umowa o świadczenie usług - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

advertisement
.Załącznik nr 9 do SIWZ
WUP/DZP/3320/1/JM/2015
Wzór
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na realizację działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych w
tym bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy,
kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego
N R ................../………..
zawarta w dniu ………2015 r. w Gdańsku,
pomiędzy:
Województwem Pomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku,
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
NIP: 583-26-72-043, Regon: 192035191
reprezentowanym przez:
Tadeusza Adamejtisa – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………….
Adres: ul. ……………………..
NIP: …………………. Regon: ………………, KRS – …………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………
zwanym dalej Realizatorem/Wykonawcą,
następującej treści:
1
§1
1. Strony przedmiotowej Umowy związane są warunkami i zobowiązaniami
ustalonymi w ramach postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 907. późń. zm), znak sprawy WUP/DZP/3320/1/JM/2015.
2. Realizator/Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie
kwalifikacje i warunki do należytej realizacji Zamówienia oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub
aktualne jest na czas trwania niniejszej Umowy przedstawione pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania Zamówienia.
3. Wszystkie definicje określone w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”
mają zastosowanie w niniejszej Umowie.
Przedmiot umowy
§2
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Realizatora/Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego usług działań aktywizacyjnych dla 1000 osób długotrwale
bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego, dla których jest ustalony II
lub III profil pomocy mających na celu doprowadzenie i utrzymanie zatrudnienia
zgodnie z określonym w Umowie wskaźnikiem skuteczności zatrudnieniowej i
wskaźnikiem utrzymania w zatrudnieniu, zwanych dalej „Zamówieniem”.
2.
Realizator/Wykonawca
będzie
realizował
Zamówienie
zgodnie
z
postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do Umowy - SIWZ wraz z
załącznikami, złożoną przez Wykonawcę Ofertą oraz Umową o świadczenie
działań aktywizacyjnych.
3.
Niniejsza umowa będzie realizowana przy udziale następującego
podwykonawcy ………………………… w zakresie ………………………………..
Za działania i zaniechania podwykonawcy Wykonawca będzie odpowiadał jak
za własne działania.
4.
Do udziału w działaniach aktywizacyjnych kierowane będą osoby długotrwale
bezrobotne, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy z następujących
Powiatowych Urzędów Pracy województwa pomorskiego:
1)
2)
3)
4)
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach – 250 osób bezrobotnych;
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie – 200 osób bezrobotnych;
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu – 200 osób
bezrobotnych;
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – 350 osób bezrobotnych.
2
Okres realizacji działań aktywizacyjnych wobec bezrobotnych
Terminy realizacji
§3
1.
2.
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 30 listopada 2016 roku.
Planowany harmonogram realizacji Umowy:
1) okres przygotowania i uruchomienia Centrów Aktywizacyjnych - do 2
miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) okres realizacji działań aktywizacyjnych – od daty uruchomienia Centrów
Aktywizacyjnych do dnia 30.04.2016 r. jednak nie krócej niż 12 miesięcy;
3) okres rozliczenia działań aktywizacyjnych poprzez utrzymanie
w zatrudnieniu osób aktywizowanych, analiza efektów zrealizowanych
działań aktywizacyjnych w tym wypłata II, III i IV części wynagrodzenia
należnych za podjęcie przez osoby aktywizowane w okresie działań
aktywizacyjnych zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i utrzymanie go w
okresie do 180 dni przypadających po dniu
zakończenia działań
aktywizacyjnych –tj od 01 maja 2016r. do 27 października 2016r.;
4) okres rozliczenia Umowy – od dnia zakończenia rozliczenia działań
aktywizacyjnych tj. od 28 października 2016r do 30 listopada 2016r;
Obowiązki Realizatora/Wykonawcy oraz zasady współpracy pomiędzy
Stronami
§4
1.
2.
Realizator/Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia co najmniej 4 stałych
Centrów Aktywizacyjnych w miejscowościach, w których znajdują się siedziby
Powiatowych Urzędów Pracy biorących udział w działaniach aktywizacyjnych.
Centra Aktywizacyjne powinny funkcjonować przez cały okres trwania działań
aktywizacyjnych jak i okres rozliczania działań aktywizacyjnych oraz być
dostępne dla aktywizowanych bezrobotnych co najmniej w dni robocze, 8
godzin dziennie pomiędzy godziną 07:00 a 18:00 z tym, że w okresie 6
miesięcy rozliczenia działań aktywizacyjnych Realizator/Wykonawca może
ograniczyć zakres działalności Centrów Aktywizacyjnych poprzez zmniejszenie
ilości godzin i dni po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Centra Aktywizacyjne powinny spełniać warunki dostępności dla osób
niepełnosprawnych ruchowo, a także gwarantować dostęp do toalety
dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.
Centra Aktywizacyjne winny spełniać co najmniej standardy określone w
Rozdziale V i VI Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w Ofercie
Realizatora/Wykonawcy.
4.
Realizator/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu pisemnej
informacji o docelowej lokalizacji Centrów Aktywizacyjnych, nie później niż w
terminie 2 miesięcy po podpisaniu niniejszej Umowy.
3
5.
Realizator/Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w wyżej wymienionym
terminie, harmonogram pracy Centrów Aktywizacyjnych dla poszczególnych
lokalizacji.
§5
1.
W ramach realizacji Umowy Realizator/Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
świadczenia usługi działań aktywizacyjnych dla 1 000 osób długotrwale
bezrobotnych w sposób zmierzający do doprowadzenia do zatrudnienia
uczestników działań aktywizacyjnych, w oparciu o metody i formy pracy z
osobami bezrobotnymi, zgodnie z zaproponowaną koncepcją i założeniami
określonymi w SIWZ z zastrzeżeniem możliwości dokonywania wymiany w
ramach rekrutacji uzupełniającej osób aktywizowanych, zgodnie z
zapisami Rozdziału IV SOPZ;
2)
zapewnienie elastycznych form kontaktu (telefon, e-mail, poczta
tradycyjna, wizyty osobiste). Realizator/Wykonawca nie może ograniczyć
się do jednej formy kontaktu z osobami aktywizowanymi. W celu
efektywnego dotarcia do osób aktywizowanych Realizator/Wykonawca
powinien wykorzystywać formy kontaktu najbardziej odpowiedniej dla
danej osoby;
3)
przedstawienia osobom bezrobotnym założeń działań aktywizacyjnych,
zasad uczestnictwa w nich oraz form i metod aktywizacji;
4)
uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego co
najmniej raz na kwartał. Realizator/Wykonawca ma obowiązek
przygotowania i przedstawienia na spotkaniu informacji dotyczących
postępów w realizacji działań aktywizacyjnych, istotnych wydarzeń oraz
ryzyk i problemów napotkanych podczas realizacji tych działań.
Realizator/Wykonawca ma prawo do wnioskowania o zorganizowanie
dodatkowego spotkania.
5)
monitorowania i wspierania osób aktywizowanych po podjęciu zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej oraz działalności gospodarczej
6)
przekazywania Zamawiającemu danych w zakresie realizacji Zamówienia
zawierających w szczególności: informacji na temat liczby zatrudnieni,
czasu ich trwania, rodzaju umów, rodzajów wsparcia w podjęciu i
utrzymaniu zatrudnienia oraz problemów wynikłych podczas realizacji
działań aktywizacyjnych. Powyższe dane, sposób i terminy ich
przekazywania do Zamawiającego zostaną omówione na pierwszym
spotkaniu po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego z
Realizatorem/Wykonawcą;
7)
realizacji Minimalnego Katalogu Usług i utrzymania standardów w nim
wymienionych, zgodnie z opisem w Rozdziale V SOPZ oraz złożoną
Ofertą;
8)
dokumentowania usługi pośrednictwa pracy;
9)
dokumentowania przebiegu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz
działalności gospodarczej osób aktywizowanych a także weryfikowania
4
wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby skierowane do
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
10) w razie kontroli Realizator/Wykonawca ma obowiązek udostępnienia
dokumentacji, stanowiącej podstawę wypłat każdej z części
wynagrodzenia;
11) udostępnianie Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji działań
aktywizacyjnych, wszelkiej dokumentacji ich realizacji;
12) niezwłocznego pisemnego przekazywania Powiatowemu Urzędowi Pracy
informacji mających wpływ na zmianę statusu osoby bezrobotnej ;
13) ustosunkowania się do każdej skargi lub zastrzeżenia złożonego przez
osobę aktywizowaną – na żądanie Zamawiającego;
14) przygotowania i przekazywania Zamawiającemu, raz na miesiąc, nie
później niż do 5 dnia roboczego danego miesiąca, zaktualizowanego w
stosunku do pierwotnie złożonego i stanowiącego Załącznik nr 9 do
niniejszej Umowy harmonogramu fakturowania za realizację Umowy,
uwzględniającego
szacowane
wedle
najlepszej
wiedzy
Realizatora/Wykonawcy kwoty wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym oraz
rocznym, na jakie Realizator/Wykonawca spodziewa się wystawić faktury.
