MIĘDZYNARODOWE RYNKI TRANSPORTOWE

advertisement
MIĘDZYNARODOWE
RYNKI
TRANSPORTOWE
OPRACOWANIE:
dr Wojciech M. BANASIEWICZ
Rynek – podstawowe pojęcia

… „rynek obejmuje ogół stosunków wymiennych
zachodzących między podmiotami reprezentującymi
nabywców a podmiotami reprezentującymi
sprzedawców.” [1]

„Ekonomiści opisują rynek jako zbiór kupujących i
sprzedających, którzy przeprowadzają transakcje
(osobiście, telefonicznie, pocztą czy w jakikolwiek inny
sposób) dotyczące określonego produktu czy klasy
produktów. Ekonomiści mówią zatem o rynku
samochodów, albo o rynku mieszkaniowym.” [2]
[1] Zakrzewski Z., Wstęp do teorii handlu wewnętrznego, PWN, Warszawa, 1969
[2] Kotler P., Marketing od A do Z, PWN, 2004
Rynek – podstawowe pojęcia









Istota rynku;
Struktury rynku;
Popyt jako element rynku;
Podaż jako element rynku;
Równowaga rynku;
Monopol na rynku;
Formy oraz intensywność konkurencji;
Mechanizm oraz instrumenty konkurencji;
Interwencjonizm państwa na rynku
Rynek – podstawowe pojęcia

Dualny charakter procesów gospodarczych
wyraża się przede wszystkim w tym, że realnej
sferze gospodarowania towarzyszą zawsze
stosunki zachodzące w obrębie działalności
podmiotów życia gospodarczego oraz między
nimi.
-
Stosunki o charakterze wewnętrznym,
Stosunki o charakterze zewnętrznym, towarzyszące
procesom wymiany, które odzwierciedla rynek.
Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, 1997
Rynek – podstawowe pojęcia



Rynek jako mechanizm regulacyjny nie jest kategorią o neutralnym
charakterze. Charakteryzuje go przede wszystkim zdolność do
regulowania realnych procesów gospodarowania.
Działania podmiotów rynku oraz stosunki miedzy nimi są oparte na
istnieniu rozbieżnych interesów (aspiracji).
Elementami rynku są:



podaż wyrażająca ujawnione przez sprzedawców zamiary (aspiracje
sprzedaży),
popyt wyrażający ujawnione przez nabywców zamiary (aspiracje)
zakupu,
ceny.
Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, 1997
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw
tzw. upsalski model umiędzynarodowienia,
w którym zakłada się istnienie czterech
jego form:




sporadyczny eksport,
eksport przez niezależnych reprenantów,
utworzenie za granicą filii handlowej,
utworzenie za granicą filii produkcyjnej.
Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, 2004
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw
Umiędzynarodowienie można także traktować jako zmianę,
której podlegają brane pod uwagę sfery działalności lub
obiekty .* Obiektami umiędzynarodowienia mogą np. być:




uczestnicy gospodarczych, kulturalnych lub politycznych
wydarzeń;
dobra podlegające wymianie;
struktura lub sytuacja na rynku;
organizacja przedsiębiorstwa lub jej elementy.
*Sposób podejścia występujący w amerykańskiej literaturze.
Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, 2004
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw
Właściwy proces umiędzynarodowienia dokonuje
się w sferze dyfuzji i charakteryzuje się
występowaniem trzech stopni:



uświadomieniem możliwości międzynarodowych
wpływów,
dostosowaniem do międzynarodowego otoczenia,
rozwojem międzynarodowym, tj. tworzeniem lub
przekształcaniem obiektów.
Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, 2004
Logistyka międzynarodowa
Zródło: Global Operations and Logistics, NY 1998
niska
wysoka
Struktura
geograficzna
Struktura
produkcyjna
Struktura
dywizjonalna
Dział
Złożoność aktywności
Międzynarodowa sprzedaż, zaopatrzie
wysoka
eksportu
Struktura
prosta
WAŻNIEJSZE RODZAJE STRATEGICZNYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
niska
Logistyka międzynarodowa
Zródło: Global Operations and Logistics, NY 1998
przedsiębiorstwo
organizacja
logistyki
globalnej
przepływ
produktów
transnarodowy
produkcja
rozwój
kontrola
menedżer
logistyk
obszaru
geograficznego
regionu
sprzedaż
ORGANIZACJA LOGISTYKI GLOBALNEJ
krajowe lub
geograficzne
regionalne
zarządzanie
lokalny
menedżer
logistyk
lokalna
infrastruktura
logistyczna
Logistyka międzynarodowa


