie: humus, tłuczeń,
żużel, gruz, glina oraz piaski średnie. Poniżej utworów antropogenicznych stwierdzono
występowanie kompleksu spoistych utworów zastoiskowych. Utwory zastoiskowe pod względem
litologicznym wykształcone są w postaci glin, glin pylastych, glin zwięzłych oraz glin pylastych
zwięzłych. Grunty te nie są jednorodne, występują w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W
zakresie występujących na opisywanym terenie warunków hydrogeologicznych, w wyniku
przeprowadzonych do głębokości 8,5 m p.p.t. badań geotechnicznych nie stwierdzono
występowania jednorodnego poziomu wodonośnego. Wodę gruntową stwierdzono wierceniami
jedynie w postaci sączeń, głównie w obrębie spoistych gruntów zastoiskowych oraz w obrębie
soczewek gruntów niespoistych. Sączenia występowały na różnych głębokościach.
5.4.3 SUROWCE MINERALNE, SZKODY GÓRNICZE I OSUWISKA
Stacja kolejowa znajduje się w oddaleniu od złóż surowców oraz terenów górniczych. Najbliżej
względem inwestycji (ok. 3,6 km w kierunku północnym) znajduje się złoże kamienia drogowego i
budowlanego – Koczy Zamek – którego eksploatacja została zaniechana. Przedmiotowe
przedsięwzięcie nie przebiega przez obszary górnicze bądź tereny, na których planowana jest
eksploatacja górnicza.
W sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny osuwiskowe. Na terenie
gminy Rajcza zarejestrowanych jest łącznie 84 osuwisk. Jednakże zgodnie z informacją dostępną
na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego, Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej
realizowanego w ramach Projektu SOPO w zakresie zasięgów obszarów predysponowanych do
występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowanych osuwisk, teren
planowanego przedsięwzięcia nie jest terenem predysponowanym do wystąpienia ruchów
masowych (tereny zagrożone).
5.5
WODY POWIERZCHNIOWE
Sieć rzeczna gminy Rajcza jest bardzo dobrze rozwinięta. Pod względem hydrograficznym
należy do prawostronnego dorzecza Wisły. Przez tereny gminy przepływają dwie rzeki (Soła i
Woda Ujsolska) oraz liczne potoki (15).
W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji płyną jedynie dwa potoki: Roztoka i Płaszczyna. Stacja
kolejowa znajduje się całkowicie w granicach zlewni jednolitej cześci wód powierzchnowych Soła
do Wody Ujsolskiej.
5.5.1 JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W REJONIE INWESTYCJI
Stan jakości wód powierzchniowych za rok 2012 określono jako zły w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym na cieku w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji – Soła do Wody
Ujsloskiej. Jednak należy zaznaczyć, iż w Raporcie dla Obszaru Dorzecza Wisły Soła na odcinku
do Rycerki dostała najniższą punktację pod względem zanieczyszczeń punktowych (komunalnych i
przemysłowych), obszarowych (zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa i nieskanalizowanych
budynków) i ze względu na pobór wody (zyżycie na cele komunalne oraz przemysłowe).
Omawiana jednostka w programie wodno-środowiskowym kraju została skalsyfikowana jako
posiadająca dobrą ocenę stanu oraz nie zagrożona nieoosiągnieciem celów środowiskowych.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 15
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
5.5.2 WYNIKI
BADAŃ JAKOŚCI WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ORAZ PRÓB GRUNTU DLA
TERENU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
W celu określenia jakości gruntów i wód opadowo-roztopowych odprowadzonych z terenów
i budowli kolejowych w zakresie dotrzymania wymogów, Inwestor zlecił wykonanie badań prób
gleby oraz wód. Analizy w zakresie stężeń substancji zanieczyszczających na terenach kolejowych
wykazały, że stężenia tych substancji we wszystkich analizowanych próbach (lokalizacjach) nie
przekraczają dopuszczalnych wartości.
5.6
HYDROGEOLOGIA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest wg. Atlasu Hydrogeologicznego Polski 1995 r. na
obszarze karpackiego regionu hydrogeologicznego. Cała stacja znajduje się na obszarze
Jednolitej Części Wód Podziemnych o numerze 152. Według danych Państwowej Służby
Hydrogeologicznej (PSH) wody podziemne związane są z utworami czwartorzędu, paleogenu i
kredy.
W ocenie stopnia podatności wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na
zanieczyszczenie, należy stwierdzić, że tereny, na których znajduje się planowane przedsięwzięcie
są podatne na wiele typów zanieczyszczeń oprócz silnie sorbowanych (np. metale ciężkie).
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio posadowione na udokumentowanym
głównym zbiorniku wód podziemnych. Granica najbliżej zlokalizowanego GZWP znajduje się w
odległości ok. 4 km na wschód od granic inwestycji: GZWP nr 445 – Zbiornik warstw Magura
(Babia Góra).
5.7
GLEBA
Gleby w obrębie gminy Rajcza powstały na podłożu utworów charakterystycznych dla rejonu,
wykształconych pod postacią warstw naprzemianległych piaskowców średnio- i gruboławicowych,
średnio- bądź gruboziarnistych o spoiwie wapienno-ilastym oraz łupków, przeważnie marglistych,
grubołupliwych. Występują one w formie niewielkich ławic, zwanych piaskowcami magurskimi,
cechującymi się dużą odpornością na wietrzenie. Omawiany obszar zdominowany jest przez gleby
brunatnoziemne, pokrywające głównie łagodne i średnio nachylone stoki. Zgodnie z danymi
udostępnionymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu
na omawianym obszarze dominują grunty antropogeniczne. Zdecydowanie mniejszy teren
pokrywają gleby brunatnoziemne, charakteryzujące się umiarkowanym zwietrzeniem materiałów
macierzystych.
5.8
KRAJOBRAZ
Zwardoń położony jest w Beskidzie Żywieckim, na pograniczu z Beskidem Śląskim, w masywie
Wielkiej Raczy, pomiędzy trzema przełęczami: Zwardońską (centrum wsi), Graniczne i Przysłop.
Otaczają go charakterystyczne dla Beskidu Żywieckiego niewysokie góry o kopulastych szczytach
(m.in. Rachowiec, Mały Rachowiec, Skalanka). Od północy i wschodu analizowany teren
porośnięty jest głównie lasami iglastymi z dominacją świerku, zbocza po stronie zachodniej
i południowej pokrywa mozaika pól uprawnych, łąk i pastwisk, nieużytków z zadrzewieniami
śródpolnymi, a także zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i liczne pensjonaty z towarzyszącą
im, kształtowaną według indywidualnych potrzeb i preferencji, roślinnością ozdobną. Większość
terenów leśnych znajduje się w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
Specyficzny mikroklimat Zwardonia powodujący zaleganie pokrywy śnieżnej niemal przez pół
roku wpłynął na intensywny rozwój bazy narciarskiej. Na zboczach Rachowca i Małego Rachowca
znajduje się kilka wyciągów narciarskich. Najbliżej położony wyciąg „Mały Rachowiec” został
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 16
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
oddany do użytku niecałe dwa lata temu. Zwarte zadrzewienia w początkowym odcinku inwestycji
oddzielają linię kolejową od biegnącej niemal równolegle drogi ekspresowej S69 wraz z terminalem
byłego przejścia granicznego na Słowację.
Zabudowa skupia się głównie wokół ostatniego, pięciusetmetrowego odcinka linii kolejowej,
mimo że zabudowania Zwardonia zaczynają się już siedemset metrów przed końcem inwestycji,.
Zabudowa obejmuje w przeważającej części nieregularnie rozmieszczone budynki jednorodzinne,
którym towarzyszą zabudowania gospodarcze i obiekty związane z funkcjonowaniem stacji.
Ponadto jest zlokalizowanych kilka budynków użyteczności publicznej stanowiących dominanty,
m.in. remiza strażacka i kościół, które zdecydowanie wyróżniają się w przestrzeni gabarytami i
położeniem na wzgórzach. Osiedla mieszkalne są w znacznej mierze oddzielone od stacji
wielopiętrowymi pasami i grupami roślinności. Odcinek przygraniczny również przebiega przez
tereny leśne.
5.9
ZABYTKI,
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE I DOBRA KULTURY W REJONIE
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.9.1 OBIEKTY ZABYTKOWE I DOBRA KULTURY
Na analizowanym terenie (bufor 250 m od granicy terenu planowanego przedsięwzięcia)
zidentyfikowano cmentarz i 6 budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, na które
omawiana inwestycja może wywrzeć bezpośredni lub pośredni wpływ oraz strefy ochrony
konserwatorskiej. Cztery z tych obiektów są bezpośrednio związane z inwestycją i mogą być
narażone na działania związane z przebudową stacji. Są to:
 murowany budynek dworca kolejowego z końca XIX w., budynek znajduje się przy
przebudowywanym peronie;
 murowany budynek stacyjny z drewnianym piętrem ryzalitu z końca XIX w., t, sąsiaduje z
przebudowywanym peronem;
 budynek stacyjny murowany dwupiętrowy z końca XIX w., funkcjonująca nastawnia; sąsiaduje z
przebudowywanym peronem technicznym;
 cmentarz parafialny usytuowany na południowym stoku Groniowej w masywie Rachowca;
cmentarz w granicach ogrodzenia znajduje się w strefie ochrony krajobrazu.
W odległości powyżej 30 m w linii prostej od linii kolejowej znajdują się jeszcze trzy obiekty.
Odległość rzeczywista tych zabytków od inwestycji jest w rzeczywistości wieksza ze względu na
zróżnicowaną wysokość terenu. Znajdują się one w sąsiadującej z linią kolejową strefie ochrony
krajobrazu kulturowego dla zespołów przestrzennych, wyznaczonej ustaleniami mpzp gminy
Rajcza. Są to obiekty usytuowane na wzniesieniu po południowej stronie linii kolejowej:
 budynek mieszkalny, Zwardoń 26;
 murowany budynek przedszkola, Zwardoń 18;
 zespół zabudowań parafialnych: kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP, rozbudowany na
początku XX. wieku, oraz murowana plebania powstała w okresie przebudowy kościoła.
Strefa ochrony krajobrazu kulturowego dla zespołów przestrzennych sąsiaduje z inwestycją
również od strony północnej obejmując swym zasięgiem układ zabudowy mieszkalnej.
5.9.2 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Najbliżej obszaru inwestycji zlokalizowane są dwa stanowiska archeologiczne:
 Zwardoń st. 1. AZP 114-47/3;
 Zwardoń st. 4. AZP 114-47/6.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 17
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
Są to ślady osadnictwa z okresu średniowiecza oraz początku czasów nowożytnych. Wokół
stanowisk archeologicznych wyznaczono strefę obserwacji archeologicznej, która może być
potencjalnym obszarem badań archeologicznych. Strefa ta obejmuje obszar o promieniu 40 m od
centrum stanowiska.
Inwestycja nie koliduje bezpośrednio z żadnym z wymienionych stanowisk.
5.10 OPIS
ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA ZIDENTYFIKOWANYCH W
SĄSIEDZTWIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
W celu dokonania identyfikacji elementów środowiska przyrodniczego została przeprowadzona
inwentaryzacja przyrodnicza terenu wokół inwestycji pod względem występowania obszarów
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich
siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów NATURA 2000 oraz
innych form ochrony przyrody.
Badania nad rozmieszczeniem chronionych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich
i chronionych gatunków roślin oraz gatunków zwierząt prowadzono przy zastosowaniu
odpowiednich metodyk.
5.10.1 SZATA ROŚLINNA
Stacja kolejowa Zwardoń położona jest w Beskidzie Żywieckim, który podobnie jak całe Karpaty
cechuje piętrowy układ roślinności. Niestety w wielu miejscach uległ on już zaburzeniu w wyniku
działalności człowieka.
W piętrze pogórza (do wysokości 600–700 m) dominują pola uprawne, tereny zabudowane i
lasy mieszane z przewagą świerka pospolitego. W dolinach potoków i rzek występują olszyny z
olszą szarą. Na wysokościach 600–1150 m rozciąga się regiel dolny. Wyhodowano tutaj ekotyp
świerka zwany świerkiem istebniańskim, charakteryzujący się bujnym wzrostem i wysokością
ponad 40 m. Jedynie w nielicznych miejscach można jeszcze spotkać pierwotne fragmenty żyznej
buczyny karpackiej lub kwaśnej buczyny górskiej z bukiem pospolitym, a tylko w niewielu
miejscach uchowały się skupiska jodeł i pojedyncze jawory. Sztucznie wprowadzony świerk okazał
się nieodporny na szkodniki i wiatrołomy. Obecnie w Beskidzie Żywieckim kontynuowana jest
zaplanowana na kilkadziesiąt lat przebudowa drzewostanu świerkowego na drzewostan
wielogatunkowy. Pomiędzy wysokością 1150 m a 1400 m rozciąga się regiel górny, w którym lepiej
zachowała się roślinność pierwotna. Rośnie tu głównie karpacki bór świerkowy, w dolnych partiach
spotyka się nieliczne jawory i buki. Piętro kosodrzewiny występuje na wysokościach 1400–1650 m,
a więc tylko na Pilsku i Babiej Górze. Właściwe piętro halne (alpejskie) rozciąga się w Beskidzie
Żywieckim powyżej poziomicy 1650 m i występuje tylko w partiach szczytowych Babiej Góry.
5.10.1.1 SIEDLISKA PRZYRODNICZE
Zidentyfikowane siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej w buforze
prowadzonej inwentaryzacji to małopowierzchniowe płaty zbiorowisk nieleśnych (2 typy: torfowiska
i liczniejsze ziołorośla górskie), zaś siedliska leśne to siedliska lasów łęgowych oraz kwaśne
buczyny i górskie bory świerkowe. Lasy łęgowe zaliczane są do siedlisk priorytetowych.
Z danych zebranych podczas inwentaryzacji przyrodniczej wynika, iż w pasie obejmującym
teren prowadzonych prac budowlanych w Wariancie 1 oraz 2 znajdą się całe płaty i fragmenty
płatów ziołorośli górskich, część płatu siedliska łęgowego oraz fragmenty płatów boru
świerkowego. Są to płaty, które w stanie istniejącym bezpośrednio sąsiadują z linią kolejową.
Pozostałe siedliska zostały stwierdzone w buforze przewidzianym do inwentaryzacji lub nawet
poza tym buforem jako element waloryzacji środowiska w rejonie inwestycji.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 18
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
5.10.1.2 CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono występowania
gatunków grzybów i porostów objętych ochroną prawną.
Na 10 stanowiskach w badanym terenie (bufor inwentaryzacji) odnotowano występowanie
8 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie, z których 4 podlegają ochronie ścisłej i 4
- ochronie częściowej. Żadne ze stanowisk chronionych roślin naczyniowych nie jest położone w
obszarze Natura 2000 Beskid Żywiecki.
Na 18 stanowiskach stwierdzono występowanie 8 gatunków mszaków chronionych. Jeden z
nich podlega ochronie ścisłej, a 7 – ochronie częściowej.
W pasie obejmującym teren prowadzonych prac budowlanych nie znajdzie się żadne ze
zinwentaryzowanych stanowisk chronionych gatunków rośli naczyniowych, jak i mszaków.
Jednakże bez odpowiednich zabezpieczeń podczas robót budowlanych (takich jak wygrodzenie
stanowiska od frontu robót) narażone na zajęcie mogą być niektóre stanowiska roślin chronionych,
znajdujące się w odległościach ok. 10-15 m od granic inwestycji.
5.10.2 FAUNA
Inwentaryzacja przyrodnicza została przeprowadzona dla terenu planowanej inwestycji oraz w
buforze 250 m od jej granic.
5.10.2.1 ORNITOFAUNA
W wyniku inwentaryzacji zaobserwowano występowanie łącznie 36 gatunków ptaków
chronionych, z czego 2 to gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej – derkacz i
gąsiorek. Gatunki te zostały stwierdzone poza obszarem NATURA 2000 „Beskid Żywiecki”. Ze
zidentyfikowanych gatunków ptaków, ochronie ścisłej podlega 35 gatunków, a częściowej 1
gatunek – wrona siwa.
Ponadto, w pasie inwentaryzacji zaobserwowano również kilka osobników grzywacza – gatunku
należącego do ptaków łownych. Stacja kolejowa Zwardoń znajduje się na granicy ptasiego
korytarza migracyjnego o statusie ponadregionalnym (Lasy Beskidu Śląsko – Żywieckiego) i w
pobliżu przystanku migracyjnego ptaków (Beskid Żywiecki), a linia kolejowa nr 139 przecina
wspomniany korytarz.
5.10.2.2 TERIOFAUNA
W pasie inwentaryzacji stwierdzono występowanie 5 gatunków chronionych ssaków oraz 7
gatunków ssaków łownych.
Z obserwowanych gatunków 2 gatunki podlegają ochronie ścisłej, a 3 ochronie częściowej.
Ponadto jeden gatunek jest wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej - nocek duży.
Podczas badań terenowych w pasie inwentaryzacji bezpośrednio nie obserwowano i nie
stwierdzono śladów bytowania przedstawicieli dużych drapieżników wymienionych w Załączniku II
Dyrektywy Siedliskowej. Niemniej jednak na obszarze przebiegu omawianej inwestycji potencjalnie
mogą występować 3 gatunki: wilk będący gatunkiem priorytetowym, ryś euroazjatycki oraz
niedźwiedź brunatny.
