Katalog wydawniczy - Wydawnictwo Czelej

advertisement
Katalog
wydawniczy
Wydawnictwo
awnictwo Czelej Sp. z o.o.
Wiodącyy wydawca książek i czasopism medycznych
2010
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazujemy Państwu najnowszy katalog Wydawnictwa Czelej.
Nasza aktualna oferta to ponad 170 tytułów książek oraz 7 czasopism. Wśród publikacji
znajdą Państwo ponad 20 nowych książek oraz nowe czasopisma: „Medycyna i pasje”,
„Gastroenterologia Praktyczna” i „Kardio update”. Serdecznie zapraszam do ich lektury.
Szczególnie polecam Państwu najnowsze, 3-tomowe, wydanie „Interny Harrisona”,
z dołączoną do każdego tomu płytą DVD, zawierającą kolorowe zdjęcia i filmy obrazujące
przeprowadzanie badań i zabiegów.
Każda nasza publikacja będzie służyć Państwu rzetelną wiedzą, oddającą postęp
w medycynie.
Dyrektor ds. Wydawniczych
SPIS TREŚCI
CZASOPISMA MEDYCZNE
Gastroenterologia Praktyczna ............................................................................................ 6
Kardio update ................................................................................................................... 6
Neurologia Praktyczna ...................................................................................................... 6
Magazyn Stomatologiczny................................................................................................. 6
Dermatologia Praktyczna .................................................................................................. 7
Pielęgniarstwo XXI wieku ................................................................................................. 7
Medycyna i pasje ............................................................................................................... 7
A N AT O M I A
Atlas of clinical and radiological anatomy ......................................................................... 9
Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego ............................................................ 9
Mała encyklopedia anatomii człowieka ............................................................................. 9
D E R M AT O LO G I A
Dermatologia Braun – Falco t. I-III ................................................................................ 10
Trądzik. Diagnostyka i leczenie ....................................................................................... 11
Fototerapia (UV) w dermatologii .................................................................................... 11
Pierwotne chłoniaki skóry ............................................................................................... 11
Neurotoksyna botulinowa w praktyce lekarskiej .............................................................. 11
Łuszczyca ........................................................................................................................ 12
Alergia............................................................................................................................. 12
Leksykon dermatologiczny .............................................................................................. 12
Andrzejki Dermatologiczne............................................................................................. 12
Peelingi i resurfacing skóry .............................................................................................. 13
Dermatologia. Poradnik lekarza praktyka ....................................................................... 13
Dermatologia .................................................................................................................. 13
DIABETOLOGIA
Cukrzyca typu 1 .............................................................................................................. 14
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej po cukrzycy ciężarnych.................................... 14
Stopa cukrzycowa ............................................................................................................ 14
E N D O K R Y N O LO G I A
Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych
z elementami diagnostyki różnicowej .............................................................................. 15
Choroby tarczycy – kompendium ................................................................................... 15
Endokrynologia ogólna i kliniczna Greenspana. tom i-ii ................................................ 
FA R M A K O LO G I A
Farmakologia Goodmana i Gilmana. Tom I-II ................................................................ 16
Leczenie chorób infekcyjnych.......................................................................................... 16
Poradnik psychofarmakoterapii. Stosowanie leków w różnych okresach życia.................. 16
Oksfordzki podręcznik praktycznego zastosowania leków ............................................... 17
Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy
w stomatologii................................................................................................................. 17
Ilustrowane kompendium farmakologii Lüllmanna......................................................... 17
Farmakologia, farmakoterapia oraz materiały stosowane w stomatologii.......................... 17
GASTROENTEROLOGIA
Podręcznik gastroenterologii............................................................................................ 18
Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu wątroby ............................................. 19
4
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Radiologia przewodu pokarmowego................................................................................ 19
Nowotwory przewodu pokarmowego. Diagnostyka i leczenie ......................................... 19
G E R I AT R I A
Geriatria .......................................................................................................................... 20
Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego ................................................ 21
Harrison. Reumatologia .................................................................................................. 21
H E M AT O LO G I A
Podstawy hematologii ..................................................................................................... 21
Harrison. Onkologia ....................................................................................................... 21
INTERNA
Interna Harrisona t. I-III................................................................................................. 22
Choroby tarczycy – kompendium ................................................................................... 23
Podręcznik medycyny rodzinnej ...................................................................................... 23
Immunologia kliniczna ................................................................................................... 23
Patologia ......................................................................................................................... 23
Choroby zakaźne i pasożytnicze ...................................................................................... 24
Harrison. Reumatologia .................................................................................................. 24
Biologia molekularna człowieka ...................................................................................... 24
K A R D I O LO G I A
Wykłady o sercu i kardiochirurgii wad wrodzonych ........................................................ 25
Choroby naczyń .............................................................................................................. 25
Kardiologia interwencyjna. Zabiegi przezskórne pozawieńcowe ...................................... 25
Niewydolność serca ......................................................................................................... 25
Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych................................... 26
Echokardiografia – praktyczny podręcznik wykonywania i opisywania badania .............. 26
Metody obrazowe w kardiologii ...................................................................................... 26
Nadciśnienie tętnicze. Vademecum lekarza praktyka ....................................................... 26
Kardiologia w praktyce. Tom I-II .................................................................................... 27
Nadciśnienie tętnicze – aspekty kliniczne ........................................................................ 27
Nagła śmierć sercowa. Co lekarz praktyk wiedzieć powinien. Tom I-II ........................... 27
N E F R O LO G I A • U R O LO G I A
Podręcznik dializoterapii ................................................................................................. 28
Podręcznik nefrologii i nadciśnienia tętniczego ............................................................... 28
Nefroprotekcja. Podstawy patofizjologiczne i standardy postępowania terapeutycznego .. 28
Podręcznik transplantacji nerek ....................................................................................... 29
Nefrologia ....................................................................................................................... 29
Podstawowe operacje urologiczne .................................................................................... 29
Podręcznik urologii. Diagnostyka i leczenie..................................................................... 29
N E U R O LO G I A
Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego ................................................ 30
Choroby nerwowo-mięśniowe......................................................................................... 30
Neurologia w praktyce klinicznej. Tom I-III.................................................................... 30
Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii................................................. 30
Padaczka. Aspekty behawioralne w teorii i praktyce ........................................................ 31
Wodogłowie i inne zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci ............................. 32
Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego .............................................. 32
SPIS TREŚCI
Nowotwory mózgu wieku dziecięcego............................................................................. 32
Otępienia czołowo-skroniowe ......................................................................................... 32
Oksfordzki podręcznik neurologii ................................................................................... 33
Poradnik psychofarmakoterapii. Stosowanie leków w różnych okresach życia ................... 33
Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej. ................................................................ 33
Neurotoksyna botulinowa w praktyce lekarskiej .............................................................. 34
Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie ......................................... 34
Neuropatie nabyte........................................................................................................... 34
Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – pasażowalne
encefalopatie gąbczaste człowieka .................................................................................... 35
Bóle głowy ...................................................................................................................... 35
Neuropatologia Mossakowskiego .................................................................................... 35
VIII Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update 2010 .................................................... 35
OKULIST YKA
Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka ............................................................. 36
Oksfordzki podręcznik okulistyki .................................................................................... 36
Okulistyka Vaughana i Asbury’ego .................................................................................. 36
ONKOLOGIA
Harrison. Onkologia ....................................................................................................... 37
Pierwotne chłoniaki skóry ............................................................................................... 37
Nowotwory mózgu wieku dziecięcego............................................................................. 37
Nowotwory przewodu pokarmowego. Diagnostyka i leczenie. ........................................ 37
P O Z O S TA Ł Ę K S I Ą Ż K I M E D Y C Z N E
Harrison. Reumatologia .................................................................................................. 38
Leczenie chorób infekcyjnych.......................................................................................... 38
Wybrane zagadnienia z ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego ............ 38
Biologia molekularna człowieka ...................................................................................... 38
Choroby tarczycy – kompendium ................................................................................... 39
Patologia ......................................................................................................................... 39
Immunologia kliniczna ................................................................................................... 39
Choroby zakaźne i pasożytnicze ...................................................................................... 40
Transplantologia praktyczna. Tom I. Odrzucanie przeszczepu ......................................... 40
Podręcznik medycyny rodzinnej ...................................................................................... 40
Angielski w medycynie .................................................................................................... 41
Pułapki manipulacji ........................................................................................................ 41
Medical Files ................................................................................................................... 41
Badanie fizykalne jamy brzusznej .................................................................................... 41
P S Y C H I AT R I A • P S Y C H O LO G I A
Oksfordzki podręcznik psychiatrii ................................................................................... 42
Poradnik psychofarmakoterapii. Stosowanie leków w różnych okresach życia ................... 42
Bóle głowy ...................................................................................................................... 42
Pułapki manipulacji ........................................................................................................ 43
Oblicza psychozy............................................................................................................. 43
Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu.............................................................. 43
R A D I O LO G I A
Radiologia stomatologiczna............................................................................................. 45
Radiologia przewodu pokarmowego................................................................................ 45
Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej........................................................................... 45
Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii................................................. 45
SERIA PODRĘCZNIKÓW OKSFORDZKICH
Oksfordzki podręcznik specjalności klinicznych .............................................................. 46
Oksfordzki podręcznik neurologii ................................................................................... 46
Oksfordzki podręcznik medycyny rodzinnej ................................................................... 46
Oksfordzki podręcznik psychiatrii ................................................................................... 46
Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej ................................................................... 47
Oksfordzki podręcznik praktycznego zastosowania leków ............................................... 47
Oksfordzki podręcznik okulistyki .................................................................................... 47
S T O M AT O LO G I A
Stomatologia zachowawcza.............................................................................................. 48
Modelowanie koron zębów ............................................................................................. 49
Radiologia stomatologiczna............................................................................................. 49
Stomatologia wieku podeszłego ....................................................................................... 49
Potencjał cytotoksyczny stomatologicznych materiałów wypełnieniowych i nadtlenku
wodoru ........................................................................................................................... 49
Periodontologia ............................................................................................................... 50
Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy
w stomatologii................................................................................................................. 50
Periodontologia ............................................................................................................... 50
Farmakologia, farmakoterapia oraz materiały stosowane w stomatologii.......................... 50
Postępy w endodoncji. Powtórne leczenie kanałowe i zabiegi chirurgiczne ...................... 51
Diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych .............................. 51
Ilustrowane kompendium endodoncji............................................................................. 51
Biomechanika i estetyka w ortodoncji ............................................................................. 52
Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia ...................................................... 52
Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa ........................................................... 52
Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej ............................................................ 53
Parodontologia ................................................................................................................ 53
Magazyn Stomatologiczny............................................................................................... 53
Aparaty czynnościowe w ortopedii szczękowo-twarzowej ................................................ 54
Mechanika leczenia ortodontycznego techniką łuku prostego ......................................... 54
Stałe aparaty ortodontyczne. Leczenie ortodontyczne techniką łuku prostego ................. 54
Usystematyzowane leczenie techniką łuku prostego......................................................... 54
Współczesne protezy stałe ............................................................................................... 55
Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena ......................................................... 55
Materiały ortodontyczne w ujęciu naukowym i klinicznym ............................................ 55
Kompendium diagnostyki ortodontycznej ...................................................................... 55
Zbiór wskaźników stomatologicznychi niektórych testów oraz klasyfikacji ...................... 56
Terminologia łacińska w stomatologii zachowawczej ....................................................... 56
Wybrane zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej........................................................... 56
Marketing usług stomatologicznych, czyli czego nie uczą na studiach medycznych ......... 56
Znieczulenie ogólne w stomatologii klinicznej. Tryb ambulatoryjny ............................... 57
Profilaktyka najczęstszych schorzeń stomatologów związanych z pracą zawodową ........... 57
Anatomia stomatologiczna Woelfela i jej związek ze stomatologią ................................... 57
Atlas of clinical and radiological anatomy ....................................................................... 44
Radiodiagnostyka głowy i szyi ......................................................................................... 44
Radiologia jamy brzusznej – łatwe sposoby interpretacji ................................................. 44
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
5
CZASOPISMA MEDYCZNE
Gastroenterologia
Praktyczna
Format: A4, str. ok. 96
DWUMIESIĘCZNIK
Cena numeru: 16,00 zł
Prenumerata roczna: 84,00 zł
Nowe, rzetelne i obiektywne czasopismo dla
lekarzy praktyków, zainteresowanych dynamicznie rozwijającą się gastroenterologią. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. dr hab.
Andrzej Dąbrowski, który do Zespołu Redakcyjnego i Rady Naukowej zaprosił wybitnych
polskich gastroenterologów.
„Gastroenterologia Praktyczna” zawiera najciekawsze zagadnienia przedstawione w formie
tłumaczeń i omówień artykułów ze światowej literatury medycznej, prac przeglądowych
oraz opisów ciekawych przypadków. Tematyka artykułów dotyczy praktycznych problemów gastroenterologii dorosłych i dzieci, hepatologii, endoskopii, chirurgii a także
pogranicza tych specjalizacji.
Dla Prenumeratorów „Gastroenterologii Praktycznej” przygotowano program edukacyjny, w którym do zdobycia jest aż 100 punktów edukacyjnych.
Czasopismo ma własną stronę internetową: www.gastroenterologia-praktyczna.pl
Index Copernicus 2,37
ISSN 1642-316X
Neurologia Praktyczna
Format: A4, str. ok. 90
DWUMIESIĘCZNIK
Cena numeru: 16,00 zł
1
Prenumerata roczna: 84,00 zł
Prenumerata dwuletnia: 140,00 zł
Dwumiesięcznik skierowany do neurologów
i lekarzy praktyki ogólnej, zainteresowanych
bliższym poznaniem zagadnień z zakresu neurologii. Na jego treść składają się tłumaczone
w pełnej wersji bieżące artykuły z czołowych
światowych oraz europejskich pism neurologicznych, takich jak „Journal of Neurology”,
„Journal of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry”, „European Journal of Neurology”,
„The Lancet Neurology”, „Practical Neurology”, artykuły polskich specjalistów (dział „Postępy Neurologii Praktycznej”), a także
omówienia ciekawych przypadków kazuistycznych – interesujące praktycznie oraz inspirujące w diagnostyce i terapii. W „Neurologii Praktycznej” zamieszczane są również
informacje o planowanych kongresach i zjazdach naukowych, a także o nowościach
książkowych (dział „Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece”).
Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński.
Czasopismo ma własną stronę internetową: www.neurologia-praktyczna.pl
Nr 1 (52) 2010, tom X
Postępy neurologii
praktycznej:
Postępy w leczeniu udaru
mózgu
Adam Kobayashi
Artykuły komentowane:
Padaczka oporna na
leczenie: sposoby
postępowania i terapie
alternatywne
Intractable epilepsy: management and
therapeutic alternatives
The Lancet Neurology 2008
Cechy charakterystyczne
obrazu MRI nietypowych
idiopatycznych zapalnych
zmian demielinizacyjnych
mózgu. Przegląd
opublikowanych danych
MRI characteristics of atypical idiopathic
inflammatory demyelinating lesions of
the brain. A review of reported findings
Journal of Neurology 2008
6
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
NR
1(1) 2009
ISNN XXX-XxxX-xX
Kardio update
Format: A4, str. ok. 80
DWUMIESIĘCZNIK
Cena numeru: 14 zł
Prenumerata roczna: 72,00 zł
Nowe czasopismo, kierowane głównie do
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i internistów, obejmuje przegląd najnowszych
i najważniejszych informacji i zagadnień praktycznych z zakresu kardiologii, publikowanych
w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Artykuły o charakterze krótkich
streszczeń zawierają praktyczne wnioski i uzupełnione są komentarzami najwybitniejszych
polskich kardiologów.
W „Kardio update”, w szerokim, interdyscyplinarnym kontekście, opisywane są zagadnienia związane z chorobami serca, naczyń
i nadciśnieniem tętniczym. Redakcja podejmuje tematy, które są najbardziej istotne
z punktu widzenia codziennej praktyki lekarza i obrazują ciągły postęp zachodzący
w diagnostyce i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego
EKSPEER CI
DLA
A LEK AR ZY PRAK
K T YKÓW
update
W numerze:
Leczenie cukrzycy typu II
– coraz dalej od „glukocentryzmu” ?
Ponadto: Tytuł polski artykułu kolejnego/English title of next article • Tytuł polski artykułu
kolejnego/English title of next article • Tytuł polski artykułu kolejnego/English title of next article •
Tytuł polski artykułu kolejnego/English title of next article • Tytuł polski artykułu kolejnego/English
title of next article • Tytuł polski artykułu kolejnego/English title of next article
Magazyn
Stomatologiczny
Format: A4, str. ok. 100
MIESIĘCZNIK
Cena numeru: 18,80 zł
Prenumerata dwuletnia: 329,00 zł
Prenumerata roczna: 194,00 zł
Prenumerata półroczna: 112,00 zł
Prenumerata roczna studencka: 112,00 zł
Prenumerata półroczna studencka: 67,00 zł
Bogato ilustrowane pismo naukowo-zawodowe, adresowane do lekarzy stomatologów
wszystkich specjalności. Ukazuje się od 1991
roku. Wszystkie publikowane w piśmie prace merytoryczne są recenzowane przez grono
znakomitych specjalistów, członków Rady
Naukowej. Gwarantuje to wysoki poziom naukowy publikacji. Miesięcznik zawiera
stałe działy: Temat miesiąca, Aktualności, Stomatologia praktyczna, Vademecum stomatologa. Redakcja stworzyła też centrum informacji szkoleniowej, zamieszczając zawiadomienia o konferencjach naukowych, kursach doskonalących i warsztatach praktycznych.
Nad wieloma z nich czasopismo sprawuje patronat medialny.
„Magazyn Stomatologiczny” znajduje się w bazie Index Copernicus: 3,84 za rok 2008,
MNiSW - 4,0.
Szczegółowe informacje o czasopiśmie: www.magazyn-stomatologiczny.pl
CZASOPISMA MEDYCZNE
Nr 1 (6) 2010, tom II
ISSN 2080-1157
ERMATOLOGiA
Dermatologia
Praktyczna
Medycyna i pasje
Format: 230 x 285 mm, str. ok. 128
DWUMIESIĘCZNIK
Cena numeru: 18,00 zł
Prenumerata roczna: 96,00 zł
Format: A4, str. ok. 88
DWUMIESIĘCZNIK
1
Cena numeru: 16,00 zł
Prenumerata roczna: 84,00 zł
Prenumerata dwuletnia: 140,00 zł
Pełne doskonałych artykułów polskich i zagranicznych forum dermatologiczne. Na
łamach czasopisma publikowane są artykuły
dotyczące praktycznego wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie dermatologii,
omówienia artykułów z renomowanych czasopism zagranicznych opatrzone komentarzami
ekspertów i artykuły polskich specjalistów
– poglądowe, interdyscyplinarne, opisy przypadków. W „Dermatologii Praktycznej” ukazują się także omówienia ważnych tematów
dermatologicznych, doniesienia naukowe, pytania do specjalisty oraz informacje o ważnych wydarzeniach, zjazdach i konferencjach.
Prenumeratorzy „Dermatologii Praktycznej” biorą udział w programie edukacyjnym,
w którym do zdobycia jest aż 100 punktów edukacyjnych.
Czasopismo ma własną stronę internetową: www.derma.pl
Onychofagia
i onychotillomania
Przemysław Pacan, Magdalena
Grzesiak, Jacek Szepietowski
Dysmorfofobia –
„uzależnienie”
od zabiegów estetycznych
Anna Zalewska-Janowska
Świerzb – różnorodność
obrazu klinicznego,
rozpoznanie i leczenie
Grażyna Chodorowska
Iwermektyna
w dermatologii
Marcin Błaszkowski, Andrzej Kaszuba
Ponadto:
Doustna izotretinoina
w leczeniu trądziku
zwykłego
Znaczenie lokalizacji zmian
skórnych w rozpoznawaniu
chorób. Pępek –
uniwersalne centrum
Mezoterapia w leczeniu
łysienia plackowatego
u dzieci
Dermatitis artefacta
– opis przypadku
w quizie
qquizie
akredytowanym
akredytowa
akred
yytowanym
nym
przez PTD
Pielęgniarstwo
XXI wieku
Format: A4, str. ok. 120
KWARTALNIK
Cena numeru: 8,00 zł
Prenumerata roczna: 32,00 zł
Czasopismo, które ułatwia pracownikom naukowym pielęgniarstwa i położnictwa oraz
dziedzin pokrewnych wymianę poglądów, wyników badań i analiz oraz przybliża problemy
pielęgniarstwa szerszym gremiom w kraju i za
granicą.
Czasopismo zawiera cztery działy. Pierwszy
z nich poświęcony jest badaniom na temat
teorii pielęgniarstwa i położnictwa, ich filozoficznych podstaw i historii, a także etyki i deontologii pielęgniarek oraz położnych.
Koncentruje się także na badaniach i światowych trendach w ujmowaniu pielęgniarstwa
i położnictwa. Dział drugi obejmuje prace z dziedzin pokrewnych pielęgniarstwu i położnictwu. Trzeci traktuje o praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych, ukazuje jej
stan faktyczny oraz możliwości doskonalenia, przedstawia światowe wzorce i kierunki
zmian. W dziale czwartym zamieszczane są recenzje wartościowych dla pielęgniarstwa
i położnictwa publikacji naukowych, a także informacje o istotnych dla pielęgniarek
i położnych wydarzeniach w kraju i na świecie.
Wyjątkowe czasopismo o unikalnej wśród pism medycznych formule. Ten elegancki
dwumiesięcznik polecamy lekarzom – specjalistom wszystkich dziedzin medycyny, ale
przede wszystkim lekarzom – ludziom ciekawym życia i ceniącym sobie jego smak.
Medycyna i pasje” łączy treści pozornie do siebie nieprzystające. Artykuły medyczne
prezentują interdyscyplinarną i praktyczną wiedzę. Omawiają aktualne problemy codziennej praktyki lekarskiej, również z zakresu prawa, biznesu i etyki w medycynie.
Obok nich pojawiają się artykuły z zupełnie innego „świata”. Dzięki bohaterom zamieszczanych w czasopiśmie reportaży wiemy, że można biegać w maratonach, nurkować, latać szybowcami, startować w Igrzyskach Olimpijskich, świetnie fotografować,
a nawet być wziętym językoznawcą, a jednocześnie ciągle być lekarzem i pomagać ludziom. W wywiadach, reporterskich portretach, felietonach pokazujemy to, co ze swoim życiem zrobili lekarze, od których chcemy się uczyć, ale też i ci całkiem zwykli.
Opowiadaja nam o swoich ulubionych miejscach na ziemi i pasjach, dla których są
w stanie wiele poświęcić.
Czasopismo ma własną stronę internetową: www.medycynaipasje.com.pl
Czasopisma z naszej oferty znajdują się w bazie Index Copernicus*. Indywidualna roczna prenumerata jednego z nich to gwarancja uzyskania 5 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym.
* Nie dotyczy Medycyny i pasji oraz Pielęgniarstwa XXI wieku
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
7
ANATOMIA
Atlas of clinical and
radiological anatomy
Ryszard Maciejewski, Andrzej Drop
Format: A4, str. 277, oprawa twarda
Cena: 94,00 zł
Mała encyklopedia anatomii człowieka
Zygmunt Urbanowicz
Format:
ormat: B5, str. 800, oprawa miękka
Cena:
Ce
ena: 88,00 zł
Atlas zawiera ponad 200 kolorowych ilustracji i schematów oraz zdjęcia radiologiczne
i sonograficzne, opatrzone objaśnieniami struktur anatomicznych w trzech językach:
łacińskim, polskim i angielskim.
Książka podzielona jest na osiem rozdziałów: „Głowa i szyja”, „Klatka piersiowa”,
„Brzuch”, „Miednica”, „Kończyna górna”, „Kończyna dolna”, „Anatomia radiologiczna”
oraz „Neuroanatomia”. Na końcu zamieszczono szczegółowy indeks. Atlas umożliwia
Czytelnikom poznanie ludzkiej anatomii i jest wspaniałą pomocą naukową.
Podręczny słownik
mianownictwa
anatomicznego
Zygmunt Urbanowicz
Format: B5, str. 324, oprawa miękka
Cena: 48,00 zł
„Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego” przygotowano na podstawie ostatniego
wydania książki „Terminologia Anatomica”
oraz odpowiednich opracowań krajowych. Miana międzynarodowe i ich polskie odpowiedniki
zestawiono w dwóch częściach: słowniku łacińsko-polskim i polsko-łacińskim. Występują
w nich przede wszystkim miana oficjalne (zatwierdzone przez upoważnione zespoły
specjalistów) zawierające stosunkowo liczne nazwy alternatywne. Do słownika włączono
wiele eponimów – przede wszystkim te, których w niedawnej przeszłości używano często w pracach naukowych i podręcznikach – oraz niektóre nazwy związane z anatomią,
lecz niewystępujące na oficjalnej liście mian, poza tym nazwy z pogranicza anatomii
i fizjologii lub anatomii i kliniki. „Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego”
ułatwi korzystanie z dawnych prac anatomicznych, podręczników i atlasów anatomicznych oraz dzieł klinicznych, w których terminy te obecnie są dość często stosowane.
W końcowej części słownika zestawiono rzeczowniki używane w międzynarodowym
mianownictwie anatomicznym.
Na całość opracowania składa się ponad 7 tys. objaśnień hasłowych, liczne tabele oraz
ryciny. Podstawę hasłową encyklopedii stanowią międzynarodowe miana anatomiczne
i odpowiadające im miana polskie. Poza nimi włączono wybrane nazwy, związane z anatomią, które nie znalazły się jednak na oficjalnej liście mian (np. trójkąt tętnicy językowej,
wyrostek pochwowy otrzewnej), nazwy z pogranicza anatomii i fizjologii lub anatomii
i kliniki (np. zespolenia między żyłami głównymi, krążenie krwi duże, małe i płodowe,
krążenie chłonki, stłumienie bezwzględne i względne serca, przepukliny brzuszne, wady
serca i inne) oraz najważniejsze eponimy. Hasła zostały ułożone w porządku alfabetycznym, co umożliwia ich szybkie odszukanie przez Czytelnika. Niektóre z nich, przede
wszystkim dotyczące narządów, zawierają nie tylko obszerny opis, położenie, topografię,
unaczynienie i unerwienie, ale często uwzględniają również aspekty czynnościowe i kliniczne. Włączone do tekstu ryciny oraz tabele mogą przekazać dodatkowe informacje
i ułatwić przyswojenie opisów morfologicznych. „Mała encyklopedia anatomii człowieka” stanowi kompendium wiedzy na temat budowy anatomicznej człowieka.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
9
NOWOŚĆ!
DERMATOLOGIA
Dermatologia Braun-Falco t. I-I-III
-III
W. H. C. Burgdorf, G. Plewig, H. H. Wolff, M. Landthaler
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Wiesław Gliński, Magdalena Czarnecka-Operacz,
Dorota
otaa Krasowska, Agnieszka Beata Serwin,
Hanna
naa Wolska
Format:
matt: A4, str. , oprawa twarda
Cena:: 170,00
1
zł/tom
(510,00
0,,00 zł/komplet)
Zespół wybitnych specjalistów stworzył bardzo wartościowe dzieło dostarczające klasycznych
i współczesnych informacji na temat patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki różnicowej
leczenia znanych wcześniej i opisanych w ostatnim czasie chorób skóry. Jest to bardzo nowoczesny i szczegółowy podręcznik dermatologii i wenerologii. Podręcznik ten będzie służył
przez następne kilkanaście lat za swego rodzaju „Biblię dla dermatologów”.
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
10
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Napisany przez zespół wybitnych ekspertów obszerny, 3 tomowy podręcznik, do którego od lat sięgają wszyscy dermatolodzy. Jest wzorem rzeczowego i niezwykle starannego
przedstawienia trudnych problemów klinicznych z dziedziny dermatologii i wenerologii, podbudowanych najnowszymi wiadomościami z zakresu anatomii, fizjologii i procesów biochemicznych skóry. W najnowocześniejszym ujęciu prezentuje wszystkie znane
i opisane kiedykolwiek choroby skóry. Zawiera nowe rozdziały: Dermatopatologia,
Sonografia, Zaburzenia w układzie chromosomalnym i naprawa DNA, Dermatologia
sportu, Dermatologia estetyczna.
