WYMAGANIA PRZEMIOTOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z

advertisement
WYMAGANIA PRZEMIOTOWE
NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY
W KLASIE VI
(trzy godziny tygodniowo)
Zróżnicowanie ocen na poszczególnych poziomach wynika z różnej
sprawności w posługiwaniu się wiedzą przyrodniczą.
Wymagania na ocenę celującą:
 Potrafi uzasadnić i szczegółowo omówić wpływ odkryć naukowych i
geograficznych na rozwój cywilizacji
 Posiada rozległą wiedzę dotyczącą Układu Słonecznego,
 Zna i opisuje etapy podboju Kosmosu
 Określa wpływ oddziaływania grawitacyjnego i magnetycznego na Ziemi i
innych planetach Układu Słonecznego
 Posiada rozległą wiedzę dotyczącą zjawisk świetlnych i dźwiękowych
 Zna szczegółowo geografię lądów i oceanów,
 Wie, jakich metod używa człowiek w celu eksplorowania mórz, oceanów i
lądów
 Biegle posługuje się mapą świata
 Biegle korzysta z atlasu: uzyskuje z niego potrzebne informacje dotyczące
położenia geograficznego i zjawisk zachodzących na Ziemi
 Określa znaczenie lądów i oceanów
 Posiada i operuje rozległą wiedzą dotyczącą podziału świata zwierzęcego na
jednostki systematyczne, określa ich cechy, zna warunki w jakich żyją,
podaje liczne przykłady
 Potrafi korzystać z diagramów, na ich podstawie wysnuwa szczegółowe
wnioski związane z klimatem wybranego miejsca na Ziemi
 Zna strefy geograficzne i roślinne świata, umie je powiązać z klimatem
 Dostrzega i omawia związki między własnymi działaniami a ich wpływem
na stan środowiska i powstawaniem problemów ekologicznych z jakimi
boryka się współczesny świat
 Potrafi umiejętnie ocenić własne zachowanie i działanie z punktu widzenia
ochrony środowiska
 Potrafi zaprojektować, wykonać i udokumentować doświadczalną hodowlę
zwierzęcia
 Wie, czym jest ekonomia i handel jaki ma wpływ na życie człowieka
1
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:
 Szczegółowo opisuje odkrycie M. Kopernika
 Porównuje teorię heliocentryczną z geocentryczną
 Wie, jakie są efekty oddziaływania grawitacyjnego na Ziemi a jakie w
Kosmosie
 Zna pojęcia: planetoidy, meteoryty, pierścienie, komety
 Zna różne sposoby badania przestrzeni kosmicznej
 Dokonuje obliczeń związanych ze strefami czasowymi
 Bezbłędnie określa położenie geograficzne wybranych punktów na Ziemi,
znajduje miejsce na podstawie współrzędnych geograficznych na mapie i
globusie
 Potrafi opisać w jaki sposób powstaje zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca
 Wyjaśnia zjawiska rozproszenia, załamania i odbicia światła słonecznego
 Wie, jak promień światła słonecznego ulega odchyleniu w wodzie
 Potrafi szczegółowo opisać oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach
astronomicznych pór roku
 Opisuje wszystkie strefy oświetlenia Ziemi
 Biegle posługuje się wiedzą z zakresu wzajemnego położenia oraz wielkości
kontynentów i oceanów
 Opisuje czynniki warunkujące życie w morzu i oceanie
 Potrafi udowodnić, jaki wpływ na bogactwo mórz i oceanów ma
ukształtowanie dna morskiego i oceanicznego
 Opisuje wpływ Prądu Zatokowego na klimat Europy Zachodniej
 Opisuje sposób powstawania dźwięku
 Zna nowoczesne sposoby badań oceanów
 Opisuje i uzasadnia warunki życia w jeziorze w poszczególnych porach roku
 Wykazuje przystosowania zwierząt lądowych do środowiska życia (wodno –
lądowych płazów, gadów, ptaków, ssaków)
 Opisuje przystosowania małych zwierząt lądowych do środowiska życia,
określa ich znaczenie (pierścienice, pajęczaki, owady)