5.10.2.3 HERPETOFAUNA
W efekcie przeprowadzonych prac, na badanym terenie stwierdzono 1 gatunek płaza – kumaka
górskiego ściśle chronionego oraz 1 gatunek gada – jaszczurkę zwinkę chronioną częściowo. Oba
ww. gatunki znajdują się w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto kumak górski jest
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 19
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i stanowi przedmiot ochrony obszaru NATURA
2000 „Beskid Żywiecki” (PLH240006).
Podczas inwentaryzacji w granicach inwestycji nie stwierdzono szlaków masowych wędrówek
płazów w wyniku, których płazy przedostawałyby się na torowisko.
5.10.2.4 ICHTIOFAUNA
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono gatunków ryb objętych ochroną częściową lub ścisłą
ani żadnych gatunków ryb pospolitych.
5.10.2.5 ENTOMOFAUNA
W badanym terenie na 21 stanowiskach stwierdzono występowanie 8 gatunków bezkręgowców
podlegających ochronie prawnej. Są to owady z gromady błonkoskrzydłych (trzmiele) i chrząszczy
(biegacze). Na zidentyfikowanych stanowiskach nie znaleziono gniazd trzmieli, a obserwowano
jedynie żerujące osobniki.
5.10.3 OBSZARY CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000
5.10.3.1 OBSZARY NATURA 2000
Planowane przedsięwzięcie położone jest przy granicy obszarów wchodzących w skład sieci
NATURA 2000:
 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Żywiecki” (kod: PLB240002);
 Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk) „Beskid
Żywiecki” (kod: PLH240006).
Zarówno granica obszaru OSO „Beskid Żywiecki”, jak i obszaru SOO „Beskid Żywiecki”
przylega do istniejącego i projektowanego przebiegu linii kolejowej nr 139. Rejon torów szlakowych
linii kolejowej nr 139 graniczy z ww. obszarami Natura 2000 od strony wschodniej na
następującym odcinku: na długości ok. 1,02 km w wariancie 1 oraz na długości ok. 1,18 km w
wariancie 2.
5.10.3.2 POZOSTAŁE OBSZARY CHRONIONE
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest od strony wschodniej przy granicy Żywieckiego
Parku Krajobrazowego na następującym odcinku: w wariancie 1 na długości około 1,3 km; w
wariancie 2 na długości około 1,5 km.
Dodatkowo cała inwestycja znajduje się w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
Częściowo obszar PK pokrywa się z obszarami Natura 2000 „Beskid Żywiecki. Najbliższy rezerwat
przyrody „Butorza” zlokalizowany jest w odległości około 2,5 km od analizowanego
przedsięwzięcia.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 20
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6
OKREŚLENIE
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
6.1
OPIS
PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA – WARIANT BEZINWESTYCYJNY
Przeprowadzono jakościową analizę potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia
niepodejmowania przedsięwzięcia na elementy środowiska przyrodniczego w tym zdrowie ludzi w
zakresie:
 oddziaływania na warunki sanitarne powietrza;
 oddziaływanie na klimat akustyczny;
 oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne;
 oddziaływanie na środowisko glebowe;
 oddziaływanie na krajobraz;
 oddziaływanie na elementy przyrodnicze;
 konflikty społeczne i oddziaływanie na życie ludzi;
 zabytki i formy archeologiczne.
6.1.1 ODDZIAŁYWANIE NA WARUNKI SANITARNE POWIETRZA
Ze względu na fakt, że emisja zanieczyszczeń do powietrza w związku z użytkowaniem stacji w
stanie istniejącym jak i po jej przebudowie nie będzie znacząca, odstąpienie od realizacji
przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu na komponenty środowiska w tym zakresie.
6.1.2 ODDZIAŁYWANIE NA WARUNKI AKUSTYCZNE
W celu określenia stanu jakości środowiska w zakresie emisji hałasu przeprowadzono pomiary
hałasu (źródła hałasu – pociągi poruszające się w obrębie stacji) w wyznaczonych punktach,
zlokalizowanych zgodnie z wymogami prawa, a więc w odległości 25 m od toru i/lub w miejscach
kwalifikowanych do konieczności ochrony akustycznej.
Wyniki badań w otoczeniu stacji Zwardoń wskazują na brak występowania przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu w południowej części obszaru. W związku z pogarszaniem się i
tak już w bardzo niezadowalającym stanie technicznym torowisk nastąpi stopniowe ograniczanie
prędkości pociągów, co spowoduje wzrost częstości (zagęszczenia) ich kursowania po linii,
przyczyniając się do prawdopodobnego wzrostu hałasu.
6.1.3 ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia będzie równoznaczne z akceptacją dotychczasowych
warunków gospodarowania wodami oraz stanu technicznego długotrwale eksploatowanych i
miejscami uszkodzonych lub zniszczonych i niefunkcjonalnych elementów kanalizacji.
Prognozuje się, że z upływem czasu stan techniczny i warunki eksploatacji urządzeń będą się
stale pogarszać, stwarzając zagrożenie zarówno dla środowiska gruntowo-wodnego jak i samego
bezpieczeństwa ruchu (np. „wychlapy”).
6.1.4 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GLEBOWE
W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia nie dojdzie do zajęcia większej powierzchni
terenów przyległych pod realizację zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym wpływ na
bezpośrednie otoczenie glebowe nie zwiększy się.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 21
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.1.5 ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ
W wariancie bezinwestycyjnym nie wystąpią znaczące oddziaływania na krajobraz. Wariant
bezinwestycyjny nie wiąże się z wystąpieniem zmian w krajobrazie i ukształtowaniu terenu, ani
w użytkowaniu i zagospodarowaniu obszarów, przez które przebiegają przedmiotowe linie
kolejowe. Odstąpienie od realizacji inwestycji podtrzyma jedynie negatywne wrażenia estetyczne.
6.1.6 ODDZIAŁYWANIE
NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ, W TYM CHRONIONE GATUNKI ZWIERZĄT I
ROŚLIN ORAZ SIEDLISKA
Analizowana linia kolejowa w istniejącym przebiegu funkcjonuje w środowisku od ponad 100 lat.
Ze względu na upływ czasu w przypadku tak długo funkcjonującej linii trudno jest mówić o
fragmentacji biotopów, czy siedlisk.
Zaniechanie inwestycji nie wpłynie na różnorodność siedlisk przyrodniczych i gatunków na
analizowanym obszarze. W przypadku wariantu bezinwestycyjnego obecny stan szaty roślinnej
będzie utrzymany, ponieważ nie będzie strat spowodowanych koniecznością zajęcia dodatkowych
terenów, w tym fragmentów płatów chronionych siedlisk przyrodniczych. Niepodjęcie inwestycji
oznacza również utrzymanie istniejących barier i zagrożeń dla zwierząt.
6.1.6.1
ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000
W stanie istniejącym analizowany odcinek linii kolejowej nr 139 stanowi granicę Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Żywiecki” PLB240002 oraz granicę Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk „Beskid Żywiecki” PLH240006. Warto zaznaczyć, że zarówno linia kolejowa nr
139, jak i sama stacja Zwardoń funkcjonują w środowisku od ponad 100 lat i powstały na długo
przed utworzeniem obszarów NATURA 2000.
6.1.6.2
ODDZIAŁYWANIE NA POZOSTAŁE OBSZARY CHRONIONE
Analizowany odcinek linii kolejowej nr 139 w wariancie bezinwestycyjnym częściowo stanowi
granicę Żywieckiego Parku Krajobrazowego, a sama stacja Zwardoń położona jest w otulinie
parku.
Linia kolejowa istnieje na tym odcinku od ponad 100 lat i zdążyła się wpisać w krajobraz górski.
Ponadto park krajobrazowy został utworzony w 1986 r., kiedy linia kolejowa już od dawna
funkcjonowała w środowisku.
6.1.7 KONFLIKTY SPOŁECZNE I ODDZIAŁYWANIE NA ŻYCIE LUDZI
Stacja kolejowa Zwardoń wpisuje się w charakter miejscowości stanowiąc jej nieodłączny
element historycznie i perspektywicznie. Wywiady przeprowadzone z przedstawicielami lokalnej
społeczności świadczą o wysokich nadziejach związanych z przywróceniem stacji kolejowej do
dawnej świetności (kasy zamknięto w 2010 r.) w związku z wypoczynkowymi (sporty zimowe)
aspiracjami miejscowości. Ze względu na polepszenie stanu stacji i torowiska po modernizacji oraz
poprawa aspektów architektoniczno-estetycznych obiektów inżynierskich należy oczekiwać, że nie
wystąpią konflikty społeczne w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
6.1.8 ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Wariant bezinwestycyjny przewiduje zaniechanie modernizacji i podjęcie robót mających na
celu jedynie utrzymanie obecnych parametrów eksploatacyjnych i zapobieżenie dalszej degradacji,
w związku z czym można stwierdzić, że oddziaływanie rozpatrywanej inwestycji na położone w
sąsiedztwie zabytków nie zmieni się w porównaniu do stanu istniejącego. Niepodejmowanie robót
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 22
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
budowlanych związanych z gruntowną przebudową stacji wyeliminuje niebezpieczeństwo
narażenia rozpatrywanych obiektów na naruszenie wartości kulturowej. Na analizowanym
obszarze nie występują stanowiska archeologiczne, na które inwestycja mogłaby oddziaływać.
6.2
PROGNOZOWANE
ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTÓW
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
6.2.1 ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY
Planowane przedsięwzięcie jest i będzie źródłem emisji hałasu do środowiska zarówno w fazie
realizacji
(oddziaływanie
krótkoterminowe,
chwilowe)
i
eksploatacji
(oddziaływanie
długoterminowe, ciągłe).
Zamierzenie inwestycyjne ma na celu poprawę parametrów technicznych opisywanych
fragmentów linii kolejowych oraz obiektów stacji i infrastruktury towarzyszącej, a w konsekwencji
ograniczenie (w miarę możliwości) zasięgu i znaczenia oddziaływania przedsięwzięcia na
poszczególne komponenty środowiska, w tym hałasu.
Przeprowadzone analizy akustyczne zostały wykonane dla wariantów 1 i 2 przedmiotowego
przedsięwzięcia dla dwóch horyzontów czasowych, tj. H1 – 2022 r. (planowane oddanie inwestycji
do użytku) oraz H2 – 2027 r. (oddziaływanie długoterminowe).
6.2.1.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia związana będzie z szeregiem prac rozbiórkowych
i budowlanych w tym ziemnych, z których każda stanowić będzie źródło dźwięku, którego poziom
zależny będzie od przyjętej technologii robót budowlanych i eksploatowanych maszyn i urządzeń.
Korzystając z wyników publikowanych pomiarów akustycznych równoważnego poziomu
dźwięku w otoczeniu prowadzonych robót budowlanych z wartościami dopuszczalnego
równoważnego poziomu dźwięku, można stwierdzić, że w odległości w odległości 50 m od
prowadzonych robót, w przypadku wykonywania niektórych prac budowlanych, równoważny
poziom dźwięku był niższy od 60 dB. a oznacza to, iż w takim przypadku był on wyższy o 5 – 10
dB od poziomu dopuszczalnego.
W wielu jednak przypadkach poziomy te będą wyższe, w szczególności podczas prac
związanych z działaniami najbardziej hałaśliwymi (np.: wykonywanie nasypu przy dużej
koncentracji sprzętu). Pozostałe rodzaje robót nie są aż tak hałaśliwe.
Można założyć, że różnica wysokości spowoduje, że ewentualne przekroczenia hałasu od robót
budowlanych będą stosunkowo niewielkie, chwilowe, krótkotrwałe i zanikną natychmiast wraz z
zaprzestaniem robót. Zakłada się, że roboty nie będą prowadzone w okresie nocy, tj. po godz.
22.00. Zastosowanie się do tej rekomendacji umożliwi akceptację krótkoterminowego
oddziaływania hałasu fazy budowy przez lokalne społeczności, które będą objęte oddziaływanie.
Hałas emitowany na etapie budowy będzie się charakteryzował dużą dynamiką zmian
natężenia, wynikającą z typu prowadzonych w danym momencie robót. Jednocześnie będą to
zjawiska krótkotrwałe i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
W związku z tym należy dotrzymać wszelkich starań ażeby zminimalizować niedogodności w
zakresie oddziaływania hałasu ludzi w związku z etapem realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia.
6.2.1.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1
Obliczenia hałasu metodą modelową w horyzontach czasowych w wariancie 1 planowanego
zamierzenia inwestycyjnego przeprowadzono analogicznie, jak miało to miejsce dla fazy realizacji.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 23
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.2.1.2.1 PROGNOZA RUCHU
W celu określenia zasięgu hałasu i dokonania oceny warunków akustycznych na terenach
położnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia, dla których istnieje
konieczność stosowania ochrony akustycznej wykonano obliczenia metodą modelową na
podstawie prognoz ruchu opracowanych na potrzeby Studium Wykonalności w ramach, którego
wykonywane jest niniejsze opracowanie.
Prognozy ruchu stanowią zestawienie danych ruchowych w podziale na rodzaje pociągów:
pasażerskie dalekobieżne, pociągi pasażerskie lokalne (regionalne), pociągi towarowe i autobusy
szynowe (nie występują na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia) wraz z ilością
przejazdów całkowitych (jednostkowych) przez stację w okresie doby.
6.2.1.2.2 OBLICZENIA
W celu określenia jakościowego i ilościowego poziomu dźwięku pochodzącego z terenu
przedmiotowej inwestycji zarejestrowanego w wyniku przeprowadzonych obliczeń na terenach
zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia w pierwszej kolejności przeprowadzono obliczenia
hałasu dla roku odniesienia – 2022 (H1), tj. przewidywany moment oddania inwestycji do użytku
bez użycia środków technicznych.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla H1 stwierdzono nie wystąpią przekroczenia
dopuszczalnego poziomu dźwięku dla pory dziennej. Natomiast dla pory nocnej, stwierdzono
niedotrzymanie wskaźnika dopuszczalnego poziomu dźwięku dla zabudowy jednorodzinnej w 3
punktach imisji. W związku z powyższym, konieczne było zastosowanie środków ochronnych
(ekran akustyczny).
W wyniku przeprowadzonych ponownych obliczeń z użyciem środków minimalizujących (ekran
akustyczny) stwierdzono brak przekroczeń na terenach, dla których istnieje konieczność ochrony
akustycznej.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla H2 obliczenia propagacji hałasu przeprowadzono
przy uwzględnieniu natężenia ruchu prognozowanego dla stacji w roku 2027, tj. 5 lat po
zakładanym oddaniu inwestycji do użytku.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że nie wystąpią przekroczenia
dopuszczalnego poziomu dźwięku dla pory dziennej. Natomiast dla pory nocnej stwierdzono
niedotrzymanie wskaźnika dopuszczalnego poziomu dźwięku dla zabudowy jednorodzinnej w 3
punktach imisji. W związku z powyższym, konieczne było zastosowanie środków ochronnych
(ekran akustyczny).
W wyniku przeprowadzonych obliczeń z użyciem środków minimalizujących stwierdzono brak
przekroczeń na terenach, dla których istnieje konieczność ochrony akustycznej.
6.2.1.2.3 WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej wykonanej bez użycia środków
minimalizujących w horyzontach czasowych H1 ( rok odniesienia 2022 -rok oddania inwestycji do
użytku) oraz H2 – rok odniesienia 2027, stwierdzono, że nie zostaną dotrzymane dopuszczalne
poziomy hałasu. Stwierdzono, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wzrosną
między rokiem 2022 a 2027.
W związku z powyższym przeprowadzono kolejne obliczenia z użyciem ekranów akustycznych,
absorpcyjnych zlokalizowanych w punktach, w których stwierdzono niedotrzymanie
obowiązujących wskaźników hałasu. Zatem zastosowanie ekranów będzie konieczne w celu
dotrzymania standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu.
W wyniku obliczeń przy zastosowanych środkach technicznych, stwierdzono dotrzymanie
poziomów hałasu zarówno dla pory nocnej (56 dB), jak i dziennej (65, 61 dB) – brak przekroczeń
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 24
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
na fasadach budynków mieszkaniowych zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia.
6.2.1.3
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 2
Obliczenia hałasu metodą modelową w horyzontach czasowych w wariancie 2 planowanego
zamierzenia inwestycyjnego przeprowadzono analogicznie, jak miało to miejsce w wariancie 1.
Założenia dot. ilości, rodzaju składów, prędkości i innych parametrów przyjętych do
przeprowadzenia obliczeń hałasu w wariancie 1 są prawdziwe również w przypadku wariantu 2.
6.2.1.3.1 OBLICZENIA
W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla przewidywanego momentu oddania inwestycji do
użytku stwierdzono, że dla przyjętego do obliczeń natężenia ruchu pociągów, nie wystąpią
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku dla pory dziennej. Natomiast dla pory nocnej,
stwierdzono niedotrzymanie wskaźnika dopuszczalnego poziomu dźwięku dla zabudowy
jednorodzinnej w 3 punktach imisji. W związku z powyższym konieczne było zastosowanie
środków ochronnych (ekran akustyczny).
