„USTRÓJ I ZARZĄDZANIE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM”

advertisement
Konferencja programowa
w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki
organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Uniwersytet Warszawski
Warszawa, 19-20 czerwca 2017 r.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
„USTRÓJ I ZARZĄDZANIE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM”
19 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)
8.30-10.00
Rejestracja uczestników konferencji
10.00-10.20
Oficjalne otwarcie konferencji
Prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
10.20-11.00
Wystąpienie programowe
Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11.00-11.30
Wystąpienie tematyczne I:
Prof. Rolf Tarrach, President European University Association, University of
Luxembourg
11.30-12.00
Przerwa
12.00-13.00
Panel I: Różne uczelnie, różne modele zarządzania
Moderator: Prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
13.00-13.30
Dyskusja
13.30-14.40
Lunch
14.40-16.25
Równoległe sesje dyskusyjne
Sesja 1: Uczelnia jako podmiot realizujący zadania publiczne
prowadzenie: Prof. Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Sesja 2: Związki uczelni i uczelnie sieciowe
prowadzenie: Prof. Jerzy Lis, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Sesja 3: Systemy informatyczne w zarządzaniu uczelniami
prowadzenie: Prof. Kazimierz Wiatr, Senator RP, Dyrektor Naczelny Akademickiego
Centrum Komputerowego CYFRONET AGH
Sesja 4: Rola statutu w autonomii uczelni – deregulacja i subsydiarność w obszarze
szkolnictwa wyższego i nauki
prowadzenie: Prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Sesja 5: Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk – szanse i wyzwania
prowadzenie: Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
16.25-16.50
Przerwa
16.50-17.20
Wystąpienie tematyczne II:
Prof. Tomáš Zima, Rektor Uniwersytetu Karola w Pradze
17.20-18.20
Panel II: Udział interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią
Moderator: Piotr Müller, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
18.20-18.40
Dyskusja
18.40-19.00
Podsumowanie sesji równoległych
19.00
Kolacja
20 CZERWCA (WTOREK)
9.00-9.30
09.30-10.30
Wystąpienie otwierające:
Prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Panel III: Relacje wewnętrzne uczelni – odpowiedzialność i kompetencje
poszczególnych organów
Moderator: Prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej
10.30-10.50
Dyskusja
10.50-11.20
Przerwa
11.20-12.20
Panel IV: Polityka kadrowa i finansowa w uczelni
Moderator: Prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej
12.20-12.40
Dyskusja
Panel V: Rola MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
12.40-13.40
Moderator: Prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
13.40-14.00
Dyskusja
14.00-14.20
14.20-15.00
Podsumowanie:
Prof. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki
Lunch
Download