Zaktualizowany harmonogram musi być każdorazowo zaakceptowany
przez Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu wymaga formy
pisemnej, ale nie stanowi zmiany Umowy wymagającej podpisania aneksu;
15) podpisania w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania niniejszej Umowy,
Umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych według wzoru określonego
w załączniku nr 10 do SIWZ;
16) wykonywania pozostałych zadań określonych w niniejszej Umowie,
Umowie o świadczenie działań aktywizacyjnych a także w SIWZ, Ustawie o
promocji oraz Ofercie Realizatora//Wykonawcy;
§6
Zamawiający zastrzega sobie:
1)
prawo do kontroli realizacji Umowy na każdym jej etapie a
Realizator/Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji w
odpowiedzi na zapytania Zamawiającego;
2)
prawo kontroli realizacji Umowy w miejscu jej realizacji, w szczególności
przebiegu i efektywności działań aktywizacyjnych, zgodnie z zapisami
rozdziału X SOPZ, zawartego w SIWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do
Umowy;
3)
prawo do wglądu i kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej
Umowy, w tym dokumentów finansowych.
5
Deklarowana wysokość wskaźników skuteczności zatrudnienia oraz
utrzymania w zatrudnieniu
§7
Realizator/Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Uzyskania deklarowanego wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej na poziomie
…. %, który wynika z Oferty Realizatora/Wykonawcy, ustalonego jako stosunek
liczby bezrobotnych, którzy w wyniku działań Realizatora/Wykonawcy podjęli i
utrzymali odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą przez okres co
najmniej 14 dni, do liczby bezrobotnych, którzy na podstawie skierowania
Powiatowego Urzędu Pracy zgłosili się do Realizatora/Wykonawcy. Wskaźnik
skuteczności zatrudnieniowej będzie ustalany według stanu na pierwszy dzień po
upływie 14 dni od dnia zakończenia realizacji działań aktywizacyjnych
określonych w § 3 ust 2 pkt. 2 niniejszej Umowy.
2. Uzyskania deklarowanego wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres co
najmniej 90 dni na poziomie ………..%, który wynika z
Oferty
Realizatora/Wykonawcy, ustalonego jako stosunek liczby osób aktywizowanych ,
które po upływie 90 dni od dnia podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności
gospodarczej w wyniku działań Realizatora/Wykonawcy nadal pozostają w
zatrudnieniu, do liczby osób aktywizowanych skierowanych do zatrudnienia przez
Realizatora/Wykonawcę, które przepracowały co najmniej 14 dni. Wskaźnik
utrzymania w zatrudnieniu będzie ustalany według stanu na pierwszy dzień po
upływie 90 dni od dnia zakończenia działań aktywizacyjnych określonych w § 3
ust 2 pkt 2 niniejszej Umowy, do obliczenia tego wskaźnika będą brane tylko te
okresy pracy osoby aktywizowanej, które wynosiły nieprzerwanie co najmniej 14
dni. Do okresu 90 dni nie wlicza się przerw w zatrudnieniu.
Wynagrodzenie brutto należnego Realizatorowi/Wykonawcy,
warunki i tryb przekazywania środków Funduszu Pracy
Realizatorowi/Wykonawcy,
sposób dokumentowania spełniania warunków uprawniających
Realizatora/Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia
§8
1.
Wszystkie działania aktywizacyjne, świadczone w ramach niniejszej Umowy
przez
Realizatora/Wykonawcę
są
finansowane
ze
środków
Realizatora/Wykonawcy.
2.
Wynagrodzenie Realizatora/Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest
uzależnione
od
liczby
bezrobotnych
oraz
osiągniętych
przez
Realizatora/Wykonawcę wskaźnika efektywności zatrudnieniowej oraz
wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu.
3.
Zamawiający określa następujące limity środków Funduszu
przeznaczeniem na finansowanie działań aktywizacyjnych na lata:
Pracy
z
1) rok 2015 - ………….. zł. brutto (słownie ………………..);
2) rok 2016 – ………….. zł. brutto (słownie ………………..)
6
4.
W przypadku gdy ustalony na dany rok harmonogram płatności lub stan
realizacji Umowy wskazywać będą, że limit środków Funduszu Pracy nie będzie
mógł
zostać
wykorzystany,
Realizator/Wykonawca
ma
obowiązek
poinformować Zamawiającego, o tym fakcie nie później niż do dnia 15
października roku, na który limit ten został określony. W przypadku braku takiej
informacji Realizatorowi/Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie jeżeli
limit środków na kolejny rok nie zabezpieczy kwoty, o jaką wnioskować będzie
Realizator/Wykonawca. Informacja ta jest niezbędna z uwagi na to, że
Marszałek Województwa Pomorskiego w terminie do dnia 31 października
danego roku powinien wystąpić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z
wnioskiem o zmniejszenie ww. limitu w danym roku.
5.
Przeniesienie płatności na rok następny możliwe będzie po uzyskaniu zgody
Ministra Pracy I Polityki Społecznej na zwiększenie limitu na kolejny rok
realizacji Umowy.
6.
W przypadku wykonania działań aktywizacyjnych, które skutkowałby wypłatą
wynagrodzenia ponad określony w ust. 3 limit środków Funduszu Pracy jakim
będzie dysponował Zamawiający w danym roku, wypłata wynagrodzenia
nastąpi dopiero w kolejnym roku, w którym Zamawiający będzie dysponował
tymi środkami.
7.
Realizator/Wykonawca nie będzie rościł pretensji do Zamawiającego z tytułu nie
wypłacenia wynagrodzenia za usługi aktywizacyjne powodujące przekroczenie
limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dany rok.
8.
Maksymalne wynagrodzenie brutto należne Realizatorowi/Wykonawcy za
doprowadzenie jednej osoby aktywizowanej do zatrudnienia a następnie
utrzymania w zatrudnieniu, przez okres minimum 180 dni zgodnie z Ofertą
Realizatora/Wykonawcy
wynosi …………………..
złotych
(słownie
……………………………………………………………………………złotych).
9.
Maksymalne wynagrodzenie całkowite brutto należne Realizatorowi/Wykonawcy
za prawidłowe i kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy dla 1000 osób
aktywizowanych, zgodnie ze złożoną Ofertą, wynosi ……………………..…
złotych
(słownie
złotych……………………………………………………………………………………)
10. Realizatorowi/Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie ponad kwotę
wskazaną w ust. 8 i 9 niezależnie od zakresu wykonanych działań i spełnienia
warunków związanych z poszczególnymi częściami wynagrodzenia.
11. Maksymalna jednostkowa kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty
niezbędne do wykonania usługi mającej na celu doprowadzenie do zatrudnienia
osoby aktywizowanej. Realizatorowi/Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie
z innych tytułów.
12. Wynagrodzenie jest wypłacane na Wniosek
o wypłatę wynagrodzenia,
składany do Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
warunku uprawniającego do wypłaty wynagrodzenia. Wykaz wymaganych
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do wypłaty wynagrodzenia
został określony w SOPZ. Realizator/Wykonawca wystawia fakturę VAT na
podstawie zaakceptowanego i sporządzonego przez Zamawiającego Protokołu
wykonania części usługi. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
Umowy.
7
13. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie
warunków uprawniających do wynagrodzenia o którym mowa w ust. 12, jest
składany nie częściej niż raz w miesiącu. Każda z powyższych części może
być wypłacona tylko raz w związku z działaniami realizowanymi dla danej osoby
aktywizowanej. Dotyczy to również sytuacji gdy zostanie wymieniona w ramach
rekrutacji uzupełniającej osoba aktywizowana zgodnie z zasadami Rozdziału IV
SOPZ.
14. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za jedną osobę aktywizowaną dla
Realizatora/Wykonawcy w czterech częściach:
20% wynagrodzenia brutto – za dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej
bezrobotnego i zaprojektowanie działań aktywizacyjnych mających na celu
podjęcie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności
gospodarczej, zwane dalej „I częścią wynagrodzenia”;
2) 20% wynagrodzenia brutto – za doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia
odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie
przez okres co najmniej 14 dni, zwane dalej „II częścią wynagrodzenia”;
3) 30% wynagrodzenia brutto – za utrzymanie przez bezrobotnego
odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej podjętej w wyniku
działań realizatora, przez okres minimum 90 dni, zwane dalej „III częścią
wynagrodzenia”;
4) 30% wynagrodzenia brutto – za utrzymanie przez bezrobotnego
odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej podjętej w wyniku
działań Realizatora/Wykonawcy, przez okres minimum 180 dni, zwane
dalej „IV częścią wynagrodzenia”.
