Ochrona gleby - zsp2.legionowo.pl

advertisement
Ochrona gleby
Zanieczyszczenia gleb jest powiązane ze stanem całego środowiska. Wpływają na nie pośrednio
zanieczyszczenia wód i powietrza. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń, do zatruwania
ziemi przyczynia się rozwój przemysłu i urbanizacja, ale także komunikacja i rolnictwo. Jednak
źródłem zanieczyszczeń ziemi jest nie tylko działalność człowieka związana z produkcją
przemysłową czy rolniczą, ale także przekształcenia krajobrazu. Niszczenie siedlisk różnych
gatunków zwierząt np. wycinanie puszczy tropikalnej, zaśmiecanie lasów co powoduje
wyginięcie niektórych gatunków czy wyjałowiane gleb.
W Polsce monitoring jakości gleby i ziemi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
W Polsce przeważają gleby średniej jakości i gleby słabe. Zajmują one ponad połowę
powierzchni kraju, szczególnie w części północnej i środkowej. Gleby te wymagają
wzbogacania w obornik, kompost, nawozy sztuczne, wymagają wapnowania, a
nie-rzadko - uregulowania stosunków wodnych.
Klasa I - gleby orne najlepsze zasobne we wszystkie składniki pokarmowe roślin, o dobrej
strukturze, łatwe do uprawy, przepuszczalne i przewiewne. Zalicza się tu: najlepsze
czarnoziemy leśno-stepowe, mady pyłowe i próchniczne, najlepsze gleby brunatne
wytworzone z lessów, najlepsze rędziny czarnoziemne.
Klasa II - gleby orne bardzo dobre - zbliżone właściwościami do gleb klasy I, ale występują w
nieco gorszych, choć jeszcze dobrych warunkach terenu. Mają gorsze stosunki wodne, są
mniej przepuszczalne, mniej przewiewne. Są to: bardzo dobre czarnoziemy, bardzo dobre
mady pyłowe i próchniczne, bardzo dobre czarne ziemie, bardzo dobre gleby brunatne
oraz najlepsze gleby brunatne.
Klasa III a - gleby orne dobre - mają wyraźnie gorsze właściwości fizyczne i chemiczne lub
występujące w gorszych warunkach fizjograficznych. Są to średnio dobre gleby brunatne i
płowe, średnio dobre czarnoziemy, średnio dobre mady.
Klasa III b – gleby orne średnio dobre Podobne do gleb klasy III a, ale o wyraźniej
zaznaczających się gorszych właściwościach fizycznych i chemicznych (wahania poziomu
wód gruntowych, gorsze warunki fizjograficzne).
Klasa IV a - gleby orne średniej jakości, lepsze - plony na tych glebach w znacznym stopniu
zależą od opadów, gleby położone na większych spadkach i narażone na erozje. Należą tu
gleby brunatne, płowe, bielicowe i opadowo-glejowe.
Klasa IV b – gleby orne średniej jakości, gorsze. Gleby bardziej wadliwe od tych z klasy
poprzedniej – albo zbyt suche, albo zbyt wilgotne.
Klasa V - gleby orne średniej jakości, słabe - są mało żyzne, słabo urodzajne i zawodne.
Należą tu gleby zbyt lekkie i za suche, płytkie i kamieniste, oraz gleby zbyt mokre.
Klasa VI - gleby orne najsłabsze - są bardzo słabe, wadliwe i zawodne, plony uprawianych na
nich roślin są bardzo zawodne i niepewne.
Klasa VI RZ - gleby pod zalesienia - są to bardzo ubogie, zbyt suche gleby nieprzydatne do
uprawy polowej.
Ochrona gleb zmierza nie tylko do zmniejszania negatywnych działań człowieka na
środowisko, ale także do przywrócenia terenów już zniszczonych do stanu naturalnego i
przywracania ponownie ich funkcji przyrodzie, czy człowiekowi.
Zanieczyszczenia ziemi można podzielić na zanieczyszczenia:
• przemysłowo-chemiczne np. sole metali ciężkich, substancje ropopochodne,
• rolnicze np. bakterie i pasożyty z nawozów naturalnych, środki ochrony roślin.
• związane z działalnością bytową człowieka np. składowiska odpadów i śmieci czy
zaśmiecanie lasów.
• związane z przekształceniem krajobrazu np. działalność kopalni odkrywkowych i
głębinowych, zaśmiecanie środowiska, wypalanie traw, budownictwo.
Działania na rzecz ochrony gleby:
Działania wspólne - Ochrona i sadzenie drzew i roślin skutecznie przyczynia się do ochrony
ziemi. Zatrzymują one wodę , są środowiskiem życia zwierząt , tworzą próchnicę i odżywiają
glebę.
Moje działania – Segreguj śmieci, nie niszczyć roślin (m.in. drzew, trujących grzybów),
znacznie ogranicz korzystanie ze środków chemicznych np. w swoim ogrodzie, nie kupuj
produktów zawierających torf (zrób swój własny kompost), staraj się myć samochody w
myjniach a nie na trawniku, ponieważ wiele zwierząt żyjących w ziemi np. dżdżownice
umierają przez środki chemiczne jakie stosujemy przy takich czynnościach.
Moim zdaniem powinniśmy chronić glebę, ponieważ jeśli gleba będzie zanieczyszczona to
nie będą w niej rosnąć rośliny, które produkują tlen a bez niego człowiek nie jest w stanie żyć.
Download