 Opisuje zależność między klimatem a roślinnością
 Opisuje życie i gospodarowanie człowieka w wilgotnym lesie równikowym
 Wie, na czym polega bogactwo sawanny i jak człowiek na niej gospodaruje
 Opisuje sposób życia mieszkańców pustyni
 Opisuje znaczenie Nilu dla Egiptu dawniej i dziś
 Opisuje rozwój turystyki w klimacie śródziemnomorskim
 Opisuje bogactwo lasów liściastych i mieszanych strefy umiarkowanej
 Opisuje gospodarcze wykorzystanie stepu
 Wie, jakie są bogactwa tajgi i jak ludzie tam gospodarują
 Opisuje sposoby gospodarowania mieszkańców oraz bogactwa tundry
2
 Zna znaczenie Antarktydy i Arktyki
Wymagania na ocenę dobrą:
 Rozróżnia teorię heliocentryczną od geocentrycznej
 Zna objawy działania oddziaływania grawitacyjnego i magnetycznego na
Ziemi
 Zna strukturę i budowę planet Układu Słonecznego
 Określa kąt nachylenia osi Ziemi
 Na podstawie współrzędnych geograficznych odnajduje na mapie wybrane
miejsce
 Wie, jak powstaje burza
 Zna zjawisko światła i cienia
 Wie, że światło ulega złamaniu, odbiciu, rozproszeniu
 Wie, gdzie pada promień słoneczny pod kątem prostym w pierwszych dniach
astronomicznych pór roku
 Opisuje dwie strefy oświetlenia Ziemi
 Opisuje wielkość wybranych kontynentów i oceanów
 Określa pojęcia: morze śródziemne i przybrzeżne
 Uzasadnia, jakie znaczenie miało odkrycie Ameryki przez K. Kolumba
 Opisuje wybrane czynniki warunkujące życie w morzu i oceanie
 Opisuje elementy ukształtowania dna oceanicznego
 Opisuje ruchy wody morskiej
 Opisuje grupy organizmów żyjące w poszczególnych strefach wody morskiej
(parzydełkowce, koralowce, ryby, skorupiaki), podaje przykłady
 Wymienia elementy budowy ucha
 Opisuje znaczenia oceanów
 Wie, jakie są warunki życia w jeziorze w poszczególnych porach roku
 Opisuje cechy i środowisko życia zwierząt lądowych (wodno – lądowych
płazów, gadów, ptaków, ssaków)
 Opisuje cechy i środowisko życia małych zwierząt lądowych (pierścienice,
pajęczaki, owady)
 Na podstawie wykresu liniowego średnich miesięcznych temperatur i
słupkowego miesięcznej ilości opadów potrafi wyciągnąć wnioski dotyczące
stref klimatycznych
 Wymienia warstwy lasu równikowego, określa świat roślinny i zwierzęcy
 Zna klimat sawanny, określa zmiany w krajobrazie podczas pory deszczowej
i suchej
 Opisuje krajobrazy pustynne
 Opisuje zmiany w naturalnej szacie roślinnej klimatu śródziemnomorskiego
3





Określa występowanie lasów liściastych i mieszanych strefy umiarkowanej
Uzasadnia wpływ klimatu na wygląd stepu w różnych porach roku
Zna pojęcie wiecznej zmarzliny
Zna rośliny i zwierzęta oraz klimat tundry
Opisuje klimat Antarktydy
Wymagania na ocenę dostateczną:




























Opisuje ruchy wykonywane przez Ziemię
Wie, co to jest siła grawitacyjna i magnetyczna
Opisuje warunki jakie panują na Ziemi
Pokazuje na modelu Ziemi oś ziemską
Wie, co to są oddziaływania elektrostatyczne
Wie, dlaczego działa kompas
Wie, co to jest siatka geograficzna i kartograficzna
Potrafi określić położenie geograficzne wybranego punktu na Ziemi
Wie, co to są przewodniki a co izolatory
Wie, dlaczego występuje dzień i noc
Zna przyczyny i powstawania zjawiska tęczy
Wymienia dwie przyczyny nierównomiernego oświetlenia półkul ziemskich
Opisuje wybraną strefę oświetlenia Ziemi
Określa położenie kontynentów względem oceanów
Podaje przykłady mórz śródziemnych i przybrzeżnych
Wymienia czynniki warunkujące życie w morzu i oceanie
Wymienia rodzaje ruchów wody morskiej
