konkurencyjność - Konfederacja Lewiatan

advertisement
Raport z badań
„Monitoring kondycji sektora MSP 2007”
PKPP Lewiatan
CZĘŚĆ I
KONKURENCYJNOŚĆ
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 2007
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Październik 2007
SPIS TREŚCI
SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE ................................... 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Liczba przedsiębiorstw ............................................................................................... 3
Udział sektora przedsiębiorstw w PKB ...................................................................... 4
Zatrudnienie i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach ............................................... 4
Przychody i koszty w przedsiębiorstwach ................................................................. 6
Zysk brutto i rentowność obrotu brutto przedsiębiorstw ......................................... 9
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw .................................................................... 10
MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH ............................... 13
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE ................................................................ 13
1. Bariery podażowe w rozwoju przedsiębiorstw ........................................................ 15
2. Bariery instytucjonalne w rozwoju przedsiębiorstw ............................................... 17
2.1.
Nieformalne bariery instytucjonalne ................................................................ 17
2.2.
Formalne bariery instytucjonalne ..................................................................... 18
KONKURENCYJNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 2007 ..................... 20
1. Informacja o badaniu ................................................................................................. 20
1.1.
Metodologia badania ......................................................................................... 20
1.2.
Informacja o firmach .......................................................................................... 21
1.3.
Sekcje PKD ......................................................................................................... 22
1.4.
Wielkość przedsiębiorstw ................................................................................. 22
1.5.
Wartość obrotów w 2006 r. (w mln Euro) ......................................................... 23
1.6.
Typ właściciela ................................................................................................... 23
1.7.
Sposób rozliczania się z urzędem skarbowym ................................................ 24
2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007 ................................... 24
2.1.
Wpływ wzrostu gospodarczego w 2006 r. na kondycję małych i średnich
przedsiębiorstw.................................................................................................. 25
2.2.
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw w 2007 r. – oczekiwania ...... 29
2.3.
Krótkookresowa czy długookresowa „strategia” działania małych i średnich
przedsiębiorstw.................................................................................................. 31
2.3.1.
Czynniki budujące pozycję konkurencyjną MSP na rynku ...................... 32
2.3.2.
Budowa pozycji konkurencyjnej przez MSP w najbliższych 2-4 latach .. 34
2.3.3.
Skłonność do inwestycji a rozwój przedsiębiorstw małych i średnich .. 35
2.3.4.
Czy struktura inwestycji wspiera konkurencyjność MSP ?..................... 38
2.3.5.
Czy trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania
ograniczają możliwości rozwoju MSP ? .................................................... 39
2.3.6.
Czy MSP są skłonne budować swoją pozycję konkurencyjną na
innowacyjności ? ........................................................................................ 43
2.3.7.
Weryfikacja potencjału konkurencyjnego i pozycji konkurencyjnej MSP
poprzez udział w wymianie międzynarodowej .......................................... 45
2
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
1.
Liczba przedsiębiorstw
W 2006 r. w Polsce było zarejestrowanych w systemie REGON 3,636 mln podmiotów
gospodarczych, w tym w sektorze prywatnym – 3,497 mln1. W latach 1996-2006 liczba
podmiotów gospodarczych wzrosła ogółem o 50,7%, a liczba prywatnych podmiotów
gospodarczych wzrosła z 2,256 mln do 3,478 mln (o 48,4%)2.
W rzeczywistości tylko 1,677 mln przedsiębiorstw było aktywnych3 (prowadzących
działalność gospodarczą), czyli 46,1% z ogólnej liczby podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON4. W 2005 r. przedsiębiorstw aktywnych było o 2,2%
mniej niż w roku 2004 (1,715 mln). Wyrejestrowywane z systemu są przede wszystkim
przedsiębiorstwa mikro i małe. Natomiast liczba przedsiębiorstw dużych rośnie – z 2754 w
2004 r. do 2835 w 2005 r. Jest to efektem rozwoju przedsiębiorstw, wzrostu zatrudnienia i
zmiany klasy na przedsiębiorstwo duże.
Wyk.1.
Struktura sektora przedsiębiorstw wg klas wielkości,
2005 r.
2,66%
0,17%
0,85%
96,33%
Mikro
Małe
Średnie
Duże
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”,
GUS, Warszawa luty 2007
Struktura sektora przedsiębiorstw wg klas wielkości nie ulega w Polsce od dawna istotnym
zmianom. Jest porównywalna do struktury sektora przedsiębiorstw w krajach. Małe i średnie
przedsiębiorstwa (MSP) stanowiły w 2005 r. 99,83% ogólnej liczby przedsiębiorstw w
Polsce5.
Przedsiębiorczość w Polsce 2007, MG, Lipiec 2007, s. 31
Ibidem
3 Liczbę przedsiębiorstw aktywnych szacuje się na podstawie liczby jednostek przysyłających do GUS tzw.
ankietę strukturalną
4 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”, GUS, Warszawa luty 2007, tab. 1
5 Ibidem (dane za 2006 r. GUS opublikuje w Warszawa lutym 2008 r.)
1
2
3
2.
Udział sektora przedsiębiorstw w PKB
Wartość dodana wytworzona przez sektor przedsiębiorstw w 2005 r. stanowiła prawie 59%
Produktu Krajowego Brutto (PKB). Przedsiębiorstwa małe i średnie wytworzyły 54,8%
wartości dodanej sektora przedsiębiorstw.
3.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach
Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wynosiła w 2005 r. 5,819 mln
osób, z czego 3,522 mln osób pracowało w sektorze MSP. Stanowiło to 60,5% przeciętnej
liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw.
Wyk.2. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
wg klas wielkości, 2005 r.
20,9%
39,5%
15,2%
24,4%
Mikro
Małe
Średnie
Duże
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”,
GUS, Warszawa luty 2007
Zróżnicowanie poziomu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest bardzo
duże – od 0,8 pracownika w mikroprzedsiębiorstwach do 810 pracowników w firmach
dużych, przy średniej 3,5. Należy tu zwrócić uwagę na mikroprzedsiębiorstwa, których dużą
część stanowią firmy nie zatrudniające żadnego pracownika, bazujące na samozatrudnieniu.
Z
szacunków
Ministerstwa
Gospodarki6
wynika,
że
1,3
mln
przedsiębiorstw
to
samozatrudnieni pracujący poza rolnictwem, z tego 780 tys. czyli 60%, to jednoosobowe
przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników, osoby nie będące pracodawcami. Dlatego
w grupie mikroprzedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie jest bardzo niskie.
6
MGiP, Przedsiębiorczość w Polsce 2005, str, 92
4
Tab.1. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wg klas wielkości, 2005 r.
ogółem
Przeciętne zatrudnienie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (zł)
Roczny koszt wynagrodzeń (mln zł)
Koszty ogółem (mln zł)
Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem
5 818 712
2 401,8
167 707,8
2 113 860,1
7,9%
mikro
małe
średnie
duże
MSP
(do 9
(10-49
(50-249
(od 250
(do 249
zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych)
1 214 933
885 326
1 421 860
2 296 594
3 522 119
1 483,5
2 179,4
2 441,3
2 949,0
2 045,1
21 628,2
23 153,9
41 653,8
81 271,9
86 435,9
489 509,8
304 234,6
480 550,8
839 564,9
1 274 295,0
4,4%
7,6%
8,7%
9,7%
6,8%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”, GUS,
Warszawa luty 2007
W latach 1999-2004 udział zatrudnienia w MSP w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach
ogółem wzrósł o 6,6% podczas, gdy udział zatrudnienia w przedsiębiorstwach dużych spadł
o 10,2%.
Rys. 3. Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach
wg klas wielkości (% , 1999-2004)
*/
1,0
0,8
39,4%
38,0%
36,4%
35,4%
34,6%
35,4%
25,8%
25,2%
24,5%
24,8%
25,2%
24,6%
7,0%
7,3%
10,4%
9,8%
10,0%
10,0%
28,4%
28,9%
28,1%
30,3%
30,6%
30,0%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
0,6
0,4
0,2
0,0
Mikro
Małe
Średnie
Duże
Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym z włączeniem sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów o stanie sektora MSP w Polsce w latach 19992005, PARP
*/
W ramach sektora MSP – udział zatrudnienia w przedsiębiorstwach mikro i małych w
zatrudnieniu w ogółem w przedsiębiorstwach wzrósł o 13%, natomiast udział zatrudnienia w
przedsiębiorstwach średnich spadł o 2,4%. Oznacza to, że sektor mikro i małych
przedsiębiorstw rozwija się, między innymi zwiększając zatrudnienie. Rozwój ten jest
szybszy niż w pozostałych grupach przedsiębiorstw – stąd m.in. efekt zmiany struktury
zatrudnienia w przedsiębiorstwach.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze MSP wynosiło w 2005 r. 2405 zł, a w dużych
przedsiębiorstwach – 2949 zł. Zróżnicowanie wynagrodzeń w sektorze MSP było duże –
5
przeciętne wynagrodzenie w mikro przedsiębiorstwach stanowiło 72,5% przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze MSP, w małych firmach – 86,9%, w średnich – 119,4%.
W 2005 r. przedsiębiorstwa wypłaciły pracownikom wynagrodzenia w łącznej wysokości
167,7 mld zł, z tego 51,5% to wynagrodzenia wypłacone przez małe i średnie
przedsiębiorstwa. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach przedsiębiorstw ogółem
prezentuje Tabela 2.
Tab.2. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem*/ w sektorze przedsiębiorstw
wg klas wielkości, 2005 r.
mikro
małe
średnie
duże
MSP
(do 9
(10-49
(50-249
(od 250
(do 249
zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych)
5 818 712
1 214 933
885 326
1 421 860
2 296 594
3 522 119
1 676 775
1 615 167
44 519
14 254
2 835
1 673 940
3,5
0,8
19,9
99,8
810,1
2,1
ogółem
Przeciętne zatrudnienie
Liczba przedsiębiorstw
Przeciętne zatrudnienie w 1 przedsiębiorstwie
Szacunki na podstawie przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”, GUS,
Warszawa luty 2007
*/
Dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych klasach
wielkości przedsiębiorstw oraz udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem, z
zastrzeżeniem, że do jego wyliczenia przyjęte zostało przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw (dlatego istotny jest tu nie poziom udziału kosztów wynagrodzeń w kosztach
ogółem, a różnice w wartości tego wskaźnika dla poszczególnych klas przedsiębiorstw),
wskazują wyraźnie na duże różnice między sektorem dużych przedsiębiorstw a MSP,
szczególnie mikroprzedsiębiorstwami. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem jest
w sektorze MSP o 30% niższy niż w przedsiębiorstwach dużych, natomiast w
mikroprzedsiębiorstwach aż o 55% niższy. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka,
m.in. niższa wydajność pracy w mniejszych przedsiębiorstwach, niższe kwalifikacje
pracowników, wyższy udział kosztów stałych w kosztach ogółem, większy udział szarej
strefy w zatrudnianiu i wynagradzaniu pracowników. Możliwość wystąpienia części z tych
przyczyn można zweryfikować.
4.
Przychody i koszty w przedsiębiorstwach
Przychody i koszty sektora MSP nie odpowiadają udziałowi tego sektora w liczbie
przedsiębiorstw. W 2005 r. przychody sektora przedsiębiorstw wyniosły 2264,4 mld zł. Małe i
średnie przedsiębiorstw wypracowały 60,8% tych przychodów (1377 mld zł). Przeciętny
przychód przypadający na 1 przedsiębiorstwo w sektorze MSP wynosił w 2005 r. ponad 820
tys. zł. Na poziom ten wpływ miały relatywnie niskie przychody mikroprzedsiębiorstw – na
jedną mikro firmę przypadało przeciętnie niespełna 350 tys. zł przychodu.
6
Rys. 4. Przychody i koszty przedsiębiorstw wg klas wielkości udział w przychodach i kosztach ogółem (% , 2004 i 2005 r.)
1,0
0,8
38,3%
39,2%
38,5%
39,7%
22,2%
22,1%
22,7%
22,7%
14,8%
14,2%
15,0%
14,4%
24,7%
24,4%
23,8%
23,2%
Udział w kosztach
sektora
przedsiębiorstw
ogółem'2004
Udział w kosztach
sektora
przedsiębiorstw
ogółem'2005
0,6
0,4
0,2
0,0
Udział w przychodach Udział w przychodach
sektora
sektora
przedsiębiorstw
przedsiębiorstw
ogółem'2004
ogółem'2005
Małe
Mikro
Średnie
Duże
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”,
GUS, Warszawa luty 2007
Udział MSP w przychodach i kosztach przedsiębiorstw ogółem w 2005 r. w stosunku do
2004 r. dość znacznie – jak na krótki okres - spadł (w przychodach o 0,9 pp, w kosztach o
1,2 pp), co oznacza wzrost udziału w rynku firm dużych, ale kosztem rentowności. Szybciej
rosnący udział
dużych
przedsiębiorstw
w
kosztach
niż
w
przychodach
sektora
przedsiębiorstw ogółem wskazuje bowiem na wzrost relacji kosztów do przychodów i
pogorszenie rentowności firm dużych. Pogorszyła się również relacja kosztów do
przychodów, a tym samym rentowność w firmach średnich.
Rys. 5. Wskaźnik poziomu kosztów (% , 2004 i 2005 r.)
95,8%
0,96
94,6%
94,5%
95,2%
0,94
94,3%
93,5%
0,92
89,6%
0,9
88,5%
0,88
Mikro
Małe
Średnie
Wskaźnik poziomu kosztów'2004
Duże
Wskaźnik poziomu kosztów'2005
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.””,
GUS, Warszawa luty 2007
7
Widać wyraźnie poprawę i tak bardzo dobrej relacji kosztów do przychodów w
mikroprzedsiębiorstwach.
Ciekawie prezentują się dane dotyczące wartości przychodów przypadających na 1
zatrudnionego i na 1 zł wynagrodzeń.