Internacjonalizacja logistyki jest konsekwencją
internacjonalizacji przedsiębiorstwa, która dokonuje się
poprzez handel międzynarodowy, realizowany w drodze
prostego eksportu, kooperacji zagranicznej czy
zagranicznych inwestycji bezpośrednich;
Usługa logistyczna (transport) jest komplementarna w
stosunku do procesów wymiany. Jeśli rozważania
zogniskujemy na usłudze logistycznej, można
rozpatrywać przyczyny, dla których jednocześnie z
towarami zachodzi - lub nie zachodzi – i jej wymiana.
Logistyka międzynarodowa
mając na uwadze przede wszystkim zasadniczą wymianę
towarową, logistykę możemy rozpatrywać jako towarzyszący
proces, który tę wymianę fizycznie umożliwia, ale który
równocześnie wpływa na nią poprzez swój koszt.
usługę logistyczną traktować można jako usługę rozszerzoną
wobec transportu, ale mającą ten sam cel transformacji
czasowo-przestrzennej dóbr rzeczowych. W sposób
pragmatyczny usługa logistyczna rozumiana jest jako
transportowanie i magazynowanie produktu zgodnie z
oczekiwaniami odbiorcy [*]
[*] Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. AE w Poznaniu,
Poznań 1994 s.32.
Logistyka międzynarodowa
międzynarodowe uwarunkowania logistyki w usługach.





Do najważniejszych determinantów rozwoju
logistyki w usługach należą:
internacjonalizacja przedsiębiorstw usługowych,
kompresja czasu produkcji usług,
transfer kapitałów związanych z bezpośrednimi
inwestycjami zagranicznymi w sferze usług,
nasilenie konkurencji w sferze usług,
rozwój technologii informatycznych
wspomagających proces świadczenia usług.
Logistyka międzynarodowa
międzynarodowe uwarunkowania logistyki w usługach.



do ważniejszych uwarunkowań logistyki w
usługach należy zaliczyć:
internacjonalizację uwarunkowań zarządzania w
kontekście integracji gospodarczej
przedsiębiorstw,
wzrost międzynarodowych obrotów usługami, w
tym transfer kapitałów związanych z
bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi,
poziom ryzyka – przede wszystkim
ekonomicznego, a także politycznego w
gospodarowaniu zasobami rzeczowymi i ludzkimi.
Logistyka międzynarodowa
Genezę konsumpcji usług (transportowych) rozpocząć należy od analizy
zachowań konsumpcyjnych, które ująć można następująco:
Motywy  popyt wirtualny/popyt realny  nabycie  spożycie
Rola transportu w logistyce






Pomost między nabywcą i sprzedawcą;
Wartość dodana ;
Wpływ globalizacji;
Znaczenie transportu w gospodarce;
Znaczenie transportu dla firmy;
Relacje trade-offs między kosztami i
obsługą.
Wybrane decyzje dotyczące transportu
Wydatki ponoszone przez firmę na transport są bardzo duże. Także jakość
usług świadczonych przez przewoźnika wpływa na operacyjne koszty oraz
na popyt na produkty firmy. Kontrola tych wydatków przez firmę wymaga
podejmowania różnych decyzji dotyczących transportu.




