tresc_dokumentu.

advertisement
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz.
1692) uchwala się co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani /OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Jan Koziorowski
UZASADNIENIE
Pani /ochrona danych osobowych/ złożyła skargę na działania Wydziału Spraw
Obywatelskich, który zdaniem skarżącej naraża ją na wiele niedogodności poprzez:
- wysyłanie wezwań na jej adres dla Pana /ochrona danych osobowych/,
- poszukiwanie Pana /ochrona danych osobowych/ w jej mieszkaniu przez Straż
Miejską,
- rozpowszechnianie danych osobowych skarżącej.
Komisja Rewizyjna w celu rozpatrzenia skargi wysłuchała wyjaśnień Pani Ewy
Dekańskiej, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Komisja nie mogła wysłuchać
dodatkowych wyjaśnień skarżącej ze względu na niestawienie się na posiedzenie
Komisji.
W sprawie wymeldowania Pana /ochrona danych osobowych/ z pobytu stałego, na
wniosek Pani /ochrona danych osobowych/, prowadzone było postępowanie
administracyjne. Została wyznaczona rozprawa administracyjna w trybie 87 k.p.a.
Z uwagi na to, że Pani /ochrona danych osobowych/ wraz z Panem /ochrona danych
osobowych/ byli zameldowani od dnia 31.10.2004 r. na pobyt czasowy pod wspólnym
adresem, wezwano te osoby na rozprawę administracyjną. Oboje jednak nie stawili
się.
Próbowano doręczać wezwania Panu /ochrona danych osobowych/ na adres pobytu
czasowego, zakładu pracy, adres matki Pana /ochrona danych osobowych/ – jednak
bezskutecznie.
Pismem z 27.10.2004 r. wezwano Panią /ochrona danych osobowych/ do Wydziału w
celu pomocy w skutecznym nawiązaniu kontaktu z Panem /ochrona danych osobowych/.
Pani /ochrona danych osobowych/ oświadczyła, że nie zna miejsca pobytu Pana
/ochrona danych osobowych/.
Wnioskodawca o wymeldowanie Pana /ochrona danych osobowych/, Pani /ochrona
danych osobowych/a wskazała, że dzieci odwiedziły ojca w lokalu przy ul.
Marulewskiej i pod tym adresem Straż Miejska skutecznie doręczyła wezwanie Panu
/ochrona danych osobowych/
Pani Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich stwierdziła dodatkowo, że obowiązek
wzywania stron (Pana ochrona danych osobowych/, w trakcie toczącego się
postępowania, wynika z art. 9 i 10 k.p.a. (Organ administracji ma obowiązek
należycie i wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i
prawnych oraz zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.)
Zatem wezwanie należy doręczyć niezależnie pod jakim adresem strona aktualnie
przebywa.
Ponadto adres, pod którym skutecznie doręczono wezwanie Panu Ma/ochrona danych
osobowych/ jest adresem, pod którym Pani /ochrona danych osobowych/ od
1.12.2004r. wykonuje działalność gospodarczą .
Na podstawie ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 101 poz. 1178) ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe
w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.
Pani /ochrona danych osobowych/ była wzywana na rozprawę, gdyż była świadkiem w
postępowaniu administracyjnym i nie mogła korzystać z prawa odmowy zeznań na
podstawie art. 83 k.p.a.
Nie naruszono ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr
101 poz.926), przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy zezwalają na to
przepisy prawa.
W tym przypadku udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
dopuszcza ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r.
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 87 poz. 960 z późniejszymi zmianami).
Prowadzenie przez Straż Miejską czynności wyjaśniająco-sprawdzających było
zgodne z jej uprawnieniami wynikającymi z ustawy o strażach gminnych i nie
naruszało prawa.
Komisja przyjęła wyjaśnienia Pani Naczelnik Ewy Dekańskiej i uznała skargę za
bezzasadną.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Jan Koziorowski
Download