Tab.3. Przychody ogółem przypadające na 1 przedsiębiorstwo, na 1 zatrudnionego */, na 1 zł
wynagrodzeń*/ w sektorze przedsiębiorstw wg klas wielkości, 2005 r.
ogółem
mikro
małe
średnie
duże
MSP
(do 9
(10-49
(50-249
(od 250
(do 249
zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych)
553 120
322 524
501 361
887 415
1 377 005
1 615 167
44 519
14 254
2 835
1 673 940
1 214 933
885 326
1 421 860
2 296 594
3 522 119
21 628,2
23 153,9
41 653,8
81 271,9
86 435,9
Przychody ogółem (mln zł)
Liczba przedsiebiorstw
Przeciętne zatrudnienie
Roczny koszt wynagrodzeń (mln zł)
2 264 420
1 676 775
5 818 712
167 707,8
Przychody na 1 przedsiębiorstwo (mln zł)
Przychody na 1 zatrudnionego (zł)
Przychody na 1 zł wynagrodzeń (zł)
1,4
389 161,6
0,3
455 267,8
7,2
364 299,9
35,2
352 609,0
313,0
386 404,9
0,8
390 959,2
13,50
25,57
13,93
12,04
10,92
15,93
Szacunki na podstawie przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”, GUS,
Warszawa luty 2007
*/
Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się wyższymi przychodami przypadającymi
na 1 zatrudnionego niż przedsiębiorstwa duże (pamiętając, że do ich wyliczenia przyjęte
zostało przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw), przy czym efekt ten osiągany
jest przez MSP tylko dzięki mikroprzedsiębiorstwom, w których przychody przypadające na
1 zatrudnionego są 17,8 % wyższe niż w przedsiębiorstwach dużych.
Jeszcze lepsze wyniki osiągają przedsiębiorstwa małe i średnie, gdy porównujemy
przychody przypadające na 1 zł wydany na wynagrodzenia – są one o prawie 46% wyższe
w MSP niż w dużych przedsiębiorstwach. W przypadku tej relacji „produktywność płac” jest
wyższa
we
wszystkich
przedsiębiorstwa
duże.
grupach
Jednak
sektora
i
w
tym
MSP
od
wyników
przypadku
wyniki
osiąganych
przez
osiągane
przez
mikroprzedsiębiorstwa odbiegają w sposób znaczący od „produktywności płac” w
pozostałych klasach przedsiębiorstw.
Powyższa
analiza
wskazuje
wyraźnie,
że
czym
mniejsze
przedsiębiorstwo,
tym
„produktywność zatrudnionych”, jak i „produktywność płac” jest większa, a zatem to nie w
niższej „produktywności zatrudnionych” i „produktywności płac” tkwią przyczyny niższego
udziału kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem w sektorze MSP (o 30%).
8
5. Zysk brutto i rentowność obrotu brutto przedsiębiorstw
W 2005 r. sektor przedsiębiorstw wypracował łącznie 172,5 mld zł zysku brutto, z tego 70,3
mld zł osiągnęły mikroprzedsiębiorstwa (40,8%). Łącznie przedsiębiorstwa małe i średnie
wypracowały w 2005 r. 68,2% zysku brutto osiągniętego w całym sektorze przedsiębiorstw.
Wyk.6.
Zysk brutto wypracowany przez przedsiębiorstwa,
wg klas wilekości 2005 r.
31,8%
40,8%
14,8%
12,7%
Mikro
Małe
Średnie
Duże
Źródło: Opracowanie na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”,
GUS, Warszawa luty 2007
Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardziej rentowne (rentowność obrotu brutto) niż
przedsiębiorstwa duże. Rentowność obrotu brutto całego sektora MSP wynosi 8,6% przy
rentowności przedsiębiorstw dużych na poziomie 6,2%. Najwyższym poziomem rentowności
obrotu brutto charakteryzują się mikroprzedsiębiorstwa. Jednak wynik finansowy brutto
przypadający na 1 mikro firmę stanowi zaledwie 0,22% zysku brutto przypadającego na 1
duże przedsiębiorstwo.
Tab.4. Zysk brutto i rentowność obrotu brutto w przedsiębiorstwach wg klas wielkości, 2005 r.
ogółem
Zysk brutto (mln zł)
Zysk brutto przypadający na 1 przedsiębiorstwo (zł)
Rentowność obrotu brutto (%)
172 547,8
102 904,6
7,6%
mikro
małe
średnie
duże
MSP
(do 9
(10-49
(50-249
(od 250
(do 249
zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych)
70 321,1
43 538,0
12,7%
21 927,0
492 531,3
6,8%
25 499,1
1 788 905,0
5,1%
54 800,6
19 330 013,2
6,2%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”, GUS,
Warszawa luty 2007
9
117 747,2
70 341,4
8,6%
6. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw
Inwestycje są tym elementem działalności przedsiębiorstw, który decyduje o możliwości ich
rozwoju. W 2005 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyniosły łącznie 99,972 mld zł
(ceny bieżące) i były wyższe realnie o 8,3% od wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw w
2004 r.
Rys. 7. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw (% , 2004 i 2005 r.)
1,0
0,8
50,2%
55,8%
0,6
0,4
24,3%
0,2
21,7%
12,6%
10,6%
12,9%
11,8%
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw'2004
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw'2005
0,0
Mikro
Małe
Średnie
Duże
Źródło: Opracowanie na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”,
GUS, Warszawa luty 2007
Cały wzrost został osiągnięty dzięki dużym przedsiębiorstwom, które w 2005 r. w stosunku
do 2004 r. zwiększyły realnie nakłady inwestycyjne o 20,5%. Natomiast nakłady
inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw spadły realnie o 4%. Jednak grupa MSP nie
jest jednorodna – w mikroprzedsiębiorstwach realne nakłady inwestycyjne spadły o 0,5%, w
firmach małych – o 8,9%, a w średnich – o 3,3%.
Trochę inaczej kształtowały się zmiany nakładów inwestycyjnych przypadających na 1
przedsiębiorstwo.
Tab.5. Nakłady inwestycyjne przypadające na 1 przedsiębiorstwo, 2004 i 2005 r.
ogółem
Nakłady inwestycyjne ogółem w 2004 r. (mld zł)
Nakłady inwestycyjne ogółem w 2005 r. (mld zł)
Nakłady inwestycyjne na 1 przedsiębiorstwo w 2004 r. (zł)
Nakłady inwestycyjne na 1 przedsiębiorstwo w 2005 r. (zł)
Realny zmiana nakładów inwestycyjnych na 1
przedsiębiorstwo
90,40
99,97
52 700,0
59 621,8
mikro
małe
średnie
duże
MSP
(do 9
(10-49
(50-249
(od 250
(do 249
zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych) zatrudnionych)
11,66
11,39
21,97
45,38
45,02
11,84
10,61
21,70
55,81
44,15
6 870,0
263 450,0
1 570 000,0
16 500 000,0
26 250,7
7 332,0
238 376,9
1 522 576,1
19 687 760,1
26 379,4
110,8%
104,5%
88,6%
95,0%
116,9%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r.”, GUS,
Warszawa luty 2007
10
98,4%
Przedsiębiorstwa inwestowały i inwestują przede wszystkim w „nowe obiekty majątkowe i
ulepszenie istniejących” – na ten cel przeznaczono 85,2% całości nakładów inwestycyjnych,
co oznacza, że nakłady na zakup używanych środków trwałych stanowiły 14,8% całości
nakładów inwestycyjnych. Jednak struktura nakładów inwestycyjnych w poszczególnych
grupach przedsiębiorstw była zróżnicowana – mikroprzedsiębiorstwa 92% nakładów
inwestycyjnych przeznaczyły na zakup nowych środków trwałych, a przedsiębiorstwa –
76,2% kierując znacznie większą część nakładów inwestycyjnych niż pozostałe grupy
przedsiębiorstw na zakup używanych środków trwałych. Podobna struktura nakładów
inwestycyjnych ukształtowała się w 2004 r., aczkolwiek przedsiębiorstwa średnie w 2005 r.
w większym zakresie niż w 2004 r. inwestowały w nowe aktywa trwałe.
Obraz sektora przedsiębiorstw 2005 r. ukształtowany na podstawie danych GUS
wskazuje na kilka zjawisk:
1) Mimo wzrostu liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON, maleje
liczba przedsiębiorstw aktywnych. Proces ten może być efektem dwóch zjawisk. Po
pierwsze,
rozwoju przedsiębiorstw i przechodzenia przedsiębiorstw mikro do grupy
przedsiębiorstw małych. Po drugie, rezygnacji z działalności gospodarczej bez
wyrejestrowywania się - przede wszystkim przez podmioty o statusie osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą - w wyniku poprawy sytuacji na rynku pracy i
możliwości znalezienia zatrudnienia na umowę o pracę.
2) Sektor MSP charakteryzuję się m.in. następującymi cechami w stosunku do
przedsiębiorstw dużych:
a) spadkiem udziału w sektorze przedsiębiorstw ogółem w ujęciu ilościowym–
zmniejsza się liczba przedsiębiorstw małych i średnich przy wzroście liczby
przedsiębiorstw dużych,
b) spadkiem udziału w tworzeniu wartości dodanej,
c) wzrostem udziału w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw,
d) znacznie niższym udziałem kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem,
e) wyższą „produktywnością zatrudnienia” i „produktywnością płacy”,
f)
niższym wskaźnikiem kosztów,
g) wyższą rentownością obrotów brutto,
h) jednak niskim poziomem zysku brutto na 1 przedsiębiorstwo, nie tworzącym
zdolności akumulacyjnych MSP (przeciętnie 70,3 tys. zł w 2005 r.),
i)
spadkiem udziału w przychodach sektora przedsiębiorstw,
j)
ponad 2-krotnie wyższą wartością zysku brutto,
11
k) realnym spadkiem nakładów inwestycyjnych.
3) Najciekawiej w sektorze MSP zachowują się mikroprzedsiębiorstwa. Charakteryzują się
one m.in.:
a) najniższym przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw,
b) znacznie niższym udziałem kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem niż pozostałe
grupy przedsiębiorstw,
c) najwyższą „produktywnością zatrudnienia” i „produktywnością płacy”,
d) malejącym udziałem przychodów w przychodach przedsiębiorstw ogółem,
e) najniższym wskaźnikiem kosztów i najwyższym poziomem rentowności obrotów
brutto,
f)
bardzo niskim poziomem zysku brutto przypadającym na 1 przedsiębiorstwo
(przeciętnie 43,5 tys. zł w 2005 r.), nie pozwalającym na budowanie finansowych
podstaw rozwoju,
g) wzrostem – jako jedyne w sektorze MSP – nakładów inwestycyjnych przypadających
na 1 przedsiębiorstwo,
h) koncentracją nakładów inwestycyjnych na zakupie nowych aktywów trwałych.
Przedstawiona charakterystyka może stanowić bardzo dobre tło dla analizy wyników
badania „Konkurencyjność sektora MSP 2007” jako, że badanie dotyczy okresu styczeń
2006 – czerwiec 2007.
12
Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB na poziomie 6,2% przy
wysokim wzroście spożycia (5,1%)7. Do konsumpcji dołączyły inwestycje, które wzrosły w
2006 r. o 15,6% (nakłady brutto na środki trwałe). Towarzyszyła temu bardzo wysoka, mimo
silnej złotówki, dynamika wzrostu exportu (ponad 23%, wg NBP, w euro)8. Aczkolwiek
kontrybucja eksportu netto do wzrostu PKB była ujemna.
Deficyt budżetowy wyniósł 25,063 mld zł wobec planowanych 30,547 mld zł (82%
wykonania deficytu)9.
W ciągu pierwszych 6. miesięcy 2007 r, było jeszcze lepiej – PKB wzrósł o 7,1% (w I
kwartale PKB wzrósł o 7,4% w stosunku do tego samego okresu 2006 r., a w II – o 6,7%)10.
Było to efektem wzrostu spożycia indywidualnego o 6% i wzrostu inwestycji – o 25,3% (w 1.
kwartale 2007 r. - o 29,6%)11. Niepokoiła jedynie słabnąca dynamika eksportu (12% w
czerwcu 2007 r.)12. Towarzyszyła jej rosnąca dynamika importu, co pogłębiło ujemny wpływ
eksportu netto na dynamikę PKB.
Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ciągu 6. miesięcy 2007 r. o 10,7%, przy czym
produkcja sprzedana tych przemysłów, które uznawane są za nośniki postępu technicznego
– wzrosła o 12,6%13. Dynamicznie rosła produkcja budowlano-montażowa – o 30,2% w
ciągu 6. miesięcy 2007 r.14 Sprzedaż detaliczna wzrosła o 15,6%.
Wynagrodzenia wzrosły w ciągu pierwszych 6. miesięcy 2007 r. o 8,4%. Wzrosło również
zatrudnienie – o 4,4%.
Wzrosły kredyty przedsiębiorstw - na koniec czerwca wynosiły one 161,8 ml zł i ich wartość
była o 22,2% wyższa niż w czerwcu 2006 r. (wzrost o 29,4 mld zł) 15. Współgra to z wysoką
dynamiką inwestycji w ciągu pierwszych 6. miesięcy 2007 r. Wzrosły również depozyty
przedsiębiorstw – o 23,7% (129,3 mld zł, wzrost o 24,8 mld zł) 16, co świadczy o dobrych
wynikach finansowych firm (rentowność obrotu brutto przedsiębiorstw średnich i dużych
Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku wartości nominalnej (w
cenach bieżących) za lata 2005-2006 oraz dynamiki realnej produktu krajowego brutto w 2006 r., GUS,
Warszawa 01.10.2007
8 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (I-XII 2006 r.) (dane ostateczne), GUS, Warszawa
29.06.2007
9 Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-grudzień 2006, MF, Warszawa
2007
10 Produkt krajowy brutto w II kwartale 2007 r., GUS, Warszawa 30.08.2007
11 Ibidem
12 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (I-VI 2007 r.), GUS, Warszawa 10.08.2007
13 Nakłady i wyniki przemysłu I – II kwartał 2007 r., GUS, Warszawa 21.09.2007
14 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2007 r., GUS, Warszawa 18.07.2007
15 Informacja wstępna nr 7/2007, NBP
16 Ibidem
7
13
wyniosła w 1. półroczu 2007 r. 6,5%, podczas gdy w tym samym okresie 2006 r. wynosiła
ona 5,6%, poprawił się wskaźnik poziomu kosztów – z 94,4% w czerwcu 2006 r. na 93,5% w
czerwcu 2007 r., płynność gotówkowa utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie –
32,9%)17.