1200 kolorowych zdjęć i ilustracji, bogata ikonografia – 827 rycin i 131 tabel.
DERMATOLOGIA
BESTSELLER!
Trądzik. Diagnostyka
i leczenie
Guy F. Webster, Anthony V. Rawlings
Praca zbiorowa pod redakcją
Doroty Krasowskiej
Format: B5, str. 390, oprawa twarda
Cena: 96,00 zł
Książka przedstawia aspekty patogenezy i leczenia trądziku w oparciu o najnowsze osiągnięcia
badań dotyczących biologii sebocytów, gruczołów łojowych i jednostek włosowo-łojowych.
Publikacja została podzielona na trzy części tematyczne. W części pierwszej znalazły się zagadnienia z zakresu patogenezy trądziku;
biologii komórkowej aparatu mieszkowo-łojowego; wydzielania łoju; biologii molekularnej retinoidów i ich receptorów oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory
peroksysomów w kontekście gruczołów łojowych i trądziku; białek przeciwbakteryjnych.
W części drugiej, dotyczącej leczenia trądziku, podjęto zagadnienia terapii przeciwbakteryjnej; miejscowego stosowania retinoidów; leczenia nadtlenkiem benzoilu i kwasem
salicylowym oraz leczenia kwasem oktadekadienowym; działania sfingolipidów jako
nowej opcji terapeutycznej w leczeniu trądziku. Część trzecia opisuje głównie modele
in vitro w ocenie technologii przeciwtrądzikowych oraz zasady leczenia miejscowego.
Praktyczną pomocą jest kilkustronicowy kolorowy atlas zdjęć.
Hanna Wolska
Format: B5, oprawa twarda, s. 224
Cena: 76,00 zł
Za pomocą naświetlań z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego można w dermatologii,
i nie tylko, wiele osiągnąć. Istnieje wiele chorób
w których fototerapia jest powszechnie uznaną
metodą leczenia.
W książce przedstawiono metodykę światłolecznictwa, rolę solariów w leczeniu schorzeń dermatologicznych, zasady stosowania poszczególnych
metod fototerapii, a także ich działania niepożądane.
Opisano zastosowanie fototerapii w leczeniu różnych chorób: łuszczycy, bielactwa, atopowego zapalenia skóry, fotodermatoz, chłoniaków skórnych, liszaja płaskiego, pityriasis lichenoides chronica i pityriasis lichenoides acuta, przeszczep przeciw gospodarzowi,
twardziny, pokrzywki barwnikowej, świądu, eosinophilic pustulosis, ziarniniaka obrączkowatego, łysienia plackowatego, tocznia rumieniowatego, trądziku i wielu innych.
Książkę wzbogacają liczne ryciny oraz kolorowe zdjęcia.
Praca zbiorowa pod redakcją
Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło i Jadwigi
Roszkiewicz
Format: B5, str. 144, oprawa miękka
Cena: 44,00 zł
Pierwotne chłoniaki skóry prezentują specyficzne objawy kliniczne, a także różnią się przebiegiem i rokowaniem od wykazujących zbliżony
obraz histologiczny chłoniaków węzłowych.
Książka przedstawia aktualną klasyfikację pierwotnych chłoniaków skóry, charakterystykę
i etiopatogenezę ich poszczególnych typów,
rodzaje badań oraz leczenie pierwotnych chłoniaków skóry.
Szczególnym atutem publikacji jest atlas kolorowych zdjęć, gromadzonych przez autorów
w trakcie wielu lat pracy klinicznej.
Neurotoksyna
botulinowa w praktyce
lekarskiej
Wydanie II
Teofan M. Domżał
Format: B5, str. 134, oprawa miękka
Cena: 34,00 zł
Neurotoksyna botulinowa wkroczyła do arsenału leków w Polsce prawie 20 lat temu. Odnosi
wielkie sukcesy w dermatologii, neurologii, ale
nie tylko. Dziś jest w codziennym użyciu w wielu ośrodkach medycznych, w rehabilitacji oraz
medycynie estetycznej i cieszy się uznaniem
dzięki efektywności sięgającej 90%.
Książka jest praktycznym przewodnikiem, który – jak wskazuje autor – ma służyć lekarzom w codziennej pracy jako podręczne źródło informacji, a jednocześnie przyczynić
się do upowszechnienia stosowania neurotoksyny botulinowej.
Profesor Teofan M. Domżał w nowym wydaniu uaktualnił informacje na temat stosowanych dawek neurotoksyny. Książka zawiera także wykaz uzupełnionego i uaktualnionego piśmiennictwa.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
NOWOŚĆ!
Fototerapia (UV)
w dermatologii
Pierwotne
chłoniaki skóry
11
DERMATOLOGIA
ZAPOWIEDŹ!
Łuszczyca
Praca zbiorowa pod redakcją
Hanny Wolskiej i Andrzeja Langnera
Format: B5, str. 235, oprawa twarda
Cena: 78,00 zł
„Czy możecie wyobrazić sobie swędzenie, które
nie ustaje nigdy, cokolwiek by robić? Kolana
całe w czerwonych plamach, skóra łuszczy się,
odchodzi” (z wypowiedzi chorego na łuszczycę).
Na łuszczycę choruje jedna na pięćdziesiąt osób.
Jak bardzo choroba potrafi utrudnić normalne
życie, wiedzą tylko Twoi pacjenci. Lekarze
dzięki swojej wiedzy i odpowiednio dobranym
lekom pomagają im na nowo cieszyć się życiem i latem. Właśnie tej bardzo uciążliwej
chorobie cywilizacyjnej poświęcono tę książkę. Omówiono w niej etiopatogenezę, obraz
kliniczny, leczenie miejscowe, foto- i fotochemoterapię oraz leki stosowane w terapii tej
choroby: retinoidy, leki stosowane ogólnie (metotreksat, cyklosporynę, fumarany i inne)
oraz leki biologiczne. Oddzielne rozdziały poświęcono łuszczycy u dzieci i łuszczycy stawowej. Całość wzbogacają kolorowe zdjęcia i tabele.
Stephen T. Holgate, Martin K. Church, Lawrence M.
Lichtenstein
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Dorota Czelej
Format: A4, str. 375, oprawa twarda
Cena: 84,00 zł
Napisana w przystępny sposób publikacja, prezentująca kliniczne podejście do problemów
związanych z alergią.
Zawiera szczegółowe informacje na temat rozpoznania, leczenia i postępowania z pacjentami
z różnymi rodzajami chorób alergicznych. Omawia protokoły postępowania terapeutycznego
i efektywnego prowadzenia pacjenta.
Zespół redakcyjny obejmuje uznane na świecie autorytety z dziedziny alergologii; ich
wspólna praca pozwoliła na opracowanie wszystkich, najważniejszych z klinicznego
punktu widzenia zagadnień: od alergii zawodowych i epidemiologii, do alergologii pediatrycznej i zabiegów odczulających.
Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski
Specjalistyczny słownik encyklopedyczny, zawierający ponad 4 tysiące ułożonych alfabetycznie
haseł z dziedziny chorób skóry i wenerycznych
oraz dziedzin wywodzących się z dermatologii
lub związanych z tym działem medycyny. Dla
celów dydaktycznych zamieszczono ok. 1000
oryginalnych zdjęć zmian skórnych, wybranych
charakterystycznych obrazów histopatologicznych, tabel i rycin.
Hasła leksykonu opracowano bardzo dokładnie i szczegółowo w oparciu o mianownictwo dermatologiczne i najnowsze dane literatury przedmiotu. Wnikliwą uwagę poświęcono opisom objawów klinicznych i ich morfologii, a także opisom obrazów histologicznych, stanowiących często podstawę diagnostyki chorób skóry.
Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter leksykon może być bardzo przydatny
nie tylko dermatologom, ale także alergologom, chirurgom, dermatochirurgom, kosmetologom, mikologom, lekarzom chorób zakaźnych, ginekologom, urologom, pediatrom
i lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej.
IV Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna
„Andrzejki Dermatologiczne”
19-20 listopada 2010 r.
Warszawa
Patronat naukowy
prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba
ANDRZEJKI
DERMATOLOGICZNE
12
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
ZAPRASZAMY!
Alergia
Leksykon
dermatologiczny
DERMATOLOGIA
ZAPOWIEDŹ!
Harold J. Brody
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Waldemar Placek
Format: A4, str. 200, ryc. i fot. 120, oprawa twarda
Cena: 76,00 zł
Nie można oprzeć się wrażeniu, że w obecnych
czasach króluje niejako kult młodego wyglądu.
Czasem by utrzymać młody i zdrowy wygląd
skóry, nie wystarczą jednak dobre geny i potrzebna jest pomoc specjalisty – dermatologa.
W porównaniu z doskonałymi, ale kosztownymi technikami laserowymi, peeling i chemiczny resurfacing opiera się na pewnych,
sprawdzonych klinicznie i relatywnie tanich metodach leczenia kosmetycznych defektów skóry.
Autorzy publikacji opisali głównie chemiczne metody złuszczania skóry (chemiczny
resurfacing), ale zawarli również wiele odniesień do resurfacingu laserowego (CO2)
i dermabrazji, koncentrując się na opracowanych naukowych technikach złuszczania,
etyce zawodu oraz analizie piśmiennictwa medycznego, dotyczącego tych zagadnień.
Praktyczny przewodnik dla wszystkich dermatologów. Uzupełnieniem tekstu są kolorowe zdjęcia i ryciny.
NOWOŚĆ!
Peelingi i resurfacing
skóry
Dermatologia
Wolfram Sterry,
y, Ralf Paus,, Walter Burgdorf
g
Redakcja
akcja
kcja naukowa wydania polskiego:
Waldemar
lddemar Placek
Format:
m A4, str. 568,
mat:
oprawa
aw
wa twarda
Cena:
a: 154,00 zł
Dermatologia.
Poradnik lekarza
praktyka
Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski
Napisana w ciekawy i przystępny sposób książka przedstawiająca podstawowy zakres wiedzy
dermatologicznej od budowy i funkcji skóry,
przez badanie dermatologiczne, po opisy różnych chorób i zakażeń skóry oraz tkanki podskórnej i błon śluzowych.
Całość jest pogrupowana tematycznie i przedstawia jednostki chorobowe najczęściej spotykane w praktyce lekarza rodzinnego i podstawowej opieki zdrowotnej. W ksiązkce opisano ponadto manifestacje i zmiany skórne
w chorobach wewnętrznych, zaburzeniach metabolicznych i wydzielania wewnętrznego,
zespołach paraneoplastycznych, czy w zespole nabytego upośledzenia odporności. Osobne rozdziały poświęcono chorobom przenoszonym drogą płciową oraz nierzeżączkowemu zapaleniu cewki moczowej.
Książka przygotowana przez zespół ponad 40 cenionych dermatologów pracujących pod
redakcją prof. Andrzeja Kaszuby i prof. Zygmunta Adamskiego
Niewątpliwym atutem podręcznika są opisy rzadko spotykanych jednostek i zespołów chorobowych oraz wiadomości z zakresu dermatochirurgii, laseroterapii i dermatologii estetycznej,
dzięki czemu książka ta stanowi znakomity podręcznik z zakresu dermatologii, który w pełni
odpowiada nowym kierunkom zintegrowanej medycyny i stanowi doskonałe kompendium
wiedzy dermatologicznej
Dr hab. n. med. Hanna Wolska, prof. nadzw. AM
Zawartość książki podzielono na części tematyczne: „Wprowadzenie do dermatologii i diagnostyka dermatologiczna” - zwięzły przegląd zagadnień dotyczących biologii i anatomii skóry oraz opis krok po kroku badania dermatologicznego; „Choroby
dermatologiczne” – bogato ilustrowany obszerny opis chorób skóry i jej przydatków,
z uwzględnieniem istotnych informacji na temat patogenezy, objawów klinicznych,
metod diagnostycznych, diagnostyki różnicowej i leczenia; „Leczenie” – przegląd aktualnych zasad i schematów leczenia miejscowego i ogólnego oraz radioterapii z uwzględnieniem aspektów dermatologii zabiegowej, gojenia się ran oraz postępowania w stanach
nagłych; „Praktyczne dodatki” – przegląd leków oraz najczęściej stosowanych składników leków recepturowych i receptur, „Diagnostyka różnicowa chorób skóry” – tabele
zbiorcze, opracowane dla ułatwienia rozpoznawania przedmiotowych i subiektywnych
objawów pacjenta.
Tekst wzbogaca ponad 300 kolorowych ilustracji – diagramy, tabele, wykresy oraz praktyczne wskazówki kliniczne.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
13
DIABETOLOGIA
Cukrzyca typu 1
Stopa cukrzycowa
Ewa Janeczko-Sosnowska
Format: B5, str. 105, oprawa miękka
Cena: 20,00 zł
Książka przeznaczona przede wszystkim dla
lekarzy pierwszego kontaktu, którzy mają pod
swoją opieką chorych w różnych stadiach rozwoju cukrzycy typu 1. Publikacja napisana
zwięzłym i przejrzystym językiem. Ma na celu
pomoc w rozpoznaniu choroby i jej leczeniu
(w tym różnorodnych powikłań). Szczególny
nacisk położono na praktyczną stronę omawianych zagadnień, zwłaszcza na odpowiednią
edukację chorego i osób z jego otoczenia, samokontrolę i samoopiekę pacjenta, a przede wszystkim na efektywną współpracę lekarza pierwszego kontaktu z pacjentem. Przedstawianą problematykę ilustrują zawarte
w ostatnim rozdziale przypadki kliniczne. Dodatkowo na końcu książki zamieszczono
wykaz adresów internetowych organizacji diabetologicznych, poradników dla chorych,
stowarzyszeń, grup wsparcia oraz serwisów internetowych.
Zaburzenia gospodarki
węglowodanowej po
cukrzycy ciężarnych
Aneta Malinowska-Polubiec, Krzysztof Czajkowski
Format: B5, str. 43, oprawa miękka
Cena: 20,00 zł
Książka zawiera dokładną analizę zaburzeń związanych z cukrzycą ciężarnych (GDM) opartą na
wieloletnich badaniach klinicznych. Autorzy
omówili częstość występowania, czynniki ryzyka,
a także rodzaje zaburzeń gospodarki węglowodanowej po GDM. Ponadto scharakteryzowali odległe skutki cukrzycy ciężarnych, sytuację u pacjentek z prawidłowym wynikiem kontrolnego testu obciążenia glukozą oraz występowanie
przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego. Zwrócono również uwagę na opiekę poporodową w grupie kobiet z GDM w wywiadzie. W ostatnim rozdziale
zamieszczono wykaz adresów ośrodków specjalistycznych w poszczególnych regionach
Polski, w których mogą znaleźć opiekę kobiety chorujące na cukrzycę.
14
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Waldemar Karnafel
Format: B5, str. 82, oprawa miękka
Cena: 20,00 zł
Zbiór wiadomości na temat choroby, która
może towarzyszyć cukrzycy. Poszczególne rozdziały dotyczą epidemiologii, etiologii i czynników ryzyka zespołu stopy cukrzycowej,
rodzajów choroby, amputacji kończyn, stopy
neuropatycznej (stopa Charkota), leczenia,
prewencji oraz organizacji zajmujących się
leczeniem stopy cukrzycowej w Polsce. Wartość podręcznika podnoszą opisy przypadków,
z którymi zetknęli się lekarze z Katedry i Kliniki
Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
Akademii Medycznej w Warszawie oraz zamieszczone zdjęcia.
Książka niezbędna dla każdego lekarza medycyny rodzinnej, lekarza diabetologa oraz studenta
medycyny.
SERIA:
Pod redakcją:
Kazimierza Wardyna, Waldemara Karnafla i Katarzyny Życińskiej
ENDOKRYNOLOGIA
ZAPOWIEDŹ!
Praca zbiorowa pod redakcją
Andrzeja Lewińskiego i Arkadiusza Zygmunta
Hormony odpowiadają za nasze samopoczucie,
zdrowie, wygląd, koordynują działanie procesów chemicznych. Mechanizmy nimi rządzące
łatwo zakłócić, gdyż nawet niewielkie niedobory hormonów czy nieznaczny ich nadmiar
powodują zakłócenia w gospodarce hormonalnej. W książce gruntownie omówiono
patofizjologię chorób endokrynologicznych przedstawiając fizjologię funkcjonowania
opisywanego narządu/układu wydzielania wewnętrznego z niezbędnym rysem anatomicznym, krótką charakterystyką opisywanych cząsteczek oraz mechanizmami regulacji
ich wydzielania. Omówiono także metody oznaczania substancji biologicznie czynnych
bądź ich prekursorów oraz próby (testy dynamiczne), wykonywane w diagnostyce zaburzeń wraz z interpretacją wyników i różnicowaniem. Atutem książki jest niewątpliwie to,
iż jest to publikacja polska, uwzględniająca specyfikę funkcjonowania naszego systemu
opieki zdrowotnej, a jej autorami są lekarze klinicyści, którzy problematykę zaburzeń
hormonalnych przedstawili z punktu widzenia lekarza praktyka.
Endokrynologia ogólna i kliniczna
Greenspana. TOM I-II
David G. Gardner, Dolores Shoback
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Lewiński
Ze względu na wysoki poziom merytoryczny oraz rzetelność przekazu książka ta jest znana
i ceniona na całym świecie. Jest to publikacja omawiająca zawsze najnowsze odkrycia i wyniki badań w zakresie endokrynologii.
Dr hab. med. Grzegorz Dzida
ZAPOWIEDŹ!
Diagnostyka
czynnościowa zaburzeń
hormonalnych
z elementami
diagnostyki różnicowej
Choroby tarczycy
– kompendium
Praca zbiorowa pod redakcją
Leszka Królickiego, Małgorzaty KarbownikLewińskiej i Andrzeja Lewińskiego
Format: A5, str. 156, oprawa miękka
Cena: 32,00 zł
Książka napisana przez zespół znanych i cenionych autorów, poświęcona anatomii i fizjonomii
gruczołu tarczowego oraz badaniom diagnostycznym tego gruczołu, woli nietoksycznych,
niedoczynności i nadczynności tarczycy. Zawiera informacje dotyczące rzadkich przyczyn
występowania nadczynności tarczycy, a także
problematykę nowotworów tarczycy i zapaleń.
Czytelnik znajdzie tu także rozdziały poświęcone problematyce zaburzeń gruczołu tarczowego
u kobiet w ciąży i okresie poporodowym oraz
u dzieci. Cenną wiedzę stanowią informacje
dotyczące farmakokinetyki leków stosowanych
w chorobach tarczycy.
Najnowsze, dwutomowe wydanie jest kompendium wiedzy na temat endokrynologii
ogólnej i klinicznej.
Zawiera najnowszą wiedzę z zakresu podstawowych naukowych i klinicznych aspektów endokrynologii, od molekularnych mechanizmów przetwarzania sygnałów przekazywanych przez hormony tarczycy do zagadnień klinicznych w opiece nad pacjentem
z zespołem Cushinga. Opisuje mechanizmy działania hormonów i zagadnienia autoimmunologiczne dotyczące gruczołów wydzielania wewnętrznego. Szczegółowo opisano
podwzgórze i przysadkę, steroidy i androgeny oraz zagadnienia chirurgii gruczołów dokrewnych. Czytelnik znajdzie tu także informacje na temat wzrostu i rozwoju męskiego
i żeńskiego układu rozrodczego, zaburzeń determinacji i różnicowania płci, dojrzewania,
a także endokrynologii ciąży, otyłości i nadwagi oraz endokrynologii wieku starczego.
Wydanie to poszerzono o omówienie metabolizmu składników mineralnych, chorób
metabolicznych kości, tematykę dotyczącą gruczołu tarczycowego i nowotworów złośliwych.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
15
BESTSELLER!
FARMAKOLOGIA
Farmakologia Goodmana i Gilmana. Tom I-II
Pod redakcją
Laurence’a L. Bruntona, Johna S. Laza, Keitha L. Parkera
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Włodzimierz Buczko, Stanisław J. Czuczwar, Tadeusz F. Krzemiński
Format: A4, str. t. I – 1056, t. II – 1086, oprawa twarda
Cena: 99,00 zł za tom
Leczenie chorób
infekcyjnych
John G. Bartlett
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Krzysztof Tomasiewicz
Format: B5, str. 352, oprawa miękka
Cena: 56,00 zł
Zbiór standardów opieki medycznej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem leczenia
infekcji, doboru leków, ich dawkowania, interakcji i działań niepożądanych. Przedstawiono
wskazania terapeutyczne i zasady postępowania m.in. w leczeniu: zakażeń grzybiczych, posocznicy, zaburzeń odporności, zakażeń
paciorkowcami, infekcji tkanek miękkich, kości i stawów. Opisano leczenie: infekcji
wirusowych i pasożytniczych, gałki ocznej, OUN (z uwzględnieniem zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych), infekcji układu oddechowego, moczowego, zapalenie wsierdzia, WZW, leczenie choroby wrzodowej, biegunki infekcyjnej i chorób przenoszonych
drogą płciową.
Wskazano schematy postępowania profilaktycznego (m.in. w chirurgii i u osób podróżujących) a także zalecany czas prowadzenia antybiotykoterapii.
Poradnik
psychofarmakoterapii.
Uznany na całym świecie, najlepszy podręcznik w dziedzinie farmakologii i farmakoterapii określany mianem „biblii farmakologicznej”.
Książka przygotowana przez ponad stu autorów, wybitnych specjalistów z różnych
ośrodków w USA, Kanadzie i Australii. W kolejnych dziesięciu edycjach podręcznik
udoskonalano, gruntownie uzupełniano i unowocześniano. Prezentowane jedenaste
wydanie jest dziełem wnikliwym i obszernym, w którym przedstawiono aktualny stan
wiedzy farmakologicznej oraz zasady skutecznej i racjonalnej farmakoterapii, z dbałością
o wszelkie szczegóły. „Farmakologia Goodmana & Gilmana” t. I-II – pierwsze polskie
tłumaczenie najnowszego światowego bestsellera.
W książce omówiono powiązanie farmakologii z pokrewnymi naukami medycznymi,
działanie i zastosowanie leków w świetle postępów medycyny oraz podstawowych nauk
medycznych. Różnorodność farmakodynamiczna, działania niepożądane i toksyczność
leków to tylko niektóre z poruszonych tematów.
W tomie drugim znajduje się tabela danych farmakologicznych dotycząca ponad stu leków, ich wydalania w moczu, wiązania w osoczu, klirensu, objętości dystrybucji, okresu
półtrwania, czasu do maksymalnego stężenia i maksymalnego stężenia.
Czytelny układ obu tomów pozwala szybko odszukać odpowiedzi na zaistniały problem
i wybrać skuteczną dla pacjenta terapię oraz zaoszczędzić czas lekarza praktyka.
16
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Stosowanie leków
w różnych okresach życia
Mani N. Pavuluri, Philip G. Janicak
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Anna Grzywa
Format: 105 x 210 mm, str. 154, oprawa miękka
Cena: 28,00 zł
Książka przeznaczona dla wszystkich lekarzy
praktykujących psychofarmakoterapię, którzy
potrzebują zwięzłych i wiarygodnych informacji dotyczących jej stosowania. Poradnik dostarcza istotnych informacji o wybranym
leku, zawiera krótkie wzmianki o zaletach i wadach stosowania leków w porównaniu
z dostępnymi środkami alternatywnymi, a także – niedostępne w większości konwencjonalnych opracowań – informacje na temat leków stosowanych w terapii uzależnień.
Czytelnik odnajdzie tutaj pełne spektrum leków, które znajdują zastosowanie w leczeniu
chorób psychicznych i uzależnień, zakres dawek i zalecane dawki u pacjentów w różnym
wieku, a także informacje o grupie chemicznej, nazwie handlowej, dostępnych postaciach (dodano postacie leków, które są dostępne w Polsce) i mechanizmach działania,
pogrupowane w sposób umożliwiający szybki dostęp do poszukiwanych danych.
FARMAKOLOGIA
Duncan Richards, Jeffrey Aronson
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Krzysztof Tomasiewicz
Format: 101 x 191 mm, str. 622, oprawa miękka
Cena: 90,00 zł
Kieszonkowy poradnik pomaga w szybkim
odszukaniu potrzebnych informacji i wybraniu najbardziej skutecznej formy terapii farmaceutycznej. Znajdują się w nim praktyczne
rady dotyczące bezpiecznego i skutecznego
dobierania środków medycznych, wypisywania recept, częstości i sposobu podawania
leków, a także ostrzeżeń spotykanych na etykietach. W podręczniku omówiono działania niepożądane i interakcje różnych farmaceutyków, a także możliwości wykorzystania placebo. W kolejnych rozdziałach opisano wpływ leków na układ pokarmowy,
sercowo-naczyniowy, nerwowy, oddechowy, wydalniczy, mięśniowo-szkieletowy oraz
leków stosowanych w terapii zaburzeń funkcjonowania systemu endokrynologicznego,
a także w położnictwie i ginekologii. W podręczniku znalazły się wskazówki na temat
postępowania w leczeniu nowotworów, infekcji, zatruć, bólu oraz chorób skóry i oczu;
informacje o produktach immunologicznych i szczepionkach.
Podstawy farmakologii
klinicznej, alergie,
interakcje leków oraz
wybrane problemy
w stomatologii
Praca zbiorowa pod redakcją
Anny Jabłeckiej i Tadeusza F. Krzemińskiego
Format: B5, str. 296, oprawa twarda
Cena: 68,00 zł
W dobie narastającej liczby reakcji alergicznych
na leki oraz ogromu nowych preparatów wprowadzanych na rynek, lekarz stomatolog powinien znać zagadnienia dotyczące mechanizmów działania leków, ich działań niepożądanych, a także istotnych interakcji lekowych,
aby stosować racjonalną farmakoterapię.
Niniejsza publikacja obejmuje m.in.: podstawowe zagadnienia farmakologii klinicznej, źródła wiedzy o leku, zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji oraz w wieku
rozwojowym i podeszłym, leczenie bólu w stomatologii, zespół pieczenia jamy ustnej,
środki narkotyczne i inne substancje psychoaktywne w praktyce lekarza dentysty, aspekt
psychologiczny lęku w praktyce stomatologicznej, objawy alergii w jamie ustnej po preparatach stosowanych w stomatologii, opiekę stomatologiczną nad pacjentem leczonym
onkologicznie oraz osobami niepełnosprawnymi, interakcje leków i ich znaczenie kliniczne.
Ilustrowane
kompendium
farmakologii Lüllmanna
Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Tadeusz F. Krzemiński
Format:B5, str. 400, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Na rynku polskim jest to, jak dotychczas, jedyna tego rodzaju publikacja. O jej unikalności stanowi nie tylko kompendialny charakter,
ale też przejrzyste ryciny i ilustracje obrazujące omawiane procesy i jednostki chorobowe.
Kompendium integruje wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, chemii i biochemii wielu
jednostek chorobowych. W sposób zwarty przedstawia zagadnienia z dziedziny farmakologii tworząc swoiste repetytorium. W unikalny sposób powiązano patofizjologię
z farmakologią. Autorzy zwrócili także uwagę na wzrost zapadalności na niektóre
choroby w skali światowej, a także na zjawiska leko- i narkomanii.
Kolorowe brzegi stron ułatwiają poruszanie się po książce i wyszukiwanie potrzebnych
informacji. Książka ma bardzo czytelny układ: po stronie lewej – zwięzły, dydaktyczny
tekst, po prawej – kolorowe schematy i ilustracje. Skorowidz nazw ok. 600 preparatów,
uwzględnia leki występujące na naszym rynku.
NOWOŚĆ!
Oksfordzki podręcznik
praktycznego
zastosowania leków
Farmakologia,
farmakoterapia oraz
materiały stosowane
w stomatologii
Praca zbiorowa pod redakcją
Tadeusza F. Krzemińskiego
Format: B5, str. 820, oprawa twarda
Cena: 78,00 zł
Książka przygotowana przez zespół stomatologów i farmakologów. Ma za zadanie pomóc
współczesnemu stomatologowi w wyborze odpowiednich materiałów oraz w podjęciu właściwej farmakoterapii. W nowatorsko skonstruowanym leksykonie opisano podstawowe
zagadnienia dotyczące mechanizmów działania leków, ich interakcji, a także działań niepożądanych. W sposób skondensowany opisano materiały stosowane w stomatologii.
