tolerancja religijna - Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie

advertisement
BIBLIOTEKA PEDAGIOGICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI
OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ
75 poz.
TOLERANCJA RELIGIJNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
HERETYCY : panorama dziejów myśli kacerskiej i ruchu dysydenckiego w chrześcijaństwie / red.
Adolf Holl; przeł. z niem. Elżbieta Ptaszyńska-Dutkiewicz. – [Gdynia] : "Uraeus", cop. 1997
Sygnatura: 83065
HUMENIUK-WALCZAK Monika : Pogranicze religijne w środowisku lokalnym w opinii liderów
religijnych // W: Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red.
nauk. Alicja Szeląg. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 293-315
Sygnatura: 93837
KONFEDERACJA warszawska 1573 roku, wielka karta polskiej tolerancji / oprac. Mirosław Korolko,
Janusz Tazbir. – Warszawa : "Pax", 1980
Sygnatura: 49139
KOSMAN Marceli : Protestanci i kontrreformacja : z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII
wieku. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978
Sygnatura: 71270, 72242
KOZAKIEWICZ Mikołaj : O tolerancji i swobodzie sumienia. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1963
Sygnatura: 4585 Filia w Opocznie
LECLER Joseph : Historia tolerancji w wieku reformacji. T. 1 / przeł. [z fr.] Lesława i Halina Kühn. –
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1964
Sygnatura: 5157 Filia w Opocznie
LECLER Joseph : Historia tolerancji w wieku reformacji. T. 2 / przeł. [z fr.] Lesława i Halina Kühn. –
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1964
Sygnatura: 5158 Filia w Opocznie
NIETOLERANCJA i zabobon w Polsce w XVII i XVIII w[ieku] / wyboru źródeł dokonali i wstępem
opatrzyli Bohdan Baranowski i Władysław Lewandowski. – Wyd. 2. – Warszawa : "Książka i
Wiedza", 1987
Sygnatura: 63831
Sygnatura: 28424 Filia w Radomsku
OGONOWSKI Zbigniew : Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1958
Sygnatura: 4318 Filia w Radomsku
PIEKARSKI Adam : Wolność sumienia i wyznania w Polsce. – Warszawa : "Interpress", 1979
Sygnatura: 40332
SZCZUCKI Lech : Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku : studia i szkice. – Warszawa :
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1993
Sygnatura:
Sygnatura:
Sygnatura:
Sygnatura:
83469
25481
31913
36801
- 83470
Filia w Bełchatowie
Filia w Radomsku
Filia w Tomaszowie Maz.
TAZBIR Janusz : Dzieje polskiej tolerancji. – Warszawa : "Interpress", 1973
Sygnatura: 28047, 88877
1
TAZBIR Janusz : Nietolerancja wyznaniowa i wygnanie arian / Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957
Sygnatura: 1680 B
TAZBIR Janusz : Państwo bez stosów i inne szkice. – Kraków : Universitas, cop. 2000. - (Klasycy
współczesnej polskiej myśli humanistycznej / red. Andrzej Nowakowski. Prace wybrane Janusza
Tazbira / red. Stanisław Grzybowski ; 1)
Sygnatura: 27333 Filia w Bełchatowie
TAZBIR Janusz : Reformacja - kontrreformacja - tolerancja. – Wrocław : Wydawnictwo
Dolnośląskie, 1999. – (A to Polska Właśnie)
Sygnatura: 82681
Sygnatura: 26781 Filia w Bełchatowie
TAZBIR Janusz : Tradycje tolerancji religijnej w Polsce. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
Sygnatura: 41305, 50037
TOKARCZYK Andrzej : Tolerancja. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979
Sygnatura: 59253
Sygnatura: 15142 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 22883 Filia w Radomsku
VOLTAIRE : Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa / Wolter ; [przeł. z fr.]
Zdzisław Ryłko, Adolf Sowiński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956
Sygnatura: 36214
Sygnatura : 40609 Filia w Tomaszowie Maz.