Deficyt budżetowy wyniósł na koniec czerwca 2007 r. 3,678 mld zł, czyli jedynie 12,3%
deficytu planowanego (30 mld zł) na 2007 r.18
Zmianom w makroekonomicznym otoczeniu przedsiębiorstw towarzyszyło w 2006 i w I
połowie 2007 r. utrwalenie się pewnych tendencji i zmiana innych. „Utrwalenie” dotyczy
wysokiej dynamiki spożycia indywidualnego. Jest to efektem utrzymującej się wysokiej
dynamiki wzrostu wynagrodzeń i wzrostu zatrudnienia. Ciągle dynamicznie rośnie sprzedaż
detaliczna. W polskiej gospodarce nie ma zatem w chwili obecnej bariery popytu.
Gdy na początku 2006 r. PKPP Lewiatan przeprowadziła badanie kondycji sektora małych i
średnich przedsiębiorstw19 i zapytała firmy, które nie inwestowały (było ich 40%), jaka jest
przyczyna braku inwestycji – 71,3% wskazało (łącznie na 3 pierwszych miejscach jako
najważniejsze przyczyny) słabą koniunkturę i brak popytu. Czyli jeszcze na początku 2006 r.
przedsiębiorstwa bardzo wyraźnie widziały problemy dla swojego rozwoju przede wszystkim
po stronie popytowej.
Dzisiaj sytuacja jest inna. Z badań NBP20 wynika, że problemy ze znalezieniem odbiorcy na
produkowane wyroby ma obecnie jedynie 4,3% badanych przedsiębiorstw. Popyt nie jest już
barierą rozwoju przedsiębiorstw. Firmy oczekują także utrzymania się wysokiego popytu na
ich wyroby w przyszłości. Ma to swoje skutki, m.in.:
1) „utrwala się” malejąca dynamika eksportu, bowiem dynamicznie rosnąca konsumpcja na
rynku polskim „wypycha” eksport z obszaru zainteresowania części przedsiębiorstw. W
ten sposób zmniejszają one ryzyko działalności (szczególnie firmy małe i średnie),
2) utrzymuje się wysoka aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw (aczkolwiek w II kwartale
2007 r. dynamika inwestycji ogółem obniżyła się o 25% w stosunku do I kwartału 2007).
Popyt nie jest już barierą rozwoju przedsiębiorstw, ale pojawiły się bariery podaży i ciągle
istnieją nieusunięte bariery instytucjonalne.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I – VI 2007 r., GUS, Warszawa 21.08.2007
Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu w okresie styczeń-czerwiec 2007, MF, Warszawa 16.07.2007
19 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006, PKPP
Lewiatan, maj 2006
20
Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw.
2007, NBP
17
18
14
Bariery instytucjonalne i podażowe rozwoju
przedsiębiorstw w Polsce
1.
Bariery podażowe w rozwoju przedsiębiorstw
Bariera podaży dotyka większość sektorów gospodarki, jednak w największym stopniu
dotyczy sektora budownictwa, gdzie 40% badanych przez NBP21 firm zgłasza problemy
dotyczące realizacji zleceń. Także 1/3 firm z sektora „przetwórstwo przemysłowe” oraz z
sektora „transport” napotyka na podażowe bariery. Dane te wyraźnie wskazują, że problem
zaczyna być poważny.
Potwierdzają to dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu w 2. kwartale 2007 r., która
wzrosła o 8,5% w stosunku do tego samego okresu 2006 r., podczas gdy wzrost sprzedaży
w 1. kwartale 2007 r. wyniósł 13%. Przy czym dynamika produkcji sprzedanej przemysłu
istotnie spadła w czerwcu 2007 r. – wyniosła tylko 5,6%. Zmalały również zapasy.
Barierę podaży widać coraz wyraźniej w dwóch obszarach: (1) na rynku pracy, na którym
brakuje – mimo ciągle wysokiego poziomu bezrobocia – rąk do pracy oraz (2) w
wykorzystaniu mocy wytwórczych.
Problem braku pracowników narasta w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na pracę
będącego wynikiem ożywienia gospodarczego, strukturalnego niedopasowania rynku pracy
do potrzeb gospodarki, migracji zarobkowej Polaków, niskiej skłonności Polaków do
szukania pracy poza miejscem zamieszkania (wolimy wyjeżdżać do pracy za granicę niż
dojeżdżać do pracy w kraju), utrzymywania przywilejów emerytalnych powodujących
wczesną dezaktywację pracowników, niskiej skłonności do zatrudniania niepełnosprawnych.
Bariera podaży pracy jest niemożliwa do likwidacji w krótkim okresie, ale można próbować
ograniczać jej skalę. I oczywiście dążyć do dopasowania rynku pracy do potrzeb gospodarki
w średnim i długim okresie.
Wysoki i rosnący stopień wykorzystania mocy wytwórczych jest drugą barierą podażową.
Wynosi on 84%22. Ograniczenie tej bariery także wymaga czasu, bowiem niezbędne są tu
inwestycje. Z badań NBP23 wynika, iż największy stopień wykorzystania mocy wytwórczych
występuje w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1999 pracowników (ponad 90%).
Najmniejszy stopień wykorzystania – w firmach małych, zatrudniających do 50 pracowników
(82%). Można postawić tezę, że jest to wynikiem większego w firmach dużych - w stosunku
21
Ibidem
Ibidem
23 Ibidem
22
15
do posiadanego aparatu wytwórczego i inwestycji – wzrostu zamówień. Natomiast firmy
małe dysponują większymi „luzami” w mocach wytwórczych nie ze względu na relatywnie
większe inwestycje, a na mniejsza dynamikę wzrostu zamówień. Aczkolwiek obie grupy
przedsiębiorstw
przekroczyły
granicę
„bezpiecznego”
stopnia
wykorzystani
mocy
wytwórczych.
Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że barierę tę można w sposób istotny ograniczyć tylko
w wyniku inwestycji – w 1. kwartale 2007 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw
(zatrudniających powyżej 50 pracowników) wyniosły 16,4 mld zł i były wyższe o ponad 47%
niż w 1. kwartale 2006 r.24 Wydaje się jednak, że do początku 2006 r. skala inwestycji nie
była wystarczająca. Zresztą nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, ale w całej gospodarce,
gdzie nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w 1. kwartale 2006 r. tylko o 7,6% (w 1.
kwartale 2007 r. – już o 29,6%)25. I to mimo wyraźnego ożywienia gospodarczego w 2006 r.
generowanego przez rosnący popyt konsumpcyjny na rynku polskim, a także rosnące
możliwości eksportowe. A także mimo niższych kosztów pieniądza (spadek oprocentowania
kredytów w 2006 r.) oraz możliwości korzystania ze środków unijnych.
Są dwie grupy przyczyn tego inwestycyjnego opóźnienia. Z badań PKPP Lewiatan26 wynika,
że 39,2% przedsiębiorstw małych i średnich nie inwestowało (do połowy 2006 r.) ponieważ
posiadało niewykorzystane moce wytwórcze. Podobne wyniki dostarczały także inne
badania. Ponadto przedsiębiorstwa oceniały (i ciągle oceniają) ryzyko inwestowania jako
bardzo wysokie, dlatego ich decyzje inwestycyjne są opóźnione. To ryzyko wiązało się i
ciągle wiąże się przede wszystkim z częstymi zmianami regulacji prawnych dotyczących
gospodarki, brakiem reformy finansów publicznych, który grozi możliwością poniesienia
obciążeń podatkowych, brakiem planów zagospodarowania przestrzennego i brakiem
regulacji, które wymuszą przygotowanie tych planów, brakiem uregulowania stosunków
własnościowych wynikającym z braku decyzji reprywatyzacyjnych, trudnościami w dostępie
do funduszy unijnych. W 2006 r. dynamika konsumpcji tak znacząco wzrosła, że
przedsiębiorstwa musiały dokonać wyboru między ciągle wysokim ryzykiem inwestycji, a
utratą rosnącego rynku. Część z nich podjęła ryzyko już w 2. połowie 2006 r. Bardzo
intensywnie zaczęły inwestować firmy z sektora budowlanego i energetycznego (także w
2007 r.). Dzięki inwestycjom stopień wykorzystania mocy wytwórczych w budownictwie
spadł, aczkolwiek ciągle jest bardzo wysoki, bowiem wynosi 86% (NBP) 27. Jednak bez
inwestycji (które w 1. kwartale 2007 r. wzrosły w stosunku do tego samego okresu 2006 r. o
95,2% (dane za Ministerstwem Gospodarki)) produkcja budowlano-montażowa nie mogłaby
Wyniki ekonomiczne finansowe podmiotów gospodarczych w I kwartale 2007, MG, lipiec 2007
Produkt krajowy brutto, op. cit.
26 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, op.cit.
27
Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw…, op.cit.
24
25
16
wzrosnąć o 30,2% w 1. połowie 2007 r. (a w 1. kwartale 2007 r. o ponad 50%, aczkolwiek
dominujący wpływ na ten wzrost miała pogoda).
Gospodarka polska i przedsiębiorstwa w niej działające stoją jedną nogą w potencjalnych
możliwościach tkwiących w rosnącym rynku wewnętrznym i zewnętrznym, natomiast druga
noga utkwiła im w barierach podażowych – braku pracowników oraz w bardzo wysokim
poziomie wykorzystania mocy wytwórczych.
2.
Bariery instytucjonalne w rozwoju przedsiębiorstw
Polska gospodarka od 1989 r. przechodzi proces zmian instytucjonalnych, które są efektem
zaburzenia równowagi systemu społeczno-gospodarczego. Procesu tego nie udało się
zakończyć mimo, iż minęło już 17 lat od czasu jego rozpoczęcia, a także mimo wejścia
Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Proces ten dotyczy tak formalnych, jak i nieformalnych
zmian instytucjonalnych, które wpływają na wybory dokonywane przez ludzi, a co za tym
idzie – na funkcjonowanie gospodarki. Składa się on w obszarze gospodarki przede
wszystkim z tworzenie instytucji rynkowych, ze zmiany koordynacji przez państwo na
koordynację przez rynek, ze zmian udziału państwa w obrocie gospodarczym poprzez
prywatyzację. W obszarze społecznym składa się on natomiast ze zmian „zwyczajowych
wzrostów myślenia i zachowania, które cechuje inercja”28.
2.1.
Nieformalne bariery instytucjonalne
Nieformalne bariery instytucjonalne to ograniczenia nieformalne o charakterze sankcji, tabu,
zwyczajów, tradycji, nieformalnych kodeksów zachowań, które kształtowane są przez ludzi
m.in. „…w celu stworzenia porządku oraz zredukowania niepewności w transakcjach”29.
W 2004 r. Instytut Spraw Publicznych przeprowadził badania, które miały pozwolić na
analizę i ocenę świadomości ekonomicznej społeczeństwa po 15 latach transformacji30.
Wykazały one wyraźną akceptację gospodarki rynkowej – wg 59% respondentów
gospodarka
rynkowa
jest
najlepszym
systemem
gospodarczym
w naszym
kraju
(zdecydowanie tak i raczej tak), natomiast przeciwników gospodarki rynkowej było 26%
(raczej nie i zdecydowanie nie). Wnioski, które wyciągnęli autorzy z badania to stwierdzenie,
że „pożądane zasady organizujące gospodarkę powinny wymuszać efektywność działania,
gwarantując jednocześnie realizację zasad egalitarnych. Dlatego też mechanizmy rynkowe i
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971
Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 324
30 Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, L.Kolarska-Bobińska (red.), ISP, Warszawa
2004
28
29
17
konkurencja powinny działać po stronie produkcji i określenia cen, opiekuńcze zaś –
dotyczyć podziału i wyrównywania szans. (…) Państwo powinno natomiast zapewniać
wysoki poziom świadczeń społecznych (81%), prowadzić protekcjonistyczną politykę rolną
(65%), zwalczać bezrobocie (75%) oraz ograniczać zarobki osób najwięcej zarabiających”.31
Analizując wynikające z badań ISP nieformalne bariery instytucjonalne z punktu widzenia
budowania
konkurencyjnej
gospodarki
oraz
tworzenia
warunków
dla
wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw działających na polskim rynku wyraźnie widać, że udało
się nam dokonać niezbędnej dla realizacji tych celów zmiany nieformalnych kodeksów
zachowań. W efekcie zmiany instytucjonalne oparte są ciągle w większej mierze na
prorynkowych postawach ludzi jako konsumentów, a w znacznie mniejszym stopniu na ich
przedsiębiorczości rozumianej jako skłonność do aktywności i ponoszenia ryzyka.
2.2.
Formalne bariery instytucjonalne
Formalne bariery instytucjonalne mogą tkwić w konstytucji, prawie, prawach własności. A
przejawiają się w niedostosowanych do gospodarki rynkowej instytucjach, w ciągle
nadmiernej koordynacji gospodarki przez państwo, w zbyt dużym udziale państwa w
obrocie gospodarczym.
Jeżeli przeczytamy zapisy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to w art. 20 mówi ona,
że podstawą ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej jest „społeczna gospodarka
rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych”. W art. 22 Konstytucji RP
dopuszcza natomiast ograniczenie wolności działalności gospodarczej, ale „tylko w drodze
ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Patrząc zatem na te zapisy wydaje
się, że formalnych barier instytucjonalnych w rozwoju polskiej gospodarki być nie powinno.
Jednak faktem jest, że mamy w gospodarce 75 obszarów, a w ich ramach 236 rodzajów
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, czy chociażby 38 obszarów, a w ich
ramach 135 rodzajów dopuszczeń do wykonywania zawodu. Stopień regulacji gospodarki
jest bardzo duży i zamiast zmniejszać się – zwiększa się.
Konstytucja RP nie tworzy formalnych ograniczeń, aczkolwiek daje do nich podstawy
zapisując możliwość ograniczania wolności działalności gospodarczej „ze względu na ważny
interes publiczny”, którego nie definiuje precyzyjnie. Dlatego zapis ten może być narzędziem
wykorzystywanym przez „zwyczajowe wzorce myślenia i zachowania, które cechuje inercja”,
może być kluczem do utrzymania ich status quo („...z jednej strony grupy społeczne
korzystające ze „starych” rozwiązań prawnych (…). Z drugiej – politycy akceptujący tę
31
Ibid., str. 15-16
18
„tyranię” w obawie o wyniki kolejnych wyborów. Z trzeciej – urzędnicy (biurokracja), dla
których każda zmiana jest zamachem na ich „przystosowanie się”, jest „rewolucją” mogącą
zachwiać ich ustabilizowaną pozycją”32).
