sylabus - Instytut Neofilologii UwB

advertisement
Historia filozofii
………………………………………........................
nazwa modułu/przedmiotu
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Opis
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Nazwa kierunku / specjalności
studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Profil studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii
Rodzaj przedmiotu
Rok studiów /semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć i
egzaminów)
Obowiązkowy (M_17)
I rok, sem. I
brak
Założenia i cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami
filozoficznymi na przykładach konkretnych filozofów i systemów filozoficznych wraz
ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i
człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej
wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście
warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani
myśliciele. Zajęcia mają również zapoznać studentów z podstawowymi metodami
rozumowania: analityczną oraz syntetyczną.
2
Punkty ECTS
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych oraz forma
prowadzenia zajęć
Metody dydaktyczne oraz
formy i warunki zaliczania
przedmiotu
Filologia angielska: język angielski stosowany z hiszpańskim
Studia pierwszego stopnia
Stacjonarne
Ogólnoakademicki
0400-AH1-1PHI
Język polski
30h
Wykład
Klasyczna prezentacja treści problemowych w formie wykładu informacyjnego.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach (dopuszczalne dwie
nieobecności) oraz odpowiedź ustna.
Bilans nakładu pracy studenta Np.:
Udział w wykładach.
Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach /
konwersatoriach / lektoratach / seminariach /
zajęciach terenowych i.in.).
Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów /
konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć
terenowych i.in.).
Liczba godzin
15 x 2h
30h
Dokończenie lub opracowanie (w domu)
sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów /
konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć
terenowych i.in.).
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami
(ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami /
lektoratami / seminariami i.in.).
Realizacja zadań projektowych.
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i
obecności na nim.
5 x 1h
5h
27h + 3h
30h
Razem: 65h
(odpowiada 2
pkt ECTS)
Wskaźniki ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciami
wymagającymi bezpośredniego udziału
nauczyciela;
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o
charakterze praktycznym.
Liczba godzin
Punkty ECTS
38h
1,5 pkt. ECTS
27h
1,5 pkt. ECTS
Efekty kształcenia
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Student umie wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu historii filozofii.
Student rozróżnia typy i kierunki refleksji filozoficznej.
Student zapamiętuje głównych myślicieli i kluczowe systemy filozoficzne.
Student potrafi klasyfikować filozofów według kryterium czasu oraz kierunków badań.
K_ W02;
K_W04;
K_W07;
K_W09.
Student potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej.
Student dostrzega różnorodność kierunków myślenia filozoficznego.
Student odnajduje filozoficzne linie rozwojowe, ilustrując je przykładami.
Student potrafi analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki
zajęć.
Student akceptuje tolerancję wobec różnych sposobów rozumienia świata.
Student umie krytycznie ocenić siebie i innych w kontekście pluralizmu
światopoglądowego i intelektualnego.
K_U05
Data opracowania:
1.10.2013 r.
Koordynator
przedmiotu:
K_K01;
K_K07;
K_K10.
dr hab. Joanna Usakiewicz
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa zajęć
Historia filozofii
Kod modułu/przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język zajęć
Rok studiów/ semestr
0400-AH1-1PHI
Filologia angielska: język angielski stosowany z hiszpańskim
Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii
Język polski
I rok studiów 1-go stopnia, semestr I
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Liczba punktów ECTS
Prowadzący
30 godzin, wykład
Treści merytoryczne przedmiotu
- Filozofia – geneza, główne problemy, podział.
- Filozofia przedsokratejska w poszukiwaniu zasady.
- Sofiści. Sokrates. Metoda. Cnota a wiedza.
- Platon. Idea. Dusza. Państwo utopijne.
- Arystoteles. Byt. Metafizyka.
- Stoicyzm, epikureizm i Sceptycyzm. Etyka
- Neoplatonizm.
- Filozofia a chrześcijaństwo. Patrystyka.
- Średniowieczni filozofowie. Dowody na istnienie Boga. Spór o
uniwersalia.
- Filozofia renesansu. Człowiek i przyroda.
- Pascal. Kondycja człowieka.
- Descartes. Racjonalizm.
- Empiryzm.
- Kant i filozofia krytyczna.
- Hegel. Idealizm.
Student, który zaliczył przedmiot:
1. umie wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu
historii filozofii, sposób weryfikacji: zaliczenie ustne (odpowiedzi
na pytania),
2. rozróżnia typy i kierunki refleksji filozoficznej, sposób
weryfikacji: zaliczenie ustne (odpowiedzi na pytania),
3. zapamiętuje głównych myślicieli i kluczowe systemy
filozoficzne, sposób weryfikacji: zaliczenie ustne (odpowiedzi na
pytania),
4. potrafi klasyfikować filozofów według kryterium czasu oraz
kierunków badań, sposób weryfikacji: zaliczenie ustne
(odpowiedzi na pytania),
5. potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej,
sposób weryfikacji: zaliczenie ustne (odpowiedzi na pytania),
6. dostrzega różnorodność kierunków myślenia filozoficznego,
sposób weryfikacji: zaliczenie ustne (odpowiedzi na pytania),
7. odnajduje filozoficzne
linie rozwojowe, ilustrując je
przykładami, sposób weryfikacji: zaliczenie ustne (odpowiedzi na
pytania),
8. potrafi analizować, selekcjonować i użytkować informacje
dotyczące tematyki zajęć, sposób weryfikacji: zaliczenie ustne
(odpowiedzi na pytania),
9. akceptuje tolerancję wobec różnych sposobów rozumienia
świata, sposób weryfikacji: zaliczenie ustne (odpowiedzi na
pytania),
10. umie krytycznie ocenić siebie i innych w kontekście pluralizmu
światopoglądowego i intelektualnego, sposób weryfikacji:
zaliczenie ustne (odpowiedzi na pytania).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na
zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
oraz wykazanie się znajomością problematyki omawianej na
wykładach podczas ustnej odpowiedzi.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena
podsumowująca).
- W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,
- św. Augustyn, Wyznania,
- Arystoteles, Metafizyka,
- Descartes, Rozprawa o metodzie,
- Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego,
- Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności,
- Pascal, Myśli,
Efekty kształcenia wraz ze
sposobem ich weryfikacji
Forma i warunki zaliczenia
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
2 punkty ECTS
dr hab. Joanna Usakiewicz
- Platon, Uczta oraz Państwo.
(Wymienione teksty mają wiele wydań.)
………………………………...
podpis osoby składającej sylabus
Download