Decyzja

advertisement
Pleszew, dnia 06.07.2012r.
OSgw 6223/18/10
Decyzja
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. a, e, h, ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2, art. 37 pkt 1, 4, 5, art. 122 ust. 1
pkt 1 i 3, art. 127 ust. 2 i 5 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2005. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
orzekam
Udzielić Firmie Energetyczno - Budowlanej ″HYDROMAN" Janina Manejkowska
z/s ul. Obornicka 170, 62-002 Suchy Las pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych w km 20+340 rzeki Prosny w miejscowości Ruda Wieczyńska
gm. Gizałki:
1.1. obiektu małej elektrowni wodnej zlokalizowanej na działce nr 341/3 (obręb Ruda Wieczyńska,
ark. mapy nr 1) o następujących parametrach:
a) dwa turbozespoły typu Kaplan o średnicy wirnika 1450 mm, mocy 240 kW każdy oraz o max.
instalowanym przełyku turbin Qmax=19,60 m3/s.
b) kraty ochronne przed wlotem do komór turbin o max. rozstawie 3,5 cm i nachyleniu 75º,
c) rzędne posadowienia dna komór turbin:
- wlotu na górnym stanowisku (WG) 78,80 m n.p.m.
- wylotu na dolnym stanowisku (WD) 78,40 m n.p.m.,
1.2. jazu piętrzącego o przepustowości 156,26 m3/s, zlokalizowanego na działkach nr 371 (obręb Ruda
Wieczyńska, ark. mapy nr 1) i nr 1 (obręb Łęg, ark. mapy nr 14) wykonanego z powłoki gumowej
(wulkanizowana gumo - tkanina), ze sterowaniem elektronicznym, utrzymujący poziom
eksploatacyjny z dokładnością ±2 cm o następujących parametrach:
a) światło jazu – 30,0 m,
b) długość jazu – 20,0 m,
c) wysokość zamknięcia powłokowego – 2,85 m,
d) rzędna dna progu - 78,80 m n.p.m.
e) rzędna dna górnego stanowiska (WG) 78,50 m n.p.m., rzędna dna dolnego stanowiska (WD)
78,40 m n.p.m.
f) rzędna przyczółka prawego 83,50 m n.p.m, rzędna przyczółka lewego 83,00 m n.p.m
1.3. upustu płuczącego usytuowanego pomiędzy jazem a budynkiem MEW, posiadającego zamknięcie
z zasuwy dwudzielnej z napędem ręcznym i elektrycznym o następujących parametrach:
a) przepustowość – 23,92 m3/s,
b) światło upustu – 3,0 m x 4,0 m,
c) długość upustu – 24,0 m,
d) rzędna przyczółka prawego i lewego - 83,30 m n.p.m.,
1.4. przepławki dla ryb w formie naturalnego bystrotoku o przekroju trapezowym usytuowanej na
prawym brzegu rzeki Prosny w km od 20+425 do 20+310, wzdłuż obiektu MEW wraz z przepustem
skrzynkowym w hm 0+58 koryta przepławki, umożliwiającym dojazd do obiektu elektrowni
o następujących parametrach:
a) przepustowość przepławki 0,35 m3/s,
b) maksymalny spad – 2,75 %
c) długość całkowita – 101,0 m,
d) nachylenie skarp – 1:1,5 %
e) wlot przepławki (WG) zlokalizowany w odległości 45,0 m powyżej wlotu do obiektu elektrowni,
wykonany w postaci doku żelbetowego o szerokości 1,0 m,
f) wlot przepławki (WD) zlokalizowany w odległości 27,0 m poniżej wylotu z obiektu elektrowni,
zakończony niecką o długości 4,0 m i głębokości 0,20 m, umocniony kamieniem,
g) rzędna dna wlotu przepławki (WG) - 80,85 m n.p.m.
h) rzędna dna wlotu przepławki (WD) - 78,20 m n.p.m.
i) światło przepustu - 1,20 m x 1,20 m,
j) rzędna dna wlotu przepustu - 79,83 m n.p.m
I.