O tym, że w Polsce nie udało się zdefiniować „ważnego interesu publicznego” świadczy 800
aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą, ale także fakt, iż rocznie Sejm
uchwala ponad 200 ustaw, z czego ponad 60% to nowelizacje regulacji już istniejących.
Ponieważ stopień regulacji gospodarki nie zmniejsza się (a w niektórych obszarach nawet
zwiększa się), przyczyn zbyt wolnych zmian instytucjonalnych szukać należy w prawie –
jego ilości i jakości oraz w prawach własności.
W Polsce ciągle występuje problem tak ze zmianami ograniczeń nieformalnych
wynikających z transformacji, jak również ze zmianami ograniczeń formalnych - tych
wiążących się z tworzeniem i nowelizacją prawa. Ponadto ograniczenia nieformalne, tak
trudne do zmiany (na co wskazały m.in. badania ISP), ograniczają zmiany formalnych barier
instytucjonalnych. Inflacja prawa dotyczącego gospodarki i jego zmienność są bowiem
konsekwencją „zwyczajowych wzorców myślenia i zachowania”. Oznacza to, że aby
transformacja została zakończona warunkiem niezbędnym jest zmiana nieformalnych
kodeksów zachowań. Tylko dzięki temu możliwe będzie stworzenie infrastruktury
instytucjonalnej, która będzie wspierać rozwój przedsiębiorstw m.in. poprzez identyfikację i
zmniejszanie ryzyk związanych z działalnością gospodarczą.
Więcej w: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Sektor publiczny a sektor prywatny – kierunki i siła zmian, w:
Sektor publiczny w Polsce i na świecie, Kleer.J. (red.), CeDeWu, Warszawa 2005
32
19
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007
1.
Informacja o badaniu
„Monitoring kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2006” jest 7. edycją badania
MŚP. Zostało ono przygotowane przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan i zrealizowane na zlecenie PKPP przez Centrum Badania Opinii
Społecznej (CBOS) w okresie 19 lipca – 5 września 2007 r.
Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej losowej próbie 1093 aktywnych przedsiębiorstw
prywatnych, czyli firm będących własnością osób fizycznych lub spółek z większościowym
udziałem
kapitału
prywatnego,
w
tym
także
sprywatyzowanych
przedsiębiorstw
państwowych. Badane były przedsiębiorstwa zatrudniające 2 lub więcej pracowników, gdzie
tytułem prawnym zatrudnienia jest terminowa lub bezterminowa umowa o pracę.
Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face)
przez ankieterów CBOS. Ankieter przeprowadzał wywiad w jednej firmie z kilkoma osobami
najbardziej kompetentnymi w danej tematyce. W praktyce najczęściej respondentami byli
właściciele lub współwłaściciele przedsiębiorstw.
Badanie objęło okres styczeń 2006 – czerwiec 2007 (część pytań i odpowiedzi dotyczy tylko
2006 r.).
1.1.
Metodologia badania
Dla celów losowania próby zbiorowość badania została podzielona na warstwy ze względu
na 5 sekcji PKD oraz 3 kategorie wielkości zatrudnienia (2-9, 10-49, 50-249 zatrudnionych
osób) w każdym województwie. W efekcie zbiorowość została podzielona na 240 warstw (5
sekcji PKD x 3 kategorie zatrudnienia x 16 województw).
Uwzględniono następujące sekcje PKD:
Sekcja D – działalność produkcyjna:
1. Spożywcza i przetwórstwo spożywcze
2. Inne dobra konsumpcyjne (szybkozbywalne)
3. Trwałe dobra konsumpcyjne
4. Dobra inwestycyjne (dla innych przedsiębiorstw)
5. Dobra zaopatrzeniowe (dla innych przedsiębiorstw)
6. Inne niż wymienione w sekcji D
7. Sekcja F – budownictwo
8. Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny
9. Sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i łączność
20
10. Sekcja K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z obsługą działalności
gospodarczej.
W schemacie doboru próby został zastosowany nieproporcjonalny dobór ze względu na
sekcję PKD oraz kategorię wielkości przedsiębiorstwa oraz proporcjonalny ze względu na
liczbę firm prywatnych w poszczególnych województwach.
Nieproporcjonalny dobór MSP ze względu na wielkość zatrudnienia jest uwarunkowany
strukturą polskich przedsiębiorstw, w których dominują firmy małe, zatrudniające do 9 osób.
Aby mieć możliwość porównania wyników dla firm o różnej wielkości, w badanej próbie są
nadreprezentowane firmy zatrudniające 10 i więcej osób.
Struktura przedsiębiorstw ze względu na sekcje PKD nie jest tak silnie zdominowana przez
jedną sekcję, jak struktura wielkości MSP przez jedną kategorię to znaczy przez małe firmy.
W grupie 5 wyodrębnionych sekcji (D, F,G, I, K) najbardziej charakterystyczną dysproporcją
jest zdecydowana przewaga liczebna MSP należących do sekcji G (handel hurtowy i
detaliczny). W tej sekcji mieści się największa liczba prywatnych przedsiębiorstw. Z tego
powodu w próbie został zmniejszony udział MSP z branży G na rzecz zwiększenia udziału
firm z innych branż.
Uzyskane wyniki zostały poddane procedurze ważenia, aby można było na podstawie
danych z próby wnioskować o całej zbiorowości, czyli zapewnić im reprezentatywność.
Opracowano trzy różne wagi: 1) do danych ogółem, 2) do danych w podziale na sekcje, 3)
do danych w podziale na wielkość zatrudnienia.
1.2.
Informacja o firmach
Najliczniejszą grupę wśród badanych firm stanowią przedsiębiorstwa osoby fizycznej
działające na podstawie wpisu do rejestru.
Jaka jest forma prawna przedsiębiorstwa? N=1093
Spółka akcyjna
1,4%
Spółka z ograniczoną
6,9%
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
0,2%
Spółka partnerska
0,4%
Spółka jawna
2,9%
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej - na
podstawie wpisu do rejestru
Spółka cywilna
70,1%
15,2%
Inna forma
2,8%
Razem
100,0%
21
1.3.
Sekcje PKD
Liczebność i odsetek przedsiębiorstw
w poszczególnych sektorach
n
%
56
5,1%
40
3,7%
Trwałe dobra konsumpcyjne
67
6,1%
Dobra inwestycyjne (dla innych przedsiębiorstw)
42
3,8%
Dobra zaopatrzeniowe (dla innych przedsiębiorstw)
36
3,3%
Inne niż wymienione w sekcji D
59
5,4%
Sekcja F – budownictwo
185
16,9%
Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny
354
32,4%
115
10,5%
139
12,7%
1093
100,0%
n
%
Sekcja D – działalność produkcyjna:
Spożywcza i przetwórstwo spożywcze
Niespożywcze, szybkozbywalne dobra
konsumpcyjne
Sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i
łączność
Sekcja K – obsługa nieruchomości, wynajem i
usługi związane z obsługa działalności
gospodarczej
Razem
1.4.
Wielkość przedsiębiorstw
Ilu pracowników zatrudnia na umowę o pracę
Pana(i) firma?
2 - 9 pracowników
451
41,3%
10 – 49 pracowników
424
38,8%
50 – 249 pracowników
218
19,9%
Razem
1093
100,0%
22
1.5.
Wartość obrotów w 2006 r. (w mln Euro)
Nie dotyczy, firma
powstała w 2007 r.
1,7%
69,7%
do 0,2 mln euro
powyżej 0,2 mln euro do
0,5 mln euro
14,6%
powyżej 0,5 mln euro do
1 mln euro
powyżej 1 do 2 mln euro
4,5%
2,1%
powyżej 2 do 10 mln
euro
3,5%
powyżej 10 do 50 mln
euro
0,4%
powyżej 50 mln euro
0,9%
odmowa odpowiedzi
1.6.
2,6%
Typ właściciela
N=1093
Jedna osoba fizyczna
70,8%
Wielu współwłaścicieli, udziałowców
27,7%
Rząd (państwo)
0,0%
Pracownicy
0,4%
Zarządzający (kierownicy)
0,4%
Przedsiębiorstwo krajowe
0,4%
Przedsiębiorstwo zagraniczne
0,2%
Inne
0,0%
Razem
100,0%
23
1.7.
Sposób rozliczania się z urzędem skarbowym
Sposób rozliczania się
z urzędem skarbowym:
Ogólne zasady
63,4%
Pełna
24,7%
rachunkowość
2.
Karta podatkowa
6,6%
Ryczałt
5,1%
Odmowa
0,3%
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007
Badanie „Monitoring kondycji sektora MSP 2007” pozwala przeanalizować i ocenić, w
oparciu o opinie przedsiębiorców małych i średnich, kondycję przedsiębiorstw sektora MSP
w 2006 r. oraz w pierwszej połowie 2007 r., jego silę konkurencyjną, czynniki tę
konkurencyjność kształtujące oraz bariery ograniczające możliwości rozwoju firm małych i
średnich.
Tegoroczna edycja badania ma kontekst, jakiego nie miały poprzednie edycje – wysoką
dynamikę wzrostu gospodarczego opartą na silnym wzroście konsumpcji i inwestycji, przy
ujemnym wpływie na wzrost PKB eksportu netto (co jest wynikiem osłabienia tempa wzrostu
eksportu i zwiększenia tempa wzrostu importu). Wszystko to przy rosnącym zatrudnieniu i
silnie rosnących wynagrodzeniach.
Dlatego interesujące będzie poszukanie odpowiedzi na pytania o wpływ małych i średnich
przedsiębiorstw na obserwowany wzrost gospodarczy (co wymaga przede wszystkim
danych statystycznych, których badanie nie dostarcza), a także o charakter korzyści, jakie z
tego wzrostu mogą potencjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikać, i – czy z
potencjału tego MSP korzystają. Jeśli tak, to jakich zmian można oczekiwać w ich
funkcjonowaniu w średnim i długim okresie. Jeżeli nie – jakie są tego przyczyny, czy tkwią
one wewnątrz przedsiębiorstw, czy też wynikają z barier zewnętrznych.
Istotna będzie również odpowiedź na pytanie, czy dobra koniunktura gospodarcza:
1) łagodzi istniejący negatywny wpływ formalnych i nieformalnych instytucji otoczenia
gospodarczego na podejmowanie długookresowych decyzji biznesowych przez
MSP,
24
2) osłabia negatywne oddziaływanie otocznia prawnego, w którym działają MSP, na ich
aktywność (nieprzewidywalność, niestabilność, niejasność regulacji prawnych, co
podnosi ryzyko działalności gospodarczej do poziomu nie pozwalającego MSP na
planowanie działalności w długim okresie),
3) ogranicza negatywny wpływ procedur administracyjnych i pracy administracji na
działalność MSP i jej koszty (administracja wzmacnia bowiem negatywne skutki
złego, ciągle zmieniającego się, nieprzewidywalnego prawa).
W tym kontekście bardzo istotna będzie odpowiedź na pytanie - czy małe i średnie
przedsiębiorstwa korzystają z dobrej koniunktury i koncentrują się na działalności w krótkim
okresie, a tym samym negatywny wpływy formalnych i nieformalnych instytucji otoczenia
biznesu, negatywne oddziaływanie otoczenia prawnego oraz procedur administracyjnych i
pracy administracji na długookresowe decyzje biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw
są tak silne, że MSP nie zmieniają horyzontu swojego działania. Czy też to negatywne
oddziaływanie nie jest tak silne, że dobrą koniunkturę małe i średnie firmy wykorzystują dla
budowania swojej pozycji konkurencyjnej w przyszłości.
2.1.
Wpływ wzrostu gospodarczego w 2006 r. na kondycję małych i średnich
przedsiębiorstw
Uwaga: wszystkie wykresy, które znajdują się w tej części Raportu, to opracowania własne
autorki na podstawie badania „Monitoring kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw
2007”, PKPP Lewiatan, badania „Monitoring kondycji sektora małych i średnich
przedsiębiorstw 2006”, PKPP Lewiatan, badania „Monitoring kondycji sektora małych i
średnich przedsiębiorstw 2005”, PKPP Lewiatan.
Rok 2006 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw średnich i dużych. Wg danych GUS33
przychody w tej grupie firm wzrosły o 13,9%, zysk netto o 35,8%, rentowność sprzedaży
netto wzrosła o 1/5, udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem wzrósł o 8%.
Danych dotyczących wyników finansowych sektora MSP w 2006 r. jeszcze nie ma34.
Natomiast wyniki badania „Monitoring kondycji sektora MSP 2007” pozwalają na analizę i
ocenę wpływu dobrej koniunktury w 2006 r. na małe i średnie przedsiębiorstwa. Tym
bardziej, że w ocenie efektów działalności MSP w 2006 r. zaszły bardzo duże zmiany w
stosunku do ocen z lat 2004-2005, które w tym obszarze były do siebie porównywalne.
Ponad 50% więcej przedsiębiorstw małych i średnich zwiększyło przychody ze sprzedaży w
2006 r. niż w 2004 i 2005 r. Prawie 60% więcej MSP osiągnęło w 2006 r. większe zyski niż
w 2004 i 2005 r. Prawie 30% więcej MSP zwiększyło udziały w rynku, jednocześnie tylko
33
34
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I – XII 2006 r., GUS
GUS opublikuje je w lutym 2008 r.
25
5,3% przedsiębiorstw stwierdziło, że spadły ich udziały w rynku, co oznacza że wzrost
udziałów rynkowych dokonywał się dzięki wzrostowi rynku, a nie odbieraniu rynku
konkurentom. Potwierdzają to oceny MSP dotyczące zmian liczby konkurentów – w 2005 r.
wzrost liczby konkurentów deklarowało 56,6% MSP, w 2006 r. – 51,7%. Natomiast znacząco
spadł (i tak dość niski w latach 2004-2005) odsetek firm małych i średnich, które zwiększyły
sprzedaż na eksport (o ponad 55%) i jednocześnie wzrósł odsetek MSP, które w 2006 r. nie
eksportowały (prawie o 10%). Oznacza to, że zainteresowanie małych i średnich
przedsiębiorstw sprzedażą na eksport zmniejszyło się w 2006 r. Przyczyn tego stanu rzeczy
szukać należy we wzroście popytu na rynku polskim i decyzjach MSP o całkowitej (wzrósł
odsetek przedsiębiorstw, których sprzedaż na eksport nie dotyczy) lub częściowej (spadek
odsetka MSP, które zwiększyły sprzedaż na eksport) rezygnacji z eksportu.
