Choroba współuzależnienia od alkoholu – diagnoza, konsekwencje

advertisement
Hędzelek
Probl
Hig M,
Epidemiol
Wnuk M,2009,
Marcinkowski
90(3): 309-315
JT. Choroba współuzależnienia od alkoholu – diagnoza, konsekwencje, leczenie
309
Choroba współuzależnienia od alkoholu – diagnoza,
konsekwencje, leczenie
Alcohol co-addiction disease – diagnosis, consequences, treatment
Mateusz Hędzelek 1/, Marcin Wnuk 2/, Jerzy T. Marcinkowski 2/
1/
2/
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Studium Doktoranckie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Higieny
Współuzależnienie – to zespół skutków psychologicznych wynikających
z życia w jednej rodzinie z alkoholikiem, powstałych w bezpośrednim
związku z jego uzależnieniem. W wyniku zaistnienia powyższych okoliczności
dochodzi do zmian w funkcjonowaniu zarówno systemu rodzinnego, jak
i jego nie uzależnionych uczestników. W przestawionej pracy podano
kryteria diagnostyczne współuzależnienia oraz najczęściej spotykane
reakcje dzieci na nałóg jednego z rodziców. Opisano najpopularniejsze
formy leczenia współuzależnienia, skupiając się głównie na coraz prężniej
działających grupach samopomocy.
Co-addiction is a set of psychological symptoms arising from living in
a family with an alcoholic, being a direct effect of one of the family
members’ addiction. Co-addiction leads to deterioration of the family
relations as well as to individual deterioration of lives of all those closely
related to the alcoholic. Diagnostic criteria and the most common reactions
of children towards their parents’ alcoholism have been presented in this
paper. Current modalities of co-addiction treatment have been listed
with the main focus on the constant efficient development of self-help
groups.
Słowa kluczowe: współuzależnienie, uzależnienie od alkoholu, choroba
alkoholowa, system rodzinny
Key words: co-addiction, alcohol addiction, alcoholism disease, family
relations
© Probl Hig Epidemiol 2009, 90(3): 309-315
Adres do korespondencji / Address for correspondence
www.phie.pl
Nadesłano: 14.07.2009
Zakwalifikowano do druku: 26.09.2009
Wprowadzenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm) wywiera
wpływ na życie nie tylko chorego, ale także jego najbliższych, powodując wystąpienie zmian w relacjach
między członkami rodziny nim dotkniętej. Z typową
dla uzależnień destrukcyjną siłą dezorganizuje dotychczasowy rozkład praw i obowiązków, prowadząc
tym samym do narastania frustracji u nie uzależnionego partnera oraz dzieci, którzy zostają zmuszeni
do koncentrowania swojej uwagi w coraz większym
stopniu na alkoholiku 1/ oraz konsekwencjach jego
nałogu. Trudności związane z adaptacją do nowej
sytuacji mogą doprowadzić do dwojakiego rodzaju
reakcji z ich strony [1].
Pierwszy z wariantów polega na zerwaniu więzi
uczuciowych z alkoholikiem i wystąpieniu wtórnej
konsolidacji pozostałych członków rodziny. W ukłaPodobnie jak większość autorów wykorzystanego piśmiennictwa
używamy terminu „alkoholik” w rodzaju męskim, co nie oznacza
jednak, że uzależnienie od alkoholu jest przypadłością omijającą
kobiety.
/
Mgr psychologii Mateusz Hędzelek
ul. Św. Rocha 19F/17, 61-142 Poznań
tel: +48 506 065 405, e-mail: [email protected]
dzie tym osoba uzależniona zostaje pozbawiona
wsparcia i opieki ze strony bliskich, otrzymując w zamian poczucie skrzywdzenia i niesprawiedliwości
będące kolejnymi powodami do picia, pomagającymi
racjonalizować jej swój nałóg. Problem alkoholowy
nie zostaje rozwiązany, przyspieszone zostaje jednak
często osiągnięcie przez alkoholika punktu krytycznego, „indywidualnego dna”, które w większości
przypadków staje się decydującym czynnikiem przy
podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu leczenia.
W drugim przypadku partner i dzieci uznają
alkoholika za osobę chorą i starając się mu pomóc
dostosowują się do jego nowego trybu życia. Wytworzony przez osobę uzależnioną system zaprzeczeń
i iluzji zostaje zaadoptowany przez resztę rodziny,
której aktywność sprowadza się głównie do negowania
istnienia problemu oraz neutralizowania związanych
z nim przykrych sytuacji. Dotychczasowe relacje
między domownikami ulegają zaburzeniu, a obawa
przed napiętnowaniem ze strony otoczenia prowadzi
do zrywania dotychczasowych więzi towarzyskich
310
i wystąpienia poczucia izolacji społecznej. Pozorne
wsparcie utrudnia w rzeczywistości powrót alkoholika
do zdrowia, narażając jednocześnie pozostałych członków na szereg problemów psychologicznych, spośród
których jeden – współuzależnienie – zostanie poniżej
zwięźle opisany.