1
k) rzędna dna wylotu przepustu - 79,61 m n.p.m.
1.5. przystani (przeprawy) kajakowej, zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Prosny, składającej
się z dwóch slipów (miejsc cumowania kajaków), zlokalizowanych na stanowisku WG i WD,
połączonych urządzeniami linowymi do transportu kajaków.
Parametry slipu:
a) dwa pasy drewniano – kamiennych schodów o szerokości 2,0 m, oddzielone pasem ziemnym
o szerokości 3,50 m,
b) wysokość stopnia - 20 cm,
c) szerokość spocznika -40 cm.
2. Przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Prosny
polegającą na rozbiórce odcinka ujściowego do rzeki i wykonaniu nowego ujścia w km 20+450 rzeki
Prosny o następujących parametrach:
a) długość - 50,0 m,
b) szerokość dna rowu - 0,60 m,
c) nachylenie skarp – 1:1,5,
d) spadek podłużny – 2,6‰,
e) rzędna posadowienia dna wylotu (ujścia) - 78,50 m n.p.m.
3. Wykonanie robót polegających na umocnieniu koryta rzeki Prosny:
- od strony górnej wody (WG), przed budowlą piętrzącą – płyta żelbetowa o gr. 0,30 m, na długości
12,5 m (ponur), zdylatowaną płytą denną jazu taśmą PVC, materace siatkowo – kamienne
o gr. 0,30 m, na długości 4,0 m z zakończeniem w postaci polisady drewnianej,
- od strony dolnej wody (WD) – płyta żelbetowa o gr. 0,30 m, na długości 12,0 m (poszur), materace
siatkowe - kamienne o gr. 0,50 m, na długości 12,0 m,
W/w urządzenia wodne należy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym
przez mgr inż. Damiana Franczaka i mgr inż. Andrzeja Limanówke.
4. Szczególne korzystanie z wód obejmujące:
4.1. Piętrzenie wód rzeki Prosny w km 20+340 jazem w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki
przez okres całego roku do maksymalnego poziomu piętrzenia (MaxPP) równemu normalnemu
poziomowi piętrzenia (NPP) - 81,65 m n.p.m.Kr. przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego
wynoszącego 2,0 m3/s.
4.2. Korzystanie z wód rzeki Prosny w km 20+340 do celów energetycznych dla potrzeb małej elektrowni
wodnej zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki Prosny, wyposażonej w dwie turbiny typu Kaplan
o średnicy wirnika 1450 mm i zainstalowanej mocy 240 kW każda, poprzez jej pobór
i odprowadzanie w maksymalnej ilości 19,60 m3/s.
4.3. Pobór wód rzeki Prosny w km 20+425 oraz jej odprowadzanie w km 20+310 dla potrzeb przepławki
dla ryb zlokalizowanej na prawym brzegu rzeki Prosny, wzdłuż obiektu MEW w ilości 0,35 m3/s.
II. Zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą na korzystanie z śródlądowych wód powierzchniowych
za pomocą urządzeń do jej piętrzenia zlokalizowanych w km 20+340 rzeki Prosny w miejscowości
Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki.
III. Zobowiązać uzyskującego pozwolenie wodnoprawne do:
1. Zainstalowania urządzeń pomiarowych w postaci dwóch łat wodowskazowych na prawym
przyczółku jazu od górnej wody (WG) i dolnej wody (WD) oraz dwóch bolców żeliwnych od strony
(WG) na rzędnej 81,65 m n.p.m. oraz na rzędnej 82,75 m n.p.m. W/w urządzenia zamontować
zgodnie z niwelacją wykonaną przez uprawnionego geodetę.
2. Zapewnienia obsługi jazu i elektrowni w okresie całego roku.
3. Utrzymywania piętrzenia na jazie oraz prowadzenia rozrządu wody zgodnie z instrukcja
gospodarowania wodą.