Związek transportu z łańcuchem dostaw,
Wybór przewoźnika,
Determinanty wyboru przewoźnika,
Pragmatyka wyboru przewoźnika
Wybrane decyzje dotyczące transportu
Związek transportu z łańcuchem dostaw

Zakres decyzji dotyczącej transportu.
wybór przewoźnika wykracza poza prostą analizę
stawek dotyczących przewoźników oraz stawek
dotyczących różnych gałęzi transportu.
Analiza musi uwzględniać inne koszty związane
ze sposobem, w jaki określona galąź transportu
wpływa na funkcjonowanie danego obiektu
logistycznego (czas a poziom zapasów).
Wybrane decyzje dotyczące transportu
Wybór przewoźnika




Szczególny przypadek procesu zakupu;
Wybór gałęzi transportu;
Wybór przewoźnika;
Powtarzalność decyzji.
Wybrane decyzje dotyczące transportu
Wybór przewoźnika
Etap pierwszy
Etap drugi
Wybór gałęzi transportu
Podstawowe gałęzie
transportu
Transport intermodalny
Wybór przewoźnika
Forma prawna
Konkretny przewoźnik
Usługodawca transportowy
Wybrane decyzje dotyczące transportu
determinanty wyboru przewoźnika






Koszty transportu;
Czas przewozu i jego niezawodność;
Koszty zapasów i koszty ich wyczerpania;
Zróżnicowanie oferty produktowej;
Zdolność przewozowa i dostępność
przestrzenna;
Zabezpieczenie towarów.
Wybrane decyzje dotyczące transportu
pragmatyka wyboru przewoźnika




Niezawodność czasu przewozu;
Stawki przewozowe, mniejsza liczba
przewoźników;
Stabilność finansowa;
Przedstawiciel handlowy i specjalny sprzęt.
Wybrane decyzje dotyczące transportu
pragmatyka wyboru przewoźnika
skala ważności kryteriów wyboru przewoźnika
źródło: E.J. Bardi, P. Baghi, T.S. Raghunathan, Motor Carrier Selection in a Deregulatet Envronment,
„Trasportation Journal” 1989, Fall, No. 1, s. 4-11
kryterium


















Niezawodność lub regularność czasu przewozu
Stawki przewozowe lub koszty transportu w trybie „od drzwi do drzwi”
Łączny czas przewozu w trybie „od drzwi do drzwi”
Gotowość przewoźnika do negocjowania wysokości stawek przewozowych
Stabilność finansowa przewoźnika
Dostępność sprzętu
Częstotliwość obsługi
Usługi bezpośredniego odbioru i dostawy przesyłek
Utrata lub uszkodzenie przesyłki
Przygotowywanie przesyłki
Kwalifikacje personelu operacyjnego
Monitorowanie przesyłki
Gotowość przewoźnika do negocjowania poziomu obsługi
Elastyczność opracowywania harmonogramów
Usługi związane z holowaniem
Dochodzenie roszczeń
Umiejętności handlowe przewoźnika
Dysponowanie specjalnym sprzętem
miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Podstawowe gałęzie transportu





Transport kolejowy (szynowy);
Transport drogowy (samochodowy);
Transport wodny;
Transport lotniczy (powietrzny);
Transport rurociągowy;
Podstawowe gałęzie transportu
transport kolejowy (szynowy)









Zdolność przewozowa (ograniczona dostępność
przewozowa);
Ograniczona liczba przewoźników;
Struktura rynku (rynków);
Duże odległości i ładunki;
Mała dostępność przestrzenna (nie wszędzie są tory);
Długi czas przewozu;
Niezawodność i zabezpieczenie towarów;
Transport intermodalny;
IMC (intermodal marketing company) – firmy marketingu
intermodalnego;
Podstawowe gałęzie transportu
transport drogowy (samochodowy)










Formy prawne przewoźników;
Duża liczba (relatywnie) małych firm;
Dostępność i dopuszczalny zasięg działania;
Duża (relatywnie) dostępność;
Czas przewozu;
Niezawodność czasu przewozu;
Towary przemysłowe;
Mniejsza wielkość przesyłki;
Bezpieczeństwo przewozów;
Wysoki koszt;
Klasyfikacja transportu samochodowego w USA
TRANSPORT SAMOCHODOWY
Transport
do wynajęcia
Transport
miedzynarodowy
Transport
podlegający
regulacjom
Transport
stanowy/lokalny
Transport
wyłączony
spod regulacji
Transport
publiczny
Transport własny
prywatny
Transport
wyłączony
spod regulacji
Transport
kontraktowy
Podstawowe gałęzie transportu
transport wodny





