karta stwierdzenia choroby zawodowej

advertisement
Ewa Lewczuk
ochrona zdrowia pracujących przed wpływem
niekorzystnych warunków
związanych ze środowiskiem pracy i sposobem
jej wykonywania
właściwego sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracującymi .
1) jednostki podstawowe:
 ZOZ tworzone i utrzymywane w celu
sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracującymi,
 lekarze wykonujący indywidualną
praktykę lekarską lub wykonujący zawód
w formie grupowej praktyki lekarskiej
2) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.
jednostki badawczo-rozwojowe
i jednostki organizacyjne
uczelni medycznych, prowadzące
działalność w dziedzinie medycyny
pracy
1. sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i
kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy
i orzecznictwo w tym zakresie
b) ocenę możliwości wykonywania pracy lub
pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia
i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub
nauki,
2 prowadzenie działalności konsultacyjnej,
diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie
patologii zawodowej,
3. wykonywanie szczepień ochronnych z uwagi
na warunki pracy
4. monitorowanie stanu zdrowia osób
pracujących zaliczanych do grup ryzyka /
przekroczenia NDS, młodociani,
niepełnosprawni, ciężarne, kobiety w wieku
rozrodczym,
5. wczesna diagnostyka chorób zawodowych i
innych chorób związanych z wykonywaną
pracą;
•
•
•
•
•
Pracowników / Kodeks Pracy/;
osób pozostających w stosunku służbowym;
osób wykonujących pracę na podstawie
umowy o pracę nakładczą;
kandydatów i uczniów szkół
ponadpodstawowych
,studentów,doktorantów którzy w trakcie
nauki zawodu są narażeni na działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia;
osób wykonujących pracę podczas
odbywania kary pozbawienia wolności w
zakładach karnych, w aresztach śledczych .
•
•
•
•
z pracodawcami i ich organizacjami;
z pracownikami i ich przedstawicielami/ np.zz/;
z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej;
Z ZUS, KRUS i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych,
• z zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności
oraz Narodowym Funduszem Zdrowia;
• z PIP, PIS oraz innymi organami nadzoru i kontroli
warunków pracy;
• z jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami
wyższymi oraz innymi organizacjami i instytucjami,
których działalność służy ochronie zdrowia pracujących.
Ogół działań zapobiegających
powstawaniu i szerzeniu się
niekorzystnych skutków zdrowotnych,
pośrednio lub bezpośrednio
związanych z warunkami i sposobem
wykonywania pracy
Do wykonywania zadań SMP w zakresie
przeprowadzania badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych oraz sprawowania innych form
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki
pracy,uprawnieni są lekarze spełniający
dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone
w trybie art. 229 § 8 pkt 4 Kodeksu pracy.
• spoczywa na:
• pracodawcach – w odniesieniu do pracowników,
osób wykonujących pracę nakładczą i
pozostających w stosunku służbowym
• szkole lub szkole wyższej – w odniesieniu do
kandydatów, uczniów, studentów, doktorantów;
• podmiocie zatrudniającym – w odniesieniu do
odbywających karę pozbawienia wolności
/aresztantów/
• polega w szczególności na:
• bieżącej wzajemnej wymianie informacji o
zagrożeniach zdrowia występujących na
stanowiskach pracy ;
• uczestniczeniu w inicjatywach
prozdrowotnych na rzecz
pracujących,zwłaszcza z zakresu
promocji zdrowia;
•
1. Zakres i częstotliwość badań określają wskazówki
metodyczne będące załącznikiem do rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
• 2. Lekarz może poszerzyć zakres i wyznaczyć krótszy
termin następnego badania z uwagi na stan zdrowia
badanego.
• 3. Badanie kończy się orzeczeniem lekarskim w 2-óch
egzemplarzach dla badanego i pracodawcy o braku
przeciwwskazań lub istnieniu przeciwwskazań do pracy
na danym stanowisku.
• 4. Orzeczenie opiera się na badaniu stanu zdrowia
pracownika i oceny zagrożenia na danym stanowisku
dołączonego do skierowania na badania wystawionego
przez pracodawcę.