W wyniku przeprowadzonych obliczeń z użyciem środków minimalizujących stwierdzono brak
przekroczeń na terenach, dla których istnieje konieczność ochrony akustycznej.
Podobnie, jak w przypadku horyzontu czasowego H1, H2 w celu określenia zasięgu
oddziaływania akustycznego i wartości (przekroczenia) na budynkach podlegających ochronie
akustycznej i znajdujących się w sąsiedztwie terenu inwestycji (punkty odbioru), w pierwszej
kolejności przeprowadzono obliczenia hałasu bez użycia środków technicznych.
Obliczenia propagacji hałasu przeprowadzono przy uwzględnieniu natężenia ruchu
prognozowanego dla stacji w roku 2027, tj. 5 lat po zakładanym oddaniu inwestycji do użytku.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń dla przewidywanego momentu oddania inwestycji do
użytku stwierdzono, że dla przyjętego do obliczeń natężenia ruchu pociągów, nie wystąpią
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku dla pory dziennej. Dla pory nocnej, natomiast,
stwierdzono niedotrzymanie wskaźnika dopuszczalnego poziomu dźwięku dla zabudowy
jednorodzinnej w 3 punktach imisji.
W związku z powyższym, konieczne było zastosowanie środków ochronnych (ekran
akustyczny). Lokalizacja ekranów została poprzedzona wnikliwą analizą i przeprowadzona w
sposób umożliwiający wyeliminowanie potencjalnych kolizji z infrastrukturą techniczną na etapie
ich budowy.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń z użyciem środków minimalizujących stwierdzono brak
przekroczeń na terenach, dla których istnieje konieczność ochrony akustycznej.
6.2.1.3.2 WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej wykonanej bez użycia środków
minimalizujących w horyzontach czasowych H1 oraz H2, stwierdzono, że nie zostaną dotrzymane
dopuszczalne poziomy hałasu. Stwierdzono, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
wzrosną między rokiem 2022 a 2027. Z tego powodu, przeprowadzono kolejne obliczenia z
użyciem ekranów akustycznych, absorpcyjnych zlokalizowanych w punktach, w których
stwierdzono niedotrzymanie obowiązujących wskaźników hałasu. Poprzez zastosowanie środków
technicznych – całkowita długość ekranów akustycznych wyniesie 330 m, stwierdzono
dotrzymanie poziomów hałasu zarówno dla pory nocnej (56 dB)– brak przekroczeń na receptorach
wyznaczonych na fasadach budynków mieszkaniowych zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 25
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.2.2 ODDZIAŁYWANIE NA WARUNKI SANITARNE I KLIMATYCZNE POWIETRZA
6.2.2.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Planowane przedsięwzięcie w zakresie związanym z oddziaływaniem na powietrze
atmosferyczne nie będzie zasadniczo związane z bezpośrednią emisją substancji do powietrza w
zakresie zasadniczych procesów technologicznych – transport towarów i pasażerów na
etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
Pewne ilości zanieczyszczeń typu komunikacyjnego powstawać będą bezpośrednio w związku
z pracą techniczną stacji kolejowej – manewry oraz pośrednio na skutek spalania paliw w
komorach spalania silników spalinowych z silnikiem o zapłonie samoczynnym (diesel).
Na etapie budowy będzie występowała emisja pochodząca ze spalania paliw w silnikach
spalinowych urządzeń budowlanych i pojazdów mechanicznych.
6.2.2.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Zasadnicza praca przewozowa stacji kolejowej w Zwardoniu – transport towarów i pasażerów,
odbywać się będzie na zelektryfikowanych odcinkach torów obejmujących tory główne zasadnicze
i tory dodatkowe. Zatem z punktu widzenia emisji przedsięwzięcie nie będzie stanowić źródła
emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji.
Nie wyklucza się, jednakże, sytuacji, w których pojazdy napędzane olejem napędowym, jak
lokomotywa manewrowa, pług odśnieżny czy drezyna będą używane do celów: manewry,
odśnieżanie, transport, sytuacje awaryjne i inne.
6.2.3 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
6.2.3.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Realizacja inwestycji w obydwu wariantach wymagać będzie wykonania szeregu prac
związanych z procesem budowlanym. Stacja jest posadowiona na podłożu zbudowanym z gruntów
niespoistych, które utracą swoje właściwości spoiste na skutek prac odwodnieniowych.
Zmniejszenie stopnia spoistości gruntów spowoduje konieczność ich wymiany na wybranych
fragmentach do głębokości stwierdzonych na etapie wykonawczym w wyniku szczegółowych
odwiertów geotechnicznych oraz stanowić będzie bezpośrednią przesłankę do przeprowadzenia
palowania w celu podniesienia parametrów fizycznych gruntu do poziomu umożliwiającego
przeprowadzenie robót konstrukcyjnych. Zatem etap realizacji będzie oddziaływał negatywnie na
środowisko gruntowe, co najmniej na przewidywanym terenie planowanego przedsięwzięcia.
6.2.3.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W fazie normalnej eksploatacji linii kolejowej nie przewiduje się możliwości wystąpienia
negatywnego oddziaływania na gleby otaczające teren omawianej linii kolejowej.
Eksploatacja linii kolejowej, nie powoduje emisji do otoczenia zanieczyszczeń, które mogłyby
wpłynąć na stan i jakość gleb. Zagrożenie dla tego komponentu środowiska związane jest jedynie
z możliwością wystąpienia awarii.
6.2.4 ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
6.2.4.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Wpływ projektowanej inwestycji na wody powierzchniowe, związany z etapem budowy, będzie
związany z takimi czynnościami jak: przebudową rowów odwadniających, obiektów inżynieryjnych,
zamuleniem wód w skutek erozji gruntu podczas fazy budowy, wypłukiwaniem niebezpiecznych
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 26
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
związków z materiałów używanych do budowy, przedostawaniem się do wód produktów naftowych
pochodzących z wycieków z maszyn i środków transportu.
Bezpośrednie zanieczyszczenie wód powierzchniowych w związku z projektowanym
przedsięwzięciem wystąpić może w czasie wykonywania prac budowlanych w korytach rowów
trawiastych. Źródłem zanieczyszczeń mogą być niesprawne technicznie maszyny i środki
transportu używane w trakcie budowy, jak również błędy i nieuwaga ekip budowlanych.
Nie przewiduje się emisji ścieków technologicznych na etapie realizacji. Natomiast powstawać
będą w niewielkich ilościach ścieki socjalno-bytowe.
W trakcie robót mogą występować również lokalne zaburzenia stosunków wodnych na
obszarach sąsiadujących z miejscem wykonywania wykopów.
6.2.4.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Tereny kolejowe nie stanowią źródła ścieków w postaci zanieczyszczonych wód opadoworoztopowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie peronów, torów zasadniczych
głównych, szlakowych i bocznicowych, tj. budowli kolejowej po ich przebudowie nie będzie
stanowić źródła zanieczyszczeń do wód, gdyż wody odprowadzane z terenu torowiska za pomocą
drenażu nie będą ściekami, a niezanieczyszczonymi wodami opadowo-roztopowymi.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie przebudowy kanalizacji odprowadzania
wód opadowo-roztopowych, ścieków bytowo-gospodarczych, zainstalowania systemów
odwodnienia podtorza poprawi stosunki wodne w rejonie stacji i pozwoli na jej bezawaryjną
eksploatację.
Na etapie budowy, ze względu na szeroki zakres prac budowlanych oraz panujące warunki
gruntowo wodne stwierdzone na analizowanym obszarze, istnieje prawdopodobieństwo
konieczności stosowania instalacji odpompowywania wód z wykopów. Etap realizacji nie będzie
związany z koniecznością wejścia w koryta cieków wodnych.
Etap eksploatacji nie będzie związany z oddziaływaniem na środowisko wodne w związku z
brakiem emisji ścieków.
6.2.4.3
WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD I OCENA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD
WZGLĘDEM OSIĄGNIĘCIA
I PODZIEMNYCH
CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH
DLA
WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Planowane przedsięwzięcie położone jest w zlewni Soły do Wody Ujsolskiej
(PLRW200010213219). Inwestycja przecina rowy melioracyjne, do których będą między innymi
odprowadzane wody opadowe i ścieki opadowo-roztopowe. Analizowana inwestycja położona nie
jest położona na zbiornikach wód podziemnych. Przedsięwzięcie w zakresie JCWPd zlokalizowane
jest w jednostce Nr 152.
Planowane przedsięwzięcia może oddziaływać na środowisko wodne zarówno na etapie
budowy, jak i eksploatacji. Możliwość zanieczyszczenia wód na etapie budowy będzie związana
przede wszystkim z nieprawidłową organizacją placu budowy i pracami ziemnymi. Natomiast
eksploatacja inwestycji nie będzie powodować zagrożenie dla wód powierzchniowych, gdyż nie
będzie generować ścieków.
Planowane przedsięwzięcia może oddziaływać na środowisko wodne zarówno na etapie
budowy, jak i eksploatacji. Możliwość zanieczyszczenia wód na etapie budowy będzie związana
przede wszystkim z nieprawidłową organizacją placu budowy i pracami ziemnymi. Natomiast
eksploatacja inwestycji nie będzie powodować zagrożenie dla wód powierzchniowych, gdyż nie
będzie generować ścieków.
W związku z realizacją projektu przewiduje się natomiast konieczność, ingerencji w koryta
cieków – strugi okresowe cieku. W związku z tym na etapie budowy zajdzie potrzeba ingerencji w
koryta strug, które stanowią dopływy Soły. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia zamulenia
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 27
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
cieku (wzrost stężenia zawiesiny ogólnej) na etapie budowy wykonawca musi dokonać wszelkich
starań ażeby uniknąć zamulenia toni cieku, poprzez rozważenie tymczasowego przełożenia biegu
cieków w związku z ujęciem go w formę skanalizowaną, rurą stalową o odpowiedniej średnicy na
odcinku odpowiadającemu zakresowi prowadzonych prac bądź rozważenie prowadzenia prac w
okresach bez deszczowych, tj. kiedy cieki nie prowadzą wód.
6.2.5 ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ
6.2.5.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Realizacja będzie związana z wystąpieniem trwałych zmian w ukształtowaniu i
zagospodarowaniu terenów znajdujących się w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Zmiany
w krajobrazie będą dotyczyły wyniesienia niwelety toru linii kolejowej Nr 139 na terenie
Żywieckiego Parku Krajobrazowego – podejście do stacji i wykonania związanych z tym prac
wycinkowych (kolidujący pas drzew i krzewów) i budowli ziemnych (budowa nasypów, rowów
odwadniających itd.).
Tymczasowo teren inwestycji zostanie przekształcony w plac budowy, zostaną wyznaczone
miejsca magazynowania, a także drogi dojazdowe. Zajęta zostanie znaczna część terenu do tej
pory pokrytego roślinnością seminaturalną. Nowe ukształtowanie nasypu linii Nr 139 oraz
odsłonięcie linii kolejowej do tej pory szczelniej ukrytej za ścianą roślin wpłynie na zmianę
podziałów przestrzeni, który na trwale wpisał się w otaczający krajobraz i przesunięcie istniejących
barier fizycznych.
Ponadto zostaną usunięte zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność zielna porastająca rzadziej
użytkowane tereny kolejowe, zagrażająca bezpieczeństwu oraz kolidująca z nowo projektowanymi
elementami zagospodarowania terenu, w tym wskazująca na wieloletnie zaniedbania obszaru
i postępującą naturalną sukcesję.
6.2.5.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W przypadku fazy eksploatacji przedmiotowa inwestycja będzie miała duży wpływ na odbiór
wizualny i funkcjonalność stacji. W skali lokalnej stacja po przebudowie stanie się miejscem
atrakcyjnym wizualnie (nowe perony, nawierzchnie, budynki, wiadukt, kładka, rozbiórka budynków
niepotrzebnych i zniszczonych, teren oczyszczony z naleciałości wynikających z dotychczasowego
braku działań inwestycyjnych). Gruntowna przebudowa zwiększy również poczucie
bezpieczeństwa.
Elementem zupełnie nowym będą ekrany akustyczne. Podobnie rozbiórka hali po północnozachodniej stronie stacji oraz częściowa zmiana ukształtowania i zagospodarowania terenu w jej
rejonie odsłoni widok na otaczający krajobraz.
Przy zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, a także atrakcyjnym zagospodarowaniu całego
terenu, przy uwzględnieniu potrzeb zarówno inwestora, jak i mieszkańców oraz uwarunkowań
miejscowych, przebudowa stacji powinna wpłynąć pozytywnie na walory krajobrazowe
przedmiotowego terenu.
6.2.6 ODDZIAŁYWANIE NA OBIEKTY ZABYTKOWE
6.2.6.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Oddziaływanie inwestycji na obiekty historycznie cenne w fazie realizacji będzie miało charakter
lokalny oraz krótkotrwały. Może jednak wywrzeć znaczący wpływ na stan zachowania i odbiór
estetyczny zabytków. Zidentyfikowano dwa główne zagrożenia: oddziaływania wibroakustyczne
i pylenie. Z uwagi na lokalizację zabytkowych obiektów w centrum miejscowości, znajdą się one
poza zasięgiem najintensywniejszych robót związanych z przebudową nasypu kolejowego. Na
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 28
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
obszarze opracowania nie występują kolizje ze stanowiskami archeologicznymi, w związku z czym
nie wskazano oddziaływań na ten element krajobrazu kulturowego.
6.2.6.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W fazie eksploatacji zagrożeniem dla zabytków jest występowanie drgań oraz zanieczyszczeń
pyłowych wywoływanych przez przejeżdżające pociągi.
Analiza rozwiązań projektowych wykazała, że w stosunku do stanu istniejącego, w fazie
eksploatacji nie powinno nastąpić pogłębienie negatywnego oddziaływania na obiekty zabytkowe,
sama poprawa stanu technicznego torowiska oraz elementów stacji zniweluje część negatywnych
oddziaływań.
Ekrany akustyczne o odpowiedniej (zbliżonej do naturalnej) kolorystyce, powinny stać się
elementem pozytywnym w przestrzeni, tworzącym tło, a nie szkodzącym odbiorowi zabytkowych
obiektów.
6.2.7 ODDZIAŁYWANIE NA ELEMENTY PRZYRODNICZE ŚRODOWISKA
6.2.7.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
6.2.7.1.1 ODDZIAŁYWANIE NA SIEDLISKA PRZYRODNICZE
Oddziaływanie na szatę rośliną w fazie realizacji będzie związane z trwałym bądź czasowym
zajęciem terenu w związku z przebudową układów torowych w obrębie stacji, lokalnymi korektami
geometrii linii, realizacją dróg dojazdowych do placu budowy, magazynowaniem materiałów
budowlanych oraz budową teletechnicznej i energetycznej infrastruktury towarzyszącej. W związku
z pracami ziemnymi w niektórych miejscach dojdzie najprawdopodobniej do trwałego zajęcia
powierzchni biologicznie czynnej.
6.2.7.1.2 ODDZIAŁYWANIE NA CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN
Realizacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązała z koniecznością bezpośredniego
zajęcia stanowisk chronionych gatunków roślin pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie
tych stanowisk nie będą zlokalizowane zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów
budowlanych lub odpadów, drogi dojazdowe, czy parkingi sprzętu i pojazdów budowlanych.
6.2.7.1.3 ODDZIAŁYWANIE NA FAUNĘ
Oddziaływanie na ornitofaunę
Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie w sposób znacząco negatywny
oddziaływała na chronione gatunki ptaków, ponieważ dotyczy funkcjonującej od dawna linii
kolejowej, a większość prac i działań budowlanych odbywać się będzie w granicach istniejącego
obszaru kolejowego.
Ze względu na wycinkę drzew i krzewów oraz prace budowlane, organizację zaplecza budowy
i ewentualne wyburzanie czy przebudowę obiektów kubaturowych, może wystąpić oddziaływanie
bezpośrednie związane z miejscowym uszczupleniem siedlisk (potencjalnych miejsc założenia
gniazd i/lub żerowania) położonych obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, dla takich
gatunków lęgowych jak: bogatka, cierniówka, dzięcioł duży, kopciuszek, pełzacz leśny,
pokrzywnica, szczygieł, zięba. Nie będą to oddziaływania, które mogą zagrażać populacjom
występujących tu gatunków ptaków w skali regionalnej, czy krajowej.
Natomiast oddziaływania pośrednie na etapie prac budowlanych będą się wiązać ze
wzmożonym ruchem ciężkiego sprzętu i co za tym idzie znacznym wzrostem hałasu w okolicy
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 29
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
nawet w porównaniu do hałasu generowanego przez eksploatowaną linię kolejową. Powodować to
będzie potencjalne płoszenie. Jednak należy podkreślić, iż w fazie realizacji oddziaływanie to ma
charakter przejściowy, przemijający, który zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych,
dlatego nie powinno mieć również wpływu na zmiany w liczebności populacji poszczególnych
gatunków ptaków.
Oddziaływanie na teriofaunę
W fazie realizacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na
chronione gatunki ssaków oraz dziko żyjące zwierzęta łowne.