15. Powyższy rozkład poszczególnych części maksymalnej jednostkowej kwoty
wynagrodzenia ma na celu położenie nacisku na podjęcie zatrudnienia oraz
utrzymanie w zatrudnieniu – za osiągnięcie tych efektów Realizator/Wykonawca
otrzyma do 80% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia
przewidzianej za aktywizację jednej osoby aktywizowanej.
1)
16. Kolejne części wynagrodzenia wypłacane będą sukcesywnie po osiągnięciu
przez Realizatora/Wykonawcę odpowiednich efektów działań aktywizacyjnych
w stosunku do każdej osoby aktywizowanej.
17. Wniosek, o którym mowa w ust. 12 jest składany nie częściej niż raz w miesiącu
w terminie do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Ostatni wniosek o
wypłatę składany jest w terminie do dnia 05 listopada 2016r.
18. Zamawiający dokona weryfikacji wniosku w terminie 20 dni od daty jego wpływu
do Zamawiającego.
19. Spełnienie warunku uprawniającego do wypłaty wynagrodzenia następuje w
przypadku:
1) I części wynagrodzenia – nie później niż do dnia zakończenia realizacji
działań aktywizacyjnych tj. do dnia 30 kwietnia 2016r.
2) II części wynagrodzenia – nie później niż do 14 dnia od dnia zakończenia
realizacji działań aktywizacyjnych tj. do dnia 14 maja 2016r.
8
III części wynagrodzenia – nie później niż do 90 dnia od dnia zakończenia
realizacji działań aktywizacyjnych tj. do dnia 29 lipca 2016r.
4) IV części wynagrodzenia – nie później niż do 180 dnia od dnia
zakończenia realizacji działań aktywizacyjnych tj. do dnia 27 października
2016r.
20. W przypadku rozpoczęcia i utrzymania działalności gospodarczej przez większą
liczbę osób aktywizowanych niż 2 % (tj. 20 osób) w stosunku do ilości osób
skierowanych do Realizatora/Wykonawcy. Zamawiający nie wypłaci
wynagrodzenia II, III, IV części za osoby ponad wyznaczony wyżej limit.
3)
21. W przypadku podjęcia przez osobę aktywizowaną działalności gospodarczej
dokumentem potwierdzającym ten fakt będzie wydruk ze strony internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz oświadczenie osoby aktywizowanej
o prowadzeniu działalności gospodarczej.
22. W przypadku umów zleceń minimalny poziom miesięcznego wynagrodzenia
jakie musi otrzymywać osoba zatrudniona na tą formę zatrudnienia aby
spełniona została definicja odpowiedniej pracy, ustala się na poziomie 100%
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.
23. Dla celów obliczania uzyskania przez osobę aktywizowaną minimalnego
wynagrodzenia za pracę w przypadku umowy zlecenia Zamawiający przyjmuje
następujący sposób wyliczania spełnienia warunku do otrzymania przez
Realizatora/Wykonawcę wynagrodzenia stosując następujące przeliczenie:
Sposób wyliczenia wynagrodzenia, które spełni wymóg uzyskania minimalnego
wynagrodzenia za pracę:
gdzie:
mw - wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku
kalendarzowym,
id - ilość dni, na które zawarta jest umowa zlecenie
W - kwota wynagrodzenia otrzymana ze wzoru
Jeśli kwota wynagrodzenia wynikająca z zawartej umowy zlecenia przez osobę
aktywizowaną wskazana w oświadczeniu pracodawcy jest równa lub większa od
wyniku otrzymanego z powyższego wzoru wówczas Realizator/ Wykonawca jest
uprawniony do wypłaty II, III, IV części wynagrodzenia.
24. Każda z części wynagrodzenia Realizatora/Wykonawcy, o których mowa w ust.
14, może zostać wypłacona wyłącznie raz, w związku z działaniami
zrealizowanymi dla danej osoby aktywizowanej. Dotyczy to również sytuacji, w
której Realizator/Wykonawca dokona wymiany osoby aktywizowanej, zgodnie z
zapisami Rozdziału IV SOPZ. W takiej sytuacji, nowa osoba aktywizowana (po
wymianie) wstępuje w miejsce dotychczasowej osoby aktywizowanej, a części
wynagrodzenia wypłacone w związku z działaniami zrealizowanymi dla
9
dotychczasowej osoby aktywizowanej nie przysługują dla nowej osoby
aktywizowanej.
25. Okres pracy osoby, która została skierowana w ramach rekrutacji podstawowej
i okres pracy osoby skierowanej w ramach rekrutacji uzupełniającej liczony jest
niezależnie od siebie, co oznacza brak możliwości uznania sumy tych okresów
za spełnienie warunku uprawniającego do wypłaty kolejnych części
wynagrodzenia w stosunku do „utworzonego miejsca aktywizowanego”.
26. Wynagrodzenie Realizatora/Wykonawcy uwzględnia wszelkie formy działań
aktywizacyjnych, jakie Realizator/Wykonawca zdecyduje się podjąć w stosunku
do osoby aktywizowanej.
27. W przypadku, gdy Realizator/Wykonawca prowadzi działalność agencji pracy
tymczasowej, ewentualne zatrudnienie osoby aktywizowanej jako pracownika
tymczasowego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia przez
Realizatora/Wykonawca nie zostanie potraktowane jako zatrudnienie i
Realizator/Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia z tego tytułu.
28. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych środków,
wynagrodzeniem określonym w ust 8 i 9 niniejszego paragrafu.
poza
29. Okres odpowiedniej pracy uprawniający do wypłaty III i IV części wynagrodzenia
– traktowany jest jako łączny okres pracy osoby aktywizowanej (90, 180 dni) w
oparciu o maksymalnie cztery umowy z uwzględnieniem pracy u wielu
pracodawców bez ograniczania długości przerw pomiędzy podjęciami
zatrudnienia przy czym każdy okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 14
dni. W przypadku działalności gospodarczej okres uprawniający do wypłaty II,
III i IV części wynagrodzenia – należy rozumieć, jako nieprzerwany okres
prowadzenia działalności gospodarczej.
30. Podstawą do wypłaty II części wynagrodzenia jest doprowadzenie
bezrobotnego do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej
trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni. Uprawnienia do wypłaty
II części wynagrodzenia Realizator/Wykonawca nabędzie również w przypadku,
kiedy osoba aktywizowana podejmie z własnej inicjatywy odpowiednią pracę lub
działalność gospodarczą, o ile Realizator/Wykonawca nabył za tę osobę prawo
do wypłaty I części wynagrodzenia. Powyższa zasada obowiązuje analogicznie
w przypadku wypłaty III i IV części wynagrodzenia.
31. Zamawiający dopuszcza wynagrodzenie
na poziomie 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na miesięczny okres zatrudnienia ale
tylko w wypadku formy zatrudnienia na podstawie umowę o pracę.
32. Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia za II, III, IV części, w przypadku kiedy
osoby aktywizowane zatrudnione na podstawie umowy o pracę uzyskają
wynagrodzenie poniżej 50% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia oraz
za osoby, które w przypadku umów zleceń otrzymają wynagrodzenia poniżej
100% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na miesięczny okres
zatrudnienia.
33. Wysokość części maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia związanej z
podjęciem odpowiedniej pracy i jej utrzymywaniem (II części – dla podjęcia
odpowiedniej pracy; III i IV części – dla utrzymania odpowiedniej pracy)
uzależniona będzie od wielkości wynagrodzenia uzyskiwanego przez osobę
10
aktywizowaną zgodnie z definicją „Zatrudnienia” oraz „Utrzymania w
zatrudnieniu”, a mianowicie:
1) 30% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną część, w
przypadku uzyskania przez osobę aktywizowaną
wynagrodzenia w
wysokości od 50% do poniżej 60% minimalnego wynagrodzenia
pracownika zatrudnionego w przeliczeniu na miesięczny okres
zatrudnienia (zgodnie z wymogami prawa polskiego w tym zakresie);
2) 45% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną część, w
przypadku uzyskania przez osobę aktywizowaną wynagrodzenia w
wysokości od 60% do poniżej 75% minimalnego wynagrodzenia
pracownika zatrudnionego w przeliczeniu na miesięczny okres
zatrudnienia (zgodnie z wymogami prawa polskiego w tym zakresie);
3) 70% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną część, w
przypadku uzyskania przez osobę aktywizowaną wynagrodzenia w
wysokości od 75% do poniżej 100% minimalnego wynagrodzenia
pracownika zatrudnionego w przeliczeniu na miesięczny okres
zatrudnienia (zgodnie z wymogami prawa polskiego w tym zakresie);
4) 100% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną część, w
przypadku uzyskania przez osobę aktywizowaną wynagrodzenia w
wysokości 100% i więcej minimalnego wynagrodzenia pracownika
zatrudnionego w przeliczeniu na miesięczny okres zatrudnienia (zgodnie z
wymogami prawa polskiego w tym zakresie).