Zamieszczono również porównawcze zestawienia leków podawanych w poszczególnych
jednostkach chorobowych, a także postępowanie w stanach nagłych i stanach zagrożenia
życia w praktyce stomatologicznej.
Dla ułatwienia codziennej praktyki lekarskiej opracowano optymalny skład apteczki
w gabinecie stomatologicznym, przygotowano wzór karty wywiadu pacjenta i dołączono płytę CD z materiałami dydaktycznymi na temat postępowania w wybranych
jednostkach chorobowych.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
17
GASTROENTEROLOGIA
ROOLOGIA
Podręcznik
gastroenterologiii
Tadataka Yamada, William L. Hasler,
er, John
J
M. Inadomi, Michelle A. Anderson, Ro
Robert
obert
S. Brown Jr
Redakcja naukowa wydania polskiego::
Ewa Małecka-Panas
Format: B5, str. 808, oprawa twarda
Cena: 116,00 zł
Każdy rozdział stanowi swoiste kompendium wiedzy o danej chorobie czy zaburzeniu. Istotną zaletą jest szczegółowa prezentacja rodzajów i technik badań gastroenterologicznych oraz
omówienie wyników badań diagnostycznych.
Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
18
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Niezbędnik dla gastrologa. Sprawdzone i udoskonalone metody diagnostyczne i terapeutyczne, jak również opracowania nowych procedur.
Książka z jednej strony obejmuje praktyczne ujęcie postępowania u chorego z objawami
ze strony przewodu pokarmowego, a z drugiej – szczegółowo omawia zarówno często,
jak i rzadziej występujące zespoły i choroby gastroenterologiczne. Dodatkowo wyszczególniono etiologię chorób i kryteria diagnostyczne poszczególnych jednostek chorobowych. Wszystkie algorytmy postępowania oparte są na bardzo dobrze udokumentowanych, kontrolowanych i starannie wyselekcjonowanych badaniach naukowych.
Pozycja zawiera tabele, wykresy, diagramy i algorytmy, które ułatwią szybkie dotarcie do
potrzebnych informacji.
GASTROENTEROLOGIA
Praca zbiorowa pod redakcją
Urszuli Ołdakowskiej-Jedynak i Leszka Pączka
Format: B5, str. 122, oprawa miękka
Cena: 48,00 zł
Rzetelne studium opierające się na wynikach
najnowszych badań, będące podsumowaniem
aktualnego stanu wiedzy na temat przebiegu
podstawowej choroby wątroby po alogenicznym przeszczepieniu narządu.
W kolejnych rozdziałach Czytelnik znajdzie
informacje dotyczące m.in. nawrotu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C,
autoimmunologicznego zapalenia wątroby, pierwotnej marskości żółciowej tego narządu, pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, hemochromatozy, a także
roli przeszczepu wątroby w leczeniu raka dróg żółciowych. Opracowano również zagadnienia dotyczące zespołu Budda-Chiarego, pierwotnego raka wątrobowo-komórkowego
i alkoholowej marskości wątroby jako wskazań do przeszczepienia wątroby. Zaprezentowano patomorfologię najczęściej i rzadziej spotykanych nawrotów choroby podstawowej w wątrobie przeszczepionej oraz opracowano problem retransplantacji.
Robert D. Halpert, Peter J. Feczko
Redakcja naukowa wydania polskiego:
T. Katarzyna Różyło
Format: A4, str. 334, fot. 590, oprawa twarda
Cena: 46,00 zł
Mimo pojawienia się wielu nowych metod
obrazowania, konwencjonalne techniki badania radiologicznego są nadal stosowane i mają
ugruntowaną pozycję wśród badań diagnostycznych.
Niniejsza publikacja jest kompendium wiedzy
z zakresu radiologicznej diagnostyki schorzeń przewodu pokarmowego. Każdy rozdział
rozpoczyna się przeglądem technik badania, uzasadnieniem wyboru danej metody obrazowania i skrótowym opisem przeprowadzenia tego badania. Następnie omawiane są
objawy radiologiczne i ich diagnostyka różnicowa. Książka zawiera prawie 600 zdjęć
i rycin, które stanowią ogromną pomoc w codziennej praktyce lekarza radiologa.
Książka dostarcza pełnej wiedzy z zakresu radiologii przewodu pokarmowego z uwzględnieniem najnowszych metod i wiadomości klinicznych.
Roland Fusch
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Wojciech Polkowski
Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy
o nowotworach przewodu pokarmowego. Dokładnie omówiono poszczególne nowotwory
układu pokarmowego i zaprezentowano zalecane strategie leczenia (w tym operacje chirurgiczne, radio i chemioterapię, terapię paliatywną
i inne metody). Podręcznik uzupełniają liczne
algorytmy diagnostyki i leczenia, klasyfikacje poszczególnych stadiów chorób nowotworowych, tabele z omówieniem skuteczności terapii w poszczególnych przypadkach
klinicznych, protokoły leczenia, wskazania do zabiegów operacyjnych, wskazania do
stosowania terapii uzupełniających.
W książce omówiono również czynniki predysponujące do zachorowania, a także opisano mogące wystąpić w trakcie terapii powikłania.
IV Ogólnopolska Konferencja
Edukacyjna Gastro Update
Konferencja pod patronatem
prof. dr hab. med. Grażyny Rydzewskiej
konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii
9-10 kwietnia 2010 r.
ZAPRASZAMY!
Radiologia przewodu
pokarmowego
Nowotwory przewodu
pokarmowego.
Diagnostyka i leczenie
ZAPOWIEDŹ!
Nawrót choroby
podstawowej po
przeszczepieniu wątroby
Warszawa • Hotel Sofitel Victoria
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
19
NOWOŚĆ!
GERIATRIA
Geriatria
Praca zbiorowa pod redakcją
Thomasa Rosenthala,
Bruce’a Naughtona i Marka
Williamsa
Redakcja naukowa wydania polskiego:
olskiego:
Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk
mczzyk
Format: 206 x 292 mm, str. 800,
0, oprawa
o
twarda
Cena: 118,00 zł
Największe wrażenie zrobił na mnie fragment książki, w którym autor omawia zasady oceny
ubioru pacjenta dla rozpoznawania jego problemów natury zdrowotnej (przykład: zwrócenie uwagi na pasek od spodni – zapinanie go na kolejne dziurki może sugerować postępującą
utratę wagi). Nawet taka pozornie intuicyjna wiedza jest w książce szczegółowo omówiona
i usystematyzowana.
Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór
20
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Odrębności wieku podeszłego oraz jednoczesne współwystępowanie kilku chorób naraz powodują, że standardowe podręczniki z różnych dziedzin medycyny nie pozwalają
na pełne zastosowanie zdobytej dzięki ich lekturze wiedzy w odniesieniu do osób starszych.
Ta książka, obok opisu chorób poszczególnych narządów i układów, omawia także zasady opieki nad pacjentem w starszym wieku oraz postępowanie z szeregiem powszechnie spotykanych w tej grupie wiekowej zaburzeń nie będących sensu stricte chorobami.
Opisano więc m.in. zagadnienia dotyczące leczenia bólu, opieki nad pacjentem w żałobie, nadużywania różnych substancji, zmniejszenia masy ciała, upośledzenia widzenia
i słuchu, omdleń i upadków, depresji, zaburzeń pamięci i snu, schizofrenii oraz zaburzeń
lękowych.
HEMATOLOGIA
Praca zbiorowa pod redakcją
Wojciecha Kozubskiego i Jolanty Dorszewskiej
Format: B5, str. 188, oprawa miękka
Cena: 46,00 zł
W okresie ostatnich 15 lat obserwuje się coraz
większe zainteresowanie tematyką apoptozy.
Pomimo intensywnych badań nad procesem
programowanej śmierci komórki, do dziś pozostało wiele pytań bez odpowiedzi, szczególnie
dotyczących zmian w ośrodkowym układzie
nerwowym (OUN), związanych z patogenezą chorób zwyrodnieniowych jak np. choroba Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienie rozsiane.
Publikacja ta prezentuje najnowsze poglądy na temat podstaw molekularnych starzenia
się i chorób OUN z uwzględnieniem apoptotycznej śmierci neuronów, towarzyszącej
fizjologicznemu starzeniu i wybranym schorzeniom neurologicznym. Autorzy omówili
osiągnięcia z tej dziedziny z ostatnich kilku lat, dotyczące zarówno patogenezy chorób
neurologicznych, jak i możliwości farmakoterapeutycznych, skoncentrowane na apoptozie z uwzględnieniem jej różnych dróg wzbudzenia i przebiegu.
Praca zbiorowa pod redakcją
Anthony’ego S. Fauci
Współredaktor:
Carol A. Langford
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Jacek Pazdur
Format: A4, str. 448, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Objawy ze strony układu mieśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarzy.
Książka zawiera omówienie układu immunologicznego, genów głównego układu zgodności tkankowej, a także mechanizmów autoimmunizacji i immunopatogenetycznych w chorobach autoimmunologicznych. Jedną
z jej części poświęcono zaburzeniom związanym z uszkodzeniami o podłożu immunologicznym, w której zaprezentowano jednostki chorobowe takie jak: toczeń rumieniowy
układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, gorączkę reumatyczną, twardzinę układową
i zespoły twardzinopodobne, zespół Sjögrena, spondyloartropatie, zapalenia naczyń,
chorobę Behçeta, nawracające zapalenie chrząstek, sarkoidozę, skrobiawicę. W części
dotyczącej schorzeń stawów i przylegających tkanek zaprezentowano m.in. chorobę
zwyrodnieniową stawów, dnę moczanową, choroby tkanek okołostawowych, a także
zapalenia stawów wywołane przez czynniki infekcyjne. Na uwagę zasługuje Dodatek,
w którym podano wartości laboratoryjne mające znaczenie kliniczne w reumatologii.
Wydanie II
Praca zbiorowa pod redakcją
Anny Dmoszyńskiej i Tadeusza Robaka
Format: B5, str. 566, oprawa miękka
Cena: 74,00 zł
Książka „Podstawy hematologii” obejmuje najnowsze, uaktualnione o nowe wyniki badań
informacje na temat chorób krwi. Drugie wydanie podręcznika różni się od pierwszego, nie
tylko uaktualnioną treścią, ale także nowymi
rozdziałami (mocno rozbudowano część immunologiczno-genetyczną).
Publikacja zawiera część ogólną, która zainteresuje Czytelników chcących pogłębić wiedzę na temat hematopoezy czy genetycznych uwarunkowań chorób krwi, oraz część
kliniczną, w której przedstawiono opisy poszczególnych jednostek chorobowych, a także
podstawy transfuzjologii klinicznej.
Cennym uzupełnieniem opisu klinicznego są ilustracje (67 fotogramów przedstawiających obrazy cytologiczne omawianych jednostek chorobowych).
Opracowany dzięki współpracy wielu ośrodków podręcznik będzie doskonałą pomocą
dla lekarzy, zwłaszcza w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, pediatrii i medycyny rodzinnej, a także dla studentów uczelni medycznych.
Harrison. Onkologia
B. Chabner, T. Lynch, D. Longo;
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Danuta Perek
Format: A4, str. 464, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Zwięzły, prosty w przekazie i oparty na solidnych źródłach wiedzy podręcznik chemioterapii
i bioterapii nowotworów, przedstawiający również rolę środków farmakologicznych w leczeniu poszczególnych chorób nowotworowych.
Autorzy stworzyli jednolite źródło informacji
zarówno na temat chorób, jak i leków, wyjaśniające także przyczyny leżące u podstaw zastosowania konkretnego leczenia u poszczególnych grup chorych. Niniejsza pozycja zawiera
szeroką wiedzę na temat postępowania w chorobach takich jak: białaczki, zespoły mielodysplastyczne, mieloproliferacyjne czy chłoniaki, ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania szpiku, leczenia chemioterapią, lekami celowanymi i terapią hormonalną.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
NOWOŚĆ!
Harrison. Reumatologia
Podstawy hematologii
NOWOŚĆ!
Apoptoza w chorobach
ośrodkowego układu
nerwowego
21
NOWOŚĆ!
INTERNA
Interna Harrisona
arrisona
t. I-III
Anthony Fauci, Euge
Eugene
ene Braunwald,
Dennis Kasper, Stephen
Stephhen Hauser, Dan
Longo, J. Larry Jame
Jameson,
eson, Joseph
Loscalzo
Format: A4,str. 3300
300 (komplet),
(
oprawa twarda
Cena: 160,00 zł za tom
(480,00 zł komplet)
ompleet)
Merytoryczna wartość podręcznika odpowiada standardom światowym. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przejrzyście przez uznane autorytety w odpowiednich działach
chorób wewnętrznych. Uwzględniono aktualny stan wiedzy w tej szerokiej dziedzinie medycyny oraz zamieszczono bardzo dobry materiał ilustracyjny. Na szczególne wyróżnienie zasługują przejrzyste algorytmy postępowania diagnostycznego oraz wskazówki terapeutyczne.
Prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski
Czytelnik otrzymuje „absolutny - jeśli można się tak wyrazić- podręcznik”, w którym jest
„wszystko” od opisu klinicznego chorób, aktualnego wyjaśnienia ich patogenezy, po bogato
ilustrowane, a więc niezwykle poglądowe zasady diagnostyki i terapii. Treść jego jest tak bogata, że może odpowiedzieć na większość praktycznych problemów. Można go polecić lekarzom
wszystkich specjalności.
Prof. zw. dr med. hab. dr h. c. Antoni Prusiński
22
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Jeden z najchętniej kupowanych podręczników medycznych na świecie. Nowe polskie
wydanie przygotowano na podstawie najnowszego 17. wydania oryginalnego. Jest to
podręcznik spełniający wiele zadań. Przede wszystkim naucza interny. Służy więc
studentom i młodym lekarzom. Z drugiej strony zawiera najnowszą wiedzę i niecodzienny materiał ilustrowany, wobec czego dokształca i pogłębia doświadczenie
praktykujących lekarzy i może im służyć jako poradnik postępowania w codziennej praktyce wobec aktualnych przypadków. Do każdego tomu dołączono płytę DVD,
zawierającą „e-rozdziały”, atlasy prezentujące objawy i procedury diagnostyczne, filmy
z prezentacją najważniejszych badań oraz animacje procesów chorobowych. Na płytach
znajdują się także kolekcje zdjęć radiologicznych, laboratoryjnych i klinicznych. Znajdujący się na płycie zbiór ilustracji nadaje się idealnie nie tylko do nauki, ale także do
zastosowania podczas wykładów i prezentacji.
INTERNA
Praca zbiorowa pod redakcją
Leszka Królickiego, Małgorzaty KarbownikLewińskiej i Andrzeja Lewińskiego
Format: A5, str. 156, oprawa miękka
Cena: 32,00 zł
Książka napisana przez zespół znanych i cenionych autorów, poświęcona anatomii i fizjonomii
gruczołu tarczowego oraz badaniom diagnostycznym tego gruczołu, woli nietoksycznych,
niedoczynności oraz nadczynności tarczycy. Zawiera informacje dotyczące rzadkich przyczyn
występowania nadczynności tarczycy, a także problematykę nowotworów i zapaleń tarczycy. Czytelnik znajdzie tu także rozdziały poświęcone problematyce zaburzeń gruczołu
tarczowego u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym oraz u dzieci. W kompendium
opisano także zespół oporności na hormony tarczycy oraz zespół niskiej trijodotyroniny. Cenną wiedzę stanowią informacje dotyczące farmakokinetyki leków stosowanych
w chorobach tarczycy.
Podręcznik medycyny
rodzinnej
John W. Saultz
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Jerzy Barycki
Format: A4, str. 839, oprawa twarda
Cena: 88,00 zł
Jest to swego rodzaju poradnik postępowania
w codziennej praktyce lekarza rodzinnego wobec zachorowań nagłych i chorób przewlekłych.
Szczegółowo omówiono tu problemy, z którymi
pacjent może się zgłosić do lekarza pierwszego
kontaktu. Opisano tu postępowanie w stanach
ostrych występujących np. przy bólach ucha, brzucha, towarzyszącej chorobom gorączce
czy urazach narządu ruchu. Wiele uwagi poświęcono chorobom przewlekłym, takim
jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy zapalenie stawów. Przybliżono także problemy związane z psychiką pacjenta i jej wpływem na ogólny stan zdrowia
opisując m.in. uzależnienia, stany depresyjne, problemy rodzinne, opiekę nad umierającym, problemy w relacji lekarz – pacjent.
Książkę wyróżnia prezentacja problematyki ekonomicznej, socjalnej i psychologicznej,
związanej z danym problemem. Ponadto, w części ogólnej, przedstawiono organizację,
cele, zadania i potrzeby medycyny rodzinnej. Zaprezentowano też różne ważne zagadnienia, z którymi może się spotkać lekarz rodzinny, związane na przykład z medycyną
wsi, medycyną sportową, geriatrią itp.
Immunologia kliniczna
Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil
Snowden
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Grzegorz Senatorski
Format: A4, str. 384, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Napisana przez wytrawnych znawców przedmiotu, bogato ilustrowana książka prezentuje
praktyczne podejście do immunologii. Swobodne poruszanie się w tych zagadnieniach
staję się obecnie niezbędne dla zrozumienia nie
tylko chorób układowych, ale również szeregu innych, jak miażdżyca, marskość wątroby,
szkliwienie nerek, cukrzyca typu I i wielu innych.
Układ książki jest bardzo przejrzysty – rozpoczyna się wiadomościami ogólnymi nt.
struktury i funkcji składników układu odpornościowego, następnie przedstawione są
zjawiska dotyczące wielu narządów i manipulacje immunologiczne (zakażenia, anafilaksje i alergie, choroby autoimmunizacyjne, zespoły limfoproliferacyjne, immunomodulacja i przeszczepianie narządów). Kolejne rozdziały poświęcono patologii narządów
i układów organizmu, w której zasadniczą rolę odgrywa układ odpornościowy. Wielu przypadków klinicznych, zilustrowanych zdjęciami i diagramami, użyto w celu pokazania przydatności badań immunologicznych. W książce zamieszczono także pytania
testowe z odpowiedziami oraz bardzo przydatną listę stron internetowych o tematyce
immunologicznej.
NOWOŚĆ!
Choroby tarczycy
– kompendium
Patologia
Alan Stevens, James Lowe
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Elżbieta Korobowicz
Format: A4, str. 652, fot. 900, oprawa miękka
Cena: 190,00 zł
Dokładne zrozumienie procesów chorobowych
jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym
lekarzowi precyzyjne i odpowiedzialne rozpoznawanie i leczenie każdej choroby. Aby właściwie interpretowac skargi pacjenta i rozumieć
nieprawidłowości wykryte podczas badania,
trzeba znać szereg zaburzeń mogących dotyczyć
określonego narządu czy tkanki. Jeżeli wiedza ta
jest poparta znajomością prawdopodobnych przyczyn choroby, możliwy jest właściwy
dobór badań i podjęcie odpowiedniego leczenia.
Książka zawiera znakomite kolorowe zdjęcia i ilustracje oraz zestawienia, w których zebrano kluczowe fakty dotyczące danego tematu. Omówiono także wyniki badań laboratoryjnych chorób, w których stwierdzenie niewłaściwych parametrów biochemicznych
jest istotnym składnikiem diagnostyki.
Przedstawiając procesy patologiczne leżące u podłoża najważniejszych chorób i omawiając szczegółowo patologię każdego narządu podręcznik ten buduje solidne podstawy
praktyki klinicznej każdego lekarza.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
23
BESTSELLER!
INTERNA
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Praca zbiorowa pod redakcją
Janusza Cianciary i Jacka Juszczyka
Format: A4, str. 832, oprawa twarda
Cena: 148,00 zł
NOWOŚĆ!
Harrison. Reumatologia
Praca zbiorowa pod redakcją
Anthony’ego S. Fauci
Współredaktor:
Carol A. Langford
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Jacek Pazdur
Format: A4, str. 448, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Objawy ze strony układu mieśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarzy.
Książka zawiera omówienie układu immunologicznego, genów głównego układu zgodności tkankowej, a także mechanizmów autoimmunizacji i immunopatogenetycznych
w chorobach autoimmunologicznych. Jedną z jej części poświęcono zaburzeniom
związanym z uszkodzeniami o podłożu immunologicznym, w której zaprezentowano
jednostki chorobowe takie jak: toczeń rumieniowy układowy, reumatoidalne zapalenie
stawów, gorączkę reumatyczną, twardzinę układową i zespoły twardzinopodobne, zespół
Sjögrena, spondyloartropatie, zapalenia naczyń, chorobę Behçeta, nawracające zapalenie
chrząstek, sarkoidozę, skrobiawicę. W części dotyczącej schorzeń stawów i przylegających tkanek zaprezentowano m.in. chorobę zwyrodnieniową stawów, dnę moczanową,
choroby tkanek okołostawowych, a także zapalenia stawów wywołane przez czynniki infekcyjne. Na uwagę zasługuje Dodatek, w którym podano wartości laboratoryjne mające
znaczenie kliniczne w reumatologii.
Biologia molekularna
człowieka
Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, układu pokarmowego, układu moczowego, serca i naczyń krwionośnych, róża, półpasiec, borelioza z Lyme to tylko czubek
góry lodowej.
Banalne z pozoru infekcje mogą być przyczyną powikłań zagrażających wręcz życiu pacjenta. Co należy wtedy robić, jak je prawidłowo rozpoznać i leczyć? Choroby zakaźne
wciąż są dużym wyzwaniem dla medycyny. Każdy lekarz, nie tylko specjalista chorób
zakaźnych, powinien być dobrze przygotowany do ich diagnozowania i podjęcia właściwego postępowania terapeutycznego.
Książka jest uznanym kompendium wiedzy na temat powstawania, szerzenia się, diagnozowania i leczenia różnych typów zakażeń. Przedstawiono w niej epidemiologię
chorób zakaźnych, metody zapobiegania tym schorzeniom, podstawy immunologii
infekcyjnej i odpowiedź organizmu gospodarza na zakażenie. Dużo miejsca poświęcono mikrobiologii klinicznej, szczegółowo omawiając różne rodzaje wirusów, prionów,
bakterii, grzybów i pasożytów. Dokładnie zaprezentowano problematykę zakażeń wirusowych, gorączki nieznanego pochodzenia oraz chorób o nieznanej etiologii, w których
powstawaniu mogą mieć udział czynniki zakaźne.
24
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Richard J. Epstein
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Lewiński, Paweł P. Liberski
Format: A4, str. 676, ryc. i tab. 400, oprawa miękka
Cena: 120,00 zł
Wyobraź sobie, że molekuły to Ty. Wyobraź sobie, że molekuły to Twój pacjent. Żeby dobrze
działała całość, czyli organizm człowieka, muszą
działać poprawnie wszystkie cząsteczki z których on się składa.
Książka prezentuje najnowsze odkrycia w badaniach nad genami, genomem, komórkami, wirusami i bakteriami. Jest to niezwykle
cenne źródło wiedzy obejmujące wiedzę nie tylko z zakresu biologii molekularnej, ale
również genetyki, biotechnologii i cytologii. Publikacja obejmuje szerokie spektrum
zagadnień, które stanowią przewodnik po języku biologii molekularnej, dzięki czemu
poznanie podstaw nauk biomedycznych stanie się naprawdę łatwe.
Lekturę uzupełniają kolorowe fotografie, liczne tabele i ryciny. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie przyswojonej
wiedzy.
KARDIOLOGIA
Wykłady o sercu
i kardiochirurgii
wad wrodzonych
BESTSELLER!
Praca zbiorowa pod redakcją
Macieja A. Karolczaka
Format: A4, str. 328, oprawa twarda
Cena: 96,00 zł
Serce to najważniejszy element układu krwionośnego człowieka. Leczeniem nieprawidłowości
w jego działaniu zajmują się kardiolodzy. Kiedy
zwykłe leczenie nie wystarcza i konieczna staje
się operacja, wkraczają kardiochirurdzyWykłady wprowadzające o sercu i diagnostyce dotyczą
rozwoju serca i wielkich naczyń, embriogenezy naczyń wieńcowych, sekwencjonalnej
analizy segmentalnej serca z wadą wrodzoną, anatomii naczyń serca, układu przewodzącego serca oraz echokardiografii w diagnostyce przedoperacyjnej. Wykłady na temat kardiochirurgii obejmują m.in.: zagadnienia związane z krążeniem pozaustrojowym, hipotermią, przetrwałym przewodem tętniczym, koarktacją aorty, ubytkami w przegrodzie
międzyprzedsionkowej i międzykomorowej, tetralogią Fallota, całkowitym przełożeniem wielkich tętnic, wspólnym pniem tętniczym, przerwanym łukiem aorty i wieloma
innymi schorzeniami. Książka obejmuje także intensywną terapię po operacjach serca
u dzieci, arytmie pooperacyjne i konsekwencje neurologiczne wad wrodzonych serca.
Książka bogato ilustrowana, zawiera kolorowe ryciny, diagramy i schematy.
Kardiologia
interwencyjna.
Zabiegi przezskórne pozawieńcowe
Howard Herman
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Bochenek , Paweł Buszman
Format: A4, str. 380, oprawa twarda
Cena: 94,00 zł
Doskonałe źródło wiedzy na temat diagnozowania i leczenia chorób kardiologicznych.
W części I skoncentrowano się na chorobach
zastawkowych serca, opisano m.in. przezskórną plastykę balonową zastawki mitralnej, plastykę balonową zastawki aortalnej i pnia
płucnego. W kolejnych częściach książki zaprezentowano metody zamykania ubytków
przegrody. Przedstawiono również diagnostykę przetrwałego otworu owalnego i jego
przezskórne zamknięcie. Opisano także urządzenia i techniki służące ochronie niedokrwionego mięśnia sercowego i urządzenia do mechanicznego wspomagania pracy serca
stosowane przezskórnie. Zakres tematyczny obejmuje ponadto interwencje w obrębie
naczyń nerkowych i biodrowych, przezskórne stentowanie tętnicy szyjnej, a także implantowanie stentów aortalnych. W książce znalazły się też rozdziały dotyczące różnych
technik obrazowania (echokardiografii, angiografii 3D, rezonansu magnetycznego). Do
książki dołączono płytę CD, na której znajdują się m.in. filmy dotyczące wybranych
procedur opisanych w tekście.
Choroby naczyń
Niewydolność serca
Podręcznik towarzyszący do
Braunwald’s Heart Disease
Podręcznik towarzyszący do
Braunwald’s Heart Disease
Mark A. Creager, Victor J. Dzau, Joseph Loscalzo
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Rajmund Adamiec
Format: A4, str. 1200, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Książka stanowi spójne opracowanie na temat
układu naczyniowego i jego chorób. Omówione w części pierwszej podstawy fizjologii naczyń
obejmują zagadnienia związane ze śródbłonkiem i mięśniami gładkimi naczyń, tkanką
łączną oraz macierzą pozakomórkową, układem krzepnięcia i farmakologią. W części,
poświęconej diagnostyce, przedstawiono zasady angiologicznego badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badania dodatkowe – w tym angiografię rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i kontrastową. Następne części podręcznika koncentrują się na podstawowych chorobach układu naczyniowego, m.in.: chorobie tętnic
obwodowych, trzewnych, mózgowych, aorty, zapaleniach naczyń, ostrym niedokrwieniu, żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej czy nadciśnieniu płucnym. W podręczniku
znalazły się również opracowania dotyczące rzadziej spotykanych chorób, takich jak
zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń, akrocyjanoza, erytromelalgia czy odmrozina.
Publikację zamyka część poświęcona zagadnieniom, takim jak owrzodzenia, zakażenia,
urazy, zespoły uciskowe, wrodzone anomalie naczyń i nowotwory.