Realizacja inwestycji nie przyczyni się do bezpośredniej ingerencji w stanowiska chronionych
gatunków ssaków. Jedynym wyjątkiem może być stanowisko jeża wschodniego położone w
odległości 10 m w wariancie 1 oraz 5 m w wariancie 2 od przewidywanego terenu prowadzonych
prac budowlanych (około km 113+015, strona prawa) na terenie zieleni w sąsiedztwie
planowanego do przebudowy obiektu nad drogą dojazdową do stacji Zwardoń. Pozostałe
zinwentaryzowane stanowiska ssaków chronionych położone są w odległości większej niż 50 m od
linii rozgraniczającej inwestycji, dla których nie prognozuje się negatywnego wpływu
przedsięwzięcia.
W fazie realizacji mogą wystąpić również oddziaływania pośrednie, ponieważ prace budowlane
będą się wiązać ze wzmożonym ruchem ciężkiego sprzętu i co za tym idzie znacznym wzrostem
hałasu w okolicy w porównaniu do obecnej eksploatacji linii kolejowej, a także z obecnością ludzi.
Powodować to będzie płoszenie zwierząt, które na ten okres przeniosą się najprawdopodobniej na
dalsze tereny. Hałas generowany w fazie realizacji całkowicie ustąpi z chwilą zakończenia prac
budowlanych.
W związku z pracami budowlanymi może nasilić się również efekt bariery ekologicznej, jaką
stanowi istniejąca linia kolejowa w odniesieniu do szczególnie płochliwych gatunków zwierząt (np.
zinwentaryzowana tu sarna i zając oraz potencjalnie występujący ryś euroazjatycki). Część ssaków
pod wpływem strachu może zrezygnować z przekraczania torowiska w okresie budowy. Jednak
będzie to oddziaływanie okresowe i nie powinno mieć wpływu na spadek liczebności lokalnych
populacji tych zwierząt. Przewiduje się, że po zakończeniu budowy i ustąpieniu oddziaływania,
sytuacja w przeciągu dwóch – trzech miesięcy powróci do normy. Wpływ ten można uznać za
nieznaczący w przypadku nietoperzy, które latają nad terenem linii kolejowej, prowadzą nocny tryb
życia i wykorzystują kilka żerowisk.
Oddziaływanie na herpetofaunę
Realizacja inwestycji bezpośrednio nie przyczyni się do zniszczenia siedlisk kumaka górskiego i
jaszczurki zwinki, jednak należy mieć na uwadze, że gatunki te przejawiają największą aktywność
w ciągu dnia i mogą wchodzić na teren prowadzonych prac budowlanych, co w następstwie może
spowodować wzrost śmiertelności tych zwierząt w wyniku kolizji z ciężkim sprzętem pracującym na
placu budowy. Śmiertelność zarówno płazów, jak i gadów na placu budowy może być także
skutkiem ich uwięzienia w pułapkach antropogenicznych takich, jak np. wykopy o stromych
ścianach pod linie kablowe oraz niezabezpieczone studzienki i zbiorniki systemów
odwadniających, z których ww. zwierzęta nie potrafią wydostać się samodzielnie.
W celu minimalizacji tego oddziaływania konieczne będzie zabezpieczenie placu budowy
tymczasowymi wygrodzeniami ochronnymi w miejscach, gdzie stwierdzono obecność
herpetofauny w sąsiedztwie linii kolejowej oraz prowadzenie prac budowlanych w taki sposób, aby
nie powstawały zagłębienia i niecki z zastoiskami wody, w których mogłoby dojść do złożenia
skrzeku.
Oddziaływanie na ichtiofaunę
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 30
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
Ze względu na brak stwierdzenia podczas inwentaryzacji chronionych gatunków ryb w ciekach
przecinanych przez planowane przedsięwzięcie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na
ichtiofaunę w fazie realizacji.
Oddziaływanie na entomofaunę
Planowana inwestycja nie powinna wpłynąć na stan zachowania żerowisk trzmieli i nie
spowoduje ubytków w liczebności lokalnych populacji trzmieli, szczególnie, iż ww. gatunki należą
do najpospolitszych i najczęściej obserwowanych w całym kraju.
Natomiast biegacze skórzasty i fioletowy obserwowane były na terenach leśnych sąsiadujących
z planowanym przedsięwzięciem. W przypadku tych dwóch gatunków realizacja inwestycji nie
przyczyni się do zajęcia ich stanowisk, ale przewidywana wycinka drzew będzie wiązała się
bezpośrednio z nieznacznym uszczupleniem ich żerowisk. Skala oddziaływania będzie jednak
minimalna, ponieważ zajmowane brzeżne fragmenty żerowiska w stanie istniejącym sąsiadują z
terenami kolejowymi i pozostają pod ich wpływem, a w sąsiedztwie inwestycji ww. chrząszcze
posiadają duże obszary siedliskowe, które nie ulegną pogorszeniu przy zastosowaniu takich
działań minimalizujących jak odpowiednia organizacja placu budowy, magazynowanie materiałów
budowlanych i odpadów oraz lokalizacja parkingów dla sprzętu budowlanego i dróg dojazdowych
poza płatami chronionych siedlisk przyrodniczych
6.2.7.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
6.2.7.2.1 ODDZIAŁYWANIE NA SIEDLISKA PRZYRODNICZE I CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN
W fazie eksploatacji wpływ zelektryfikowanej linii kolejowej na szatę roślinną występującą w jej
sąsiedztwie nie będzie znaczący. Analizowana linia kolejowa nr 139 częściowo funkcjonuje na
skraju terenu leśnego z chronionymi siedliskami przyrodniczymi, który od lat stanowi sztucznie
wyznaczoną granicę między innymi obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki”.
W związku z powyższym nie przewiduje się stopniowego zanikania poszczególnych płatów lub
znaczących zmian w składzie gatunkowym siedlisk ze względu na eksploatację linii kolejowej.
Niemniej jednak w wariancie 1 należy spodziewać się degradacji niewielkiego płatu ziołorośli
górskich i nadrzecznych położonego po prawej stronie linii kolejowej nr 139 około km 112+230 ze
względu na lokalną zmianę stosunków wodnych po rozbudowie nasypu kolejowego i przyczółków
obiektu mostowego. Natomiast w wariancie 2 przewiduje się, iż dojdzie do zaniku płata łęgu
zinwentaryzowanego przy końcowym fragmencie analizowanego odcinka LK nr 139 (km 113+770,
strona prawa) z uwagi na małą powierzchnię płata, która pozostanie po realizacji inwestycji oraz
jego położenie pomiędzy linią kolejową a drogą lokalną. Ponadto płat łęgu może nie utrzymać się,
gdyż zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania gminy Rajcza położony jest na
terenach komunikacji kolejowej o podstawowym przeznaczeniu pod tereny kolejowe PKP linii nr
139 Bielsko-Biała – Zwardoń. Od strony północnej z biegiem czasu będzie znajdował się pod coraz
większą presją zabudowy, gdyż miejscowy plan przewiduje te tereny pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z towarzyszącymi obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych (długoterminowe
oddziaływanie skumulowane). Powyższe oddziaływania nie będą jednak znaczące i nie będą miały
wpływu na stan zachowania ww. typów siedlisk w regionie inwestycji.
Ponadto wpływ na roślinność przy linii kolejowej w fazie eksploatacji może mieć stosowanie
herbicydów w ramach prac związanych z utrzymaniem nasypów kolejowych.
6.2.7.2.2 ODDZIAŁYWANIE NA FAUNĘ
Oddziaływanie na ornitofaunę
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 31
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
W fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na chronione
gatunki ptaków.
Oddziaływanie na teriofaunę
Analizowana linia kolejowa funkcjonuje w środowisku od ponad 100 lat i przez ten czas zdążyła
się już wpisać w krajobraz, a zwierzęta przyzwyczaiły się do niej. Niemniej jednak linia kolejowa
jest i pozostanie elementem ograniczającym przemieszczanie się zwierząt, czyli tzw. barierą
ekologiczną. Barierowe działanie linii kolejowej jest w większym stopniu związane z jej cechami
fizycznymi, niż z ruchem pociągów po linii. Można porównać, że maksymalny ruch pociągów na
linii kolejowej odpowiada swoją intensywnością mało uczęszczanej, lokalnej drodze kołowej.
Oddziaływanie barierowe linii kolejowej, w tym również hałas, może mieć wpływ na warunki
bytowania dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia, które potencjalnie mogą pojawiać się
na analizowanym obszarze.
Dodatkowo w omawianym obszarze mamy do czynienia z oddziaływaniem skumulowanym linii
kolejowej nr 139 i stosunkowo niedawno wybudowanej drogi ekspresowej S69 na migrację
zwierząt. Jednak należy podkreślić, iż zdecydowanie większą barierą jest droga S69 (łącząca
Bielsko-Białą z przejściem granicznym w Zwardoniu, przez Żywiec, Milówkę, Szare i Laliki),
przebiegająca równolegle do analizowanego odcinka linii kolejowej. Droga jest na całej długości
wygrodzona, a jej przekraczanie przez zwierzęta umożliwiają jedynie obiekty pełniące funkcję
przejść dla zwierząt. Dlatego optymalnym rozwiązaniem byłyby zintegrowane przejścia dla
zwierząt dużych i średnich, które umożliwiałby bezkolizyjne przekraczanie obu ciągów
komunikacyjnych. Na odcinku modernizowanej stacji kolejowej Zwardoń nie ma możliwości
budowy takiego przejścia, ale stanowi ona bardzo krótki fragment w stosunku do kolizji szlaku
migracji z poprzedzającym ją odcinkiem linii kolejowej nr 139.
Zwierzęta duże i zwierzęta średnie przechodzą i będą przechodzić po torowisku, w
szczególności na odcinku od km 111+600 do km 112+000 położonym na granicy obszaru Natura
2000 oraz na trasie korytarzy migracyjnych: międzynarodowego Korytarza Karpackiego oraz
newralgicznego fragmentu korytarza regionalnego dla ssaków kopytnych i drapieżnych łączącego
lasy Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego.
Przebieg szlaków migracji zwierząt przez torowisko linii kolejowej wiąże się zazwyczaj z
przypadkami śmiertelności zwierząt w wyniku kolizji z pociągami. W odniesieniu do omawianego
odcinka linii kolejowej zdarzenia tego rodzaju będą występować sporadycznie, ale nie można
wykluczyć, że liczba kolizji nieznacznie wzrośnie ze względu na większą o 20 km/h prędkość
wjazdową pociągów na stację w porównaniu do stanu istniejącego, przy równoczesnym
„wyciszeniu” linii dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii tłumiących drgania. Ryzyko kolizji z
pojazdami dotyczy praktycznie wszystkich gatunków zwierząt przekraczających linię kolejową. Z
gatunków bytujących na analizowanym obszarze ofiarami wypadków z pociągami mogą być
przedstawiciele gatunków łownych takich, jak: sarna, dzik oraz drobne ssaki drapieżne (kuna,
borsuk) i gryzonie. Są to przeważnie gatunki pospolite i dość liczne.
Potencjalnie zagrożone kolizjami z pociągami są również nietoperze, jednak dotychczas nie
powstały jeszcze prace naukowe analizujące bezpośredni wpływ kolei na chiropterofaunę. Nie
wiadomo jak dużo tych ssaków i czy w ogóle ginie w zderzeniu z poruszającymi się pociągami.
Przypuszczalnie jednak śmiertelność nietoperzy jest znacznie niższa niż na drogach z powodu
silnego hałasu emitowanego przez nadjeżdżające pociągi. Oddziaływanie linii kolejowej w tym
zakresie można uznać za nieistotne.
Oddziaływanie na herpetofaunę
W fazie eksploatacji linia kolejowa, podobnie jak w stanie istniejącym, będzie stanowić barierę
dla populacji płazów i gadów bytujących w jej sąsiedztwie.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 32
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
Niemniej jednak linia kolejowa jest elementem infrastruktury funkcjonującym na tych terenach
od dawna, a zwierzęta te mogą przedostawać się drugą stronę przede wszystkim przy
wykorzystaniu przepustów na potokach górskich. Dodatkowo płazy i gady przemieszczają się po
powierzchni torowiska.
W fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na
herpetofaunę.
Oddziaływanie na ichtiofaunę
Ze względu na brak stwierdzenia podczas inwentaryzacji chronionych gatunków ryb w ciekach
przecinanych przez planowane przedsięwzięcie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na
ichtiofaunę w fazie realizacji.
Oddziaływanie na entomofaunę
Inwestycja nie będzie oddziaływała na chronione gatunki trzmieli i biegaczowatych na etapie
eksploatacji, ponieważ wiąże się z przebudową istniejącej linii kolejowej, która funkcjonuje w
środowisku od ponad 100 lat.
Realizacja i użytkowanie inwestycji nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania
na gatunki entomofauny objęte zakresem inwentaryzacji.
6.2.7.3
WNIOSKI
Projektowane przedsięwzięcie zarówno w wariancie 1 jak i wariancie 2 nie przyczyni się do
wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na przyrodę ożywioną. Niemniej jednak
należy podkreślić, że skala oddziaływania na chronione siedliska przyrodnicze wymienione w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej w wariancie 1 będzie mniejsza niż w wariancie 2, ponieważ
realizacja wariantu 2 będzie wymagała zajęcia większych powierzchni chronionych siedlisk.
Dodatkowo w wariancie 2 przewiduje się stopniową degradację i zanik jednego płata
priorytetowego siedliska łęgowego w wyniku oddziaływań pośrednich. Pod względem
oddziaływania na chronione gatunki roślin w żadnym z wariantów nie powinno dojść do zajęcia ich
stanowisk, ale w wariancie 2 może wystąpić większa presja na stanowiska położone na granicy
pasa prowadzonych robót.
Pod względem oddziaływania na chronione gatunki zwierząt oba warianty będą miały
praktycznie taki sam wpływ. Analizowana linia kolejowa funkcjonuje w środowisku od ponad 100
lat i przez ten czas zdążyła się już wpisać w krajobraz, a zwierzęta przyzwyczaiły się do niej.
Jednak sama modernizacja przyniesie również pozytywne aspekty dla migracji zwierząt, ponieważ
obiekty pod linią kolejową zostaną dostosowane do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt średnich i
małych, w tym płazów. Należy podkreślić, że obiekty te zostaną zlokalizowane na odcinku
stanowiącym granicę dla obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki”.
6.2.8 ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000
6.2.8.1
ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000
6.2.8.1.1 ODDZIAŁYWANIE NA OSO BESKID ŻYWIECKI PLB240002
6.2.8.1.1.1 Faza realizacji – wariant 1 i 2
W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej w graniach OSO „Beskid Żywiecki” stwierdzono
występowanie tylko jednego gatunku ptaków - pliszka górska. Ze względu na oddalenie
stanowiska od granic przewidywanych prac w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się
występowania bezpośrednich negatywnych oddziaływań na ten gatunek i jego stanowisko lęgowe.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 33
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
W czasie prowadzenia prac remontowo-budowlanych, nie dojdzie do sytuacji płoszenia ptaków lub
prowadzenia prac, które zagrażałyby istnieniu i wyprowadzeniu lęgów.
Nie przewiduje się występowania bezpośrednich, negatywnych oddziaływań na pozostałe
gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony, ponieważ nie stwierdzono ich występowania lub nie
stwierdzono optymalnych siedlisk, które mogą być zajmowane i wykorzystywane przez te gatunki
(jak w przypadku np. orła przedniego, czy puchacza lub głuszca, których potencjalne rewiry czy to
lęgowe czy żerowiskowe mogą znajdować się w wyższych partiach Beskidu Żywieckiego).
Na terenie OSO występują całorocznie gatunki ptaków, które mają rozległe rewiry osobnicze i
lęgowe. Gatunki te, ze względu na swoje preferencje siedliskowe, unikanie terenów silnie
przekształconych lub zagospodarowanych i zurbanizowanych, jedynie teoretycznie i raczej
przypadkowo mogą pojawiać się w rejonie inwestycji.
W przypadku pliszki górskiej i pluszcza, których preferowanymi siedliskami lęgowymi są górskie
potoki i strumienie, zidentyfikowano jedno potencjalne oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji,
związane z przebudową mostu nad niewielkim potokiem (km ok. 112+260). Prace mogą mieć
przebieg i zakres w skutkach podobny do oddziaływań generowanych przez regulację koryta lub
prace budowlane/przebudowę/konserwację obiektów inżynieryjnych lub hydrotechnicznych
zlokalizowanych w obrębie koryta cieku. Przebudowa mostu w miejscu potencjalnego siedliska
lęgowego pliszki górskiej lub pluszcza może powodować zmiany w ukształtowaniu dna koryta
cieku oraz zmiany siedliskowe w obrębie linii brzegowej i skarp cieku w tym miejscu. Prace
remontowo-budowlane mogą powodować również płoszenie potencjalnie występujących tam
ptaków.
6.2.8.1.1.2 Faza eksploatacji – wariant 1 i 2
Jako potencjalne zagrożenia na etapie użytkowania inwestycji, zidentyfikowano jedno
teoretyczne zagrożenie w postaci liniowych elementów napowietrznych linii trakcyjnych, których
istnienie w rewirach lęgowych lub na trasach migracji może wpływać na zwiększone ryzyko
zderzeń i kolizji w locie dla niektórych gatunków ptaków.