VOLTAIRE : Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa / Wolter; przeł. Zdzisław
Ryłko, Adolf Sowiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - 222 s. ;
21 cm
Sygnatura: 67258
Sygnatura: 29105 Filia w Radomsku
WISNER Henryk : Rozróżnieni w wierze : szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy
XVII wieku / Henryk Wisner. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982. - 216 s. ; 20 cm
Sygnatura: 52763, 45513
WYSOCKA Ewa : Religijność a tolerancja : obszary zależności. – Kraków : Zakład Wydawniczy
"Nomos", 2000.
Sygnatura: 87830
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BOGUCKA Maria : Czy Turek może być członkiem cechu? : przyczynek do dziejów tolerancji w
Gdańsku w XVII wieku // Przegląd Humanistyczny. – 1999, nr 2/3, s. 31-33
GÓRNIEWICZ Józef : Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej //
Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 3, s. 3-6
Problem tolerancji religijnej, etnicznej wśród młodzieży.
GÓRNIEWICZ Józef : Społeczne i psychologiczne czynniki warunkujące poziom tolerancji religijnej
młodzieży szkolnej i studenckiej // Studia Socjologiczne. – 1992, nr 1/2, s. 76-89
GÓRNIEWICZ Józef : Tolerancja religijna i etniczna w świadomości młodzieży szkolnej. – Bibliogr.
// Nowa Szkoła. – 1992, nr 7, s. 405-408
HRYNIEWICZ Wacław: Trzecia droga nadziei // Tygodnik Powszechny. – 2004, nr 4, s. 17
Tolerancja religijna chrześcijan wobec innych wyznań.
MAŁŁEK Janusz : Tolerancja religijna a konfesjonalizacja w Polsce i Szwecji w XVI i XVII wieku //
Przegląd Humanistyczny. – 1999 , nr 2/3 , s. 25-29
OLSZEWSKI Daniel : Wokół polskiej tolerancji religijnej // Wychowawca. – 1999, nr 1, s. 32-33
2
SOBECKI Mirosław : Postawy młodzieży polskiej na Białorusi wobec odmienności rasowej, religijnej
i narodowej // Edukacja. – 2000, nr 4, s. 47-54
TUROWSKI Mariusz : Religia a polityka w Polsce. Dyskurs publiczny, tolerancja i neutralność. –
Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 1999, nr 1, s. 7-18
WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
WYDAWNICTWA ZWARTE
BOSWELL John : Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność : geje i lesbijki w
Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku / przeł. Jerzy Krzyszpień. –
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2006
BYLINA Stanisław : Ruchy heretyckie w średniowieczu : studia / Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. – Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991
DUDZIAK Jan : Gwarancje wolności religijnej w konkordacie zawartym między Stolicą Apostolską a
Rzeczypospolitą Polską w 1993 roku. – Tarnów : "Biblos", 2002
DYLEMATY wolności sumienia i wyznania w państwach współczesnych / Andrzej Czohara [i In. ;
red. nauk. zbioru Beata Górowska] ; Uniwersytet Warszawski. [Wydział Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych]. Instytut Nauk Politycznych. – Warszawa : "Elipsa", 1996
DZIEJE tolerancji religijnej : wczoraj, dziś, jutro : [materiały konferencyjne] / pod red. B. Wójcika.