Douglas L. Mann
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Mirosław Dłużniewski
Format: A4, str. 864, oprawa twarda
Cena: 148,00 zł
Uszkodzenia mięśnia sercowego mają miejsce
nadal, mimo znaczących sukcesów odnoszonych
na różnych etapach postępowania z pacjentami
chorymi na serce. W jaki więc sposób można
wygrać walkę z tak groźną chorobą, jaką jest niewydolność serca? Doskonałym planem
takiej walki jest ta książka. Myślą przewodnią autorów było kompletne przedstawienie
zagadnień – od laboratorium naukowego do łóżka chorego. Stąd w kolejnych częściach
opisano: mechanizmy powstawania niewydolności serca, progresji choroby, jej etiologię,
kliniczną ocenę oraz tzw. „złote standardy” leczenia, a także przeszczepy serca i leczenie
chirurgiczne. Książka zawiera nowe zagadnienia, nieujmowane dotychczas w tradycyjnych publikacjach na temat niewydolności serca, jak np. zaburzenia oddechu związane
ze snem w kontekście niewydolności serca. Dopełnieniem publikacji są najnowsze wytyczne dotyczące badań kontrolnych i stosowania wysiłku fizycznego oraz zalecenia dla
pacjentów odnośnie do zmian stylu życia.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
25
KARDIOLOGIA
ZAPOWIEDŹ!
Kardiologia prenatalna
dla położników
i kardiologów
dziecięcych
ZAPOWIEDŹ!
Praca zbiorowa pod redakcją
Marii Respondek-Liberskiej
Format: A4, czarno-biała z „Atlasem zdjęć
kolorowych”, str. 336, oprawa twarda
Cena: 74,00 zł
Dzięki stałemu rozwojowi kardiologii prenatalnej lekarze mają dziś szansę skutecznie pomagać
najmłodszym pacjentom – tym w brzuchach
matek. Jeśli istnieje możliwość skutecznego leczenia, należy jak najwcześniej postawić
diagnozę, aby można było szybko rozpocząć terapię. Nie będzie to jednak możliwe jeśli
lekarze opiekujący się ciążą nie będą potrafili odpowiednio szybko rozpoznać wad rozwojowych płodu.
Ta wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym zapewnia odpowiednie szkolenie
i wskazówki dla położników praktyków, położników-ultrasonografistów, neonatologów,
kardiologów dziecięcych, genetyków klinicznych, a także studentów i młodych lekarzy,
którzy za pomocą „elektronicznego stetoskopu” mogą osłuchiwać, oglądać, badać i leczyć najmłodszych pacjentów in utero.
Echokardiografia –
praktyczny podręcznik
wykonywania
i opisywania badania
Helen Rimington, John B Chambers
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Mirosław Dłużniewski
Wspaniały przewodnik pokazujący krok po kroku, w jaki sposób należy wykonywać i interpretować badanie echokardiograficzne oraz opisywać
jego wyniki. Podręcznik obejmuje przede wszystkim informacje dotyczące oceny lewej komory
serca, włącznie z zawałem mięśnia serca, kardiomiopatiami oraz resynchronizacją serca,
wadami wrodzonymi obejmującymi prawą komorę serca, chorobami zastawek serca,
wraz z oceną sztucznych zastawek serca i zapaleniem wsierdzia, a także chorobami aorty i chorobami obejmującymi osierdzie. Przedstawiono badania podstawowe, badania
w obciążeniu oraz echokardiografię przezprzełykową. Podano również zakres wartości
prawidłowych dla poszczególnych parametrów ocenianych za pomocą tej metody diagnostycznej. Uzupełnieniem są wyjaśnienia pojęć związanych z wykonywaniem echokardiografii oraz opisy przeprowadzania badania.
26
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Metody obrazowe
w kardiologii
Manfred Thelen, Raimund Erbel, Karl-Friedrich
Kreitner, Jorg Barkhausen
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Artur Mamcarz
Multidyscyplinarny przewodnik, w którym
przedstawiono metody obrazowe stosowane
obecnie w kardiologii. Jego autorami są radiolodzy, kardiolodzy, fizycy medyczni i specjaliści medycyny nuklearnej. Książka powstała
w związku z dynamicznym postępem w zakresie
technik diagnostyki obrazowej – m.in. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i echokardiografii. W książce opisano
metody radiologiczne takie jak: RTG, echokardiografia, angiografia, oraz metody oparte
na medycynie nuklearnej (scyntygrafia, PET, TK, NMR). W publikacji przeanalizowano aspekty techniczne metod diagnostyki obrazowej w kardiologii i przedstawiono
możliwości diagnostyczne dotyczące najważniejszych schorzeń serca oraz dużych naczyń
krwionośnych. Uzupełniające zdjęcia, tabele i omówienie aktualnych wytycznych sprawiają, że jest to publikacja wartościowa dydaktycznie a zarazem niezwykle praktyczna.
Nadciśnienie
tętnicze. Vademecum
lekarza praktyka
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
Format: 101 x 191 mm, str. 238, oprawa flexi
Cena: 42,00 zł
Ze względu na liczne przypadki występowania
nadciśnienia tętniczego w dorosłej populacji,
lekarze spotykają się z nim szczególnie często.
Ponadto w terapii nadciśnienia tętniczego dokonuje się stały postęp, wyrażający się wprowadzeniem nowoczesnych metod diagnostycznych
i nowych grup leków hipotensyjnych. Pomocą
w codziennej praktyce będzie niniejsze vademecum.
Książka składa się z dwóch części: diagnostyki i leczenia. Przedstawiono tu informacje
dotyczące m.in.: badania chorego, oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, nadciśnienia
pierwotnego i złośliwego, postępowania w wybranych grupach chorych oraz stanach
pilnych i naglących, dostosowane do najnowszych wytycznych. Publikacja przeznaczona
przede wszystkim dla lekarzy praktyków, mająca ułatwiać podejmowanie konkretnych
decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.
KARDIOLOGIA
Praca zbiorowa pod redakcją
Mirosława Dłużniewskiego
Format: A4, str. t. I – 408, t II – 304, oprawa twarda
Cena: 138,00 zł za tom
Dwutomowe opracowanie przeznaczone jest
dla lekarzy, którzy jako pierwsi podejmują
walkę z chorobami serca. Dokładnie opisano
zagadnienia dotyczące elektrokardiogramu
jako podstawowego narzędzia diagnostycznego
w niedokrwiennej chorobie serca, zaburzeniach
rytmu, późnych potencjałach komorowych,
zaburzeniach przewodzenia oraz zagadnienia dotyczące interpretacji zapisu EKG i telemedycyny. Wiele miejsca poświęcono klinicznemu znaczeniu echokardiografii, m.in.
przezklatkowej, obciążeniowej, przezprzełykowej, a także scyntygrafii perfuzyjnej serca
i standardom badań nieinwazyjnych. Przedstawiono tematykę farmakologii klinicznej
oraz choroby niedokrwiennej serca. Wszechstronnie opisano chorobę wieńcową, miażdżycę, postępowanie dietetyczne, ze wskazaniem na różne populacje pacjentów, takie jak
kobiety czy osoby starsze. Przeanalizowano zagadnienia nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, zwracając uwagę na patofizjologię, epidemiologię i leczenie kardiochirurgiczne. Wiele miejsca poświęcono zaburzeniom rytmu serca, ich mechanizmom, badaniom diagnostycznym i poszczególnym schorzeniom, np. migotaniu przedsionków..
NOWOŚĆ!
Kardiologia
w praktyce. Tom I-II
Nagła śmierć sercowa. Co lekarz
praktyk wiedzieć powinien. Tom I-II
Praca zbiorowa pod redakcją
Mirosława Dłużniewskiego, Marka Kucha, Iwonny Grzywanowskiej-Łaniewskiej,
Witolda Pikto-Pietkiewicza
etkiewicza
tkiewicza i Joanny Syskiej
Syskiej-Sumińskiej
Sumińskiej
5 oprawa twarda
Format: A4, str. ok.. 500,
z tom
Cena: 88,00 zł za
Nadciśnienie tętnicze
– aspekty kliniczne
Norman M. Kaplan
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Januszewicz
Format: A4, str. 552, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Klasyczne opracowanie z dziedziny nadciśnienia
tętniczego. Od czasu pierwszego wydania w 1973
roku nieprzerwanie służy lekarzom wielu specjalności na całym świecie. Jest to pozycja ciesząca się
dużym uznaniem, potrzebna przy podejmowaniu trudnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Omówiono w niej wszystkie aspekty diagnozowania i leczenia nadciśnienia
tętniczego, rozpoczynając od technik pomiaru ciśnienia tętniczego, przez nadciśnienie
tętnicze pierwotne i wtórne, stany naglące i pilne, nadciśnienie tętnicze występujące
u kobiet w ciąży, pacjentów z chorobami nerek, dzieci i młodzieży oraz w innych populacjach. Dużo uwagi poświęcono również guzom chromochłonnym nadnerczy, pierwotnemu hiperaldosteronizmowi, nadciśnieniu tętniczemu wywołanemu przez kortyzol
i deoksykortykosteron. Szczegółowo omówiono leczenie nadciśnienia tętniczego: kiedy
należy je rozpoczynać, jak modyfikować terapię, jak zachęcać pacjenta do zmiany stylu
życia. Dokładnie przeanalizowano farmakoterapię, opierając się na wynikach badań klinicznych (zawsze opatrzonych komentarzem) i własnym doświadczeniu autora.
N ł śśmierć
Nagła
i ć sercowa tto zawsze wyzwanie
i dl
dla llekarza,
k
motywacja
t
j ddo zdobywania wiedzy, pokora wobec nieznanego, nieprzewidywalnego – pomimo ogromnego postępu
kardiologii dokonanego w ostatnich latach. Czy można przewidzieć wystąpienie nagłej
śmierci sercowej? Czy można jej zapobiegać? Jak leczyć osoby z grupy ryzyka?
Dwutomowe opracowanie przeznaczone jest dla lekarzy praktyków, na co dzień podejmujących walkę z epidemią chorób serca. Publikacja zawiera szczegółowe kryteria
diagnostyczne oraz schematy prowadzenia terapii u osób zagrożonych NŚS. W książce
omówiono szczegółowo: mechanizmy i czynniki ryzyka NŚS, badania diagnostyczne
(m.in. EKG, echokardiografia, badania elektrofizjologiczne, ocena późnych potencjałów
komorowych i częstości akcji serca), blokadę układu RAA, statyny, leki antyarytmiczne,
stałą elektrostymulację, leczenie chirurgiczne, rolę ablacji, wpływ kwasów omega-3 oraz
strategie profilaktyki chorób serca.
Zespół ekspertów opisał NŚS m.in. w przypadku: ostrych zespołów wieńcowych, wad
serca i niewydolności serca, kardiomiopatii rozstrzeniowej, w zespole wypadania płatka
zastawki mitralnej, zaburzeniach rytmu, w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a. Przeanalizowano również NŚS u dzieci, ludzi młodych, sportowców, kobiet w ciąży, pacjentów
z chorobami nerek i nadciśnieniem tętniczym.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
27
NOWOŚĆ!
NEFROLOGIA • UROLOGIA
Podręcznik dializoterapii
Wydanie II
John T. Daugirdas, Peter G. Blake, Todd S. Ing
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Książek
Format: A4, str. 512, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Podręcznik nefrologii
i nadciśnienia
tętniczego
Christopher S. Wilcox, C.Craig Tisher
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Więcek
Format: B5, str. 420, oprawa twarda
Cena: 76,00 zł
Najbardziej praktyczny przewodnik kliniczny
po nefrologii i hipertensjologii. Książka zwiera
zwięzłą, klinicznie zorientowaną wiedzę dotyczącą leczenia pacjentów z chorobami nerek,
nadciśnieniem tętniczym i chorobami współistniejącymi. Zawarto w niej informacje na temat budowy i funkcji nerek, przyczyn
i mechanizmów prowadzących do powstawania chorób nerek oraz wskazówki dotyczące
prowadzenia terapii, stosowania środków farmakologicznych, a także omówiono wyniki
większych badań klinicznych. Podano praktyczne aspekty decyzji diagnostycznych i sposobu prowadzenia leczenia. Duża liczba wykresów, algorytmów leczenia i diagramów
diagnostycznych. W książce skoncentrowano się na problemach diagnostycznych i leczniczych najczęściej spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej.
Nefroprotekcja.
Podstawy patofizjologiczne i standardy
postępowania terapeutycznego
Drugie polskie wydanie
danie uznanej publikacji,
publikacji w którym
któr m dodano rozdziały
rozdział dotyczące
dot czące
hemodializy dziennej i nocnej oraz hemodiafiltracji i hemofiltracji. Dużo uwagi poświęcono również prewencji i przeddializacyjnym stadiom przewlekłych chorób nerek;
zagadnieniom dotyczącym wody wykorzystywanej w czasie leczenia dializą; najnowszym
osiągnięciom, jakie dokonały się w dziedzinie postępu naczyniowego, zwłaszcza metod
wytwarzania przetok tętniczo-żylnych, protez naczyniowych i cewników; zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dializy otrzewnowej oraz nowe dane dotyczące
chorób kości.
Autorzy zwrócili uwagę na takie aspekty jak stan odżywienia, cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze, zaburzenia hematologiczne i endokrynologiczne czy infekcje. Odnieśli się
również do wpływu dializoterapii na układ krążenia, przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ nerwowy i zaburzenia snu. Osobny rozdział poświęcono dializie
u niemowląt i dzieci.
Wiadomości z poszczególnych obszarów omówiono w sposób przejrzysty, zaczynając od
informacji ogólnych, a przechodząc do bardziej szczegółowych. Podręcznik zawiera linki
do stron internetowych.
28
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Praca zbiorowa pod redakcją
Bolesława Rutkowskiego, Stanisława
Czekalskiego i Michała Myśliwca
Format: B5, str. 296, oprawa twarda
Cena: 64,00 zł
Leczenie dializami należy do najbardziej kosztownych form terapii stąd tak ważne jest wczesne wykrywanie przewlekłych chorób nerek
oraz szeroko rozumiana nefroprotekcja.
Książka ta jest doskonałą pozycją poświęconą profilaktyce i leczeniu chorób nerek, napisaną przez zespół ponad 30 uznanych naukowców i klinicystów. Omówiono w niej
epidemiologiczne, społeczne oraz farmakoekonomiczne kwestie postępowania nefroprotekcyjnego, leczenie dietetyczne w chorobach nerek, znaczenie regulacji ciśnienia
tętniczego, ograniczenia białkomoczu, a także rolę terapii zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Przedstawiono znaczenie leczenia niedokrwistości nerkopochodnej
oraz leczenia hipolipemizującego, rolę blokady układu renina-angiotensyna-aldosteron,
jak też ograniczenia stresu oksydacyjnego. Opisano również metody niefarmakologiczne
w nefroprotekcji oraz odrębności nefroprotekcji u dzieci i pacjentów po przeszczepieniu
nerki. Autorzy przedstawili także współzależność między nefroprotekcją a kardioprotekcją.
NEFROLOGIA • UROLOGIA
Gabriel M. Danovitch
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Leszek Pączek, Grzegorz Senatorski
Format: A4, str. 358, oprawa twarda
Cena: 148,00 zł
Wiodące od lat opracowanie na temat przeszczepiania nerek. Książka zawiera m.in. omówienie wskazań i procesu kierowania pacjentów
do operacji przeszczepienia nerki, zasady doboru dawcy organu, opis przebiegu operacji,
możliwych powikłań w trakcie i po zabiegu oraz
głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności u biorców nerek. Zamieszczono tu
również kompletny i aktualny przegląd znanych i najnowszych leków immunosupresyjnych, a także wytyczne krótko- i długoterminowego postępowania z pacjentem po
przeszczepieniu nerki. Omówiono najnowsze poglądy na procesy immunobiologiczne
zachodzące podczas reakcji odpornościowej na przeszczep, odrzucanie przeszczepu oraz
żywienie pacjentów po przeszczepieniu nerki.
W podręczniku zawarto także aspekty etyczne, psychologiczne, prawne i ekonomiczne
związane z przeszczepami nerek oraz aktualne piśmiennictwo dotyczące transplantacji.
Nefrologia
Praca zbiorowa pod redakcją
Andrzeja Książka i Bolesława Rutkowskiego
Format: A4, str. 866, oprawa twarda
Cena: 188,00 zł
W napisaniu tej obszernej publikacji uczestniczył zespół najznakomitszych profesorów
z uznanych ośrodków medycznych z całej Polski. Dzięki temu powstało dzieło o dużej wartości merytorycznej i naukowej, prezentujące
w pełni najnowszy stan wiedzy w każdej dziedzinie leczenia chorób nerek.
Książkę podzielono na czternaście obszernych części tematycznych. Wśród najważniejszych należy wymienić działy prezentujące: badania diagnostyczne w chorobach nerek
i dróg moczowych, główne zespoły kliniczne w nefrologii, choroby kłębuszków nerkowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, kamicę i choroby zaporowe, schorzenia uwarunkowane genetycznie, nowotwory, farmakoterapię oraz kliniczne procedury
i techniki nerkozastępcze, a także – co ważne – rolę lekarza rodzinnego w diagnostyce
i terapii. Opracowanie zawiera również najważniejsze informacje o żywieniu pacjentów
z chorobami nerek oraz dawkowanie leków u chorych z ich niewydolnością.
Podstawowe operacje
urologiczne
Praca zbiorowa:
Peter Albers, Axel Heidenreich i wsp.
Format: A4, str. 512, oprawa twarda
Cena: 96,00 zł
Niezwykle cenne źródło wiedzy dla studentów
medycyny oraz lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinie urologii.
W publikacji dokładnie omówiono 56 głównych procedur operacyjnych. Techniką „krok
po kroku” przedstawiono na rycinach wykonywanie zabiegów w obrębie nerek, nadnerczy,
moczowodu, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego oraz zewnętrznych narządów
płciowych. Opis każdego zabiegu poprzedzają informacje na temat wskazań do jego
wykonania, dojść chirurgicznych, które można wykorzystać w danym przypadku,
wskazówki dotyczące diagnostyki przedoperacyjnej, spis powikłań mogących wystąpić
podczas zabiegu i po jego zakończeniu, lista specjalistycznego instrumentarium i wykorzystywanego materiału szewnego. Omówione zostały również limfadenektomia pozaotrzewnowa, urologia ginekologiczna i dziecięca, a także zabiegi endourologiczne. Oddzielny rozdział poświęcono diagnostyce i sposobom przeprowadzania punkcji – biopsji
gruboigłowej gruczołu krokowego, cystotomii nadłonowej i nefrotomii przezskórnej.
BESTSELLER!
Podręcznik
transplantacji nerek
Podręcznik urologii.
Diagnostyka i leczenie
Mike B. Siroky, Robert D. Oates, Richard K.
Babayan
Redaktor naukowy wydania polskiego:
Krzysztof Bar
Format: 103 x 197 mm, s. 574, oprawa flexi
Cena: 72,00 zł
Kompendium wiedzy urologicznej i integralnie
z urologią związanej, które jest dużą pomocą
w codziennej praktyce urologów, nefrologów
i lekarzy rodzinnych.
Książka zawiera m.in. opisaną szczegółowo najnowszą wiedzę z zakresu laparoskopii i endoskopii. Zaprezentowano sposoby pobierania
i analizowania próbek moczu, przeprowadzania tomografii komputerowej, USG, badań
radioizotopowych oraz innych metod diagnozowania schorzeń układu moczowo-płciowego. Szczegółowo omówiono choroby tego układu i związane z nimi dolegliwości,
takie jak krwiomocz, kamienie w nerkach lub moczowodach, zaburzenia seksualne, infekcje narządów moczowo-płciowych oraz wiele innych zagadnień. Cennym uzupełnieniem treści są liczne ilustracje i tabele, które pomagają szybko znaleźć istotne informacje,
zdiagnozować chorobę i podjąć właściwą decyzję dotyczącą leczenia.
Mały format, mieszczący się w kieszeni lekarskiego fartucha, pozwala na sięganie do
publikacji w każdej chwili.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
29
NOWOŚĆ!
NEUROLOGIA
Apoptoza w chorobach
ośrodkowego układu
nerwowego
Praca zbiorowa pod redakcją
Wojciecha Kozubskiego i Jolanty Dorszewskiej
Format: B5, str. 188, oprawa miękka
Cena: 46,00 zł
W okresie ostatnich 15 lat obserwuje się coraz
większe zainteresowanie tematyką apoptozy.
Pomimo intensywnych badań nad procesem
programowanej śmierci komórki, do dziś pozostało wiele pytań bez odpowiedzi, szczególnie
dotyczących zmian w ośrodkowym układzie
nerwowym (OUN), związanych z patogenezą chorób zwyrodnieniowych jak np. choroba Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienie rozsiane.
Publikacja ta prezentuje najnowsze poglądy na temat podstaw molekularnych starzenia
się i chorób OUN z uwzględnieniem apoptotycznej śmierci neuronów, towarzyszącej
fizjologicznemu starzeniu i wybranym schorzeniom neurologicznym. Autorzy omówili
osiągnięcia z tej dziedziny z ostatnich kilku lat, dotyczące zarówno patogenezy chorób
neurologicznych, jak i możliwości farmakoterapeutycznych, skoncentrowane na apoptozie z uwzględnieniem jej różnych dróg wzbudzenia i przebiegu.
Praca zbiorowa pod redakcją
Ireny Hausmanowej-Petrusewicz
Format: B5, str. 441, ryc. 140, oprawa twarda
Cena: 76,00 zł
Można pogratulować redaktorowi dzieła, jak i poszczególnym autorom wspaniałego opracowania zagadnienia chorób nerwowo-mięśniowych. Monografia stanowi duży wkład do nauk neurologicznych.
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Wender
Wiele spośród chorób nerwowo-mięśniowych
rozwija się powoli, a toczący się proces chorobowy prowadzi do osłabienia siły mięśniowej i dochodzi do coraz większego ograniczenia
sprawności ruchowej. W większości przypadków nie potrafimy leczyć przyczyn chorób
nerwowo-mięśniowych. Podstawowego znaczenia nabiera więc opieka nad chorym, rehabilitacja i zapobieganie powikłaniom.
W książce zaprezentowano między innymi: dystrofinopatie, dystrofie i miopatie, kanałopatie, miastenie i zespoły miasteniczne, zanik rdzeniowy mięśni (typ dosiebny), zanik
rdzeniowo-opuszkowy Kennedy’ego, zespół postpolio, stwardnienie zanikowe boczne,
genetycznie uwarunkowane neuropatie, wiotkość u dzieci, intensywną terapię w chorobach nerwowo--mięśniowych.
30
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Praca zbiorowa pod redakcją
Waltera G. Bradleya, Roberta B. Daroffa, Geralda
M. Fenichela i Josepha Jankovica
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Antoni Prusiński
Format: A4, tom I – str. 1328, tom II – str. 966, tom
III – str. 886, oprawa twarda
Cena: 240,00 zł za tom
Pierwsze polskie wydanie fundamentalnego
dzieła „Neurology in Clinical Practice” (czwartej, najnowszej edycji) pod redakcją W.G. Bradleya, R.B. Daroffa, G.M. Fenichela i J. Jankovica. Publikacja obejmuje całość nauk
neurologicznych. Zawiera nie tylko opis chorób i ich patofizjologii (tom I), ale także
praktyczne podejście do ich rozpoznania i leczenia (tomy II i III). Zespół ponad 120.
ekspertów przedstawił pełne, szczegółowe i innowacyjne opracowanie kwestii związanych z opieką neurologiczną, od rozpoznawania przyczyn poszczególnych problemów
z użyciem neuroobrazowania, elektrofizjologii i innych metod badania, po zrozumienie
patofizjologii oraz klinicznych objawów chorób i zaburzeń, a także planowanie właściwego leczenia. Książka zawiera najnowsze doniesienia na temat mitochondriopatii,
kanałopatii, leczenia wewnątrznaczyniowego, powikłań neurologicznych HIV i AIDS
u dzieci oraz wiele innych zagadnień.
Podręcznik diagnostyki
ultrasonograficznej
w neurologii
Praca zbiorowa pod redakcją
Radosława Kaźmierskiego
Będzie to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja prezentująca w kompleksowy
sposób wszystkie aspekty badania ultrasonograficznego w neurologii klinicznej. Podręcznik
w wyczerpujący sposób omawia całe spektrum
zagadnień neuroultrasonografii, z których wiele
nie było jeszcze poruszanych w podręcznikach
wydanych w języku polskim.
W książce omówiono podstawy teoretyczne ultrasonografii, anatomii naczyń mózgowych oraz aparaturę stosowaną do badań. Dzięki autorom z różnych dziedzin medycyny
(neuroradiologii, chirurgii naczyniowej, fizjologii) opracowanie to pozwala lekarzowi
specjaliście na szersze spojrzenie na zagadnienia ultrasonografii w neurologii.
ZAPOWIEDŹ!
Choroby nerwowo-mięśniowe
Neurologia w praktyce
klinicznej. Tom I-III
NEUROLOGIA
NOWOŚĆ!
PADACZKA.
Aspekty behawioralne
lnne
w teorii i praktyce
Steven C. Schachter, Gregory L. Holmes,, Dorothee
D
G.A.
Kasteleijn-Nolst Trenite
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Sergiusz Jóźwiak
Format: A4, str. 544, oprawa twarda
Cena:168 zł
Uwaga! Książka w sprzedaży
od 1 kwietnia 2010 r.
Dziś celem terapii jest już nie tylko odpowiednie leczenie padaczki i kontrola napadów, ale również minimalizowanie wszystkich jej negatywnych konsekwencji, zarówno
medycznych, jak i tych psychospołecznych. Aby proces leczenia był skuteczny, lekarz
powinien zrozumieć pacjenta nie tylko poprzez wyniki badań diagnostycznych, ale brać
pod uwagę jego zachowania i emocje, które współtowarzyszą chorobie.
Znakomici autorzy książki, światowi eksperci w dziedzinie leczenia epilepsji, są gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego publikacji. Wskazują oni, jak ogromny
jest wpływ czynników środowiskowych i społecznych na częstość i ekspresję napadów
padaczkowych. Przedstawiają mechanizmy padaczki i powiązane z nią zachowania
z punktu widzenia neurologów, behawiorystów, neuropsychiatrów i neuropsychologów.
W publikacji ujęto nie tylko informacje dotyczące dorosłych chorych na padaczkę, ale
również dzieci i młodzieży.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
31
NEUROLOGIA
Wodogłowie i inne
zaburzenia płynu
mózgowo-rdzeniowego
u dzieci
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Krzysztof Zakrzewski
Format: A4, str. 204, oprawa twarda
Cena: 88,00 zł
Wodogłowie jest najczęstszym schorzeniem
ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, które
wymaga leczenia neurochirurgicznego. Leczenie pacjentów z wodogłowiem obarczone jest dużą liczbą powikłań i niekiedy stanowi
poważne wyzwanie dla lekarza.
W książce przeczytasz o: anatomii i fizjologii układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej, zaburzeniach krążenia płynu mózgowo--rdzeniowego i podłożu genetycznym tych schorzeń, klasyfikacji i objawach klinicznych wodogłowia, diagnostyce
obrazowej, leczeniu z użyciem układów zastawkowych i technik neuroendoskopowych.
Dowiesz się także, jak wspomagać rozwój dzieci leczonych z powodu wodogłowia oraz
poznasz psychologiczne aspekty opieki nad chorym dzieckiem.
Książka przeznaczona jest dla lekarzy różnych specjalności, biorących udział w procesach
diagnostyki i leczenia dzieci z wodogłowiem.
Anatomia czynnościowa
obwodowego układu
nerwowego
Bogusław Gołąb
Format: B5, str. 158, ryc. 54, tab. 10, oprawa miękka
Cena: 32,00 zł
Układ nerwowy człowieka stanowi niezmiernie
złożoną funkcjonalnie strukturę, jeszcze nie całkowicie poznaną, szczególnie w zakresie układu
autonomicznego. Uszkodzenia OUN powodują
niedowłady lub porażenia mięśni oraz zaburzenia
czucia.
Książka jest kontynuacją „Anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego”.
Umożliwia zapoznanie się z budową obwodowego układu nerwowego, jego aspektami
fizjologicznymi oraz następstwami uszkodzeń. Jest to pierwsza w piśmiennictwie polskim próba czynnościowego spojrzenia na budowę i funkcjonowanie obwodowej części
układu nerwowego.
32
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Nowotwory mózgu
wieku dziecięcego
Praca zbiorowa pod redakcją
Krzysztofa Zakrzewskiego
Format: A4, str. 238, oprawa twarda
Cena: 68,00 zł
Dzieci z nowotworem mózgu to mali bohaterowie obcujący na co dzień ze śmiercią. Te dzieci
wymagają specjalnej opieki, która wymusza ciągłe pogłębianie wiedzy o tym, jak je leczyć.