Dynamika zmian w rodzinie z problemem
alkoholowym
Wraz z rozwojem uzależnienia od alkoholu następuje zaniedbywanie zobowiązań zarówno zawodowych, jak i rodzinnych, od których ważniejsze staje
się zaspokajanie alkoholowego głodu oraz ukrywanie
tej potrzeby przed innymi ludźmi. Relacje społeczne,
których uzależniony był do tej pory uczestnikiem,
zastąpione zostają przez swoistego rodzaju grę, którą
w ramach analizy transakcyjnej opisał Eric Berne [2].
W najpełniejszym wymiarze bierze w niej udział
pięć osób, chociaż może wystąpić znaczne zagęszczenie ról sprowadzające ją do gry dwustronnej. W najważniejszej roli występuje alkoholik. Główną rolą
wspomagającą jest „oskarżyciel”, w którego wciela
się zazwyczaj partner w małżeństwie. Trzecią rolą
jest „wybawca”, odgrywany zazwyczaj przez osobę tej
samej płci, na przykład dobrego lekarza rodzinnego,
który interesuje się pacjentem i stara się mu pomóc.
W klasycznym wydaniu gry jego wysiłki skutkują
utrzymaniem przez alkoholika kilkumiesięcznego
okresu abstynencji, po którym następuje powrót do
nałogu. Kolejną postacią jest „kozioł ofiarny” albo
„figurant”, którego rolę pełni zazwyczaj matka uzależnionego, która daje mu pieniądze i współczuje
z powodu niewyrozumiałej żony. Ostatnią rolą jest
„pośrednik” - najczęściej barman albo sprzedawca
w sklepie alkoholowym, czyli bezpośredni dostawca
potrafiący porozumieć się z alkoholikiem i będący w
pewien sposób najzacniejszą osobą w jego życiu.
Godnym zauważenia jest fakt, iż nieuzależniony
partner może występować w trzech rolach jednocześnie: „kozła ofiarnego” – pomagając przezwyciężyć
złe samopoczucie, „oskarżyciela” – robiąc wyrzuty
z powodu niewłaściwego zachowania oraz „wybawcy”
– usiłując nakłonić do zmiany zachowania [2].
Im dłużej owa gra trwa, tym wyższe stają się związane z nią koszty społeczne. Z usług i towarzystwa
alkoholika, na którym coraz mniej można polegać,
rezygnuje pracodawca, a także znajomi, którym nie
odpowiada jego nowy styl (wzorzec, wzór) obcowania z alkoholem. W trudniejszej sytuacji znajdują
się członkowie rodziny, którzy zostają zmuszeni do
przyglądania się jego postępującemu upadkowi. Nie
chcąc porzucać uzależnionego – czy to z obawy przed
surową oceną społeczną takiego czynu, czy po prostu
z miłości do niego – starają odnaleźć się w zaistniałej
sytuacji oraz nakłonić chorego do walki z nałogiem.
Probl Hig Epidemiol 2009, 90(3): 309-315
Wraz z rozwojem uzależnienia zmieniają się
jednak warunki, do których muszą się dostosować.
Jednym z pierwszych badaczy starających się opisać
typowy przebieg takiej adaptacji była Joan Jackson,
która na podstawie trzyletniej obserwacji 50 żon
alkoholików, w znacznej większości uczestniczek
spotkań grup Al-Anon, wyróżniła siedem etapów tego
procesu:
Faza 1 – Rozpoczynają się przypadki nadmiernego
picia i choć są sporadyczne stwarzają napięcie w rodzinie. Podejmowane są próby interwencji, ale wobec oporu osoby pijącej są najczęściej bezskuteczne. Rozwija
się system wymówek, usprawiedliwień, obietnic i ich
naruszania. Dominującą postawą jest zaprzeczenie,
że problem istnieje.
Faza 2 – Wraz z nasilaniem się trudnych sytuacji
związanych z piciem rośnie izolacja rodziny. Coraz
więcej zachowań i myśli jej członków koncentruje się
wokół alkoholu. Rośnie napięcie i pretensje, pogarszają
się relacje małżeńskie, pojawiają się zaburzenia emocjonalne u dzieci. Podejmowane są próby utrzymania
życia rodzinnego w niezmienionej postaci i ukrywanie
negatywnych konsekwencji picia.
Faza 3 – Rodzina zaczyna rezygnować z prób sprawowania kontroli nad zachowaniami alkoholowymi.
Zaczyna zajmować się przede wszystkim tym, co może
pomóc w zmniejszaniu doraźnego napięcia, a mniej
osiąganiem innych bardziej odległych celów. Zaburzenia dzieci stają się coraz wyraźniejsze. Kończą się
próby podtrzymywania złudzeń dotyczących wypełniania przez pijącego jego podstawowych ról. Nasila
się dezorganizacja życia rodzinnego.