34. Wynagrodzenie należne Realizatorowi/Wykonawcy, w stosunku do osób
aktywizowanych zatrudnionych na umowę o pracę za wynagrodzeniem co
najmniej 50% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę w
przeliczeniu na miesięczny okres zatrudnienia obliczane będzie poprzez
ustalenie średniej kwoty wynagrodzenia Realizatora/Wykonawcy (T) z
uwzględnieniem wysokości wynagrodzeń Realizatora/Wykonawcy, jakie będzie
przysługiwało mu za poszczególne okresy zatrudnienia osoby aktywizowanej u
danego pracodawcy. Kwota T zostanie dopasowana do odpowiedniego
przedziału
procentowego
poziomu
maksymalnego
jednostkowego
wynagrodzenia przysługującego Realizatorowi/Wykonawcy za daną część
usługi zgodnie z z ww. ustępem tj. 30%, 45%, 70%, 100% wg następujących
zasad:
1) jeżeli 30%≤T<45%, Realizator/Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 30% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną
część usługi;
2) jeżeli 45%≤T<70%, Realizator/Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 45% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną
część usługi;
3) jeżeli 70%≤T<100%, Realizator/Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 70% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną
część usługi;
4) jeżeli T≥100%, Realizator/Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 100% maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za daną
część usługi.
Według wzoru :
11
III części wynagrodzenia - T= id/90 x P+ id/90 x P +…………..=Tx100% =T%
IV części wynagrodzenia - T=id/180 x P+ id/180 x P +…………=Tx100% =T%
gdzie,
id - ilość dni na które zawarta jest umowa o pracę
P= P1 lub P2 lub P3 lub P4 - przedział wysokości otrzymywanego
minimalnego wynagrodzenia w zawartej umowie,
P1=0,3 (przedział wynagrodzenia 50-60%)
P2=0,45 (przedział wynagrodzenia 60-75%)
P3=0,70 (przedział wynagrodzenia 75-100%)
P4=1
(przedział wynagrodzenia 100%)
34. Potwierdzeniem utrzymania przez osobę aktywizowaną odpowiedniej pracy
przez okres minimum 90 dni będą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII
SOPZ. Przy czym dany okres utrzymania zatrudnienia potwierdzony będzie
dokumentami wystawionymi przez każdego z pracodawców osobno
i dotyczącymi okresów, w których osoba aktywizowana była zatrudniona u
każdego z nich.
35. Zatrudnienie nie może dotyczyć działalności gospodarczej, stanowiska lub
miejsca pracy subsydiowanego ze środków publicznych, w szczególności ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
36. Zamawiający będzie monitorował, czy dla osób aktywizowanych, które zostały
wymienione w załącznikach do Wniosku, zostały już wypłacone części
maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych
części usługi. Jeżeli wypłacono część wynagrodzenia za realizację diagnozy
sytuacji zawodowej oraz projekt działań aktywizacyjnych – I części
wynagrodzenia lub za podjęcie zatrudnienia (część II), czy utrzymanie w
zatrudnieniu w określonym przedziale czasowym Realizator/Wykonawca nie
otrzyma kolejny raz tych wypłat z tytułu realizacji tych usług wobec nowej osoby
aktywizowanej.
37. Obowiązek
dokumentowania
spełniania
warunków
uprawniających
Realizatora/Wykonawcę do otrzymania poszczególnych części wynagrodzenia
spoczywa na nim.
38. Wynagrodzenie następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Realizatora/Wykonawcę w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Adres dla
doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, NIP: 583-26-72-043.
39. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznany będzie dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
40. W przypadku ostatniego wniosku o wypłatę wynagrodzenia, wypłata
wynagrodzenia nastąpi dopiero po rozliczeniu całego zamówienia tj. po
zatwierdzeniu sprawozdania, ustaleniu wielkości osiągniętych wskaźników.
12
Zwrot pobranych środków w przypadku nieosiągnięcia deklarowanych przez
Realizatora/Wykonawcę wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej oraz
wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu
§9
1. Strony ustalają, że weryfikacja uzyskania przez Realizatora/Wykonawcę
wskaźnika skuteczności zatrudnienia i wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu
nastąpi w terminie 20 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę ostatniego wniosku
o wypłatę wynagrodzenia.
2. W przypadku
nieosiągnięcia
przez Realizatora/Wykonawcę wskaźnika
skuteczności zatrudnieniowej na poziomie określonym w § 7 ust. 1 niniejszej
Umowie, Realizator/Wykonawca zwraca środki w wysokości ustalonej według
następującego wzoru:
Z1 = K1 x (Wsz – Wszo),
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Z1 – kwota zwrotu,
K1 – suma I i II części wynagrodzeń otrzymanych przez
Wykonawcę,
Wsz – deklarowany przez Realizatora/Wykonawcę wskaźnik
skuteczności zatrudnieniowej,
Wszo – osiągnięty wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej;
3. W przypadku
nieosiągnięcia
przez
Realizatora/Wykonawcę wskaźnika
utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 90 dni na poziomie określonym
w § 7 ust. 2 niniejszej Umowie, Realizator/Wykonawca zwraca środki w
wysokości ustalonej według następującego wzoru:
Z2 = K2 x (Wuz – Wuzo),
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Z2 – kwota zwrotu,
K2
– suma III
Wykonawcę,
części
wynagrodzeń
otrzymanych
Wuz – deklarowany przez Realizatora/Wykonawcę
utrzymania w zatrudnieniu,
przez
wskaźnik
Wuzo – osiągnięty wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu.
4. W sytuacji osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu na poziomie
równym lub wyższym niż …%, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy
Realizatorowi/Wykonawcy przysługuje III i IV część wynagrodzenia za każdą
osobę zaktywizowaną, która utrzyma zatrudnienie przez minimum 90 dni i 180
dni – na zasadach określonych dla wypłaty III i IV części wynagrodzenia.
5. Zamawiający
wzywa
pisemnie
Realizatora/Wykonawcę
do
zwrotu
wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z ust 2 i 3. Realizator/Wykonawca wystawia
notę księgową lub fakturę korygującą do faktur dotyczących wynagrodzenia
podlegającego zwrotowi na kwoty wskazane przez Zamawiającego.
13
6. W przypadku nie dokonania przez Realizatora/Wykonawcę w wyznaczonym
terminie zwrotu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający potrąci
tę należność z przysługującej Realizatorowi/Wykonawcy wynagrodzenia,
określonego w § 8 ust. 9 w niniejszej Umowie.
7. W przypadku, gdy przysługujące Realizatorowi/Wykonawcy wynagrodzenia nie
wystarcza na pokrycie całości należności z tytułu wymaganego zwrotu
wynagrodzenia, o którym mowa w ust 2 i 3, Zamawiający pozostałą część
pokrywa z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Zwrot środków, o których mowa powyżej, następuje w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Realizatorowi/Wykonawcy wezwania do ich zwrotu.
Zakres i sposób dokumentowania działań realizowanych przez
Realizatora/Wykonawcę wobec osób aktywizowanych
§ 10
Realizator/Wykonawca zobowiązany jest do:
1.
2.
3.
prowadzenia z należytą
aktywizacyjnych, w tym:
starannością
dokumentacji
przebiegu
usług
1)
indywidualnie dla każdej osoby aktywizowanej dokumentacji dotyczącej
diagnozy
sytuacji
zawodowej
oraz
zaprojektowanych
działań
aktywizacyjnych, obejmujących metody, formy i narzędzia aktywizacji, w
tym przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej oraz metody i
narzędzia współpracy z pracodawcami na rzecz podjęcia zatrudnienia i
utrzymania w zatrudnieniu;
2)
dokumentowania usługi pośrednictwa pracy;
3)
potwierdzającej pozostawanie przez osoby aktywizowane w zatrudnieniu
przez okres co najmniej 14, 90, 180 dni;
4)
informacji o usługach aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób
aktywizowanych przez Realizatora/Wykonawcę;
Informowania osoby bezrobotnej o:
1)
zakończeniu wobec niej usług aktywizacyjnych i konieczności stawienia
się w Powiatowym Urzędzie Pracy po zakończeniu okresu działań
aktywizacyjnych określonych w niniejszej Umowie;
2)
konieczności zgłoszenia się do Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku
przerwania (rezygnacji) osoby bezrobotnej w działaniach aktywizacyjnych.