Stwierdza się, że stacja i linia kolejowa na przedmiotowym odcinku, z uwzględnieniem
istniejącej już przed planowaną przebudową napowietrznej sieci trakcyjnej, nie będzie stwarzać
zagrożenia dla ptaków, pod kątem zderzeń ptaków z przewodami napowietrznymi.
6.2.8.1.1.3 Ocena istotności oddziaływania
Po przeanalizowaniu wpływu planowanego przedsięwzięcia na gatunki ptaków będące
przedmiotami ochrony nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na
obszar Natura 2000 OSO „Beskid Żywiecki”, które wymagałoby wykonania kompensacji
przyrodniczej na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Ze względu na charakter inwestycji
polegający na przebudowie istniejącego odcinka linii kolejowej nr 139, nie prognozuje się również
istotnych zakłóceń i zmian w kluczowych elementach kształtujących funkcję i strukturę obszaru.
Zmniejszenie oddziaływania zapewnią w tym przypadku działania ochronne zaproponowane dla
przyrody ożywionej oraz ewentualnie ochrony krajobrazu.
6.2.8.1.2 ODDZIAŁYWANIE NA SOO BESKID ŻYWIECKI PLH240006
6.2.8.1.2.1 Faza realizacji – wariant 1 i 2
Biorąc pod uwagę charakterystykę siedlisk i gatunków, dla ochrony których utworzono
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Beskid Żywiecki” oraz projektowane rozwiązania
zidentyfikowano następujące oddziaływania, które wystąpią w fazie realizacji:
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 34
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
 oddziaływania bezpośrednie związane z możliwością zajęcia fragmentów siedlisk
przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym wycinka drzew i krzewów);
 oddziaływania bezpośrednie związane z efektem bariery wpływającym na przemieszczanie się
kluczowych dla obszaru gatunków zwierząt;
 oddziaływania pośrednie związane z możliwością zamiany stosunków wodnych oraz
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogące mieć wpływ np. na obniżenie
jakości siedlisk.
Realizacja inwestycji nie będzie wymagała zajęcia całych płatów siedlisk stanowiących
przedmiot ochrony, ale konieczne będzie zajęcie fragmentu płatu górskiego boru świerkowego
położonego w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej ze względu na korektę łuków, zmianę
niwelety torów i przebudowę skarp. W związku z powyższym będzie miała tu miejsce również
wycinka drzew i krzewów.
 Ocena oddziaływania na siedlisko 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
W buforze inwentaryzacji odnotowano dwa nieduże płaty siedliska 6430 w granicach obszaru
Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z ingerencją w żadne z tych
płatów. Nie wystąpi oddziaływanie na płaty siedliska 6430. Wśród zagrożeń dla siedliska 6430 nie
wymieniono istniejących sieci linii kolejowych występujących na obrzeżach ostoi. Nie przewiduje
się, aby przebudowa analizowanego odcinka linii kolejowej przyczyniła się do wystąpienia
zagrożeń, gdyż płaty występują poza zakresem opracowania.
 Ocena oddziaływania na siedlisko 9110 Kwaśne buczyny
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z ingerencją w płat siedliska 9110,
występującego w granicach obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki”. Nie wystąpi oddziaływanie na
płaty siedliska 9110. Wśród zagrożeń dla siedliska 9110 nie wymieniono istniejących sieci linii
kolejowych występujących na obrzeżach ostoi. Nie przewiduje się, aby przebudowa
analizowanego odcinka linii kolejowej przyczyniła się do wystąpienia zagrożeń.
 Ocena oddziaływania na siedlisko 9410 Górskie bory świerkowe
Na obecnym etapie przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z zajęciem
około 3,5% w wariancie 1 i około 5% w wariancie 2 jednego płata siedliska 9410, występującego w
granicach obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki”. Jednak ze względu na bardzo dużą
powierzchnię płata, stosunkowo małą skalę degradacji oraz zły stan zachowania oddziaływanie nie
będzie znaczące w żadnym z wariantów. Wśród zagrożeń dla siedliska 9410 nie wymieniono
istniejących sieci linii kolejowych występujących na obrzeżach ostoi. Nie przewiduje się, aby
przebudowa analizowanego odcinka linii kolejowej przyczyniła się do wystąpienia zagrożeń.
Przede wszystkim inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego odcinka linii kolejowej, a więc nie
pojawi się nowy element infrastruktury powodujący fragmentację siedlisk. Wycinka drzew i
krzewów będzie dotyczyła tylko brzeżnego fragmentu siedliska na granicy obszaru Natura 2000 i
nie przyczyni się do usunięcia starych drzew.
6.2.8.1.2.1.1
Wpływ na gatunki roślin
Na terenie SOO „Beskid Żywiecki” zgodnie z SDF podlegają ochronie 4 gatunki roślin
z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Przeprowadzona inwentaryzacja w pasie po 250 m od
przebiegu inwestycji nie wykazała występowania stanowisk tych gatunków roślin. W związku z
powyższym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.
Z „Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006” wynika, że
znane stanowiska ww. wymienionych roślin chronionych znajdują się raczej w głębi obszaru
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 35
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
Natura 2000 a nie na jego obrzeżach, a więc przebudowa linii kolejowej nie jest dla nich ani
obecnym ani potencjalnym zagrożeniem.
6.2.8.1.2.1.2
Wpływ na gatunki ssaków
Prace związane z przebudową linii kolejowej nie zostały wskazane jako zagrożenie dla
stwierdzonego gatunku nietoperza, będącego przedmiotem ochrony obszaru, jednak zwrócono
uwagę na niekorzystny wpływ związany z usuwaniem dziuplastych drzew stanowiących kryjówki
nietoperzy, co może mieć miejsce przy wycince w fazie realizacji w przypadku pojedynczych
drzew. Podczas inwentaryzacji w 2013 r. nie obserwowano latających nietoperzy przy drzewach
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, dlatego nie przewiduje się, aby
realizacja inwestycji w sposób znaczący wpłynęła na zniszczenie kryjówek nietoperzy i
ograniczenie ich obszarów żerowiskowych. W związku z powyższym nie przewiduje się
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zarówno w wariancie 1 jak i w wariancie 2 na nocka
dużego.
Nie przewiduje się również, aby niedźwiedź brunatny pojawił się w rejonie przedsięwzięcia. Wilk
czy ryś jest tu również sporadycznie spotykany. Niemniej jednak nie można zupełnie wykluczyć ich
obecności. W fazie realizacji osobniki tych gatunków będą raczej omijały teren prowadzonych
robót (hałas, obecność ludzi), co może nasilić efekt bariery ekologicznej. Będzie to oddziaływanie
krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych.
W projekcie „Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006”
stwierdzono, iż główne zagrożenie dla dużych drapieżników stanowią czynniki związane
z działalnością człowieka, w tym między innymi rozwój infrastruktury komunikacyjnej. W przypadku
analizowanej inwestycji skala oddziaływania nie będzie znacząca, ponieważ dotyczy przebudowy
funkcjonującego od prawie 100 lat odcinka linii kolejowej nr 139.
6.2.8.1.2.1.3
Wpływ na gatunki płazów i gadów
Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w pasie po 250 m od przebiegu inwestycji nie
obserwowano dorosłych kumaków górskich (będących przedmiotem ochrony obszaru) w granicach
obszaru Natura 2000, ale o jego obecności na tym terenie świadczyły kijanki w koleinach na leśnej
drodze w odległości około 40 m od torów (około km 112+750). Potencjalnym siedliskiem dla
kumaka górskiego jest tu rejon potoku górskiego w km 112+260. Dorosłe osobniki występowały
poza granicami ostoi w korytkach odwodnieniowych przy torach około km 113+730 i nad rzeką
Roztoką w pobliżu drogi ekspresowej S69. Ponieważ w górach kumaki zasiedlają nawet kałuże
tworzące się w zagłębieniach terenu, koleiny powstałe na gliniastych drogach leśnych lub
śródpolnych i dodatkowo są najbardziej aktywne w ciągu dnia, w fazie budowy istnieje ryzyko
przypadkowego rozjechania osobników tego gatunku przez sprzęt wykonujący roboty budowalne.
Stąd konieczność zabezpieczenia placu budowy przed wchodzeniem płazów i prowadzenie
nadzoru herpetologicznego na etapie budowy. Po wprowadzeniu działań minimalizujących nie
przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na populacje kumka górskiego.
Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z niszczeniem oczek wodnych,
nie przewiduje się również możliwości ingerencji inwestycji w siedliska kumaka górskiego w
granicach obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki”. Natomiast poza ostoją będzie miało miejsce
zajęcie jedynie fragmentu płata łęgu, będącego siedliskiem kumaka górskiego (km 113+715 – km
113+770, strona prawa). Oddziaływanie to będzie mniejsze w wariancie 1 niż w wariancie 2.
6.2.8.1.2.1.4
Wpływ na gatunki ryb
W potokach górskich kolidujących z analizowanym odcinkiem linii kolejowej nr 139 nie
stwierdzono występowania gatunków ryb będących przedmiotem ochrony w SOO „Beskid
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 36
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
Żywiecki”. W związku z powyższym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na gatunki ryb z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.
6.2.8.1.2.1.5
Wpływ na gatunki bezkręgowców
Ze względu na oddalenie stwierdzonych stanowisk bezkręgowców (biegaczy), nie prognozuje
się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na przedmiot ochrony. Inwestycja nie przyczyni się do
uszczuplenia powierzchni siedlisk biegacza urozmaiconego w graniach obszaru Natura 2000,
ponieważ wycinka będzie dotyczyła jedynie brzeżnego fragmentu górskiego boru, a jest to
jednocześnie gatunek leśny i wilgociolubny związany z miejscami podmokłymi (m.in. lokalnymi
obniżeniami terenu, gdzie podłoże jest bardziej wilgotne, obrzeżami wód) znajdującymi się w głębi
płatu.
6.2.8.1.2.2 Faza eksploatacji – wariant 1 i 2
Biorąc pod uwagę charakterystykę siedlisk i gatunków, dla ochrony których utworzono SOO
„Beskid Żywiecki” oraz rozwiązania projektowe zidentyfikowano następujące oddziaływania, które
wystąpią w fazie eksploatacji:
 oddziaływania bezpośrednie związane z efektem bariery wpływającym na przemieszczanie się
kluczowych dla obszaru gatunków zwierząt (bariera fizyczna w formie nasypu kolejowego oraz
płoszenie zwierząt przez hałas);
 oddziaływania pośrednie związane z możliwością zamiany stosunków wodnych oraz
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogące mieć wpływ np. na obniżenie
jakości siedlisk.
Ocena oddziaływania została przeprowadzona osobno dla każdego typu siedliska oraz gatunku
stwierdzonego podczas inwentaryzacji w rejonie przebiegu inwestycji, który jest przedmiotem
ochrony w obszarze zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych.
6.2.8.1.2.2.1
Wpływ na siedliska przyrodnicze
W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan i zasoby siedliska:
Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, Kwaśne buczyny oraz siedliska oraz Górskie bory
świerkowe na terenie SOO „Beskid Żywiecki”, szczególnie że analizowana linia kolejowa od lat
stanowi sztucznie wyznaczoną granicę ostoi. W związku z powyższym zarówno w wariancie 1 jak i
wariancie 2 nie przewiduje się stopniowego zanikania poszczególnych płatów lub znaczących
zmian w składzie gatunkowym siedlisk ze względu na eksploatację linii kolejowej. W przypadku
tych siedlisk nie przewiduje się również zmiany stosunków wodnych, mimo budowy rowów
odwadniających przy nasypie kolejowym, ponieważ ich płaty zlokalizowane są po lewej stronie linii
kolejowej, gdzie przyległy teren ma spadek w kierunku torowiska.
Zgodnie z zapisami w projekcie „Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid
Żywiecki PLH240006” wśród zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych nie wymieniono istniejących
sieci linii kolejowych występujących na obrzeżach ostoi.
6.2.8.1.2.2.2
Wpływ na gatunki roślin
W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie oddziaływała na gatunki roślin będące przedmiotem
ochrony w SOO „Beskid Żywiecki”.
W projekcie „Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006”
wśród zagrożeń dla gatunków roślin będących przedmiotami ochrony nie wymieniono sieci linii
kolejowych występujących na obrzeżach ostoi.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 37
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.2.8.1.2.2.3
Wpływ na gatunki ssaków
W fazie eksploatacji analizowana linia kolejowa, podobnie jak w stanie istniejącym, pozostanie
elementem ograniczającym przemieszczanie się zwierząt, czyli tzw. barierą ekologiczną. Można
porównać, że maksymalny ruch pociągów na linii kolejowej odpowiada swoją intensywnością mało
uczęszczanej, lokalnej drodze kołowej. Oddziaływanie barierowe linii kolejowej, w tym również
hałas, może mieć wpływ na warunki bytowania dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia,
które potencjalnie mogą pojawiać się na analizowanym obszarze. Dodatkowo populacje ssaków
będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 „Beskid Żywiecki” są ściśle powiązane z
populacjami występującymi na terenie SOO „Beskid Śląski”, a także SOO „Beskid Mały”.
Na omawianym obszarze mamy do czynienia również z oddziaływaniem skumulowanym linii
kolejowej nr 139 i stosunkowo niedawno wybudowanej drogi ekspresowej S69 na migrację
zwierząt. Jednak większą barierą jest droga S69, przebiegająca równolegle do analizowanego
odcinka linii kolejowej, która jest na całej długości wygrodzona. Jej przekraczanie przez zwierzęta
umożliwiają jedynie obiekty pełniące funkcję przejść dla zwierząt.
W przypadku realizacji inwestycji oceniono, że ze względu na przebieg linii kolejowej
praktycznie po istniejącym śladzie bez większej ingerencji w siedliska leśne, oddziaływanie na
populację nocka dużego będzie pomijalne. Oddziaływanie linii kolejowej na nocki duże w zakresie
hałasu można uznać również za nieistotne, ponieważ jako gatunek synantropijny jest do niego
przyzwyczajony.
Przebieg istniejącej linii kolejowej nr 139 koliduje z korytarzem migracji dużych ssaków
pomiędzy Beskidem Żywieckim i Beskidem Śląskim. Jednak specyfika natężenia ruchu kolejowego
(który nie jest stały), nieduże prędkości pociągów, przyzwyczajenie się zwierząt do linii kolejowej
jako elementu obcego) oraz możliwość jedynie sporadycznego pojawiania się wilków na
analizowanym terenie, powoduje, że sama linia nie jest barierą zagrażającą temu gatunkowi.
Oddziaływanie omawianej inwestycji na populację i migrację wilka można uznać za marginalne.
Podobnie jak wilk – ryś będąc dużym drapieżnikiem, potrzebuje dużych areałów osobniczych
oraz przemieszcza się na znaczne odległości. Skala oddziaływania analizowanej inwestycji jest
więc analogiczna jak w przypadku wilka. Rysie nie ulegają częstym wypadkom z pociągami,
szczególnie, że wędrują głównie nocą, kiedy ruch pociągów jest zdecydowanie mniejszy. Na etapie
eksploatacji projektowane przedsięwzięcie będzie miało marginalne znaczenie dla populacji rysia,
gdyż gatunek ten na terenach w otoczeniu analizowanego odcinka LK nr 139 może pojawiać się w
sporadycznych przypadkach - jest to gatunek związany z kompleksami leśnymi i unika obszarów
mocno penetrowanych przez człowieka.
Niedźwiedzie raczej nie ulegają wypadkom z pociągami, dlatego ruch kolejowy w Polsce nie ma
obecnie istotnego wpływu na populację niedźwiedzi. Poza tym zwierzęta te unikają terenów ze
szlakami komunikacyjnymi, nawet o małym natężeniu ruchu i stąd nasila się efekt bariery poprzez
fragmentację siedlisk. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby projektowana inwestycja
mogła znacząco negatywnie oddziaływać na populację i migrację niedźwiedzi brunatnych w SOO
„Beskid Żywiecki”.
Z zapisów projektu „Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki
PLH240006” wynika, że sieć linii kolejowych występująca na obrzeżach ostoi może posiadać
potencjalny wpływ na przemieszczanie się wilków, rysi i niedźwiedzi do sąsiednich ostoi. Z drugiej
strony jako dużo większe zarówno istniejące jak i potencjalne zagrożenie dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków dużych drapieżników i ich siedlisk wymieniono: rozwój
terenów zabudowanych oraz infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej, dużą presję
turystyczną, gospodarkę łowiecką i leśną, wycinkę lasów, fragmentację środowiska poprzez
budowę dróg i autostrad, w tym również dróg lokalnych oraz wzrost ruchu kołowego w obszarze
Natura 2000, co efekcie powoduje wzrost efektu bariery i zagrożenie kolizjami z pojazdami.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 38
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.2.8.1.2.2.4
Wpływ na gatunki płazów i gadów
Ewentualne oddziaływania na kumaka górskiego, które mogłyby pojawić się w fazie eksploatacji
zostaną zminimalizowane poprzez zaproponowane działania ochronne – dostosowanie między
innymi do migracji zwierząt obiektu na potoku górskim w km 112+260 (utworzenie pasów suchego
terenu do migracji zwierząt oraz montaż płotków ochronno-naprowadzających dla płazów). W
projekcie „Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006” wśród
zagrożeń dla kumaka górskiego nie wymieniono sieci linii kolejowych występujących na obrzeżach
ostoi.
