Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Siedlce na

advertisement
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Siedlce
na rok szkolny 2014/2015
opracowane dla potrzeb elektronicznego systemu wspierającego rekrutację
„Nabór - Przedszkola”
Dzieci urodzone w roku 2011 oraz najpóźniej do 29 lutego 2012 roku, których rodzice ubiegają się o przyjęcie
do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Siedlce w roku szkolnym 2014/2015, są zapisywane przy
wsparciu systemu elektronicznego „Nabór Przedszkola”. System obejmuje wszystkie przedszkola publiczne i
niepubliczne funkcjonujące na terenie Siedlec.
Informacje ogólne
1. Na rok szkolny 2014/2015 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz
terminy postępowania uzupełniającego określone zostały przez dyrektorów publicznych i niepublicznych
przedszkoli w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Siedlce.
2. Elektroniczny system „Nabór Przedszkola” będzie dostępny dla rodziców w internecie od 19 marca od
godziny 12.00.
3. Listy dzieci zakwalifikowanych do wszystkich przedszkoli zostaną opublikowane w dniu 17 kwietnia o godz.
11.00.
4. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 wybranych przez siebie przedszkoli publicznych i
dowolnej liczby przedszkoli niepublicznych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole
umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem tzw. pierwszego wyboru.
5. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać kartę zgłoszenia dziecka w dowolnym
przedszkolu, wypełnić ją odręcznie i złożyć - po podpisaniu - w przedszkolu pierwszego wyboru, tzn. tym,
które jest wpisane jako pierwsze na liście preferencji. Informacje zawarte w wypełnionym formularzu
wprowadzi do systemu dyrektor tego przedszkola.
6. Zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym potwierdzają rodzice podpisem na
karcie zgłoszenia dziecka. Spełnienie zaznaczonych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola kryteriów
podstawowych i dodatkowych rodzic (prawny opiekun) może uwiarygodnić w formie złożenia zaświadczenia
lub oświadczenia potwierdzającego stan prawny lub faktyczny lub poprzez okazanie do wglądu dyrektorowi
przedszkola lub wyznaczonej przez niego osobie - stosownego dokumentu.
7. Dyrektorzy przedszkoli odpowiadają za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do formularza.
8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje wyznaczone przez dyrektorów przedszkoli.
Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.
Zasady
1. Elektroniczny system ewidencji podań do siedleckich przedszkoli gwarantuje stosowanie jednolitych zasad
zapisów, a w przedszkolach publicznych także kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola,
zgodnie ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U 2014, poz. 7).
2. Data złożenia formularza nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
3. W przedszkolach publicznych zarejestrowane w systemie elektronicznym karty zgłoszenia dziecka zostaną
automatycznie uszeregowane zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi. Uwzględnione będą tylko
kryteria wskazane przez rodziców.
4. W przypadku, gdy więcej dzieci spełnia określone kryteria i ich liczba przekracza liczbę miejsc, kolejność
dzieci do przyjęcia ustala się według preferencji a następnie w drodze losowania.
5. Przedszkola niepubliczne nie muszą stosować kryteriów dotyczących placówek publicznych.
6. Dla potrzeb systemu rodzice dzieci wypełniają TYLKO jeden wniosek i po wydrukowaniu go składają w
wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.
Zgodnie z art. 20t. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL –
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres
miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata
pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego
oddziału w danej szkole.
Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b ust. 1b,
art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2,
art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,
o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3;
Kryteria ustawowe
wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7).
1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Sposób określania miejsca zamieszkania dziecka definiuje art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) w brzmieniu:
Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania
rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. Dla potrzeb systemu naboru przyjęto dla
każdego z nich wartość liczbową – 8.
Kryteria dodatkowe
wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7).
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli kryteria, o których
mowa w art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz ich wartość liczbową określili dyrektorzy publicznych
przedszkoli, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Siedlce. Kryteriami tymi są:
1) Dzieci, które posiadają rodzeństwo uczęszczające w roku szkolnym 2014/2015 do tego samego
przedszkola – 4 pkt.
2) Dzieci, których rodzice uczą się systemie dziennym – 2 pkt.
3) Dzieci, których oboje rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą, jedno z rodziców uczy się w
systemie dziennym a drugie pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą – 1 pkt.
Spełnianie tych kryteriów będzie potwierdzane oświadczeniami, których wzory będą na stronie internetowej
naboru.
Download