Faza 4 – Żona przejmuje kontrolę nad życiem rodzinnym i zaczyna traktować męża jako krnąbrne i duże
dziecko. Litość i silne uczucia opiekuńcze zastępują
poprzednio przeżywane uczucia pretensji i wrogości.
Rodzina staje się trochę bardziej stabilna i zorganizowana w taki sposób, by pomniejszyć zaburzające skutki
zachowania alkoholika.
Faza 5 – Żona zaczyna się odsuwać od pijącego męża
i czasem następuje rozstanie. Postępowanie żony jest
skoncentrowane wokół rozwiązywania różnorodnych
problemów środowiskowych, bytowych i emocjonalnych związanych z rosnącą determinacją ucieczki od
problemów alkoholowych i od męża.
Faza 6 – Żona i dzieci dokonują reorganizacji rodziny
i zaczynają żyć bez osoby uzależnionej. Oznacza to
uczenie się samodzielności, rozstawanie się z pretensjami i oczekiwaniami, które mogłyby podtrzymywać
krępującą więź z osobą uzależnioną.
Faza 7 – Jeżeli mąż osiąga stabilną abstynencję, rodzina
stara się ponownie włączyć go w swoje sprawy. Podejmowane są próby radzenia sobie z problemami, nasilonymi
często przez trudności emocjonalne ponownego przystosowania się i przeszkody środowiskowe [3].
Hędzelek M, Wnuk M, Marcinkowski JT. Choroba współuzależnienia od alkoholu – diagnoza, konsekwencje, leczenie
Konsekwencją podążania według powyższego
schematu jest zmiana podstawowych uczuć między
członkami rodziny, u których dominować zaczynają
emocje negatywne, spośród których najczęściej spotykane to: wstyd (któremu towarzyszy izolacja społeczna
oraz wytwarzanie systemu kłamstw i zatajeń), bezradność, niepewność, lęk, poczucie winy oraz złość [4,5].
Funkcjonowanie w tak nieprzychylnym środowisku
oraz postrzeganie swojej roli przez pryzmat walki z alkoholizmem uzależnionego prowadzi do wystąpienia
u nie uzależnionego partnera oraz najstarszych dzieci
specyficznego zespołu cech i zachowań określanych
mianem współuzależnienia.
Współuzależnienie – definicja i symptomy
Współuzależnienie jest terminem, którego używa
się na określenie wszystkich skutków psychologicznych wynikających z życia w jednej rodzinie z alkoholikiem, a powstałych w bezpośrednim związku z jego
alkoholizmem. Przede wszystkim stosuje się go do
tych zjawisk i procesów psychicznych, które w efekcie
podtrzymują picie lub, mówiąc inaczej, nie sprzyjają
wytrzeźwieniu [4].
Powszechnie podzielany jest pogląd WegscheiderCruse, że współuzależnienie występuje u wszystkich
osób, które pozostają w związkach miłosnych lub
małżeńskich z alkoholikiem oraz tych, którzy mają
(mieli) jedno lub więcej rodziców bądź dziadków
alkoholików [6,7].
Dla rozpoznania współuzależnienia najczęściej
stosuje się systematykę stworzoną przez T. Cermaka,
proponującą następujące kryteria diagnostyczne:
1. Poczucie własnej wartości tych osób jest uzależnione od spostrzeganej zdolności kontrolowania
i wywierania wpływu na uczucia i zachowania własne
oraz innych ludzi – pomimo powtarzających się w tym
zakresie niepowodzeń. Stan ten najistotniej przejawia
się w czterech sferach funkcjonowania jednostki:
–Zniekształcony stosunek do siły woli i sprawowania
kontroli. Osoba współuzależniona ma ograniczone
zdolności rozpoznawania zdarzeń i sytuacji, nad
którymi może sprawować kontrolę i tych, które są
poza możliwością jej wpływów. Charakteryzuje się
nierealistycznym przekonaniem, że głównie siłą
woli może kształtować przebieg własnego życia
i innych ludzi. Pomimo licznych niepowodzeń,
nie zmienia przekonań i dążeń, a kolejne porażki
zwiększają jedynie wysiłki osiągnięcia wyznaczonego celu. Podobnie jak alkoholik jest przekonana,
że sprawuję kontrolę nad sposobem picia i może
w każdej chwili, jeśli będzie tego chciała, je przerwać – osoba współuzależniona utrzymuje przekonanie, że jej wysiłki mogą doprowadzić do zmiany
zachowań alkoholika. Osoby współuzależnione
kontrolują i manipulują własnymi uczuciami i za-
311
chowaniami po to, aby osiągnąć pożądaną zmianę
u alkoholika.
Wraz z pogłębianiem się współuzależnienia
postawy kobiet polaryzują się w obrębie dwóch
skrajności: albo sztywno podtrzymują złudzenie
siły własnej woli i zdolności kontrolowania innych,
albo zajmują postawę kompletnej bezradności i beznadziejności.