6.2.8.1.2.2.5
Wpływ na gatunki ryb
W potokach górskich kolidujących z analizowanym odcinkiem linii kolejowej nr 139 nie
stwierdzono występowania gatunków ryb będących przedmiotem ochrony w SOO „Beskid
Żywiecki”. W związku z powyższym nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na gatunki ryb
będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.
6.2.8.1.2.2.6
Wpływ na gatunki bezkręgowców
Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na ww. zinwentaryzowany gatunek
chrząszcza biegacza w fazie eksploatacji, szczególnie, że linia kolejowa funkcjonuje również w
stanie istniejącym, a jej modernizacja nie spowoduje zmiany stosunków wodnych na terenach
występowania biegacza urozmaiconego, nie przyczyni się do osuszenia tych terenów, czy regulacji
potoków górskich, co mogłoby stanowić zagrożenie dla tego gatunku. Ponieważ biegacze
urozmaicone przemieszczają się po ziemi wszelkie nasypy kolejowe ograniczają ich migrację. W
związku z powyższym przebudowa obiektu na potoku w km 112+260 z zastosowaniem suchych
półek do migracji ułatwi przemieszczanie się również osobnikom tego gatunku, szczególnie, że jest
to gatunek higrofilny, który chętnie zasiedla wilgotne zarośla nadrzeczne, bagna, torfowiska, młaki
oraz kamieniste pobrzeża górskich potoków.
6.2.8.1.2.3 Ocena istotności oddziaływania
Po przeanalizowaniu wpływu planowanego przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotami ochrony w SOO „Beskid Żywiecki” PLH240006
oceniono, że nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie, które wymagałoby wykonania
kompensacji przyrodniczej na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Nie przewiduje się również
istotnych zakłóceń i zmian w kluczowych elementach kształtujących funkcję i strukturę obszaru.
Wynika to z faktu, iż inwestycja w obszarze Natura 2000 „Beskid Żywiecki” polega na przebudowie
istniejącego fragmentu linii kolejowej, a zasięg jej oddziaływania będzie dotyczył terenów, które już
obecnie są pod jej wpływem. Ponadto realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy drożności
szlaku migracji zwierząt wzdłuż cieku około km 112+260, ze względu na budowę obiektu o
parametrach spełniających wymagania przejścia dla zwierząt średnich.
6.2.8.1.3 WNIOSKI
Ze względu na skalę i charakter inwestycji oraz zastosowanie proponowanych środków ochrony
środowiska nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na obszary Natura 2000.
Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się zaburzenia istniejącego układu, a jej eksploatacja nie
będzie źródłem oddziaływań większych niż w stanie istniejącym.
6.2.8.2
ODDZIAŁYWANIE NA POZOSTAŁE OBSZARY CHRONIONE
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 39
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.2.8.2.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Realizacja inwestycji nie będzie mieć znaczącego negatywnego wpływu na chronione i rzadkie
gatunki roślin i zwierząt oraz spadek jakości walorów krajobrazowych Żywieckiego Parku
Krajobrazowego. W miarę możliwości prace budowlane od strony obszaru chronionego powinny
być w jak największym stopniu wykonywane metodą z torowiska. Jednakże część prac ziemnych
przy nasypie będzie wymagać dojazdu kołowego dla sprzętu budowlanego, co poszerzy pas
zajmowanych terenów i może wymagać wyznaczenia dróg dojazdowych w obszarze Żywieckiego
Parku Krajobrazowego. Oddziaływanie w fazie realizacji inwestycji będzie się wiązać również ze
wzrostem hałasu, obecnością ludzi oraz sprzętu budowlanego. Dlatego podczas prac budowlanych
nasili się efekt działania linii kolejowej jako bariery ekologicznej. Powodować to będzie płoszenie
zwierząt, przede wszystkim ptaków i ssaków. Emisja hałasu będzie oddziaływaniem krótkotrwałym
i odwracalnym. Działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na Żywiecki Park Krajobrazowy
w fazie realizacji będą tożsame z działaniami minimalizującymi oddziaływanie na przyrodę
ożywioną oraz na krajobraz.
6.2.8.2.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Negatywne oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie się wiązać przede wszystkim z efektem
bariery ekologicznej dla zwierząt, ale takie oddziaływanie występuje również w chwili obecnej.
Analizowana linia kolejowa stanowi element obcy w środowisku, ale wtopiła się już w krajobraz i jej
przekraczanie przez zwierzęta nie jest już nadmiernie stresujące. Oddziaływanie to zostanie
zminimalizowane poprzez dostosowanie obiektów pod linią kolejową do parametrów przejść dla
zwierząt. W fazie eksploatacji nie przewiduje się działań ukierunkowanych na ochronę Żywieckiego
Parku Krajobrazowego. Zmniejszenie wpływu zapewnią w tym przypadku działania ochronne
zaproponowane dla przyrody ożywionej oraz ochrony krajobrazu.
6.2.8.3
WNIOSKI
Ze względu na skalę i charakter oraz zastosowanie proponowanych środków ochrony
środowiska nie przewiduje się, aby projektowana inwestycja stanowiła zagrożenie dla właściwego
funkcjonowania Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz jego ochrony, a także była źródłem
oddziaływań większych niż w stanie istniejącym.
6.2.9 GOSPODARKA ODPADAMI
Planowane przedsięwzięcie będzie związane z wytwarzaniem odpadów na każdym z etapów
jego funkcjonowania.
6.2.9.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Zasadniczo, etap budowy planowanego przedsięwzięcia w głównej mierze będzie związany
z powstaniem odpadów pochodzących z rozbiórek istniejących elementów infrastruktury kolejowej i
technicznej oraz obiektów kubaturowych.
6.2.9.2
FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Etap eksploatacji przedsięwzięcia i związane z nim ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów,
związany będzie z prowadzeniem prac utrzymaniowych infrastruktury kolejowej, technicznej oraz
prac porządkowych na terenie wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu sekcji eksploatacji
oraz peronów, tuneli dla pieszych i kładek generując typowe odpady z grupy komunalnych.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 40
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
6.2.9.3
WNIOSKI
Wszelkie działania jakie planuje się przedsięwziąć w zakresie gospodarowania odpadami
powstającymi na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, w tym sposoby minimalizacji
oddziaływania na środowisko, muszą spełniać wymogi ustawy o odpadach. Niektóre odpady
wytworzone podczas realizacji inwestycji mogą być wykorzystane w robotach prowadzonych na
miejscu, np. do niwelacji terenu. Mogą być one również wykorzystane, jako surowce wtórne (złom
metalowy). Wpływ na środowisko wytwarzanych podczas realizacji i eksploatacji inwestycji
odpadów, w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi zawartymi w
przepisach ochrony środowiska, a także w warunkach właściwej organizacji prac, nie będzie
znaczący i ograniczać się będzie do krótkotrwałego oddziaływania na poszczególnych odcinkach
robót. Oddziaływanie to związane będzie głównie z zajętością powierzchni gruntu w miejscach
czasowego gromadzenia i deponowania odpadów i nie będzie wykraczać poza teren objęty
pracami budowlanymi.
6.2.10 ODDZIAŁYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
6.2.10.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
W fazie realizacji przedmiotowej modernizacji stacji kolejowej Zwardoń nie będzie dochodziło do
emisji pól elektromagnetycznych.
6.2.10.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Po przebudowie na etapie eksploatacji stacji kolejowej w Zwardoniu wymiary urządzeń
umieszczonych punktowo i zapewniających funkcje związane ze sterowaniem systemami srk i
transmisją danych nie będą wytwarzać istotnych emisji pola elektromagnetycznego w czasie ich
budowy i eksploatacji.
6.2.10.3 WNIOSKI
Analizując oddziaływanie w zakresie wariantów inwestycyjnych, nie przewiduje sie wystąpienia
negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie ludzi. Nie
przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji pola elektrycznego i
magnetycznego na podstawie obowiązujących aktów prawnych, uwzględniając pobliską zabudowę
mieszkaniową i miejsca dostępne dla ludzi.
6.3
ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE
Planowana inwestycja, w związku z pełnioną funkcją – linia kolejowa oraz swoją lokalizacją –
miejscowość Zwardoń będzie źródłem oddziaływania skumulowanego w zakresie emisji hałasu
i emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oddziaływania skumulowanego linii kolejowej nr 139.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem oddziaływania skumulowanego z pobliskim
przedsięwzięciem liniowym, droga ekspresowa S69, ze względu na lokalny (w linii
rozgraniczającej) charakter emisji energii i substancji do środowiska. Efekt kumulacji oddziaływań
może wystąpić w przypadku szlaków migracji zwierząt.
6.3.1 FAZA REALIZACJI –WARIANT 1 I 2
Na etapie realizacji planowanej inwestycji mogą wystąpić utrudnienia (hałas, zapylenie,
objazdy, zamknięcia odcinków dróg, itd.) związane z prowadzeniem inwestycji tego typu
w sąsiedztwie terenu prowadzenia robót. Z analizy materiałów dostępnych na stronach
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 41
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
internetowych organów wynika, że nie wydano oraz nie są obecnie prowadzone postępowania
(inwestycje liniowe), które mogłyby mieć wpływ na sumowanie się niekorzystnych efektów
związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.
6.3.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Planowane przedsięwzięcie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza nie będzie
związane z emisją zanieczyszczeń z trenu planowanego przedsięwzięcia w fazie eksploatacji.
W rozpatrywanym rejonie nie występują problemy związane z oddziaływaniami skumulowanymi
w odniesieniu do warunków akustycznych środowiska.
Można spodziewać się oddziaływania barierowego o charakterze skumulowanym na szlaki
migracji, ze względu na przebieg planowanej inwestycji w sąsiedztwie istniejącej drogi
ekspresowej S69 (odcinek Laliki – Zwardoń), przede wszystkim na odcinku linii kolejowej nr 139 od
początku opracowania do około km 112+300 Oddziaływanie to występuje już w stanie istniejącym
od czasu powstania kilka lat temu drogi ekspresowej S69. W rejonie km 111+800 linii kolejowej nr
139 odległość do drogi ekspresowej S69 jest najmniejsza i wynosi 180 m. W tym rejonie w ciągu
drogi ekspresowej funkcjonuje estakada pełniąca funkcję przejścia dla zwierząt dużych. Estakada
ta powstała w celu ochrony ciągłości międzynarodowego korytarza migracji zwierząt w kluczowym
obszarze konfliktowym z ww. drogą. Na poziomie estakady zwierzęta przekraczają linię kolejową
po powierzchni torowiska. Ze względu na prognozowane natężenie ruchu droga ekspresowa w
porównaniu do linii kolejowej stanowi dużo większe zagrożenie dla zachowania integralności i
ciągłości siedlisk dzikiej fauny oraz jej korytarzy migracyjnych. W związku z powyższym
modernizacja analizowanego odcinka linii kolejowej, w wyniku której pozostawione zostanie
miejsce przekraczania torów przez zwierzynę oraz powstanie przejście dla zwierząt średnich w km
112+260, nie powinna przyczynić się do zwiększenia oddziaływania obu inwestycji liniowych na
transgraniczny szlak migracji zwierząt.
Oprócz drogi ekspresowej S69 na analizowanym obszarze występuje oddziaływanie
skumulowane na szlaki migracji zwierząt związane z rozwojem infrastruktury sportoworekreacyjno-turystycznej i terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Już w
stanie istniejącym na trasie przebiegu Korytarza Karapackiego powstały wyciągi, trasy zjazdowe
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Małym i Dużym Rachowcu. Ponadto w projekcie zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza wyznaczone zostały nowe
obszary pod zabudowę w rejonie wyciągu Duży Rachowiec. W porówaniu do linii kolejowej, która
funkcjonuje w krajobrazie od ponad 100 lat, a zwierzęta zdążyły się już w pewnym stopniu do niej
przyzwyczaić, rozbudowa obszarów z zabudową mieszkaniową i infrastrukturą rekreacyjnosportową jest elementem nowym w środowisku i przyczynia się do fragmenatcji obszarów leśnych,
wykozrystywany przez zwierzęta do migracji. Dodatkowo w tym przypadku nie stosuje się działań
minimalizujących oddziaływanie.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 42
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
7
OPIS
PRZEWIDYWANYCH
ZAPOBIEGANIE,
DZIAŁAŃ
OGRANICZENIE
MAJĄCYCH
LUB
NA
CELU
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
7.1
ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
7.1.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Poprawne zaplanowanie harmonogramu prowadzenia robót jest kluczowe w celu eliminacji
oddziaływania na etapie budowy – głównie pylenie oraz praca urządzen i maszym spalinowych.
7.1.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Faza eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń
do powietrz, a zatem nie ma konieczności stosowania środków minimalizujących w zakresie jego
ochrony.
7.2
ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY
7.2.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Najbardziej zasadne pod względem efektywności jest, w celu minimalizacji oddziaływania
hałasu na pobliskie tereny, stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu
budowlanego oraz rzetelne przygotowanie projektu prac budowlanych z uwzględnieniem
warunków lokalnych (rodzaj zabudowy i jej odległość od placu budowy/frontu prowadzonych robót,
układu dróg dojazdowych, etc.) w celu ograniczenia konieczności manewrów pojazdów ciężkich
poprzez lokalizację frontu robót i planu budowy „w ciągu” i możliwie z dala od obiektów
kubaturowych. Ponadto projekt wykonawczy powinien uwzględniać możliwość takiego
prowadzenia prac ażeby uniknąć sytuacji jednoczesnej pracy wszystkich zagregowanych w pobliży
zabudowy mieszkaniowej urządzeń, maszyn i pojazdów budowlanych. Zastosowanie ww.
rozwiązań pozwoli na możliwie skuteczne ograniczenie zasięgu hałasu do najbliższego terenu
prowadzonych prac budowlanych, co w powiązaniu z tymczasowym, krótkotrwałym charakterem
oddziaływania fazy realizacji przedsięwzięcia, przyczyni się do jego znacznego zminimalizowania.
7.2.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Dotrzymanie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku na terenach sąsiadujących
z inwestycją na etapie eksploatacji będzie związane z koniecznością stosowania urządzeń ochrony
środowiska – ekrany akustyczne.
Wprowadzenie ekranów nastąpi po przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej w chwili
potwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wskaźników hałasu stwierdzonych na
podstawie rzeczywistych wyników pomiarów hałasu.
7.3
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
7.3.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
W celu ochrony powierzchni ziemi w trakcie prowadzenia prac obydwu warinatach należało
będzie:
 zaplecze i place budowy urządzić tak aby znajdowały się z dla od terenów ornych oraz cieków
płynących;
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 43
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
 zaplecze budowy, w szczególności bazy materiałowe i parking dla sprzętu budowlanego
ulokować na terenach przekształconych – o powierzchni utwardzonej;
 należy unikać wprowadzania maszyn i sprzętu budowlanego na tereny zlokalizowane poza
zakresem omawianej inwestycji, w szczególności grunty orne – w przypadku, których istnieje
ryzyko uszkodzenia profili glebowych. Należy rozważyć prowadzenie robót w technologii ‘z toru’,
w zakresie uzasadnionym fizycznie i ekonomicznie;
 w związku z koniecznością prowadzenia procesów stabilizacji gruntu (palowanie) pod układem
torowym prowadzonym po nowym śladzie i usunięciu warstwy czynnej biologicznie
rekomenduje się, w celu dyspersji punktowego nacisku urządzeń/maszyn/pojazdów na glebę,
używać lekkiego sprzętu, wyposażonych w koła bliźniacze, drabinkowe bądź szerokie opony;
 rekomenduje się przeprowadzenie głęboszowania na fragmentach gruntu, które narażone
zostały na procesy prowadzące do nadmiernego zagęszczenia;
 przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie usunąć i odłożyć wierzchnią
warstwę organiczną zajmowanych gruntów ornych. Humus należy użyć w pracach przywracania
wartości biologicznie czynnych ziemi nieurodzajnej na innych fragmentach przebudowywanej
stacji. Grunt antropogenicznie przekształcony pozyskany z pogłębiania rowów/przebudowy
nasypów i procesów stabilizacji gruntu należy użyć w innych procesach budowlanych na terenie
przedmiotowej tej inwestycji;
 nie należy, gdzie zasadne, lokalizować dróg dojazdowych do frontu robót wytyczając trasy po
nowym szlaku i należy maksymalizować wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i
terenów już antropogenicznie przekształconych;
 w celu uniknięcia możliwości zasiedlania, gdy powstaną, śladów kolein i wykopów przez
przedstawicieli gatunków herpetofauny, oprócz szybkiego tempa robót zgodnie z uprzednio
przygotowanym planem i harmonogramem, należy rozważyć wyeliminowanie ww. czynników
biologicznych i prowadzić realizację w okresie jesienno-zimowym, bezopadowym.
7.3.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Ze względu na brak oddziaływania na gleby na etapie eksploatacji wariantu 2 przedsięwzięcia
nie wnioskuje się o zastosowanie środków minimalizujących z powodu braku oddziaływania w tym
zakresie.
