geny supresorowe

advertisement
ONKOLOGIA
BIOLOGIA CHOROBY
NOWOTWOROWEJ
CHOROBA NOWOTWOROWA
W pewnym sensie choroba nie istnieje, dopóki tego
między sobą nie uzgodnimy – poprzez to, że dostrzeżemy
ją i nazwiemy, i będziemy na nią reagować.
Charles E. Rosenberg
ONKOGENEZA
karkinos (gr.) – krab, rak
(Hipokrates V/IV w.p.n.e.)
onkos (gr.) – masa, ciężar
neoplasia (gr.) – nowy twór
ONKOGENEZA
Teoria czterech humorów
(Hipokrates V/IV w.p.n.e.)
melas chole (gr.) - czarna żółć
(Galen II w.n.e.)
Rak pochodzi z czarnej żółci bez
wyrzutu, a jeżeli humor ten jest
szczególnie gęsty, powoduje
owrzodzenie.
(Thomas Gale XVI w.)
ONKOGENEZA
Zła żółć. Złe nawyki. Źli szefowie. Złe geny.
Mel Greaves, 2000
ONKOGENEZA
Teoria komórkowa – wszystkie organizmy żywe zbudowane
są z komórek, a wzrost i rozmnażanie wynikają z przemian
zachodzących w komórkach.
Schleiden i Schwann, 1838-9
ONKOGENEZA
Rak jako niekontrolowane namnażanie się komórek, jakby
kierowały się własną wolą życia.
Virchow, XIX w.
ZABURZENIA PODZIAŁU KOMÓREK
Inicjacja – pojawia się pojedyncza mutacja.
MUTACJE
Nowotwór zazwyczaj wywodzi się z pojedynczej
zmutowanej komórki.
Mutacje mogą być
1. wrodzone
2. nabyte - wywołane przez czynniki szkodliwe
lub będące dziełem przypadku.
NAJCZĘSTSZE RODZAJE MUTACJI
1.
2.
3.
4.
Tranzycja
Insercja
Delecja
Translokacja
ONKOGENEZA
Nabyte uszkodzenia DNA dzieli się na:
• Uszkodzenia endogenne, spowodowane m.in. przez działanie
reaktywnych form tlenu powstających w prawidłowych procesach
metabolicznych komórki.
• Uszkodzenia egzogenne, spowodowane przez takie czynniki, jak:
– promieniowanie ultrafioletowe (λ=200-300 nm)
– promieniowanie elektromagnetyczne (X i )
– działanie wysokiej temperatury;
– niektóre wirusy
– toksyny roślinne
– mutageny (zwłaszcza związki aromatyczne)
– radioterapia i chemioterapia
ZABURZENIA PODZIAŁU KOMÓREK
Promocja – rozwój klonu komórkowego w mechanizmie
zaburzeń ekspresji genów.
TRANSFORMACJA NOWOTWOROWA
Hiperplazja – zwiększona liczba komórek, których
struktura, budowa, ułożenie, zróżnicowanie nie różnią się
od normy
TRANSFORMACJA NOWOTWOROWA
Dysplazja – zwiększona liczba komórek o zaburzonej
strukturze i ułożeniu
Carcinoma in situ – niekontrolowany wzrost liczby
nieprawidłowych komórek, które wciąż jednak pozostają
w miejscu swego pierwotnego położenia (nie naciekają
błony podstawnej)
TRANSFORMACJA NOWOTWOROWA
Progresja – pojawianie się kolejnych zaburzeń
molekularnych, powstają klony
zdolne do naciekania
i tworzenia przerzutów.
TRANSFORMACJA NOWOTWOROWA
ONKOGENEZA
Za proces transformacji nowotworowej komórki są
odpowiedzialne trzy grupy genów:
• onkogeny (mutacja powoduje ich aktywację) - pedał
gazu w samochodzie się zaciął, ciągle wciśnięty!
• geny supresorowe (mutacja powoduje deaktywację) –
hamulce przestały działać!
• geny stabilizujące (geny opiekuńcze - naprawa
DNA - mutacja powoduje niestabilność genetyczną) mechanik nic nie warty!