–Zaburzenia stabilności samooceny i granic własnego
Ja. Osoby współuzależnione nie posiadają możliwości utrzymania względnie stabilnego poczucia własnej wartości, ponieważ podstawowym kryterium
oceny siebie samych jest samopoczucie i zachowanie
innych ludzi. Nie tyle stan zaspokojenia czy niezaspokojenia osobistych potrzeb stanowi o samopoczuciu osoby, co stan zaspokojenia lub frustracji doświadczany przez partnera. Jeśli partner doświadcza
negatywnych uczuć, osoby współuzależnione czują
się odpowiedzialne za ich uczucia i często dążą do
ich zmiany. Powstrzymanie partnera od picia staje
się ich osobistym zadaniem, od wykonania którego
zależy ich poczucie własnej wartości.
–System zaprzeczeń. Podobnie jak alkoholicy zaprzeczają wystąpieniu utraty kontroli nad własnym
piciem, osoby współuzależnione zaprzeczają własnym ograniczeniom i bezsilności wobec zachowań
partnera. Podtrzymywanie złudzenia poczucia
możliwości kontroli i pozytywnego wpływu na
postępowanie osoby uzależnionej służy utrzymaniu
pozytywnej oceny siebie. Tak długo, jak wielkość
cierpienia związana z utrzymaniem zaprzeczeń
jest mniejsza niż poziom lęku i obaw o własne
zdrowie, tak długo alkoholik będzie pił, a osoba
współuzależniona kontynuowała wysiłki związane
z kontrolowaniem jego zachowań. System zaprzeczeń podtrzymywany jest przez liczne mechanizmy
obronne typu: projekcja, przemieszczenie, racjonalizacja i inne.
–Niskie poczucie własnej wartości. Osoby współuzależnione charakteryzują się niskim poczuciem
własnej wartości, które poprzez pomaganie i pozytywne działania skierowane na innych oraz kontrolę
samych siebie próbują podwyższyć. Niepowodzenia
w powstrzymywaniu alkoholika od używania alkoholu powodują w końcu poczucie bezwartościowości
i często nienawiści wobec siebie.
Wszystkie aspekty opisanego wyżej funkcjonowania osób współuzależnionych pozostają ze sobą we
wzajemnej relacji.
2. Lęk i zaburzenia granic własnego Ja w kontaktach
interpersonalnych. Osoby współuzależnione nie
posiadają jasno określonych granic własnego Ja oraz
wyraźnego poczucia kim są, jakie mają autentyczne
pragnienia i potrzeby. Ich prawdziwe Ja musi być
tłumione i zaprzeczane, a ujawniane jest jedynie Ja
312
pozorne, będące odzwierciedleniem podporządkowania i konformizmu.
Osoby takie w życiu dorosłym, będąc zaangażowane w związek z drugą osobą, uruchamiają tendencje
do przyjmowania za własne cudzych potrzeb, dążeń,
sposobu myślenia i spostrzegania rzeczywistości.
Przyjmowanie za własne potrzeb i dążeń partnera
pozwala im na dookreślenie, przynajmniej na pewnym
poziomie, własnej tożsamości. Równocześnie jednak
osoby takie w bliskich relacjach doświadczają lęku
przed utratą własnej odrębności (lęk przed pochłonięciem), a przy zwiększaniu dystansu obawy przed
odrzuceniem i utratą już ukonstytuowanego Ja (ze
względu na zintrojektowane Ja drugiej osoby). Motywuje to jednostkę do sprawowania kontroli nad całą
relacją i utrzymywania jej na takim poziomie bliskości,
aby w możliwie najmniejszym stopniu doświadczać
intensywności konfliktu, a w jego konsekwencji lęku
przed wchłonięciem i odrzuceniem.
3. Tendencja do utrzymywania bliskich związków
z osobami o zaburzonej osobowości, uzależnionymi
od różnych środków chemicznych i współuzależnionymi. Osoby z zaburzeniami osobowości i uzależnione
– zdaniem autora – charakteryzują się narcystyczną
potrzebą bycia kimś szczególnym, w różnych tego
słowa znaczeniach. W relacjach z innymi poszukują
partnera, który ową szczególność odzwierciedli, zrozumie i potwierdzi. Współuzależniony – ze względu
na tendencje do przyjmowania za własne cudzych
potrzeb, dążeń, ale także iluzji – może stanowić doskonałe zwierciadło dla takich osób. Relacje i więzi między
takimi osobami mogą być atrakcyjne, przynajmniej
do pewnego momentu, dla obu partnerów, ale przede
wszystkim są bardzo trwałe.
