Udział mieloidalnych komórek supresorowych w zarażeniu

advertisement
Udział mieloidalnych komórek supresorowych w zarażeniu Heligmosomoides
polygyrus u myszy
Celem projektu jest określenie udziału oraz funkcji mieloidalnych komórek
supresorowych (Myeloid Derived Suppressor Cells; MDSC) w zarażeniu
Heligmosomoides polygyrus, pasożytniczym nicieniem jelitowym, u myszy.
Zostaną także wytypowane białka pochodzenia pasożytniczego o właściwościach
indukujących tę subpopulację komórek. Obecność komórek MDSC stwierdzono w
różnych chorobach, m. in. nowotworach, a coraz więcej badań wskazuje na ich
indukcję w czasie zarażeń różnymi pasożytami. Wydaje się, że mogą one być
jednym z mechanizmów wzbudzanych przez nicienie pasożytnicze, mającym na
celu obniżenie reakcji zapalnej i umożliwiającym pasożytowi pozostanie w
żywicielu. W projekcie zostanie stwierdzone czy zarażenie nicieniem
pasożytniczym powoduje pojawienie się komórek o charakterystyce MDSC. Za
pomocą analizy cytometrii przepływowej zostanie określony fenotyp komórek
obecnych w płynie otrzewnowym, śledzionie i jelicie oraz odsetek komórek
pozytywnych dla markerów CD11b oraz Gr1. Komórki te zostaną
scharakteryzowane in vitro; zostanie określony profil wydzielanych cytokin, poziom
metabolizmu L-argininy oraz zdolność do obniżania proliferacji limfocytów T.
Następnie rola tych komórek w zarażeniu zostanie potwierdzona in vivo; myszom
zarażonym H. polygyrus zostaną podane inhibitory arginazy1 oraz iNOS, enzymów
metabolizujących Largininę, które odpowiadają za supresorowe właściwości
komórek MDSC. Określony zostanie poziom inwazji oraz odsetek mieloidalnych
komórek supresorowych. Stwierdzone zostanie również czy suplementacja diety Largininą może przywrócić obronną reakcję żywiciela i skutkować obniżonym
poziomem inwazji. Następnie zostaną przeprowadzone doświadczenia mające
zidentyfikować i scharakteryzować białka pasożytnicze odpowiadające za indukcję
komórek MDSC. Antygen somatyczny pasożyta zostanie rozdzielony za pomocą
metody HPLC na frakcje, które zostaną zbadane in vitro oraz in vivo. Stwierdzone
zostanie, które frakcje mogą wzbudzać aktywację tych komórek supresorowych
oraz jakie białka za to odpowiadają. Mieloidalne komórki supresorowe są jeszcze
słabo poznaną populacją, jednak wydaje się, że są one bardzo ważne w rozwoju
różnych chorób i w znacznym stopniu obniżają skuteczność terapii, np.
przeciwnowotworowej. Uważa się, że mogą one pełnić ważną rolę także w
immunosupresji wywoływanej przez pasożyty. Wykazano, że antygeny pozyskane
od niektórych helmintów (tasiemców i przywr) powodują u myszy pojawienie się
komórek MDSC, które skutecznie hamują odporność mediowaną przez limfocyty T.
Potwierdzenie udziału tej subpopulacji w immunosupresji wywoływanej przez H.
polygyrus będzie stanowić ważny wkład w rozwój wiedzy na temat zarażeń
nicieniami pasożytniczymi. Wskazanie białek, które indukują pojawienie się tych
komórek, będzie ważnym krokiem w opracowywaniu terapii mających na celu
wyeliminowanie tej populacji komórek nie tylko w czasie zarażeń nicieniami,
ale także innych chorobach, np. nowotworowych.
Download