BIAŁORUŚ

advertisement
BIAŁORUŚ
- konstytucja
Białoruskiej
Socjalistycznej
Republiki
Radzieckiej z
1978r.
- 15.03.1994r.
uchwalona
przez Radę
Najwyższą
(weszła w życie
30.03.94r.)
- w 1996 r.
została poddana
tzw. "nowej
redakcji" tzn.
wprowadzono
do niej zmiany
zaproponowane
przez
prezydenta
Łukaszenkę i
zatwierdzone w
ogólnonarodow
ym referendum
9.11. 1996r.
- 17.10.2004r.
referendum
Łukaszenki w
sprawie zmiany
konstytucji,
które pozwala
mu na
nieograniczoną
reelekcję po
roku 2006
(dożywotnia
prezydentura)
Tryb zmiany:
- wniosek:
a) 150 tyś.
obywateli
uprawnionych
do głosowania
b) Prezydent
- decyzja
a)
Zgromadzenia
Narodowego
- większość 2/3
głosów
- zmiana musi
zostać
zatwierdzona 2
razy z min. 3
miesięczną
przerwą
b) referendum
Tryb wyboru:
- wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez
wszystkich obywateli posiadających czynne prawo
wyborcze
- kadencja: 5 lat (max. 2 kadencje – zmienione w
ostatnim referendum)
- kandydaci: 35 lat, pełnia praw wyborczych,
domicyl 10 lat, obywatel z urodzenia
- kandydat zgłaszany jest wyłącznie przez
obywateli (min. 100 tyś. podpisów),
- wybory są ważne jeśli wzięła w niej udział ponad
połowa obywateli, zwycięzcą jest ten, kto otrzymał
więcej niż 50% ważnie oddanych głosów; jeśli się
to nie uda, organizowana jest druga tura, do której
przechodzą 2 kandydaci z największą liczą
głosów-zwycięża ten, który dostał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
Kompetencje:
1. w stosunku do konstytucyjnych organów
państwa:
- powołuje premiera i ministrów,
- prawo uchylania aktów rządu,
- powołuje przewodniczących i sędziów Sądu
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego (6 z 12) i
Najwyższego Sądu Gospodarczego,
- zarządza wybory do parlamentu i lokalnych
organów przedstawicielskich,
- rozwiązuje izby parlamentu,
- powołuje i zwalnia przewodniczącego Komitetu
Kontroli Państwowej
- mianuje 6 czł. Centralnej Komisji Republiki
Białorusi ds. Wyborów i Przeprowadzania
Referendów
2. w sferze prawodawstwa
- prawo inicjatywy ustawodawczej,
- prawo weta zawieszającego (do obalenia
potrzebna większość 2/3 głosów każdej z izb)
- wyłączne prawo zarządzania referendów
powszechnych,
- prawo występowania do parlamentu z wnioskiem
o zmianę lub uzupełnienie konstytucji
- wydawanie aktów prawnych, mających charakter
prawa powszechnie obowiązującego, które są
nadrzędne wobec ustaw:
a) dekrety:
- wydawane na podst. ustaw o delegowaniu
prezydentowi uprawnień ustawodawczych
(inicjatywa wydania go od prezydenta, zakres i
czas obowiązywania określony)
- dekrety tymczasowe: wydawane na podst.
uprawnień prezydenta zawartych w konstytucji,
zatwierdzane przez obie izby, ale głosuje się nad
uchyleniem, a nie przyjęciem (2/3 głosów)
Proces tworzenia rządu:
- prezydent powołuje i odwołuje
członków Gabinetu Ministrów
- premiera rządu mianuje
prezydent za zgodą ID (2 tyg. Na
decyzję)
- w przypadku dwukrotnego
odrzucenia kandydata przez ID,
prezydent ma prawo wyznaczyć
p.o. premiera, rozwiązać ID i
zarządzić nowe wybory
- premier:
a) kieruje pracami rządu i jest za
niego osobiście odpowiedzialny
b) podpisuje postanowienia rządu
c) w terminie 2 m – cy
przedstawia ID program rządu, a
w razie jego odrzucenia,
przedstawia powtórny program w
ciągu kolejnych 2 m - cy
- premier, jego zastępcy,
ministrowie: Spraw
Zagranicznych, Spraw
Wewnętrznych, Finansów i
Obrony są powoływani przez
prezydenta i zatwierdzani przez
parlament
Odpowiedzialność:
- przed prezydentem:
a) samodzielne złożenie dymisji
b) składa dymisję po udzieleniu
przez ID wotum nieufności
c) gdy prezydent postawi przed
ID wniosek o udzielenie wotum
zaufania rządowi, a ona tego nie
zrobi, prezydent w ciągu 9dni
może ją rozwiązać lub
zdymisjonować rząd.