4. Osoba współuzależniona charakteryzuje się co najmniej trzema objawami zaburzeń, które zostały przez
Cermaka sklasyfikowane w sposób następujący:
–zaburzenia regulacji procesów emocjonalnych
– związane z nadmiernym tłumieniem wszelkich
negatywnych emocji, które przejawia się w postaci
braku ekspresji emocji lub okresowej utracie kontroli w formie „wybuchów” złości, żalu, gniewu, itp.;
–stany depresyjne – jako konsekwencja niewyrażanej
i kumulowanej złości wobec partnera, która z czasem zostaje przemieszczona na siebie samą;
–nadmierna czujność i stan „pogotowia” emocjonalnego – stan ten jest konsekwencją długotrwałego
przebywania w warunkach stresu, ograniczonych
możliwości przewidywania zdarzeń oraz nastawienia na kontrolę i kierowanie zachowaniami innych
osób;
–tendencje kompulsywne jako obrona przed doświadczaniem zagrażających uczuć i emocji oraz
sposób na sprawowanie kontroli nad zdarzeniami,
które w swej istocie nie podlegają kontroli;
Probl Hig Epidemiol 2009, 90(3): 309-315
–niepokój i stany lękowe – jako konsekwencja
stosowania licznych mechanizmów obronnych,
które powodują występowanie nieokreślonych,
bezprzedmiotowych lęków bądź stanów paniki
i leków egzystencjalnych czy biologicznych;
–nadużywanie środków chemicznych (często psychotropowych) – życie w stanie ciągłego stresu,
stosowanie różnych mechanizmów obronnych
sprzyja nadużywaniu leków uspokajających,
przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych ale także
innych substancji chemicznych, które regulują
stany emocjonalne osoby;
–zaburzenia psychosomatyczne – związane z długotrwałym funkcjonowaniem w stanie stresu oraz
indywidualnymi tendencjami osoby do somatyzacji
doświadczanych stanów emocjonalnych;
–bycie, obecnie lub w przeszłości, ofiarą przemocy
fizycznej lub nadużyć seksualnych – osoby współuzależnione są często ofiarami przemocy fizycznej
lub nadużyć seksualnych, ale zwykle minimalizują
jej rozmiary bądź zaprzeczają wystąpieniu takich
zdarzeń , ponieważ zagraża to ich poczuciu własnej
wartości;
–utrzymywania intymnych relacji z osobą uzależnioną przez okres co najmniej dwóch lat, bez szukania
pomocy z zewnątrz [6].
Cechy, które powinno się brać pod uwagę podczas diagnozowania współuzależnienia, wymienione
zostały także przez B. Melody. Należały do nich: brak
poczucia własnej wartości lub arogancja i poczucie
wyższości, nadmierna bezbronność lub nadmierna
odporność (brak wrażliwości), poczucie, że jest się
złym i zbuntowanym lub poczucie, że jest się dobrym
i doskonałym, nadmierna zależność lub nadmierna
niezależność (utrata potrzeb i pragnień), brak opanowania i wprowadzanie chaosu lub stałe kontrolowanie
siebie i innych [8].
Inne podejście zaprezentowali J. Melibruda
i H. Szczepańska, którzy przyjmując założenie, że
współuzależnienie można traktować jako specyficzną
formę uzależnienia od drugiej osoby lub jej problemu,
ustalili poprzez analogię do zjawisk charakteryzujących uzależnienie od alkoholu następujące kryteria:
1. Koncentracja myśli, uczuć i zachowań wokół picia
alkoholika.
2. Subiektywne poczucie konieczności odciągnięcia
alkoholika od alkoholu.
3. Usztywnienie i ograniczenie różnorodności zachowań i reakcji związanych z piciem alkoholika.
4. Podejmowanie i załamywanie się prób powstrzymywania się od typowych reakcji na picie.
5. Nadzieja na uzyskanie kontroli nad piciem alkoholika i ograniczenie go do bezpiecznych rozmiarów.
6. Zmiany w intensywności reagowania na picie
osoby uzależnionej związane z upływem czasu.
Hędzelek M, Wnuk M, Marcinkowski JT. Choroba współuzależnienia od alkoholu – diagnoza, konsekwencje, leczenie
7. Doświadczanie przykrych stanów emocjonalnych
(niepokoju, rozdrażnienia) w okresach, gdy alkoholik przestaje pić.
8. Zmniejszanie się intensywności przykrych stanów emocjonalnych (towarzyszących przerwie
w piciu) w okresie powrotu alkoholika do picia.
9. Poczucie niemo ności rozstania się z alkoholikiem
na zawsze mimo okresowych pragnień odejścia od
niego [3].
Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym
Współuzależnienie zostało opisane w poprzednim
paragrafie jako zaburzenie dotykające przeważnie nie
uzależnionego partnera alkoholika, znaczna jednak
część typowych objawów może być także zaobserwowana u jego dzieci. Choroba alkoholowa jednego
z rodziców absorbująca całkowicie uwagę dorosłych
członków rodziny wprowadza w życie dzieci poczucie niepewności i nieprzewidywalności, stające się
podstawą do wykształcenia u nich postawy obronnej,
polegającej na przyjmowaniu różnych ról pomagających odnaleźć się w nowej sytuacji [9]. Do najczęściej
odgrywanych ról należą:
–„bohater” – podpora rodziny. Pełni ją zazwyczaj
najstarsze dziecko. Jego zadaniem jest dostarczanie rodzinie poczucia wartości. Stąd nie sprawia
żadnych kłopotów, dobrze się uczy, wykonuje większość obowiązków alkoholika. Jest nad wiek dorosłe
oraz nadmiernie obowiązkowe i odpowiedzialne.
