wlasciwosci-ksztaltowania-sie-koniunktury-gospodarczej-w

advertisement
2
Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki w
latach 1950 - 1974.
Na charakter cyklu koniunkturalnego w pierwszych latach po II wojnie światowej zasadniczy wpływ
wywierały ekonomiczne następstwa wojny. Możemy mówić o istnieniu w tym okresie powojennego
boomu koniunkturalnego, związanego z przezwyciężaniem skutków wojny w gospodarce. U
podstaw tego boomu leżały inne przesłanki w krajach niszczonych przez wojnę, a inne w tych
krajach zwycięskich, w których stopień zniszczeń wojennych był stosunkowo niewielki. Do
pierwszej grupy krajów zaliczyć należy kraje kontynentalne Europy Zachodniej oraz Japonię, do
drugiej USA, Kanadę i Wielką Brytanię.
W krajach pierwszej grupy wysoka dynamika rozwojowa związana była z powojenną odbudową
gospodarki. Zniszczone oraz niedoinwestowane w czasie wojny gałęzie gospodarki stwarzały
poważny popyt na dobra inwestycyjne, stymulując rozwój odpowiednich działów przemysłu.
Zaznaczył się w nich także duży popyt konsumpcyjny na tle niskiego poziomu spożycia pozostałego
po okresie gospodarki wojennej. W krajach tych poważną rolę w procesie odbudowy gospodarczej
spełnił dopływ zagranicznego kapitału, a przede wszystkim kapitału amerykańskiego. Odbudowa
gospodarki ze zniszczeń wojennych stworzyła w omawianej grupie krajów warunki do normalnego
rozwoju gospodarczego. Zniszczenia wojenne w krajach koalicji antyhitlerowskiej były stosunkowo
niewielkie (W. Brytania) lub nie wystąpiły w ogóle (USA, Kanada). Czynnikiem napędowym
koniunktury w okresie bezpośrednio po wojnie był przede wszystkim proces odtwarzania kapitału
trwałego oraz konieczność szybkiego zaspokajania potrzeb militarnych nie mogły być zaspokojone
w okresie wojny. Zakończenie powojennej odbudowy gospodarczej w krajach Europy
kontynentalnej oraz Japonii oraz rozwiązywanie problemów, które pozostawiła wojna w krajach
anglosaskich otworzyło nowy okres rozwoju koniunktury w krajach rozwiniętych. Gdyby posłużyć
się przedstawioną wyżej klasyfikacją cykli koniunkturalnych to mieliśmy do czynienia w latach
1950 - 73 z pierwszym powojennym długim cyklem oraz szeregiem cykli krótkich, w których
występowały załamania koniunktury, jakie możemy określić mianem recesji wzrostu. Cechą cyklu
długiego jest ogólne przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego. Szczególnie wyraźnie staje się
to porównywaniu z okresem międzywojennym. W okresie tym przeciętne roczne tempo wzrostu
produkcji przemysłowej wynosiło około 2%. W latach 1951 - 1974 średniorocznie tempo wzrostu
produkcji przemysłowej krajów rozwiniętych wynosiło 5,2%, łącznie kraje te w stosunku do roku
1950 powiększyły swą produkcję przemysłową w roku 1973 prawie 3,4 razy. Czynników, które
złożyły się na ogólne zjawisko przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w pierwszym
dwudziestoleciu powojennym jest szereg. Jest to okres szczególnie intensywnego rozwoju siły
wytwórczych, zapoczątkowania procesów rewolucji naukowo - technicznej, która stworzyła impulsy
rozwoju wszystkich podstawowych dziedzin przemysłu. Dotyczy to zarówno produkcji środków
produkcji jak i środków konsumpcji. W produkcji przemysłowej wdrażano na szeroką skalę procesy
automatyzacji, chemizacji, elektroniczne systemy informatyczne i sterowania. W dziedzinie
przemysłowych środków konsumpcji rozwinęła się na skalę masową produkcja artykułów trwałego
użytku, wśród których czołowe miejsce zajął przyspieszony rozwój motoryzacji, a także produkcja
sprzętu elektrotechnicznego.
(…)
… wzrosły w Japonii 10,7 razy, a RFN 4.4 razy, we Francji i we Włoszech3,9 razy, W USA 1,7
razy, w Wielkiej Brytanii 2,7 razy. Czynnikiem sprzyjającym dynamizowaniu wzrostu
gospodarczego była duża stabilizacja poziomu cen podstawowych surowców, importowanych z
krajów „trzeciego świata” i korzystna relacja terms of trade (stosunek cen importowanych do
eksportowanych) w handlu z tymi krajami. W latach 1951…
… koniunkturalne po kryzysie w latach 1974 - 1975 osiągnęło punkt szczytowy na przełomie roku
1979 - 1980. W roku 1980 świtowa gospodarka rynkowa wstąpiła w nową falę załamania
koniunkturalnego, która trwała do roku 1982 włącznie. Jeśli w roku 1979 kraje OECD uzyskały
łącznie 5% przyrostu produkcji przemysłowej - w roku 1980 miał miejsce absolutny spadek jej
poziomu o około 0,5%, stagnacja w roku 1981 i ponowny…
… procesy wzrostu gospodarczego nosił jednak typowe dla gospodarki rynkowej cechy i
właściwości, dokonywał się poprzez fazy załamań, które określiliśmy jako recesje wzrostu. Były to
recesje w latach 1949, 1954, 1958 w USA, a w tym ostatnim roku także Japonii, Kanadzie, W.
Brytanii, Belgii, Holandii i Norwegii. USA fazę stagnacji gospodarczej przeżywają w roku 1967, po
prawie 10 - letnim okresie wysokiej…
Wyjaśnić istotę zjawiska stagflacji i slumpflacji- opracowanie
Pojęcie cyklu koniunkturalnego-opracowanie
Właściwości koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej w latach 90_
tych
Rodzaje wahań koniunktury gospodarczej- opracowanie
Kryzysy gospodarcze okresu międzywojennego - przyczyny i społeczne skutki
9A HSE dr Zdaniuk (kryzysy gospodarcze w mi_dzywojniu)
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download