- przed parlamentem:
a) obowiązek składania raportów
ze swej działalności
b) gdy członek Gabinetu narusza
konstytucję lub prawa, parlament
może się zwrócić do prezydenta z
wnioskiem o odwołanie ze
stanowiska danego ministra
c) udziela wotum zaufania i
nieufności
Funkcje:
- kieruje systemem podległych
mu organów administracji
państwowej i innych organów wł.
- parlament - Zgromadzenie Narodowe
Republiki Białorusi jest dwuizbowy:
1. Izba Reprezentantów (Deputowanych), (110
członków)
- wybierana jest w wyborach powszechnych,
większościowych w okręgach
jednomandatowych
- wymóg 50% frekwencji, jeśli nie zostanie
spełniony zarządza się wybory uzupełniające.
- bierne pr. wyborcze: 21 lat
2. Rada Republiki (64 członków)
- organ przedstawicielstwa terytorialnego - 56
członków wybierają deputowani do rad
powiatowych, a 8 członków mianuje prezydent.
- bierne pr. wyborcze: 30 lat
- kadencja 4 lata
- czynne pr. wyborcze: 18 lat
- parlament pracuje w trybie sesyjnym (sesje
nadzwyczajne zwołuje prezydent na wniosek
własny lub 2/3 konstytucyjnego składu każdej z
izb)
Rozwiązanie parlamentu:
a) Izby Reprezentantów – w przypadku
udzielenia wotum nieufności, odmowie
udzielenia wotum zaufania lub po dwukrotnej
odmowie udzielenia zgody na mianowanie
premiera
b) IR i RR – na podstawie orzeczenia SK w
przypadku poważnego lub systematycznego
naruszania konstytucji przez parlament
c) izb nie można rozwiązać: w okresie stanu
nadzwyczajnego lub wojennego, w ostatnich 6
miesiącach kadencji prezydenta, w czasie
rozpatrywania przez izby przedterminowego
złożenia prezydenta z urzędu i w okresie roku
od początku ich kadencji.
Rodzaje sądów:
- nie ma żadnych sądów
specjalnych
- najwyższa władza: Sąd
Najwyższy (sędziowie
mianowani przez prezydenta)
Sąd Konstytucyjny:
- skład: 12 sędziów, 6
powołuje prezydent i 6 Rada
Republiki (w praktyce
prezydent kontroluje całość
składu, Rada Republiki
zatwierdza jedynie
kandydatów - prawo
przedstawiania kandydatów ma
jedynie przewodniczący Sądu
Konstytucyjnego, a ten z kolei
powoływany jest przez
prezydenta).
- prezydent może również
zwolnić sędziego i
przewodniczącego oraz
wyrazić zgodę na pociągnięcie
sędziego do odpowiedzialności
karnej.