Dzięki tej publikacji możliwe jest całościowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie dzieci
z nowotworami mózgu. Obok opisu najczęściej
występujących nowotworów przedstawiono również rzadkie typy histologiczne, często
charakterystyczne tylko dla wieku dziecięcego. Czytelnik znajdzie tu między innymi:
gwiaździaki włosowato komórkowe, nowotwory gleju wyściółkowego, splotu naczyniówkowego, nowotwory neuronalne i neuronalno-glejowe, nowotwory pochodzenia
zarodkowego, nowotwory germinalne i nowotwory miąższu szyszynki a także czaszkogardlaki oraz nowotwory pnia mózgu. Uzupełnieniem części szczegółowej są rozdziały,
w których omówiono zagadnienia diagnostyki oraz zasady leczenia onkologicznego
u dzieci.
Otępienia
czołowo-skroniowe
Praca zbiorowa pod redakcją
Pawła P. Liberskiego i Zbigniewa K. Wszołka
Format: B5, str. 200, ryc. 34, oprawa miękka
Cena: 36,00 zł
Starzenie się populacji jest poważnym problemem nie tylko społecznym, ale i medycznym.
Wbrew niektórym opiniom, otępienie nie jest
zwykłym objawem starzenia się. Istnieje bardzo
wiele czynników, które mogą uszkodzić mózg
i doprowadzić do obniżenia się sprawności
umysłowej.
Otępienia czołowo-skroniowe mogą przybierać objawy zależnie od tego, która część
mózgu ulega większej degeneracji. Autorzy publikacji przedstawili problematykę dotyczącą chorób otępiennych, podłoże i zmiany genetyczne, obraz kliniczny oraz przykłady
rodzin dotkniętych tymi schorzeniami. Zaprezentowali również kryteria diagnostyczne,
badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce, testy służące do oceny stopnia otępienia
a także podobieństwa i różnice występujące w poszczególnych chorobach
NEUROLOGIA
ZAPOWIEDŹ!
Hadi Manji, Sean Connolly, Neil Dorward, Neil
Kitchen, Amrish Mehta, Adrian Wills
Praktyczny przewodnik, z którego można korzystać na oddziale i w poradni. Książka, która
przypomni, jak najlepiej badać i leczyć wiele
chorób – powszechnych i rzadkich – atakujących ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy
oraz mięśnie, taka, która mądrze doradzi, czego
oczekiwać od badań laboratoryjnych i jak wpływają one na działania kliniczne, pozostające
podstawą neurologii klinicznej. Wypunktowania, listy i algorytmy dotyczące rozpoznania i leczenia ułatwiają korzystanie z podręcznika. Bogato ilustrowany schematami przedstawiającymi m.in. splot ramienny i lędźwiowo-krzyżowy, dermatomy, nerwy obwodowe oraz przekroje pnia mózgu, podręcznik
obejmuje cały zakres neurologii. Są w nim rozdziały poświęcone neuroanatomii, neurochirurgii, neuroradiologii i neurofizjologii, znaleźć można informacje dotyczące badania
neurologicznego oraz częstych objawów i schorzeń. Jest szczególnie cenny dzięki temu,
że zawiera bogactwo wskazówek, informacji i wartościowych porad klinicznych, których
nie można znaleźć w standardowych podręcznikach neurologii.
Poradnik
psychofarmakoterapii.
Stosowanie leków
w różnych okresach życia
Mani N. Pavuluri, Philip G. Janicak
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Anna Grzywa
Format: 105 x 210 mm, str. 154, oprawa miękka
Cena: 28,00 zł
Książka przeznaczona dla wszystkich lekarzy
praktykujących psychofarmakoterapię, którzy
potrzebują zwięzłych i wiarygodnych informacji
dotyczących jej stosowania. Poradnik dostarcza istotnych informacji o wybranym leku,
zawiera krótkie wzmianki o zaletach i wadach stosowania leków w porównaniu z dostępnymi środkami alternatywnymi, a także – niedostępne w większości konwencjonalnych
opracowań – informacje na temat leków stosowanych w terapii uzależnień. Czytelnik
odnajdzie tutaj pełne spektrum leków, które znajdują zastosowanie w leczeniu chorób
psychicznych i uzależnień, zakres dawek i zalecane dawki u pacjentów w różnym wieku,
a także informacje o grupie chemicznej, nazwie handlowej, dostępnych postaciach (dodano postacie leków, które są dostępne w Polsce) i mechanizmach działania, pogrupowane w sposób umożliwiający szybki dostęp do poszukiwanych danych.
NOWOŚĆ!
Oksfordzki podręcznik
neurologii
Harrison. Neurologia
w medycynie
yynie
klinicznej.. Tom I-II
Praca zbiorowa pod redakcją
reedakcją
ra
Stephena L. Hausera
Współredaktorzy:
Scott A. Josephson,
Joey D. English,
John W. Engstrom
Redakcja naukowa
wydania polskiego:
Antoni Prusiński
Format: A4, str. 400,
oprawa twarda
Cena: 120,00 zł za tom
To, co specjalnie uderza po zapoznaniu się z książką to: 1) znakomity dobór autorów, 2)
jasność i przejrzystość wykładu i odpowiedni dobór ilustracji i 3) ustawienie treści zgodnie
z przeznaczeniem dla lekarzy praktyków. (…) Jest to doskonały i nowoczesny podręcznik
neurologii.
Prof. dr hab., dr h.c. Antoni Prusiński
Jest to książka, która nie tylko opisuje „co”, ale pokazuje „jak” praktycznie działać
w dziedzinie neurologii.
W tomie I omówiono zagadnienia ogólne, takie jak patogeneza chorób neurologicznych,
podejście do pacjenta z chorobą neurologiczną oraz neuroobrazowanie, a także objawy
kliniczne chorób neurologicznych, m.in. bóle głowy, krzyża i karku, afazję, zaburzenia
pamięci i inne zaburzenia wyższych czynności mózgowych, ostre stany przymglenia,
śpiączkę, zawroty głowy oraz omdlenia, a także zaburzenia równowagi i chodu. Dalsze rozdziały poświęcono chorobom ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takim
jak: napady padaczkowe i padaczka, choroby naczyniowe mózgu, choroba Alzheimera
i choroba Parkinsona, zaburzenia ataktyczne oraz stwardnienie zanikowe boczne i inne
choroby neuronu ruchowego.
W tomie II przedstawiono kolejne choroby OUN, m.in. nerwoból nerwu trójdzielnego,
porażenie Bella i zaburzenia innych nerwów czaszkowych, choroby rdzenia kręgowego,
pierwotne i przerzutowe guzy układu nerwowego, neurologiczne zespoły paranowotworowe, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz choroby
prionowe. Zamieszczono również szczegółowe wiadomości na temat chorób nerwów
obwodowych i mięśni, zespołów przewlekłego zmęczenia, zaburzeń psychiatrycznych
oraz alkoholizmu i uzależnienia od leków.
Wyróżnione części tekstu poświęcone terapii znacznie ułatwiają orientację i syntetyzują
wiedzę oraz praktyczne postępowanie z pacjentem.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
33
NOWOŚĆ!
NEUROLOGIA
Neurotoksyna botulinowa
w praktyce lekarskiej
Wydanie II
Teofan M. Domżał
Format: B5,, str. 134, oprawa miękka
0 zł
00
Cena: 34,00
Choroba Parkinsona
– mechanizmy,
rozpoznawanie, leczenie
Praca zbiorowa pod redakcją
Andrzeja Friedmana
Format: B5, str. 239, oprawa twarda
Cena: 68,00 zł
Rozpoznanie choroby Parkinsona jest dla pacjenta trudnym momentem. Najczęstsze reakcje chorego to lęk, załamanie psychiczne czy
obawa przed nieznanym. Od lekarza oczekuje
on rzetelnej informacji, aby nie gubić się w domysłach i pozbyć się niepewności.
Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczącej omawianej dziedziny
i podejmuje próbę całościowego spojrzenia na chorobę Parkinsona. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: epidemiologię schorzenia, jego neuropatologię, mechanizmy
pobudzające i hamujące, mechanizmy neurodegeneracji, parkinsonizm atypowy, diagnostykę, otępienie i depresję towarzyszące chorobie Parkinsona, objawy wegetatywne,
sposoby leczenia (farmakologicznego i operacyjnego) oraz rehabilitację.
Książka napisana przez zespół autorów pod redakcją prof. dr hab. n. med. Andrzeja
Friedmana – jednego z najwybitniejszych specjalistów zajmujących się chorobą Parkinsona.
Neuropatie nabyte
Neurotoksyna botulinowa wkroczyła do arsenału leków prawie 20 lat temu i odnosi
wielkie sukcesy w neurologii i nie tylko. Dziś jest w codziennym użyciu w wielu ośrodkach medycznych, także w rehabilitacji oraz medycynie estetycznej, i cieszy się uznaniem
dzięki efektywności sięgającej 90%.
W części ogólnej znajdują się podstawowe informacje na temat neurotoksyny i bezpieczeństwa jej stosowania, opis dostępnych na rynku preparatów i zasad ich podawania.
W części klinicznej dokładnie omówiono zastosowanie neurotoksyny między innymi
w: dystoniach, chorobie tików, porażeniu nerwu twarzowego, spastyczności po udarze
mózgu, urazie rdzenia kręgowego czy w stwardnieniu rozsianym, a także w leczeniu wielu zespołów bólu przewlekłego. Opisano również nowe możliwości stosowania neurotoksyny w leczeniu choroby Parkinsona, mioklonii podniebienia i padaczki częściowej
ciągłej
Książka jest praktycznym przewodnikiem, który – jak wskazuje autor – ma służyć lekarzom w codziennej pracy jako podręczne źródło informacji, a jednocześnie przyczynić
się do upowszechnienia stosowania neurotoksyny botulinowej.
Profesor Teofan M. Domżał w nowym wydaniu uaktualnił informacje na temat stosowanych dawek neurotoksyny. Książka zawiera także wykaz uzupełnionego i uaktualnionego piśmiennictwa.
34
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Andrzej Bogucki, Jarosław Sławek
Format: A5, str. 143, oprawa miękka
Cena: 38,00 zł
Neuropatie, czyli inaczej zapalenia nerwów
obwodowych, mogą być spowodowane oddziaływaniem na struktury nerwu obwodowego
czynników toksycznych, zapalnych i infekcyjnych. Jednakże, mimo zaawansowanej technicznie i wnikliwie prowadzonej diagnostyce,
statystycznie, nie udaje się ustalić przyczyny ok.
20% przypadków neuropatii nabytych.
Autorzy przedstawiają obraz kliniczny nabytych
neuropatii obwodowych, ich diagnostykę i leczenie. Ta niewielka pozycja zawiera szczegółowe omówienie wszystkich najważniejszych
neuropatii: demielinizacyjnych, neuropatii w chorobach metabolicznych i endokrynologicznych, układowych, w gammapatiach monoklonalnych, neuropatii paranowotworowych, infekcyjnych, toksycznych, a także zespół Parsonage’a-Turnera, polineuropatia
stanu terminalnego, neuropatie po radioterapii.
NEUROLOGIA
Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby
wywołane przez
priony – pasażowalne
encefalopatie
gąbczaste człowieka
Paweł P. Liberski
Format: B5, str. 124, ryc. 15, tab. 17, oprawa miękka
Cena: 38,00 zł
Autor zajmuje się przede wszystkim omówieniem grupy chorób neurozwyrodnieniowych,
charakteryzujących się odkładaniem w ośrodkowym układzie nerwowym (i niektórych
innych tkankach) nieprawidłowej izoformy białka prionu, PrPSc. W przypadku człowieka do tej grupy zalicza się: kuru, chorobę Creutzfeldta-Jakoba (CJD), chorobę Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera, śmiertelną rodzinną bezsenność oraz sporadyczną odmianę tej choroby – śmiertelną sporadyczną bezsenność. Najwięcej uwagi poświęcono
przedstawieniu choroby Creutzfeldta-Jakoba. Wspomniane zostały oryginalne przypadki opisane przez Jakoba i Creutzfeldta, omówiono objawy kliniczne tej choroby, badania
laboratoryjne i neuropatologiczne oraz odmiany CJD. Dodatkową zaletą publikacji jest
bardzo obszerna bibliografia.
Neuropatologia
Mossakowskiego
Praca zbiorowa pod redakcją
Pawła P. Liberskiego i Wielisława Papierza
Redaktor części neurologicznej:
Wojciech Kozubski
Redaktor części psychiatrycznej:
Iwona Kłoszewska
Format: A4, str. 936, ryc. 650, oprawa twarda
Cena: 120,00 zł
Autorzy w sposób przystępny i nowoczesny
omawiają rozległą i mało znaną dziedzinę –
neuropatologię. Obok zmian nowotworowych
opracowanie dotyczy częstych jednostek neuropatologicznych, w tym chorób pochodzenia urazowego, malformacji rozwojowych i pochodzenia naczyniowego, jak również
zwraca uwagę na choroby rzadkie, sprawiające trudności diagnostyczne. Poszczególne
rozdziały opisują m.in.: zaburzenia rozwojowe OUN, choroby metaboliczne, demielinizacyjne, wirusowe, bakteryjne, otępienia, choroby neurozwyrodnieniowe, nowotwory
OUN oraz patologię nerwów obwodowych i mięśni.
Doskonałe połączenie kliniki ze zmianami morfologicznymi, uzupełnione jest bogatą
dokumentacją fotograficzną.
VIII Dni Neurologii Praktycznej
Neuro Update 2010
Adam Stępień
Format: A5, str. 183, oprawa miękka
Cena: 42,00 zł
Ból głowy to jedna z najczęściej występujących
przyczyn wizyt u lekarza. Występuje we wszystkich grupach wiekowych, w tym także u dzieci
i młodzieży. Jest nie tylko sprawcą cierpień chorego, ale także istotnym zagadnieniem zdrowotnym,
obejmującym jego rodzinę i środowisko pracy.
Problem ten jest zaniedbywany przez opiekę medyczną: blisko połowa cierpiących na bóle głowy
nigdy nie była diagnozowana i leczona. W wielu
krajach problem ten dostrzeżono i walka z bólami
głowy stała się jedną z głównych kwestii zdrowotnych. Niemniej jednak wśród ogółu
lekarzy wiedza na ten temat jest nadal niewystarczająca.
Książka przedstawia ogół wiadomości dotyczących najczęstszych bólów głowy (m.in.
napięciowych, trójdzielno-autonomicznych, piorunujących, pourazowych, objawowych
i innych) oraz zasad postępowania z chorymi. Autor omówił zagadnienie jakości życia
chorych z bólami głowy. Książka wzbogacona jest o ryciny i tabele, porządkujące tekst,
ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie najistotniejszych wiadomości
pod patronatem naukowym
prof. dr hab. med. dr h.c. Antoniego Prusińskiego
28-29 maja 2010 r.
Warszawa • Hotel Marriott
ZAPRASZAMY!
Bóle głowy
2010
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
35
NOWOŚĆ!
OKULISTYKA
Choroby rogówki, twardówki
i powierzchni oka
Praca zbiorowa pod redakcją
Zbigniewa Zagórskiego, Gottfrieda Naumana i Petera Watsona
Format: A4, str. 632, oprawa twarda
Cena: 146,00 zł
„Wydaje się, że większość rozdziałów jest tak wyczerpująca, a tematyka jest tak szeroka, że
nie ma potrzeby zaglądania do innych podręczników”.
„Książka kompleksowo opisuje schorzenia przedniego odcinka oka i pod tym względem jest
to wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym (…) zawiera dane odnoszące się do
Polski, np. banki tkanek oka w Polsce”.
Wybrane opinie Czytelników.
NOWOŚĆ!
Oksfordzki podręcznik
okulistyki
Alastair K.O. Dennison, Philip I. Murray
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Zbigniew Zagórski
Format: 101 x 197 mm, str. 700, oprawa flexi
Cena: 99,00 zł
Książki z tej serii, choć są małych rozmiarów
zawierają ogromne ilości informacji. Ta pozycja
jest nieocenioną pomocą w codziennej praktyce okulistycznej. To przenośne źródło wiedzy,
łatwo dostępne w chwilach nagłych, zapewnia
natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji klinicznych.
Trzon książki zawiera zwięzłe, omówienie chorób okulistycznych, ukierunkowane na
ustalenie właściwego rozpoznania, badania i pomoce diagnostyczne oraz leczenie, obejmuje również podstawowe informacje na temat opieki okołooperacyjnej i postępowanie
okulistyczne w przypadkach współistniejących chorób ogólnych (cukrzyca, choroby tarczycy, ogólna immunosupresja).
Korzystanie z podręcznika ułatwia przejrzysta struktura, ramki zbierające w jednym
miejscu informacje o częstych chorobach oraz algorytmy omawiające ważne objawy
kliniczne. Książkę napisano w oparciu o pewne i aktualne informacje zgodne z filozofią
EBM (medycyny opartej na faktach).
W rozpoznawaniu i leczeniu chorób powierzchni oka dokonuje się stały i bardzo istotny
postęp, a zaburzenia powierzchni oka są powodem około 40% wszystkich wizyt okulistycznych. W tej dziedzinie obserwuje się również największą liczbę błędów diagnostycznych i terapeutycznych, a znaczny procent chorób wywoływany jest jatrogennie,
najczęściej poprzez nadużywanie leków miejscowych.
W książce przedstawiono szeroki zakres objawów, biomikroskopii, obrazowania i korelacji kliniczno-patologicznych. Tematy w niej przedstawione dotyczą szerokiego spektrum
schorzeń oraz możliwości ich racjonalnego leczenia, które zależą od gruntownego postępowania diagnostycznego w celu równoważenia ryzyka i korzyści stosowanego leczenia.
„Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka” to książka opracowana głównie
w aspektach klinicznych. Redaktorzy podręcznika są uznanymi w świecie specjalistami
w dziedzinie okulistyki. Omówioną problematykę ilustrują liczne zdjęcia, tabele i schematy.
36
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Paul Riordan-Eva, John P. Whitcher
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Janusz Czajkowski
Oko jest oknem ciała ludzkiego, przez które człowiek rozpatruje swą drogę i zażywa piękności
świata. Dzięki oku dusza może znieść więzienie
ciała, bez oczu byłoby ono dla niej torturą.
Leonardo da Vinci (1452–1519)
Nie wypada nie zgodzić się z tym cytatem, jak
również z tym, że „Podstawy okulistyki” to
jedna z najpopularniejszych, światowych publikacji w okulistyce. Wydanie to zawiera
aktualne dane na temat diagnozowania i leczenia wszystkich poważnych chorób oraz zaburzeń oka zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Omówiono zagadnienia dotyczące m.in.
anatomii oka, badań okulistycznych i stosowanych leków, chorób immunologicznych,
genetycznych i urazów oka. Zamieszczono także wiadomości dotyczące optyki okulistycznej, zasad dobierania okularów oraz zastosowania laserów w okulistyce
W książce zamieszczono wiele ilustracji i tabel, a także praktyczne dodatki i podręczny
słownik terminów okulistycznych. Zawarto w niej wiele praktycznych wskazówek np.
dotyczących techniki odwijania powiek czy usuwania ciał obcych z worka spojówkowego.
ZAPOWIEDŹ!
Okulistyka Vaughana
i Asbury’ego
ONKOLOGIA
NOWOŚĆ!
Harrison. Onkologia
B. Chabner, T. Lynch, D. Longo;
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Danuta Perek
Format: A4, str. 464, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Zwięzły, prosty w przekazie i oparty na solidnych źródłach wiedzy podręcznik chemioterapii
i bioterapii nowotworów, przedstawiający również rolę środków farmakologicznych w leczeniu poszczególnych chorób nowotworowych.
Leczenie chorób nowotworowych u większości
chorych ma charakter multidyscyplinarny, wymagający skoordynowanych działań wielu specjalistów. Praktycznie wszyscy pacjenci wymagają zabiegu operacyjnego w celu ustalenia
rozpoznania i usunięcia ogniska pierwotnego, lecz jest to zaledwie pierwszy krok długiego procesu, który coraz częściej obejmuje także prowadzenie chemioterapii, terapii
celowanej i napromieniania. Autorzy stworzyli jednolite źródło informacji zarówno na
temat chorób, jak i leków, wyjaśniające także przyczyny leżące u podstaw zastosowania
konkretnego leczenia u poszczególnych grup chorych. W porównaniu do „Interny Harrisona” niniejsza pozycja zawiera szerszą wiedzę na temat postępowania w chorobach
nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chemioterapią, lekami celowanymi i terapią hormonalną.
Praca zbiorowa pod redakcją
Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło i Jadwigi
Roszkiewicz
Format: B5, str. 144, oprawa miękka
Cena: 44,00 zł
Pierwotne chłoniaki skóry prezentują specyficzne
objawy kliniczne, a także różnią się przebiegiem
i rokowaniem od wykazujących zbliżony obraz
histologiczny chłoniaków węzłowych.
Książka przedstawia aktualną klasyfikację pierwotnych chłoniaków skóry, charakterystykę
i etiopatogenezę ich poszczególnych typów, rodzaje badań oraz leczenie pierwotnych
chłoniaków skóry.
Szczególnym atutem publikacji jest atlas kolorowych zdjęć, gromadzonych przez autorów w trakcie wielu lat pracy klinicznej.
Praca zbiorowa pod redakcją
Krzysztofa Zakrzewskiego
Format: A4, str. 238, oprawa twarda
Cena: 68,00 zł
Dzieci z nowotworem mózgu to mali bohaterowie obcujący na co dzień ze śmiercią. Te dzieci
wymagają specjalnej opieki, która wymusza ciągłe pogłębianie wiedzy o tym, jak je leczyć.
Dzięki tej publikacji możliwe jest całościowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie dzieci
z nowotworami mózgu. Obok opisu najczęściej
występujących nowotworów przedstawiono również rzadkie typy histologiczne, często
charakterystyczne tylko dla wieku dziecięcego. Czytelnik znajdzie tu między innymi:
gwiaździaki włosowato komórkowe, nowotwory gleju wyściółkowego, splotu naczyniówkowego, nowotwory neuronalne i neuronalno-glejowe, nowotwory pochodzenia
zarodkowego, nowotwory germinalne i nowotwory miąższu szyszynki a także czaszkogardlaki oraz nowotwory pnia mózgu. Uzupełnieniem części szczegółowej są rozdziały,
w których omówiono zagadnienia diagnostyki oraz zasady leczenia onkologicznego
u dzieci.
Nowotwory przewodu
pokarmowego.
Diagnostyka i leczenie.
Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy
o nowotworach przewodu pokarmowego. Dokładnie omówiono poszczególne nowotwory
układu pokarmowego i zaprezentowano zalecane strategie leczenia (w tym operacje chirurgiczne, radio i chemioterapię, terapię paliatywną
i inne metody). Podręcznik uzupełniają liczne
algorytmy diagnostyki i leczenia, klasyfikacje
poszczególnych stadiów chorób nowotworowych, tabele z omówieniem skuteczności terapii
w poszczególnych przypadkach klinicznych, protokoły leczenia, wskazania do zabiegów
operacyjnych, wskazania do stosowania terapii uzupełniających.
W książce omówiono również czynniki predysponujące do zachorowania, a także opisano mogące wystąpić w trakcie terapii powikłania.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
ZAPOWIEDŹ!
Pierwotne
chłoniaki skóry
Nowotwory mózgu
wieku dziecięcego
37
NOWOŚĆ!
POZOSTAŁE KSIĄŻKI MEDYCZNE
Harrison. Reumatologia
Praca zbiorowa pod redakcją
Anthony’ego S. Fauci
Współredaktor:
Carol A. Langford
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Jacek Pazdur
Format: A4, str. 448, oprawa twarda
Cena: 98,00 zł
Objawy ze strony układu mieśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarzy.
Książka zawiera omówienie układu immunologicznego, genów głównego układu zgodności tkankowej, a także mechanizmów autoimmunizacji i immunopatogenetycznych
w chorobach autoimmunologicznych. Jedną z jej części poświęcono zaburzeniom
związanym z uszkodzeniami o podłożu immunologicznym, w której zaprezentowano
jednostki chorobowe takie jak: toczeń rumieniowy układowy, reumatoidalne zapalenie
stawów, gorączkę reumatyczną, twardzinę układową i zespoły twardzinopodobne, zespół
Sjögrena, spondyloartropatie, zapalenia naczyń, chorobę Behçeta, nawracające zapalenie
chrząstek, sarkoidozę, skrobiawicę. W części dotyczącej schorzeń stawów i przylegających tkanek zaprezentowano m.in. chorobę zwyrodnieniową stawów, dnę moczanową,
choroby tkanek okołostawowych, a także zapalenia stawów wywołane przez czynniki infekcyjne. Na uwagę zasługuje Dodatek, w którym podano wartości laboratoryjne mające
znaczenie kliniczne w reumatologii.
Leczenie chorób
infekcyjnych
John G. Bartlett
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Krzysztof Tomasiewicz
Format: B5, str. 352, oprawa miękka
Cena: 56,00 zł
Zbiór standardów opieki medycznej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem leczenia infekcji, doboru
leków, ich dawkowania, interakcji i działań niepożądanych. Przedstawiono wskazania terapeutyczne
i zasady postępowania m.in. w leczeniu: zakażeń
grzybiczych, posocznicy, zaburzeń odporności, zakażeń paciorkowcami, infekcji tkanek
miękkich, kości i stawów. Opisano leczenie: infekcji wirusowych i pasożytniczych, gałki
ocznej, OUN (z uwzględnieniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych), infekcji układu oddechowego, moczowego, zapalenie wsierdzia, WZW, leczenie choroby wrzodowej,
biegunki infekcyjnej i chorób przenoszonych drogą płciową.
Wskazano schematy postępowania profilaktycznego (m.in. w chirurgii i u osób podróżujących) a także zalecany czas prowadzenia antybiotykoterapii.
38
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Wybrane zagadnienia
z ginekologii
i położnictwa w praktyce
lekarza rodzinnego
Praca zbiorowa pod redakcją
Tomasza Paszkowskiego
Format: B5, str. 192, oprawa miękka
Cena: 40,00 zł
W książce opracowano najbardziej przydatne
dla lekarzy rodzinnych zagadnienia z dziedziny
ginekologii i położnictwa. Omówiono metody
kontroli płodności, problemy z ginekologii wieku rozwojowego, menopauzę, nietrzymanie moczu u kobiet, mięśniaki, endometriozę,
zaburzenia cyklu miesiączkowego, infekcje narządów płciowych, choroby nowotworowe, rehabilitację po ginekologicznych zabiegach operacyjnych, a także zastosowanie ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Przedstawiono również problemy dotyczące
ciąży, takie jak farmakoterapia, niemożność donoszenia ciąży czy choroby niepołożnicze
w czasie ciąży.
Czytelnik znajdzie tu algorytmy postępowania klinicznego, tabelaryczne zestawienia
norm najważniejszych badań diagnostycznych oraz indeksy obejmujące wszystkie zarejestrowane w naszym kraju leki, między innymi do hormonalnej terapii zastępczej
i antykoncepcji.
Biologia molekularna
człowieka
Richard J. Epstein
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Lewiński, Paweł P. Liberski
Format: A4, str. 676, ryc. i tab. 400, oprawa miękka
Cena: 120,00 zł
Wyobraź sobie, że molekuły to Ty. Wyobraź sobie, że molekuły to Twój pacjent. Żeby dobrze
działała całość, czyli organizm człowieka, muszą
działać poprawnie wszystkie cząsteczki z których on się składa.
Publikacja, w której zaprezentowano najnowsze odkrycia w badaniach nad genami,
genomem, komórkami, wirusami i bakteriami. Niezwykle cenne źródło wiedzy dla
studentów i lekarzy, dotyczące wiadomości z zakresu biologii molekularnej, genetyki,
biotechnologii i cytologii. Książka obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które stanowią przewodnik po języku biologii molekularnej, dzięki czemu poznanie podstaw nauk
biomedycznych stanie się naprawdę łatwe.Lekturę uzupełniają kolorowe fotografie, liczne tabele i ryciny. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne, które
pozwalają na sprawdzenie przyswojonej wiedzy.