Transport śródlądowy
rzeczny,
kanałowy,
jeziorowy,
Transport morski
Podstawowe gałęzie transportu
transport wodny




Transport wodny
formy prawne przewoźników;
struktura kosztów;
cechy obsługi;
długi czas przewozu, mała dostępność
przestrzenna;
Podstawowe gałęzie transportu
transport wodny
Przewóz towarów statkami jest
zdecydowanie najpopularniejszą metodą
transportu międzynarodowego.
Drogą morską można transportować niemal
wszystkie rodzaje towarów, jednak większa
częśc tych przewozów dotyczy towarów
cechujących się niskim stosunkiem
wartości do wagi ( ropa naftowa, surowce
mineralne itp.).
Podstawowe gałęzie transportu
transport wodny
TYPY STATKÓW
 Drobnicowce (general cargo ship),
 Masowce (bulk carriers),
 Tankowce (tankers),
 Kontenerowce (container ships),
 statki typu ro-ro (rorowce),
 Statki typu obo (oil-bulk-ore),
 Barki oceaniczne (oceanging barges).
Podstawowe gałęzie transportu
transport wodny

TEU (twety-foot equvalent units) jednostka
miary odpowiadająca jednemu kontenerowi
20-stopowemu, a jednostka FEU (forty-footequivalent units) jest równoważna jednemu
kontenerowi 40-stopowemu
KONTENEROWCE
Pojemność liczy się w jednostkach TEU lub FEU (niektóre współczesne
kontenerowce mogą przewieźć ponad 5000 TEU).

ROROWCE
W zasadzie duże promy. Przewoźnik wjeżdża bezpośrednio z ładunkiem
na statek i zjeżdża w miejscu przeznaczenia. (Toyota).

OBO-wce
to wielofunkcyjne masowce do przewożenia mateiałów płynnych i sypkich.

BARKI
typowe dla transportu między USA a Puerto Rico czy między
wyspami archipelagu hawajskiego
Podstawowe gałęzie transportu
transport lotniczy (powietrzny)










Podział przewoźników lotniczych różni się nieco od podziału stosowanego dla
przewoźników drogowych i kolejowych. Wygląda on następująco:
przewoźnik certyfikowany (certificated) – przewoźnik, który ma uprawnienia
(certyfikat) do świadczenia usług transportowych dużym samolotem,
przewoźnik niecertyfikowany (noncertificated) – nie może świadczyć usług
transportowych,
przewoźnik towarowy (all-cargo) – zajmuje się wyłącznie przewozem towarów,
przewoźnik międzynarodowy (international) – certyfikat miedzynarodowy,
taksówka powietrzna (air taxi) - przewoźnik bez ceryfikatu – rejsy na żądanie,
przewoźnik liniowy (commuter) – przewoźnik bez certyfikatu i lata według ustalonego
rozkładu,
przewoźnik główny (major) – określony dochód roczny (USA 1 mld USD),
przewoźnik krajowy (national carrier) - (USA 75 mln do 1 mld USD),
duży przewoźnik regionalny (large regional carrier) - (USA 10 do 75 mln USD),
średni przewoźnik regionalny (medium regional carrier) – (poniżej 10 mld USD).
Podstawowe gałęzie transportu
transport lotniczy (powietrzny)






Struktura kosztów;
Krótki czas przewozu;
Wysoki koszt;
Ograniczona dostepnośc przestrzenna;
Niezawodność;
Międzynarodowy charakter;
Podstawowe gałęzie transportu
transport rurociągowy
 Ograniczona
zdolność przewozowa;
 Ograniczona dostępność;
 Struktura kosztów;
 Niski koszt;
Podstawowe gałęzie transportu
ocena danej gałęzi transportu
Ocena gałęzi transportu według najważniejszych kryteriów
Gałąź transportu
Kryterium wyboru
Koszt
Czas przewozu
Niezawodność
Zdolność transportowa
Dostępność przestrzenna
Bezpieczeństwo
kolejowy
3
3
2
1
2
3
drogowy
4
2
1
2
1
2
1 – najlepsze, najniższe 5 – najgorsze, najwyższe
wodny
2
4
4
4
4
4
lotniczy
rurociągowy
5
1
3
3
3
1
1
5
-
Podstawowe gałęzie transportu
formy prawne przewoźników