7.4
ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE
7.4.1 FAZA REALIZACJI-WARIANT 1 I 2
Ze względu na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych na etapie budowy należy
zapewnić poprzez następujące działania:
 odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego. Niedopuszczalne jest mycie pojazdów,
maszyn i urządzeń budowlanych na terenie zaplecza budowy;
 ograniczenie terenu zajętego pod plac budowy do niezbędnego minimum;
 właściwą organizację pracy wykluczającą możliwość niekontrolowanego poruszania się
pojazdów lub wystąpienia kolizji;
 zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń,
zwłaszcza węglowodorów ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego;
 zakaz tankowania pojazdów i maszyn na terenie palcu budowy, za wyjątkiem tankowania tzw.
sprzętu drobnego w wyznaczonych miejscach wyłożonych szczelnie płytami betonowymi;
 prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby istniejący system odwodnienia nie został
zniszczony przed wykonaniem nowego systemu;
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 44
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
 stosowanie odstojników dla wód z igło filtracji przed zrzutem do istniejących bądź
wybudowanych rowów jeżeli brak innej możliwości dotrzymania parametrów zawiesiny.
7.4.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Etap planowanego przedsięwzięcia nie będzie związany z koniecznością stosowania urządzeń
podczyszczających dla stacji a zatem nie rekomenduje się środków minimalizujących w tym
zakresie.
7.5
ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ
7.5.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
W celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz (teren przedsięwzięcia
i obszary przyległe) należy ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnię przeznaczoną pod
teren budowy: place magazynowe, parkingi, drogi, budynki i wiaty o charakterze tymczasowym.
Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu i prowadzenia robót budowlanych należy wykonać
szczegółową inwentaryzację dendrologiczną i gospodarkę drzewostanem, a roślinność
adaptowaną, w szczególności drzewa, zabezpieczyć przed negatywnym wpływem działań
budowlanych. Zakończenie prac budowlanych powinno uwzględniać usunięcie skutków
wywołanych organizacją zaplecza budowy zaraz po zakończeniu prac modernizacyjnych oraz
doprowadzenie terenów w otoczeniu nowego przebiegu linii kolejowej, przekształconych w wyniku
działania sprzętu budowlanego i magazynowania materiałów co najmniej do stanu pierwotnego.
Działaniem zalecanym jest obsadzenie ekranów akustycznych zielenią.
7.5.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W fazie eksploatacji zaleca się jedynie okresową kontrolę udatności nasadzeń i ewentualne
uzupełnienia roślin przesłaniających ekrany akustyczne.
7.6
ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI
7.6.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
W celu ochrony zabytkowych obiektów przed negatywnymi oddziaływaniami należy unikać
lokalizowania placów manewrowych, placów magazynowych, miejsc postoju maszyn, urządzeń
i pojazdów, jak również przebiegu dróg tymczasowych w ich pobliżu. Najlepiej, gdyby były one
odsunięte od chronionych obiektów o co najmniej 50 m. Działania te pozwolą uniknąć
ewentualnych kolizji.
Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń podczas robót przeprowadzanych ciężkim
sprzętem, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków zaleca się w miarę możliwości wykorzystanie
urządzeń ręcznych.
W celu ochrony elewacji budynków zabytkowych położonych bezpośrednio w obszarze
prowadzonych robót przed nadmiernym pyleniem, roboty powinno się prowadzić w sposób
powodujący jak najmniejszą emisję zanieczyszczeń pyłowych do powietrza. Jako zabezpieczenia
tymczasowego można użyć również ekranów antypyłowych, np. drewnianych, z tworzyw
sztucznych, okrywając/odgradzając narażone elewacje, np. folią bądź innym materiałem.
Ze względów konserwatorskich jakiekolwiek samowolne naruszenie obiektów zabytkowych jest
niedopuszczalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkie roboty budowlane
prowadzone przy obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej lub w ich otoczeniu
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 45
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem
działań budowlanych.
W przypadku ujawnienia jakichkolwiek znalezisk archeologicznych na terenie objętym granicami
inwestycji, należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz urząd
gminy, a także zabezpieczyć znalezisko w miejscu ujawnienia i wstrzymać mogące je uszkodzić
roboty budowlane do czasu wydania odpowiednich zarządzeń.
7.6.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W fazie eksploatacji nie rekomenduje się żadnych działań ukierunkowanych na ochronę
obiektów zabytkowych, dóbr kultury i stanowisk archeologicznych, gdyż podniesienie parametrów
technicznych stacji wywrze pozytywny wpływ na ograniczenie oddziaływań na obiekty historycznie
cenne.
7.7
ODDZIAŁYWANIE NA PRZYRODĘ
7.7.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1
7.7.1.1
OCHRONA SZATY ROŚLINNEJ
W fazie realizacji zalecane są następujące działania minimalizujące oddziaływanie prac
związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia na florę:
 zaplecze budowy, bazy materiałowe, miejsca magazynowania odpadów, drogi dojazdowe i
parkingi dla sprzętu budowlanego powinny być zorganizowane poza obszarami płatów
chronionych siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz poza
stanowiskami chronionych gatunków roślin, a także poza granicami obszaru Natura 2000
„Beskid Żywiecki”.
 fragmenty płatów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej bezpośrednio kolidujące
z inwestycją należy przekształcić w sposób mechaniczny poza sezonem wegetacyjnym, czyli
w okresie od 15 października do 15 marca.
 ograniczenie wycinki drzew i krzewów do niezbędnego minimum.
 unikanie poruszania się i parkowania pojazdów ciężkich i maszyn budowlanych w pobliżu drzew
nieprzeznaczonych do wycinki i płatów chronionych siedlisk przyrodniczych.
 w przypadku drzew, które nie zostaną wycięte i pozostaną w bezpośrednim sąsiedztwie
prowadzonych prac, należy wykonać zabezpieczenia mające na celu ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem magazynowanym materiałem,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz ochronie przyrody. Przepisy te dotyczą
skutecznego zabezpieczenia roślin w części nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi się
zarówno do bezpośredniego zabezpieczenia drzew i krzewów, jak i sposobu prowadzenia prac
budowlanych;
 ręczne prowadzenie prac w zasięgu systemu korzeniowego przynajmniej do głębokości 1,0-1,5
m licząc od powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie zlokalizowana jest główna masa systemu
korzeniowego drzewa.
7.7.1.2
OCHRONA FAUNY
W fazie realizacji zalecane są następujące działania minimalizujące oddziaływanie prac
związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia na faunę:
 prowadzenie wycinki drzew i krzewów poza sezonem lęgowym ptaków,
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 46
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
 obszar wykopów oraz elementy urządzeń podczyszczających ścieki opadowe należy wygrodzić
płotkami w celu ograniczenia możliwość przedostawania się do nich drobnych gatunków
zwierząt;
 obszar wykopów oraz elementy urządzeń podczyszczających wody opadowe należy wygrodzić
płotkami w celu ograniczenia możliwość przedostawania się do nich drobnych gatunków
zwierząt;
 nie dopuszczać do powstawania pułapek dla zwierząt dziko żyjących gatunków pospolitych,
w postaci nieprzykrytych dołów/wykopów, z których brak jest możliwości wydostania się (strome
zbocza) oraz nieprzykrytych studzienek;
 zagłębienia powstające na placu budowy należy bezzwłocznie likwidować, aby nie dopuścić do
nagromadzenia się w nich wody, a następnie wzrostu roślinności hydrofilnej, co w efekcie
stworzy dogodne warunki bytowe do zalęgania się w nich płazów. Ewentualna likwidacja tego
typu okresowych zbiorników może nastąpić po sprawdzeniu przez osobę pełniącą nadzór
przyrodniczy, czy dane zalewisko stanowi miejsce rozrodu zwierząt. W przypadku stwierdzenia
występowania płazów zarówno w formie dorosłej, jak i młodocianej czy rozwojowej, należy je
odłowić i przenieść do odpowiednich siedlisk, na tyle odległych, aby nie powróciły w okresie
kilku dni na teren prowadzonych prac. Należy ustalić na etapie uzgadniania dokumentacji, czy
zaistnieje możliwość (kwestia tytułu własności – własność prywatna) przeniesienia;
 w rejonie odcinka od około km 113+720 do około km 113+780 (po obu stronach torów) oraz od
km 112+260 do km 112+360 (po obu stronach torów) ze względu na stwierdzenie w terenie lub
występowanie potencjalnych siedlisk kumaka górskiego należy wykonać na granicy placu
budowy tymczasowe ogrodzenie ochronne o wysokości naziemnej minimum 50 cm,
uniemożliwiające wchodzenie płazów na teren budowy,
 korytka odwadniające wzdłuż torów na odcinku od około km 113+700 do końca opracowania
(km 113+788,35), w których podczas inwentaryzacji obserwowano kumaki górskie, należy
zlikwidować w okresie zimowania płazów, przed rozpoczęciem wiosennych migracji i
ewentualnym złożeniem skrzeku przez kumaka górskiego. Optymalny jest okres od 1 listopada
do 15 marca.
 przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy uzyskać zezwolenie na przeniesienie z
miejsc regularnego przebywania oraz niszczenie siedlisk kumaka górskiego składając wniosek
do właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 w czasie robót budowlanych w przypadku przedostania się jakichkolwiek dzikich zwierząt na
teren budowy, należy je wyłapać i przenieść poza teren objęty inwestycją;
 zapewnienie na etapie budowy nadzoru herpetologicznego ze względu na występowanie w
sąsiedztwie inwestycji kumaka górskiego będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura
2000 „Beskid Żywiecki”;
 zapewnienie na budowie nadzoru ornitologicznego – w przypadku przebudowy obiektu
mostowego w km 112+260 należy zapewnić nadzór ornitologiczny tuż przed rozpoczęciem prac
i w trakcie prowadzenia robót.
 w przypadku zajęcia i zniszczenia stanowiska lęgowego bogatki (w km 113+180/L); kopciuszka
(w km 113+500/L) oraz pełzacza leśnego (km 112+850/L) wskazuje się na konieczność
stworzenia zastępczego miejsca lęgowego w postaci zawieszenia budek lęgowych, w pobliżu
dotychczasowego stanowiska, po zakończeniu prac budowlanych.
7.7.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1
7.7.2.1
OCHRONA SZATY ROŚLINNEJ
Nie przewiduje się działań minimalizujących oddziaływanie na szatę roślinną w fazie
eksploatacji.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 47
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
7.7.2.2
OCHRONA FAUNY
W zakresie ochrony ptaków (zderzenia ptaków z ekranami) zaleca się, aby ekrany akustyczne
do ochrony terenów kwalifikowanych pod względem konieczności ochrony akustycznej zostały
zaprojektowane jako nieprzezroczyste, które stanowią przeszkodę widoczną dla ptaków.
W przypadku konieczności wprowadzenia ekranów innych niż nieprzezroczyste, ekrany powinny
posiadać rozróżnialne dla ornitofauny cechy, jak np. pasy poziome o odpowiednich parametrach.
Ponadto w związku z modernizacją sieci trakcyjnej (słupów i przewodów) należy rozważyć, w
miarę możliwości, taki montaż okablowania przewodzącego prąd, izolatorów, przewodów,
mostków, bezpieczników i innych elementów na słupach, aby były one odpowiednio izolowane i
zabezpieczone przed możliwością siadania na nich ptaków (uniknięcie porażenia prądem oraz
zwarć i przepięć w okablowaniu).
W celu zachowania ciągłości korytarzy migracyjnych na analizowanym odcinku linii kolejowej nr
139 oraz umożliwienia przedostawania się zwierząt na drugą stronę linii kolejowej (ograniczenie
izolacji populacji), przy braku możliwości wykonania przejść dla zwierząt dużych na tym odcinku,
zaprojektowano w około km 112+260 przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z ciekiem oraz
przejazdem gospodarczym oraz w około km 113+000 przejście dla zwierząt małych zintegrowane
z drogą gminną.
Obiekt w km 112+260 powinien być wyposażone w płotki naprowadzające dla płazów (tzw.
ogrodzenia ochronno-naprowadzające) o wysokości 0,5 m wykonane z prefabrykatów lub płyt z
betonu, polimerobetonu lub metalu. Płotki powinny być zamontowane w odległości nie mniejszej
niż 100 m od każdego przyczółka. Płotki powinny być wyposażone w tzw. przewieszkę, czyli ich
górna krawędź (około 10 cm) musi być wygięta na zewnątrz tak, aby uniemożliwić płazom
wspinanie się na nie i pokonywanie ich górą (najskuteczniejsze są ogrodzenia prefabrykowane w
kształcie litery „C”). Płotki powinny łączyć się w sposób szczelny z czołem przepustu i być
wkopane w ziemię na co najmniej 10 cm. Na końcu przeciwległym do przepustu należy
zastosować zakończenie w kształcie litery U, powodujące zmianę kierunku ruchu zwierząt.
Przy projektowanym przejściu dla zwierząt średnich około km 112+260 należy wprowadzić
nasadzenia naprowadzające zwierzęta na przejście po obu stronach obiektu z wykorzystaniem
tylko rodzimych gatunków roślin, zgodnie z siedliskiem przyrodniczym górskiego boru świerkowego
występującym w jego otoczeniu.
Na przedpolu przejść dla zwierząt i w obszarze przeznaczonym do przemieszczania się
zwierząt nie mogą znajdować się otwarte rowy o nachyleniu skarp większym niż 1:2,5, które
mogłyby utrudniać zwierzętom dostęp do przejść. Wszystkie rowy przecinające powierzchnię
przejść powinny być skanalizowane, a w przypadku braku takiej możliwości, powinny mieć
wypłaszczone skarpy z pokryciem gruntowym. Wszelkie obiekty odwodnieniowe powinny być
zlokalizowane poza powierzchnią przejścia. Wyloty/wloty rowów odwodnieniowych powinny
znajdować się za płotkami naprowadzającymi, tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich zwierząt.
Wszystkie urządzenia związane z systemem odwodnienia, w tym urządzenia podczyszczające
wody opadowe, należy wykonać w miarę możliwości w taki sposób, aby nie stanowiły pułapek dla
małych ssaków oraz płazów.
7.8
GOSPODARKA ODPADAMI
7.8.1
FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Należy zapobiegać powstawaniu odpadów, a powstałe przygotować do ponownego użycia
(recykling), a na końcu ich unieszkodliwianie.
W celu minimalizacji powstających ilości materiałów/odpadów na etapie budowy zaleca się
następujące sposoby postępowania z odpadami:
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 48
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
 segregowanie odpadów;
 ograniczenie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów, poprzez oszczędne
gospodarowanie materiałami budowlanymi, przemyślane działania mające na celu uniknięcie
skażenia środowiska substancjami ropopochodnymi i ich pochodnymi;
 zagospodarowanie odpadów nadających się do ponownego wykorzystania na terenie
planowanego przedsięwzięcia;
 właściwe gromadzenie i magazynowanie powstających odpadów wraz z ich selektywną zbiórką
w miejscach do tego celu przeznaczonych i przystosowanych;
 przekazywanie osobom fizycznym odpadów zgodnie z przepisami prawnymi;
 odzysk metali i związków metali i inne sposoby recyklingu.
7.8.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Negatywne oddziaływanie wytwarzanych odpadów na środowisko należy zminimalizować
poprzez prowadzenie właściwego gospodarowania odpadami, zgodnie z wymogami prawnymi.
7.9
ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
7.9.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z emisją przekraczających dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych na etapie realizacji wariantów 1 i 2.
7.9.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Planowane przedsięwzięcie w przebudowywanym zakresie: elektroenergetyki, telekomunikacji i
SRK nie będzie związane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.
7.10 ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE
7.10.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Nie przewiduje się kumulacji znaczących oddziaływań przedsięwzięcia w fazie realizacji.
7.10.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W zakresie oddziaływania skumulowanego przewiduje się konieczność zastosowania ekranów
akustycznych.
8
PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA. ANALIZA POREALIZACYJNA
8.1
ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA HAŁASU
Ze względu na niewielki i mało znaczący charakter oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko
zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, nie proponuje się monitoringu stanu
środowiska i oddziaływań inwestycji na poszczególne komponenty przyrodnicze.
Jednakże, stwierdza się konieczność przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie
hałasu. Jako Etap I należało by zrealizować zabezpieczenia akustyczne przedstawione dla
wnioskowanego wariantu realizacyjnego, które zaprojektowano dla lokalizacji terenów
podlegających ochronie akustycznej, narażonych na znaczne przekroczenia dopuszczalnych
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 49
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
wskaźników hałasu oraz przewidzieć rezerwy terenowe dla ekranów dodatkowych. Etap II to
realizacja zabezpieczeń dodatkowych, ale tylko i wyłącznie po stwierdzeniu faktu rzeczywistego
wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego linii kolejowych w obrębie stacji
Zwardoń. Podstawą do stwierdzenia przekroczeń byłaby analiza porealizacyjna w zakresie
wykonywania pomiarów akustycznych w newralgicznych miejscach.
8.2
MONITORING ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
8.2.1 FAZA REALIZACJI
W fazie realizacji zaleca się wprowadzenie nadzoru przyrodniczego, w tym przede wszystkim
nadzoru herpetologicznego ze względu na występowanie kumaka górskiego oraz nadzoru
ornitologicznego ze względu na występownie pliszki górskiej. Oba gatunki są przedmiotami
ochrony w sąsiadujących z inwestycją obszarach Natura 2000.