– Tarnów : "Biblos", cop. 2002
GRABOWSKA Barbara : Tolerancja religijna młodzieży żyjącej na Pograniczu // W: Młodzież i
tolerancja : (studium z pogranicza polsko-czeskiego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza
Lewowickiego i Barbary Grabowskiej. - Cieszyn, 1998. - S. 48-64
JANSSENS Louis : Wolność sumienia i wolność religijna / przeł. Ewa Czerny. – Warszawa : "Pax",
1970
JUSIAK Roman : Młodzież wobec wartości tolerancji w polskim kontekście społeczno-religijnym //
W: Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw / pod red. Franciszki Wandy
Wawro. – Lublin : Wydaw. KUL , cop. 2004. – S. 85-102
KOSHY Ninan : Wolność religijna w zmieniającym się świecie / przekł. Dariusz Dańkowski, Robert
Wawer. – Kraków : Wydaw. WAM, 1998
KOŚCIELNY Robert. : Problem tolerancyjności kontrreformatorów w Rzeczypospolitej na przełomie
XVI i XVII wieku. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1997
LAMBERT Malcolm : Herezje średniowieczne : od reformy gregoriańskiej po reformację / przekł.
Wacław Jan Popowski. – Gdańsk : "Marabut" ; Warszawa : "Volumen", 2002
ŁUKAWSKI Grzegorz : Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II. – Wrocław : Wydawnictwo św.
Antoniego, 2005
MYŚL ariańska w Polsce XVII wieku : antologia tekstów / teksty wybrał, oprac., wstępem i notami
opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [teksty przeł. z łac. Tadeusz Włodarczyk i In..] ; Polska Akademia
Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Wrocław [i In.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991
RESPEKTOWANIE wolności sumienia i wyznania w szkole publicznej : raport / Stowarzyszenie na
rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum". – Warszawa : "Neutrum", 1996
3
RZECZPOSPOLITA wielu wyznań : materiały z międzynarodowej konferencji Kraków, 18-20
listopada 2002 / pod red. Adama Kaźmierczyka [i In. ] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii.
Katedra Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historii. –Kraków : "Księgarnia Akademicka",
2004.
SOCCI Antonio : Mroki nienawiści : męczeństwo chrześcijan XX wieku : studium nietolerancji :
[publicystyka] / tł. z wł. Jolanta Kornecka-Kaczmarczyk ; wstęp Ernesto Galli della Loggia. –
Kraków : "Biały Kruk", 2003
SZKOŁA czy parafia ? : nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych : praca zbiorowa /
pod red. Krzysztofa Kicińskiego, Krzysztofa Koseły, Wojciecha Pawlika. Kraków : "Nomos", 1995
SZUKALSKI Wojciech : Od tolerancji do wolności religijnej : ewolucja poglądów w dokumentach II
Soboru Watykańskiego. – Poznań : UAM. WT. Redakcja Wydawnictw, 2003
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
ANASZ Władysław : Tolerancja w systemie wartości Braci Polskich // Tolerancja : studia i szkice /
WSP Częstochowa. – T. 2 (1995), s. 177-190
BESANCON Alain, DŁUSKI Wiktor : Od Panteonu do Panteonu : tolerancja religijna w nowoczesnym
państwie // Nowa Res Publica. – 2001, nr 11, s. 12-17
BOGDAN Danuta : Granice tolerancji nurtów reformacyjnych na katolickiej Warmii w XVI wieku //
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 2007, nr 2, s. 165-186
CZARNECKI Radosław Stefan : Groza religijnego fundamentalizmu // Dziś. – 2001, nr 12, s. 34-39
FOMINA Joanna : Wolność wypowiedzi a podżeganie do nienawiści religijnej // Czas Kultury. – R.
22, nr 1 (2006), s. 133-138
Tolerancja religijna w Wielkiej Brytanii.