4. Utrzymywania koryta rzeki Prosny w zasięgu cofki tj. od projektowanego stopnia wodnego
w km od 20+340 do km 27+810 rzeki Prosny (na długości 7470 m) oraz na odcinku 100,0 m poniżej
wylotu elektrowni poprzez: usuwanie powalonych drzew i innych przeszkód utrudniających spływ
wód i lodów, usuwanie zamuleń powstałych w wyniku piętrzenia wód jazem oraz innych
ewentualnych szkód spowodowanych działalnością inwestycji w uzgodnieniu z administratorem
rzeki.
2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Utrzymywania koryta cieku Garbacz w zasięgu cofki tj. w km od 0+000 do km 0+720 (na długości
720 m) poprzez: bieżące usuwanie zatorów w postaci pni i konarów drzew lub innych przeszkód
utrudniających odpływ wód do rzeki Prosny oraz coroczne usuwanie zamuleń dna cieku na w/w
odcinku, w uzgodnieniu z administratorem cieku.
Wykonania przegrody filtracyjnej pomiędzy rowem melioracyjnym posiadającym ujście do rzeki
Prosny w km 21+250 (prawy brzeg) a Kanałem Oborskim, w sytuacji gdy spiętrzona woda rzeki
Prosny będzie odpływać w/w rowem do Kanału Oborskiego.
Wypłacania odszkodowań w przypadku szkód powstałych w wyniku piętrzenia lub wykonania
urządzeń zapobiegającym szkodom.
Współpracy z RZGW Poznań oraz jednostkami zarządzania kryzysowego w okresach występowania
wysokich stanów wód.
Swobodnego przepuszczania wód powodziowych.
Zachowania poniżej jazu oraz dla przepławki przepływu nienaruszalnego.
Zainstalowania na górnym stanowisku jazu bariery elektryczno - elektronicznej dla ryb (pomiędzy
jazem, a przeprawą kajakową), w postaci dwóch rzędów elektrod: ujemnej i dodatniej.
Montaż w/w urządzenia wykonać pod nadzorem producenta, po jego wykonaniu przedstawić
w tut. Urzędzie protokół powykonawczy.
Zamontowania linii boi o długości 40 m, nieprzekraczalnej dla kajaków na stanowisku wody górnej,
w odległości 7,5 m od przeprawy kajakowej i 5 m od bariery elektryczno elektronicznej.
Zamontowania na lewym brzegu rzeki Prosny tablic ostrzegawczo – informacyjnych dla
użytkowników przeprawy kajakowej.
Wykonania przed rozpoczęciem piętrzenia, sondowania rzeki Prosny co 50,0 m, w zasięgu cofki
oraz 100 m poniżej stopnia wodnego.
IV. Zastrzec, że:
1. Jeżeli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba uzupełnienia go dodatkowymi obowiązkami
wynikającymi z potrzeb gospodarki wodnej i ochrony środowiska, organ administracji publicznej
może obowiązki te nałożyć w terminie późniejszym (art. 133 ustawy Prawo wodne).
2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych
koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
przysługujących im wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych
w związku z otrzymanym pozwoleniem (123 ust. 3 ustawy Prawo wodne).
V. Okres obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
rzeki Prosny w km 20+340, ustalam na 20 lat od daty uprawomocnienia niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
W dniu 02 sierpnia 2010r. na wniosek Firmy Energetyczno - Budowlanej ″HYDROMAN"
Janina Manejkowska z/s ul. Obornicka 170, 62-002 Suchy Las zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. małej elektrowni wodnej
w miejscowości Ruda Wieczyńska gm. Gizałki wraz z jazem piętrzącym i upustem płuczącym, przepławki dla
ryb, przeprawy kajakowej oraz przebudowy rowu melioracyjnego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki
Prosny. Jednocześnie wnioskodawca wystąpił o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód obejmujące piętrzenie wód rzeki Prosny w km 20+340 wybudowanym jazem, pobór oraz
korzystanie z wód do celów energetycznych. Do wniosku zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) dołączono operat wodnoprawny, decyzję
Wójta Gminy Gizałki nr RI.7331/65/07-2008r. z dnia 07.10.2008r. o ustaleniu warunków zabudowy dla
w/w inwestycji, zmienioną decyzją nr RI.7331/07/2010 z dnia 15.04.2010r., opis prowadzenia zamierzonej
działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz projekt instrukcji gospodarowania wodą na rzece Prośnie
w km 20+340.