Rys.8. Co zmieniło się w działalności firmy w 2006 r. ?
Udziały w rynku'2006
17,6
Udziały w rynku'2005
40,7
13,6
Udziały w rynku'2004
5,3
42,4
11,8
17,4
40,7
15,0
Sprzedaż na eksport'2006 3,3 12,8 1,6
Sprzedaż na eksport'2005
7,4
13,8
Sprzedaż na eksport'2004
6,3
9,9 2,6
Zysk'2006
29,0
Zysk'2004
29,7
Przychody ze sprzedaży'2006
3,9
31,6
74,9
81,1
37,0
32,4
30,4
Przychody ze sprzedaży'2005
34,0
Przychody ze sprzedaży'2004
32,2
30,0
40%
Znaczny wzrost, wzrost
Bez zmian
37,0
60%
0,7
11,6
34,0
80%
Znaczny spadek, spadek
2
1,3
39,2
39,8
30,7
20%
14,8
37,2
46,7
0%
25,6
82,3
46,3
Zysk'2005
36,4
1,8
1,3
0,8
100%
Nie dotyczy
Rosnącej liczbie MSP, które zwiększały przychody i zyski oraz udziały w rynku towarzyszył
zmniejszający się – o ponad 1/5 - odsetek przedsiębiorstw zwiększających inwestycje w
majątek trwały. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, mimo znaczącej poprawy koniunktury,
braku bariery popytowej, a więc szansie na utrzymanie się wzrostu sprzedaży w dłuższym
okresie, mimo wzrostu zdolności kredytowych – nie decydują się na inwestycje w majątek
trwały. Oznacza to albo relatywnie wysoki stopień niewykorzystania posiadanego aparatu
wytwórczego, albo inne przyczyny, np. trudny dostęp do kredytu (patrz dalsza część
Raportu), oczekiwanie na dostęp do środków z funduszy unijnych, czy też brak stabilności
działalności gospodarczej, bariery instytucjonalne, nieprzewidywalne, niestabilne, niejasne
otoczenie prawne, uciążliwość procedur administracyjnych, czyli to, co wcześniej zostało
zdefiniowane jako bariery instytucjonalne.
26
Rys.9. Co zmieniło się w działalności firmy
w 2006 r. ? (ii)
Zadłużenie '06 4,9
Zadłużenie '05
31,1
2,9
12,8
Zadłużenie'04
60,7
45,7
11,1
8,4
88,0
16,9 0,6
79,1
Korzystanie z funduszy unijnych'04 3,6 7,9
0,2
Inwestycje w majątek trwały'06
44,3
8,5
36,1
Korzystanie z funduszy unijnych'06 2,1 9,8 0
Korzystanie z funduszy unijnych'05 2,7
32,0
88,2
24,2
44,3
Inwestycje w majątek trwały'05
30,8
Inwestycje w majątek trwały'04
29,3
0%
1,3 30,3
45,7
3,6
36,9
20%
Znaczny wzrost, wzrost
Bez zmian
29,4
4,4
40%
21,6
60%
80%
100%
Znaczny spadek, spadek
Nie dotyczy
W kontekście rosnących zysków i ograniczania inwestycji uzasadniony jest spadek odsetka
MSP, które zwiększyły zadłużenie (o 62%), a także prawie 2-krotny wzrost odsetka małych i
średnich przedsiębiorstw, które deklarują, że zadłużenie ich nie dotyczy. Natomiast z
funduszy unijnych korzysta ciągle (i tak zapewne będzie w nowym okresie prognozowania
2007-2013) niewielki odsetek MSP i tutaj w 2006 r. niewiele się zmieniło w stosunku do lat
2004-2005.
Rys.10. Co zmieniło się w działalności firmy
w 2006 r. ? (iii)
Zakup nowych technologii, licencji'2006
12,5
Wypuszczenie na rynek nowych
produktów/usług'2006
Inwestycje w B+R'2005
1,2
25,2
Wypuszczenie na rynek nowych
produktów/usług'2005
Inwestycje w B+R'2006
24,6
61,8
31,0
32,0
6,9
21,0
11,4
0%
Znaczny wzrost, wzrost
0,8
1,4 30,4
71,4
54,7
2,6
40%
Bez zmian
27
42,9
36,2
30,7
20%
0,9
60%
80%
Znaczny spadek, spadek
100%
Nie dotyczy
Można zadać pytanie, czy 2006 r. był dobrym okresem dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Z punktu widzenia krótkiego okresu zdecydowanie tak. Jednak MSP nie
podjęły w 2006 r. działań o dłuższym horyzoncie czasu, nie rozpoczęły inwestycji na skalę,
która uzasadniona była koniunkturą gospodarczą i perspektywami jej utrzymania się, a także
na skalę, która tworzyłaby warunki dla wzrostu ich konkurencyjności w przyszłości.
Niepokojące jest również zmniejszenie zainteresowania małych i średnich przedsiębiorstw
inwestycjami w badania i rozwój (B+R) oraz przygotowaniem i wprowadzeniem na rynek
nowych produktów i usług. O ponad 30% wzrósł odsetek MSP, które stwierdzają, że
inwestycje w B+R ich nie dotyczą, a odsetek firm, które zwiększyły w 2006 r. nakłady na
badania i rozwój zmniejszył się o 40% w stosunku do 2005 r. O 22% zmniejszył się również
odsetek małych i średnich firm, które wypuściły na rynek w 2006 r. nowe produkty lub usługi.
Dane te wskazują na silną koncentrację małych i średnich przedsiębiorstw na
krótkookresowych działaniach biznesowych – w 2006 r. mniej MSP niż w 2005 r.
zainwestowało w majątek trwały, mniej przedsiębiorstw zdecydowało się na wypuszczenie
nowych produktów i zaoferowanie nowych usług, zmniejszył się odsetek małych i średnich
firm, które zwiększyły inwestycje w badania i rozwój, a jednocześnie zwiększył się odsetek
MSP, które stwierdziły, że inwestycje w badania rozwój ich nie dotyczą.
Należy także zapytać o skutki dla gospodarki podjętych w 2006 r. przez przedsiębiorstwa
małe i średnie decyzji. Niestety nie były to dobre z punktu widzenia rozwoju gospodarki
decyzje – dość istotnie wzrósł, i tak wysoki, odsetek MSP nie zainteresowanych eksportem,
zmniejszyło się zainteresowanie inwestycjami, a także kredytami. Znacznie więcej firm
wskazywało, że koszty związane z ochroną środowiska ich nie dotyczą.
Patrząc z perspektywy średnio- i długookresowych działań biznesowych trudno uznać
2006r. za udany dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla polskiej gospodarki.
Ograniczanie decyzji inwestycyjnych było oczywiście wyborem samych MSP. Istotne są
jednak przyczyny takich wyborów. Można przyjąć tu dwa założenia:
1) MSP nastawione są na wykorzystywanie dobrej koniunktury gospodarczej do
zwiększenia zysków, myślą i działają w krótkim horyzoncie czasu, nie są
zainteresowane tworzeniem warunków dla swojego rozwoju w średniej i długiej
perspektywie. Ich strategia opiera się na działaniach w krótkiej perspektywie i
elastycznym dostosowywaniu się do zmieniającej się prosperity. Nawet gdyby
instytucjonalne uwarunkowania rozwoju były przyjazne podejmowaniu decyzji o
długim horyzoncie czasu, nie korzystałyby z nich.
2) MSP nastawione są na wykorzystanie dobrej koniunktury gospodarczej do
zwiększenia zysków, myślą i działają w krótkim horyzoncie czasu, bowiem formalne i
nieformalne ograniczenia instytucjonalne nie tworzą im możliwości do takiego
28
myślenia i działania. Zmniejszenie instytucjonalnych, formalnych i nieformalnych,
barier rozwoju zmieniłoby strategię działania małych i średnich przedsiębiorstw,
wydłużyło jego perspektywę.
Analiza i ocena kolejnych elementów Badania powinna pomóc w odpowiedzi na pytanie,
które z założeń jest prawdziwe.
2.2.
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw w 2007 r. – oczekiwania
Analiza danych uzyskanych z Badania wskazuje, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie
planują zmiany swojej strategii w 2007 r. Należy przy tym pamiętać, że Badanie zostało
zrealizowane w połowie 2007 r., czyli realizacja oczekiwań MSP dotyczących równych
aspektów ich działalności w tym roku są już w dużym stopniu zaawansowane.
Rys.11. Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r.
(na tle oczekiwań i ich realizacji w 2006 r.)
Udziały w rynku'2007 - oczekiwania
Udziały w rynku'2006 - realizacja
Udziały w rynku'2006- oczekiwania
Sprzedaż na eksport'2007 - oczekiwania
Sprzedaż na eksport'2006- realizacja
Sprzedaż na eksport'2006 - oczekiwania
29,5
31,4
17,6
30,2
6,9 12,8 0,3
40,7
82,3
14,6
73,7
46,3
19,4
37,0
65,3
72,9
Zysk'2006 - oczekiwania
Przychody ze sprzedaży'2007 - oczekiwania
23,3
46,7
Przychody ze sprzedaży'2006 - oczekiwania
0%
5,1
20%
40%
Bez zmian
60%
2,3
6,80,4
14,8 2
10,7 0,3
22,5
3,8 0,1
39,8
69,5
Znaczny w zrost, w zrost
36,4
24,9
79,9
Zysk'2007 - oczekiwania
Przychody ze sprzedaży'2006 - realizacja
36,7
5,3
39,4
3,3 12,8 1,6
12,1
Zysk'2006 - realizacja
2,4
21,0
11,6 1,8
9,5 0
80%
100%
Znaczny spadek, spadek
Nie dotyczy
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają jeszcze większe oczekiwania dotyczące wzrostu
przychodów ze sprzedaży i zysków w 2007 r. w porównaniu z oczekiwaniami jakie wiązali z
2006 r. Oczekiwania dotyczące wzrostu udziału w rynku są w 2007 r. porównywalne do tych,
które MSP miały w stosunku do 2006 r. Natomiast bardzo wyraźnie zmniejszyły się
oczekiwania dotyczące wzrostu sprzedaży na eksport. Analiza tych danych potwierdza
obserwacje i oceny przedstawione na podstawie zmian w działalności MSP w 2006 r.
29
Potwierdza je również analiza oczekiwań dotyczących inwestycji w majątek trwały, których
wzrostu oczekuje w 2007 r. mniejszy o 16% odsetek MSP, niż w 2006 r.
Także oczekiwania dotyczące wzrostu zadłużenia w 2007 r. deklaruje mniej małych i
średnich przedsiębiorstw niż w 2006 r., przy czym jest generalnie jest to bardzo mała liczba
firm.
Rys.12. Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r.
(na tle oczekiwań i ich realizacji w 2006 r.) (ii)
Zadłużenie '07 - O 4,4
31,6
Zadłużenie '06 - R 4,9
31,1
Zadłużenie'06 - O
6,4
Korzystanie z funduszy unijnych'07 - O
7,7
56,3
3,3
60,7
12,1
12,30,3
75,3
Korzystanie z funduszy unijnych'06 - R 2,1 9,8 0
Korzystanie z funduszy unijnych'06 - O
88,0
20,3
Inwestycje w majątek trwały'07 - O
18,0 0,8
59,7
30,7
Inwestycje w majątek trwały'06 - R
39,4
24,2
Inwestycje w majątek trwały'06 - O
Znaczny wzrost, wzrost
1 28,8
44,3
36,5
0%
24,7
18,8
48,4
20%
1,3
30,3
2,313,8
45,5
40%
Bez zmian
60%
80%
Znaczny spadek, spadek
100%
Nie dotyczy
Należy zwrócić uwagę na oczekiwania dotyczące możliwości korzystania z funduszy
unijnych –oczekiwanie wzrostu ich wykorzystania w 2006 r. deklarowało 20,3%, a tylko 2,1%
to osiągnęło. Mimo takiej dysproporcji między oczekiwaniami, a ich realizacją oczekiwania
dotyczące możliwości wykorzystania funduszy unijnych w 2007 r. są 6-krotnie wyższe niż ich
realizacja w 2006 r. Ta luka między oczekiwaniami a ich realizacją w 2006 r. miała zatem
niewielki wpływ na oczekiwania dotyczące dostępu do unijnych pieniędzy w 2007 r. i to przy
informacji o tym, że Polska negocjuje ciągle jeszcze Programy Operacyjne z Komisją
Europejską, a zatem nie uda się uruchomić pieniędzy unijnych w 2007 r. (a przynajmniej są
na to niewielkie szanse).
Oczekiwania dotyczące wzrostu w 2007 r. inwestycji w B+R w 2007 r. oraz wypuszczenia na
rynek nowych produktów lub usług deklaruje także mniej przedsiębiorstw małych i średnich
niż miało miejsce w 2006 r.
30
Rys.13. Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r.
(na tle oczekiwań i ich reazliacji w 2006 r.) (iii)
19,6
Zakup now ych technologii, licencji'2007 - O
Zakup now ych technologii, licencji'2006 - R
12,5
Wypuszczenie na rynek now ych produktów /usług'2007 - O
31,0
40,3
11,2
Inw estycje w B+R'2006 - R 6,9
37,4
0,9
42,9
25,4
71,4
32,0
20%
1,3
72,3
21,0 0,8
Bez zmian
0
32,3
16,1 0,3
13,8
0%
Znaczny wzrost, wzrost
61,8
1,2
25,4
25,2
Wypuszczenie na rynek now ych produktów /usług'2006 - O
Inw estycje w B+R'2006 - O
24,6
60,4
37,2
Wypuszczenie na rynek now ych produktów /usług'2006 - R
Inw estycje w B+R'2007 - O
19,5 0,5
51,6
1,6
40%
60%
80%
Znaczny spadek, spadek
100%
Nie dotyczy
Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące ich działania w 2007 r.
potwierdzają ich koncentrację na krótkim okresie, na wykorzystaniu dobrej koniunktury w
Polsce. Nie pozwalają na przyjęcie założenia, że 2006 r. był chwilowym odejściem
odstępstwem od koniecznej ścieżki rozwoju MSP – inwestycji, w tym inwestycji w B+R,
wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług, wzrostem udziału w wymianie
międzynarodowej.
2.3.
