Streszczenie Ocena liczby i roli mieloidalnych komórek

advertisement
Streszczenie
Ocena liczby i roli mieloidalnych komórek supresorowych i subpopulacji
limfocytów T w różnych stadiach zaawansowania raka sutka suk
Nowotwory sutka suk to nadal częsty problem w weterynarii zwierząt towarzyszących
na świecie. Jest to najczęściej stwierdzany nowotwór u samic tego gatunku (stanowi nawet do
41,7% wszystkich nowotworów zdiagnozowanych u suk nie poddanych sterylizacji).
Rutynowo stosowaną metodą diagnostyki, poza badaniami radiologicznymi w kierunku
wykluczenia występowania przerzutów, jest ocena histopatologiczna wycinka pobranego z
guza. Poznanie zmian zachodzących w układzie immunologicznym pod wpływem rozwoju
choroby nowotworowej stanowi kluczowe zagadnienie w zrozumieniu i wyeliminowaniu
choroby.
W niniejszej pracy określono liczbę mieloidalnych komórek supresorowych (MDSC),
a także procentowy udział poszczególnych subpopulacji limfocytów T we krwi psów z
nowotworami sutka niezłośliwym, złośliwymi nieprzerzutującymi, a także złośliwymi
przerzutującymi. Wykazano zwiększoną liczbę MDSC w każdym stadium zaawansowania
guza, także zwiększony ich naciek oraz limfocytów T regulatorowych w tkankach guzów
przerzutujących w porównaniu ze zmianami niezłośliwymi i nieprzerzutującymi.
W badaniu wykorzystano próbki krwi pochodzące od 30 pacjentów z chorobą
nowotworową. Grupę kontrolną stanowiło 26 zdrowych suk. Do badań zakwalifikowano suki
z warszawskich lecznic weterynaryjnych z rozpoznaniem nowotworu gruczołu sutkowego.
Guzy zostały podzielone pod względem rozpoznania histopatologicznego guza oraz wyników
badania przedmiotowego. Analizę immunohistochemiczną przeprowadzono na wycinkach
pochodzących ze 100 archiwalnych tkanek guzów oraz pozyskanych w trakcie zabiegów
mastektomii.
Współhodowla komórek nowotworowych 3 linii nowotworowych sutka suki z
komórkami MDSC wysortowanymi z krwi zdrowego dawcy umożliwiła ocenę zmian, jakie
zachodzą w ekspresji genów w komórkach nowotworowych pod wpływem czynników
wydzielanych przez MDSC. Interleukinę 28 wytypowano jako jeden z czynników
regulujących interakcje pomiędzy komórkami nowotworowymi, a MDSC. Badania
potwierdziły jej wpływ na inwazyjność komórek nowotworowych, oraz zdolność do migracji,
a także na wydzielanie przez komórki nowotworowe czynników proangiogennych.
Słowa kluczowe: pies , nowotwór gruczołu sutkowego, MDSC, limfocyty T, interleukina 28
Download