W związku z brakami zawartymi w operacie wodnoprawnym załączonym do wniosku o wydanie
pozwolenia, wnioskodawca pismem z dnia 15.10.2010r. został wezwany do przedłożenia stosownych uzupełnień.
W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie p. Janina Manejkowska pismem z dnia 15.11.2010r. złożyła
wyjaśnienia do uwag wniesionych w przedmiotowym wezwaniu.
Tut. Organ rozpoznając złożony wniosek oraz działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomił strony
3
postępowania (ustalone w operacie wodnoprawnym) o wszczęciu postępowania, a wniosek umieszczono
w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach (strona internetowa: www.mos.gov.pl: 1090/fsystem).
Ponadto na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.), informację o wszczęciu postępowania w postaci obwieszczenia
przesłano do sołtysów wsi Ruda Wieczyńska, Obory, Niniew, Łęg, Pieruchy, Broniszewice, Stara Kaźmierka,
Żegocin, Żbiki, Józefów, Wieczyn, oraz do Urzędu Gminy Gizałki, Urzędu Gminy Chocz i Urzędu Gminy
Czermin. Informację o wszczęciu postępowania, Starosta Pleszewski podał również do publicznej wiadomości
w lokalnej prasie informując, że do dnia 05.01.2011r. osoby zainteresowane przedmiotową sprawą mogą zgłaszać
w tut. Urzędzie swoje wnioski, uwagi i postulaty. W wyznaczonym terminie swoje stanowisko przedstawił
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który wniósł o uzupełnienie przedłożonego
operatu wodnoprawnego (dokumentacji technicznej).
Ponadto biorąc pod uwagę szeroki zakres oddziaływania planowanej inwestycji na grunty rolnicze,
tut. Organ chcąc zapewnić wszystkim osobom zainteresowanym w/w inwestycją możliwość wypowiedzenia się
w przedmiotowej sprawie, w dniu 10.01.2011r. przeprowadził rozprawę administracyjną.
Na w/w rozprawie, rolnicy przedstawili swoje obawy w kwestii dotyczącej zasięgu oddziaływania planowanego
piętrzenia na grunty rolnicze oraz strat, które będą musieli ponosić w uprawach w związku z występowaniem
podtopień, a także zalaniem gruntu. Ponadto obecne na rozprawie strony postępowania wniosły
o przeprowadzenie analizy wpływu piętrzenia wód rzeki Prosny projektowanym jazem również na grunty m.in.
wsi Broniszewice, Żbik, Żegocin i Łęg oraz o ponowne zweryfikowanie maksymalnej rzędnej piętrzenia wód
rzeki Prosny w km 20+340 tj. 81,80 m n.p.m., a tym samym zaproponowanie innej wysokości piętrzenia, która
dostosowana byłaby do warunków lokalnych panujących na gruntach zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania
i powodowałaby zdecydowanie mniejsze straty w uprawach rolniczych.
Biorąc pod uwagę zajęte na w/w rozprawie stanowiska stron, ich uwagi i postulaty tut. Organ ponownie
przeanalizował załączony do wniosku operat wodnoprawny i ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia
dokumentacji z uwzględnieniem uwag wniesionych na rozprawie (pismo z dnia 31.01.2011r.).
Odpowiedź na w/w wezwanie przedstawił w dniu 27.05.2011r. p. Damian Franczak (projektant) działający
z upoważnienia p. Janiny Manejkowskiej. W przedłożonym uzupełnieniu dostosowano wysokość piętrzenia wód
rzeki Prosny do wysokości ustalonej w decyzji Wójta Gminy Gizałki o ustaleniu warunków zabudowy dla
planowanej inwestycji, czyli do rzędnej 81,65 m n.p.m. oraz załączono opracowanie pn ,,Analiza wpływu
piętrzenia wód rzeki Prosny jazem Ruda Wieczyńska na grunty w zasięgu cofki”, w którym przedstawiono
zestawienie powierzchni gruntów zalanych, podtopionych oraz nadmiernie uwilgotnionych z podziałem na
poszczególne obręby ewidencyjne i gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ chcąc zapewnić wszystkim stronom postępowania oraz osobom
zainteresowanym możliwość zapoznania się z przedłożonym uzupełnieniem i prowadzonym postępowaniem
w dniu 01.07.2011r. przeprowadził kolejną rozprawę administracyjną.