• osoby prowadzące działalność
gospodarczą na własny rachunek
• osoby wykonujące pracę na innej
podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem
osób wykonujących pracę nakładczą
Rolnicy indywidualni, członkowie
spółdzielni produkcji rolnej;
• byli pracownicy
1. Zainteresowani składają wniosek w wybranej
podstawowej jednostce SMP
2. Zakres opieki ustalają obie strony lecz lekarz
powinien omówić indywidualne ryzyko
zdrowotne i udzielić rady
3. Świadczenie może być jednorazowe/ umowa
ustna/ lub na czas określony /pisemna/
4. Badanie wykonuje się i wydaje orzeczenie na
podstawie stanu zdrowia , oceny narażenia z
zastosowaniem wskazówek metodycznych
1. Mają na celu ocenę możliwości nauki ze
względu na stan zdrowia w warunkach
narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe i
niebezpieczne
2. Skierowanie – placówka dydaktyczna /według
wzoru/ z danymi o narażeniu
3. Badanie lekarskie i ocena narażenia
4. Wydanie orzeczenia- brak przeciwwskazań
zdrowotnych lub istnienie przeciwwskazań/
według wzoru/ w 2 egzemplarzach: dla
zainteresowanego i placówki dydaktycznej
5. Możliwość odwołania w ciągu 7 dni, ponowne
badanie w ciągu 14 dni w WOMP.
Choroba zawodowa - definicja
1
ujęta w wykazie
chorób
zawodowych
2
w wyniku oceny warunków pracy można
stwierdzić bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieństwem, że choroba
została spowodowana działaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w środowisku pracy albo
w związku ze sposobem wykonywania
pracy
ORZECZENIE LEKARSKIE
O ROZPOZNANIU CHOROBY
ZAWODOWEJ
• badanie lekarskie
• dokumentacja medyczna
• dokumentacja przebiegu zatrudnienia wraz z
oceną narażenia zawodowego - karta oceny
narażenia zawodowego
Ocena narażenia
KTO PRZEPROWADZA OCENĘ NARAŻENIA:
• podejrzenie  lekarz zgłaszający (profilaktyk)
• rozpoznanie  lekarz zatrudniony w jednostce
orzeczniczej
• stwierdzenie  inspektor sanitarny (na podstawie
dokumentacji lub bezpośrednio u pracodawcy)
Ocena narażenia
CZYNNIKI UWZGLĘDNIANE W OCENIE:
• Cz. chemiczne, fizyczne: rodzaj, wartość stężeń/natężeń, okres
narażenia
• Cz. biologiczne: rodzaj, czas kontaktu, mechanizm działania i droga
szerzenia się czynnika (bez konieczności określenia stężenia)
• Cz. uczulające: rodzaj, stwierdzenie kontaktu, obecność w środowisku
pracy (surowce, półprodukty, wyroby; bez konieczności określenia
stężenia)
• Sposób wykonywania pracy
ŹRÓDŁA INFORMACJI MEDYCZNEJ
ORAZ O NARAŻENIU ZAWODOWYM
•
•
•
•
•
lekarz profilaktyk
lekarz POZ i inni
pracodawca
inspektor sanitarny (archiwum)
pracownik
Polega na wymianie informacji o stanie
zdrowia pracujących objętych ich
opieką,zwłaszcza o stanach
chorobowych mogących mieć związek z
zagrożeniami zawodowymi
lub sposobem wykonywania pracy.