Krótkookresowa czy długookresowa „strategia” działania małych i
średnich przedsiębiorstw
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników, na które firmy mają
wpływ, ale także od dużej liczby zmiennych, które są dla nich egzogeniczne. Definiując
czynniki wewnętrzne przyjmuje się, że najważniejszymi są35:
1) redukcja jednostkowych kosztów i możliwość oferowania niższych cen,
2) wyroby wyższej jakości,
3) zdolność dostosowywania wyrobów do wymagań klienta,
4) innowacyjność technologiczna,
5) innowacyjność produktowa,
J.Bossak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i
metodologiczne, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w obie integracji z Unią Europejską i globalizacji,
J.Bossak, W.Bieńkowski (red.), t.I, SGH, s. 45-46
35
31
6) działania w sferze organizacji i zarządzania, które zapewniają wysoką dynamikę
wzrostu produkcji i sprzedaży oraz wzrost wartości firmy.
2.3.1. Czynniki budujące pozycję konkurencyjną MSP na rynku
Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce wykorzystują część tych czynników do
budowania swojej pozycji konkurencyjnej tak na rynku wewnętrznym, jak i na rynku
zewnętrznym.
Rys.14. Czynniki decydujące o konkurencyjności MSP
w latach 2004-2007
5,6
Jakość obsługi
klienta/trwałe relacje z
klientami
5,9
9,6
9,5
21,7
15,2
Jakość produktów/usług
18,7
20,9
57,3
64,3
Cena produktów/usług
57,6
51,9
0
10
20
30
2004
2005
40
2006
50
60
70
2007
Dominującym czynnikiem wykorzystywanym przez MSP jest cena. Niepokojący, bowiem
MSP
działające
w Polsce
nie
będą
w
stanie
wygrać
walki
konkurencyjnej
z
przedsiębiorstwami z Chin, Indii, czy Brazylii, trend wzrostu znaczenia tego czynnika do
2006 r. uległ w 2007 r. osłabieniu. Małe i średnie przedsiębiorstwa zaczynają (ponownie)
zwracać większą uwagę na jakość produktów i usług. Cena i jakość produktów i usług w
79%, wg MSP, zapewniają im wzrost konkurencyjności. Znaczenie pozostałych czynników
jest dużo mniejsze i dość „rozproszone”. Niepokoi ciągle niskie, i mniejsze niż w latach
2004-2005, znaczenie nowatorskiego, innowacyjnego charakteru produktów i usług w
budowaniu pozycji konkurencyjnej MSP, a także znaczący spadek, i tak niskiego w latach
poprzednich,
znaczenia
zindywidualizowania
oferty
dla
klientów
(zdolność
do
dostosowywania produkcji i usług do wymagań klienta). Możliwe, że w obu przypadkach jest
to efektem braku w chwili obecnej bariery popytu na rynku, a tym samym tendencji do
standaryzacji i zwiększania skali produkcji dla zmniejszania jednostkowych kosztów
32
produkcji i możliwości utrzymywania cen na niezmienionym poziomie (potwierdzałby to niski
poziom inflacji, który towarzyszy szybkiemu tempu wzrostu gospodarczego).
Rys.15. Czynniki decydujące o konkurencyjności MSP w latach
2004-2007 (ii)
0,9
0,6
Now atorski, innow acyjny
charakter produktów /usług
1,0
1,8
2,6
2,9
Lokalizacja firmy
1,5
4,4
2,9
Zdolność do dostosow ania
produkcji/usług do w ymagań
klienta
5,5
4,7
5,6
4,3
4,2
Wąska specjalizacja,
specjalistyczna w iedza i
umiejętności
6,2
5,8
0
2
4
2004
2005
2006
6
8
2007
Rys.16. Czynniki decydujące o konkurencyjności MSP w 2007 r.
Wykorzystyw anie bardziej
now oczsesnych niż
konkurencja technologii
produkcji
Now oczesne metody
zarządzania firmą
0,1
0,3
Kompetentni, dobrze
zmotyw ow ani pracow nicy
1,6
1,9
Wizerunek przedsiebiorstw a
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2007
Czynnikami sprzyjającymi budowaniu pozycji konkurencyjnej przez MSP, które zostały
zbadane w 2007 r., a nie były badane w latach poprzednich, są: wizerunek
przedsiębiorstwa, kompetencje i motywacje pracowników, nowoczesne metody zarządzania
firmą oraz wykorzystywanie bardziej nowoczesnych niż konkurencja technologii produkcji.
Wyniki wskazują na dość małą istotność tych czynników dla konkurencyjności małych i
33
średnich firm. Nawet taki czynnik, jak kompetentni i zmotywowani pracownicy, który ze
względu na obecną sytuację na rynku pracy wydaje się być czynnikiem ważnym, nie znalazł
znaczącego
zainteresowania
wśród
MSP.
Nawet
w
budownictwie,
gdzie
2,6%
przedsiębiorstw wskazało go jako istotny dla budowania pozycji konkurencyjnej. Może to
oznaczać, że problemy z rynkiem pracy nie przekładają się w sposób istotny na
konkurencyjność MSP.
2.3.2. Budowa pozycji konkurencyjnej przez MSP w najbliższych 2-4 latach
Małe i średnie przedsiębiorstwa nie zamierzają zmieniać swojej polityki dotyczącej budowy
pozycji konkurencyjnej na rynku. W najbliższych 2-4 latach dominować będzie cena,
aczkolwiek powinna utrwalić się tendencją do ograniczania jej znaczenia. Utrwali się
również, w opinii MSP, znaczenie jakości. Pozostałe czynniki będą ciągle czynnikami o
mniejszym znaczeniu.
Jednak
w
grupie
tych
czynników
zwraca
uwagę
wzrost
znaczenia
wizerunku
przedsiębiorstwa, kompetencji i motywacji pracowników, tworzenia nowoczesnych kanałów
dystrybucji oraz wykorzystywania bardziej nowoczesnych niż konkurencja technologii
produkcji.
Rys.17. Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności
MSP w najbliższych 2-4 latach - łącznie 3 najważniejsze
(w odniesieniu do czynników decydujących w 2007 r.)
19,5
Lokalizacja firmy (2-4)
27,3
Lokalizacja firmy - 2007
21,9
Zdolność do dostosowywania produkcji/usług do wymagań klienta (2-4)
23,4
Zdolność do dostosowywania produkcji/usług do wymagań klienta - 2007
16,9
Wąska specjalizacja (2-4)
17,6
Wąska specjalizacja - 2007
38,5
Jakość obsługi klienta/trwałe relacje z klientami (2-4)
42,5
Jakość obsługi klienta/trwałe relacje z klientami - 2007
67,4
Jakość produktów/usług (2-4)
67,2
Jakość produktów/usług - 2007
69,8
Cena produktów/usług - (2-4)
70,8
Cena produktów/usług - 2007
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Zwraca uwagę nie przywiązywanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa wagi do
nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Ta niska skłonność MSP do
korzystania z nowoczesnych metod zarządzania nie pozwala na wykorzystanie prostych
34
rezerw ciągle tkwiących w tych przedsiębiorstwach. Niepokoi utrwalanie się tej tendencji –
jeżeli w najbliższych 2-4 latach małe i średnie przedsiębiorstwa nie sięgną po nowoczesne
instrumenty zarządzania, konkurowanie ceną i jakością może stać się niemożliwe.
Rys.18. Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności
MSP w najbliższych 2-4 latach - łącznie 3 najważniejsze
(w odniesieniu do czynników decydujących w 2007 r.) (ii)
5,3
Wykorzystanie bardziej nowoczesnych niż konkurencja technologii produkcji (2-4)
1,5
Wykorzystanie bardziej nowoczesnych niż konkurencja technologii produkcji - 2007
Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami (2-4)
1,7
Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami- 2007
1,6
5,3
Nowoczesne kanały dystrybucji produktów/usług (2-4)
2,7
Nowoczesne kanały dystrybucji produktów/usług - 2007
7,2
Nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług (2-4)
6,2
Nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług - 2007
15,3
Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy (2-4)
13,4
Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy - 2007
15,4
Wizerunke przedsiebiorstwa - (2-4)
12,7
Wizerunke przedsiębiorstwa - 2007
0
4
8
12
16
20
W opinii małych i średnich przedsiębiorców cena będzie ciągle czynnikiem najważniejszym
w budowaniu pozycji konkurencyjnej, ale nie tak ważnym jak w latach poprzednich. MSP
dostrzegają w coraz większym stopniu znaczenie jakości oferowanych produktów i usług.
Istotny w budowaniu pozycji konkurencyjnej staje się wizerunek przedsiębiorstwa,
kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy, a także korzystanie z nowoczesnych
technologii produkcji.
2.3.3. Skłonność do inwestycji a rozwój przedsiębiorstw małych i średnich
Od 2. połowy 2003 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce rośnie i utrzymuje się dobra
koniunktura gospodarcza. Dla przedsiębiorstw oznacza to możliwości rozwoju. Przy czym
możliwości rozwoju oznaczają nie tylko większą produkcję, większą sprzedaż i większe
zyski, ale także konieczność inwestycji. Tymczasem zamiast rosnąć, maleje odsetek małych
i średnich przedsiębiorstw, które w danym roku rozpoczynają inwestycje. W 2006 r. zmalał
również odsetek przedsiębiorstw, które kontynuowały inwestycje rozpoczęte w latach
poprzednich. A przede wszystkim w 2006 r. aż 48% MSP nie rozpoczęło żadnej inwestycji.
35
Rys.19. Czy w latach 2004-2006 firma podjęła lub kontynuowała
działania inwestycyjne ?
100
80
45,8
42,7
2,6
5,4
27,0
29,3
60
48,0
7,7
40
22,5
20
24,6
22,5
19,8
2004
2005
2006
0
Firma powstała w 2007 r.
Nie podjęto ani nie kontunuowano inwestycji
Kontynuowano działania z lat poprzednich i rozpoczęto nowe
Kontynuowano inwestycje z lat poprzednich
Rozpoczęto działania o charakterze inwestycyjnym
Najmniej skłonny do inwestycji był handel i usługi – w tym sektorze w 2007 r. nie podjęło ani
nie kontynuowało inwestycji 58,1% przedsiębiorstw małych i średnich. Również ponad 50%
przedsiębiorstw sektora obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z obsługą
działalności gospodarczej nie inwestowało w 2007 r. Najczęściej inwestowały natomiast
przedsiębiorstwa sektora transport, gospodarka magazynowa i łączność (68,2% MSP) oraz
firmy z sektora przemysłowego (66,4% MSP).
Najmniej skłonne do inwestycji były w 2007 r. także mikroprzedsiębiorstw (51% nie
inwestowało).
Z analizy sektorowej skłonności do inwestycji oraz z oceny skłonności przedsiębiorstw wg
klas wielkości do podejmowania ryzyka inwestycyjnego wynika, że inwestycje realizowane
były przede wszystkim przez sektory, które charakteryzowały się wyższą dynamiką wzrostu.
I to nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa z tych sektorów nie wskazywały na niepełne
wykorzystanie mocy wytwórczych jako przyczynę nie podejmowania inwestycji.
Porównanie przyczyn braku inwestycji w 2006 i 2005 roku wskazuje wyraźnie na osłabienie
głównego czynnika, który przed 2006 r. wpływał negatywnie na decyzje o inwestycjach –
oczekiwanie na poprawę koniunktury gospodarczej. Zmniejszyło się również znaczenie
braku popytu na rynku polskim przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. Relatywnie
niewielki wpływ na decyzje inwestycyjne ma też dostęp do kapitału.
36
Większy niż w 2005 r. wpływ na niepodejmowanie decyzji inwestycyjnych miał natomiast w
2007 r. brak strategii rozwoju, co jest zrozumiałe (ale mniej zrozumiały jest sam brak
strategii w przedsiębiorstwie).
Rys.20. Najważniejsze przyczyny braku inwestycji w latach 2005-2006
(łączne wskazania trzech najważniejszych przyczyn; % )
4,2
Zbyt wysokie ryzyko polityczne'2006
10,0
Zbyt wysokie ryzyko polityczne'2005
11,9
Brak strategii rozwoju'2006
10,2
Brak strategii rozwoju'2005
Brak dostępu do kapitału na inwestycje'2006
7,6
Brak dostępu do kapitału na inwestycje'2005
12,1
Oczekiwanie na dostęp do funduszy unijnych'2006
0,9
Oczekiwanie na dostęp do funduszy unijnych'2005
13,9
26,8
Brak popytu na rynku polskim'2006
29,0
Brak popytu na rynku polskim'2005
Zbyt duża niestabilność warunków gospodarowania'2006
13,0
Zbyt duża niestabilność warunków gospodarowania'2005
37,3
39,0
Niewykorzystane zasoby techniczne'2006
39,2
Niewykorzystane zasoby techniczne'2005
Oczekiwanie na poprawę koniunktury gospodarczej'2006
21,1
Oczekiwanie na poprawę koniunktury gospodarczej'2005
42,3
0
10
20
30
40
50
Uwagę zwraca istotne obniżenie znaczenia dwóch do tej pory istotnych (łącznie) czynników
mających wpływ na decyzje inwestycyjne – niestabilności warunków gospodarowania oraz
ryzyka politycznego – odsetek przedsiębiorstw małych i średnich wskazujących te czynniki
zmniejszył się prawie 3-krotnie - z 47,3% na 18,1%. W tym przypadku problem
interpretacyjny polega na tym, że w 2006 r. nie wydarzyło się nic, co stabilizowałoby warunki
gospodarowania, nie zmieniło się także w sposób istotny ryzyko polityczne. A wyjaśnienie
zmniejszenia się siły wpływu tych czynników na decyzje inwestycyjne jest istotne w
kontekście przyjętych w Raporcie założeń. Odpowiedzi można szukać w uodpornieniu się
gospodarki na sprawy polityczne czy w nabraniu przez MSP umiejętności radzenia sobie w
niestabilnych warunkach. Jednak uodpornianie i nabieranie umiejętności jest procesem, a
zatem nie mogły pojawić się nagle, w 2006 r. Odpowiedzi można byłoby szukać również w
nasileniu się innych czynników wpływających na negatywne decyzje ws inwestycji lub
pojawieniu się nowych czynników. Jednak nic takiego nie wystąpiło. Przy tych danych nie
ma zatem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o niską skłonność do inwestycji
przedsiębiorstw małych i średnich w okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.