Wie, jakie grupy organizmów spotkamy w poszczególnych strefach morza
(parzydełkowce, koralowce, ryby, skorupiaki), podaje przykłady
Wymienia kilka źródeł dźwięku
Wymienia kilka znaczeń oceanu
Wymienia organizmy żyjące w jeziorze (ryby, skorupiaki i mięczaki)
Określa wybrane cechy zwierząt lądowych (wodno – lądowych płazów,
gadów, ptaków, ssaków)
Określa wybrane cechy małych zwierząt lądowych (pierścienice, pajęczaki,
owady)
Potrafi korzystać z wykresu liniowego średnich miesięcznych temperatur i
słupkowego sumy opadów,
Potrafi sporządzić wykres liniowy średnich miesięcznych temperatur i
słupkowy sumy opadów
Opisuje dzień w wilgotnym lesie równikowym
Opisuje wygląd sawanny w wybranej porze: deszczowej lub suchej
Potrafi wymienić rośliny i zwierzęta pustyń
4
 Wymienia zwierzęta i rośliny klimatu śródziemnomorskiego
 Wymienia rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla lasów liściastych i
mieszanych strefy umiarkowanej
 Wie, gdzie występują krajobrazy stepowe
 Określa klimat tajgi, wie, gdzie występuje ten krajobraz
 Zna klimat tundry, wie, gdzie występuje ten krajobraz
 Wymienia zwierzęta i klimat Antarktydy
Wymagania na ocenę dopuszczającą:
























Wie, jaki ruch wykonuje Ziemia wokół Słońca
Wie, co to jest siła grawitacyjna
Wymienia planety Układu Słonecznego
Zna wymiary Ziemi
Wie, jak nazywa się model Ziemi, potrafi na nim pokazać bieguny
Wymienia rodzaje ruchów Ziemi
Rozróżnia ładunki elektryczne dodatnie i ujemne
Wie, jak działa kompas
Wyróżnia południki i równoleżniki na globusie i mapie
Potrafi określić położenie geograficzne punktu na Ziemi
Wymienia źródła światła
Wie, że światło rozchodzi się prostoliniowo
Potrafi wymienić poszczególne barwy widma światła białego
Wie, jaka jest długość roku
Wymienia strefy oświetlenia Ziemi
Potrafi wymienić i wskazać wszystkie oceany i kontynenty
Wymienia elementy ukształtowania dna oceanicznego
Wymienia strefy życia w morzu (przybrzeżna, otwartej toni wodnej, denna)
wymienia po jednym organizmie z poszczególnych grup zamieszkujących
strefy morza
Wie, co jest źródłem dźwięku
Potrafi podać co najmniej jeden przykład organizmu żyjącego w jeziorze
Podaje przykłady zwierząt lądowych (wodno – lądowych płazów, gadów,
ptaków, ssaków)
Wymienia grupy małych zwierząt lądowych, potrafi podać co najmniej jeden
przykład zwierząt z poszczególnych grup (pierścienice, pajęczaki, owady)
Potrafi korzystać z tabeli średnich miesięcznych temperatur i sumy opadów
Określa klimat lasu równikowego, wymienia wybrane rośliny i zwierzęta,
oraz jedno miejsce występowania tego krajobrazu
5
 Wymienia rośliny i zwierzęta sawanny, wie, gdzie występuje sawanna w
Afryce
 Wie, co to jest pustynia, potrafi podać przykład i określić położenie
największej pustyni świata
 Określa miejsce występowania krajobrazu śródziemnomorskiego, potrafi
podać przykłady najważniejszych upraw
 Wymienia kilka charakterystycznych roślin i zwierząt lasów liściastych i
mieszanych zrzucających liście na zimę, wie, gdzie te lasy znajdują się w
Europie
 Wymienia rośliny i zwierzęta stepu, określa przynajmniej jedno miejsce jego
występowania
 Wymienia niektóre rośliny i zwierzęta tajgi, wie, gdzie znajduje się tajga w
Azji
 Wymienia kilka charakterystycznych zwierząt i roślin tundry, wie gdzie
występuje krajobraz tundry w Europie
 Określa położenie Antarktydy Arktyki, potrafi podać po jednym przykładzie
zwierząt Antarktydy i Arktyki
6
Download