POZOSTAŁE KSIĄŻKI MEDYCZNE
Praca zbiorowa pod redakcją
Leszka Królickiego, Małgorzaty KarbownikLewińskiej i Andrzeja Lewińskiego
Format: A5, str. 156, oprawa miękka
Cena: 32,00 zł
Książka napisana przez zespół znanych i cenionych autorów, poświęcona anatomii i fizjonomii
gruczołu tarczowego oraz badaniom diagnostycznym tego gruczołu, woli nietoksycznych,
niedoczynności oraz nadczynności tarczycy. Zawiera informacje dotyczące rzadkich przyczyn
występowania nadczynności tarczycy, a także problematykę nowotworów i zapaleń tarczycy. Czytelnik znajdzie tu także rozdziały poświęcone problematyce zaburzeń gruczołu
tarczowego u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym oraz u dzieci. W kompendium
opisano także zespół oporności na hormony tarczycy oraz zespół niskiej trijodotyroniny. Cenną wiedzę stanowią informacje dotyczące farmakokinetyki leków stosowanych
w chorobach tarczycy.
NOWOŚĆ!
Choroby tarczycy
– kompendium
Immunologia kliniczna
Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil Snowden
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Grzegorz Senatorski
Format: A4, str. 384, oprawa twarda
C 98,00 zł
Cena:
Patologia
Alan Stevens, James Lowe
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Elżbieta Korobowicz
Format: A4, str. 652, fot. 900, oprawa miękka
Cena: 190,00 zł
Dokładne zrozumienie procesów chorobowych
jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym
lekarzowi precyzyjne i odpowiedzialne rozpoznawanie i leczenie każdej choroby. Aby właściwie
interpretowac skargi pacjenta i rozumieć nieprawidłowości wykryte podczas badania, trzeba znać
szereg zaburzeń mogących dotyczyć określonego
narządu czy tkanki. Jeżeli wiedza ta jest poparta
znajomością prawdopodobnych przyczyn choroby, możliwy jest właściwy dobór badań
i podjęcie odpowiedniego leczenia.
Książka zawiera znakomite kolorowe zdjęcia i ilustracje oraz zestawienia, w których zebrano kluczowe fakty dotyczące danego tematu. Omówiono także wyniki badań laboratoryjnych chorób, w których stwierdzenie niewłaściwych parametrów biochemicznych
jest istotnym składnikiem diagnostyki.
Przedstawiając procesy patologiczne leżące u podłoża najważniejszych chorób i omawiając szczegółowo patologię każdego narządu podręcznik ten buduje solidne podstawy
praktyki klinicznej każdego lekarza.
Napisana przez wytrawnych znawców przedmiotu, bogato ilustrowana książka prezentuje bardzo praktyczne podejście do problemów immunologii. Swobodne poruszanie
się w tych zagadnieniach staję się obecnie niezbędne dla zrozumienia nie tylko chorób
układowych, ale również szeregu innych, jak miażdżyca, marskość wątroby, szkliwienie
nerek, cukrzyca typu I i wielu innych. Immunologia jest bowiem dziedziną, która integruje różne specjalności medyczne, a jednocześnie jest podstawą do ich zrozumienia.
Układ książki jest bardzo przejrzysty – rozpoczyna się wiadomościami ogólnymi nt.
struktury i funkcji składników układu odpornościowego, następnie przedstawione są
zjawiska dotyczące wielu narządów i manipulacje immunologiczne (zakażenia, anafilaksje i alergie, choroby autoimmunizacyjne, zespoły limfoproliferacyjne, immunomodulacja i przeszczepianie narządów). Kolejne rozdziały poświęcono patologii narządów
i układów organizmu, w której zasadniczą rolę odgrywa układ odpornościowy. Choroby
omówiono wg zajętych narządów, a przypadków klinicznych, zilustrowanych licznymi
zdjęciami i diagramami, użyto w celu pokazania przydatności badań immunologicznych.
W książce zamieszczono także pytania testowe z odpowiedziami oraz bardzo przydatną
listę stron internetowych o tematyce immunologicznej.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
39
POZOSTAŁE KSIĄŻKI MEDYCZNE
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Praca zbiorowa pod redakcją
Janusza Cianciary i Jacka Juszczyka
Format: A4, str. 832, oprawa twarda
Cena: 148,00 zł
NOWOŚĆ!
Transplantologia
praktyczna. Tom I.
Odrzucanie przeszczepu
I Kurs Transplantologii
Praktycznej pod auspicjami
Europejskiego Towarzystwa
Transplantacyjnego (ESOT)
Redakcja naukowa wydania:
Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz
Foroncewicz
Format: B5, str. 206, oprawa twarda
Cena: 54,00 zł
Pierwsza książka z serii „Transplantologia praktyczna”, powstała na podstawie kursu prowadzonego pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT).
Omówiono tu wpływ mechanizmów immunologicznych oraz immunosupresji na odrzucanie przeszczepu. Przedstawiono typy odrzucania alloprzeszczepu nerkowego i ich
rozwój oraz diagnostykę histopatologiczną. Wiele miejsca poświęcono problematyce
odrzucenia przeszczepu wątroby, m.in. nawrotowi HCV i procesowi ostrego odrzucania
po przeszczepieniu wątroby oraz hipertransaminazemii. Opisano również odrzucenie
trzustki, a także odrzucenie przeszczepu serca, którego biologia jest podobna do procesów mających miejsce po transplantacji innych narządów unaczynionych. W książce
zawarto bardzo bogaty materiał ilustracyjny.
Podręcznik medycyny
rodzinnej
Banalne z pozoru infekcje mogą być przyczyną powikłań zagrażających wręcz życiu pacjenta. Co należy wtedy robić, jak je prawidłowo rozpoznać i leczyć? Choroby zakaźne
wciąż są dużym wyzwaniem dla medycyny. Każdy lekarz, nie tylko specjalista chorób
zakaźnych, powinien być dobrze przygotowany do ich diagnozowania i podjęcia właściwego postępowania terapeutycznego.
Książka jest uznanym kompendium wiedzy na temat powstawania, szerzenia się, diagnozowania i leczenia różnych typów zakażeń. Przedstawiono w niej epidemiologię
chorób zakaźnych, metody zapobiegania tym schorzeniom, podstawy immunologii
infekcyjnej i odpowiedź organizmu gospodarza na zakażenie. Dużo miejsca poświęcono mikrobiologii klinicznej, szczegółowo omawiając różne rodzaje wirusów, prionów,
bakterii, grzybów i pasożytów. Dokładnie zaprezentowano problematykę zakażeń wirusowych, gorączki nieznanego pochodzenia oraz chorób o nieznanej etiologii, w których
powstawaniu mogą mieć udział czynniki zakaźne.
40
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
John W. Saultz
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Jerzy Barycki
Format: A4, str. 839, oprawa twarda
Cena: 88,00 zł
Jest to swego rodzaju poradnik postępowania
w codziennej praktyce lekarza rodzinnego wobec zachorowań nagłych i chorób przewlekłych.
Szczegółowo omówiono tu problemy, z którymi
pacjent może się zgłosić do lekarza pierwszego
kontaktu. Opisano tu postępowanie w stanach
ostrych występujących np. przy bólach ucha, brzucha, towarzyszącej chorobom gorączce
czy urazach narządu ruchu. Wiele uwagi poświęcono chorobom przewlekłym, takim
jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy zapalenie stawów. Przybliżono także problemy związane z psychiką pacjenta i jej wpływem na ogólny stan zdrowia
opisując m.in. uzależnienia, stany depresyjne, problemy rodzinne, opiekę nad umierającym, problemy w relacji lekarz – pacjent.
Książkę wyróżnia prezentacja problematyki ekonomicznej, socjalnej i psychologicznej,
związanej z danym problemem. Ponadto, w części ogólnej, przedstawiono organizację,
cele, zadania i potrzeby medycyny rodzinnej. Zaprezentowano też różne ważne zagadnienia, z którymi może się spotkać lekarz rodzinny, związane na przykład z medycyną
wsi, medycyną sportową, geriatrią itp.
POZOSTAŁE KSIĄŻKI MEDYCZNE
Angielski w medycynie
Medical Files
Wydanie II
Podręcznik do nauki języka
angielskiego dla studentów AM
Piotr Flieger
Format: B5, str. 104, oprawa miękka
Cena: 28,00 zł
Drugie, poprawione i poszerzone, wydanie
książki, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów
i studentów kierunków medycznych. Podręcznik wzbogacono o nowe słownictwo oraz
praktyczne dialogi, a także nowe tabele podsumowujące stosowanie różnych konstrukcji gramatycznych. Książka kierowana szczególnie do
osób, które wykorzystują język angielski w swojej pracy zawodowej, kontaktach zagranicznych, stypendiach lub zamierzają podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej. Nieoceniona pomoc w szybkim powtórzeniu i ugruntowaniu wiadomości z języka angielskiego.
Przedstawiony materiał jest selektywny, aby mógł być łatwo i praktycznie wykorzystany.
W podręczniku zaprezentowano najważniejsze zagadnienia gramatyczne oraz najczęściej
używane słownictwo medyczne.
Pułapki manipulacji
Anna Grzywa
Format: B5, str. 176, oprawa miękka
Cena: 34,00 zł
Każdy człowiek funkcjonuje jako jeden z elementów społeczeństwa i w mniejszym lub większym
stopniu oddziałuje na innych ludzi oraz na grupę społeczną, której jest członkiem, ale też ciągle
ulega wpływom innych – świadomie lub nie.
W książce tej przedstawiono zagadnienie manipulacji – jej znaczenie, cechy i typy. Autorka
poruszyła m.in. takie zagadnienia, jak: techniki
manipulacyjne, manipulacja emocjami, wywoływanie poczucia winy, wpływanie na podejmowanie decyzji, odwoływanie się do autorytetów jako skutecznego narzędzia manipulacji,
rola stereotypów w myśleniu, plotka, presja grupy, kłamstwo, język jako narzędzie manipulacji, propaganda, reklama – jej funkcja i oddziaływanie, sztuka i techniki negocjacji,
mobbing, „pranie mózgu”, sekty oraz ideologie.
Dowiedz się jak nie dać sobą manipulować i naucz się wywierać wpływ na innych.
Wydanie II
Piotr Flieger
Format: B5, str. 162, oprawa miękka
Cena: 28,00 zł
Obecnie język angielski jest powszechnie używanym językiem w komunikacji międzynarodowej. Trudno sobie niekiedy poradzić bez
znajomości chociażby jego podstaw.Medical
files to podręcznik kursowy oraz materiał do powtórek i pracy własnej. Teksty wybrane
i opracowane przez autora są aktualne, pełne ciekawostek, atrakcyjne poznawczo oraz
jako materiał do dyskusji. Opracowanie zawiera imponujący materiał słownikowy. Bardzo ciekawe i pomocne są zadania kształcące sprawność językową oraz odnoszące się do
codziennych doświadczeń lekarzy i ćwiczenia z tłumaczenia, głównie z języka polskiego
na angielski. Zaletą ksiązki jest zebranie w tabelach najważniejszych zagadnień gramatycznych, które wytłumaczono w prosty sposób i zilustrowano przykładami.
Badanie fizykalne
jamy brzusznej
Marek Hartleb, Krzysztof Gutkowski,
Maciej Kohut
Ból brzucha jest najczęstszym i najważniejszym
objawem chorób jamy brzusznej, ale może być
także manifestacją chorób odległych narządów
i zaburzeń ogólnoustrojowych. Umiejętność
właściwej interpretacji bólów brzucha powinien
posiąść każdy lekarz.
Publikacja obejmuje: badanie fizykalne jamy
ustnej i brzusznej ze szczegółowym opisem
metod diagnostycznych i wskazaniem zasad
postępowania, objawów i nieprawidłowości w badaniu palpacyjnym, ocenę stanu wątroby i pęcherzyka żółciowego, diagnostykę różnicową żółtaczek, badanie per rectum,
bóle somatyczne i trzewne brzucha i ich możliwe przyczyny, patologiczny spadek lub
wzrost masy ciała, zasady diagnostyki i postępowania w przypadku biegunki, wymiotów i krwawień z przewodu pokarmowego. W książce zawarto objawy dermatologiczne
w chorobach obejmujących przewód pokarmowy a także diagnostykę i postępowanie
w przypadku pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
41
PSYCHIATRIA • PSYCHOLOGIA
Oksfordzki podręcznik
psychiatrii
David Semple, Roger Smyth, Jonathan Burns,
Rajan Darjee, Andrew McIntosh
Redakcja naukowa wydania polskiego: Anna Grzywa
Format: 101 x 191 mm, str. 1152, oprawa flexi
Cena: 88,00 zł
ZAPRASZAMY!
„Oksfordzki podręcznik psychiatrii” jest niezastąpionym kieszonkowym przewodnikiem.
Obejmuje wszystkie główne zaburzenia psychiatryczne i dotyczące podspecjalizacji, dostarcza wiadomości osobom zajmującym się chorobami na różnych poziomach doświadczenia,
które mogą mieć kontakt z chorymi psychicznie. Wraz z praktycznymi i wyczerpującymi
wskazówkami dotyczącymi leczenia zawiera rady w zakresie postępowania w trudnych
i nagłych sytuacjach, a także dogłębnie przedstawia ocenę psychiatryczną, psychopatologię i doświadczenia oparte na praktyce, kwestie terapii i psychiatrii transkulturowej.
Kody ułożone są w kolejności alfabetycznej, jak w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV,
i objaśnione. Podręcznik ten jest udoskonalony dzięki obserwacjom klinicznym i wskazówkom opartym na doświadczeniach Autorów.
VIII Dni Neurologii Praktycznej
Neuro Update 2010
pod patronatem naukowym
prof. dr hab. med. dr h.c. Antoniego Prusińskiego
28-29 maja 2010 r.
Warszawa • Hotel Marriott
2010
42
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Poradnik
psychofarmakoterapii.
Stosowanie leków
w różnych okresach życia
Mani N. Pavuluri, Philip G. Janicak
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Anna Grzywa
Format: 105 x 210 mm, str. 154, oprawa miękka
Cena: 28,00 zł
Książka przeznaczona dla wszystkich lekarzy
praktykujących psychofarmakoterapię, którzy
potrzebują zwięzłych i wiarygodnych informacji dotyczących jej stosowania. Poradnik dostarcza istotnych informacji o wybranym
leku, zawiera krótkie wzmianki o zaletach i wadach stosowania leków w porównaniu
z dostępnymi środkami alternatywnymi, a także – niedostępne w większości konwencjonalnych opracowań – informacje na temat leków stosowanych w terapii uzależnień.
Czytelnik odnajdzie tutaj pełne spektrum leków, które znajdują zastosowanie w leczeniu
chorób psychicznych i uzależnień, zakres dawek i zalecane dawki u pacjentów w różnym
wieku, a także informacje o grupie chemicznej, nazwie handlowej, dostępnych postaciach (dodano postacie leków, które są dostępne w Polsce) i mechanizmach działania,
pogrupowane w sposób umożliwiający szybki dostęp do poszukiwanych danych.
Bóle głowy
Adam Stępień
Format: A5, str. 183, oprawa miękka
Cena: 42,00 zł
Ból głowy to jedna z najczęściej występujących
przyczyn wizyt u lekarza. Występuje we wszystkich grupach wiekowych, w tym także u dzieci
i młodzieży. Jest nie tylko sprawcą cierpień chorego, ale także istotnym zagadnieniem zdrowotnym, obejmującym jego rodzinę i środowisko
pracy. Problem ten jest zaniedbywany przez
opiekę medyczną: blisko połowa cierpiących na
bóle głowy nigdy nie była diagnozowana i leczona. W wielu krajach problem ten dostrzeżono i walka z bólami głowy stała się jedną z głównych kwestii zdrowotnych. Niemniej
jednak wśród ogółu lekarzy wiedza na ten temat jest nadal niewystarczająca.
Książka przedstawia ogół wiadomości dotyczących najczęstszych bólów głowy (m.in.
napięciowych, trójdzielno-autonomicznych, piorunujących, pourazowych, objawowych
i innych) oraz zasad postępowania z chorymi. Autor omówił zagadnienie jakości życia
chorych z bólami głowy. Książka wzbogacona jest o ryciny i tabele, porządkujące tekst,
ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie najistotniejszych wiadomości
PSYCHIATRIA • PSYCHOLOGIA
BESTSELLER!
Anna Grzywa
Format: B5, str. 176, oprawa miękka
Cena: 34,00 zł
Każdy człowiek funkcjonuje jako jeden z elementów społeczeństwa i w mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na innych ludzi oraz
na grupę społeczną, której jest członkiem, ale
też ciągle ulega wpływom innych – świadomie
lub nie. W książce tej przedstawiono zagadnienie manipulacji – jej znaczenie, cechy i typy.
Autorka poruszyła m.in. takie zagadnienia, jak:
techniki manipulacyjne, manipulacja emocjami, wywoływanie poczucia winy, wpływanie
na podejmowanie decyzji, odwoływanie się do autorytetów jako skutecznego narzędzia
manipulacji, rola stereotypów w myśleniu, plotka, presja grupy, kłamstwo, język jako
narzędzie manipulacji, propaganda, reklama – jej funkcja i oddziaływanie, sztuka i techniki negocjacji, mobbing, „pranie mózgu”, sekty oraz ideologie.
Dowiedz się jak nie dać sobą manipulować i naucz się wywierać wpływ na innych.
NOWOŚĆ!
Pułapki manipulacji
Pogranicza psychiatrii. Drogi
i bezdroża umysłu
Anna Grzywa
Format: B5,
5, str. 268, oprawa miękka
Cena: 42,00
, zł
,00
Oblicza psychozy
Anna Grzywa
Format: B5, str. 248, oprawa twarda
Cena: 68,00 zł
Choroby psychiczne nadal owiane są mgłą tajemniczości. Jednakże nie każde zaburzenie psychiczne to psychoza i nie każda choroba psychiczna to
schizofrenia. Dzięki tej książce rozwiane zostały
pewne mity dotyczące psychozy i stanów, które
powodują zaburzenia emocji, myślenia, zachowania i postępowania, są dziwne i niezrozumiałe dla otoczenia. Przedstawione zostały m. in.
zaburzenia psychiczne (zaburzenia świadomości,
myślenie magiczne, przesądy, fobie, nastawienia,
urojenia i in.), zespoły objawów psychopatologicznych (majaczeniowy, paranoidalny,
paranoiczny, amnestyczno-konfabulacyjny, lękowy, depresyjny i maniakalny), a także
psychozy (w tym imigracyjne, komputerowe, więzienne, alkoholowe, egzotyczne) wraz
z opisami przypadków. W ostatnich rozdziałach omówiono typy reakcji na chorobę,
leczenie i rehabilitację psychiatryczną oraz choroby psychiczne u słynnych ludzi.
Przystępny język, ciekawe opisy przypadków, jasny wykład, poparte dużym doświadczeniem autorki z pewnością zainteresują nie tylko lekarzy, ale wszystkich, którzy chcą
zgłębić tę tematykę.
Umysł człowieka jest niepowtarzalnym fenomenem, przede wszystkim dlatego, że wrodzone cechy, u każdego inne, są dodatkowo modyfikowane w procesie rozwoju, ulegają
licznym wpływom rodziców, rówieśników, przeżyć, towarzystwa w miejscu pracy czy
szkole, przekonań religijnych i lektur. To dotyczy także sposobu postrzegania chorób.
Taki „wewnętrzny obraz choroby” jest aktywowany w sytuacji zaistnienia danej choroby
u konkretnej osoby lub u kogoś jej bliskiego.
Celem książki jest przedstawienie takich szczególnych stanów psychicznych, które – jeśli
występują w niewielkim nasileniu – pozwalają człowiekowi funkcjonować bez etykiety
psychicznie chorego, ale jeżeli przekraczają tak zwaną smugę cienia, mogą nabrać cech
choroby. Omówiono zatem zagadnienia dotyczące zaburzeń osobowości, zaburzeń myślenia oraz dysmorfofobii, depersonalizacji i derealizacji. Autorka poświęciła wiele uwagi
zaburzeniom emocji, takim jak lęk i fobie, depresja, zaburzenia nastroju, zaburzeniom
świadomości, percepcji, pamięci, zachowania, kontroli impulsów, zaburzeniom seksualnym i rytuałom. W wachlarzu zaburzeń znajdujących się na pograniczach psychiatrii
znalazły się również m.in. zagadnienia dotyczące zachowań samobójczych, zaburzeń
snu, zaburzeń psychicznych związanych ze stanem somatycznym, a także zaburzeń psychicznych związanych ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. W końcowej
części książki opracowano tematy dotyczące psychiatrii kulturowej i transkulturowej
oraz sposobów radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
43
RADIOLOGIA
Atlas of clinical and radiological anatomy
Ryszard Maciejewski, Andrzej Drop
Format: A4, str. 277, oprawa twarda
Cena: 94,00 zł
Radiodiagnostyka
głowy i szyi
Thomas J. Vogl, Jorn Balzer, Martin Mack,
Wolfgang Steger
Redakcja naukowa wydania polskiego:
T. Katarzyna Różyło
Format: A4, str. 400, ryc. i fot. 621, oprawa twarda
Cena: 48,00 zł
Diagnostyka radiologiczna schorzeń głowy i szyi
stanowi duże wyzwanie ze względu na wysoki stopień trudności, mnogość możliwych zmian patologicznych i ich obrazów radiologicznych, a także
złożoność budowy anatomicznej tej części ciała.
Dlatego też współudział radiologa w procesie diagnostycznym większości zmian patologicznych głowy i szyi jest nieodzowny.
Tematem tej pozycji jest ocena radiologiczna głowy i szyi w szczególnie trudnych
przypadkach diagnostycznych. Dokładnie omówiono diagnozowanie choroby przy zastosowaniu różnych metod wizualizacji. Całość uzupełniają bardzo dobrze wykonane
i opracowane zdjęcia oraz schematy. W każdym rozdziale autorzy omawiają najpierw
prawidłową anatomię poszczególnej okolicy głowy lub szyi, którą ilustrują zdjęciem
RTG, a następnie przedstawiają szczególnie trudne przypadki i ich różnicowanie na
podstawie zdjęć RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Ponieważ
okolica głowy i szyi jest w diagnostyce RTG rzadziej prezentowana jest to niezwykle
przydatna publikacja.
Radiologia jamy
brzusznej – łatwe
sposoby interpretacji
Atlas zawiera ponad 200 kolorowych ilustracji i schematów oraz zdjęcia radiologiczne
i sonograficzne, opatrzone objaśnieniami struktur anatomicznych w trzech językach:
łacińskim, polskim i angielskim.
Książka podzielona jest na osiem rozdziałów: „Głowa i szyja”, „Klatka piersiowa”,
„Brzuch”, „Miednica”, „Kończyna górna”, „Kończyna dolna”, „Anatomia radiologiczna”
oraz „Neuroanatomia”. Na końcu zamieszczono szczegółowy indeks. Atlas umożliwia
Czytelnikom poznanie ludzkiej anatomii i jest wspaniałą pomocą naukową.
44
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
James D. Begg
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Andrzej Drop
Format: A5, str. 210, oprawa miękka
Cena: 28,00 zł
Trafna interpretacja wszystkich zdjęć radiologicznych sprowadza się do przestrzegania kilku prostych zasad oraz świadomości, czego się
szuka.
Ta pozycja jest pomocą w ocenie zdjęć rentgenowskich jamy brzusznej. Przydatna studentom medycyny i osobom zainteresowanym
przedmiotem - techników radiologii czy pielęgniarzy.
W kolejnych rozdziałach omówiono: w jaki sposób patrzeć na zdjęcia RTG jamy brzusznej, narządy lite, narządy jamiste, patologiczne powietrze, wodobrzusze, nieprawidłowe
zwapnienia wewnątrzbrzuszne, jamę brzuszną kobiety, urazy brzucha, elementy jatrogenne, ciała obce, artefakty, obrazy mylące oraz ostry brzuch.
RADIOLOGIA
BESTSELLER!
Radiologia
stomatologiczna
Stuart C. White, Michael J. Pharoah
Redakcja naukowa wydania polskiego:
T. Katarzyna Różyło
Format: A4, str. 798, oprawa twarda
Cena: 94,00 zł
Zdjęcia rentgenowskie to „oczy stomatologa”
służące do diagnostyki patologii jamy ustnej.
Coraz więcej chorób można szybciej i pewniej
zdiagnozować dzięki nowym technikom obrazowania:.
Publikacja umożliwia całościowe spojrzenie na problem radiologii stomatologicznej. Opisano w niej stosowane w radiografii
stomatologicznej techniki obrazowania (klasyczne rtg, radiografię cyfrową, ultrasonografię, tomografię komputerową, obrazowanie przy pomocy rezonansu magnetycznego
scyntygrafię i termografię elektroniczną), interpretację obrazów zmian patologicznych,
jak również fizykę promieniowania, jego biologiczne skutki i zasady ochrony radiologicznej.
Książka zawiera 1046 rycin doskonałej jakości – klasycznych zdjęć rentgenowskich,
obrazów otrzymanych metodą tomografii komputerowej i ultrasonograficznych.
Robert D. Halpert, Peter J. Feczko
Redakcja naukowa wydania polskiego:
T. Katarzyna Różyło
Format: A4, str. 334, fot. 590, oprawa twarda
Cena: 46,00 zł
Mimo pojawienia się wielu nowych metod obrazowania, konwencjonalne techniki badania radiologicznego są nadal stosowane i mają ugruntowaną pozycję wśród badań diagnostycznych.
Niniejsza publikacja jest kompendium wiedzy
z zakresu radiologicznej diagnostyki schorzeń
przewodu pokarmowego. Każdy rozdział rozpoczyna się przeglądem technik badania,
uzasadnieniem wyboru danej metody obrazowania i skrótowym opisem przeprowadzenia tego badania. Następnie omawiane są objawy radiologiczne i ich diagnostyka
różnicowa. Książka zawiera prawie 600 zdjęć i rycin, które stanowią ogromną pomoc
w codziennej praktyce lekarza radiologa.
Książka dostarcza pełnej wiedzy z zakresu radiologii przewodu pokarmowego
z uwzględnieniem najnowszych metod i wiadomości klinicznych.
Jonathan Corne, Mary Caroll, Ivan Brown,
David Delany
Redakcja naukowa wydania polskiego:
T. Katarzyna Różyło
Format: A5, str. 127, fot. 60, oprawa miękka
Cena: 26,00 zł
Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej jest najczęściej zalecanym badaniem, które dostarcza
wielu cennych informacji pozwalających ustalić
właściwe rozpoznanie i odpowiednie leczenie.
To również podstawowe badanie, z jakim mają
do czynienia lekarze pierwszego kontaktu oraz pracownicy pogotowia ratunkowego.
Z tego względu muszą oni posiadać podstawowe wiadomości praktyczne dotyczące wykonywania i interpretacji zdjęć RTG.
Książka w sposób prosty i zwięzły przedstawia interpretację obrazu RTG klatki piersiowej. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono podstawowe zasady stosowane podczas interpretacji zdjęć i najczęściej spotykane zaburzenia pogrupowane według obrazu
radiologicznego. W każdym rozdziale omówiono poszczególne zmiany patologiczne,
zaprezentowano przykładowe zdjęcie i zamieszczono dodatkowe informacje w ramce.
Schematyczne rysunki naniesione na zdjęcie rentgenowskie pomagają w interpretacji
zmiany.
Podręcznik diagnostyki
ultrasonograficznej
w neurologii
Praca zbiorowa pod redakcją
Radosława Kaźmierskiego
Będzie to pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja prezentująca w kompleksowy
sposób wszystkie aspekty badania ultrasonograficznego w neurologii klinicznej. Podręcznik
w wyczerpujący sposób omawia całe spektrum
zagadnień neuroultrasonografii, z których wiele
nie było jeszcze poruszanych w podręcznikach
wydanych w języku polskim.
W książce omówiono podstawy teoretyczne ultrasonografii, anatomii naczyń mózgowych oraz aparaturę stosowaną do badań. Dzięki autorom z różnych dziedzin medycyny
(neuroradiologii, chirurgii naczyniowej, fizjologii) opracowanie to pozwala lekarzowi
specjaliście na szersze spojrzenie na zagadnienia ultrasonografii w neurologii.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
ZAPOWIEDŹ!