37
Nie rozstrzygając problemu przyczyn braku realizacji inwestycji przez dużą część małych i
średnich przedsiębiorstwa, zastanowienia wymaga trwałość tej tendencji. W 2007 r.
inwestycje realizuje (nowe i kontynuacje) lub planuje realizować jedynie 38,9% MSP
podczas, gdy w 2006 r. było to 50% MSP. Ponadto wśród 3 głównych źródeł finansowania
nowych inwestycji w 2007 r. aż 88,4% przedsiębiorstw planuje je sfinansować głównie ze
środków własnych.
2.3.4. Czy struktura inwestycji wspiera konkurencyjność MSP ?
Struktura inwestycji zrealizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w 2006 r. jest
skorelowana z czynnikiem, który, poza ceną, buduje pozycję konkurencyjną MSP – z
poprawą jakości produktów i usług. W 2006 r. inwestycje w poprawę jakości oferowanych
dóbr i usług realizowało ponad 18% przedsiębiorstw więcej niż w 2005 r.
Rys.21. W co inwestowano w 2005 i 2006
2006 r.
r. (i)
(i)
(łączne wskazanie czterech głównych obszarów;
obszarów; %
%))
‘2006
14,6
Informatyzacja firmy'2005
20,5
‘2006
10,7
Rozwój sieci sprzedaży'2005
21,2
‘2006
18,4
Budowa/zakup budynków, budowli'2005
budowli'2005
22,4
‘2006
30,6
Poprawa jakości oferowanych dóbr/usług'2005
dóbr/usług'2005
25,9
‘2006
23,6
Modernizacja środków transportu'2005
transportu'2005
‘2006
27,9
20,1
Wymiana starych maszyn na nowe oo podobnych
podobnych parametrach
parametrach co
co
posiadane poprzednio i o podobnej
podobnej wydajności'2005
wydajności'2005
‘2006
Zakup maszyn/urządzeń o podobnych
podobnych parametrach,
parametrach, jak
jak
poprzednie, w celu zwiększenia produkcji/usług'2005
produkcji/usług'2005
‘2006
27,9
34,3
28,1
24,3
Wprowadzenie nowych produktów ii usług'2005
usług'2005
30,1
‘2006
29,3
Zakup maszyn i urządzeń ze względu
względu na
na nową
nową technologię'2005
technologię'2005
32,0
0
5
10
15
20
25
30
35
Jednocześnie w strukturze inwestycji bardzo wyraźnie widać korelację realizowanych
inwestycji z krótkookresową polityką MSP dostosowującą ich możliwości produkcyjne do
bieżących potrzeb rynku – o ponad 22% przedsiębiorstw więcej niż w 2005 r. zakupiło w
2006 r. maszyny i urządzenia o podobnych parametrach, jak te które znajdują się już w ich
użytkowaniu, w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych. MSP zmniejszyły natomiast
zainteresowanie inwestycjami w nowe technologie, w przygotowanie i wprowadzenie
nowych produktów, w rozwój sieci sprzedaży. Bardzo wyraźnie potwierdzone są w
38
strukturze inwestycji preferencje małych i średnich firm – realizacja krótkookresowej polityki
wykorzystującej dobrą koniunkturę gospodarczą. Takie rozłożenie inwestycyjnych punktów
ciężkości nie wspiera MSP w budowaniu ich pozycji konkurencyjnej.
Pytaniem
jest,
czy ta
koncentracja
inwestycji
na
krótkookresowych
celach
jest
samodzielnym wyborem MSP, czy też wynika z ograniczeń zewnętrznych, które nie tworzą
małym i średnim firmom możliwości skupienia się na celach długookresowych.
2.3.5. Czy trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania ograniczają
możliwości rozwoju MSP ?
Małe i średnie przedsiębiorstwa zawsze w znacznie większym stopniu niż firmy duże
korzystają w swojej działalności i przy finansowaniu inwestycji z wewnętrznych źródeł
finansowania. Struktura finansowania majątku MSP składała się w 2006 r. w większości
przedsiębiorstw wyłącznie z kapitałów własnych. W 2005 r. brak zadłużenia deklarowało co
prawda jedynie 2,3% firm, ale przedsiębiorstw z zobowiązaniami finansującymi nie więcej
niż 10% wartości majątku firmy było 55%. Tak diametralna zmiana struktury finansowania
majątku w 2006 r. mogła być efektem wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa
wysokiej rentowności na spłatę istniejących zobowiązań.
Rys.22. Jaki jest poziom zadłużenia Pana(i) firmy
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) ?
Trudno powiedzieć'2006
1,0
Trudno powiedzieć'2005
2,5
Zobowiązania stanowią powyżej 80% aktywów'2006
0,7
Zobowiązania stanowią powyżej 80% aktywów'2005
1,0
Zobowiązania stanowią 51-80% aktywów'2006
1,5
Zobowiązania stanowią 51-80% aktywów'2005
2,6
Zobowiązania stanowią 21-50% aktywów'2006
5,6
Zobowiązania stanowią 21-50% aktywów'2005
14,6
Zobowiązania stanowią 10-20% aktywów'2006
10,7
Zobowiązania stanowią 10-20% aktywów'2005
21,9
Zobowiązania stanowią mniej niż 10% aktywów'2006
16,3
Zobowiązania stanowią mniej niż 10% aktywów'2005
55,0
Nie ma zadłużenia'2006
64,2
Nie ma zadłużenia'2005
2,3
0
10
20
30
40
50
60
70
Taka struktura finansowania majątku MSP nie pozwala im na korzystanie z dźwigni
finansowej , a tym samym na zwiększanie możliwości działania i podnoszenie stopy zwrotu
39
z zainwestowanego kapitału (pod warunkiem oczywiście, że dźwignia byłaby dodatnia).
Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa tracą, w porównaniu z firmami dużymi,
dostęp do podstawowych czynników rozwoju, nie rosną tak szybko jak mogłyby, tracą
dystans do firm dużych. Przy opieraniu się w działalności gospodarczej przede wszystkim na
środkach własnych, MSP nigdy nie będą mogły zainwestować wystarczająco dużego
kapitału w rozwój czynników, które pozwoliłyby im na istotną zmianę ich potencjału
konkurencyjnego.
Małe i średnie przedsiębiorstwa finansują inwestycje przede wszystkim ze środków
własnych i zysku zatrzymanego w firmie – w 2006 r. 73,1% wartości inwestycji sfinansowane
zostało przez MSP ze środków własnych (w tym zysku zatrzymanego). Maleje znaczenie
kredytu w finansowaniu inwestycji MSP.
Rys.23. Z jakich źródeł firma finansowała inwestycje
w latach 2005-2006 ?
3,0
1,9
9,0
2006
12,7
18,7
54,4
2,0
1,4
10,5
2005
16,6
31,9
37,2
0
Kapitały własne
10
20
Zysk zatrzymany
30
Kredyt bankowy
40
Leasing
50
Fundusze unijne
60
Inne
Przedsiębiorstwa potwierdzają to wskazując, że najlepszym źródłem finansowania nowych
inwestycji są środki własne – wymieniło je 44,2% MSP. Natomiast kredyt bankowy jest
atrakcyjnym źródłem finansowania dla 21,9% firm. Z czego wynikają takie wybory źródeł
finansowania ? W jakiej mierze są one efektem dobrych wyników finansowych
przedsiębiorstw, a w jakiej konieczności wynikającej z trudności w dostępnie do kapitału
obcego ?
Analiza możliwości zaciągania przez MSP (lub zwiększania) zadłużenia długoterminowego
oraz analiza barier w korzystaniu przez MSP z kredytów może wskazać odpowiedź na to
pytanie.
40
Rys.24. Czy przedsiębiorstwo ma możliwość zaciągnięcia lub
zwiększenia swojego zadłużenia długoterminowego ?
Trudno pow iedzieć
0,5
Nie ma, poniew aż banki nie chcą udzielać kredytów MSP
4,0
Nie ma, bo formalności w banku są zbyt uciążliw e
1,7
Nie ma, poniew aż nie ma odpow iednich zabezpieczeń
3,5
Nie ma, bo firma miałaby trudności ze spłatą zadłużenia
9,1
Ma możliw ość, ale nia ma potrzeby, choć planuje inw estycje
19,6
Ma możliw ość, ale nie ma potrzeby - nie planuje inw estycji
49,2
12,6
Ma i tak planuje
0
10
20
30
40
50
Z powyższych danych wynika, że 81,4% małych i średnich przedsiębiorstw ma możliwość
zaciągnięcia lub zwiększenia swojego zadłużenia długoterminowego, ale tylko 12,6%
planuje z tej możliwości skorzystać. Wśród 18,6% tych MSP, które nie mają, w swojej opinii,
możliwości skorzystania z zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych, prawie połowa
(9,1%) wskazuje, że nie może z niej skorzystać, bowiem będzie miała trudności ze spłatą.
Tylko 9,2% MSP ma utrudniony, z różnych powodów, dostęp do finansowania
długoterminowego. Oznacza to, że skala problemu definiowanego jako trudny dostęp MSP
do kapitału nie jest duża.
Rys.25. Co jest barierą w korzystaniu z kredytów bankowych ?
0,3
Koszt przygotow ania w niosku kredytow ego
Brak indyw idualnego podejścia do klienta
1,1
Małe znaczenie dotychczasow ej historii kredytow ej MSP
1,5
Biurokracja zw iązana z aplikow aniem o kredyt
4,7
Wysokośćprow izji
5,0
6,9
Brak atrakcyjnej oferty dla MSP
Niechęć banków do udzielania kredytów MSP w ynikająca z
w yższego ryzyka
20,4
Wysokość oprocentow ania kredytów
22,4
Wysokość w ymaganych zabezpieczeń
24,6
0
41
10
20
30
W grupie 9,2% MSP, które mają utrudniony dostęp do finansowania długoterminowego
pojawiają się 3 główne problemy – brak zabezpieczeń, uciążliwość procedur bankowych
oraz niechęć banków do udzielania kredytów MSP. Potwierdza to rozbudowany katalog
barier w korzystaniu z kredytów bankowych.
Duża część barier utrudniających dostęp MSP do kapitału związana jest z większym
ryzykiem udzielania kredytu tym przedsiębiorstwom przez banki – z wyższego ryzyka wynika
bowiem konieczność zabezpieczeń, koszt pieniądza, biurokracja, nadrzędność oceny
bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa wobec jego historii kredytowej. Z jednej strony mamy
zatem wyższe niż dla firm dużych wymogi formalne, które MSP muszą spełnić, aby dostać
kredyt. Z drugiej strony – większe zaufanie małych i średnich przedsiębiorstw do
samofinansowania.
Następuje także zmiana w strukturze najlepszych z punktu widzenia MSP zewnętrznych
źródeł finansowania.
Rys.26. Co byłoby najlepszym źródłem finansowania nowych inwestcyji
w Pana(i) firmie ?
Faktoring'2006
1,1
0,5
Faktoring'2005
Kredyt poręczony przez fundusz poręczeń'2005
1,5
Kredyt poręczony przez fundusz poręczeń'2005
3,1
2,1
Zagraniczny partner'2006
4,1
Zagraniczny partner'2005
Fundusze pożyczkowe'2006
2,6
Fundusze pożyczkowe'2005
2,7
Pożyczka od rodziny lub znajomych'2006
11,5
Pożyczka od rodziny lub znajomych'2005
9,6
12,8
Leasing'2006
9,3
Leasing'2005
25,1
Fundusze unijne'2006
23,5
Fundusze unijne'2005
39,2
Kredyt bankowy'2006
41,5
Kredyt bankowy'2005
0
10
20
30
40
50
Kredyt staje się mniej pożądanym źródłem finansowania zewnętrznego nowych inwestycji.
Rośnie natomiast znaczenie leasingu. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw forma
finansowania ma bardzo dużo zalet – m.in. oferuje wg MSP lepsze warunki finansowe niż
kredyt bankowy, przedmiot leasingu zarabia na spłatę rat, związane są z nim korzystne
regulacje podatkowe, pozwala na częstszą wymianę środków trwałych.
Natomiast wypieranie kredytu przez fundusze unijne jest mało realne ze względu na dużą,
ale ograniczoną jednak pulę środków unijnych. Wydaje się, że doświadczenia okresu
prognozowania 2004-2006 nie zmieniły postrzegania funduszy unijnych przez MSP.
42
Zwiększanie udziału w finansowaniu zewnętrznym pożyczek od rodziny i znajomych
świadczy zaś o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają rzeczywiście problem z
dostępem do finansowania zewnętrznego na rynku finansowym.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw problem z dostępem do finansowania
zewnętrznego w kontekście tworzenia warunków do rozwoju tych przedsiębiorstw jest
jednak bardziej złożony. Jeżeli bowiem inwestycje o normalnym poziomie ryzyka nie zawsze
mogą uzyskać finansowanie ze względu na charakter działalności MSP, to tym bardziej
pozyskanie zewnętrznego finansowania na projekty inwestycyjne o podwyższonym ryzyku
będzie trudne. Jednocześnie bez takich inwestycji zwiększanie potencjału konkurencyjnego
małych i średnich przedsiębiorstw jest ograniczone – pod warunkiem, że takie inwestycje
chcą one realizować.
2.3.6. Czy
MSP
są
skłonne
budować
swoją
pozycję
konkurencyjną
na
innowacyjności ?
Zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnością zmalało. Wskazują na
to bezpośrednie deklaracje MSP, jak również analiza struktury inwestycji realizowanych w
2006 r. (patrz pkt. 2.3.4. i rys. 21).
Rys.27. Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne (2006) ?
Rys.28. Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne (2007) ?
4,8
9,0
39,3
37,8
57,4
51,7
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Dzisiaj mniej firm widzi uzasadnienie dla działań innowacyjnych. Potwierdza to także
analiza czynników, które wg MSP mogłyby zwiększyć ich innowacyjność – mniejsze jest
zainteresowanie dostępem do kredytów na preferencyjnych warunkach na prowadzenie
działań innowacyjnych (i generalnie zniesieniem barier w dostępie do kredytu) i
ewentualnym wzrostem popytu na polskim rynku na innowacyjne produkty i usługi.
Maleje znaczenie nowatorskiego, innowacyjnego charakteru produktów i usług dla
budowania pozycji konkurencyjnej. Maleje zainteresowanie (aczkolwiek ciągle jest duże)
43
tanimi pożyczkami na przedsięwzięcia innowacyjne i dofinansowaniem inwestycji w
nowoczesne technologie w ramach funduszy strukturalnych.