Udostępniania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji Umowy, wszelkiej
dokumentacji dotyczącej jej realizacji.
14
Zakres odpowiedzialności Stron w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy
§ 11
Kary umowne, rozwiązanie umowy
1.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
2.
W
przypadku
stwierdzenia
naruszenia
warunków
Umowy
przez
Realizatora/Wykonawcę,
Zamawiający
niezwłocznie
zawiadamia
Realizatora/Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa
Realizatora/Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w
zakresie realizacji Umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia.
3.
W przypadku nieusunięcia przez Realizatora/Wykonawcę naruszeń o których
mowa w ust. 2 Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 7
dni roboczych, począwszy od ostatniego terminu, o którym mowa w ust. 2
4.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 3
Realizatorowi/Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z
tytułu wykonania części Umowy.
5.
W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lub innych
przyczyn leżących po stronie Realizatora/Wykonawcy, Realizator/Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia Realizatora/Wykonawcy brutto, określonego w § 8 ust. 9
niniejszej Umowy.
6.
Rozwiązanie Umowy przez Realizatora/Wykonawcę może nastąpić wyłącznie z
ważnych przyczyn z zachowaniem 21-dniowego terminu wypowiedzenia. W tym
przypadku
Realizatorowi/Wykonawcy
przysługuje
wynagrodzenie
za
świadczenia wykonane do dnia rozwiązania Umowy. W takim przypadku
Realizator/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia Realizatora/Wykonawcy brutto, określonego w § 8
ust. 9 niniejszej Umowy.
7.
Obciążanie Realizatora/Wykonawcy karami umownymi następować będzie na
podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego.
8.
Zamawiający należność z tytułu kary umownej pokrywa w pierwszej kolejności z
wynagrodzenia Realizatora/Wykonawcy. W przypadku, gdy wynagrodzenie
Realizatora/Wykonawcy nie wystarcza na pokrycie całości należności z tytułu
kary umownej, Zamawiający wzywa pisemnie Realizatora/Wykonawcę do
zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
wskazując, jaka część naliczonej kary umownej pozostała do zapłaty. W takim
przypadku Realizator/Wykonawca naliczoną karę umowną przekazuje na
rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w nocie obciążeniowej
wystawionej przez Zamawiającego.
9.
W przypadku nieuiszczenia przez Realizatora/Wykonawcę w wyznaczonym
terminie, w trybie opisanym w ust. 8 kary umownej, o której mowa w ust. 5 i 6
15
Zamawiający należność z tytułu kary umownej, wraz z ewentualnymi odsetkami
za zwłokę, pokrywa z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych,
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
Odstąpienie od umowy
§ 12
1.
2.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy:
1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach;
2)
gdy Realizator/Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub
wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne – w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Realizator/Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 13
1. Realizator/Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % łącznej ceny brutto podanej w § 8 ust.10 niniejszej Umowy, co
stanowi kwotę ……………. zł. (słownie: ……………………….……………. złotych).
2. Zabezpieczenie należytego
…………………..
wykonania
umowy
zostało
wniesione
w
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania Umowy, w tym potrącania kar umownych, ewentualnych odsetek za
zwłokę oraz zwrotów wynagrodzenia, o których mowa w §9 i § 11 niniejszej
Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Realizatora/Wykonawcy.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. W trakcie realizacji Umowy Realizator/Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na
oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego i zostanie zwrócone wraz
z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora/Wykonawcę.
16
Ochrona danych osobowych
§ 14
1.
Realizator/Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez
Powiatowe Urzędy Pracy dane osobowe osób bezrobotnych wyłącznie w celu
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2.
Realizator/Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1182) i
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności zawarte w
art. 36-39 i art. 39 a ww. ustawy.
3.
Realizator/Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w
poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy.
4.
Realizator/Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, z
którymi zapoznał się w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, do celów
innych niż realizacja niniejszej Umowy.
5.
W przypadku wykrycia przez Zamawiającego, że Realizator/Wykonawca
postępuje niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, Realizator/Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodności.
6.
Realizator/Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Zamawiającego o każdym incydencie dotyczącym przekazanych przez
Zamawiającego i Powiatowe Urzędy Pracy danych.
7.
Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością osób
zatrudnionych przez Realizatora/Wykonawcę.
8.
Strony uzgadniają, że szczegółowe informacje odnośnie przestrzegania zasad
ochrony danych osobowych pomiędzy uczestnikami zamówienia zostaną
określone w odrębnych umowach.
Zmiana treści umowy
§ 15
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej
zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1
Ustawy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian dotyczących postanowień
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Realizatora/Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2)
konieczność wprowadzenia zmian, w szczególności w zakresie terminów
realizacji, będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym, a innymi niż Realizator/Wykonawca podmiotami,
w tym instytucjami finansującymi zamówienie;
17
3)
wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w
Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4)
zmiany obowiązującej stawki VAT. Do kwot netto zostanie doliczony
należny podatek VAT, w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych,
obowiązujących w dniu wystawienia danej faktury;
5)
w zakresie określenia części przedmiotu Umowy, którego realizację
Realizator/Wykonawca powierzy podwykonawcom, jeżeli Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę;
6)
wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, z uwagi na
wystąpienie okoliczności nieznanych w momencie jej zawierania a
mających wpływ na jej wykonanie;
7)
wystąpienia przeszkód po stronie Zamawiającego, przy czym w przypadku
zmiany terminów, okres przesunięcia terminów realizacji Umowy nie może
być dłuższy niż okres, w którym występowała przeszkoda;
8)
zmiany sposobu potwierdzania przez Realizatora/Wykonawcę wykonania
usług dotyczących II, III i IV części wynagrodzenia;
9)
zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod
warunkiem, że nowe osoby będą spełniać określone przez Zamawiającego
wymogi w SIWZ;
10) zmiany treści załączników do Umowy, które nie będą powodowały
obowiązku sporządzania aneksu do Umowy.
3. Zmiana Umowy nie może doprowadzić do zwiększenia maksymalnego
Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 9 niniejszej Umowy, ani
zmiany maksymalnej jednostkowej kwoty wynagrodzenia netto, określonej w § 8
ust. 8 niniejszej Umowy.
4. Zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Porozumiewanie się Stron
§ 16
1.
Komunikacja w trakcie realizacji Umowy odbywać się będzie w języku polskim.
2.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z
Realizatorem/Wykonawcą
jest
…………,
tel.:
……………,
e-mail:
………………….
3.
Osobą upoważnioną ze strony Realizatora/Wykonawcy do kontaktów z
Zamawiającym jest …………, tel.: ……………, e-mail: ………………….
4.
Osobami upoważnionymi do akceptacji Protokołów, o których mowa w § 8 ust.
12 potwierdzających wykonanie określonych usług przez Wykonawcę, są:
1)
w imieniu Zamawiającego: ………………………. lub w razie nieobecności:
……………………;
18
2)
w imieniu Wykonawcy: ………………………. lub w razie nieobecności:
……………………….. .
5.
Zmiana osób upoważnionych do akceptacji Protokołów wymienionych w ust.. 4
nie wymaga aneksu Umowy, lecz pisemnego poinformowania drugiej Strony.
6.
Wszelkich uzgodnień miedzy Stronami należy dokonywać za pomocą faxu (nr
faxu: 58 …………….) lub w formie elektronicznej (…………………), za
wyjątkiem tych, które wymagają formy pisemnej.
7.
Korespondencja w formie pisemnej dla Zamawiającego kierowana będzie na
adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale przedmiejskie 30 , 80824 Gdańsk.
8.
Korespondencja
dla
Wykonawcy
kierowana
będzie
na
adres:
…………………….., nr faxu ……………………, e-mail: .....................................
9.
Korespondencję uznaje się za prawidłowo doręczoną z chwilą jej odbioru przez
drugą Stronę. Jeżeli jednak Strona dokonała zmiany adresu i nie powiadomiła o
tym drugiej Strony, korespondencję skierowaną na poprzedni adres uznaje się
za doręczoną z chwilą jej doręczenia pod poprzedni adres.
10. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2 i 3 wymagają powiadomienia drugiej
Strony w formie pisemnej bez konieczności podpisania aneksu do Umowy.
Archiwizacja dokumentów
§ 17
1. Realizator/Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji
związanej z realizacją Umowy do dnia 31.12.2026r. w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o
miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaniem Umowy.
Realizator/Wykonawca może przekazać powyższe dokumenty Zamawiającemu
po zakończeniu realizacji Umowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Realizatora/Wykonawcę działalności przed
terminem, o którym mowa w ust. 1, Realizator/Wykonawca zobowiązuje się
pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów
związanych z realizowaną Umową.