Radiologia przewodu
pokarmowego
Zdjęcia rentgenowskie
klatki piersiowej
45
SERIA PODRĘCZNIKÓW OKSFORDZKICH
Oksfordzki podręcznik
specjalności klinicznych
Oksfordzki podręcznik
medycyny rodzinnej
Judith Collier, Murray Longmo, Mark Brinsden
Format: 101 x 191 mm, str. 1010, oprawa flexi
Cena: 96,00 zł
Chantal Simon, Hazel Everitt, Tony Kendrick
Format: 101 x 191 mm, str. 1116, oprawa flexi
Cena: 116,00 zł
ZAPOWIEDŹ!
Jedyne polskie tłumaczenie najnowszego wydania podręcznika. Stanowi niezbędny przewodnik po wszystkich specjalnościach klinicznych.
W tej jednej książce zawarto wiedzę z dziesięciu
innych. Zawiera zbiór informacji z takich dziedzin medycyny, jak: laryngologia, dermatologia,
okulistyka, pediatria, ginekologia, położnictwo,
psychiatria, medycyna rodzinna, anestezjologia
i medycyna ratunkowa czy ortopedia. W podręczniku położono szczególny nacisk na
opiekę medyczną, w której centrum znajduje się pacjent. Warto nosić ją ze sobą, czytać
i robić w niej notatki - to najlepszy sposób zapamiętywania - wiedzę opieramy na osobistych doświadczeniach, mając w pamięci konkretne przypadki pacjentów.
Oksfordzki podręcznik
neurologii
Hadi Manji, Sean Connolly, Neil Dorward, Neil
Kitchen, Amrish Mehta, Adrian Wills
Praktyczny przewodnik, z którego można korzystać na oddziale i w poradni. Książka, która
przypomni, jak najlepiej badać i leczyć wiele
chorób – powszechnych i rzadkich – atakujących
ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz
mięśnie, taka, która mądrze doradzi, czego oczekiwać od badań laboratoryjnych i jak wpływają
one na działania kliniczne, pozostające podstawą
neurologii klinicznej. Wypunktowania, listy i algorytmy dotyczące rozpoznania i leczenia ułatwiają korzystanie z podręcznika. Bogato
ilustrowany schematami przedstawiającymi m.in. splot ramienny i lędźwiowo-krzyżowy, dermatomy, nerwy obwodowe oraz przekroje pnia mózgu, podręcznik obejmuje
cały zakres neurologii. Są w nim rozdziały poświęcone neuroanatomii, neurochirurgii,
neuroradiologii i neurofizjologii, znaleźć można informacje dotyczące badania neurologicznego oraz częstych objawów i schorzeń. Jest szczególnie cenny dzięki temu, że
zawiera bogactwo wskazówek, informacji i wartościowych porad klinicznych, których
nie można znaleźć w standardowych podręcznikach neurologii.
46
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Obszerne kompendium wiedzy dla studentów
i lekarzy praktyków obejmuje pełen zakres zagadnień związanych z medycyną rodzinną. Jest
to niezbędnik każdego zapracowanego lekarza.
Książka omawia wszelkie problemy, z jakimi
może spotkać się w swojej praktyce lekarz medycyny rodzinnej. Udziela ona gotowych do
praktycznego zastosowania porad i pozwala na
natychmiastowe uzyskanie Pomocy w rozwiązywaniu codziennie spotykanych problemów. Oprócz objawów i przebiegu wielu chorób, przedstawiono w niej aspekty prawne
i społeczne wykonywania zawodu lekarza. Odrębny rozdział poświęcono medycynie
alternatywnej.
Dzięki ciekawej graficznej formie, informacje zawarte w podręczniku łatwo zapamiętać.
Oksfordzki podręcznik
psychiatrii
David Semple, Roger Smyth, Jonathan Burns,
Rajan Darjee, Andrew McIntosh
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Anna Grzywa
Format: 101 x 191 mm, str. 1152, oprawa flexi
Cena: 88,00 zł
„Oksfordzki podręcznik psychiatrii” jest niezastąpionym kieszonkowym przewodnikiem.
Obejmuje wszystkie główne zaburzenia psychiatryczne i dotyczące podspecjalizacji, dostarcza wiadomości osobom zajmującym się
chorobami na różnych poziomach doświadczenia, które mogą mieć kontakt z chorymi
psychicznie. Wraz z praktycznymi i wyczerpującymi wskazówkami dotyczącymi leczenia
zawiera rady w zakresie postępowania w trudnych i nagłych sytuacjach, a także dogłębnie
przedstawia ocenę psychiatryczną, psychopatologię i doświadczenia oparte na praktyce,
kwestie terapii i psychiatrii transkulturowej. Kody ułożone są w kolejności alfabetycznej,
jak w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV, i objaśnione. Podręcznik ten jest udoskonalony
dzięki obserwacjom klinicznym i wskazówkom opartym na doświadczeniach Autorów.
SERIA PODRĘCZNIKÓW OKSFORDZKICH
Murray Longmore, Ian B. Wilkinson, Supraj R.
Rajagopalan
Format: 101 x 191 mm, str. 1034, oprawa flexi
Cena: 96,00 zł
Niezbędny przewodnik po medycynie, który
pomoże uporządkować wiedzę zdobytą podczas
studiów, przypomni najważniejsze wiadomości
i będzie istotną pomocą w codziennej praktyce lekarskiej. Największym atutem publikacji
jest specjalistyczna wiedza medyczna podana
w zwięzły, schematyczny sposób. Podręcznik
opisuje choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, choroby
nerek, zakaźne, epidemiologię, endokrynologię, neurologię, reumatologię, onkologię,
chirurgię, hematologię oraz stany nagłe.
Zawiera przekrój wiadomości, począwszy od wiedzy praktycznej we wszystkich dziedzinach medycyny klinicznej, na konkretnych przykładach zagrażających życiu skończywszy. Podręczny format ułatwia korzystanie z książki.
NOWOŚĆ!
Oksfordzki podręcznik
medycyny klinicznej
Oksfordzki podręcznik okulistyki
Alastair K.O. Dennison,
Philip I. Murray
M
Redakcja naukowa
n
wydania polskiego:
p
Zbigniew
w Zagórski
0 x 197 mm,
01
Format: 101
prawa flexi
str. 700, ooprawa
9 zł
9,00
Cena: 99,00
Oksfordzki podręcznik
praktycznego
zastosowania leków
Duncan Richards, Jeffrey Aronson
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Krzysztof Tomasiewicz
Format: 101 x 191 mm, str. 622, oprawa flexi
Cena: 90,00 zł
Kieszonkowy poradnik pomaga w szybkim odszukaniu potrzebnych informacji i wybraniu najbardziej skutecznej formy terapii farmaceutycznej.
Znajdują się w nim praktyczne rady dotyczące
bezpiecznego i skutecznego dobierania środków
medycznych, wypisywania recept, częstości i sposobu podawania leków, a także ostrzeżeń spotykanych na etykietach. W podręczniku omówiono działania niepożądane i interakcje różnych farmaceutyków, a także możliwości wykorzystania placebo. W kolejnych
rozdziałach opisano wpływ leków na układ pokarmowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy, oddechowy, wydalniczy, mięśniowo-szkieletowy oraz leków stosowanych w terapii
zaburzeń funkcjonowania systemu endokrynologicznego, a także w położnictwie i ginekologii. W podręczniku znalazły się wskazówki na temat postępowania w leczeniu
nowotworów, infekcji, zatruć, bólu oraz chorób skóry i oczu; informacje o produktach
immunologicznych i szczepionkach.
Książki z tej serii, choć są małych rozmiarów zawierają ogromne ilości informacji. Ta
pozycja jest nieocenioną pomocą w codziennej praktyce okulistycznej. To przenośne
źródło wiedzy, łatwo dostępne w chwilach nagłych, zapewnia natychmiastowy dostęp
do szczegółowych informacji klinicznych.
Trzon książki zawiera zwięzłe, omówienie chorób okulistycznych, ukierunkowane na
ustalenie właściwego rozpoznania, badania i pomoce diagnostyczne oraz leczenie, obejmuje również podstawowe informacje na temat opieki okołooperacyjnej i postępowanie
okulistyczne w przypadkach współistniejących chorób ogólnych (cukrzyca, choroby tarczycy, ogólna immunosupresja).
Korzystanie z podręcznika ułatwia przejrzysta struktura, ramki zbierające w jednym
miejscu informacje o częstych chorobach oraz algorytmy omawiające ważne objawy
kliniczne. Książkę napisano w oparciu o pewne i aktualne informacje zgodne z filozofią
EBM (medycyny opartej na faktach).
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
47
NOWOŚĆ!
STOMATOLOGIA
LOOGIA
Stomatologia
ia
zachowawcza.
a..
Tom I-II
Theodore M. Roberson,
Harald O. Heymann,
Edward J. Swift Jr
olskiego:
Redakcja naukowa wydaniaa po
polskiego:
Stanisław Suliborski
Format: A4, str.: ok. 1000
Oprawa: twarda
Cena: 146,00 zł za tom
(292,00 zł komplet)
Książka w sposób szczegółowy, obrazowy i prosty, opisuje główny i podstawowy element stomatologii zachowawczej, jakim jest kariologia, która jest konieczna do opanowania przez
nowoczesnego i nadążającego za dzisiejszym rozwojem i potrzebami medycyny – lekarza
stomatologa. (…) Stanowi ona cenne źródło informacji, prezentując w przejrzysty sposób
bardzo ważne zagadnienia stomatologii estetycznej. Istotną jej zaletą są schematy, zdjęcia, rysunki, tabele oraz spisy uzupełniającej literatury fachowej, które w znaczny sposób ułatwiają
rozumienie przekazywanych treści.
Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk
48
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Pierwszy polski przekład znanego amerykańskiego bestsellera. Znakomite kompendium
wiedzy praktycznej, napisane przez zespół wybitnych stomatologów praktyków.
Obecnie stomatologia zabiegowa nie jest traktowana jedynie jako dziedzina zajmująca
się ubytkami oraz wypełnieniami. Nowoczesna stomatologia zabiegowa obejmuje diagnostykę i leczenie szeregu innych schorzeń.
Książka obejmuje pięć obszernych części tematycznych: 1. Podstawy stomatologii zabiegowej; 2. Narzędzia i preparacja; 3. Rekonstrukcje kompozytowe; 4. Rekonstrukcje
amalgamatowe; 5. Rekonstrukcje metalowe.
Doskonałym uzupełnieniem tekstu jest fotograficzna (2550 zdjęć) dokumentacja opisanych przypadków.
STOMATOLOGIA
Stomatologia wieku
podeszłego
Józef Kulas
Format: B5, str. 132, oprawa miękka
Cena: 39,00 zł
WYDANIE II
BESTSELLER!
Modelarstwo to sztuka formowania zamierzonego kształtu, w stomatologii – kształtu zęba.
Sztuka ta jest nierozłączną częścią wiedzy teoretycznej i praktycznej w protetyce stomatologicznej.
Książka zawiera opisy kształtu zębów w zależności od kształtu twarzy, wieku czy płci, techniki modelowania, poprzedzone wyczerpującymi informacjami o modelarstwie i rysunku w technice dentystycznej, mianownictwie
i oznaczaniu zębów, anatomicznych cechach zębów, a także charakterystykę przyrządów
do modelowania oraz materiałów stosowanych w modelarstwie.
Atutem jest ponad 160 rycin, a także kolorowy atlas wybranych pomocy dydaktycznych
do modelarstwa dentystycznego.
Dzięki uwypukleniu praktycznej części modelarstwa dentystycznego, publikacja stanowi
doskonałe uzupełnienie literatury z tego zakresu informacjami
Radiologia
stomatologiczna
Stuart C. White, Michael J. Pharoah
Redakcja naukowa wydania polskiego:
T. Katarzyna Różyło
Format: A4, str. 798, oprawa twarda
Cena: 94,00 zł
Zdjęcia rentgenowskie to „oczy stomatologa” służące do diagnostyki patologii jamy ustnej. Coraz
więcej chorób można szybciej i pewniej zdiagnozować dzięki nowym technikom obrazowania:.
Publikacja umożliwia całościowe spojrzenie na
problem radiologii stomatologicznej. Opisano
w niej stosowane w radiografii stomatologicznej techniki obrazowania (klasyczne rtg,
radiografię cyfrową, ultrasonografię, tomografię komputerową, obrazowanie przy pomocy rezonansu magnetycznego scyntygrafię i termografię elektroniczną), interpretację
obrazów zmian patologicznych, jak również fizykę promieniowania, jego biologiczne
skutki i zasady ochrony radiologicznej.
Książka zawiera 1046 rycin doskonałej jakości – klasycznych zdjęć rentgenowskich, obrazów otrzymanych metodą tomografii komputerowej i ultrasonograficznych.
NOWOŚĆ!
Modelowanie
koron zębów
Zofia Knychalska-Karwan
Format: B5, str.: 248, oprawa miękka
Cena: 49,00 PLN
Coraz więcej ludzi osiąga podeszły wiek. Leczenie osób starszych jest jednak inne niż ludzi
młodszych. Przebieg choroby zazwyczaj jest
wolniejszy i słabiej nasilony. Zwolnione procesy
przemiany materii, zmieniona reakcja na zażywane leki oraz mechanizm ich działania mogą wpływać na wystąpienie patologicznych
objawów w jamie ustnej. Poznaj najnowsze metody leczenia tej grupy osób.
Publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące: anatomii i fizjologii narządu żucia, epidemiologii i badania jamy ustnej oraz planowania jej leczenia, próchnicy zębów, nadwrażliwości zębiny, chorób błony śluzowej i przyzębia, chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zakażeń odogniskowych, problemów chirurgicznych i protetycznych,
a także ból i profilaktykę stomatologiczną.
Potencjał cytotoksyczny
stomatologicznych
materiałów
wypełnieniowych
i nadtlenku wodoru
Praca zbiorowa pod redakcją
Elżbiety Jodkowskiej
Format: B5, str. 91, oprawa miękka
Cena: 28,00 zł
Czy materiały do wypełnień mogą być szkodliwe dla tkanki miazgi? Jakie mechanizmy prowadzą do martwicy miazgi? Jakie są skutki wybielania zębów z użyciem nadtlenku wodoru?
Warto to wiedzieć. Niektóre materiały stosowane do wypełnienia ubytków zębowych
mogą działać toksycznie na cały organizm.
Publikacja ta zawiera zwięźle omówione wyniki badań dotyczących toksyczności materiałów wypełnieniowych, możliwości wystąpienia alergii, działań estrogenowych, karcinogennych i mutagennych. Opisano skład materiałów wypełnieniowych, ich wpływ na
miazgę zębową, szkliwo oraz błonę śluzową jamy ustnej. Przedstawiono również skutki
coraz popularniejszego wybielania zębów z użyciem nadtlenku wodoru.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
49
STOMATOLOGIA
Periodontologia
Periodontologia
Herbert F. Wolf, Edith M. Rateitschak, Klaus H.
Rateitschak
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Zbigniew Jańczuk
Format: A4, str. ok. 544, oprawa twarda
Cena: 166,00 zł
Hans-Peter Müller, Klaus H. Rateitschak
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Zbigniew Jańczuk
Format: A4, str. 260, ryc. i tab. 300, oprawa twarda
Cena: 84,00 zł
Zapalne schorzenia przyzębia stanowią w świecie współczesnym najbardziej powszechny problem zdrowotny.
W książce przedstawiono etiologię tych schorzeń (płytka bakteryjna jako biofilm, mikroorganizmy patogenne dla struktur przyzębia), ich patogenezę (reakcje organizmu gospodarza, czynniki ryzyka), patologiczne zmiany przyzębia i dziąseł, oznaki infekcji wirusem
HIV w jamie ustnej oraz możliwość leczenia. Autorzy poruszyli również następujące
problemy: zapobieganie przed operacją, leczenie zamknięte, niechirurgiczne, omówili
preparaty farmakologiczne wykorzystywane w leczeniu periodontitis, a także chirurgiczne i resekcyjne metody regeneracyjne, zabiegi estetyczne oraz leczenie zachowawcze. Opisana została protetyka periodontologiczna, odbudowa wyrostka zębodołowego,
wskazania do implantów po uprzedniej sanacji periodontologicznej, struktury przyzębia
w starszym wieku, a także klasyfikacja chorób przyzębia.
Ponad 2000 kolorowych fotografii, rycin i schematów ułatwia zrozumienie opisanych
zjawisk, koncepcji i metod leczenia.
Podstawy farmakologii
klinicznej, alergie,
interakcje leków oraz
wybrane problemy
w stomatologii
Praca zbiorowa pod redakcją
Anny Jabłeckiej i Tadeusza F. Krzemińskiego
Format: B5, str. 296, oprawa twarda
Cena: 68,00 zł
W dobie narastającej liczby reakcji alergicznych
na leki oraz ogromu nowych preparatów wprowadzanych na rynek, lekarz stomatolog powinien znać zagadnienia dotyczące mechanizmów działania leków, ich działań niepożądanych, a także istotnych interakcji lekowych,
aby stosować racjonalną farmakoterapię.
Niniejsza publikacja obejmuje m.in.: podstawowe zagadnienia farmakologii klinicznej, źródła wiedzy o leku, zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji oraz w wieku
rozwojowym i podeszłym, leczenie bólu w stomatologii, zespół pieczenia jamy ustnej,
środki narkotyczne i inne substancje psychoaktywne w praktyce lekarza dentysty, aspekt
psychologiczny lęku w praktyce stomatologicznej, objawy alergii w jamie ustnej po preparatach stosowanych w stomatologii, opiekę stomatologiczną nad pacjentem leczonym
onkologicznie oraz osobami niepełnosprawnymi, interakcje leków i ich znaczenie kliniczne.
50
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Książka omawia wszelkie aspekty leczenia periodontologicznego. Dla pełnego zrozumienia
przedstawionych zagadnień, przybliżono anatomię i fizjologię jamy ustnej oraz jej mikrobiologię.
Autorzy opisali rodzaje infekcji jamy ustnej
i sposoby ich leczenia, epidemiologię i patogenezę chorób przyzębia (zwłaszcza wywołanych płytką nazębną), sposoby zapobiegania
chorobom przyzębia, podali również klasyfikację tych chorób oraz metody ich diagnozowania. Całość postępowania leczniczego, przedstawiona w tej publikacji, charakteryzuje
się praktycznym podejściem z uwzględnieniem jednocześnie najnowszych metod leczenia, w tym przede wszystkim leczenia chirurgicznego.
Książka została wzbogacona o niemal 300 zdjęć i podsumowujących tabel.
Farmakologia,
farmakoterapia oraz
materiały stosowane
w stomatologii
Praca zbiorowa pod redakcją
Tadeusza F. Krzemińskiego
Format: B5, str. 820, oprawa twarda
Cena: 78,00 zł
Książka przygotowana przez zespół stomatologów i farmakologów. Ma za zadanie pomóc
współczesnemu stomatologowi w wyborze odpowiednich materiałów oraz w podjęciu właściwej farmakoterapii. W nowatorsko skonstruowanym leksykonie opisano podstawowe zagadnienia dotyczące mechanizmów działania
leków, ich interakcji, a także działań niepożądanych. W sposób skondensowany opisano
materiały stosowane w stomatologii. Zamieszczono również porównawcze zestawienia
leków podawanych w poszczególnych jednostkach chorobowych, a także postępowanie
w stanach nagłych i stanach zagrożenia życia w praktyce stomatologicznej.
Dla ułatwienia codziennej praktyki lekarskiej opracowano optymalny skład apteczki
w gabinecie stomatologicznym, przygotowano wzór karty wywiadu pacjenta i dołączono płytę CD z materiałami dydaktycznymi na temat postępowania w wybranych
jednostkach chorobowych.
STOMATOLOGIA
NOWOŚĆ!
John Rhodes
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Lidia Postek-Stefańska
Format: B5, str.: 216, oprawa twarda
Cena: 77,00 zł
Zabiegi endodontyczne nie zawsze prowadzą do
upragnionego sukcesu zakończonego powodzeniem leczenia. Tym tematem zajął się autor. Radzi jak rozwiązywać trudne problemy, które prowadzą do niepowodzenia, a które mogą
się zdarzyć na każdym etapie leczenia i jaką zastosować taktykę dostosowaną do danej
sytuacji. W książce opisano: uzasadnienie dla powtórnego leczenia endodontycznego,
podejmowanie decyzji i planowanie leczenia, usuwanie odbudowy części koronowej
zęba, usuwanie past, gutaperki i twardych cementów, usuwanie srebrnych ćwieków i złamanych narzędzi, leczenie perforacji i ponowne udrożnienie kanału korzeniowego po
usunięciu odbudowy korony, płukanie i odkażanie kanału, wprowadzenie do chirurgii
endodontycznej, kontrolę bólu, hemostazę i plastykę płatów śluzówkowo-okostnowych,
zabiegi chirurgiczne. Książka oparta na zasadach EBM.
Ilustrowane kompendium endodoncji
Rudolf Beer, Michael A. Baumann, Andrej M. Kielbassa
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Elżbieta Jodkowska
Format: B5, str.: 238, oprawa twarda
Cena: 77,00 PLN
Książka poświęcona jest leczeniu kanałowemu zębów. Wprawdzie na rynku polskim jest dużo
pozycji dotyczących tego zagadnienia, to jednak monografia ta jest warta uwagi ze względu
na niezwykle bogatą, typową dla atlasów dokumentację. Zawiera współczesną wiedzę przedstawioną praktycznie. Polecam ją zarówno studentom, jak i lekarzom praktykom.
dr hab. n. med. Mariusz Lipski prof. nadzw.
NOWOŚĆ!
Postępy w endodoncji.
Powtórne leczenie
kanałowe i zabiegi
chirurgiczne
Diagnostyka i leczenie
zmian endodontycznoperiodontologicznych
Zbigniew Jańczuk, Jerzy Krupiński
Format: B5, str. 216, ryc. 140, oprawa twarda
Cena: 68,00 zł
Zmiany endodontyczno-periodontologiczne
należą do najbardziej zaawansowanych zmian
zarówno w endodoncji, jak i w periodontologii.
Jeszcze do niedawna jedyną metodą leczenia
zęba dotkniętego tymi zmianami była ekstrakcja. Obecnie, jest to ostateczność.
Publikacja ta przedstawia aktualny stan badań oraz doświadczenia własne autorów dotyczące diagnostyki i leczenia zmian chorobowych o podłożu endodontyczno-periodontologicznym i periodontologiczno-endodontycznym
Książka omawia struktury morfologiczne przyzębia oraz tkanek endodontycznych
z uwzględnieniem dróg wzajemnego kontaktu, biologię miazgi oraz przyzębia okołowierzchołkowego i brzeżnego, struktury podporowe zęba i ich relację do zmian endodontyczno-periodontologicznych, wybrane elementy diagnostyki różnicowej chorób
miazgi i przyzębia, wpływ chorób miazgi i metod ich leczenia na przyzębie, wpływ
chorób przyzębia i ich leczenia na miazgę zęba, metody leczenia zmian endo-perio oraz
farmakoterapię (ze szczególnym uwzględnieniem antybiotykoterapii).
Każdy temat jest rzeczowo prezentowany na dwóch sąsiadujących stronach. Po stronie
lewej - zwięzły, dydaktyczny tekst; po prawej - ilustracje instruktażowe, w tym zdjęcia
kliniczne i ryciny. Kolorowe brzegi, inne dla każdej części tematycznej, ułatwiają korzystanie z książki.
W książce opisano: anatomię i typy patologii endodontycznych, diagnozę w endodoncji, leczenie w stanach nagłych, planowanie i przygotowanie do leczenia, dezynfekcję
kanałów korzeniowych, tymczasowe zamknięcie ubytku, wypełnianie kanałów korzeniowych, rewizje w przypadku niepowodzenia leczenia endodontycznego, opiekę po
zakończeniu leczenia endodontycznego.
Niewątpliwym atutem publikacji są opisy rzadko spotykanych deformacji i zespołów
oraz opis nowoczesnych instrumentów medycznych używanych podczas leczenia endodontycznego.
Poszczególne zagadnienia zawierają opisy konkretnych, odpowiednio zilustrowanych
przypadków. W książce znajduje się aż 780 zdjęć.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
51
NOWOŚĆ!
STOMATOLOGIA
Biomechanika i estetyka w ortodoncji
Ravindra Nanda
Redakcja naukowa polskiego wydania:
Maria Mielnik-Błaszczak
Format: A4, str.: 444, oprawa twarda
Cena: 160,00 zł
Leczenie dysfunkcji
narządu żucia
i zaburzeń zwarcia
Jeffrey P. Okeson
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Wojciech Drobek
Format: A4, str. 624, oprawa twarda
Cena: 168,00 zł
Książka autorstwa doskonałego klinicysty i dydaktyka, uznanego autorytetu w dziedzinie zaburzeń narządu żucia. Obszerne kompendium
wiedzy na temat anatomii czynnościowej i etiopatogenezy zaburzeń czynności narządu żucia,
ich rozpoznawania i leczenia. Autor omawia główne przyczyny zaburzeń, przedstawia
przypadki kliniczne, przeprowadza diagnostykę różnicową oraz podaje algorytm postępowania leczniczego, co sprawia, że trudne zagadnienia stają się łatwo przyswajalne.
Duża liczba rycin i zdjęć ułatwia zrozumienie opisanych zjawisk, koncepcji i metod
leczenia.
Larry J. Peterson, Edward Ellis, James R. Hupp,
Myron R. Tucker
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Bogna Pogorzelska-Stronczak
Format: A4, str. 824, ryc. i fot. ok. 1000, oprawa
twarda
Cena: 68,00 zł
Po raz pierwszy podręcznik ortodoncji połączył dwa ważne aspekty leczenia ortodontycznego: estetykę i biomechanikę, która jest najważniejszym aspektem projektowania
aparatu ortodontycznego. Jest on kompendium wiedzy ortodontycznej ze względu na
kompleksowość ujmowania zagadnień leczniczych w ortodoncji.
Książka obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny: od zasad biomechaniki, diagnozowania i indywidualnego leczenia ortodontycznego, leczenia nagryzu pionowego, zgryzu
otwartego, wad zgryzu klasy II, zakotwiczenia ortodontycznego i implantów kostnych,
ortodoncji chirurgicznej po powiązania pomiędzy ortodoncją a periodontologią i stomatologią odtwórczą. Wszystko to oparte jest na biomechanice.
W książce znajdziemy, także rozdział dotyczący psychologii społecznej wyglądu twarzy
oraz estetyki w eksponowaniu zębów i modelu uśmiechu. Zawiera setki kolorowych
ilustracji różnych wad zgryzu oraz aparatów ortodontycznych
52
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Książka obejmuje swoim zakresem całość działań chirurgii stomatologicznej, od jej podstaw,
poprzez zasady usuwania zębów, chirurgię
przedprotetyczną, zakażenia, postępowanie w schorzeniach jamy ustnej, urazy jamy
ustnej i szczękowo-twarzowe, zaburzenia zgryzowo-twarzowe, bóle twarzy aż po postępowanie z pacjentem hospitalizowanym.
Książka stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat zabiegów chirurgicznych oraz zasad ogólnolekarskiego postępowania z chorym. Zawiera około 1000
rycin i fotografii.
BESTSELLER!
Chirurgia
stomatologiczna
i szczękowo-twarzowa
STOMATOLOGIA
NOWOŚĆ!
Fizjologia i patologia
błony śluzowej
jamy ustnej
WYDANIE III
Zofia Knychalska-Karwan
Format: B5, str. 266, oprawa miękka
Cena: 42,00 zł
MAGAZYN STOMATOLOGICZNY
Format: A4, str. ok. 100
MIESIĘCZNIK
Cena numeru: 18,80 zł
Prenumerata dwuletnia: 329,00 zł
Prenumerata roczna: 194,00 zł
Prenumerata półroczna: 112,00 zł
Prenumerata roczna studencka: 112,00 zł
Prenumerata półroczna studencka: 67,00 zł
Choroby błony śluzowej nie powodują żadnych
dolegliwości stąd najczęściej są wykrywane
przypadkiem przez stomatologa. To nakłada na
niego szczególną odpowiedzialność i konieczność dokładnego poznania jej fizjologii i patologii. Takiej wiedzy dostarcza trzecie już
wydanie tego ważnego dla stomatologów przewodnika.
