pobierz

advertisement
Formularz 2.2
KOSZTORYS OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Przebudowa ul.
Wyszyńskiego w Mielcu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Mielcu
Lp
1
Nr SST
Podstawa
wyceny
2
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
Ilość
3
4
5
I.
1.
1.1
1.2
BRANŻA DROGOWA
01.00.00 – ROBOTY RZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 Wyznaczenie trasy drogi i punktów wysokościowych
w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją
powykonawczą przyjętą do zasobu PODGIK
wg zał. nr 2
km 0+126,00÷0+360,70 = 234,70mb = 0,235km
D 01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
o średnicy ø10÷35cm wraz z odwozem dłużyć do
ZUOK na paletach wykonawcy oraz utylizacją gałęzi i
pni
wg rozdz.VIII
kol.5 ø10÷15cm – 46szt.
kol.6 ø16÷25cm – 14szt.
Km
0,235
Cena
jednostkowa
netto
6
Wartość
zł
netto
7
kol.7 ø26÷35cm – 2szt.
łącznie: 46+14+2 = 62szt.
1.2.1
D 01.02.01 Jw. lecz o średnicy ø10÷15cm
1.2.2
D 01.02.01 Jw. lecz o średnicy ø16÷25cm
wg poz. 1.2 – 46szt.
wg poz. 1.2 – 14szt.
1.2.3
D 01.02.01 Jw. lecz o średnicy ø26÷35cm
1.3
D 01.02.02 Mechaniczne zdjęcie humusu grub. warstwy 15cm
(na odkład) wraz z utylizacją na koszt Wykonawcy
wg poz. 1.2 – 2szt.
wg rozdz.IV kol.6 i 9 – 571+45 = 616m2
1.4
szt.
14
szt.
2
m²
616
m²
264
m²
135
m²
1409
m
77
m
41
D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50507cm
na podsypce piaskowej wraz z odwozem do ZUOK na
paletach Wykonawcy
wg rozdz.VII kol.18 – 135m2
1.6
46
D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grub.8cm wraz z odwozem do ZUOK na paletach
Wykonawcy.
wg rozdz.VII kol.18 – 264m2
1.5
szt.
D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych
o pow. ponad 3,0m2 wraz z odwiezieniem do ZUOK
wg rozdz.IV kol.11 – 1409m2
1.7
D 01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8×30cm na podsypce
piaskowej wraz z odwozem do ZUOK na paletach
Wykonawcy
1.8
D 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo–piaskowej i ławy betonowej wraz z
odwozem do ZUOK i utylizacją gruzu na koszt
Wykonawcy
wg rozdz.VII kol.18 – 77mb
wg zał. nr 2
strona prawa
km 0+126,00÷0+140,16 – 22mb
km 0+319,03÷0+325,78 – 8mb
km 0+325,78÷0+140,16 – 11mb
łącznie: 22+8+11 = 41mb
1.9
D 01.03.02 Zabezpieczenie rury RHDPE 110 kanalizacji
KNNR-5 teletechnicznej przez ułożenie rur osłonowych typu
0705/0100 Arot o średnicy 160mm PS
wg zał. nr 2
skolektor główny D1÷D2 – 5mb
przykanaliki K7 – 7mb
łącznie: 5+7 = 12mb
2.