3. W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa
w ust. 1, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Realizatora/Wykonawcę przed
upływem terminu określonego w ust. 1.
4.
W toku realizacji Umowy Realizator/Wykonawca zobowiązuje się do
przechowywania dokumentacji związanej z jej realizacją we wskazanym przez
Wykonawcę Centrum Archiwizacyjnym właściwym dla miejsca aktywizacji danej
osoby aktywizowanej.
19
Statystyka
§ 18
1. w celu umożliwienia pełnej informacji na temat bezrobotnych objętych zleceniem
działań aktywizacyjnych Realizator/Wykonawca zobowiązany jest przekazywać
Zamawiającemu dane statystyczne.
2. Podstawowy zakres danych statystycznych objętych monitoringiem a od 2015r
statystyką publiczną przedstawiają zestawienia tabelaryczne. Wzór tabeli został
określony w załączniku nr 12 do niniejszej Umowy.
Kontrole u Realizatora/Wykonawcy
§ 19
1. Zamawiający może
kontrolować
przestrzegania postanowień Umowy.
Realizatora/Wykonawcę
w
zakresie
2. Realizator/Wykonawca jest obowiązany udostępniać Zamawiającemu dane i
dokumenty oraz udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli, w
szczególności dotyczących dokumentowania działań aktywizacyjnych, spełniania
warunków uprawniających do wypłaty wynagrodzenia, osiągniętych wskaźników
skuteczności zatrudnieniowej oraz utrzymania w zatrudnieniu.
3. Zamawiający sprawuje nadzór nad realizację zamówienia poprzez:
1)
badanie dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania nadzoru lub
kontroli;
2)
wykonywanie niezbędnych do celów nadzoru lub kontroli odpisów,
wyciągów z dokumentów lub kserokopii oraz zestawień i obliczeń
sporządzonych na podstawie dokumentów;
3)
przeprowadzanie oględzin obiektów i pomieszczeń oraz obserwację
przebiegu czynności objętych nadzorem lub kontrolą;
żądanie od pracowników kontrolowanej jednostki udzielania informacji w
formie ustnej i pisemnej w związku z czynnościami nadzorczymi lub
kontrolnymi;
W trakcie realizacji Umowy Zamawiający będzie miał prawo przeprowadzić u
Realizatora/Wykonawcy kontrole w miejscu prowadzenia przez niego działań
aktywizacyjnych. Kontrole mogą zostać przeprowadzone w dwóch trybach:
4)
4.
1) Kontrole standardowe.
5.
Kontrole standardowe przeprowadzane będą u Realizatora/Wykonawcy (w
miejscu realizacji działań aktywizacyjnych tj. w Centrach Aktywizacyjnych) co
najmniej raz na kwartał. Proces czynności kontrolnych będzie prowadzony z
uwzględnieniem opisanych poniżej założeń:
1)
zakłada się, że pierwsza kontrola zostanie przeprowadzona do 3 miesięcy
od rozpoczęcia działań aktywizacyjnych, co będzie związane z weryfikacją
wykonania przez Realizatora/Wykonawcę
zadań z Umowy. Kolejne
kontrole będą przeprowadzane co kwartał.
20
2)
3)
4)
Realizator/Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie kontroli z co
najmniej 3–dniowym wyprzedzeniem. O terminie kontroli standardowej
informuje przedstawiciel Zamawiającego telefonicznie oraz na adres
poczty
elektronicznej
wskazanego
przedstawiciela
Realizatora/Wykonawcy.
w kontroli będą brały udział co najmniej 2 osoby, przedstawiciele
Zamawiającego. Opcjonalnie w przeprowadzaniu czynności kontrolnych
mogą wziąć udział przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy.
przeprowadzenie czynności kontrolnych powinno zakończyć się
sporządzeniem Raportu z czynności kontrolnych. W przypadku, gdy
podczas
przeprowadzania
kontroli
zostaną
zidentyfikowanie
nieprawidłowości, Realizator/Wykonawca ma prawo się do nich odnieść w
Raporcie z czynności kontrolnych.
2) Kontrole doraźne
6.
Kontrole doraźne przeprowadzane będą u Realizatora/Wykonawcy (w miejscu
realizacji działań aktywizacyjnych tj. w Centrach Aktywizacyjnych) zawsze w
przypadku
wystąpienia
istotnych
skarg
dotyczących
działań
Realizatora/Wykonawcy, a także w przypadku uzyskania przez Zamawiającego
i
Powiatowe
Urzędy
Pracy
informacji
o
możliwości
działania
Realizatora/Wykonawcy niezgodnie z zapisami Umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Proces czynności kontrolnych będzie prowadzony z
uwzględnieniem opisanych poniżej założeń.
1)
7.
8.
Realizator/Wykonawca nie zostaje powiadomiony o terminie i zakresie
kontroli;
2) w kontroli będą brały udział co najmniej 2 osoby, przedstawiciele
Zamawiającego. W trakcie kontroli dopuszcza się obecność przedstawicieli
Powiatowych Urzędów Pracy.
3) przeprowadzenie czynności kontrolnych powinno zakończyć się
sporządzeniem Raportu z czynności kontrolnych. W przypadku, gdy
podczas
przeprowadzania
kontroli
zostaną
zidentyfikowanie
nieprawidłowości, Realizator/Wykonawca ma prawo się do nich odnieść w
Raporcie z czynności kontrolnych.
Realizator/Wykonawca jest obowiązany udostępniać Zamawiającemu dane i
dokumenty oraz udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli, w
szczególności dotyczących dokumentowania działań aktywizacyjnych,
spełniania warunków uprawniających do wypłaty wynagrodzenia, osiągniętych
wskaźników skuteczności zatrudnieniowej oraz utrzymania w zatrudnieniu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w raporcie pokontrolnym postępuje
się zgodnie z zasadami określonymi w § 11.
21
Postanowienia końcowe
§ 20
1. Realizator/Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim
informacji uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Realizator/Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
3. Wszystkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy rozstrzygane będą
przez Strony w drodze negocjacji.
4. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w ten sposób, kwestie sporne
poddane zostaną rozpatrzeniu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
5. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie
danych osobowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach
publicznych i inne mające zastosowanie do przedmiotu umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający
Realizator/Wykonawca
Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami.
Załącznik nr 2 - oferta Realizatora/Wykonawcy.
Załącznik nr 3 - wzór -Umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych.
Załącznik nr 4 – wzór - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia.
Załącznik nr 5 – wzór - Skierowanie.
Załącznik nr 6 – wzór - Protokół potwierdzający wykonanie części usług dotyczących
wypłaty wynagrodzenia.
Załącznik nr 7 – wzór - Oświadczenie potwierdzające
gospodarczej przez osobę aktywizowaną.
prowadzenie działalności
Załącznik nr 8 – wzór - Oświadczenie pracodawcy potwierdzające Zatrudnienie
Osoby Aktywizowanej na podstawie: stosunku pracy, stosunku służbowego.
Załącznik nr 9 – wzór - Harmonogram fakturowania.
22
Załącznik nr 10 – wzór - Oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie
Osoby Aktywizowanej- umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą.
Załącznik nr 11 – wzór - Wniosek o uruchomienie rekrutacji uzupełniającej osoby
aktywizowanej do Realizatora/Wykonawcy.
Załącznik nr 12– wzór - Długotrwale bezrobotni objęci zlecaniem działań
aktywizacyjnych
23
Załącznik nr 4 do Umowy w spr. zam. publ.
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia
…………………
Miejsce i data
Dane dotyczące okresu od …………. 201..roku do…………. 201.. roku
Łączna liczba osób aktywizowanych, przedstawionych w
niniejszym wniosku
………………. Osób aktywizowanych
Łączna wartość wynagrodzenia wnioskowana ww. okresie
…………………………….. zł brutto
W tym : Wypłata I części wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych dla których
prawidłowo przygotowano Diagnozę sytuacji zawodowej
oraz Projekt działań aktywizacyjnych w danym okresie
rozliczeniowym
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie I części
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – wnioskowanej przez
Realizatora/Wykonawcę na podstawie listy załączonej do
niniejszego Wniosku
………………. Osób aktywizowanych
…………………………….. zł brutto
tym wypłata II części wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi (doprowadzenie do
Zatrudnienia lub Utrzymanie w zatrudnieniu w określonym
czasie – w zależności od rodzaju Wniosku).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie części II
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – wnioskowanej przez
Realizatora/Wykonawcę na podstawie niniejszego Wniosku
………………. Osób aktywizowanych
…………………….. zł brutto
tym III części Wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi (doprowadzenie do
Zatrudnienia lub Utrzymanie w zatrudnieniu w określonym
czasie – w zależności od rodzaju Wniosku).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie części III
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – wnioskowanej przez
Realizatora/Wykonawcę na podstawie niniejszego Wniosku
………………. Osób aktywizowanych
…………………….. zł brutto
W tym IV część Wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi (doprowadzenie do
Zatrudnienia lub Utrzymanie w zatrudnieniu w określonym
………………. Osób aktywizowanych
24
czasie – w zależności od rodzaju Wniosku).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie części IV
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – wnioskowanej przez
Realizatora/Wykonawcę na podstawie niniejszego Wniosku
…………………….. zł brutto
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych danych.