- kadencja: 11 lat
Funkcje:
1. orzeka o zgodności ustaw,
dekretów, umów
międzynarodowych z
konstytucją i konwencjami
międzynarodowymi
2. orzeka o zgodności aktów
prawnych organizacji
międzynarodowych, do
których przystępuje Białoruś,
Funkcje:
dekretów prezydenta z
1. Izba Reprezentantów
- rozpatruje projekty ustaw o zmianie i
konstytucją, konwencjami
uzupełnieniu konstytucji (na wniosek
międzynarodowymi, ustawami
prezydenta lub 150 tyś. obywateli)
i dekretami
- rozpatruje projekty ustaw
3. orzeka o zgodności uchwał
- ogłasza wybory prezydenta
Rady Ministrów, aktów
- wyraża zgodę prezydentowi na mianowanie
prawnych Sądu Najwyższego,
premiera
Najwyższego Sądu
- udziela rządowi wotum zaufania
Gospodarczego i Prokuratora
- z inicjatywy min. 1/3 ustawowej liczby
Generalnego z konstytucją,
deputowanych udziela rządowi wotum
konwencjami
nieufności
międzynarodowymi, ustawami
- przyjmuje dymisję prezydenta
i dekretami
- przedstawia oskarżenie przeciwko
4. orzeka o zgodności aktów
prezydentowi (1/3) i na podstawie odpowiedniej prawnych każdego i innego
decyzji RR, większością 2/3 głosów podejmuje organu państwowego z
Szczebel
regionalny :
- 6 obwodów
- 1 magistrat
(Mińsk)
Szczebel lokalny:
- 141 rejonów
- 38 miast
- 1,4 tyś wsi
- 112 miasteczek
ogólonarodowe
- zmiany zostają
przyjęte, gdy
więcej niż
połowa
uprawnionych
do głosowania
je zatwierdzi,
- konstytucja
nie może zostać
zmieniona w
czasie stanu
wyjątkowego i
w ciągu
ostatnich 6
miesięcy
kadencji
Zgromadzenia
Narodowego
b) zarządzenia (ukazy)
- wydawane na podstawie ustawy lub bez
takiego upoważnienia
- nie wymagają przedłożenia parlamentowi
c) rozporządzenia
- klasyczny charakter aktów wykonawczych
- posiadają niższą moc prawną niż ustawy, dekrety
i ukazy
3. w sferze stosunków zewnętrznych
- podpisywanie umów międzynarodowych,
- powoływanie przedstawicielstw
dyplomatycznych,
- przewodniczenie Radzie Bezpieczeństwa,
- wprowadzenie stanu wojennego
4. w sferze stosunków z obywatelami
- nadanie i utrata obywatelstwa,
- prawo łaski,
- wprowadzanie stanu wyjątkowego,
- prawo odroczenia lub wstrzymania
przeprowadzania strajku - nie dłużej niż 3
miesiące)
Odpowiedzialność:
- składa przysięgę przed Zgromadzeniem
Narodowym w obecności sędziów Sądu
Konstytucyjnego, Sądy Najwyższego oraz
Najwyższego Sądu Gospodarczego.
- możliwość usunięcia go z urzędu za zdradę stanu
lub inne ciężkie przestępstwo.
a) wniosek składa Izba Deputowanych (1/3) i
większością głosów konstytucyjnego składu
decyduje o wszczęciu postępowania
b) śledztwo parlamentarne o oskarżenie należy do
Rady Republiki.
c) decyzję podejmuje większością 2/3 pełnego
składy Izba Deputowanych i większością 2/3
pełnego składu Rada Republiki.
d) niepodjęcie żadnej uchwały w ciągu 30 dni od
złożenia wniosku równoznaczne jest z jego
odrzuceniem.
- gdy przedmiotem oskarżenia jest przestępstwo,
sprawę rozpatruje Sąd Najwyższy.
- od zmian konstytucji z listopada 1996r.
prezydenta nie można usunąć za łamanie
konstytucji, jak również w drodze referendum.
- prezydent może również zostać przedterminowo
zwolniony z urzędu w razie jego niezdolności do
sprawowania urzędu ze wzg. na stan zdrowia
a) wniosek komisji specjalnie powołanej w tym
celu przez obie izby
b) decyzja większością 2/3 pełnego składu ID i RR
Ostatnie wybory:
- 9.09.2001r.
- prezydent: Aleksander Łukaszenka, wybrany
już w pierwszej turze wyborów.
wykonawczej
- opracowuje podstawowe
kierunki polityki wewnętrznej i
zagranicznej i podejmuje środki
zapewniające ich realizację
- opracowuje i przedstawia
prezydentowi projekt budżetu i
sprawozdanie z jego wykonania
- zabezpiecza realizację jednolitej
polityki gospodarczej,
finansowej, kredytowej i
pieniężnej
- określa sposoby zabezpieczania
praw i wolności obywatelskich,
ochrony interesów państwa i
bezpieczeństwa narodowego
- występuje jako właściciel
majątku państwowego
- zabezpiecza wykonanie
konstytucji, ustaw, dekretów i
rozporządzeń prezydenta
Rząd:
- premier: Siergiej Sidorski
- 19.12.2003r.