ORZECZNICTWO ZAWODOWE
– związane z chorobami zawodowymi
• orzecznictwo związane ściśle z podejrzeniem i rozpoznaniem chorób
zawodowych
• związane z orzecznictwem o zdolności do pracy w związku z chorobą
zawodową (w oparciu o wytyczne wynikające z Ustawy o zaopatrzeniu
rentowym i emerytalnym)
• orzecznictwo dla celów profilaktycznych czyli związane z profilaktyką
zdrowotną w oparciu o wymagania zgodne z Kodeksem Pracy o
zdolności do pracy na określonym stanowisku lub o istniejących
przeciwwskazaniach do wykonywania pracy na określonym stanowisku
• ustalenie związku przyczynowego między zgonem a chorobą zawodową
• 1.medycyna pracy,medycyna przemysłowa,
medycyna morska i tropikalna, medycyna
kolejowa, medycyna lotnicza i higiena pracy
• 2. specjaliści chorób zakaźnych i inwazyjnych
tylko w zakresie chorób zakaźnych/ w przypadku
gruźlicy- specjaliści pulmonolodzy i ftyzjatrzy/
• 3.wszyscy lekarze zatrudnieni w szpitalu w
przypadku hospitalizacji osoby z ostrymi
objawami choroby zawodowej przede wszystkim
ostrych zatruć
ZASADY POSTĘPOWANIA W
PRZYPADKU CHOROBY ZAWODOWEJ
– ETAPY
• podejrzenie
• rozpoznanie
• stwierdzenie
PODEJRZENIE/ROZPOZNANIE
CHOROBY ZAWODOWEJ
• u pracownika
• u byłego pracownika – lecz nie później niż w
ustalonym w wykazie okresie!
• lekarz profilaktyk lub inny lekarz badający
pracownika (także stomatolog)
• lekarz weterynarii
• pracodawca
• pracownik
KOMU ZGŁASZA SIĘ PODEJRZENIE
CHOROBY ZAWODOWEJ ?
• właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu
• właściwemu inspektorowi pracy
• na ustalonym formularzu
• jeśli zgłaszającym jest lekarz - zgłoszenie
jest kopią skierowania na badanie do
jednostki orzeczniczej
•
•
•
•
•
•
•
1. zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej do PIP i
PIS
2.skierowanie na badania lekarskie w celu rozpoznania
choroby zawodowej i dla PIS
3.Karta oceny narażenia zawodowego
4. Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby
zawodowej lub braku podstaw
5.Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku
podstaw
6.Karta stwierdzenia choroby zawodowej
7. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
Jednostki orzekające o chorobie zawodowej
UPRAWNIONE JEDNOSTKI
ORZECZNICZE
•
•
•
•
I STOPNIA:
poradnie i oddziały chorób zawodowych WOMP-ów
poradnie i kliniki chorób zawodowych AM
przychodnie i oddziały chorób zakaźnych szczebla wojewódzkiego
(choroby zakaźne i inwazyjne)
oddziały szpitalne (tylko przy ostrych objawach choroby)
II STOPNIA:
• przychodnie, oddziały i kliniki chorób zawodowych jednostek
badawczo – rozwojowych w medycynie pracy (IMP w Łodzi i
Sosnowcu)
• poradnie i kliniki chorób zakaźnych AM (choroby zakaźne i
inwazyjne)
• Instytut Gruźlicy (gruźlica)
ORZECZENIE LEKARSKIE
Jakie? Komu się wydaje?
• rozpoznanie choroby zawodowej
• brak podstaw do rozpoznania choroby
zawodowej
• Inspektorowi Sanitarnemu
• pracownikowi  który może złożyć wniosek
o ponowne badanie przez jednostkę
odwoławczą (14 dni)
DECYZJA O STWIERDZENIU
CHOROBY ZAWODOWEJ
• dokument prawny wydany przez
Państwowego Inspektora Sanitarnego o
stwierdzeniu choroby zawodowej lub
braku podstaw do jej stwierdzenia
•
•
•
•
DECYZJA jest przekazywana:
pracownikowi
pracodawcy
jednostce orzeczniczej, która zgłosiła rozpoznanie
inspektorowi pracy
Odwołanie
• odwołanie przysługuje każdej ze stron
(pracownik – pracodawca)
• do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego
• następnie do Naczelnego Sądu
Administracyjnego
Zakończenie postępowania
KARTA STWIERDZENIA
CHOROBY ZAWODOWEJ
Inspektor Sanitarny w
terminie 14 dni po
uprawomocnieniu
decyzji
• KTO?