Rys.29. Jakie czynniki zwiększyłyby innowacyjność firmy ? (i)
(łączne wskazanie trzech głównych czynników; % MŚP)
Zniesienie barier w dostępie do kapitału'2006/7
12,4
Zniesienie barier w dostępie do kapitału'2005
24,6
Wiedza o innowacy jny ch rozwiązaniach doty czący ch produktów/usług dostarczany ch
przez f irmę'2006/7
18,1
Wiedza o innowacy jny ch rozwiązaniach doty czący ch produktów/usług dostarczany ch
przez f irmę'2005
11,2
Popy t na ry nku krajowy m na innowacy jne produkty '2006/7
32,5
Popy t na ry nku krajowy m na innowacy jne produkty '2005
43,6
Dostęp do kredy tów na pref erency jny ch warunkach'2006/7
31,5
Dostęp do kredy tów na pref erency jny ch warunkach'2005
46,0
Ulgi w podatkach związane z wprowadzaniem nowy ch technologii'2006/7
52,6
Ulgi w podatkach związane z wprowadzaniem nowy ch technologii'2005
53,5
0
10
20
30
40
50
60
Jednak są trzy czynniki, które zaktywizowałyby małe i średnie przedsiębiorstwa – to wiedza
o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących produktów i usług dostarczanych na rynek
przez MSP, wiedza o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących zarządzania firmą oraz –
konkurencja ze strony innych, bardziej innowacyjnych firm w branży.
Natomiast utrzymywanie się ulg w podatkach związanych z wdrażaniem nowych technologii
na pierwszym miejscu wśród czynników, które mogłyby zwiększyć innowacyjność MSP (ze
wskazaniem ponad 50% przedsiębiorstw) świadczy kolejny rok z rzędu o niskiej
skuteczności docierania do małych i średnich przedsiębiorstw z informacją o instrumentach
wspierających innowacyjność. Świadczy jednak także o braku realnego zainteresowania
MSP innowacyjnością, bowiem gdyby to zainteresowanie było, potrafiłyby one dotrzeć do
niezbędnych informacji. Jednak należałoby tą tezę zweryfikować, bowiem jeżeli nie jest
prawdziwa, należałoby dążyć jednak do skonstruowania takiej polityki informacyjnej (przez
ośrodki naukowe i badawcze dysponujące lub mogące dysponować rozwiązaniami
potrzebnymi gospodarce oraz przez administrację publiczną powołaną do wspierania MŚP),
która reagowałaby na zapotrzebowanie MŚP, o czym była mowa już w ubiegłorocznym
Raporcie.
44
2.3.7. Weryfikacja potencjału konkurencyjnego i pozycji konkurencyjnej MSP poprzez
udział w wymianie międzynarodowej
W 2006 r. zachwycaliśmy się, że wartość polskiego eksportu wyniosła prawie 88 mld euro
(wg GUS; a 93,3 mld euro – wg NBP), i wzrosła o 23,1% w stosunku do 2005 r. Jednak już
w 2006 r. dynamika importu (124,2%) była wyższa od dynamiki eksportu. Miało to ujemny
wpływ na wzrost PKB. W 2007 r. eksport nadal rośnie, ale jego dynamika z miesiąca na
miesiąc maleje. Utrwala się natomiast wyższa dynamika importu.
Co prawda wyniki przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników (firmy
średnie i duże) wskazują, że odsetek firm-eksporterów rośnie36, rośnie również udział
przychodów z eksportu w przychodach ogółem, ale dzieje się to w grupie firm, które
stanowią zaledwie 1,02% ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast dane
dotyczące liczby eksporterów w całym sektorze przedsiębiorstw wskazują wyraźnie na
regres – liczba eksporterów wynosiła w najlepszym pod tym względem 2003 r. 50 075, a w
2006 r. spadła o ponad 1/3 - do 31 777 firm37. Przy czym liczba firm-eksporterów z udziałem
kapitału zagranicznego spadła w tym czasie o 28%, a firm-eksporterów bez udziału kapitału
zagranicznego w znacznie większym stopniu – o 38% (prawie 16,5 tys. firm). Dzisiaj 54%
polskiego eksportu jest realizowane przez firmy z kapitałem zagranicznym.
Dane te bardzo wyraźnie wskazują, że polski eksport „stoi” na dużych firmach z kapitałem
zagranicznym. Wskazują również, że wartość eksportu przypadająca na jedno eksportujące
przedsiębiorstwo rośnie, a to oznacza, że jeśli ktoś wypada z eksportowej gry, to są to firmy
z sektora MŚP. Mamy zatem do czynienia z umacnianiem się pozycji na rynkach
zagranicznych silnych, dużych firm-eksporterów. Ich strategia nastawiona na rynki
zewnętrzne nie została zmieniona przez wzrost konsumpcji na rynku polskim. Nie wpływa
także na ich decyzje wysoki kurs złotego w stosunku do euro i do dolara (przy eksporcie o
dużej wartości opłacalne jest ubezpieczenie się od ryzyka walutowego). Jednocześnie firmy
mniejsze rezygnują z walki o rynki zagraniczne – uważają, że łatwiej jest im konkurować na
rynku krajowym. Koncentrując się na rynku krajowym pozbywają się (lub ograniczają) także
ryzyko walutowe.
Pojawia się pytanie – dlaczego tak się dzieje ? Wydaje się, że powodem nie jest osłabianie
pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw (nie ma żadnych przesłanek do twierdzenia,
że to jest powodem spadku odsetka przedsiębiorstw-eksporterów), a dynamicznie rosnąca
konsumpcja na rynku polskim, która „wypycha” eksport z obszaru zainteresowania części
przedsiębiorstw, gdyż w ten sposób zmniejszają one ryzyko działalności (szczególnie firmy
małe). Tym bardziej, że wzrostowi konsumpcji towarzyszy silny złoty, który zmniejsza
36
37
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I – VI 2007 r., op.cit.
Dane uzyskane bezpośrednio z Ministerstwa Gospodarki
45
rentowność sprzedaży na eksport części przedsiębiorstw, przede wszystkim firm małych, i
tych firm, których eksport nie wymaga importu. Ponadto dla firm małych koszty związane z
utrzymaniem się na obcych rynkach – w stosunku do relatywnie niewielkich przychodów ze
sprzedaży na eksport – są wysokie. Jeżeli więc pojawia się możliwość koncentracji
sprzedaży na rynku polskim – korzystają z niej. Muszą jednak pamiętać, że powrót na rynki
zagraniczne będzie bardzo trudny, jeśli nie niemożliwy.
Szukając
zatem
prostej
odpowiedzi
na
pytanie
o
przyczyny
zmniejszania
się
zainteresowania eksportem firm działających na polskim rynku można wskazać, co często
jest robione, na silnego złotego i rosnący popyt wewnętrzny.
Rys.30. Czy firma kontynuuje lub zamierza podjąć sprzedaż na
eksport ? (% )
10
8,7
6,6
4,6
5
2,2
0,6
0,1
0
Kontynuowanie sprzedaży na
eksport
Rozpoczęcie sprzedaży na
eksport
2006
Rezygnacja ze sprzedaży na
eksport
2007
Z informacji uzyskanych od małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że w 2006 r. 6,6%
przedsiębiorstw eksportowało swoje produkty i usługi (w tym liczona była sprzedaż na
Jednolitym Rynku), a planowało rozpocząć sprzedaż na eksport dalsze 2,2% firm. W efekcie
w 2007 r. kontynuuje działalność na eksport 8,7% MSP, a planuje jej rozpoczęcie dalsze
4,6%. Oznacza to, że bardzo niewielka liczba małych i średnich firm to eksporterzy.
W 2005 r. 83,2% małych i średnich firm nie eksportowało, w 2006 r. odsetek ten był już
znacząco większy – 88,6%. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw, w 2007 r. nieeksporterów powinno być 86,7% wśród MSP
Przyczyną rezygnacji MSP z działalności eksportowej nie jest tylko wzrost popytu na rynku
polskim, o czym była mowa wcześniej. Na przyczyny rezygnacji wpływ ma bardzo długa lista
utrudnień w podjęciu i prowadzeniu działalności eksportowej. W stosunku do poprzedniej
edycji Badania, na liście tej nastąpiły pewne przetasowania – przede wszystkim zmniejszył
się, o prawie 30%, negatywny wpływ silnego złotego na podejmowanie i prowadzenie
działalności na eksport, aczkolwiek ciągle jest on jedną z 3 najważniejszych barier dla
46
20,3% MSP. Przyczyną zmniejszenia znaczenia kursu walutowego dla eksporterów może
być efekt kompensowania spadku wpływów z eksportu – tanim ze względu na silnego
złotego importem (jeżeli oczywiście przedsiębiorstwo jednocześnie eksportuje i importuje).
Zmniejszyło się także znaczenie kosztów związanych z dostosowaniem się do wymogów
rynków zagranicznych – to zapewne efekt poniesienia już tych kosztów w momencie
wchodzenia na rynki zagraniczne. O połowę zmniejszyły się wskazania na brak środków
finansowych jako utrudnienie w podejmowaniu i prowadzeniu eksportu. Ta zmiana wynika z
poprawy kondycji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.
Rys.31. Co stanowi największe utrudnienie w podejmowaniu lub
prowadzeniu działalności eksportowej (2007 r.)?
Słaby wizerunek produktów polskich
16,7
Brak środków f inansowy ch
9,9
Nieef ekty wna działalność polskich
państwowy ch placówek za granicą
7,3
Wy sokie koszty dostosowania do
wy mogów ry nków zagraniczny ch
15,7
21,4
Koszty transportu
25,9
Odmienne regulacje prawne
20,3
Kurs walutowy
Pozy skiwanie inf ormacji o
zagraniczny ch ry nkach
40,8
Znajdowanie wiary godny ch
partnerów biznesowy ch za granicą
46,8
0
10
20
30
40
50
60
Mimo wielu barier, które przecież istniały także w okresie, gdy przedsiębiorstwa
rozpoczynały działalność eksportową, w latach 2001-2003 - w najtrudniejszym okresie także
ze względu na sytuację makroekonomiczną na światowych rynkach – stale rosła liczba
małych
i
średnich
makroekonomicznych
firm-eksporterów.
zainteresowanie
Dzisiaj,
MSP
w
znacznie
eksportem
lepszych
znacząco
warunkach
spadło.
Efektów
odchodzenia przedsiębiorstw od sprzedaży na eksport będzie wiele – m.in. wspomniana
wcześniej ujemna „kontrybucja” eksportu netto do PKB, a tym samym jego mniejszy wzrost,
zmniejszenie konkurencyjności polskich MSP, konieczność ponoszenia kosztów ponownego
wchodzenia na rynki zewnętrzne, gdy okaże się, że taki jest interes biznesowy
przedsiębiorstwa lub gdy obniży się krajowy popyt konsumpcyjny.
47
W roku 2006 i w pierwszej połowie roku 2007 dokonały się bardzo duże zmiany w
działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw – skoncentrowały się one na bieżącej
działalności, którą wspierały zbyt małymi inwestycjami jak na potrzeby wynikające ze stopnia
wykorzystania posiadanych mocy wytwórczych oraz potrzeby popytowe zgłaszane przez
rynek. MSP zmniejszyły także swoje zainteresowanie eksportem – część z nich wycofała się
ze sprzedaży na eksport lokując cała swoją produkcję na rynku polskim. Dobre wyniki
finansowe pozwoliły im zmniejszyć zobowiązania finansowe, działają dzisiaj przede
wszystkim w oparciu o kapitał własny. Zmniejszyło się także ich – i tak wcześniej niezbyt
duże –zainteresowanie innowacyjnością. Maleje ono do tego stopnia, że zmniejsza się
zainteresowanie MSP instrumentami mogącymi wspierać ich działania innowacyjne.
******
Małe
i
średnie
przedsiębiorstwa
zawsze
koncentrowały
się
na
realizacji
krótkookresowych celów – wynikało to nie ze strategii działania, której większość z nich nie
ma, a z bardzo wielu barier, które ograniczały i ciągle jeszcze ograniczają możliwości ich
rozwoju. Jaskrawym przykładem może być niedokończona reforma formalnych instytucji
oraz ich nieprzygotowanie do wspierania budowy konkurencyjności polskiej gospodarki i
przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich. Polska gospodarka dostosowując się do
wymogów zmieniającego się rynku, poza zmianami formalnych i nieformalnych ograniczeń
wynikających z transformacji, powinna także zmieniać formalne i nieformalne ograniczenia
instytucjonalne pod kątem potrzeb wynikających z konieczności budowania trwałych
przewag konkurencyjnych38 na rynku światowym. A te zależą, według M. Portera, od zmian
instytucji - zmian wartości, przekonań, postaw.39 ,,Jesteśmy świadkami kształtowania się
swoistego standardu międzynarodowej kultury ekonomicznej, który stopniowo przekracza
linie tradycyjnych podziałów kulturowych i dąży do coraz szerszego upowszechnienia.
Powstaje ujednolicony i powszechnie akceptowany zbiór przekonań, postaw i wartości, które
wywierają pozytywny wpływ na gospodarkę, natomiast aspekty kultury, które są
nieproduktywne, zostają raz na zawsze odrzucone w wyniku presji wywieranej przez
gospodarkę globalną oraz za sprawą zachęt z nią związanych’’40.
Bez państwa, wg Portera, budowa przewagi konkurencyjnej gospodarki nie może się udać.
Musi ono zapewnić, poza przewidywalnymi warunkami makroekonomicznymi i warunkami
Porter M.E., Przewaga konkurencyjna narodów, PWE, Warszawa 1990); Porter M.E., Porter o konkurencji,
PWE, Warszawa 2001
39 Porter M.E., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, w: L. E. Harrison, S. P. Huntington
(red), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań 2003
40 Ibid., Poznań 2003, s. 59-77
38
48
politycznymi, stabilne i przewidywalne warunki prawne, które powinny umożliwiać
przedsiębiorstwom planowanie strategiczne i zwiększanie produktywności.
Ocenie
skuteczności
państwa
w
tworzeniu
instytucjonalnych
podstaw
dla
zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki oraz budowy gospodarki rynkowej opartej
na właściwej strukturze własności, prawidłowych relacjach między koordynacją rynku i
koordynacją państwa oraz niezbędnych, efektywnych instytucjach rynkowych poświęcona
będzie kolejna część Raportu.
49
Download