Wykaz prac naukowo-badawczych realizowanych w 2001 r.

advertisement
Załącznik nr 5.
Wykaz prac naukowo-badawczych realizowanych w 2001 r.
WŁASNYCH
Tytuł
Wykonawca
Rok
rozpocz. zakończ.
1
2
3
4
1. Kontrola i prognozowanie
dr inż. R. Podlaski
występowania zwójek jodłowych.
dr D. Wojdan
2. Analiza rozkładów pierśnic
dr inż. R. Podlaski
2000
2010
dr inż. R. Podlaski
1993
badania
1975
badania
stałe
drzew w naturalnych
drzewostanach z udziałem jodły,
buka i sosny w Świętokrzyskim
Parku Narodowym..
3. Budowa, struktura i dynamika
drzewostanów o charakterze
stałe
pierwotnym w ŚPN.
4. Możliwość stosowania rębni
dr inż. R. Podlaski
1993
badania
stałe
stopniowej udoskonalonej w lasach
ŚPN.
5. Występowanie i ochrona
dr D. Wojdan
1998
populacji płazów (Amphibia) w
badania
stałe
ŚPN.
6. Biologia i struktura
dr D. Wojdan
1998
morfometryczna populacji płazów
badania
stałe
(Amphibia) w ŚPN.
7. Występowanie i ochrona
dr D. Wojdan
1998
populacji gadów (Reptilia) w ŚPN.
8. Biologia i struktura
morfometryczna populacji gadów
(Reptilia) w ŚPN.
badania
stałe
dr D. Wojdan
1998
badania
stałe
9. Występowanie i ochrona
dr D. Wojdan
populacji ryb (Pisces) w ŚPN.
mgr inż. P. Szczepaniak
10. Występowanie i rozmieszczenie mgr inż. P.
1998
badania
stałe
1999
2003
11. Lęgowe gatunki ptaków ŚPN.
mgr inż. P. Szczepaniak 1999
2003
12. Monitoring fauny epigeicznej
dr S. Huruk,
badania
ŚPN.
dr A. Huruk (AŚ
sów (Strigiformes) na terenie ŚPN.
Szczepaniak,
mgr K. Kus (ROEE
Kraków)
2001
stałe
Kielce)
13. Wpływ wybranych czynników
ekologicznych na wielkość
zasiedlania pniaków i leżaniny
jodłowej przez wybrane gatunki
owadów w Świętokrzyskim Parku
Narodowym
14. Kształtowanie się zależności
między sposobem rozmieszczenia
jodeł, buków i sosen w
drzewostanie a ich cechami
morfologicznymi i przyrostem
promienia pierśnicy w
Świętokrzyskim Parku
Narodowym.
dr inż. R. Podlaski
2000
2010
dr inż. R. Podlaski
2000
2010
3
4
OBCYCH
1
2
1. Ewolucja i współczesne procesy
AŚ Kielce,
w środowisku Regionu
prof. dr hab.
Świętokrzyskiego.
A. Kowalkowski,
1988
badania
stałe
prof. dr hab.
M. Jóźwiak
2. Biologia i ekologia wybranych
AŚ Kielce,
gatunków roślin naczyniowych
dr M. Jankowska-
ŚPN.
Błaszczuk,
1999
2001
dr E. Bróż
3. Porosty ŚPN.
UŁ Łódź
1999
2003
2000
2004
2000
2001
2001
2003
2001
2003
2001
2003
2001
2001
prof. dr hab. K.
Czyżewska
4. Trzmiele terenów chronionych
AŚ Kielce
Gór Świętokrzyskich.
dr J. Bąk
5. Występowanie typów
AR Poznań
intersterylnych P, S i F
dr Piotr Łakomy
Heterobasidion annosum i ich
patogeniczność w stosunku do
sosny zwyczajnej, świerka
pospolitego i jodły pospolitej.
6. Zróżnicowanie pokrywy
AŚ Kielce,
glebowej Pasma Klonowskiego.
dr inż. A. Świercz
7. Współczesne procesy
UW Waszawa,
morfogenetyczne modelujące
B. Gryczyński
północny stok Łysogór pomiędzy
Nową Słupią a Wolą
Szczygiełkową.
8. Zmiany czasowe i przestrzenne
AR Kraków,
wskaźnikowych zanieczyszczeń
A. Ejsmond
powietrza w rejonie ŚPN.
9. Dawne i współczesne ośrodki
SGGW Warszawa,
występowania modrzewnika
Ł. Bujak
lekarskiego (Larocoformes
officinalis).
Download