- partie w rządzie:
1. Komunistyczna Partia
Białorusi
2. Rolnicza Partia Białorusi
decyzję o jego złożeniu z urzędu
2. Rada Republiki
- akceptuje lub odrzuca przyjęte przez IR
projekty ustaw o zmianach i uzupełnieniach
konstytucji oraz projekty innych ustaw
- wyraża zgodę na powołanie przez prezydenta
przewodniczących:
a) Sądu Konstytucyjnego,
b) Sądu Najwyższego
c) Najwyższego Sądu Gospodarczego
d) Centralnej Komisji ds. Wyborów i
Referendów,
oraz na powołanie sędziów:
e) Sądu Najwyższego,
f) Najwyższego Sądu Gospodarczego,
i na powołanie
g) prokuratora generalnego
h) prezesa i członków Zarządu Banku
Narodowego.
- powołuje 6 z 12 sędziów SK
- wybiera 6 członków Centralnej Komisji
Republiki Białorusi ds. Wyborów i
Przeprowadzania Referendów
- uchyla decyzje lokalnych rad nie
odpowiadające prawodawstwu
- rozpatruje oskarżenie IR przeciwko
prezydentowi
- rozpatruje dekrety prezydenta o
wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego,
wojennego, powszechnej lub częściowej
mobilizacji i w ciągu 3 dni podejmuje decyzję
Ostatnie wybory:
- 13-17.10.2004r.
- partie (oficjalne wyniki i podział mandatów
nie zostały opublikowane):
1. Komunistyczna Partia Białorusi (KPB)
2. Rolnicza Partia Białorusi (APB)
3. Republikańska Partia Pracy i
Sprawiedliwości
4. Liberalno - Demokratyczna Partia Białorusi
5. Socjaldemokratyczna Partia Zgody
Społecznej
- 96 mandatów (na 110) w IR posiadają
deputowani pro prezydenccy
konstytucją, konwencjami
międzynarodowymi, ustawami
i dekretami.
- nie ma prawa do orzekania o
naruszeniu konstytucji przez
prezydenta, może natomiast
orzekać w tej sprawie co do
obu izb parlamentu.
REPUBLIKA BIAŁORUSI (Jacek Sobczak z: Ustroje państw współczesnych)
I Ewolucja ustroju politycznego
1. w stosunkach międzynarodowych
 Niski stopień świadomości narodowej (wieloletnia rusyfikacja, podobieństwo języka rosyjskiego i białoruskiego, wspólne wyznanie, brak
doświadczeń niepodległościowych)
 27.07.1990r. Rada Najwyższa BSRR przyjęła deklarację suwerenności państwowej (postanowienia w stos.zewn.)
- Białoruś pozostawała nadal w składzie Związku Radzieckiego
- Nadrzędność, samodzielność oraz pełnia władzy państwowej republiki w jej granicach
- Niezależność w stosunkach wewnętrznych
- Własna flaga, godło i hymn
- Własne siły zbrojne, wojska wewnętrzne i organy bezpieczeństwa państwowego podporządkowane wyłącznie Radzie Najwyższej
BSRR
- Lokalizacja formacji wojskowych innych państw, ich baz i obiektów wojskowych wymagała zgody Rady Najwyższej
- Samodzielne prawo do dobrowolnego zrzeszania się z innymi państwami i swobodnego występowania z takich związków
 17.03.1991r. zostaje przeprowadzone referendum we wszystkich republikach ZSRR. Na Białorusi jego forma nie została zmieniona. 80%
za pozostaniem w ZSRR
 Nieudany pucz Janajewa spowodował przyspieszenie na drodze do niepodległości – 28.08.1991r. ustawa o niezależności państwowej
Białorusi (od 18.09 – Republika Białorusi)
 Stosunki z Rosją:
o 18.10.1991r. podpisanie układu o wspólnocie gospodarczej wśród 8 krajów z byłego ZSRR: Armenia, Białoruś, Kazachstan,
Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan – unia gospodarcza między tymi państwami
o 8.09.1991r. Unia Celna między Rosją a Białorusią
o 8.12.1991r. powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw z siedzibą w Mińsku
- Białoruś układ ratyfikowała 10.12
- nie wytworzona struktur wspólnotowych, samodzielna organizacja współpracy i integracji
- pogłębienie uzależnienia gospodarczego Białorusi od Rosji
o 2.04.1996r. podpisanie układu o stowarzyszeniu Rosji i Białorusi – pogłębienie integracji i zbliżenie obu państw.