Często zaniedbuje własne potrzeby. Dzieci te mają
zwykle trudności z wypoczynkiem i odprężeniem
się, czego mogą być schorzenia psychosomatyczne.
W przyszłości często wybierają zawody polegające
na pomaganiu innym.
–„Kozioł ofiarny” – rolę tę pełni zazwyczaj dziecko
nieco młodsze od „bohatera”. Nie jest ono w stanie z nim konkurować, czuje się odsunięte i szuka
wsparcia poza domem. Stwarza kłopoty w szkole
i wiele problemów wychowawczych, bardzo często
popada wcześnie w konflikty z prawem, niejednokrotnie uzależnia się od alkoholu czy narkotyków.
Nierzadko dzieci te są pierwszymi członkami
rodziny alkoholika zgłaszającymi się po pomoc.
Często zapadają na schorzenia wymagające pomocy
psychiatrycznej.
–„Zagubione dziecko” lub „aniołek” – jest samotne
i zamknięte w sobie. Przed chaosem i awanturami
w domu ucieka w świat marzeń. Niewiele wymaga
od rodziny i minimalnie korzysta z jej wsparcia.
Ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi
ludźmi. W dorosłym życiu nie potrafi mieć satysfakcjonujących związków uczuciowych. Często
popada w uzależnienie od substancji psychoaktywnych lub staje się nadmiernie otyłe.
–„Maskotka” – zazwyczaj najmłodsze dziecko będą-
313
ce w centrum uwagi i zainteresowania rodziny. Po
to, aby przetrwać, dostarcza jej tematów do zabawy
oraz dba o to, aby jak najczęściej było w domu wesoło. Zawsze stara się, aby zwracano na nie uwagę.
Ta cecha utrzymuje się na ogół w życiu dorosłym.
Dzieci te charakteryzują się małą odpornością na
stres a stając przed trudnymi do rozwiązania problemami nierzadko sięgają po alkohol lub narkotyki
[7,10,11,12].
Charakteryzując rodzaje ról społecznych pełnionych przez najmłodszych członków rodziny w celu
poradzenia sobie z alkoholizmem rodziców, Claudia
Beck wyróżnia następujące typy dzieci:
–odpowiedzialne – przejmujące ster i opiekujące się
bezradnymi rodzicami i rodzeństwem;
–dostosowujące się – bacznie obserwujące co się
dzieje po to, aby szybko dostosować swój sposób
myślenia i zachowania do wymogów danej sytuacji;
–łagodzące sytuację – starające się zadowolić innych
lub odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w rodzinie
– w tym dzieci „błaznujące” i „stwarzające problemy” [10].
Funkcjonowanie przez wiele lat w ramach wyznaczanych przez określony schemat pozostawia po sobie
trwały ślad, skutkując wykształceniem pojawiającego
się w życiu dorosłym specyficznego zbioru cech, który
zdaniem B. Woronowicza obejmuje:
–poczucie odmienności;
–krytyczną samoocenę i zbyt poważne traktowanie
siebie samego;
–ignorowanie własnych potrzeb emocjonalnych;
–brak umiejętności cieszenia się życiem;
–trudności w rozumieniu tego, co jest normalne a co
nie;
–branie odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich oraz pracoholizm;
–reagowanie niepokojem, gdy sprawy życiowe wymykają się spod kontroli;
–nadmierną odpowiedzialność lub brak odpowiedzialności;
–nadmierną wrażliwość lub nadmierną obojętność
(„znieczulenie emocjonalne”);
–funkcjonowanie według zasady: „wszystko albo nic”;
–trudności w realizowaniu do końca swoich planów
życiowych i częste uleganie impulsom;
–brak zaufania i obawę przed nawiązywaniem bliskich związków z innymi ludźmi;
–stałe poszukiwanie aprobaty dla własnej osoby
i obawę przed odrzuceniem;
–poczucie, że jest się ignorowanym, atakowanym;
–nieświadome poszukiwanie napięć i kryzysów,
a następnie uskarżanie się na ich skutki;
–obawę przed krytyką i osądzaniem przy jednoczesnej
skłonności do krytykowania i osądzania innych [8].
314
W. Sztander wymienia natomiast następujące
właściwości dorosłych dzieci alkoholików:
- nieumiejętność nawiązywania intymnych związków
i obawa przed utratą własnego ja w bliskich związkach
uczuciowych;
–obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności i przed porzuceniem;
–ukrywanie uczuć i podatność na zranienie;
–obawa przed sytuacją konfliktową i gniewem;
–kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub uchylanie się od niej;
–poczucie odmienności i izolacji od ludzi;
–nieumiejętność radowania się i bawienia;
–trudności w odróżnianiu tego co normalne, od tego
co nienormalne;
–szukanie trudności i kryzysów zamiast spokojnego
życia;
–nadmierne poczucie lojalności;
–obawa przed utratą kontroli;
–tendencje do kłamstwa „bez powodu” – nawet
wtedy, gdy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę [4].