Przewoźnicy publiczni,
Przewoźnicy kontraktowi,
Przewoźnicy wyłączeni spod regulacji,
Przewoźnicy prywatni,
Podstawowe gałęzie transportu
formy prawne przewoźników
przewoźnicy publiczni
Przewoźnik publiczny to przewoźnik wynajmowany do świadczenia ogólnodostępnych
usług, który nie wyróżnia żadnego ze swoich klientów (definicja).
Istota regulacji tkwi w wymaganiach prawnych stawianych przewoźnikowi publicznemu
w zakresie obsługi.
Świadcząc ogólnodostępne usługi, przewoźnik musi transportować wszelkie
powierzone mu towary.
Dozwolony zasięg działania według definicji ICC (Międzynarodowa Komisja ds. Handlu
lub Departament Transportu DOT (Departament of Transportation) – dla
przewoźników lotniczych (USA).
Odpowiedzialność prawna za szkody.
Załadowcy są dodatkowo chronieni przez wymóg jednakowego traktowania
załadowców, towarów i miejsc przez przewoźników publicznych. Dyskryminacja
występuje wówczas, kiedy przewoźnik pobiera różne stawki przewozowe lub
zapewnia różny poziom obsługi dla zasadniczo podobnych w swej naturze
przemieszczeń towarów.
Obowiązek ustalania odpowiednich stawek przewozowych powstrzymuje
przewoźnika od pobierania zbyt wysokich lub zbyt niskich opłat.
Podstawowe gałęzie transportu
formy prawne przewoźników
przewoźnicy kontraktowi

Przewoźnik kontraktowy to przewoźnik
wynajęty do obsługi jednego lub
ograniczonej liczby załadowców na
podstawie zawartej z nim umowy. (w umowie:
stawki przewozowe, zakres odpowiedzialności prawnej
oraz rodzaj usługi i wykorzystywany sprzęt)

Przewoźnik kontraktowy zapewnia
wybranym załadowcom wyspecjalizowaną
obsługę.
Podstawowe gałęzie transportu
formy prawne przewoźników
przewoźnicy wyłączeni spod regulacji


Przewoźnik wyłączony spod regulacji to
przewoźnik do wynajęcia, którego nie dotyczą
regulacje ekonomiczne odnoszące się do
ustalenia stawek przewozowych i świadczenia
usług. Stawki przewozowe oraz rodzaj i zakres
świadczonych przez nich usług reguluje rynek.
Status przewoźnika wyłączonego spod regulacji
wynika z rodzaju transportowanych przezeń
towarów lub rodzaju prowadzonej działalności.
Podstawowe gałęzie transportu
formy prawne przewoźników
przewoźnicy prywatni (typowe dla USA)





Przewoźnik prywatny oznacza zasadniczo firmę, która zaspokaja
swoje potrzeby transportowe we własnym zakresie. Przewoźnik taki
nie wynajmuje swoich usług innym przewoźnikom, nie podlega
również federalnym regulacjom ekonomicznym. [u nas transport
własny]
W transporcie prywatnym dominuje transport samochodowy;
określenie „przewoźnik prywatny” jest niemal synonimem
prywatnego przewoźnika drogowego.
Podstawowymi przyczynami korzystania przez firmy z transportu
własnego są związane z tym koszty i poziom obsługi.
Zalety (korzyści) – większa kontrola i elastyczność reakcji na
potrzeby nabywcy i zakładu.
Wady – duże potrzeby kapitałowe oraz potrzeby z siłą roboczą i
zarządzaniem.
Transport intermodalny
[def.] Usługi transportu intermodalnego polegają
na wykorzystaniu dwóch lub większej liczby
przewoźników z różnych gałęzi transportu w
celu dostarczenia przesyłki.
[uzasadnienie] chociaż transport intermodalny jest
dobrym rozwiązaniem z wielu powodów, to jednak
podstawową przesłanką wykorzystywania go
przez przedsiębiorstwa jest fakt, iż daje on
możliwość wykorzystania optymalnego zestawu
cech obsługowych i kosztowych
charakteryzujących różne środki transportu.
Transport intermodalny
rodzaje transportu intermodalnego
Transport
kolejowy
Transport
lotniczy
birdyback
piggyback
(TOFC)
Transport
samochodowy
fishyback
Transport
wodny
Transport
rurociągowy
Transport intermodalny
rodzaje transportu intermodalnego
Najbardziej rozpowszechnione to transport:



samochodowo-kolejowy
samochodowo-wodny
Samochodowo-lotniczy
W praktyce występują również takie kombinacje:



kolejowo-wodny
rurociągowo-wodny
rurociągowo-samochodowy
Transport intermodalny
konteneryzacja
Konteneryzacja zmienia charakter manipulacji
materiałami z operacji pracochłonnych na
operacje kapitałochłonne.
Konteneryzacja stała się powszechnie
wykorzystywana w dystrybucji międzynarodowej
Niektóre firmy korzystające z kontenerów w
dystrybucji międzynarodowej obniżyły swoje
koszty logistyczne od 10 do 20% podnosząc
jednocześnie poziom obsługi klienta na tych
rynkach.
Most lądowy (land bridge)
Transport intermodalny
konteneryzacja


Transport w trybie piggyback (trailer-on-flatcar,
TOFC, czyli przyczepa na platformie kolejowej)
Przesyłki międzynarodowe. Ostatnie działania
specjalistów zorientowane były na skrócenie
czasu oraz na obniżenie kosztów przewozu
poprzez lepsze dopasowanie różnych środków
transportu oraz na testowanie nowych kombinacji
różnych środków transportu.
Przewoźnicy pośredni i przewoźnicy specjalni





Transport małych przesyłek;
Spedytorzy;
Stowarzyszenie załadowców; (?)
Maklerzy frachtowi;
Firma marketingu intermodalnego (IMC)
Przewoźnicy pośredni i przewoźnicy specjalni
Transport małych przesyłek, spedytorzy, stowarzyszenie
załadowców




Przesyłki ekspresowe DHL
Rynek usług kurierskich
………………
Spedytorzy
[ konsolidacja (kompletacja  transport  rozdzielanie
(dekompletacja)]

Stowarzyszenie załadowców (przewozi małe
przesyłki należące do swoich członków.
Przewoźnicy pośredni i przewoźnicy specjalni
maklerzy frachtowi

Pośrednik. Makler frachtowy jest to osoba lub firma
działająca jako pośrednik między załadowcą a
przewoźnikiem. Makler działa jako agent sprzedaży
(pośrednik handlowy) przewoźnika i jednocześnie
menedżer ds. transportu u załadowcy.

Typy. Istnieją dwa typy maklerów frachtowych:
licencjonowani i nielicencjonowani. Licencja
Międzynarodowej Komisji ds. Handlu (ICC).

Kryteria wyboru. Uprawnienia, zakres
odpowiedzialności i sposób rozliczania się z klientami.
Przewoźnicy pośredni i przewoźnicy specjalni
Firma marketingu intermodalnego (IMC)
Firma marketingu intermodalnego (IMC) jest pośrednikiem,
którego zadaniem jest szukanie załadowców chcących
przewieźć swoje przesyłki za pomocą transportu
intermodalnego.
Początkowo IMC działały jako przedstawiciele handlowi
przewoźników kolejowych lub firm amatorskich
poszukujących ładunków, które wypełniłyby przewożone
przez nie kontenery wracające do miejsca nadania.
Obecnie IMC reprezentują raczej interesy załadowców, a ich
celem jest zapewnienie klientom jak najwyższego poziomu
obsługi w ramach transportu intermodalnego.
Przewoźnicy pośredni i przewoźnicy specjalni
Firma marketingu intermodalnego (IMC)

ZALETY – oszczędności w kosztach, możliwości
konsolidowania ładunków i krótszy czas przewozu. IMC
jest zwykle w stanie zebrać tyle ładunków, aby możliwe
było przewiezienie dwóch przyczep na jednej platformie
kolejowej.