W książce omówiono morfologię i fizjologię, a także najczęstsze schorzenia błony śluzowej jamy ustnej. Oryginalny układ treści, w którym jako kryterium podziału przyjęto
etiologię chorób, pozwolił na przejrzyste przedstawienie zagadnień teoretycznych w powiązaniu z praktyką kliniczną (etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie). Liczne kolorowe
fotografie ułatwią prawidłowe diagnozowanie.
Parodontologia
Praca zbiorowa pod redakcją
W. Kettlera
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Stanisław Potoczek
Książka wydana przez Wydawnictwo Urban &
Partner. Cały nakład książki wykupiło Wydawnictwo
Czelej Sp. z o.o.
Format: A4, str. 304, ryc. i fot. 355, oprawa twarda
Cena: 48,00 zł
Choroby przyzębia ustępują częstotliwością występowania tylko próchnicy i jej następstwom.
Stąd leczenie i zapobieganie parodontopatiom
powinno być w stomatologii traktowane jako
jedno z zadań pierwszoplanowych.
Książka zawiera podstawowe wiadomości oraz prezentuje osiągnięcia w zakresie paradontologii oraz jej powiązania z podstawowymi specjalnościami stomatologicznymi.
Lekarzy praktyków zainteresują rozdziały o sposobach zapobiegania, leczeniu podstawowym i późniejszym chorób przyzębia. Szczególnie interesujące wiadomości dotyczą metod chirurgicznych. Poziom graficzny publikacji zapewnia bardzo dobre przyswojenie
wiedzy z tej dziedziny stomatologii.
Bogato ilustrowane pismo naukowo-zawodowe, adresowane do lekarzy stomatologów
wszystkich specjalności. Ukazuje się od 1991 roku. Wszystkie publikowane w piśmie
prace merytoryczne są recenzowane przez grono znakomitych specjalistów, członków
Rady Naukowej. Gwarantuje to wysoki poziom naukowy publikacji. Miesięcznik zawiera stałe działy: Temat miesiąca, Aktualności, Stomatologia praktyczna, Vademecum
stomatologa. Redakcja stworzyła też centrum informacji szkoleniowej, zamieszczając
zawiadomienia o konferencjach naukowych, kursach doskonalących i warsztatach praktycznych. Nad wieloma z nich czasopismo sprawuje patronat medialny.
„Magazyn Stomatologiczny” znajduje się w bazie Index Copernicus: 3,84 za rok 2008,
MNiSW - 4,0.
Szczegółowe informacje o czasopiśmie: www.magazyn-stomatologiczny.pl
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
53
STOMATOLOGIA
Aparaty czynnościowe
w ortopedii szczękowo-twarzowej
Thomas M. Graber, Thomas Rakosi, Aleksandre
G. Petrovic
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Grażyna Śmiech-Słomkowska
Format: A4, str. 523, ryc. i fot. 1630, oprawa twarda
Cena: 240,00 zł
Zapobieganie wadom zgryzu i ich leczenie
w okresie rozwojowym jest jednym z głównych
zadań polskiej ortodoncji. Leczenie metodami
ortopedii czynnościowej przeprowadzane jest w okresie dużej plastyczności tkanki kostnej. Ten system wymaga od lekarza dużego doświadczenia i precyzji w posługiwaniu
się aparatami oraz ciągłego uzupełniania wiedzy. Do tego właśnie doskonale nadaje się
powyższa publikacja. Zaprezentowano tu sposoby leczenia wad zgryzu za pomocą aparatów czynnościowych, omówiono procesy wzrostu i rozwoju twarzoczaszki, jak również
analizę modeli diagnostycznych i zdjęć teleradiograficznych. W tym wydaniu dodano
także nowe rozdziały obejmujące leczenie z zastosowaniem aparatów typu „twin block”,
czynnościowe systemy magnetyczne oraz nowoczesne, typu Jasper Jumper i Herbsta.
John C. Bennett, Richard P. McLaughlin
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Adam Masztalerz
Format: A4, str. 368, fot. 1350 (w kolorze), oprawa
twarda
Cena: 220,00 zł
Cienkołukowe stałe aparaty ortodontyczne zaczęto w Polsce stosować na początku lat
osiemdziesiątych, jednak prawdziwy rozkwit takiego leczenia nastąpił po 1989 roku.
Obecnie aparaty stałe zyskały już bardzo dużą popularność, nawet u dzieci nie są uznawane za szpecące.
Książka zawiera opisy procesów leczenia związanych z wyborem aparatu stałego typu
„straight-wire”, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych grup zębowych. Zaprezentowano w niej postępowanie kliniczne w przypadkach wrodzonych braków zębów
oraz zębów nieprawidłowo ukształtowanych lub złamanych.
Wzbogaceniem treści teoretycznej są szeroko przedstawione i omówione poszczególne
przypadki leczenia pacjentów. Doskonałym uzupełnieniem jest również 1350 kolorowych fotografii.
Mechanika leczenia
ortodontycznego
techniką łuku prostego
Usystematyzowane
leczenie techniką
łuku prostego
John C. Bennett, Richard P. McLaughlin
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Adam Masztalerz
Format: 240 x 265 mm, str. 266, ryc. i fot. 800, oprawa
twarda
Cena: 190,00 zł
Richard P. McLaughlin, John C. Bennett, Hugo
Trevisi
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Adam Masztalerz
Format: 235 x 270 mm, str. 324, fot. 600, oprawa
twarda
Cena: 184,00 zł
Technika łuku prostego zyskała wśród polskich ortodontów wielkie uznanie i popularność. Książka przybliża Czytelnikowi wzbogaconą i unowocześnioną postać tej techniki.
W publikacji umieszczono ponad 800 kolorowych fotografii i schematów oraz w jasny
i zwięzły sposób przedstawiono różne aspekty mechaniki leczenia ortodontycznego. Autorzy przedstawili praktyczne wskazówki unikając drobiazgowego opisywania tematu
dynamiki czyli np. wzorów do obliczania siły generowanej na ugięcie drutu. Obszernie
opisany został temat zakotwienia oraz postępowanie w różnych zaburzeniach zgryzu.
Prezentowane są tu liczne przypadki kliniczne dzieci i młodych dorosłych wraz ze szczegółowo zilustrowaną właściwą im mechaniką leczenia.
Bezcenne opracowanie dla ortodontów oraz dla studentów poszukujących zrozumienia
zasad tej techniki leczenia i jej klinicznego wykorzystania.
54
Stałe aparaty
ortodontyczne. Leczenie
ortodontyczne techniką
łuku prostego
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Po stosowaniu ponad 20 lat oryginalnej techniki łuku prostego stało się jasne, że należy
wprowadzić pewne modyfikacje aparatu, aby przystosować go do nowoczesnej mechaniki leczenia.
Autorzy publikacji wyszczególnili zmiany dokonane w systemie aparatu, zmiany wewnątrzłukowe oraz manewry dotyczące uszeregowania i utrzymania pozycji zębów każdego indywidualnego łuku zębowego. Opisane zostały łuki termoaktywne, zamykanie
luk i mechanika ślizgowa, a także postępowanie w fazie retencyjnej. Interesujący jest
czteroetapowy plan leczenia i pojęcie planowanej pozycji siekaczy, której możliwość
osiągnięcia powinna decydować o wyborze metody leczenia.
Publikacja jest praktycznym i łatwym w odbiorze przewodnikiem dotyczącym stosowania techniki łuku prostego. Książka zawiera ponad 600 kolorowych fotografii oraz
ponad 350 schematów i radiogramów.
STOMATOLOGIA
Współczesne
protezy stałe
Stephen F. Rosenstiel, Martin F. Land, Junhei
Fujimoto
Redakcja naukowa wydania polskiego:
Krystyna Dobies
Format: A4, str. 896, ryc. i fot. 2800, oprawa twarda
Cena: 96,00 zł
Postęp, z jakim mamy do czynienia we wszystkich dziedzinach nauk medycznych, dotyczy
także protetyki. Współczesne protezy stałe
prezentują najnowsze dokonania specjalistów
w dziedzinie technologii protetycznej. Szczegółowo opisano planowanie i przygotowanie do leczenia protetycznego, przedstawiono
zasady opracowania zęba pod różne typy koron, protezy stałe osadzone na wszczepach,
przygotowanie tkanek miękkich i wykonanie wycisku. Omówiono wykonywanie modeli, projektowanie konstrukcji i przęseł mostów, uzupełnienia metalowo-ceramiczne
i w pełni ceramiczne, mosty adhezyjne i wiele innych zagadnień praktycznych z podaniem kolejności postępowania i właściwego instrumentarium. W książce zawarto informacje o kolorze, estetyce i doborze odcieni oraz cenne dodatki: Wykaz materiałów
i sprzętu, wykaz producentów.
Materiały ortodontyczne
w ujęciu naukowym
i klinicznym
William A. Brantley, Theodore Eliades
Format: B5, str. 362, ryc. 232, oprawa miękka
Cena: 68,00 zł
Tendencja do udoskonalania materiałów wiążących i technik ich stosowania jest efektem
prowadzenia intensywnych badań naukowych,
np. nowej generacji łuki, zamki i ligatury elastomerowe. Nawet cementy i materiały wyciskowe
zostały poddane szczegółowym badaniom, aby
udoskonalić ich najbardziej pożądane cechy.
Książka ta prezentuje aktualną wiedzę o materiałach ortodontycznych oraz ułatwia
orientację w dostępnych na rynku produktach. W książce zostały omówione następujące
zagadnienia: struktura i właściwości materiałów ortodontycznych, mechanika i testowanie tych materiałów, zastosowanie technik instrumentalnych w badaniach materiałów
ortodontycznych, łuki ortodontyczne, wytrawianie szkliwa i siła systemów łączących,
zamki ortodontyczne, ligatury elastomerowe, żywice adhezyjne i kompozyty, cementy
szklano-jonomerowe, materiały wyciskowe, przyklejanie do powierzchni niekonwencjonalnych (np. amalgamatu, złota, porcelany), biokompatybilność i reakcje alergiczne.
Ruchome protezy
częściowe w ujęciu
McCrackena
Kompendium
diagnostyki
ortodontycznej
Glen P. Givney, Alan B. Carr
Format: A4, str. 512, ryc. i fot. 864, oprawa twarda
Cena: 58,00 zł
Frank Nötzel, Christian Schultz
Format: B5, str. 170, oprawa twarda
Cena: 96,00 zł
Znajomość zasad projektowania, wykonania,
kontrolowania i ewentualnego korygowania ruchomych protez częściowych pozwala na tworzenie w pełni satysfakcjonujących uzupełnień,
utrzymujących prawidłowy stan morfologiczno-czynnościowy struktur jamy ustnej.
Publikacja przedstawia zasady diagnostyki, projektowania, inicjowania i prowadzenia
planu rehabilitacji protetycznej. Poznajemy sposoby i najwłaściwszy czas przeprowadzania procedur przygotowawczych w obrębie tkanek jamy ustnej, pobierania wycisków,
ustalania relacji żuchwy względem szczęki, wyboru i optymalnego ustawienia zębów
sztucznych oraz wprowadzenia wytycznych dotyczących wzorców okludalnych u pacjenta z częściowymi brakami zębowymi. Poruszono została również kwestia konieczności uwzględniania życzeń pacjenta dotyczących aspektów funkcjonalnych uzupełnienia.
W książce przedstawiono różnorodne metody postępowania i techniki umożliwiające
czytelnikowi wybór tych, które mogą być optymalne w danej sytuacji. Książka zawiera
ponad 860 zdjęć i rycin.
Kompendium wiedzy ortodontycznej, zwłaszcza w zakresie diagnozowania wszelkich wad
i zaburzeń rozwoju uzębienia i dolnej części
twarzy. Ujęto tu najważniejsze wiadomości
z zakresu leczenia ortodontycznego. W rozdziale pierwszym omówiono rozwój zgryzu i wyrzynanie zębów, w drugim podano terminologię i nomenklaturę stosowaną w ortodoncji
oraz stomatologii, a także systematyczny przegląd wad zgryzu według różnych autorów.
Kolejny, trzeci rozdział zawiera omówienie modeli i technik ich analizy. Rozdział czwarty poświęcono w całości analizie kefalometrycznej w ujęciu różnych autorów, m.in.
Tweeda, Steinera, Ricketssa, Schwarza, Jarabaka, Skiellera. W rozdziale piątym przedstawiono techniki wykonywania ortopantomogramu, opisano analizę zdjęć zębowych
oraz określanie wieku zębowego. Rozdział szósty zawiera omówienie analizy radiogramu
dłoni, natomiast w ostatnim rozdziale przedstawiono analizę fotostatyczną i analizę profilu, również w ujęciu różnych autorów.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
55
ZAPOWIEDŹ!
STOMATOLOGIA
Zbiór wskaźników
stomatologicznych
i niektórych testów
oraz klasyfikacji
Zofia Knychalska-Karwan
Wskaźniki umożliwiają obiektywną ocenę parametrów, scharakteryzowanie wielu zmian chorobowych jamy ustnej, ich postępu i wyników
leczenia.
Książka ma cechy zbiorczego przeglądu wskaźników, co pozwala korzystającym z tego zestawu na dokonanie dość szybkiego doboru stosownego wskaźnika, najbardziej przydatnego w prowadzonych badaniach. Z pełnym
przekonaniem co do celowości, zamieszczono szereg wskaźników odnoszących się do
tego samego parametru, ponieważ niekiedy wnoszą one bardzo istotne szczegółowe informacje.
W książce omówiono wskaźniki rozwojowe, narządu zębowego, tkanek okołozębowych,
higieny jamy ustnej, błony śluzowej jamy ustnej i stawu skroniowo-żuchwowego, a ponadto załączono skorowidz, który pomoże w wyszukaniu odpowiedniego wskaźnika
czy klasyfikacji.
Terminologia łacińska
w stomatologii
zachowawczej
Arkadiusz Dziedzic, Jerzy Krupiński
Format: A5, str. 40, oprawa miękka
Cena: 18,00 zł
W szeroko rozumianych naukach dentystycznych, pomimo „zanglizowania” nazewnictwa
klinicznego, język łaciński nadal odgrywa istotną
rolę umożliwiając wzajemne zrozumienie specjalistów różnorodnych dziedzin dentystycznych
z całego świata.
Publikacja ta składa się ze skorowidzów: tematycznego oraz alfabetycznego, obejmujących terminy anatomiczne, patomorfologiczne i kliniczne z zakresu stomatologii
zachowawczej z endodoncją, w niektórych przypadkach wykorzystywane także przez
inne dziedziny nauk dentystycznych. Jest pomocna w kształceniu zarówno przed-, jak
i po- dyplomowym, dzięki kompleksowemu zebraniu i usystematyzowaniu terminologii
stosowanej w tych dziedzinach.
56
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
Wybrane zagadnienia
z mikrobiologii
jamy ustnej
Praca zbiorowa pod redakcją
Mirosława Łuczaka i Ewy Swobody-Kopeć
Format: B5, str. 400, oprawa twarda
Cena: 58,00 zł
Znajomość przejściowej i osiadłej mikroflory
jamy ustnej bakteryjnej, grzybiczej i wirusowej
człowieka pozwala na prawidłowe postępowanie profilaktyczne i terapeutyczne lekarza stomatologa z korzyścią dla prowadzonego przez
niego pacjenta.
Autorzy publikacji opisali między inny podstawowe metody hodowli bakterii, identyfikację mikroflory jamy ustnej, sterylizację i dezynfekcję, chemioterapeutyki, działanie
antybiotyków i lekoodporność bakterii. Sporo uwagi poświęcono zakażeniom wywołanym przez paciorkowce, gronkowce, prątki, chlamydie, grzyby chorobotwórcze oraz wirusy.Książka opracowana przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry
i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi
cenne uzupełnienie piśmiennictwa dotyczącego mikrobiologii jamy ustnej.
Marketing usług
stomatologicznych,
czyli czego nie uczą na
studiach medycznych
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Format: B5, str. 200, oprawa miękka
Cena: 36,00 zł
W warunkach gospodarki wolnorynkowej, gdy
świadczenie medyczne stało się „towarem”, stomatolog, który chce zaistnieć na rynku, musi
być nie tylko dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, ale również specjalistą ds. marketingu.
Niniejsza książka pomaga zapoznać się ze strategiami marketingowymi, przydatnymi
w prowadzeniu gabinetów. Przybliża ona formy prawno-organizacyjne, istotę usługi
stomatologicznej, rolę marketingu zewnętrznego (reklama, urządzenie gabinetu, prezentacja przed potencjalnym klientem) i wewnętrznego (dobór personelu, wzajemne relacje
między personelem, lekarzem i pacjentem). W publikacji zawarto wiedzę teoretyczną
z dziedziny marketingu, popartą przykładami praktycznymi. Tekst wzbogacają zadania
do samodzielnego wykonania, pomagające w zrozumieniu omawianych zagadnień i pozwalające na ocenę gabinetu z punktu widzenia marketingu.
STOMATOLOGIA
Marek Bladowski, Mariola IwanowskaSosnowska, Mirosław Nischk
Format: B5, str. 122, oprawa miękka
Cena: 22,00 zł
BESTSELLER!
Znieczulenie ogólne
w stomatologii
klinicznej. Tryb
ambulatoryjny
Anatomia stomatologiczna Woelfela
i jej związek
ą ze stomatologią
gą
Redakcja naukowaa wydania polskiego:
Florian Czerwiński
skki
Format: A4, str. 524,
244,
oprawa twarda
Cena: 88,00 zł
Znieczulenie ogólne w stomatologii nadal jest
przedmiotem wielu kontrowersji. By przybliżyć
tematykę znieczulenia ogólnego powstała ta
książka.
Pierwsza część przedstawia rys historyczny, wprowadzenie i podstawy ergonomii pracy,
wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym, kilka aspektów stomatologii laserowej,
opis powikłań, a także interpretację istniejących wytycznych. Druga część jest bardziej
specjalistyczna i dotyczy technik zabiegowych, resuscytacji, skali trudności, prawidłowości i błędów oraz badań porównawczych różnych rodzajów pracy.
Książka ma na celu – jak zaznaczają autorzy – przybliżenie środowisku stomatologicznemu problematyki znieczulenia ogólnego jako coraz częściej występującej alternatywy dla
postępowania konwencjonalnego.
Profilaktyka
najczęstszych schorzeń
stomatologów
związanych z pracą
zawodową
Zofia Knychalska-Karwan
Format: B5, str. 100, oprawa miękka
Cena: 26,00 zł
Zdrowie lekarzy stomatologów narażone jest
na rozliczne zagrożenia. Kiedy przeprowadzone
zostały badania ankietowe wśród stomatologów
dominujące okazały się bóle kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego, bóle głowy,
choroby skóry czy też zakażenia dróg oddechowych.
Autorzy książki szczegółowo opisali charakterystykę występujących w środowisku stomatologów przeciążeń, uszkodzeń lub schorzeń systemowych czy narządowych w następstwie oddziaływania wszelkich szkodliwych czynników związanych z wykonywanym
przez nich zawodem. Przedstawione zostały zasady i sposoby zapobiegania tym chorobom. Dużo miejsca w tekście poświęcono narażeniu lekarzy dentystów na zakażenie
drobnoustrojami i prionami, zamieszczając równocześnie ważne wskazówki odnośnie
do działań profilaktycznych.
Książka ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego lekarza stomatologa.
W swojej praktyce staram się poszukiwać artystycznego sposobu kształtowania zębów i naśladować formy stworzone przez naturę. Kompleksowe spojrzenie na anatomię zaproponowane
w tej książce, pozwala zbliżyć się do ideału.
Dr n. med. Marek Pużyński
Dzięki nowatorskim pomysłom, które stanowią niewątpliwe novum tej publikacji udało
się stworzyć solidny i przystępnie napisany podręcznik. Dedykowany przede wszystkim
lekarzom specjalizującym się w estetycznej odbudowie zębów, zbiera wszystkie informacje o podstawowych kształtach anatomicznych ludzkich zębów, charakteryzuje ich cechy
wspólne i opisuje różnice. Materiał zgromadzony w książce nieprzypadkowo odnosi się
do zagadnień związanych z odbudową uzębienia, które obecnie są wyzwaniem dla wielu
stomatologów.
Czytelny układ książki pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje o podstawowych
kształtach anatomicznych ludzkich zębów, ich cechach wspólnych i różnicach. Znajomość mięśni głowy i karku oraz umiejętność szukania szwów czaszkowych i ich palpacji
są przydatne np. w diagnostyce stawu skroniowo-żuchwowego czy bólów głowy, także
w odniesieniu do ortodoncji.
W „Anatomii stomatologicznej Woelfela” zastosowano bardzo udany zabieg polegający
na podziale materiału na mniejsze jednostki tematyczne, które, różniąc się kolorem,
ułatwiają odszukiwanie i zapamiętywanie informacji. Niekwestionowaną zaletą podręcznika jest staranne rozplanowanie rozdziałów oraz dołączenie licznych materiałów
pomocniczych, takich jak ilustracje i schematy. Niespotykany w innych podręcznikach
test końcowy, pozwala sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy.
Na końcu książki znajduje się także dodatek w postaci kart z charakterystyką wspólną
dla wszystkich zębów w danej klasie oraz wykaz różnic pomiędzy zębami każdej klasy.
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
57
SKOROWIDZ TYTUŁÓW
A
G
Alergia 12
Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego 32
Anatomia stomatologiczna Woelfela i jej związek ze stomatologią 57
Angielski w medycynie 41
Aparaty czynnościowe w ortopedii szczękowo-twarzowej 54
Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego 21, 30
Atlas of clinical and radiological anatomy 9, 44
Gastroenterologia Praktyczna (czasopismo) 6
Geriatria 20
B
I
Badanie fizykalne jamy brzusznej 41
Biologia molekularna człowieka 24, 38
Biomechanika i estetyka w ortodoncji 52
Bóle głowy 35, 42
Ilustrowane kompendium endodoncji 51
Ilustrowane kompendium farmakologii Lüllmanna 17
Immunologia kliniczna 23, 39
Interna Harrisona t. I-III 22
C
K
Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa 52
Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne choroby wywołane przez priony – pasażowalne
encefalopatie gąbczaste człowieka 35
Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie 34
Choroby naczyń 25
Choroby nerwowo-mięśniowe 30
Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka 36
Choroby tarczycy – kompendium 15, 23, 39
Choroby zakaźne i pasożytnicze 24, 40
Cukrzyca typu 1 14
Kardiologia interwencyjna. Zabiegi przezskórne pozawieńcowe 25
Kardiologia prenatalna dla położników i kardiologów dziecięcych 26
Kardiologia w praktyce. Tom I-II 27
Kardio update (czasopismo) 6
Kompendium diagnostyki ortodontycznej 55
D
Ł
Dermatologia 13
Dermatologia Braun-Falco t. I-III 10
Dermatologia. Poradnik lekarza praktyka 13
Dermatologia Praktyczna (czasopismo) 7
Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki
różnicowej 15
Diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych 51
Łuszczyca 12
E
Echokardiografia – praktyczny podręcznik wykonywania i opisywania badania 26
Endokrynologia ogólna i kliniczna Greenspana. tom i-ii 15
F
Farmakologia, farmakoterapia oraz materiały stosowane w stomatologii 17, 50
Farmakologia Goodmana i Gilmana. Tom I-II 16
Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej 53
Fototerapia (UV) w dermatologii 11
58
Katalog wydawniczy Wydawnictwa Czelej – 2010
H
Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej. 33
Harrison. Onkologia 21, 37
Harrison. Reumatologia 21, 24, 38
L
Leczenie chorób infekcyjnych 16, 38
Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia 52
Leksykon dermatologiczny 12
M
Magazyn Stomatologiczny (czasopismo) 6, 53
Mała encyklopedia anatomii człowieka 9
Marketing usług stomatologicznych, czyli czego nie uczą na studiach medycznych 56
Materiały ortodontyczne w ujęciu naukowym i klinicznym 55
Mechanika leczenia ortodontycznego techniką łuku prostego 54
Medical Files 41
Medycyna i pasje (czasopismo) 7
Metody obrazowe w kardiologii 26
Modelowanie koron zębów 49
N
Nadciśnienie tętnicze – aspekty kliniczne 27
Nadciśnienie tętnicze. Vademecum lekarza praktyka 26
Nagła śmierć sercowa. Co lekarz praktyk wiedzieć powinien. Tom I-II 27
Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu wątroby 19
SKOROWIDZ TYTUŁÓW
Nefrologia 29
Nefroprotekcja. Podstawy patofizjologiczne i standardy postępowania
terapeutycznego 28
Neurologia Praktyczna (czasopismo) 6
Neurologia w praktyce klinicznej. Tom I-III 30
Neuropatie nabyte 34
Neuropatologia Mossakowskiego 35
Neurotoksyna botulinowa w praktyce lekarskiej 11, 34
Niewydolność serca 25
Nowotwory mózgu wieku dziecięcego 32, 37
Nowotwory przewodu pokarmowego. Diagnostyka i leczenie 19, 37
O
Oblicza psychozy 43
Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej 47
Oksfordzki podręcznik medycyny rodzinnej 46
Oksfordzki podręcznik neurologii 33, 46
Oksfordzki podręcznik okulistyki 36, 47
Oksfordzki podręcznik praktycznego zastosowania leków 17, 47
Oksfordzki podręcznik psychiatrii 42, 46
Oksfordzki podręcznik specjalności klinicznych 46
Okulistyka Vaughana i Asbury’ego 36
Otępienia czołowo-skroniowe 32
P
Padaczka. Aspekty behawioralne w teorii i praktyce 31
Parodontologia 53
Patologia 23, 39
Peelingi i resurfacing skóry 13
Periodontologia (H.-P. Müller, K.H. Rateitschak) 50
Periodontologia (H.F. Wolf, E.M. Rateitschak, K.H. Rateitschak) 50
Pielęgniarstwo XXI wieku (czasopismo) 7
Pierwotne chłoniaki skóry 11, 37
Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii 30, 45
Podręcznik dializoterapii 28
Podręcznik gastroenterologii 18
Podręcznik medycyny rodzinnej 23, 40
Podręcznik nefrologii i nadciśnienia tętniczego 28
Podręcznik transplantacji nerek 29
Podręcznik urologii. Diagnostyka i leczenie 29
Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego 9
Podstawowe operacje urologiczne 29
Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy
w stomatologii 17, 50
Podstawy hematologii 21
Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu 43
Poradnik psychofarmakoterapii. Stosowanie leków w różnych okresach życia 16, 33,
42
Postępy w endodoncji. Powtórne leczenie kanałowe i zabiegi chirurgiczne 51
Potencjał cytotoksyczny stomatologicznych materiałów wypełnieniowych i nadtlenku
wodoru 49
Profilaktyka najczęstszych schorzeń stomatologów związanych z pracą zawodową 57
Pułapki manipulacji 41, 43
R
Radiodiagnostyka głowy i szyi 44
Radiologia jamy brzusznej – łatwe sposoby interpretacji 44
Radiologia przewodu pokarmowego 19, 45
Radiologia stomatologiczna 45, 49
Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena 55
S
Seria:Przewodnik Lekarza Praktyka – Diabetologia 14
Stałe aparaty ortodontyczne. Leczenie ortodontyczne techniką łuku prostego 54
Stomatologia wieku podeszłego 49
Stomatologia zachowawcza 48
Stopa cukrzycowa 14
T
Terminologia łacińska w stomatologii zachowawczej 56
Transplantologia praktyczna. Tom I. Odrzucanie przeszczepu 40
Trądzik. Diagnostyka i leczenie 11
U
Usystematyzowane leczenie techniką łuku prostego 54
W
Wodogłowie i inne zaburzenia płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci 32
Współczesne protezy stałe 55
Wybrane zagadnienia z ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego 38
Wybrane zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej 56
Wykłady o sercu i kardiochirurgii wad wrodzonych 25
Z
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej po cukrzycy ciężarnych 14
Zbiór wskaźników stomatologicznychi niektórych testów oraz klasyfikacji 56
Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej 45
Znieczulenie ogólne w stomatologii klinicznej. Tryb ambulatoryjny 57
Aktualizowana, pełna oferta Wydawnictwa Czelej na stronach: www.czelej.com.pl
59
Download