………………………………..
Miejsce i data
……………………………………….
Podpis Realizatora/Wykonawcy
25
Załącznik do Wniosku o wypłatę dotyczy I części wynagrodzenia
…………………
Miejsce i data
Dane dotyczące okresu od …………. 201..roku do…………. 201.. roku
Dane dotyczące działań Realizatora/Wykonawcy realizowanych w Centrum Aktywizacyjnym w
………………………………………………. 1
Lista osób aktywizowanych, dla których wykonano usługi uprawniające do wypłaty I części
wynagrodzenia
Pesel
Lp.
Imię i nazwisko osoby
aktywizowanej
Oświadczam, iż
wykonano dla mnie
Diagnoza sytuacji
zawodowej
Oświadczam, iż
wykonano dla mnie
Projekt działań
aktywizacyjnych
(Data i czytelny podpis
osoby aktywizowanej)
(Data i czytelny podpis
osoby aktywizowanej)
1.
2.
3.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych danych.
………………………………..
Miejsce i data
1
……………………………………….
Podpis Realizatora/Wykonawcy
Miejscowość, w której zlokalizowane jest Centrum Aktywizacyjne.
26
Załącznik do Wniosku o wypłatę dotyczy …2 części wynagrodzenia
Dane dotyczące okresu od …………. 201..roku do…………. 201.. roku
Dane dotyczące działań Realizatora/ Wykonawcy realizowanych w Centrum Aktywizacyjnym w
…….. 3
Lista osób aktywizowanych, które podjęły / utrzymały4 zatrudnienie uprawniające do wypłaty ….
części wynagrodzenia
Pesel
Lp.
Okres
zatrudnienia
Imię i nazwisko osoby
aktywizowanej
Od
Do
Forma
zatrudnienia
Wartość
wynagrodze
nia brutto
Wykonawcy
w
zależności
od
przedziału
Liczba
oświadczeń
5
Ostatnia
wypłacona
Wykonawcy część
wynagrodzenia dla
danej osoby
aktywizowanej6
1
2
….
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych danych.
………………………………..
Miejsce i data
……………………………………….
Podpis przedstawiciela Realizatora/ Wykonawcy
Należy wskazać II, III lub IV część wynagrodzenia
Miejscowość, w której zlokalizowane jest Centrum Aktywizacyjne
4 Niepotrzebne skreślić
5 Załącznikiem do Protokołu jest Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu danej osoby aktywizowanej lub Oświadczenie
osoby aktywizowanej o prowadzeniu działalności gospodarczej
6 Należy wskazać odpowiednio: I, II lub III część.
2
3
27
Załącznik nr 5 do Umowy w spr. zam. publ.
…………………………..
…………………………….
Miejscowość
Data
SKIEROWANIE
Powiatowy Urząd Pracy w …………………………………………………………… niniejszym kieruje
(siedziba PUP)
Panią/
Pana
……………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko)
do
……………………………………………………………………..
aktywizacyjnymi.
celem
objęcia
działaniami
(Nazwa Realizatora/Wykonawcy)
Część A (wypełnia urząd pracy)
Dane Realizatora/Wykonawcy
Nazwa
Realizatora/Wykonawcy
Termin stawienia się w
Centrum
Aktywizacyjnym
Adres Centrum
Aktywizacyjnego
(kod pocztowy, miejscowość, ulica)
(nr telefonu)
Osoba reprezentująca
Realizatora/Wykonawcę
(Imię i nazwisko)
(nr telefonu)
Data kolejnej wizyty w
PUP
Dane osoby kierowanej
Imię i nazwisko
Adres
PESEL
Kwalifikacje
Uprawnienia
Doświadczenie
………………………………………….
Data wydania skierowania
………………………………………
Podpis i pieczątka imienna
28
pracownika PUP
Część B (Realizator/Wykonawca)
Data zgłoszenia się
skierowanego kandydata u
Realizatora/Wykonawcy
Data rozpoczęcia udziału w
Zadaniu
Kandydat odmówił przyjęcia z
powodu
………………………………………….
Data wydania skierowania
………………………………………
Podpis i pieczątka imienna Realizatora/
Wykonawcy
Część C (Wypełnia Urząd Pracy ) Potwierdzenie odbioru skierowania przez osobę
skierowaną
Imię i nazwisko osoby skierowanej
PESEL
Nazwa Realizatora/Wykonawcy
Data kolejnej wizyty i zwrotu skierowania
w PUP
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………..………… zostałem
poinformowany o terminie stawienia się u Realizatora/Wykonawcy.
Zobowiązuję się powiadomić pisemnie Powiatowy Urząd Pracy w ………… (miejscowość) o
zaistnieniu uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających mój udział w aktywizacji jeżeli takowe
wystąpią - zostałam/em poinformowana/y o konsekwencjach rezygnacji z udziału w działaniach
aktywizacyjnych
Oświadczam, że zostałam/em pouczona/ny o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji działań aktywizacyjnych.
…………………………………….
…………………………….
Data
Podpis osoby skierowanej
29
Załącznik nr 6 do Umowy w spr. zam. publ.
Protokół potwierdzający wykonanie części usług dotyczących
wypłaty wynagrodzenia
…………………
Miejsce i data
Dane dotyczące okresu od …………. 201.. roku do…………. 201.. roku
Zamawiający akceptuje wniosek Realizatora/ Wykonawcy dotyczący wypłaty wynagrodzenia na
następującą łączną liczbę osób aktywizowanych oraz kwotę zgodnie z załącznikami do Protokołu
wykonania części usług:
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi ( sporządzenie diagnozy
sytuacji zawodowej i Projektu działań aktywizacyjnych
doprowadzenie do Zatrudnienia lub/i Utrzymanie w
zatrudnieniu w określonym czasie).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie jednostkowej
kwoty wynagrodzenia – należnej Realizatorowi/Wykonawcy
na podstawie zaakceptowanego Protokołu.
………………. osób aktywizowanych
…………………….. zł brutto
W tym I części wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi ( sporządzenie diagnozy
sytuacji zawodowej i Projektu działań aktywizacyjnych).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie części I
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – należnej
Realizatorowi/Wykonawcy na podstawie zaakceptowanego
Protokołu.
………………. osób aktywizowanych
…………………….. zł brutto
W tym II części wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi (doprowadzenie do
Zatrudnienia i Utrzymanie w zatrudnieniu w określonym
czasie 14 dni).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie części II
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – należnej
Realizatorowi/Wykonawcy na podstawie zaakceptowanego
Protokołu.
……………….osób aktywizowanych
…………………….. zł brutto
W tym III części wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi (Utrzymanie w zatrudnieniu
w określonym czasie 90 dni).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie części III
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – należnej
………………. osób aktywizowanych
…………………….. zł brutto
30
Realizatorowi/Wykonawcy na podstawie zaakceptowanego
Protokołu.
W tym IV części wynagrodzenia
Łączna liczba osób aktywizowanych, dla których
zrealizowano odpowiednie usługi (Utrzymanie w zatrudnieniu
w określonym czasie – 180 dni).
Łączna wartość wynagrodzenia – w zakresie części IV
jednostkowej kwoty wynagrodzenia – należnej
Realizatorowi/Wykonawcy na podstawie zaakceptowanego
Protokołu.
………………………………..
Podpis Realizatora/Wykonawcy
………………. osób aktywizowanych
…………………….. zł brutto
……… .…………………………….
Podpis Zamawiającego
31
Załącznik do Protokołu potwierdzającego wykonanie usług, dotyczący …7
części wynagrodzenia
…………………
Miejsce i data
Dane dotyczące okresu od …………. 201..roku do…………. 201.. roku
Dane dotyczące działań Realizatora/Wykonawcy realizowanych w Centrum Aktywizacyjnym w
…….. 8
Lista Osób aktywizowanych zaakceptowanych do wypłaty …. części wynagrodzenia
Lp.
Imię i nazwisko osoby
aktywizowanej
Pesel
Ostatnia
wypłacona
Wykonawcy część
wynagrodzenia dla
danego Osoby
aktywizowanej9
Część wynagrodzenia
do wypłaty obecnym
zaakceptowanym
protokołem
1
2
….
