(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art

advertisement
WOŚ.6341.9.4.2016
Żywiec, dnia 19.09.2016 r.
Otrzymują wg rozdzielnika
z prośbą o obwieszczenie na okres
14 dni na stronie BIP-u
i o powiadomienie stron
w sposób zwyczajowo przyjęty
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 49
Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.
zm.)
Obwieszczam:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOŚ.6341.9.4.2016
Żywiec, dnia 19.09.2016 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2016r. poz. 23), art. 9 ust. 2 pkt 1 b, art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), oraz upoważnienia Starosty
Żywieckiego z dnia 12 grudnia 2014 nr ZP.077.18.2014 do wydawania decyzji administracyjnych
przez Wicestarostę Żywieckiego – P. Stanisława Kucharczyka, po rozpatrzeniu wniosku
z dn. 02.03.2016r, uzupełnionego w dniu 16.03.2016r. oraz w dniu 19.08.2016r., złożonego
przez Pana Stanisława Golca, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej
pod dnem górnego odcinka rzeki Soła (Słanica) w km 86+470, 86+870, 86+920, 87+200,
87+350 i pod dnem cieków „bez nazwy” (dopływy górnego odcinka rzeki Soła) w km 0+160,
0+250, 0+040 w m. Sól i Zwardoń oraz pod dnem cieków „bez nazwy” (dopływy górnego
odcinka potoku Rycerski) w km 0+070 i 0+170 w m. Rycerka Górna, gm. Rajcza,
1
STAROSTA ŻYWIECKI
orzeka:
I. Udzielić Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22,
34-300 Żywiec, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Rajcza:
1. pod dnem górnego odcinka rzeki Soła (Słanica) w km 86+470 ( w obrębie działek ew. nr:
1996, 1108/1, 1106/3) w miejscowości Sól, z zastosowaniem stalowej rury ochronnej
Dz323x8mm o długości L=16,0 m, na rzędnej dna rzeki równej – 625,95 m n.p.m. –
metodą przewiertu sterowanego,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’29,50”, E 18o59’18,71”
2. pod dnem górnego odcinka rzeki Soła (Słanica) w km 86+870 ( w obrębie działek ew. nr:
948, 990, 912) w miejscowości Zwardoń, z zastosowaniem stalowej rury ochronnej
Dz323x8mm o długości L=12,0 m, na rzędnej dna rzeki równej – 637,40 m n.p.m. –
metodą przewiertu sterowanego,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’33,00”, E 18o59’2,62”
3. pod dnem górnego odcinka rzeki Soła (Słanica) w km 86+920 ( w obrębie działek ew. nr:
941, 990, 942) w miejscowości Zwardoń, z zastosowaniem stalowej rury ochronnej
Dz323x8mm o długości L=12,0 m, na rzędnej dna rzeki równej 625,95 m n.p.m. - metodą
przewiertu sterowanego,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’32,87”, E 18o59’0,26”
4. pod dnem górnego odcinka rzeki Soła (Słanica) w km 87+200 ( w obrębie działek ew. nr:
861, 990, 862) w miejscowości Zwardoń, z zastosowaniem stalowej rury ochronnej
Dz273x6,3 mm o długości L=7,0 m, na rzędnej dna rzeki równej 646,30 m n.p.m. –
metodą przewiertu sterowanego,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’33,86”, E 18o58’49,27”
5. pod dnem górnego odcinka rzeki Soła (Słanica) w km 87+350 ( w obrębie działek ew. nr:
832/3, 990, 829) w miejscowości Zwardoń, z zastosowaniem stalowej rury ochronnej
Dz273x6,3 mm o długości L= 11,0 m, na rzędnej dna rzeki równej 652,00 m n.p.m. –
metodą przewiertu sterowanego,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’31,98”, E 18o58’43,05”
6. pod dnem cieku „bez nazwy” (dopływ górnego odcinka rzeki Soła) w km 0+040
(w obrębie działki ew. nr 971) w miejscowości Zwardoń, z zastosowaniem stalowej rury
ochronnej Dz323x8mm o długości L=6,0 m, na rzędnej dna cieku równej 656,60 m n.p.m.
– metodą przekopu - wraz z umocnieniem brzegów oraz dna cieku „bez nazwy” w miejscu
przekroczenia,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’30,93”, E 18o58’39,80”
7. pod dnem cieku „bez nazwy” (dopływ górnego odcinka rzeki Soła) w km 0+160
(w obrębie działki ew. nr 1104/3) w miejscowości Sól, z zastosowaniem stalowej rury
ochronnej Dz273x6,3 mm o długości L=8,0 m, na rzędnej dna cieku równej 635,80 m
n.p.m. – metodą przekopu – wraz z umocnieniem brzegów oraz dna cieku „bez nazwy”
w miejscu przekroczenia,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’26,27”, E 18o59’12,77”
2
8. pod dnem cieku „bez nazwy” ( dopływ górnego odcinka rzeki Soła) w km 0+250
(w obrębie działki ew. nr 1104/5) w miejscowości Sól, z zastosowaniem stalowej rury
ochronnej Dz323x8 mm o długości L=7,0 m, na rzędnej dna cieku równej 640,00 m n.p.m.
– metodą przekopu - wraz z umocnieniem brzegów oraz dna cieku „bez nazwy” w miejscu
przekroczenia,
Współrzędne geograficzne - N 49o29’24,00”, E 18o59’11,03”
9. pod dnem cieku „bez nazwy” (dopływ górnego odcinka potoku Rycerski) w km 0+070
(w obrębie działki ew. nr 6527/17) w miejscowości Rycerka Górna, z zastosowaniem
stalowej rury ochronnej Dz323x8 mm o długości L=6,0 m, na rzędnej dna cieku równej
665,40 m n.p.m. – metodą przekopu.