W nawiązaniu do w/w rozprawy pismem z dnia 08.07.2011r. zwrócono się o uwzględnienie w ,,Analizie wpływu
piętrzenia wód rzeki Prosny jazem Ruda Wieczyńska na grunty w zasięgu cofki” gruntów rolnych
i nieruchomości zgłoszonych na w/w rozprawie oraz o uwzględnienie w dokumentacji technicznej uwag
wniesionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp. Ponadto tut. Organ
poinformował wnioskodawcę o złożonych protestach rolników przeciwko realizacji planowanej inwestycji oraz
udzieleniu przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Rozpatrując wszystkie złożone sprzeciwy tut. Organ
uznał, że w żadnym z nich nie przedstawiono wystarczających dowodów wskazujących na konieczność odmowy
wydania pozwolenia. Pomimo tego w celu dokładnego zweryfikowania, czy zaprojektowane piętrzenie wód rzeki
Prosny będzie miało wpływ na wskazane w protestach nieruchomości zwrócono się do p. Damiana Franczaka
(pełnomocnika wnioskodawcy), aby odniósł się do aktualnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych terenu
i określił wpływ piętrzenia na podane nieruchomości. W odpowiedzi na powyższe w dniu 14.10.2011r.
przedstawiono szczegółową analizę wpływu piętrzenia wód rzeki Prosny jazem w miejscowości
Ruda Wieczyńska na grunty, których właściciele złożyli sprzeciw, z której wynika, że na większą część
przedmiotowych gruntów piętrzenie nie będzie oddziaływać. Dla części gruntów, gdzie wykazano oddziaływanie
piętrzenia zaproponowano wykup w przypadku ich zalania (za zgodą właścicieli) oraz wypłatę odszkodowań lub
wybudowanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku podtopień.
Rozpatrując przedmiotową sprawę stwierdzono, iż przedstawiane uzupełnienia dokumentacji technicznej nie
uwzględniają jeszcze wszystkich wniosków i żądań zgłoszonych podczas rozpraw administracyjnych i dlatego
pismem z dnia 08.11.2011r. zwrócono się o ich uzupełnienie, które inwestor przedłożył w dniu 22.11.2011r.
W odpowiedzi na wezwanie odniósł się do propozycji obniżenia piętrzenia informując, że przyjęty poziom jest
najbardziej optymalny i najlepiej wykorzystuje potencjał energetyczny rzeki Prosny. Ponadto wskazał,
że zaproponowane na jednej z rozpraw administracyjnych obniżenie piętrzenia o 1,0 m byłoby ekonomicznie nie
uzasadnione. Tym samym organ właściwy do wydania decyzji miałby prawo do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z art. 126 pkt 2 Prawa wodnego.
4
W związku z powyższym tut. Organ zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadomił strony o możliwości zapoznania
się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W odpowiedzi
na powyższe zainteresowane strony postępowania ponownie zgłosiły swój sprzeciw do planowanej inwestycji,
nie wnosząc nowych dowodów w sprawie.
Rozpoznając sprawę, tut. Organ uznał, iż w świetle zgromadzonego materiału dowodowego oraz zgodnie
z art. 125 ustawy dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie będzie naruszać ustaleń decyzji o warunkach zabudowy,
ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, wymagań
ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających
z odrębnych przepisów. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, iż nie ma podstaw prawnych wskazanych
w art. 126 Prawa wodnego do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego i wobec tego Starosta Pleszewski
w dniu 30.12.2011r. udzielił firmie Energetyczno – Budowlanej ″HYDROMAN" Janina Manejkowska
z/s ul. Obornicka 170, 62-002 Suchy Las pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie,
od której odwołał się: p. Wojciech Woldański zam. Józefów 33, 63-313 Chocz, p. Marcin Woldański
zam. Niniew 55, 63-313 Chocz, p. Edmund Tomczak zam. Niniew 55, 63-313 Chocz, p. Alina DajerlingMalinowska działająca w oparciu o pełnomocnictwo substytucyjne udzielone przez mgr inż. Grażynę Husak
reprezentującą Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp.