WADY – kwestia odpowiedzialności za uiszczenie
opłaty przewozowej. Zwykle załadowca pokrywa IMC
opłatę, ale jeśli IMC nie zapłaci przewoźnikowi …
Problem odpowiedzialności za powstałe szkody w
trakcie transportu.
Transport intermodalny, bimodalny, itp

Patrz pomocniczy zestaw slajdów
„TRANSPORT
INTERMODALNY”
Usługi transportowe i logistyczne w Europie


Globalny łańcuch podaży opiera się na
skutecznym wykorzystaniu sieci transportu. Sieci
te różnią się między sobą znacznie, zależnie od
regionu, kraju i funkcji.
Każde połączenie transportowe również jest
jedynym w swoim rodzaju rynkiem, mającym
własne rodzaje transportu określone przez własne
przepisy, sposoby prowadzenia interesów oraz
właściwości branżowe.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie




Rodzaje transportu transoceanicznego różnią się od
rodzajów transportu istniejących w Europie, a te z kolei od
dostępnych Ameryce Północnej.
Transoceaniczny przewóz wyrobów wykorzystuje transport
masowy, kontenerowy oraz lotniczy; ok. 35% importu i
eksportu USA liczonego według wartości, lecz mniej niż 0,5%
liczonego według wagi, przewozi się samolotami.
Transport w obrębie Europy wykorzystuje w znacznej mierze
przewozy samochodowe, rzadziej kolej i tylko czasami
samoloty.
W Ameryce Północnej w znacznie większej mierze
wykorzystuje się transport kolejowy i lotniczy.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
zmiany strukturalne w łańcuchu podaży


Zmiany w systemach produkcji (np. JIT czy elastyczna
specjalizacja produkcji) wywołały potrzebę stworzenia
elastycznych, szybkich, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb systemów transportu z ograniczonymi rozmiarami
przesyłek i zwiększoną częstością przewozów – systemów,
które odpowiadałyby skoordynowanym operacjom
prowadzonym przez dostawców i klientów.
Zarówno produkcja, jak i dystrybucja, jednocześnie
przestawiły się z dostaw głównie krajowych, na zakupy,
produkcję i dystrybucję o charakterze międzynarodowym,
zwiększając wymagania stawiane skutecznym systemom
transportu międzynarodowego.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
zmiany strukturalne w łańcuchu podaży



Wraz z wprowadzeniem w UE jednolitego rynku
zniesiono nadzór państwowy nad transportem,
kontrolę celną oraz techniczne bariery w handlu
Usunięcie tych ograniczeń przyniosło w efekcie
znaczne nasilenie regionalnego,
wewnątrzeuropejskiego ruchu towarów.
Świadomość ekologiczna. Nacisk na ograniczenie
wielkości transportu drogowego i zachęty do
korzystania z bardziej ekologicznych środków
transportu: kolei, dróg wodnych.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
zmiany w infrastrukturze.



W latach 1980 – 2000 transport drogowy towarów mierzony
w tonokilometrach wzrósł o ok. 45%.
Udział przewozów drogowych w towarowym transporcie
naziemnym zwiększył się w latach 1979-2000 z 50% do 75%.
Udział przewozów kolejowych spadł do zaledwie 15%.
Pozostałe 10% przypada na śródlądowe drogi wodne oraz
rurociągi.
Krajowy transport towarowy nadal stanowi ok. 95%
wszystkich przewozów w UE (dane z 2000r.) co wyjaśnia
dlaczego w centrum uwagi pozostaje nadal zagadnienie
infrastruktury transportu wewętrznego.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
zmiany strukturalne w łańcuchu podaży

Zniesienie nadzoru państwowego nad
europejskim rynkiem transportowym. Transport
intermodalny w Europie rozwija się w miarę
narastającego przeciążenia dróg i nakładania
coraz większych ograniczeń i opłat za transport
drogowy. Transport intermodalny obejmuje kilka
rodzajów systemów, np. kontenery ISO korpusy
wymienne (swap body) i przyczepy piggyback.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
zmiany strukturalne w łańcuchu podaży