………………………………..
Podpis Realizatora/Wykonawcy
……………………………………….
Podpis Zamawiającego
Należy wskazać I, II, III lub IV część wynagrodzenia
Miejscowość, w której zlokalizowane jest Centrum Aktywizacyjne
9 Należy wskazać odpowiednio: I, II lub III część.
7
8
32
Załącznik do Protokołu potwierdzającego wykonanie usług, dotyczący … 10
części wynagrodzenia
…………………
Miejsce i data
Dane dotyczące okresu od …………. 201..roku do…………. 201.. roku
Dane dotyczące działań Realizatora/Wykonawcy realizowanych w Centrum Aktywizacyjnym w
…….. 11
Lista Osób aktywizowanych niezaakceptowanych do wypłaty …. części wynagrodzenia wraz z
uwagami. Dokumenty osób aktywizowanych poniżej wymienionych, po uzupełnieniu można
dołączyć w następnym wniosku z pismem dotyczącym uzupełnień.
Lp.
Imię i nazwisko osoby
aktywizowanej
Pesel
Ostatnia
wypłacona
Wykonawcy część
wynagrodzenia dla
danego Osoby
aktywizowanej12
Uwagi
1
2
….
………………………………..
Podpis Realizatora/Wykonawcy
……………………………………….
Podpis Zamawiającego
Należy wskazać I, II, III lub IV część wynagrodzenia
Miejscowość, w której zlokalizowane jest Centrum Aktywizacyjne
12 Należy wskazać odpowiednio: I, II lub III część.
10
11
33
Załącznik nr 7 do Umowy w spr. zam. publ.
Oświadczenie potwierdzające
prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę aktywizowaną
Nazwa prowadzonej
działalności (firma)
NIP:
REGON:
Data rozpoczęcia
działalności
gospodarczej:
Oświadczenie za okres od ....-....-........ do ....-....-........
Ja, niżej podpisany .................................................................. Pesel .......................
imię i nazwisko osoby aktywizowanej
oświadczam, że w ww. okresie prowadziłem działalność gospodarczą pod nazwą:
…………………………………………………………………………………….
W ww. okresie działalność gospodarcza nie była zawieszona.
………………………………..
Miejscowość i data
……...……………………………………….
Czytelny podpis osoby aktywizowanej
34
Załącznik nr 8 do Umowy w spr. zam. publ.
Oświadczenie pracodawcy potwierdzające Zatrudnienie Osoby
Aktywizowanej – umowa o pracę
Nazwa
zakładu pracy:
Siedziba zakładu
pracy:
NIP zakładu pracy:
Oświadczenie za okres od ....-....-........ do ....-....-........
Oświadczam, że .........................................................................Pesel..........................
imię i nazwisko pracownika
był zatrudniony w ww. okresie w ..................................................................................
nazwa zakładu pracy
………………………………………………………………………………………………….
na podstawie umowy o pracę.
W tym okresie uzyskał prawo do otrzymania średniomiesięcznego wynagrodzenia
brutto13 mieszczącego się w przedziale pomiędzy:
Przedział
Proszę zaznaczyć odpowiednio
Od 875,00 zł do 1 049,99 zł
Od 1050,00 zł do 1 312,49 zł
Od 1 312,50 zł do 1 749,99 zł
1 750,0014 zł i więcej
……………………………..
……...……………………………………….
Miejscowość i data
Czytelny podpis lub podpis i imienna pieczątka
przedstawiciela pracodawcy
W okresie zwolnienia chorobowego podstawą do określenia przedziału jest podstawa wynagrodzenia wynikająca z umowy
(100 %), w przypadku umowy zawartej na krótszy okres niż miesiąc należy zaznaczyć wynagrodzenie miesięczne.
13
Przedziały obliczone dla Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015. W przypadku zmiany, należy odpowiednio
przeliczyć przedziały
14
35
Załącznik nr 9 do Umowy w spr. zam. publ.
Harmonogram fakturowania
Miesiąc
Planowana kwota faktury w miesiącu
w zł
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Rok 2015
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Łączne planowane wynagrodzenie
Wykonawcy w 2015 roku w zł
Miesiąc
Planowana kwota faktury w miesiącu
w zł
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Rok 2016
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Łączne planowane wynagrodzenie
36
Wykonawcy w 2016 roku w zł
………………………………..
Miejsce i data
………………………………..
Miejsce i data
…………………………………….
Podpis Realizatora/Wykonawcy
…………………………………….
Akceptacja Zamawiającego
37
Załącznik nr 10 do Umowy w spr. zam. publ.
Oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie
Osoby Aktywizowanej - umowa zlecenie
Nazwa
zakładu pracy:
Siedziba zakładu
pracy:
NIP zakładu pracy:
Oświadczenie za okres od ....-....-........ do ....-....-........
Oświadczam, że .........................................................................Pesel..........................
imię i nazwisko pracownika
był zatrudniony w ww. okresie w ..................................................................................
nazwa zakładu pracy
na podstawie umowy zlecenia
za wynagrodzeniem ……………………………………. brutto.
wartość umowy zlecenia
………………………………..
...……………………………………….
Miejscowość i data
Czytelny podpis lub podpis i imienna pieczątka
przedstawiciela pracodawcy
Wypełnia Realizator/ Wykonawca w przypadku umów zlecenie
Sposób weryfikacji kwoty wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę aktywizowaną:
gdzie:
mw - wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym,
id - ilość dni, na które zawarta jest umowa zlecenie
W - kwota wynagrodzenia otrzymana ze wzoru
38
Wynagrodzenie
minimalne
obowiązujące w
danym roku
kalendarzowym
Ilość dni, na które
zawarta jest
umowa zlecenie
Kwota
wynagrodzenia
otrzymana ze
wzoru
Kwota
wynagrodzenia
wynikająca z
umowy
mw
id
W
U
Kwota wynagrodzenia uprawniająca Realizatora/Wykonawcę do wypłaty II,III,IV części wynagrodzenia
wynikająca z umowy (U) powinna być równa lub większa od kwoty wynagrodzenia otrzymanej ze
wzoru (W).
-------------------------------------------Podpis Realizatora/Wykonawcy
Załącznik nr 11 do Umowy w spr. zam. publ.
39
Wniosek o uruchomienie rekrutacji uzupełniającej osoby
aktywizowanej do Realizatora/Wykonawcy
Powiatowy Urząd Pracy ……………………….15
1
Dane Osoby aktywizowanej, której dotyczy wniosek o uruchomienie rekrutacji uzupełniającej:
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………..............
PESEL: ………...…………………………………………………………………………………….
2
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3
Załączniki (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..
Miejsce i data wnioskowania
15
……………………………………….
Podpis Realizatora/Wykonawcy
Należy wpisać nazwę PUP, w którym jest zarejestrowana osoba aktywizowana podlegająca rekrutacji uzupełniającej.
40
Załącznik nr 12 do Umowy w spr. zam. publ.
Długotrwale bezrobotni objęci zlecaniem działań aktywizacyjnych
w tym
w tym
ogółem
w tym
odpowiednią
pracę
ogółem
w tym
odpowiednią
pracę
ogółem
w tym
odpowiednią
pracę
1
innego niż podjęcie
odpowiedniej pracy
lub działalności
gospodarczej
0
Ogółem długotrwale bezrobotni
z ustalonym profilem pomocy II
kobiety
do 30 roku życia
w tym do 25 roku życia
powyżej 50 roku życia
długotrwale bezrobotni
korzystający ze świadczeń z
pomocy społecznej
posiadający co najmniej
jedno dziecko do 6 roku
życia
posiadający co najmniej
jedno dziecko
podjęcia
działalności
gospodarczej
Wyszczególnienie
podjęcia
odpowiedniej pracy
Osoby długotrwale bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym
zostały wyrejestrowane z pup w
utrzymały odpowiednią pracę lub działalność
wyniku działań realizatora z tytułu
gospodarczą przez okres
na skutek
co najmniej 14
co najmniej 90 co najmniej
skierowania
dni
dni
180 dni
przez pup
zgłosiły się
do
realizatora
2
3
5
6
7
8
9
10
11
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
41
w tym
w tym
niepełnosprawne do 18 roku
życia
niepełnosprawni
z ustalonym profilem pomocy III
kobiety
do 30 roku życia
w tym do 25 roku życia
powyżej 50 roku życia
długotrwale bezrobotni
korzystający ze świadczeń z
pomocy społecznej
posiadający co najmniej
jedno dziecko do 6 roku
życia
posiadający co najmniej
jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku
życia
niepełnosprawni
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
42
Download