- uzgadnianie polityki zagranicznej
- stworzenie jednolitego obszaru gospodarczego
- wspólne ograny ponadnarodowe: Rada Najwyższa, składająca się z prezydentów, premierów, przewodniczących parlamentów obu
państw i z przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia (stale funkcjonujący organ wykonawczy) oraz
Zgromadzenie Parlamentarne (równa ilość przedstawicieli z obu państw)
o 2.04.1997r. umowa o utworzeniu Związku Białorusi i Rosji (ZBiR) – przekształcenie dotychczasowego stowarzyszenia w związek
(23.05 podpisanie Statutu Związku)
2. w stosunkach wewnętrznych




26.01.1990r. uchwalenie ustawy o językach – język białoruski językiem państwowym
marzec’90r. pierwsze wybory do Rady Najwyższej z udziałem opozycji
Stanisław Szuszkiewicz zostaje przewodniczącym RN
27.07.1990r. deklaracja o suwerenności państwowej (postanowienia w spr.wewn.)
- zasada suwerenności narodu białoruskiego
- zasada przedstawicielstwa i referendum jako jedyne formy realizacji władzy narodu
- zapowiedzi utworzenia banku narodowego i własnego systemu pieniężnego
- zwierzchność wewnętrznego systemu prawa i zasada trójpodziału władzy
 styczeń’92r. pięć największych partii opozycyjnych, przy poparciu Wolnych Związków Zawodowych Białorusi wystąpiło z inicjatywą
referendum dot. rozwiązania RN. Ostatecznie referendum to miało jedynie charakter konsultacyjny i do rozwiązania RN nie doszło.
 Styczeń’94r. zmiana na stanowisku Przewodniczącego RN – St. Szuszkiewicza zastępuje Mieczysław Griba. Wniosek o odwołaniu
Szuszkiewicza wniósł Łukaszenka, bo ten blokował ratyfikację umów Rosją, powodujących większe uzależnienie Białorusi od Rosji.
 Premierem jest Mieczysław Kiebicz, potem będzie kandydował na prezydenta i poniesie sromotną porażkę. Za jego rządów nastąpiło
podporządkowanie administracji, mediów, policji i wojska władzy wykonawczej.
3. uchwalenie konstytucji i jej późniejsze zmiany
- praca nad konstytucją trwały prawie 4 lata (spory głównie o pozycję prezydenta)
- 3 sporne rozdziały zostały w końcu poddane pod głosowanie imienne, indywidualne z pominięciem dyskusji plenarnej (15.02 –
1.03.1994r.)
- konstytucja w całości uchwalona 15.03, weszła w życie 30.03
- zasady naczelne:
o unitarne, demokratyczne, socjalne państwo prawne
o suwerenność narodu
o poszanowanie godności człowieka, jego wolności i praw
o zasada przedstawicielstwa jako politycznej reprezentacji narodu
o pluralizm polityczny
o neutralność światopoglądowa państwa
o podział władzy
o zasada praworządności
o kierowanie się w polityce zagranicznej ideą równości państw i pokojowego regulowania sporów
o swoboda i równość w działalności gospodarczej
o ochrona własności
o równość wszystkich religii
- prezydencko – parlamentarny system rządów: wybór prezydenta (wybory powszechne) i jego szerokie kompetencje
(zwierzchnictwo nad rządem i kierownictwo w obrębie egzekutywy)
- wybory prezydenckie (I tura – 23.06, II tura – 10.07.1994r.), zwycięstwo Aleksandra Łukaszenki
-
-
-
-
-
14.05.1995r. pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne
 wymóg frekwencji 50% dla ważności wyborów spowodował, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyłoniono
zaledwie 119 z 260 deputowanych (2/3, czyli obsadzenie 174 mandatów było konieczne do ukonstytuowania się RN)
 29.11 wybory uzupełniające – łącznie 198 mandatów obsadzonych
 Łukaszenka wykorzystał wybory do przeprowadzenia referendum, na podstawie którego językowi rosyjskiemu został
przyznany równy status z białoruskim, nastąpiło odejście od własnego godła i flagi i nadanie prezydentowi
nadzwyczajnych uprawnień do rozwiązania RN w razie naruszania przez nią konstytucji
 Wraz z zarządzeniem nowych wyborów Łukaszenka uznał, że pełnomocnictwa „starego” parlamentu wygasły, a ponieważ
nowy się jeszcze nie ukonstytuował, zaprowadził rządy za pomocą dekretów.