Organ odwoławczy – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
po przeanalizowaniu akt sprawy decyzją nr ZOO-552-3W12/157/710/12 z dnia 24.04.2012r. uchylił zaskarżoną
decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ponadto organ odwoławczy decyzją nr ZOO552-3W12/158/713/12 z dnia 24.04.2012r. orzekł o umorzeniu postępowania odwoławczego wszczętego na
żądanie wnoszącego odwołanie p. Wojciecha Woldańskiego.
Rozpoznając przedmiotową sprawę, organ odwoławczy odnosząc się do wniosku Dyrektora WZMiUW
w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp. oraz p. Aliny Dajerling-Malinowskiej działającej w oparciu
o pełnomocnictwo substytucyjne udzielone przez mgr inż. Grażynę Husak reprezentującą Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej wskazał Staroście Pleszewskiemu konieczność przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego mającego na celu stwierdzenie, czy w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi
wzrost kosztów utrzymania rzeki Prosna i Garbacz w zasięgu powstałej cofki. Ponieważ wnioskodawca
w operacie wodnoprawnym oraz ,,Analizie wpływu piętrzenia wód rzeki Prosny jazem Ruda Wieczyńska na
grunty w zasięgu cofki” określił zasięg i wpływ oddziaływania piętrzenia wód rzeki Prosny na rzekę Prosnę
i Garbacz oraz przyległe grunty, tut. Organ biorąc pod uwagę w/w dokumentację techniczną postanowił
dokładnie wskazać uzyskującemu pozwolenie wodnoprawne jakie obowiązki powinien wykonywać w wyniku
wzrostu kosztów utrzymania cieków. Powyższe wynika z zapisu art. 128 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zm. ), które stanowią, iż w pozwoleniu
wodnoprawnym należy wskazać obowiązek wykonania robót lub wysokość albo procentowy udział w kosztach
utrzymania wód bądź urządzeń wodnych, stosownie do wzrostu tych kosztów powstałych w wyniku realizacji
przedmiotowego pozwolenia.
W związku z powyższym oraz działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zwrócono się do WZMIUW
Oddział Rejonowy w Ostrowie Wlkp. o doprecyzowanie zapisów określających zobowiązanie do utrzymywania
cieku Garbacz na długości 720 mb tj. w km 0+000 do km 0+720 (pismo z dnia 09.12.2011r. nr EUM
6212/J/66/11), poprzez dokładne określenie zakresu robót, do których powinien zostać zobowiązany uzyskujący
pozwolenie wodnoprawne. W odpowiedzi na powyższe (pismo z dnia 24.05.2012r. Znak: EUM.4600/J-29/12)
zarządca cieku Garbacz wniósł o zobowiązanie do utrzymywania cieku na w/w odcinku poprzez wykonanie robót
obejmujących bieżące usuwanie zatorów w postaci pni i konarów drzew lub innych przeszkód
utrudniających odpływ wód do rzeki Prosny, coroczne usuwanie zamuleń dna cieku na w/w odcinku wraz
z corocznym wykoszeniem skarp. Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszej decyzji uwzględniony został
wskazany zakres robót za wyjątkiem corocznego wykaszania skarp cieku w zasięgu powstałej cofki
ponieważ uznano, iż piętrzenie wód rzeki Prosny nie zwiększy wzrostu wegetacyjnego roślin, w porównaniu
do stanu jaki występuje obecnie.