Leczenie
Współuzależnienie nierozerwalnie powiązane jest
z chorobą alkoholową jednego z członków rodziny, co
wywiera znaczny wpływ na możliwości jego leczenia,
które wydaje się być najefektywniejsze w połączeniu
z terapią alkoholika. Naprawa systemu rodzinnego jest
jednym z głównych założeń większości programów
terapeutycznych a udział w nich reszty rodziny uważa się za czynnik w znacznym stopniu zwiększający
szanse powodzenia kuracji uzależnionego.
Wspomnieć należy także o prężnie działających grupach samopomocowych, które stają coraz popularniejszą
formą walki z uzależnieniami i współuzależnieniem.
Terapia
Ewolucja współczesnych programów leczenia
alkoholizmu wyraża się trzema zasadniczymi tendencjami: 1) odchodzeniem od koncentrowania się na
wyłącznie negatywnych aspektach funkcjonowania
pacjenta, przy zwracaniu znacznie większej uwagi na
zjawiska pozytywne, np. zasoby i możliwości; 2) odchodzeniem od leczenia tylko jednostki, w kierunku
zwracania uwagi na jej otoczenie społeczne, zwłaszcza system rodzinny; 3) zbliżaniem się w praktyce
terapeutycznej różnych orientacji teoretycznych,
szczególnie behawioryzmu, koncepcji poznawczych
i humanistycznych [6].
Generalnie w programach leczenia alkoholizmu
wyróżnia się dwa etapy, w których jednostka i rodzina
realizuje określone zadania i osiąga pewne cele terapeutyczne. W początkowym etapie leczenia programy
bardziej koncentrują się na specyficznych proble-
Probl Hig Epidemiol 2009, 90(3): 309-315
mach alkoholika, małżonki i rodziny bezpośrednio
związanych z przejawami i konsekwencjami procesu
uzależnienia czy współuzależnienia, szczególnie psychologicznych mechanizmach uzależnienia i współuzależnienia. Jest to proces zmierzający, jak to się
potocznie określa, do „wytrzeźwienia umysłu, emocji
i zachowania”, czyli pracy – najogólniej rzecz ujmując
– nad mechanizmami radzenia sobie poprzez konfrontację z problemami, a nie jak dotąd poprzez unikanie
ich. Natomiast dalsze etapy leczenia koncentrują się na
bardziej niespecyficznych trudnościach występujących
w różnych sferach funkcjonowania jednostki i systemu
rodzinnego, mających często źródło w indywidualnych, nie związanych bezpośrednio z alkoholizmem,
zaburzeniach osobowości, które mają swoje źródło we
wcześniejszych okresach rozwoju [6].
Grupy samopomocy
Wśród różnorodnych systemów wsparcia społecznego szczególną rolę odgrywają grupy samopomocy
(wzajemnej pomocy), przeznaczone dla osób z problemami zdrowotnymi. Grupy te stanowią ogromną,
zbyt często niedocenianą pomoc w oddziaływaniach
prozdrowotnych. Obok stowarzyszeń i fundacji, skutecznie wspierają i uzupełniają działania zakładów
opieki zdrowotnej, a w wielu przypadkach wręcz je
wyręczają, przejmując długoterminową opiekę i zapewniając psychologiczne wsparcie ich przewlekle
chorym podopiecznym [10].
Ważnymi cechami charakterystycznymi dla grupy
samopomocy są: jednorodność (składają się one z osób z
podobnymi problemami i podobnym doświadczeniem),
dążenie do wspólnego celu (jest nim zapewnienie swoim uczestnikom oparcia i pomocy) oraz opieranie się
na członkach grupy, a nie – na zewnętrznych autorytetach. Skuteczność pomocy zależy od zaangażowania,
umiejętności oraz wiedzy członków, przy czym ta jest
kontrolowana przez członków grupy.
Tajemnica skuteczności oddziaływań grup samopomocy polega m.in. na tym, że są one źródłem, często
niewymiernych, korzyści dla swoich uczestników,
umożliwiają im bowiem:
–poszerzenie wiedzy o wspólnym problemie i uzyskanie pomocy w jego lepszym zrozumieniu poprzez korzystanie z mądrości zbiorowej;
–emocjonalne oraz społeczne wsparcie, które ułatwia
opanowanie urazu będącego skutkiem zaistniałego
problemu;
–zapanowanie nad losem, dzięki wzajemnemu
wspieraniu się i zaspokajaniu zbliżonych potrzeb
oraz wskutek akceptacji problemu;
–samowystarczalność, dzięki której możliwe jest
wyjście z roli bezradnej ofiary losu (choroby);
–rozbudzenie własnych możliwości terapeutycznych
poprzez rozpoznanie i przyswojenie takich, które
Hędzelek M, Wnuk M, Marcinkowski JT. Choroba współuzależnienia od alkoholu – diagnoza, konsekwencje, leczenie
wykorzystują inni członkowie grupy w radzeniu
sobie z określonym problemem;
–osiągnięcie, poprzez kontakt i wspólne działania
z osobami mającymi ten sam problem, psychospołecznego substytutu tego, co utraciło się z powodu
swojej niepełnosprawności [13].