31.08.1995r. dekret „o pewnych środkach na rzecz zapewnienia stabilności i porządku prawnego w Republice Białorusi”
 pozbawienie immunitetu deputowanych wszystkich szczebli
 zawieszenie działalności wolnych związków zawodowych
 wzmocnienie nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora nad partiami politycznymi i organizacjami społecznymi
plany zmian konstytucyjnych Łukaszenki
 przekształcenie RN w dwuizbowe Zgromadzenie Narodowe (Izba Reprezentantów i Rada Republiki)
 przyznanie prezydentowi prawa do rozwiązania parlamentu w razie udzielenie rządowi wotum nieufności, odmowy
udzielenia wotum zaufania i dwukrotnego niezaaprobowania kandydatury premiera oraz na podstawie wyroku SK w
przypadku rażącego lub systematycznego naruszania konstytucji
 przyznanie prezydentowi prawa wyznaczania polowy członków Centralnej Komisji Wyborczej oraz przewodniczącego i
połowy składu SK
 przyznanie prezydentowi wyłącznego prawa do rozpisywania referendów
opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna grozi wszczęciem postępowania odwoławczego w stosunku do prezydenta, 19
listopada 1996r. SK wszczął procedurę odwołania Łukaszenki ze wzg. na systematyczne naruszanie przez niego konstytucji
negocjacje za pośrednictwem Rosji i przewodniczącego SK – zawarto kompromis – zostanie przygotowana nowa konstytucja, a
referendum będzie miało jedynie konsultacyjny charakter. Porozumienie nie zostało ratyfikowane przez RN, co stało się
pretekstem dla Łukaszenki dla odstąpienia od niego.
Prezydent zdymisjonował przewodniczącego CKW Wiktora Hanczara i zarządził referendum na 24.11, jednak rozpoczęło się ono
już 9.11. Ponadto prezydencki projekt zmian został opublikowany dopiero 12.11.
Wyniki referendum 70% za przy 84% frekwencji – nastąpiła tzw. „nowa redakcja” konstytucji
Na znak protestu część sędziów SK podaje się do dymisji, pozostali zostali nagrodzeni za lojalność
II Prawa i wolności człowieka i obywatela
1. partie polityczne
 czerwiec’89r. powstanie pierwszej antykomunistycznej partii – Białoruskiego Frontu Narodowego
 marzec’90r. pierwsze wybory parlamentarne z udziałem opozycji
 powstanie niezależnych partii politycznych: Demokratycznej Partii Białorusi, Socjaldemokratycznego Związku Białorusi i
Narodowo – Demokratycznej Partii Białorusi
 konstytucja’94r. uznała zasadę pluralizmu politycznego za jedną z zasad naczelnych
 w 1995r. były już 34 partie polityczne:
- partie demokratycznej opozycji ( Białoruski Front Narodowy, Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada i Zjednoczona Partia
Obywatelska)
- ugrupowania centrowe, postkomunistyczne, ale popierające przekształcenia demokratyczne i rynkowe (Partia Zgody Narodowej)
- partie antyreformatorskie, neokomunistyczne (Partia Komunistów Białoruskich, Zjednoczona Agrarno – Demokratyczna Partia
Białorusi i Ludowy Ruch Reformatorski)
 1998r. dekret Łukaszenki nakazujący legalnie istniejącym partiom powtórną rejestrację w rejestrze prowadzonym przez ministra
sprawiedliwości i zwiększono minimalną liczbę członków partii (1 tys.) – utrudnienie w rejestracji oddziałów terenowych. Partie,
które nie zarejestrowały swych oddziałów terenowych, musiały w każdym okręgu zbierać podpisy poparcia dla kandydatów (swe
oddziały terenowe zarejestrowały tylko 4 partie, w tym 2 komunistyczne)
 28.12.1998r. ustawa o zmianach do niektórych aktów prawnych Republiki Białorusi – media otrzymały zakaz informowania opinii
publicznej o niezarejestrowanych w ministerstwie sprawiedliwości partiach politycznych i organizacjach społecznych.