Współrzędne geograficzne - N 49o26’19,76”, E 19o0’44,02”
10. pod dnem cieku „bez nazwy” (dopływ górnego odcinka potoku Rycerski) w km 0+170
(w obrębie działki ew. nr 6399/23) w miejscowości Rycerka Górna, z zastosowaniem
stalowej rury ochronnej Dz323x8 mm o długości L=9,0 m , na rzędnej dna cieku równej
672,15 m n.p.m.– metodą przekopu – wraz z umocnieniem brzegów oraz dna potoku
w miejscu przekroczenia.
Współrzędne geograficzne - N 49o26’19,21”, E 19o0’39,82”
II. Pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego, udziela się na następujących warunkach:
1. O terminie przystąpienia do robót (z 14-dniowym wyprzedzeniem) oraz ich zakończeniu
należy pisemnie powiadomić Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd
Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu.
2. Roboty należy wykonać pod nadzorem osób posiadających wymagane kwalifikacje
i zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym dotyczącym przedmiotowej sprawy,
opracowanym w lutym 2016r przez mgr inż. Stanisława Golca pn: ”Operat wodnoprawny
na przekroczenie kanalizacją sanitarną potoku Słanica wraz z dopływami w miejscowości
Sól i Zwardoń oraz na przekroczenie dopływu potoku Rycerka w miejscowości Rycerka
Górna”.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych,
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich
przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli uprawniony nie rozpocznie wykonywania
urządzeń wodnych wymienionych w pkt I niniejszej decyzji, w terminie 3 lat od dnia,
w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.
5. Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo
budowlane.
Uzasadnienie
Do Starostwa Powiatowego w Żywcu, w dniu 02.03.2016r. wpłynął wniosek Pana
Stanisława Golca, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Związek
Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem
3
górnego odcinka rzeki Soła (Słanica) w km 86+470, 86+870, 86+920, 87+200, 87+350 i pod
dnem cieków „bez nazwy” (dopływy górnego odcinka rzeki Soła) w km 0+160, 0+250, 0+040
w m. Sól i Zwardoń oraz pod dnem cieków „bez nazwy” (dopływy górnego odcinka potoku
Rycerski) w km 0+070 i 0+170 w m. Rycerka Górna, gm. Rajcza. Przekroczenia wykonane
zostaną za pomocą przewiertu sterowanego oraz metodą przekopu.
Do wniosku załączono wymagany operat wodnoprawny opracowany w lutym 2016 r.
przez firmę projektową „STANBUD” Pracownia Projektowa Projektowanie Sieci Instalacji
Sanitarnych, 34-350 Węgierska Górka, Cięcina, ul. Wspólna 1. Rozwiązania projektowe
zawarte w w/w operacie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy z/s w Żywcu pismem z dnia
14.03.2016r., znak: NZŻ-514-16-910.
Ze względu na braki formalne operat został uzupełniony w dniu 16.03.2016 r. oraz w dniu
19.08.2016r. Do w/w uzupełnienia wnioskodawca dołączył decyzję Dyrektora RZGW
w Krakowie zn. ZP-mw-770-286-4/16 z dn. 18.08.2016r. zwalniającą z zakazów wykonywania
urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu,
składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią określonych w art. 88 l ustawy Prawo wodne.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przedmiotowego
pozwolenia zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP i wywieszone
na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żywcu oraz w Urzędzie Gminy Rajcza
i przesłane do stron zawiadomieniem z dnia 24.08.2016 r.
W trakcie postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.
Z zebranych materiałów w sprawie o udzielenie przedmiotowego pozwolenia wynika,
że prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem górnego odcinka rzeki Soła (Słanica)
w km 86+470, 86+870, 86+920, 87+200, 87+350 oraz pod dnem cieków „bez nazwy”
(dopływy górnego odcinka rzeki Soła) w km 0+160, 0+250, 0+040 w m. Sól i Zwardoń oraz
pod dnem cieków „bez nazwy” (dopływy górnego odcinka potoku Rycerski) w m. Rycerka
Górna, gm. Rajcza zostaną wykonane za pomocą przewiertu sterowanego oraz za pomocą
przekopu.
W/w inwestycja nie naruszy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rajcza.
Mając na uwadze powyższe, nie stwierdzono przeszkód w udzieleniu wnioskowanego
pozwolenia i orzeczono jak w sentencji decyzji.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Starosty
Żywieckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4
Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości
217,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2015r. poz. 783 z pózn. zm.)
Otrzymują:
1. Pan Stanisław Golec - pełnomocnik Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
Adres do korespondencji:
„STANBUD” Pracownia Projektowa Projektowanie Sieci Instalacji Sanitarnych, 34-350
Węgierska Górka, Cięcina, ul. Wspólna 1,
2. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 30-960 Kraków 1, skr. poczt.331,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą
w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec,
4. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 11,
5. Pozostałe strony, będące właścicielami działek o numerach ewidencyjnych: 1996, 1108/1,
1106/3, 948, 990, 912, 941, 942, 861, 862, 832/3, 829, 971, 1104/3, 1104/5, 6527/17, 6399/23,
przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości,
6. WOŚ a/a..
Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia
Rozdzielnik:
Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia
obwieszczenia, ogłoszenia w BIP-ie lub zawiadomienia stron w sposób
zwyczajowo przyjęty (na adres tut. Starostwa – Wydział Ochrony
Środowiska)
1. Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza – 3 egz.
2. WOŚ a/a + BIP
5
Download