8.2.2 FAZA EKSPLOATACJI
Po oddaniu przedsięwzięcia do eksplotacji należy wykonać badania monitoringowe, w ramach
których należy zbadać stopień wykorzystania przez zwierzęta obiektów w km 112+260 (dla
ziwerząt średnich) oraz w km 113+000 (dla zwierząt dużych) oraz przechodzenia zwierząt przez
tory na odcinku leśnym położonym w granicach Korytarza Karpackiego.
9
OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Zastosowanie ekranów akustycznych doprowadzi do dotrzymania wartości dopuszczalnych
dźwięku na terenach przyległych do terenu inwestycji, dla których ustanowione są poziomy
dopuszczalne. W związku z tym, dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.
10
ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
10.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Realizacja przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja liniowa niesie ze sobą ryzyko wystąpienia
konfliktu społecznego na każdym z etapów życia projektu.
Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z koniecznością zajęcia terenów nie będących
aktualnie w posiadaniu PKP PLK S.A., a znajdujących się w chwili obecnej w posiadaniu
Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Na ten cel konieczne będzie pozyskanie i zajęcie ok. 5000
m2 – własność Skarbu Państwa.
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z koniecznością zajęcia i rozróbki obiektów
budowlanych znajdujących się w posiadaniu osób prywatnych. W związku z powyższym nie
przewiduje się konfliktów społecznych ze strony przedstawicieli lokalnej społeczności.
Mogą wystąpić niedogodności dla lokalnej społeczności związane z fazą realizacji
przedsięwzięcia tj. pylenie, emisja hałasu o dużej dynamice zmian, emisja spalin z maszyn
budowlanych i ogólny wzrost aktywności może przyczynić się do ogólnego niezadowolenia
społecznego. Zastosowanie środków minimalizujących w zakresie redukcji emisji wtórnej pyłu w
fazie realizacji przedsięwzięcia w celu ograniczenia niedogodności dla lokalnej społeczności
powietrzu pozwala stwierdzić, że nie wystąpią konflikty społeczne w tym zakresie.
Należy podkreślić fakt, że korzyści społeczne płynące z realizacji przedmiotowej inwestycji, jak
poprawa warunków i wartości estetycznej powinny mieć wpływ pozytywny na akceptację
społeczną fazy realizacji i związanych z nią niedogodności przez co jest wysoce prawdopodobne,
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 50
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
nie wystąpią konflikty społeczne i przebieg inwestycji na etapie uzyskiwania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach i później decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia budowlanego
powinien mieć przebieg bezkonfliktowy.
10.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W fazie eksploatacji zasadniczym elementem mogącym powodować społeczne niezadowolenie
jest emisja hałasu (i/lub drgań). Stacja kolejowa Zwardoń w fazie eksploatacji nie będzie
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie hałasu, po zastosowaniu
środków minimalizujących w postaci ekranów akustycznych. Długość ekranów akustycznych, jakie
należało będzie zainstalować w związku z realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w celu
dotrzymania poziomu dźwięku poza terenem własności Inwestora wyniesie 293 m. Oprócz
ekranów zastosowane zostanie rozwiązanie minimalizujące hałas w postaci przezroczystego
ekranu umieszczonego, jako ściana środkowa wiaty peronowej – peron 1, o długości 36 m.
11
ANALIZA WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM WARIANTU
PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI
Przeprowadzono wariantową (wariant 1, 2) analizę oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w celu dokonania wyboru pomiędzy wariantem 1 a 2. Preferencją Inwestora była
realizacja przedsięwzięcia w wariancie 2 jako odznaczającego się dużo większa korzyścią
ekonomiczną i techniczną.
Ocenę oddziaływania danego wariantu na wybrany komponent środowiska biotycznego i
abiotycznego przeprowadzono przyjmując parametry oceny (kryteria) charakteryzujące dany
komponent w 5 stopniowej skali, której stopnie scharakteryzowanego w następujący sposób:
1 – bardzo znaczące oddziaływania na środowisko;
2 – znaczące oddziaływanie na środowisko;
3 – nieznaczące oddziaływanie na środowisko;
4 – znikome oddziałanie na środowisko;
5 – brak oddziaływania na środowisko.
Ocena właściwa wykorzystana w analizie wielokryterialnej polegała na przypisaniu wartości %
(1-100) do kryterium analizowanego wariantu z uwzględnieniem różnicy w wariantach, jako funkcji
ilorazu sumy wielkości parametrów do wielkości parametru analizowanego wariantu przy nadanej
wartości liczbowej [%]. Uzyskaną w ten sposób wartość odniesiono, następnie do 5 stopniowej
skali oddziaływania wariantu przedsięwzięcia na środowisko.
Wynik ostateczny, stanowiący odzwierciedlenie liczbowe charakteru oddziaływania
analizowanego wariantu na środowisko w porównaniu do wariantu odniesienia dla danego
parametru oceny stanowi sumaryczna wartość punktów określająca wariant najkorzystniejszy dla
środowiska – wyższa liczba punktów, wariant bardziej korzystny pod względem środowiska.
W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, uznano, że z punktu widzenia
oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem parametrów oceny, wariantem najkorzystniejszym
z punktu widzenia ochrony środowiska jest wariant 1 i 2., tj. warianty są tożsame. Różniąca miedzy
wariantami jest rzędu 185 punktów na korzyść wariantu 1, co w skali (>5000) jest wielkością nie
mającą wymiaru interpretacyjnego.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 51
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
12
OKREŚLENIE
PRZEWIDYWANEGO
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
PRZEMYSŁOWEJ
12.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
W fazie realizacji nie wystąpią awarie w rozumieniu przepisów prawnych, lecz mogą mieć
miejsce zdarzenia kwalifikowane, jako sytuacje mogące potencjalnie powodować zagrożenie
środowiska, polegające na przypadkowym i o lokalnym zasięgu zanieczyszczeniu środowiska lub
spowodowaniu pośredniego zagrożenia zdrowia ludzi na skutek np. niekontrolowanych wycieków
substancji niebezpiecznych z pojazdów mechanicznych. Rekomendowane środki minimalizujące
mające na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego oraz przestrzeganie zasad BHP
spowoduje eliminację omawianego zagrożenia.
12.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
Projekt przewiduje budowę toru odstawczego dla materiałów niebezpiecznych (tor awaryjny)
służącego do separacji składów, dla których zidentyfikowano sytuację mogącą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.
Na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z wydostaniem się substancji (materiału)
zagrażającej środowisku (np. rozszczelnienie cysterny) stacja kolejowa Zwardoń, będzie
wyposażona w tor awaryjny służący do odstawiania wagonów, w przypadku stwierdzenia sytuacji
mogącej powodować zagrożenie środowiska oraz zdrowia ludzi.
Ze względu na powyższe, potencjalnie możliwe do zastosowania środki organizacyjne o
charakterze minimalizującym mają charakter prewencyjny i stanowią zasadniczy kierunek, jaki
należy obrać w kontekście zagadnienia awarii i ich konsekwencji (oddziaływania) zarówno dla
środowiska jak i ludzi.
12.2.1 WNIOSKI
W celu wyodrębnienia możliwego do zastosowania na terenach kolejowych środka
minimalizującego (procedura, zabieg techniczny) mającego na celu ograniczenie możliwości
wystąpienia zdarzenia o znamionach awarii i redukcji jego zasięgu (oddziaływania)
przeanalizowano szereg rozwiązań. Dla danego rodzaju działania oszacowano jego efektywność
poprzez analizę słabych stron każdej z metody oraz korzyści, jakie zastosowanie danego
rozwiązania miałoby w sytuacji zaimplementowania go w warunkach stacji kolejowej Zwardoń.
Rodzaje działań mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia
mogącego mieć negatywny wpływ na środowisko zastosowanych na terenie stacji kolejowej
Zwardoń obejmują w szczególności budowę torów poawaryjnego odstawiania wagonów
z ładunkami niebezpiecznymi oraz zastosowanie procedur kontroli technicznej taboru oraz
elektronicznego śledzenie przewozów i szczelności ładunków.
Ponadto, ze względu na rozwój kolei oraz wdrażanie przepisów i wymogów międzynarodowych
w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych spowoduje, że możliwość wystąpienia sytuacji
awaryjnej na stacji będzie niezwykle niska, tj. bliska zeru.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 52
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
13
MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Oddziaływanie stacji kolejowej na środowisko zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji
będzie głównie związane z emisją hałasu, którego poziom nie będzie miał charakteru
oddziaływania znaczącego – dotrzymanie standardów jakości środowiska.
13.1 FAZA REALIZACJI – WARIANT 1 I 2
Oddziaływanie na etapie budowy będzie miało charakter bezpośredni, krótkoterminowy i
chwilowy o zasięgu lokalnym, ograniczonym do bezpośredniego otoczenia terenu planowanego
przedsięwzięcia – teren objęty zakresem prowadzonych prac.
Założenia projektowe zakładają, że prace budowlane - torowe i kubaturowe wykonywane będą
tylko i wyłącznie po stronie polskiej z wyjątkiem systemów sterowania ruchem kolejowym (srk).
Dlatego też w zakresie branży srk poza granicą państwa przewiduje się jedynie prace polegające
na demontażu starych i instalacji nowych urządzeń przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji
kablowej oraz fundamentów, bez potrzeby wykonywania robót ziemnych, na odcinku 141 m.
W związku z realizacją planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje się
konieczności ingerencji poza granicę państwową na etapie budowy przedsięwzięcia.
Ze względu na czasowe niedogodności związane z fazą realizacji, takie jak możliwe pylenie,
emisja hałasu, odpadów czy ścieków po stronie polskiej, zaleca się stosowanie środków
minimalizujących dla etapu budowy.
Należy, również podkreślić fakt, że po stronie słowackiej tereny położone bezpośrednio przy linii
kolejowej nie wymagają ochrony akustycznej i nie są kwalifikowane, jako wchodzące w sieć
obszarów Natura 2000 oraz nie stanowią zidentyfikowanego korytarza ekologicznego, w kolizji z
którym byłoby planowane przedsięwzięcie. W związku z tym przewiduje się, że planowane
przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko kraju sąsiedniego – Republika
Słowacka, w fazie realizacji.
13.2 FAZA EKSPLOATACJI – WARIANT 1 I 2
W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji oddziaływania pod względem jego zasięgu i znaczenia
stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko kraju
sąsiedniego.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz akustycznych w analizowanych horyzontach czasowych,
eksploatacja stacji dla przewidywanych potoków ruchu nie powoduje przekroczeń standardów
jakości środowiska w zakresie hałasu, które mogłoby nosić cechy znaczącego oddziaływania
transgranicznego.
Przekroczenie granicy z Republiką Słowacką linii kolejowej nr 139 (tory szlakowe) po
przebudowie, jak i w stanie istniejącym następować będzie w tym samym miejscu (‘stary ślad’) bez
konieczności zmiany lokalizacji przejścia linii kolejowej przez granicę. Przekroczenie granicy
znajdować się będzie w obszarze niezurbanizowanym, w którym nie występują tereny z zabudową
mieszkaniową, a zatem nie wystąpi konieczność ochrony akustycznej zabudowy mieszkaniowej po
stronie słowackiej w fazie eksploatacji przedmiotowej stacji kolejowej i wchodzącej w jej zakres linii
kolejowej Nr 139.
W związku z powyższym nie stwierdza się możliwości wystąpienia oddziaływania
transgranicznego w fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 53
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
14 WSKAZANIE
TRUDNOŚCI
WYNIKAJĄCYCH
Z
NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NAPOTKANYCH
PODCZAS OPRACOWYWANIA NINIEJSZEGO RAPORTU
W trakcie prac nad raportem zidentyfikowano trudności mające wpływ, na jakość materiału ze
względu na konieczność przygotowania raportu na wstępnym etapie prac projektowych (odpady,
lokalizacja obiektów, sieci itd.), błędów prognoz ruchu i analiz marketingowych, efektu kumulacji w
zakresie hałasu drogowego.
15 PODSUMOWANIE
Przedmiotowe przedsięwzięcie, jakim jest modernizacja stacji kolejowej Zebrzydowice
obejmująca przebudowę, budowę i rozbiórkę wszystkich składowych komponentów linii kolejowej
związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego związana będzie z wdrożeniem nowoczesnych
rozwiązań technicznych pozwalających na spełnienie wymagów interoperacyjności linii kolejowych
zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI).
Przebudowa stacji kolejowej jako etapu modernizacji infrastruktury kolejowej korytarza VI w
zakresie odcinków linii kolejowych wchodzących w skład planowanego przedsięwzięcia przyczyni
się, m.in. do poprawienia jakości usług transportowych, stymulacji rozwoju ekonomicznego,
zwiększenie bezpieczeństwa przewozów pasażerskich i towarowych i podwyższenia standardów
ochrony środowiska.
W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że na etapie budowy oraz eksploatacji
przedsięwzięcia dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska w każdym z analizowanych
aspektów w obu wariantach.
Ponadto stwierdzono, że dotrzymanie standardów jakości środowiska możliwe będzie poprzez
zastosowanie urządzeń ochrony środowiska w zakresie: oddziaływania akustycznego i
oddziaływania na przyrodę.
15.1 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
W wyniku przeprowadzonych analizach modelowych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
typu komunikacyjnego z terenu planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że w faza eksploatacji
planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza na
poziomie powodującym niedotrzymanie wartości odniesienia dla substancji w powietrzu, a zatem
nie ma konieczności stosowania środków minimalizujących w zakresie jego ochrony.
15.2 KLIMAT AKUSTYCZNY
W zakresie emisji hałasu do środowiska, stanowiącego główną przesłankę do stwierdzenia
przez RDOŚ w Katowicach, konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko, stwierdzono, że
planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w tym zakresie na środowisko pod warunkiem
zastosowania środków technicznych, jakimi są ekrany akustyczne na etapie eksploatacji
planowanego przedsięwzięcia.
15.3 ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z oddziaływaniem na środowisko gruntowowodne na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 54
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
15.4 WODY POWIERZCHNIOWE
Faza eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z koniecznością
stosowania urządzeń podczyszczających dla terenu samej stacji kolejowej oraz przyległych do niej
odcinków torów szlakowych, a zatem w wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na
środowisko nie zarekomendowano środków minimalizujących w zakresie ochrony środowiska
wodnego.
15.5 KRAJOBRAZ
W wyniku przeprowadzonej w ramach niniejszego opracowania oceny oddziaływania na
krajobraz stwierdzono, że ogólne korzyści społeczne jakie wynikną z przebudowy stacji na etapie
jej eksploatacji znacznie przewyższają niedogodności etapu budowy.
15.6 ZABYTKI I STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że sama realizacja inwestycji poprawi warunki
eksploatacyjne przebudowywanych linii kolejowych i ograniczy oddziaływanie na obiekty
zabytkowe zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie samej linii, jak np. budynek dworca.
W związku z tym w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono brak konieczności
rekomendowania stosowania środków minimalizujących na etapie eksploatacji.
15.7 PRZYRODA
W celu dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne
przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, w wyniku której stwierdzono, że inwestycji ze
względu na swoją lokalizację może oddziaływać na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000
oraz na przedstawicieli gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną cześciową i całkowita na
podstawie stosownych rozporządzeń.
W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że oddziaływanie na przyrodę ożywioną jest
nieznaczne dla wariantu realizacyjnego, ponieważ wiąże się z przebudową linii kolejowej po jej
istniejącym śladzie.
Zastosowanie działań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, w tym
zakresie rekomendowanych w niniejszym opracowaniu wyeliminuje oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze.
15.8 GOSPODARKA ODPADAMI
Prowadzenie gospodarki odpadami zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji zgodnie z
wymogami ustawy odpadach oraz zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami PKP PLK S.A. stanowi
gwarancję minimalizacji oddziaływania na środowisko w tym zakresie.
15.9 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z emisją przekraczających dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji.
15.10ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w terenie zurbanizowanym w centrum
miejscowości i otoczone jest siecią dróg, zakładów przemysłowych i usługowych.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 55
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń
W celu określenia możliwości kumulacji oddziaływań na etapach realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia przeprowadzono ocenę oddziaływania w wyniku, której stwierdzono, że istnieje
możliwość kumulacji oddziaływań z terenu planowanego przedsięwzięcia na etapie jego
eksploatacji z hałasem pochodzenia komunikacyjnego – hałas drogowy.
Jednakże zastosowanie planowanych ekranów akustycznych wyeliminuje ten problem w
zakresie emisji hałasu generowanego z terenu kolejowego.
15.11PROPOZYCJE MONITORINGU. ANALIZA POREALIZACYJNA
Analizując, w ramach prowadzonej oceny wyniki oddziaływania inwestycji na środowisko oraz
biorąc pod uwagę zastosowane działania minimalizujące stwierdzono, że w trakcie eksploatacji nie
wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska.
Jednakże, ze względu na niedostatki w technice, stwierdzono konieczność przeprowadzenia
analizy porealizacyjnej dla wnioskowanego zakresu planowanego przedsięwzięcia (wariant 2).
15.12OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania wariantów planowanego przedsięwzięcia na
komponenty środowiska stwierdzono, że zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska do
granicy przewidywanego terenu planowanego przedsięwzięcia a przez to brak konieczności
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
Strona 56
Download