Informacja o projekcie

advertisement
Gmina Sokołów Podlaski
zrealizowała projekt pn.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Podlaski”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013.
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plany gospodarki
niskoemisyjnej
Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 39 450,00 zł
Wydatki/koszty kwalifikowane: 39 450 ,00 zł
Wartość dofinansowania: 33 532,50zł
Okres realizacji: 2014-2015
Beneficjent: Gmina Sokołów Podlaski
Opis projektu:
Na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Sokołów Podlaski ” składają się
następujące elementy:
• opracowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz
inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w Gminie Sokołów Podlaski,
• opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sokołów Podlaski”,
• przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Sokołów Podlaski,
• informacja i promocja
Plan gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 znajdują się na stronie: http://www.pois.gov.pl
Download