2.1
m³
460
m³
115
m³
575
02.01.01
Wykopy liniowe szer. 0,82,5m o ścianach pionowych
KNNR-1 z wydobyciem urobku w gruntach suchych o głęb. do
0310/0700 3m, grunt kat. III (20%) wraz z transportem urobku na
odległość do 10km w miejsce wskazane przez
Zamawiającego
wg poz. 2.1 – 575m320% = 115m3
2.3
12
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
ETAP – I Kolektor kanalizacji deszczowej
D 02.01.01 Wykopy wykonywane na odkład koparką podsięb. o
poj. łyżki 0,25m3 z bezpośrednim przerzutem
poprzecznym na nasyp, grunt kat. III (80%)
wg zał. nr 2
kolektor główny Ds1÷D7 – 206mb
przykanaliki
K2, K6 – 22,0mb=4mb
K1, K3 – 23,0mb=6mb
K4, K7 – 24,0mb=8mb
K5 – 15,0mb=5mb
przepust technologiczny (posesja 6/1) – 10,5mb
razem: Σ K1K7 = 33,5mb
stąd: (206+33,5)mb2,0m1,2m=575m3
łącznie: 575m380% = 460m3
2.2
m
02.03.01
Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych
KNNR-1 spycharką z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi
0214/0200 warstwami grub. 25cm
wg poz. 2.1 i 2.2 – 460+115 = 575m3
2.4
ETAP II – korpus drogowy
02.01.01
Wykopy wykonywane na odkład koparką podsięb. o
KNNR-1 poj. łyżki 0,25m3 z bezpośrednim przerzutem
0210/0300 poprzecznym na nasyp, grunt kat. III
wg rozdz.V kol.10 – 3m3
wg rozdz.III kol.6 – 571m20,15m(3m3/1019m3)=1m3
zatem: 3–1 = 2m3
2.5
02.03.01
m²
2703
m³
10
m²
45
m³
1109
D 04.01.01 Profilowanie, plantowanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne - powierzchni skarp i korony nasypów
wg rozdz.VI kol.11 - 45m2
2.7
931
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu
uzyskanego z wykopów j.w., grunt kat. III
wg rozdz.V kol.9 – 3m3
wg rozdz.III kol.9 – 45m20,15m=7m3
zatem: 3+7 = 10m3
2.6.3
m³
KNNR-1 Profilowanie, plantowanie koryta pod warstwy
0503/0300 konstrukcyjne skarp i dna wykopów wykonanych
mechanicznie, grunt kat. III
wg rozdz.VI kol.10 – 2703m2
2.6
2
02.01.01
Wykopy wykonywane mechan. koparką podsięb. o poj.
KNNR-1 łyżki 0,4 m3 z transportem urobku na nasyp samoch.
0202/0600 samowył. na odl.10km,w miejsce wskazane przez
Zamawiającego grunt. kat.III
wg rozdz.V kol.11 – 1016m3
wg rozdz.III kol.6 – 571m20,15m(1016m3/1019m3)=85m3
zatem: 1016–85 = 931m3
2.5.1
m³
D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechan. koparką podsięb.
o poj. łyżki 0,4 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hałdach na placu Wykonawcy, grunt. kat.III
wg rozdz.V kol.13– 1016m3
wg rozdz.III kol.6 – 571m20,15m=86m3
wg rozdz.III kol.9 – 45m20,15m=7m3
zatem: 1016–86+7 = 1109m3
3.
3.1
03.02.01
3.2
03.02.01
3.3
03.02.01
3.4
03.02.01
KNNR-4
1006/0500
03.02.01
KNR 2-31
1406/03
03.02.01
KNR 2-31
1406/04
03.02.01
KNR 2-31
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
04.02.01
KNNR-6
0112/0202
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000mm
wraz z podłożem z pospółki gr. 20cm
szt.
7
wg zał. nr 2 D1D7 – 7szt
Wykonanie kolektora z rur PCV o średnicy 300mm
łączonych na uszczelkę pierścieniową gumową wraz z
podłożem z pospółki gr. 20cm
m
206
wg zał. nr 2, 6 Ds1÷D7 – 206mb
Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z
osadnikiem bez syfonu wraz na podłożu z mieszanki
żwirowo – piaskowej o grub. 10cm
szt.
7
wg zał. nr 2, 3 K1K7 – 7szt.
Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy zewn.
ø200mm
wg zał. nr 2 i poz.2.1 – 33,5mb
m
33,5
Regulacja pionowa włazów kanałowych studni
rewizyjnych
wg zał. nr 2 – 11szt
szt.
11
Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i
gazowych
wg zał. nr 2 – 15szt.
szt.
15
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
wg zał. nr 2 – 13szt
szt.
13
04.00.00 PODBUDOWA
Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki
żwirowo-piaskowej sposobem mechanicznym o
grub.15cm po zagęszczeniu (jezdnia, zjazdy, chodniki)
wg zał. nr 3, 4, 5 i poz.1.1 – 235mb11,4m = 2679m2
dojścia do furtki – 36m2 –
m²
2679
4.2
04.04.02
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
KNNR-6 łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
0113/0600 grub.20cm (jezdnia, zjazdy, chodniki)
obmiar jak poz.4.1 – 2679m2
dojścia do furtki – 36m2
5.