Rynek usług transportowych i logistycznych zmienia się w Europie w sposób
ciągły. Przewoźnicy na nowo tworzą systemy produkcji i dystrybucji na skalę
europejską. Handel elektroniczny zwiększył zapotrzebowanie na bezpośrednie,
szybkie, tanie i niezawodne przewozy dla klientów.
Zniesienie nadzoru państwowego nad rynkiem transportu oraz jego
liberalizacja w Europie zmieniły środowisko konkurencji. Na rynku pojawili się nowi
konkurenci i związki poprzednio tradycyjnych firm – globalne przedsiębiorstwa
doręczające przesyłki, towarzystwa pocztowe i amerykańskie przedsiębiorstwa
logistyczne.
Przedsiębiorstwa tworzą fuzje i są wykupywane z szybkością i na skalę
geograficzną nigdy dotąd nie spotykaną.
Główne przedsiębiorstwa transportowe i przewozowe utworzyły związki
strategiczne pozwalające im objąć swym działaniem teren całej Europy i zapewnić
szeroki zakres usług transportowych i logistycznych.
Zakres konkurencji zmienił się również wskutek rozwoju koncepcji logistyki,
przewoźnicy zaczęli bowiem poszukiwać przewagi nad konkurencją w dołączeniu do
swej oferty usług wykraczających poza transport.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
logistyka prowadzona przez stronę trzecią
Zdaniem jednego z autorów amerykańskich, na europejskim
rynku transportu dominuje obecnie logistyka prowadzona
przez stronę trzecią.[1] Przez samą tę branżę przetoczyła się
fala zakupów, fuzji i związków strategicznych.[2]
Początkowo kierowano się dążeniem do ograniczenia
kosztów i uwolnienia kapitału (dla jego alokacji), obecnie zaś
pojawiły się cele bardziej strategiczne – zwiększenie udziału
w rynku, podniesienie poziomu świadczonych usług albo
zwiększenie elastyczności umożliwiające spełnienie
oczekiwań klientów.
[1] Foster T.A., In Europe, 3PLs Rule, „Logistics Management” oct. 1999
[2] Hastings P., Buyer Beware, „Logistics Europe” april 1999
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
CO TO JEST LOGISTYKA PROWADZONA PRZEZ STRONĘ
TRZECIĄ ?

Lieb i Randall [1996] „… wykorzystywanie
przez partnerów z zewnątrz działań
logistycznych, które tradycyjnie
wykonywano w obrębie organizacji.
Funkcje spełniane przez stronę trzecią
mogą obejmować cały proces logistyki
bądź też częściej, tylko wybrane działania
należące do tego procesu”.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
CO TO JEST LOGISTYKA PROWADZONA PRZEZ STRONĘ
TRZECIĄ ?

Berglund i inni[1999] „Działania
wykonywane przez przedsiębiorstwo usług
logistycznych w imieniu nadawcy ładunku i
obejmujące co najmniej zarządzanie
transportem i magazynowaniem (o ile
magazynowanie wchodzi w zakres
realizowanego procesu) oraz spełnianie
tych czynności”.
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
CO TO JEST LOGISTYKA PROWADZONA PRZEZ STRONĘ
TRZECIĄ ?

Baghi i Virum [1998] „Długotrwałe, formalne bądź
nieformalne stosunki miedzy nadawcą ładunków a
przedsiębiorstwem logistycznym, mające na celu
wykonywanie wszystkich albo znacznej liczby działań
logistycznych dla nadawcy. Nadawca i przedsiębiorstwo
logistyczne są dla siebie w tym układzie długofalowymi
partnerami. Aczkolwiek związki te mogą zaczynać się od
wąskiego zakresu działań, możliwy jest znacznie
obszerniejszy zbiór usług tworzących wartość dodaną, w tym
prosta produkcja, montaż, przepakowywanie oraz integracja
łańcucha podaży.”
Stopień integracji partnerów
Usługi transportowe i logistyczne w Europie
CO TO JEST LOGISTYKA PROWADZONA PRZEZ STRONĘ
TRZECIĄ ?
Logistyka prowadzona
przez stronę
czwartą
Logistyka prowadzona
przez stronę trzecią
Wykonywanie
usług transportowych
i magazynowych przez
partnera z zewnątrz
Transakcje
rynkowe
Stopień specyficzności aktywów
STOSUNKI MIĘDZY NADAWCĄ ŁADUNKÓW A PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Download