GÓRNIEWICZ Józef, ŻUCHOWSKI Janusz : Młodzież akademicka wobec problemu tolerancji
religijnej i etnicznej : próba diagnozy // Ruch Pedagogiczny. – 1992, nr 1/2, s. 96-103
GUZOWSKI Jan : Wolność religijna podstawą wolności kultury w nauczaniu Jana Pawła II // Forum
Teologiczne. –[T.] 1 (2000), s. 33-42
JAROSZ Jakub : Tolerancja religijna a zjawisko sekt i nowych ruchów religijnych // Tolerancja :
studia i szkice/ WSP Częstochow. – T. 7 (2000/2001), s. 33-43
JOBLIN Joseph : Tolerancja, jej aspekty polityczne i religijne : ewolucja stanowiska Kościoła //
Społeczeństwo. –1995, nr 4, s. 711-737
KOBYLIŃSKI Andrzej : Nietolerancja antychrześcijańska // Więź. – 2003, nr 3, s. 115-120
KOEHLER Krzysztof : "Towarzystwo pożytku" czy pożytek towarzystwa? : kilka uwag o szlacheckim
dyskursie republikańskim // Arcana. – 2006, nr 4/5, s. 20-32
Konfederacja 1573 r. warszawska. Tolerancja religijna - 16-17 w. - Polska
KOŚCIELNY Robert : Tolerancja czasów konfrontacji : rzecz o skutkach niezamierzonych // Arcana.
– 2007, nr 4, s. 75-89
KUCZA Grzegorz : Osoba ludzka a wolność religijna w świetle Deklaracji "Dignitatis humanae" II
Soboru Watykańskiego // Ateneum Kapłańskie. – T. 150, z. 1 (2008), s. 29-41
MALISZEWSKI Rafał : Tolerancja według islamu // Cywilizacja. – Nr 18 (2006), s. 200-202
MAŁŁEK Janusz : Stany pruskie a kwestia toleracji religijnej w XVI i XVII wieku // Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. – [Nr] 3 (2004), s. 279-285
NOSSOL Alfons : Polskie doświadczenie współistnienia kultur, narodów i religii // Roczniki
Filozoficzne. – T. 52, nr 2 (2004), s. 29-42
4
PUGACEWICZ Andrzej : Tolerancja religijna // Biuletyn Informacyjno-Metodyczny: Biała Podlaska. –
2004, nr 1, s. 29-34
RENAUD Michel : Bogactwo, paradoks i granice tolerancji // Communio. – 2002, nr 4, s. 70-78
SĘDZIAK-PAŹDZIORA Krystyna : Idea tolerancji religijnej Woltera // Tolerancja : studia i szkice /
WSP Częstochowa. – T. 6 (1999), s. 81-85
SĘDZIAK-PAŹDZIORA Krystyna : Koncepcja tolerancji religijnej Johna Locke'a. – Bibliogr. //
Tolerancja : studia i szkice / WSP Częstochowa. - T. 3 (1996), s. 9-12
SĘDZIAK-PAŹDZIORA Krystyna : Koncepcja tolerancji religijnej Johna Locke'a // Tolerancja :
studia i szkice / WSP Częstochowa. – T. 5 (1998), s. 55-60
SĘDZIAK-PAŹDZIORA Krystyna : Tolerancja religijna a chrześcijaństwo // Tolerancja. – T. 7
(2000/2001), s. 27-31
SKOWRONEK Alfons Józef : Tolerancja w myśli Kościoła : drogi i bezdroża // Studia i Dokumenty
Ekumeniczne. – R. 21, nr 1/2 (2005), s. 58-66
SOŁTYS Andrzej : Epistemologiczne racje nowożytnego pojęcia tolerancji religijnej // Studia
Sandomierskie. – T. 12, z. 3 (2005), s. 99-107
SKRZYPIEC Szczepan : Jedność fundamentem Europy. - (Słowniczek pedagogiczny - ekumenizm)
// Przegląd Oświatowy. – 2003, nr 5, s. 22
Kształtowanie postawy tolerancji wobec wyznawców innych religii.
WĄSOWICZ Jarosław : Rola polskiego modelu tolerancji religijnej dla hugenotów francuskich //
Seminare. – T. 15 (1999), s. 323-332
ZDYBICKA Zofia Józefa : Wolność religijna fundamentem ludzkiej wolności // Człowiek w Kulturze.
–[Nr] 11 (1998), s. 127-137
WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
http://www.pedagogiczna.edu.pl
5
Download