Microsoft Word - przewodnik_po_sylabusie_ug-1

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU 2013/2014
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku
P-22-PiWOwPW
Pomoc i wsparcie osób w podeszłym wieku
Help and support for the elderly
polskim
angielskim
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa
1.1. Kierunek studiów
studia niestacjonarne
1.2. Forma studiów
Studia podyplomowe
1.3. Poziom studiów
1.4. Profil studiów
1.5. Specjalność
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
1.9. Kontakt
ogólnoakademicki
Instytut Zdrowia Publicznego
Dr n med. Małgorzata Kaczmarczyk
Dr n med. Małgorzata Kaczmarczyk
[email protected]
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Studia podyplomowe
2.1. Przynależność do modułu
obowiązkowy
2.2. Status przedmiotu
Język polski
2.3. Język wykładowy
Semestr II
2.4. Semestry, na których
realizowany jest przedmiot
Podstawy interwencji kryzysowej
2.5. Wymagania wstępne
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
3.1. Formy zajęć
Nazwa grupy
C-ćwiczeniowa
3.2. Sposób realizacji zajęć
3.3. Sposób zaliczenia zajęć
3.4. Metody dydaktyczne
3.5. Wykaz
podstawowa
literatury
1)
ćwiczenia
Liczba
studentów w
grupie
28
Semestr II
10 godzin
kontaktowych
40 godzin
niekontaktowych
zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK
Zaliczenie ustne (c)
Ćwiczenia: metody problemowe, dyskusja – burza mózgów, analiza przypadku
1.
2.
3.
uzupełniająca
Forma zajęć
1.
2.
3.
4.
Robbins J. Zdrowi stulatkowie. Wyd. Purana. Wrodaw 2006
Szarota Z. Gerontologia społeczna i oświatowa. Wyd. Naukowe Akademii
Pedagogicznej w Krakowie Kraków 2004
Trafialek E.: Starzenie się starość. Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska
Kielce 2006
Leszczyńska -Rejchert A. Człowiek stary i jego wspomaganie w stronę
pedagogiki starości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w
Olsztynie. Olsztyn 2007
Hill R.D. Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Wyd. MT
Biznes Warszawa 2009
Szatur - Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii
społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR Warszawa 2006
Jakimowicz- Klein B. Poradnik na drugą połowę życia. Wyd. Świat Książki
Warszawa 2012
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
4.1. Cele przedmiotu
Ćwiczenia
C1 – WW (wiedza) Dostarczenie wiedzy z zakresu definicji starości i procesów starzenia się.
C2 – UW (umiejętności) Kształtowanie umiejętności projektowania prewencji społecznej w celu zapobiegania wykluczeniu
społecznego osób starszych
C3 – KW (kompetencje społeczne) Wykazuje szacunek w odniesieniu do osób starszych
4.2. Treści programowe
Lp.
C1
Tematy ćwiczenia
Przedstawienie i omówienie karty przedmiotu. Definicje starości i procesy
Liczba godzin
3
C2
C3
C4
starzenia. Postawy społeczne wobec starzenia się
Solidaryzm społeczny międzypokoleniowy – zakres pojęcia
Aktywność społeczna w wieku emerytalnym. Zmiany intelektu w późnej dorosłości
Choroby wieku podeszłego – prewencja społeczna i organizacja pomocy osobom
starszym
Kreowanie polityki społecznej państwa wobec starości. Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu osób starszych.
Razem
2
3
2
10
*Studenci studiów podyplomowych opracowują dodatkowo część teoretyczną z zakresu pomocy i wsparcia osób w podeszłym wieku
kod
4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów)
Stopień nasycenia
efektu
kierunkowego
[+] [++] [+++]
Student, który zaliczył
przedmiot
w zakresie WIEDZY:
W01
Definiuje pojęcia oraz posiada
podstawową wiedzę związaną z
procesem starzenia się oraz
dotyczącą problemu osób w
podeszłym wieku
U01
Umie ocenić skalę problemów
zdrowotnych osób starszych oraz
zorganizować pomoc uwzględniając
potrzeby i stan zdrowia osób w
starszym wieku
Efekty kształcenia
kod
dla IPK
+++
P_IK_W10
Ma wiedzę z zakresu pomocy osobom
starszym, niepełnosprawnym a także
osobom doświadczającym przemocy
domowej i rówieśniczej
+++
P_IK _U08
Potrafi podjąć działania pomocowe i
interwencyjne w stosunku do dorosłych
i osób w podeszłym wieku a także w
stosunku do szczególnych grup takich
jak osoby niepełnosprawne, osoby
doświadczające przemocy domowej i
rówieśniczej, długotrwale bezrobotne
++
P_IK _K03
Wykazuje szacunek wobec
pacjenta/klienta i zrozumienie jego
problemów
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
w zakresie KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH:
K01
Wykazuje szacunek wobec osób w
podeszłym wieku
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć
na ocenę 3
Ć (Zaliczenie ustne)
– od 50%
(10pkt-12pkt)
na ocenę 3,5
Ć (Zaliczenie ustne)
– od 62,5%
(12,5pkt-14,5pkt)
na ocenę 4
Ć (Zaliczenie ustne)
– od 75%
(15pkt-16pkt)
na ocenę 4,5
Ć (Zaliczenie ustne)
– od 82,5%
(16,5pkt-17,5pkt)
na ocenę 5
Ć (Zaliczenie ustne)
– od 90%
(18pkt-20pkt)
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć
Egzamin ustny
(EU)
Egzamin
pisemny
Testowy (EP)
Projekt (PR)
Kolokwium
(KL)
Zadania
domowe (ZD)
Referat (RF)
Sprawozdania
(SP)
Inne –
Zaliczenie
ustne
Dyskusje
(DS)
X(c)
X(c)
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria
Obciążenie studenta
Studia
podyplomowe
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/
Udział w ćwiczeniach
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie zadań domowych
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
PUNKTY ECTS za przedmiot
10
10
40
20
20
50
2
Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)
.....................................................................................................................................
Download