Większość grup samopomocy bazuje na „Programie 12 Kroków”, wyznaczającym osobom szukającym
wsparcia kolejne cele w rozwoju duchowym, będącym
warunkiem niezbędnym uwolnienia się od nałogu lub
wpływu uzależnionego członka rodziny.
Osoby współuzależnione mogą szukać wsparcia
w następujących grupach samopomocowych:
•Al-Anon – grupy skierowane do wszystkich, którzy
czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi od alkoholu. Pierwsze z nich powstały w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 40. ubiegłego
stulecia. W Polsce funkcjonują od 1980 r.
•Alateen – przeznaczone dla nastolatków, czyli dla
dzieci i młodzieży do lat 18;
•Alatot – skupiające dzieci alkoholików w wieku 7/8
do 12 lat;
•Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – wspólnota
osób, które ukończyły 18 lat i są dziećmi alkoholików. Utworzona w Stanach Zjednoczonych
na przełomie lat 1976/1977, w Polsce działa od
połowy lat 80. XX w.
315
Podsumowanie
W badaniach nad chorobą alkoholową [14,15]
można zauważyć wyraźną tendencję do zwracania
coraz większej uwagi na wzajemny wpływ alkoholika
i jego rodziny [16-18]. Konsekwencją takiego podejścia jest wzrost liczby opracowań poświęconych
tematyce współuzależnienia, które jest niezwykle
ważnym zagadnieniem, ponieważ dotyczy większości,
jeśli nie wszystkich osób, utrzymujących bliskie stosunki emocjonalne z osobą uzależnioną od alkoholu
[17,18]. Osoby współuzależnione ponoszą znaczne
koszty psychologiczne [19,20], z których część została opisana w niniejszej pracy. Jako najważniejsze
z nich należało by wymienić upośledzenie zdolności
zawierania i utrzymywania związków uczuciowych
oraz definiowanie samego siebie głównie przez pryzmat relacji z uzależnionym. Pocieszający jest fakt, iż
zwiększone zainteresowanie badaczy przekłada się na
wzrost świadomości społecznej, a tym samym na możliwość niesienia osobom tym pomocy, czego wyrazem
jest coraz prężniejsza działalność grup samopomocy
[21].
Piśmiennictwo / References
1. Makowska H. Alkoholik i jego rodzina. [w:] Prace
psychologiczne XXIV. Psychologiczne aspekty funkcjonowania
w rodzinie. UW, Wrocław 1992.
2. Berne E. W co grają ludzie. Psychologia stosunków
międzyludzkich. PWN, Warszawa 1994.
3. Szczepańska H. Żony alkoholików. Instytut Psychologii
Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992.
4. Sztander W. Poza kontrolą. Instytut Psychologii Zdrowia
i Trzeźwości, Warszawa 1992.
5. Woititz JG. Małżeństwo na lodzie: jak nauczyć się żyć
z alkoholikiem. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości,
Warszawa 1990.
6. Cierpiałkowska L. Alkoholizm. Przyczyny – leczenie
– profilaktyka. UAM, Poznań 2001.
7. Wegscheider-Cruse S. Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny
alkoholowej. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa
2000.
8. Woronowicz BT. Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu.
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001.
9. Mellibruda J. Nieprzebaczona krzywda. Instytut Psychologii
Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992.
10. Woronowicz BT. Alkoholizm jest chorobą. Państwowa
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Warszawa 1998.
11. Sztander W. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa
1993.
12. Woititz JG. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Instytut Psychologii
Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994.
13. Woronowicz BT. Pomoc uzależnionym i ich rodzinom
– rola ruchów samopomocowych. Służba Zdr 2002, 51-56:
28‑30.
14. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSMIV. APA 2000.
15. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne.
Vesalius, Kraków-Warszawa 2000.
16. Cierpiałkowska L. Alkoholizm – małżeństwa w procesie
zdrowienia. UAM, Poznań 1997.
17. Beattie M. Codependent No More: Beyond Codependency.
MJF Books, NY 2001.
18. Beattie M. The New Codependency: Help and Guidance for
Today’s Generation. Simon & Schuster Adult, NY 2008.
19. Jung J. Psychology of Alcohol and Other Drugs: A Research
Perspective. Sage, NY 2005.
20. Zimbardo P, Gerrig R. Psychology and Life. Allyn & Bacon,
Boston 2004.
21. Fields R. Drugs in Perspective. McGraw-Hill, NY 2003.
Download