W trakcie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 127 ust. 9 Prawa wodnego strony postępowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego poza wnioskodawcą, dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
właścicielem wody, i właścicielem urządzeń wodnych powiadomiono na podstawie art. 49 – ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania wyjaśniającego poprzez
obwieszczenie. Ponadto strony poinformowano, że przed ponownym wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia
wodnoprawnego można w terminie do dnia 12.06.2012r. zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych
w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W odpowiedzi na powyższe zainteresowani
mieszkańcy ze wsi Wieczyn, gm. Czermin zgłosili swój sprzeciw do planowanej inwestycji, nie wnosząc nowych
dowodów w sprawie.
5
Tut. Organ po przeanalizowaniu w/w wniosku uznał, iż na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku,
spełniającej wymogi określone przepisem art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 3 pkt 1 Prawa wodnego działki
zlokalizowane w obrębie Wieczyn nie znajdują się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji.
Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy stwierdzono, iż nie ma podstaw prawnych
wskazanych w art. 126 Prawa wodnego do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego i dlatego niniejsze
pozwolenie wodnoprawne obejmuje w swoim zakresie wykonanie następujących urządzeń wodnych: obiektu
małej elektrowni wodnej, jazu piętrzącego, upustu płuczącego, przepławki dla ryb, przystani kajakowej,
przebudowy ujścia rowu melioracji wodnej szczegółowej oraz wykonanie robót polegających na umocnieniu dna
i skarp koryta rzeki Prosny.
Ponadto niniejsza decyzja obejmuje udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
poprzez: piętrzenie i korzystanie z wód rzeki Prosny w km 20+340 do celów energetycznych dla potrzeb małej
elektrowni wodnej oraz pobór i odprowadzanie wód dla potrzeb przepławki dla ryb. W związku z tym
w pozwoleniu wodnoprawnym, zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo wodne ustalono cel i zakres korzystania
z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów
środowiska, interesów ludności i gospodarki. Ponadto wraz z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego Organ
zatwierdził instrukcję gospodarowania wodą, zgodnie z wymogiem art. 128 ust. 3 ustawy Prawo wodne.
W pozwoleniu wodnoprawnym określono maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) równy normalnemu
poziomowi piętrzenia (NPP) wynoszący 81,65 m n.p.m. Ponadto umieszczono zapis określający wielkość
przepływu nienaruszalnego, niezbędnego do zachowania życia biologicznego w cieku poniżej budowli piętrzącej
wynoszący 2,0 m3/s oraz przepływu przez przepławkę 0,35 m3/s, do którego zachowania zobowiązano
uzyskującego pozwolenie.
Obliczenia hydrauliczne zasięgu oddziaływania piętrzenia wód rzeki Prosny jazem w miejscowości Ruda
Wieczyńska przeprowadzone przez mgr inż. Bogusława Gajewskiego wykazały, że zasięg cofki dynamicznej dla
przepływu SSQ równemu 17,60 m3/s sięgać będzie do km 27+810 rzeki Prosny tj. na odcinku 7,840 km, a w jej
zasięgu znajdują się m.in. ujścia rowów melioracyjnych w km 21+250, w km 22+000, w km 23+200
i w km 27+100 (rowy prawostronne) oraz ujście cieku Garbacz w km 21+575. Z przedłożonej dokumentacji
wynika, że piętrzenie wód rzeki Prosny do maksymalnej rzędnej 81,65 m n.p.m., będzie utrudniało odpływ wód
z w/w rowów melioracyjnych z wyjątkiem rowu zlokalizowanego w km 27+100. Ponadto wykazano, że wystąpi
cofka na cieku Garbacz, która według dokumentacji wyniesie ok. 720 m, na skutek czego poziom zwierciadła
wody pod mostkiem w miejscowości Łęg podniesie się o ok. 0,35 m, jednakże nie będzie to miało wpływu na
odpływ wód z rowu melioracyjnego posiadającego ujście do cieku Garbacz. W przypadku jeśli na skutek
piętrzenia powstaną szkody, wnioskodawca zobowiązany jest do wypłacania odszkodowań lub do wykonania
urządzeń zapobiegających ich powstawaniu np. wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej, którą projektant
zaproponował zainstalować
pomiędzy rowem melioracyjnym posiadającym ujście do rzeki Prosny
w km 21+250, a ciekiem Kanałem Oborskim w formie ścianki szczelnej (pismo wnioskodawcy z dnia
21.11.2011r.
