molekularna i fenotypowa charakterystyka szczepów

advertisement
Mgr Aneta Frankowska-Maciejewska
MOLEKULARNA I FENOTYPOWA CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW
STAPHYLOCOCCUS AUREUS WYIZOLOWANYCH OD KRÓW
Z ZAPALENIEM GRUCZOŁU MLEKOWEGO
STRESZCZENIE
Przedmiotem badań były 123 szczepy S. aureus wyizolowane w latach 2007-2008
z mleka pochodzącego od krów ze stad hodowlanych w Polsce północno-wschodniej, u których
stwierdzono podkliniczne zapalenie gruczołu mlekowego.
Celem pracy była ocena występowania u tych szczepów wybranych czynników
zjadliwości, ważnych w patogenezie mastitis takich, jak wytwarzanie enzymów
proteolitycznych, lipolitycznych, hialuronidazy oraz zdolność tworzenia biofilmu. Oceniono
także występowanie w genomach badanych szczepów S. aureus genów kodujących adhezyny,
proteazy, toksyny oraz genów związanych z tworzeniem biofilmu. Ponadto szczepy S. aureus
zostały przeanalizowane pod względem wrażliwości na wybrane antybiotyki i inne substancje
o aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz pod względem zróżnicowania genetycznego.
Przynależność do gatunku S. aureus potwierdzona została w oparciu o morfologię
komórek, zdolność wytwarzania katalazy, sposób wzrostu izolatów na agarze odżywczym
z dodatkiem 5% krwi baraniej i na podłożu Chapmana oraz na podstawie pozytywnego testu na
obecność czynnika CF. Ostatecznie przynależność izolatów do gatunku S. aureus potwierdzono
wykonując reakcję amplifikacji fragmentu genu nuc, kodującego termostabilną nukleazę,
w której użyto starterów specyficznych dla zakonserwowanego fragmentu genu nuc,
występującego u S. aureus. Zdolność tworzenia biofilmu przez szczepy S. aureus na
powierzchni polistyrenowej oceniono stosując płytki titracyjne. Badanie wrażliwości szczepów
na antybiotyki przeprowadzano metodą dyfuzyjno-krążkową, natomiast wytwarzanie βlaktamaz oceniano wykorzystując pałeczki z nitrocefiną. Obecność genów kodujących wybrane
czynniki wirulencji (geny kodujące proteazy, adhezyny, toksyny, białka uczestniczące
w tworzeniu biofilmu) oraz geny kodujące mechanizmy oporności S. aureus na antybiotyki
β-laktamowe, wykrywano stosując technikę PCR. Dokonano również oceny aktywności
przeciwdrobnoustrojowej lizostafiny, nizyny oraz polimyksyny B ustalając wartości MIC dla
szczepów S. aureus, wykazujących oporność na co najmniej jeden badany antybiotyk.
Typowanie molekularne szczepów S. aureus zostało przeprowadzone w oparciu o analizę
polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych amplifikowanego fragmentu genu coa
(PCR/RFLP).
Wszystkie oceniane szczepy S. aureus wytwarzały proteazy oraz powodowały hemolizę
typu β. Większość szczepów wytwarzała fosfolipazy, natomiast ponad połowa szczepów S.
aureus wytwarzała hialuronidazę. W grupie 123 szczepów S. aureus 61,8% tworzyło biofilm
na powierzchni polistyrenowej. Stwierdzono, że nie wszystkie szczepy, u których wykryto geny
operonu ica, kodujące białka związane z tworzeniem biofilmu, wytwarzały biofilm na
powierzchni polistyrenowej.
Wśród genów kodujących białka umożliwiające przyleganie S. aureus do macierzy
zewnątrzkomórkowej, najczęściej identyfikowano gen eno (91,9%), kodujący białko wiążące
lamininę oraz gen fib (82,9%), kodujący białko wiążące fibrynogen. Geny fnbA i fnbB kodujące
adhezyny wiążące fibronektynę były obecne u 64,5% szczepów. Analiza klasterowa genów
kodujących adhezyny wykazała, że geny fib, eno i fnbB należały do grupy genów często
identyfikowanych w ocenianej populacji szczepów S. aureus, w odróżnieniu od genów cna,
bbp, fnbA i ebps, które należały do grupy genów rzadko identyfikowanych. Na podstawie
obecności w genomach ocenianych szczepów S. aureus genów kodujących białka adhezyjne
zidentyfikowano 17 różnych genotypów.
Najczęściej identyfikowaną grupą genów kodujących proteazy były geny kodujące
proteazy serynowe, natomiast geny kodujące toksyny eksfoliatywne występowały rzadko
u ocenianych szczepów S. aureus. Występowanie genów kodujących proteazy serynowe było
podstawą do wyróżnienia 12 genotypów, z których 3 były najczęstsze. Geny kodujące
enterotoksyny zidentyfikowano u 35,8% szczepów S. aureus. Geny sei (21,1%), sem (19,5%),
sen (19,5%), seg (18,7%) i seo (13,8%) występowały częściej niż inne geny kodujące
enterotoksyny i tworzyły jeden klaster genów. W oparciu o wyniki identyfikacji wybranych
genów utworzono wirulotypy, które wystąpiły w badanej populacji szczepów S. aureus. Około
18% szczepów należało do wirulotypu zawierającego geny kodujące proteazy serynowe, tj.
splA, splE i sspA oraz geny fib, eno i fnbB, kodujące adhezyny.
W grupie ocenianych szczepów największą oporność zaobserwowano w przypadku
antybiotyków β-laktamowych z grupy penicylin. Większość szczepów wykazujących oporność
na tę grupę antybiotyków miało gen blaZ. Dwa szczepy S. aureus były wielooporne, z których
jeden wykazywał oporność na antybiotyki należące do aminoglikozydów, linkozamidów oraz
makrolidów, natomiast drugi był dodatkowo oporny na penicylinę.
Szczepy S. aureus były wrażliwe na działanie lizostafiny, gdyż uzyskane wartości MIC
w stosunku do badanych szczepów mieściły się w zakresie 0,008-0,5 μg/ml. Ponad połowa
szczepów S. aureus była wrażliwa na nizynę, a uzyskane wartości MIC zawierały się w zakresie
12,8-25,6 μg/ml.
W
oparciu
o
analizę
polimorfizmu
długości
fragmentów
restrykcyjnych
amplifikowanego fragmentu genu coa (PCR/RFLP) wśród szczepów S. aureus pochodzących
od krów z objawami mastitis ze stad hodowlanych w Polsce północno-wschodniej
wyodrębniono 11 różnych genotypów. Większość szczepów (ponad 67%) należała do jednego
genotypu.
Download