ONKOGENY
geny, których produkty białkowe pobudzają patologicznie
podziały komórki
PROTO-ONKOGENY
geny, których produkty białkowe regulują podziały komórki
ZMUTOWANE PROTO-ONKOGENY
stają się ONKOGENAMI
PROTOONKOGENY
• Kodują białka, które odpowiadają za proliferację,
różnicowanie i hamowanie apoptozy:
-
czynniki transkrypcyjne,
czynniki kontrolujące replikację DNA,
receptory i ich ligandy (czynniki wzrostowe),
elementy wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych,
regulatory cyklu komórkowego
• Geny dominujące
PROTOONKOGENY
Protoonkogen staje się onkogenem w wyniku mutacji
(mutacje punktowe, translokacje chromosomalne) lub
amplifikacji
PROTOONKOGENY
PROTOONKOGENY - Ras
• Rodzina białek zaangażowanych w transdukcję sygnałów
• Mutacja obecna w ok. 20-40% nowotworów, zazwyczaj
prowadzi do permanentnej aktywności białka nawet przy
nieobecności czynników stymulujących
• Mutacje punktowe Ras są najczęstszą patologią
aktywującą protoonkogeny.
ANTYONKOGENY – GENY SUPRESOROWE
działają hamująco na proces proliferacji komórkowej
ANTYONKOGENY – GENY SUPRESOROWE
w przypadku mutacji przestają hamować proces proliferacji
GENY SUPRESOROWE - ANTYONKOGENY
• Ich białkowe produkty działają hamująco w procesie
proliferacji, regulują cykl komórkowy i różnicowanie się
komórek, odpowiadają za stabilność genetyczną (geny
mutatorowe: usuwanie źle sparowanych zasad).
• Geny recesywne - do inaktywacji konieczna jest utrata
funkcji obu kopii genu
• Mutacje inaktywujące powodują nadmierną proliferację.
GENY SUPRESOROWE - ANTYONKOGENY
.
GENY SUPRESOROWE – p53
• p53 w prawidłowych warunkach jest nieaktywne dzięki
oddziaływaniu z MDM2.
• W przypadku uszkodzenia DNA wymagającego naprawy
p53 oddysocjowuje od MDM2 (i staje się aktywne dzięki
fosforylacji poprzez kinazy aktywowane wskutek
uszkodzenia DNA):
– Zahamowanie cyklu komórkowego (indukcja transkrypcji genu
p21, którego produkt hamuje aktywność kompleksu cykliny fazy
S z kinazą)
– Indukcja apoptozy
• Przy mutacji p53 komórka nowotworowa może
proliferować pomimo uszkodzeń w DNA
GENY SUPRESOROWE – p53, zespół Li-Fraumeni
Występowanie wielu nowotworów, m.in.: mięsaków, raka
piersi, białaczek, raka kory nadnerczy, guzów mózgu
U połowy osób, które odziedziczyły gen ryzyka, choroba
nowotworowa ujawnia się przed 40. rokiem życia
W > 50% nowotworów sporadycznych spotyka się mutacje
genu p53
GENY SUPRESOROWE – APC, polipowatość rodzinna
1% raków jelita grubego
Dziedziczenie autosomalne dominujące
Prawie 100% penetracja
Pacjenci rozwijają tysiące polipów (2-ga i 3-cia dekada
życia)
Średnia wieku zachorowania na raka j. grubego 39 lat
Przed 45 r.ż. 90% zachoruje na raka j. grubego
ONKOGENEZA
Uszkodzenie DNA na skutek procesów metabolicznych
wewnątrz komórki i czynników środowiskowych, występuje
z szacowaną częstością 1 000 do 1 000 000 pojedynczych
uszkodzeń cząsteczek DNA na komórkę każdego dnia.
ONKOGENEZA
• Aby komórka prawidłowa zmieniła się w komórkę
nowotworową potrzebna jest akumulacja wielu mutacji.
• Duże znaczenie ma mutacja w genach odpowiedzialnych
za proliferację komórki.
Download