W myśl w/w przepisów ustawy Prawo wodne tut. Organ uwzględnił stanowiska zarządców rzek
i zobowiązał uzyskującego pozwolenie wodnoprawne w pkt III ppkt 3 i 4 niniejszej decyzji do
utrzymywania koryta rzeki Prosny i Garbacz w zasięgu cofki tj. oddziaływania, jakie powstanie w wyniku
piętrzenia wód rzeki Prosny jazem w km 20+340 w miejscowości Ruda Wieczyńska.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo wodne budowle piętrzące powinny umożliwić migrację ryb, o ile jest to
uzasadnione lokalnymi warunkami środowiska. W związku z powyższym inwestor elektrowni wodnej
zaprojektował przepławkę dla ryb w formie naturalnego bystrotoku. Ponadto w celu uniknięcia ewentualnych
strat w rybostanie, zaprojektowano przed jazem piętrzącym i komorami turbin ochronną barierę elektryczno –
elektroniczną składającą się z rzędu elektrod o polaryzacji ujemnej i dodatniej.
Rozpatrując przedmiotową sprawę należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), pozwolenie wodnoprawne
nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
Oznacza to, iż pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy kwestii związanych z uzyskiwaniem prawa do użytkowania
nieruchomości lub urządzeń wodnych, które to zagadnienia podlegają regulacjom na podstawie przepisów
kodeksu cywilnego. Dlatego tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, nie jest
jednoznaczne z nabyciem uprawnień do dysponowania i użytkowania gruntów innych osób w przypadku, gdy
grunty te są niezbędne do realizacji danej inwestycji, a ich właściciele nie wyrażają zgody na określony sposób
wykorzystywania tych gruntów. Nabycie uprawnień do dysponowania określoną nieruchomością (w drodze
kupna, umowy itp.) jest wyłączną sprawą inwestora i to jego obciąża ryzyko nie uzyskania stosownego prawa do
nieruchomości. Nie bez znaczenia ustawodawca w przepisach Prawa wodnego zamieścił zapis, że wnioskodawcy,
który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 123 ust. 3
w/w ustawy).
6
Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
może być udzielone wnioskodawcy bez zgody pozostałych stron postępowania, a ich uzyskanie jest wyłącznie
sprawą wnioskodawcy i jego obciąża ryzyko niemożności realizacji uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.
Biorąc pod uwagę stanowiska stron postępowania orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Pouczenie
1.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej
decyzji.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli, zakład (podmiot) nie rozpoczął wykonywania urządzeń
wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało
się ostateczne (art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne).
3. Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy Prawo wodne właściciel urządzenia wodnego znajdującego się na
śródlądowych wodach powierzchniowych jest obowiązany do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa
oraz właściwego funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków
utrzymywania wód.
Opłatę skarbową pobrano na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.), w kwocie 651,00 zł.
Otrzymują:
1. Firma Energetyczno - Budowlana ˝HYDROMAN˝ Janina Manejkowska
ul. Obornicka 170, 62-002 Suchy Las
2. Damian Franczak
ul. Naramowicka 47A/40, 61-622 Poznań,
3. Alina Dajerling-Malinowska
Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań,
4. Dyrektor WZMIUW w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp.
ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wlkp.,
5. PZW Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu
z/s w Ostrowie Wlkp.
ul. Kantaka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
6. Przewodniczący Zarządu GSW ,,Gizałki”
z/s ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki
7. Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej ,,Czermin”
z/s Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie
63-304 Czermin,
8. Wiktor Ślepowroński
Wołomin, ul. Graniczna 4, 05-200 Wołomin
9. Maria Ślepowrońska
Wołomin, ul. Graniczna 4, 05-200 Wołomin
10. A/a.
Pozostałe strony zgodnie z art 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
i art. 49 K.p.a. powiadomiono przez obwieszczenie.
7
Download