• KOMU?
Instytutowi Medycyny
Pracy w Łodzi oraz
Wojewódzkiemu
Inspektorowi
Sanitarnemu (jeśli nie
on wydał decyzję)
Zakończenie postępowania
• ustalenie uszczerbku na zdrowiu – Lekarz
Orzecznik ZUS
• zawiadomienie o skutkach choroby
zawodowej  pracodawca do IMP w Łodzi
1.
2.
3.
4.
Do wydawania orzeczeń o istnieniu lub braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami uprawnieni są lekarze
posiadający prawo wykonywania zawodu, posiadający
specjalizację z medycyny transportu lub chorób wewnętrznych i
upoważnieni przez wojewodę po odbyciu szkolenia z zakresu
przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na
kierowcę zakończonego egzaminem.
Szkolenie prowadzą jednostki badawczo-rozwojowe SMP lub
upoważnione przez nie jednostki
Szkolenie obejmuje: podstawy prawne orzecznictwa o zdolności
do kierowania pojazdami, zasady orzecznictwa lekarskiego o
zdolności do kierowania pojazdami, metodykę badania narządu
wzroku , słuchu i równowagi, ocenę narządu ruchu, układu
nerwowego i stanu psychicznego, wypadkowość drogową.
Uprawniony lekarz zobowiązany jest do prowadzenia
dokumentacji medycznej badanego w formie karty badania/wzór/,
i przechowywania jej wraz z kopią orzeczenia.
• 1.O potrzebie i wymiarze urlopu orzeka lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego
• a.na podstawie badania lekarskiego, badań
dodatkowych i dokumentacji
• b. dyrektor szkoły nie kieruje na badanie ale
decyduje o terminie urlopu
• 2. Odwołanie wniesione za pośrednictwem LUZ
rozpatruje placówka medycyny pracy – WOMP
• 3.Powrót do pracy po orzeczeniu przez LSMP
• 1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym, transportem
ciężarów i wymuszoną pozycją ciała / powyżej ustalonej
normy/
• 2. Prace w mikroklimacie zimnym ,gorącym i zmiennym/
różnica> 15st.C/
• 3. Prace w hałasie i drganiach/ powyżej ustalonej normy/
• 4. Prace w polach elektromagnetycznych, promieniowania
nadfioletowego,jonizującego i dla ciężarnych przy
monitorach ekranowych />4godz dziennie/
• 5. Prace w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu
• 6. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami
biologicznymi/wzw,CV, HIV, ospa wietrzna,
różyczka,toksoplazmoza,listerioza/ i chemicznymi.
• 7.Prace grożące urazami fizycznymi i psychicznymi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
transportem ciężarów i wymuszoną pozycją ciała
W obciążającym mikroklimacie /temp >30stC,
chłodnie, zamrażalnie, stały kontakt z wodą/
W nieodpowiednim oświetleniu
W hałasie i drganiach
Pod ziemią, poniżej poziomu gruntu ina wysokościach
Zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu/
ubój zwierząt, produkcja alkoholu/
Ze względu na możliwość urazów , okaleczeń i
powodowanie zagrożeń dla innych
1.
2.
3.
4.
5.
Orzekanie o niepełnosprawności przez Powiatowy lub
Wojewódzki Zespół Orzekający, powoływane przez
starostę lub wojewodę.
Wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: lekki/samodzielne funkcjonowanie/; -umiarkowany/
częściowa lub okresowa pomoc drugiej osoby/; - znaczny
/stała lub długotrwała pomoc drugiej osoby/
Skład zespołu: przewodniczący- lekarz; członkowielekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi,
pracownicy socjalni.
Obecność zainteresowanego konieczna z wyjątkiem osób,
których stan zdrowia na to nie pozwala/ konieczne
wówczas orzeczenie lekarskie na podstawie badania w
miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej/
Wniosek o orzeczenie składa osoba niepełnosprawna lub
jej przedstawiciel ustawowy lub za jej zgodą organizacje
pomocy społecznej./ Ustawa 1997r/
Download