2. prawo wyborcze
- przepisy prawne: nowa redakcja konstytucji z 1994r. i Kodeks Wyborczy dla Republiki Białorusi z 11.02.2000r.
- zmiany:
 regulacja trybu wybierania drugiej, nowopowstałej izby – Rady Republiki (56 mandatów obsadzanych przez rady
terenowe i 8 przez prezydenta)
 połowa członków Centralnej Komisji ds. Wyborów i Referendum oraz jej przewodniczący powoływani przez prezydenta
 wyłączne prawo rozpisania wyborów do parlamentu i rad terenowych ma prezydent
- utrzymano wymóg frekwencji 50% (a w drugiej i kolejnych turach 25%) w wyborach w okręgu – spowodowało to konieczność
kilkakrotnego powtarzania wyborów
- większościowy system wyborczy do Izby Deputowanych
- zarzuty w stosunku do prawa wyborczego:
 brak zasady proporcjonalności, uniemożliwiający partiom politycznym wysuwanie swoich list kandydatów
 uniemożliwienie opozycji dostępu do mediów
 niedopuszczenie do kandydowania osobom, którym kiedyś wymierzono kary administracyjne za udział w manifestacjach i
działalności opozycyjnej
 uniemożliwienia kandydowania więźniom politycznym
 brak możliwości skierowania przez partię polityczną mężów zaufania, którzy mogliby w sposób niezależny kontrolować
wybory
 przeprowadzenie wyborów nie w jednym, ale przez sześć kolejnych dni, co uniemożliwia ich kontrolowanie
3. wolności i prawa społeczne i ekonomiczne
- lata 1989- 95 stworzenie podstaw prawnych realizacji reform o charakterze wolnorynkowym, przy poszanowaniu i pełnej
ochronie własności prywatnej oraz wolności i równości w zakresie działalności gospodarczej i życia społecznego.
- Zmiany od czasu dojścia Łukaszenki do władzy:
 Dekret z 1996r. w wyniku którego 87 tyś. prywatnych przedsiębiorstw zostało zamkniętych (54% wszystkich działających
na Białorusi) i dokonywano konfiskaty mienia
 Marzec’97r. dekret nr.5 o trybie organizowania mitingów, zebrań i demonstracji – wprowadzenie grzywny oraz
uproszczonych procedur sądowych (wydawanie wyroków jedynie na podstawie zeznań funkcjonariuszy rozpędzających
demonstracje)
 Również marzec’97r. dekret zakazujący przyjmowania do pracy przedstawicieli opozycji i uzależnienie prawa do
otrzymania zasiłku dla bezrobotnych od odpracowania we wskazanym miejscu określonego czasu pracy
 Stworzenie konkurencyjnego do Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych stowarzyszenia
zw.zaw –Białoruskiej Federacji Związków Zawodowych
 Marzec’97r. zakaz wywozu i przywozu na Białoruś „drukowanych i audiowizualnych materiałów oraz innych nośników
informacji, które mogą zaszkodzić politycznie lub ekonomicznie interesowi państwa”
 Dekret z 1998r. nałożenie na drobnych przedsiębiorców dodatkowych, działających wstecz podatków
Reszta informacji o systemie organów państwowych Białorusi zawarta jest w tabelce. Jest tylko jedna rozbieżność: w Dulewicz używają
określenia Izba Deputowanych, a spotkałam się również z określeniem Izba Reprezentantów i nie bardzo wiem, która jest poprawna
Pozdrawiam i wytrwałości życzę Iwona.
Download