5.1
wg zał. nr 2
strona lewa – 108mb2,7m=292m2
strona prawa – 152mb2,0m=304m2
dojście do furteki opaski przy płocie – 36m2
łącznie: 292+304+36 = 632m2
5.2
m²
2679
m²
596
05.00.00 – NAWIERZCHNIA
D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej
D 08.02.02 betonowej grub.8cm (koloru czerwonego) na podsypce
cementowo-piaskowej grub.4cm
D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki
D 08.02.02 brukowej betonowej behaton grub.8cm (koloru
szarego) na podsypce cementowo-piaskowej grub.4cm
m²
2083
07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D 07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych ø70mm dla
znaków drogowych
szt.
1
w zał. nr 2 km 0+360,70 (L) – 1szt
D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych
odblaskowych o pow. tarczy ponad 0,3m2 do
gotowych słupków
wg poz.4.1 i 5.1 2679–596 = 2083m2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
08.01.01
KNR2-31
0403/03
wg poz.7.1
km 0+360,70 (L) [B-18(3,5t) i D-40]– 2szt
km 0+360,70 (P) [D-41]– 1szt
łącznie: 2+1 = 3szt.
szt.
3
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Ustawienie krawężników betonowych „na płask”
1530cm na ławie z oporem o pow. przekroju
0,0825m2/mb z betonu C-16/20 i podsypce cement.piask.
m
49
wg zał. nr 2, 4, 5 strona prawa
km 0+126,00÷0+128,00 – 5mb
km 0+321,14÷0+325,78 – 6mb
km 0+325,78÷0+360,70 – 38mb
łącznie: 5+6+38 = 49mb
D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 830cm na podsypce
piaskowej z wypełn. spoin zaprawą cement.
7.2
wg zał. nr 2, 4 – 148mb
wg rozdz.VII kol.19 – 157mb
łącznie: 148+157 = 305mb
8.
8.1
m
08.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D 09.01.01 Humusowanie i obsianie zieleńców
m²
305
246
RAZEM BRANŻA DROGOWA
II.
BRANŻA ELEKTRYCZNA
1.
Budowa oświetlenia ulicznego
1.1
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
m3
1.2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokość do 0,4·m
m
234
1.3
Ułożenie rur osłonowych DVK-75
m
14
1.4
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel
do 1,0·kg/m, przykrycie folią - YAKY 4 x 35 mm2
m
260
74,88
1.5
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - YAKY 4 x 35 mm2
m
14
1.6
Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój
bednarki do 120·mm2 - bednarka 30 x 4
m
244
1.7
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
m3
74,88
1.8
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do
100·kg, stalowy - S-45P
szt
10
1.9
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,
kpl
wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki,
wysokość latarń do 7·m, przewody kabelkowe YDY 3 x
2,5 mm2
10
1.10
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie Oprawa oświetlenia parkowego PROMENNAD LED
40W
szt
10
1.11
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy,
35·mm2
szt
20
1.12
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód szt
pojedynczy do 35·mm2
80
1.13
Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do
120·mm2 - podłączenie bednarki do słupów
szt
10
1.14
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik
nadprądowy, 1 biegunowy B25A w szafie
oświetleniowej
szt
3
1.15
Złączka gwintowana ZUG 35 w szafie oświetleniowej
szt
3
1.16
Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych
korytkach, przekrój, 25·mm2 - połączenia wewnętrzne
w szafie oświetleniowej
m
3
1.17
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego
napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
odcinek
1.18
Badania i pomiary instalacji uziemiającej,
szt
piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność
zerowania, pomiar pierwszy
10
1.19
Badania i pomiary instalacji uziemiającej,
piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
10
2
Zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi
szt
10
2.1
Odkopanie kabla, ręcznie, grunt kategorii III dla
nałożenia rury dwudzielnej
2.2
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury m
ochronne dwudzielne PVC, do Fi·110·mm - A110 PS
38
2.3
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury m
ochronne dwudzielne PVC, do Fi·200·mm - A160 PS
9
2.4
Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
m3
23,5
2.5
Dopuszczenie do pracy przez PGE
kpl
1
m3
23,5
RAZEM BRANŻA ELEKTRYCZNA
Razem netto (łącznie działy I – II)
VAT
Razem brutto
Oświadczamy, że w Kosztorysie Ofertowym zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres został
określony przez Zamawiającego w SIWZ.
________________ dnia _________ roku
______________________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Download